CISG Kapsamında Tazminat Sorumluluğunun Ortadan Kalkması (m. 79–80) Mehmet Ali Begdeş  - Kitap

CISG Kapsamında Tazminat Sorumluluğunun Ortadan Kalkması

(m. 79–80)

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
168
Barkod:
9789750289743
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
285,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
1 Ağustos 2011 tarihinde ülkemizde de yürürlüğe giren Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması, uygulamadaki bilinen adı ile CISG ya da Viyana Satım Sözleşmesi, 22.05.2022 tarihi itibariyle 95 ülkenin taraf olduğu milletlerarası ticaret açısından kritik öneme sahip bir uluslararası antlaşmadır.
Kitabın konusu ise CISG çerçevesinde tarafların aralarında akdettikleri sözleşmeye aykırı davranışlarının sonucunda doğacak olan tazminat sorumluluklarının hangi hallerde ortadan kalktığına dair meselelerin değerlendirilmesinden meydana gelmektedir.
Tazminat sorumluluğunun ortadan kalkması hususu CISG'ın 79. ve 80. maddelerinde ele alınmıştır. Tazminat sorumluluğundan kurtulma konusuna ilişkin bu hükümler, milletlerarası mal satımına konu bir sözleşmeyi akdetmiş olan tarafların hangi durum ve koşullar altında tazminat sorumluluğundan muaf tutulabilecekleri hususlarına dair çözüm getirmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, bahsi geçen hükümleri ayrıntılı bir biçimde ele almak ve özellikle CISG kapsamında benimsenen modern ifa engelleri sistemini izah etmektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tazminat Sorumluluğu ve Diğer Haklar
.
Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma Müessesesi
.
Tazminat Sorumluluğunun İstisnalarının Kapsamı
.
Tazminat Sorumluluğunun Taraflarca Özel Olarak Belirlenmesi
.
İfa Etmemeye Sebep Olmanın Tazminat Sorumluluğundan Kurtulmaya Olan Etkisi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
Giriş 
15
Birinci Bölüm
VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ HAKKINDA
I. GENEL OLARAK: MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ 
19
A. Tarihçe 
19
B. Uygulama Alanı ve Kapsamı 
21
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK CISG’DA
İFA ENGELLERİ SİSTEMİ VE SORUMLULUK
I. CISG’DA DÜZENLENEN SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ VE TÜRÜ 
27
A. Genel Olarak 
27
B. Kusura Bağlı Olmayan Sorumluluk Müessesesi 
29
C. CISG’da Yer Alan Sorumsuzluk Halleri 
31
D. Sorumsuzluğun Kapsamı 
34
Üçüncü Bölüm
CIGS MADDE 79 ÇERÇEVESİNDE TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE TAZMİNAT SORUMLUĞUNDAN KURTULMA
I. CISG MADDE 79 KAPSAMINDA SORUMLULUKTAN KURTULMANIN ŞARTLARI 
39
A. Borçlunun Denetimi Dışında Kalan Engel 
44
1. Kontrol Alanı Kapsamına İlişkin Örnekler 
47
a. Sözleşmeye Konu Ürünün Üçüncü Tarafça Üretilmesi Durumu 
50
b. Tedarik Riski Kavramı ve Satıcının Sorumluluğu 
51
B. Engelin Hesaba Katılamaz ya da Öngörülemez Olması 
53
1. Objektif ve Sübjektif Ölçüt 
55
a. Hesaba Katmama ile Öngörebilme İfadeleri Hakkında 
55
b. Sübjektif Ölçüt 
58
c. Objektif Ölçüt 
61
d. Öngörülemezlik İçin Esas Alınacak Zaman 
76
C. CISG m. 79 Açısından İspat 
81
D. Kaçınılmazlık 
84
E. İfa Edememeye Engelin Sebep Olması 
88
F. Sorumluluktan Kurtulma Müessesesinin Özel Bazı Durumlardaki Görünümü 
88
1. Genel Olarak 
88
a. Çeşit Borcuna Konu Bir İfanın İmkansızlaşması Halinde Sorumsuzluk 
89
b. Engelin Aşırı İfa Güçlüğü Niteliğinde Olması Halinde Sorumsuzluk 
91
c. Ayıplı İfa Hallerinde Sorumsuzluk 
95
d. Gelişim Ayıpları Açısından Tazminat Sorumluluğu 
99
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFA ETMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK 
101
III. ENGELİN SÜREKLİLİĞİ VE SORUMLULUKTAN KURTULMA 
105
A. Hangi İfa Engelleri Geçici Niteliktedir? 
106
IV. İFA ENGELİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU 
108
V. SORUMLULUKTAN KURTULMANIN KAPSAMI 
112
A. Sorumluluktan Kurtulmanın Hukuki Sonuçları 
113
1. Cezai Şart ve Götürü Tazminatın Talep Edilebilirliği 
114
2. İkame Değerin Talep Edilebilirliği 
118
3. Alıcının Diğer Hakları 
120
a. Alıcı Tarafından Aynen İfanın Talep Edilmesi Durumu 
120
aa. Yerine Getirilmeyen Yükümlülüğün İfa Edilmesinin İmkansızlaşması 
121
bb. Yerine Getirilmeyen Yükümlülüğün İfa Edilmesinin Mümkün Olduğu Durumlar 
124
b. Alıcı Tarafından Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanılması Durumu 
124
c. Alıcı Tarafından Ürün Bedelinin İndirilmesi ve Ürünün Onarılmasını İsteme Hakkı 
127
d. Alacaklı Tarafa Ait Antlaşmadan Doğan Diğer Haklar 
129
VI. TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDAN KURTULMANIN TARAFLARCA DÜZENLENMESİ VE CISG 79. MADDE 
130
Dördüncü Bölüm
CIGS MADDE 80 ÇERÇEVESİNDE TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE TAZMİNAT SORUMLUĞUNDAN KURTULMA
I. TAZMİNAT SORUMLULUĞU AÇISINDAN İFA ETMEMEYE SEBEP OLMA VE SONUÇLARI 
133
A. CISG m. 80 Kapsamında Sorumluluktan Kurtulma Müessesesi 
133
B. CISG m. 80 Kapsamında Sorumluluktan Kurtulmanın Şartları 
135
1. Sözleşmenin İhlal Edilmesi 
135
2. Karşı Tarafın Eylem ya da Eylemsizliği 
135
a. Genel Olarak 
135
b. Alacaklının Sorumlu Olduğu Kişilerin Davranışlarından Sorumluluğu 
139
3. İlliyet Bağı 
140
a. Genel Olarak 
140
b. Her İki Tarafın Sebep Olması Durumu 
142
4. Hukuki Sonuçları 
143
5. İspat 
144
Sonuç 
145
Kaynakça 
151
Karar Listesi 
159
Kavram Dizini 
163