Denizde Yük Taşımacılığında Konteyner Kaynaklı Zararlardan Doğan Sorumluluk – Ticaret Hukuku Monografileri – Dr. Buğrahan Bican  - Kitap

Denizde Yük Taşımacılığında Konteyner Kaynaklı Zararlardan Doğan Sorumluluk

– Ticaret Hukuku Monografileri –

2. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
266
Barkod:
9789750290480
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
375,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Eylül 2020
365,00
185,00 (%49)
Kitabın Açıklaması
Eser, denizde konteynerler vasıtası ile taşınan yük ve konteyner kaynaklı zararlar çerçevesinde başta taşıyan olmak üzere ve diğer ilgili tarafların sorumluluklarını "konteyner" kavramını merkeze alarak değerlendirmektedir.
Denizde konteyner taşımacılığı, gerek diğer taşıma modelleri ile bir arada olması gerekse küresel ticaret içindeki payı ve önemi sebebiyle üzerinde durulması gereken bir alandır. Denizde konteyner taşımacılığı faaliyetinde özellikle gemilerin artan taşıma kapasiteleri ile birlikte ciddi boyutta konteyner kaynaklı yük ve çevre zararlarına sebebiyet verildiği görülmekte, deniz trafiğini tehlikeye sokmaktadır.
Çalışmada; "konteyner" kavramının gelişim süreci, konteyner taşımacılığının tarihçesi, konteyner türleri, niteliği, konteyner gemisi tanımı ve türleri açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış, "navlun sözleşmesi" kapsamında denizde yapılan yük taşıma faaliyeti üzerinde durulmuştur. Taşıyan ve diğer yük ilgililerinin sözleşme ve sözleşme dışı sorumluluğu Türk hukuku ve uluslararası hukuk boyutunda ilgili vakalarla birlikte değerlendirilmiştir. Çevre zararı ve sorumluluğu da ulusal ve uluslararası düzenlemelerle birlikte açıklanmıştır.
Son bölümde; zarara yönelik mal ve sorumluluk sigortaları üzerinde durulmuş, sektör açısından haiz olduğu önem sebebiyle "koruma & tazmin" (Kulüp) sigortası konteyner taşımacılığı faaliyeti kapsamında ayrıca incelenmiştir. İlgili alanda kullanılagelen genel ve özel şartlar da ayrıca değerlendirilmiştir.
Çalışma, denizde konteynerize edilmiş yük taşıma faaliyetine yönelik sadece akademik alanda değil, hem hukuki hem de sahada faaliyet gösterenler ve ticari uygulayıcılar anlamında da yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Konteyner Kavramı ve Türleri
.
Denizde Yük Taşıma Faaliyeti
.
Taşıyanın Sözleşmesel Sorumluluğu
.
Taşıyanın Konteyner Kaynaklı Zararlardan Doğan Sözleşme Dışı Sorumluluğu
.
Konteyner Kaynaklı Zararlar Çerçevesinde Sigortalar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
17
Giriş 
21
Birinci Bölüm
DENİZDE YÜK TAŞINMASINA İLİŞKİN KAVRAMLAR,
TANIMLAR VE TÜRLERİ
I. GEMİ KAVRAMI VE TANIMI 
27
A. Genel Olarak 
27
B. Geminin Hukuki Niteliği 
36
II. GEMİ TÜRLERİ 
37
A. Amaçlarına Göre Gemi Türleri 
38
1. Ticari Olmayan Gemiler ve Ticaret Gemileri 
38
a. Ticari Olmayan Gemiler 
38
b. Ticaret Gemileri 
39
2. Yük Gemisi Türleri 
40
a. Kuru Yük Gemileri 
40
b. Sıvı Yük Gemileri 
41
c. Konteyner Gemileri 
41
B. Geçiş Kriterlerine Göre Gemiler 
43
1. Panamax Gemileri 
43
2. Suezmax Gemileri 
44
III. DENİZ YÜK TAŞIMACILIĞINDA KONTEYNER KAVRAMI VE UNSURLARI 
44
A. Konteyner Taşımacılığı ve Konteyner Tarihçesi 
44
B. Konteyner Tanımı 
47
1. 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi (Customs Convention on Containers CCC 1972) 
48
2. Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (International Convention for Safe Containers–CSC–IMO 1972) 
49
3. Eşyanın Deniz Yoluyla Kısmen veya Tam Olarak Taşınmasına Yönelik Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods WhollyPartly by Sea–Rotterdam Rules 2009) 
51
4. ISO (International Organization for Standadization) Ölçü ve Standartları 
52
C. Konteyner Türleri 
54
1. Standart Konteyner 
54
2. Üstü Açık ve Düz Tip Konteyner 
55
3. Tünel, Yan ve Çift Açılır Kapak Konteyner 
55
4. Tank Konteyner 
56
5. Araba Taşıyıcı Konteyner 
56
6. Özel Amaçlı Konteyner 
56
7. Yalıtımlı ve Termal Konteyner 
56
8. Havalandırmalı ve Soğutmalı Konteyner 
56
IV. DÜZENLİ HAT (LINER) VE DÜZENLİ HAT DIŞI TAŞIMACILIK (NON–LINER) TAŞIMACILIK 
58
A. Düzenli Hat (Liner) Taşımacılığı 
58
B. Düzenli Hat Dışı (Non–Liner) Taşımacılığı 
60
V. DENİZDE YÜK TAŞIMA FAALİYETLERİ (NAVLUN SÖZLEŞMESİ) 
62
A. Navlun Sözleşmesi Tanımı 
62
B. Navlun Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
65
C. Navlun Sözleşmesi Unsurları 
66
1. Yük Taşıma Taahhüdü 
66
2. Taşıma Faaliyetinin Deniz Yolu ile Yapılması 
68
3. Yükün Gemi ile Taşınması 
70
4. Yükün Taşıyanın Zilyetliği Altında Bulunması 
70
5. Taşıma Faaliyetinin Navlun Karşılığında Yapılması 
72
D. Navlun Sözleşmesi Tarafları ve Yük İlgilileri 
73
1. Taşıyan 
73
2. Taşıtan 
74
3. Yükleten 
76
4. Gönderilen 
77
a. Şekli ve Gerçek Gönderilen 
78
b. Üçüncü Kişi Gönderilen 
79
E. Navlun Sözleşmesi Türleri 
79
1. Kırkambar Sözleşmesi 
80
2. Çarter Sözleşmeleri 
82
a. Yolculuk Çarteri (Voyage Charter) 
82
b. Tam Yolculuk Çarteri Sözleşmesi 
83
c. Kısmi Yolculuk Çarteri Sözleşmesi 
83
3. Zaman Çarteri (Time Charter) 
84
4. Miktar Sözleşmesi (Volume/Tonnage Contract) 
87
F. Alt Navlun – Asıl Navlun Sözleşmeleri 
91
İkinci Bölüm
KONTEYNER KAYNAKLI ZARARLAR VE
TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
I. KONTEYNER TAŞIMACILIK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞEN ZARARLAR 
95
II. ZARAR KAVRAMI VE TANIMI 
106
A. Zarar Tanımı 
108
B. Zarar Türleri 
112
1. Yük Zararı 
112
a. Yükün Zıyaı 
113
b. Yük Hasarı 
115
2. Gecikme Zararı (Geç Teslim) 
119
III. TAŞIYANIN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU 
122
A. Uluslararası Sözleşmeler 
122
B. Türk Hukuku 
128
C. Sorumluluk Sebepleri 
131
1. Başlangıçtaki Denize, Yola ve Yüke Elverişsizlik 
131
a. Geminin Başlangıçtaki Elverişsizliği 
131
b. Konteynerler Bakımından Başlangıçtaki Denize, Yola, Yüke Elverişsizlik 
137
2. Yükün Zıya veya Hasara Uğraması ya da Geç Teslimi 
143
a. Sorumluluk Şartları 
143
b. Yük Zıya, Hasarı ve Geç Tesliminden Doğan Zararlardan Kaynaklanan Sorumluluktan Kurtulma Halleri 
146
ba. Taşıyanın, Kendisinin ve Adamlarının Kusursuzluğunu İspatlaması 
146
bb. Mutlak Sorumsuzluk Sebepleri 
149
bc. Muhtemel Sorumsuzluk Sebepleri 
153
c. Kurtarma 
155
d. Yük Zıya, Hasar ve Geç Tesliminin Bildirimi 
157
D. Sorumluluk Sınırı 
159
1. Yük Hasarı ve Zıyaı Durumunda 
160
a. Koli ve Ünite Kavramları 
162
b. Konteyner ile Taşınan Yük 
166
2. Yükün Geç Teslimi 
170
3. Sorumluluk Sınırlarının Birlikte Uygulanması 
172
E. Sorumluluk Sınırlama Hakkının Kaybı 
172
F. Taşıyan ve Fiili Taşıyanın Sorumluluğu 
176
1. Fiili Taşıyan Kavramı 
176
2. Taşıyan ile Fiili Taşıyanın Sorumluluğunun Birlikte Değerlendirilmesi 
177
IV. TAŞIYAN VE ADAMLARININ KONTEYNER KAYNAKLI ZARARLARDAN DOĞAN SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU 
179
A. Taşıyanın Adamları ile Birlikte Sözleşme Dışı Sorumluluğu 
179
B. Taşıyanın Adamlarının Sözleşme Dışı Sorumluluğu 
180
C. Haksız Fiil Kavramının Konteyner Kaynaklı Zararlar Açısından Değerlendirilmesi 
181
D. Konteyner Zararları Açısından Haksız Fiil Unsurlarının Değerlendirilmesi 
183
E. Haksız Fiil Kapsamındaki Konteyner Zararı Hükümleri 
186
V. TAŞIYANIN KONTEYNER KAYNAKLI ÇEVRE ZARARLARINDAN SORUMLULUĞU 
187
A. Uluslararası Düzenlemeler 
187
1. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) 
188
2. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme (MARPOL) 
189
3. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme (HNS) 
191
B. Türk Hukuku 
193
1. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Deniz Kirliliği ve Çevre Zararı 
194
2. Çevre Kanunu Kapsamında Deniz Kirliliği ve Çevre Zararı 
195
VI. TAŞITAN, YÜKLETEN VE GÖNDERİLENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
198
A. Türk Hukuku 
198
B. Rotterdam Kuralları Gereğince Sorumluluk 
203
C. Denizde Tehlikeli Yük Taşınması Kaynaklı Sorumluluk 
208
1. Taşıtanın İşaretleme ve Etiketleme Borcu 
210
2. Taşıtanın Ambalajlama Borcu 
211
3. Sorumluluk 
211
Üçüncü Bölüm
KONTEYNER KAYNAKLI ZARARLAR SONUCUNDA TARAFLAR VE SORUMLULUKLARININ SİGORTA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK 
213
II. ZARAR SİGORTALARI 
217
A. Mal Sigortası 
218
B. Sorumluluk Sigortaları 
222
III. KORUMA VE TAZMİN (PROTECT & INDEMNITY) SİGORTASI 
225
A. Tarihçesi 
225
B. Tanımı ve Niteliği 
226
C. Teminat ve Kapsamı 
228
IV. GENEL ŞARTLAR VE KLOZLAR 
235
A. Genel Şartlar 
235
1. Yük Sigortası Genel Şartları 
236
2. Tekne Poliçesi Genel Şartları 
238
B. Klozlar 
239
1. Yük Klozları 
240
2. Tekne ve Yat Klozları 
241
3. Konteyner Klozları 
243
Sonuç 
247
Kaynakça 
253
Kavram Dizini 
265