Delillerin Gösterilmesi ve Toplanmasında Kesin Süre Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Delillerin Gösterilmesi ve Toplanmasında Kesin Süre

1. Baskı, 
Ocak 2008
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
220
Barkod:
9789750206337
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
330,00
İndirimli (%82):
59,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Yargıya ilişikin yakınmaların başında davaların uzun sürmesi yani geciken adalet olgusu gelmektedir.İşte yasa koyucunun bu sakıncayı bertaraf etmek için bulduğu çözüm yolllarından biri de kesin süre kurumudur.Kesin süre, davayı uzatmaya yönelik taraf davranışlarına yönelik bir yaptırım biçimidir.
Özellikle vakıaların ve delillerin ileri sürülmesi, gösterilmesi ve toplanmasında kesin süre uygulamasının hayli etkili olduğu bilinmektedir.Zira kesin süre nedeniyle davanın reddedilmesinin, esas hakkın yokluğu gerekçesiyle verilen red kararından –sonuçları itibarıyla– farkı yoktur.Bu bağlamda kesin süre kurumunun anlamının kavranması, uygulama çerçevesinin çizilmesi, koşullarının saptanması son derece önemlidir. Sözgelimi; delillerin gösterilmesi–toplanması kavramlarının ispat yükü, delil ikame yükü kavramlarıyla ilişkisinin ne olduğu ; eldeki davanın niteliğine göre kesin sürenin uygulanıp uygulanamayacağı ; kesin süreye ilişkin ara kararlarının dilinin, anlatımının ve kapsamının ne olması gerektiği ; hangi hususlarda kesin süre verilemeyeceği ; kesin sürenin hesaplanması ; kesin süre uygulamasında hakime ve taraflara ne tür görevler düştüğü ; giderlerlerin karşılanmasıyla ilgili kesin süre ara kararlarının ne şekilde kaleme alınması gerektiği ; kesin süreninkaçırılması ha
linde uygulanabilecek eski hale getirme kurumunun hangi koşullarda uygulanabileceği gibi birçok konunun özellikle hakimler ve avukatlar tarafından özümsenmesinde
büyük yarar var.
İşte Mehmet Akif Tutumlu tarafından hazırlanan Delillerin Gösterilmesi ve Toplanmasında Kesin Süre başlıklı kitap, yukarıda bir kısmı sayılan konular ile igili diğer konuları bilimsel kavramlar, ağırlıklı olarak da Yargıtay kararları ışığında inceleyen konusunda bir ilk yapıt.Zira bu kitaba kadar kesin süreye ilişkin açıklama ve içtihatlar usul kitaplarının ilgili bölümlerinde (ders kitabı bağlamında), dergi sayfalarında dağınık ve sistematize edilmemiş şekilde yeralmaktaydı. Tutumlu'nun kitabıyla, usul hukukumuzun en önemli konularından biri olan kesin sürenin, delillerin gösterilmesi ve toplanmasında nasıl uygulanması, uygulanmaması gerektiği hususunun bir tablo bütünlüğünde, somutlaşmış örneklerle uygulayıcıya önemli katkı sağlayacağına inandığımız bir yayını değerli okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Delillerin Gösterilmesi, Toplanması Kavramları ve Bunların İspat Kuramının Diğer Kavramları İle İlişkisi
.
Medeni Usul Hukukunda Süre Kavramı, Sürelerin Sınıflandırılması, Hesaplanması ve Hukuki Sonuçları
.
Kesin Süre Kurumunun Taraflarca Hazırlamave Re'sen Araştırma İlkelerinin Yürüdüğü Davalarda Uygulaması
.
Yargılama Yöntemlerine (Usullerine) Göre Delillerin Gösterilmesi ve Toplanmasında Kesin Süre
.
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Delillerin Gösterilmesi ve Toplanması İle İlgili Kesin Süre Sorunu
.
Delillerin Gösterilmesi ve Toplanmasına İlişkin Olarak Hakim Tarafından Verilen Kesin Sürenin Koşulları
.
Eski Hale Getirme Prosedürü İle Kesin Süre Sonuçlarının Telafi Edilmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
Birinci BölümDELİLLERİN GÖSTERİLMESİ,TOPLANMASI KAVRAMLARI VEBUNLARIN İSPAT KURAMININ DİĞER KAVRAMLARI İLE İLİŞKİSİ
§ 1. DELİL GÖSTERME (İKAME) KAVRAMI 
15
§ 2. DELİLLERİN TOPLANMASI KAVRAMI 
15
A. Terminoloji Sorunu 
15
B. İçerik 
16
C. Yargıtay Uygulamasından Örnekler 
17
§ 3. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE TOPLANMASI KAVRAMLARININ KOMŞU KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ 
21
A. İspat Yükü Kavramı ile 
21
B. Delil İkame Yükü Kavramı ile 
21
C. Delil Gösterilmesinde Islahın Mümkün Olup Olmadığı 
22
D. Sonradan Yeni Delil Gösterilmesinin İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı ile İlişkisi 
23
İkinci BölümMEDENİ USUL HUKUKUNDA SÜRE KAVRAMI,SÜRELERİN SINIFLANDIRILMASI,HESAPLANMASI VE HUKUKİ SONUÇLARI
§ 4.MEDENİ USUL HUKUKUNDA SÜRE KAVRAMI 
25
§ 5. SÜRELERİN SINIFLANDIRILMASI 
26
A. Kişiler ve Mahkeme Açısından 
26
B. Kaynakları Açısından 
27
a) Yasal Süreler ve Sonuçları 
27
b) Hâkimin Tayin Ettiği Süreler ve Sonuçları 
27
C. Sonuçları Açısından 
28
a) Hâkimin Tayin Ettiği Kesin Olmayan Süre 
28
b) Hâkimin Tayin Ettiği Kesin Süre 
29
§ 6. SÜRELERİN HESAPLANMASI 
30
A. Gün Olarak Tayin Olunan Süreler 
30
B. Hafta ve Ay Olarak Tayin Olunan Süreler 
30
C. Sürelerin İşlemeye Başlaması ve Sona Ermesi 
31
a) İşlemeye Başlaması 
31
b) Sürelerin Bitimi 
32
aa) Genel Olarak 
32
bb) Kesin Süreye İlişkin Ara Kararında Süre Sonunun Gösterilmemiş Olması 
32
cc) Kesin Süreye İlişkin Ara Kararında Süre Başlangıcının Gösterilmemiş Olması 
33
D. Tatil Günlerinin Etkisi 
34
Üçüncü BölümKESİN SÜRE KURUMUNUN TARAFLARCA HAZIRLAMA VERE'SEN ARAŞTIRMA İLKELERİNİN YÜRÜDÜĞÜ DAVALARDA UYGULANMASI
§ 7. TARAFLARCA HAZIRLAMA İLKESİNİN YÜRÜDÜĞÜ DAVALARDA 
39
§ 8. RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN YÜRÜDÜĞÜ DAVALARDA 
41
Dördüncü BölümYARGILAMA YÖNTEMLERİNE (USULLERİNE) GÖREDELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE TOPLANMASINDA KESİN SÜRE
§ 9.YAZILI YARGILAMA YÖNTEMİNDE DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE TOPLANMASI – KESİN SÜRE 
43
A. Dava Dilekçesinde 
43
a) Genel Olarak 
43
b) Konuyla İlgili Yargıtay Kararları 
45
B. Cevap Dilekçesinde 
52
a) Genel Olarak 
52
b) Konuyla İlgili Yargıtay Kararları 
53
C. Soruşturmanın Bitmesinden Sonra 
58
D. İstinaf Aşamasında 
59
E. Temyiz Aşamasında ve Bozmadan Sonra 
59
a) Temyiz Aşamasında 
59
b) Bozmadan Sonra 
66
F. Karar Düzeltme Aşamasında 
6 7
G. Delillerin Özgülenmesi (Hasrı) Sorunu 
68
§ 10. BASİT YARGILAMA YÖNTEMİNDE (USULÜNDE) DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ, TOPLANMASI VE KESİN SÜRE 
69
§ 11. SÖZLÜ YARGILAMA YÖNTEMİNDE (USULÜNDE) DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ, TOPLANMASI VE KESİN SÜRE 
70
§ 12. SERİ YARGILAMA YÖNTEMİNDE (USULÜNDE) DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ, TOPLANMASI VE KESİN SÜRE 
71
Beşinci BölümÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDEDELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE TOPLANMASI İLE İLGİLİKESİN SÜRE SORUNU
§ 13. HUMK’DA HÜKÜM BULUNMAYIŞI – UYGULAMADAKİ DURUMU 
73
§ 14. 2006 TARİHLİ HMK. TASARISINDAKİ DÜZENLEME 
74
Altıncı BölümDELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE TOPLANMASINA İLİŞKİN OLARAK HÂKİM TARAFINDAN VERİLEN KESİN SÜRENİN KOŞULLARI
§ 15. KOŞULLARIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL AÇIKLAMASI 
75
A. Kesin Süre Amacına Uygun Olarak Kullanılmalıdır 
75
B. Kesin Süre Yeterli Uzunlukta Olmalıdır 
76
C. Kesin Sürede Hangi İşlemin Yapılacağı Açıkça Belirtilmelidir 
76
D. Kesin Sürede Yapılması Öngörülen İşlem İlgili Tarafça Yapılabilecek Nitelikte Bir Edim Olmalıdır 
76
E. Kesin Süreye İlişkin Ara Kararlarının Açık ve Anlaşılır Olması 
77
F. Kesin Sürenin Hukuki Sonuçları Taraflara ve Temsilcilerine İhtar Edilmelidir 
77
§ 16. YARGITAY KARARLARINA GÖRE KESİN SÜRENİN KOŞULLARI 
77
A. Kesin Sürenin Amacı, Felsefesi, Adaletin Biran Önce Tecellisi 
77
B. Taraf Teşkili Yapılmadan Kesin Süre Verilemeyeceği 
89
C. İlk İtirazlar Karara Bağlanmadan Esas Hakkındaki Delillerin İbrazı İçin Kesin Süre Verilemeyeceği 
96
Ç. Zamanaşımı Savunması Karara Bağlanmadan Esas Hakkında Deliller Yönünden Kesin Süre Verilemeyeceği 
98
E. İspat ve Delil İkame Yükünün Hangi Tarafta Olduğu Belirlendikten Sonra Delil İbraz ve İkamesi İçin Kesin süre Verilmesi Gerektiği 
101
F. Adil Yargılanma Hakkına Uygun Şekilde Tarafların Delil Gösterme ve Sunmalarına Olanak Tanınması 
105
G. Tensiple Delillerin İbraz ve İkame Edilmesi İçin Kesin Süre Verilemeyeceği 
106
Ğ. Hangi Delilin İbrazı İçin Kesin Verildiğinin Somut Olarak Belirtilmelidir 
107
H. Kesin Süreye İlişkin Ara Kararı Ortalama Algıyla Kavranılabilecek Açıklık, Kolaylık ve Sadelikte Olmalıdır 
109
I. Anlaşılır Olmayan Kesin Süreye İlişin Ara Kararının Sonuç Doğurmayacağı 
110
İ. Ödeme Belgelerinin İbrazında Kesin Süre Kuralının Uygulanamayacağı 
111
J. Delillerin Toplanmasında Kesin Süre Kurumuna Yanlış Anlam Verilmesi 
112
K. Yerine Getirilmesi Tarafın Elinde olmayan İşlemler İçin Kesin Süre Verilemez 
114
a. Tanık Getirmek Üzere Verilen Kesin Sürenin Geçersiz Olduğu 
114
b. Veraset Belgesinin İbrazı İçin Kesin Süre Verilemez 
116
L. Kadastro Davasında Re’sen Karar Verilen İkinci Keşif İçin Davacının Masraf Yatırmaya Zorlanamayacağı 
118
M. Tarafa Yüklenebilir Bir Kusur Olmaksızın Kesin Sürenin Aşılması 
118
N. Delillerin İkamesi İfadesinin Tanık Listesini Kapsamadığı 
120
O. İbraz Kavramının Sadece Yazılı Delilleri Kapsadığı 
120
Ö. Delillerin Bildirilmesi ve İbraz Edilmesi İfadelerinin Farklı Sonuçlar Doğurduğu 
120
P. Kesin Olmayan Süreye Uyulmamakla Delil Gösterme Hakkının Sona Ermediği 
120
R. Müddet İçermeyen Kesin Süre Ara Kararının Geçersiz Olduğu 
121
S. Delil İbrazı İçin Davacı Vekiline Tebliğ Edilen Kesin Sürenin Hesaplanması 
121
Ş. Kesin Süreye Hâkimin de Uyması Gerektiği 
121
T. Tayin Olunan Sürenin İşlemin Yapılmasına Yetecek Uzunlukta Olması Zorunluluğu 
122
U. Yabancı Uyruklu ve Yurtdışında İkamet Eden Davacının Durumunun Dikkate Alınması Gerektiği 
125
Ü. Şarta Bağlı Kesin Süre Verilemeyeceği 
126
V. Dayanılmayan Bir Delil İçin Kesin Süre Verilemeyeceği 
127
Y. Kesin Sürede Hangi İşlemin Yapılması Gerektiğinin Ayrıntılı Şekilde Belirtilmesi Zorunludur 
127
Z. Tarafların Hukuk ve Usul Hukuku Konusundaki Bilgisizliklerinin Dikkate Alınması Gerektiği 
129
AA. Kesin Süreye İlişkin İşlemin Gerektirdiği Giderlerin Belirtilmemesi 
131
AB. Davadan Feragat Edilmiş Olmadıkça Gerekli Delillerin Toplanması İçin Kesin Sürenin İşletilmesi 
132
AC. Keşfin Ne Sebeple Yapılacağını Belirtmeyen Kesin Süreye İlişkin Ara Kararının Geçersiz Olduğu 
132
AÇ. Mahkemenin Kendiliğinden Getirtmesi, Toplaması Gereken Belge ve Deliller İçin Taraflara Kesin Süre Veremeyeceği 
134
a. Bilirkişilere Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılması 
134
b. Tapu Kayıt ve Belgelerinin Re’sen Getirtilmesi 
134
c. Hazırlık Evrakının Savcılıktan Re’sen İstenmesi 
135
d. Re’sen Yapılması Zorunlu Keşif Giderleri İçin Taraflara Kesin Süre Verilemeyeceği 
136
e. Tarafların Mali ve Sosyal Durumlarının Re’sen Araştırılması Gerektiği 
137
f. Resmi Kurumlara Ait Bilgi ve Belgelerin Celbi İçin Kesin Süre Tayin Olunamayacağı 
138
g. Kadastro Davalarında Re’sen Yapılarak İkinci Keşfin Giderleri İçin Tarafa Kesin Süre Verilemeyeceği 
139
ğ. Mahkemece Temin Edilebilecek Belge İçin Tarafa Kesin Süre Verilemeyeceği 
139
h. Tanıkların Davetiye ile Çağrılması Gerektiği 
142
AD. Kesin Süre Sonuçlarının (Yaptırımının) İlgilisine İhtar Edilmesi Zorunludur 
142
AE. Avukatı Olmayan Tarafa Kesin Sürenin İhtar Edilmesi 
145
AF. Kesin Süre Yaptırımın Tutanağa Yazılmamış Olması Hatalıdır 
146
AG. Kesin Süre İhtarının Hazır Olmayan Tarafa Tebliğ Edilmesi Gerektiği 
147
AĞ. İhtarsız Kesin Sürenin Geçersizliği 
148
AH. Kesin Sürede Tarafların Özel Durumlarının Gözetilmesi Gerektiği 
154
AI. Kesin Süre Kanuna Uygun Olmalıdır 
154
Aİ. İstinabe Olunan Mahkemenin Kesin Mehil Verme Yetkisinin Bulunduğu 
154
AJ. Fotokopisi Sunulan Belge Aslı İçin Verilen Kesin Sürenin Geçersizliği 
155
AK. Kesin Süre Kararında Bilirkişi Ücretinin Nereye Yatırılacağının Gösterilmemesi 
155
AL. Kesin Sürede Başka İşlemin Yapılmamış Olması 
156
AM. Usulsüz Kesin Süre Karar Örnekleri 
157
a) Duruşmalarda Hazır Olan Tanık – Davacı Vekilinin Dinlenmesi İçin Kesin Süre Tayinine Gerek Olmadığı 
157
b) Kesin Süre Bağlamında Davalının Hukuk Bilgisinin Yetersiz Oluşumunun Gözetilmemesi 
157
c) Davayı Takip Etmeyen Tarafın Tanıklarının Dinlenmesi İçin Kesin Süre Verilemeyeceği – Bu Konuda Diğer Tarafa Masraf Yüklenemeyeceği 
158
d) Hâkim Delil Toplanması Bakımından Kendisine Düşen İşlem İçin Taraflara Kesin Süre Veremez 
159
e) Bilirkişinin Hangi İş İçin Görevlendirildiği Açıklanmadan Kesin Süre Verilmesi 
160
f) Delil Olarak Dayanılan Dava Dosyasının Elden Takipli Olarak Getirtilmesine Yönelik Kesin Sürenin Geçersizliği 
161
g) Masraf Yatırma Zorunluluğu Bulunmayan Tarafa Kesin Süre Tayin Edilemeyeceği 
162
h) Yapılamayacağı Önceden Belli Olan Keşif İçin Tarafa Kesin Süre Verilemeyeceği 
163
ı) Bilirkişi ve Tanıkları Keşifte Hazır Etmenin Tarafların Görevi Olmadığı – Buna İlişkin Kesin Sürenin Geçersizliği 
164
j) Terditli Olarak Verilen Kesin Sürenin Geçersiz Olduğu 
165
k) Talimat İçeriğinin Belirlenmesi Konusunda Tarafa Kesin Süre Verilemeyeceği 
166
l) Tanık Ücret ve Davetiye Giderlerinin Kesin Süre Kararında Gösterilmemesi 
167
m) Hiç Bir Delil Toplanmaksızın Keşif Yapılmasına İlişkin Verilen Kesin Sürenin Hükümsüzlüğü 
167
n) Tanık Adedini Kısıtlayan Kesin Sürenin Geçersizliği 
169
o) Zorunlu Olmayan Bir İşlem İçin Kesin Süre Verilemeyeceği 
169
ö) Niteliği ve Yaptırımı Belirsiz Olan Kesin Süre Kararının Hükümsüzlüğü 
170
p) Kesin Süre Kuralına Aykırı Karar 
170
r) Yasada Öngörülen Miktardan Daha Az Müddetle Verilen Kesin Sürenin Geçersizliği 
170
s) Tensip Kararı ile Tanık ve Diğer Delillerin Bildirilmesi İçin Kesin Süre Verilemeyeceği 
171
ş) Tanık Bildirilmesi İçin Verilen Bir Günlük Sürenin Yetersizliği 
171
t) Kesin Sürenin Amacına Uygun Şekilde Verilmemiş Olması 
172
u) Sırası Gelmeyen İşlem İçin Kesin Süre Verilemeyeceği 
173
ü) Uyarısız Kesin Süre 
174
v) Savunma Hakkını Kısıtlayan Kesin Süre Uygulaması 
175
AN. Yargıtay Kararlarına Göre Kesin Süre Kararında Açıklık Olması Gereken Nitelikler 
175
a) Açıklık 
175
b) İşlemin Gerekliliği - Yapılabilirliği 
176
c) Genel İlkeler 
177
ç) Veraset belgesi temini için 
178
d) Orman Tahdidine İtiraz - Keşif 
179
e) Kadastro Tespitine İtiraz - Keşif 
180
f) Bilirkişiden Hangi Konuda Görüş Alınacağının Belirtilmesi 
181
g) Kesin Süre Kararı Taraflarda Kaygı ve Korku Yaratmamalı 
182
h) Delilerin Toplanması 
183
§ 17. KESİN SÜREDE DELİL GÖSTERİLMESİNİN – TOPLANMASININ HUKUKİ SONUÇLARI 
184
A. Genel Olarak 
184
B. Hiçbir Delilin Gösterilmemiş – Toplanmamış Olması 
191
C. Delillerin Kısmen Gösterilmiş – Toplanmış Olması 
191
D. Kesin Süreye İlişkin Ara Kararından Dönülememesi 
193
E. Kesin Süre Kuralına Aykırılığın Telafi Edilmiş Olması (Biçimsel Aykırılık) 
195
a) Genel Olarak 
195
b) Konuyla İlgili Yargıtay Kararları 
196
Yedinci BölümESKİ HALE GETİRME PROSEDÜRÜ İLEKESİN SÜRE SONUÇLARININ TELAFİ EDİLMESİ
§ 18. ESKİ HALE GETİRMENİN KOŞULLARI VE YÖNTEMİNİN İŞLEYİŞİ 
203
A. Genel Olarak 
203
B. Koşulların İncelenmesi 
204
a) Elde Olmayan Bir Nedenle Kesin Sürenin Kaçırılmış Olması 
204
b) Başka Bir Yasal Yola Başvurma Olanağının Bulunmaması 
208
c) Süre Koşulu 
209
d) Bir Davada Birden Fazla Eski Hale Getirme İsteminin Kabul Edilemeyeceği 
209
C. Eski Hale Getirme Yönteminin (Prosedürünün) İşleyişi 
210
a) İstem (Talep) Koşulu 
210
b) Başvuru Makamı (Yargı Mercii) 
211
c) Geciktirici Etkinin Bulunmayışı 
211
d) İnceleme Yöntemi, Deliller ve İspat 
212
e) Karar Şekli, Türü ve Sonuçları 
212
f) Eski Hale Getirme Giderleri 
213
Yararlanılan Kaynaklar 
215
Dizin 
221