Ceza Hukukunda Yeni Boyutuyla Tekerrür
 Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan  - Kitap

Ceza Hukukunda Yeni Boyutuyla Tekerrür

1. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
309
Barkod:
9789750284007
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
İlk defa suç işleyenle suç işlemekte ısrar eden arasında fark yaratmak ihtiyacı, tekerrür kurumunu doğurmuş ve mükerrirlerle arasında fark yaratma eğilimi ortaya çıkmıştır. Tekerrür, birden fazla suç işleyen kişilerin cezalarının belli bir oranda ağırlaştırılması veya yeniden suç işleyen kişi hakkında mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanması suretiyle suç yoluna girmelerinin önüne geçmede bir araç olarak kullanılmaktadır.
Kitapta, hukuki niteliği üzerinde detaylı bir şekilde durulan tekerrür kurumu, 5237 sayılı TCK'da güvenlik tedbirleri arasında sayılmıştır.
Tekerrür nedeniyle suçlunun cezasının artırılması veya mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutulması şeklinde karşımıza çıkan tekerrür hükümleri medeni milletlerin ceza kanunlarına yer almış bulunmaktadır. Son yıllarda birçok devletin kanununda yaptığı değişiklikler ve yeni kanuni düzenlemelerde, güvenlik tedbirlerinin cezalardan daha çok genel önleme amacı ve öç alma (kefaret) amacını izlediği ve etkileri itibariyle de güvenlik önlemlerinin nitelik ve amaçları ile işlevlerini ortadan kaldıracak şekilde, farklı türde ve klasik cezalardan kişi özgürlüğü başta olmak üzere temel haklardan yoksunluklara yol açtığı görülmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tekerrürün Hukuki Niteliği, Çeşitleri, Koşulları ve Sonuçları
.
Mükerrirlere ve Özel Tehlikeli Suçlulara Özgü İnfaz Rejimi ve Tekerrürü Azaltmada Yaşanan Güçlükler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
Giriş 
17
Birinci Bölüm
TEKERRÜR KAVRAMI–TEKERRÜR HÜKÜMLERİ AÇISINDAN 765 VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI– TÜRK CEZA KANUNU DEĞİŞİKLİK VE TASARILARINDA TEKERRÜR –TARİHSEL GELİŞİMİ
I. TEKERRÜR KAVRAMI 
21
II. TEKERRÜR HÜKÜMLERİ AÇISINDAN 765 SAYILI VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
26
III. TÜRK CEZA KANUNU DEĞİŞİKLİK VE TASARILARINDA TEKERRÜR 
30
A. 8 Haziran 1933 kabul tarihli ve 2275 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun 
30
B. 1987 Tarihli TCK Ön Tasarısı 
30
C. 1989 Tarihli Türk Ceza Kanunu Ön Tasarısı 
33
D. 1997 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı 
36
E. 2001 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı 
41
F. 2003 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) 
45
IV. TEKERRÜRÜN TARİHSEL GELİŞİMİ 
50
A. Genel Olarak 
50
B. Batı Hukukunda Tekerrür 
50
1. Roma Hukuku 
51
2. Kilise Hukuku 
53
3. Ortaçağ Ceza Hukuku Dönemi 
53
4. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi 
54
5. Alman İmparatorluk Ceza Hukuku Dönemi 
54
a. Eski Cermen Hukuku 
54
b. Karolina 
55
c. Karolina’dan Sonraki Mevzuat 
56
C. Türk Hukukunda Tekerrür 
57
1. Genel Olarak 
57
2. İslamiyet’in Kabulünden Önceki Dönem 
58
a. Hun İmparatorluğu 
58
b. Göktürkler ve Uygurlar 
58
3. İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Dönem 
59
a. İslam Hukukunda Tekerrür 
59
b. Osmanlı Devleti Ceza Kanunlarında Tekerrür 
65
ba. Tanzimat Öncesi Dönem 
65
bb. Tanzimat Sonrası Dönem 
66
İkinci Bölüm
TEKERRÜRÜN MAHİYETİ VE CEZAYA ETKİSİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER – TEKERRÜRÜN HUKUKİ NİTELİĞİ – TEKERRÜR ÇEŞİTLERİ – KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TEKERRÜR
I. TEKERRÜRÜN MAHİYETİ VE CEZAYA ETKİSİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER 
69
A. Tekerrürü Kabul Etmeyen Teoriler 
69
1. Genel Olarak 
69
2. İlga Teorisi 
70
a. Genel Olarak 
70
b. İlga Teorisini Savunanların Görüşleri 
70
c. İlga Teorisine Yönelik Yapılan Eleştiriler 
72
B. Tekerrürü Kabul Eden Teoriler 
74
1. Genel Olarak 
74
2. Cezanın Yetersizliği Teorisi 
75
a. Genel Olarak 
75
b. Cezanın Objektif– Fiziki Kudretinin Yetersizliği 
76
c. Cezanın Objektif– Manevi Kudretinin Yetersizliği 
77
d. Cezanın Yetersizliği Teorisine Yönelik Yapılan Eleştiriler 
79
3. İsnadiyetin Ağırlığı Teorisi 
80
a. Genel Olarak 
80
b. Sorumluluğun Ağırlığı Teorisi (Genel Güven Hakkı Teorisi) 
82
c. Önceki Mahkûmiyet Dolayısıyla Ağırlaşması Teorisi 
83
d. Sosyal Endişe Teorisi 
83
e. Kusurluluğun Ağırlığı Teorisi 
84
f. İsnadiyetin Ağırlığı Teorisine Yönelik Yapılan Eleştiriler 
85
4. Sübjektif Teoriler 
86
a. Genel Olarak 
86
b. Tehlike Hali Teorisi 
87
c. Cürmi Ehliyet Teorisi 
89
5. Teorilerin Değerlendirilmesi 
90
II. TEKERRÜRÜN HUKUKİ NİTELİĞİ 
94
III. TEKERRÜR ÇEŞİTLERİ 
98
A. Genel Olarak 
98
B. Özel Tekerrür –Genel Tekerrür–Karma Tekerrür 
98
C. Gerçek Tekerrür –Mefruz (Varsayımsal) Tekerrür 
101
D. Ulusal Tekerrür– Uluslararası Tekerrür 
103
E. Süreli Tekerrür– Süresiz Tekerrür 
105
F. İhtiyari Tekerrür– Mecburi Tekerrür 
106
G. Birinci Defa Tekerrür– İkinci Defa Tekerrür 
107
IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TEKERRÜR 
109
A. Genel Olarak 
109
B. Amerika Birleşik Devletleri 
109
C. Fransa 
114
D. Almanya 
120
E. İsviçre 
127
F. Avusturya 
128
G. İtalya 
129
H. İspanya 
136
İ. Diğer Bazı Ceza Kanunları 
137
Üçüncü Bölüm
TEKERRÜRÜN KOŞULLARI – SONUÇLARI VE
TEKERRÜRLE İLGİLİ BAZI DURUMLAR
I. TEKERRÜRÜN KOŞULLARI 
139
A. Genel Olarak 
139
B. Önceden İşlenen Bir Suç Nedeniyle Kesinleşmiş Mahkûmiyetin Varlığı 
139
1. Genel Olarak 
139
2. Tekerrüre Esas Teşkil Eden Mahkûmiyet Hükmünün Varlığını Yitirmemiş Olması 
156
a. Uzlaştırma 
157
b. Genel Af 
160
c. Eylemin Suç Olma Niteliğini Yitirmesi veya Suç Niteliğinin Değişmesi 
161
3. Önceki Suç Nedeniyle Verilen Mahkûmiyet Kararında Kişinin 18 Yaşından Büyük Olması 
163
C. Yeni Bir Suçun İşlenmesi 
168
D. Yeni Suçun Tekerrür Süreleri İçinde İşlenmiş Olması 
174
E. Tekerrüre Esas Alınan İlamın Kesin Hüküm Niteliğinde Olmaması Şartı 
179
II. TEKERRÜRÜN SONUÇLARI 
192
A. Genel Olarak 
192
B. Seçimlik Cezalarda Hapis Cezasına Hükmetme Zorunluluğu 
193
C. Özel İnfaz Rejimine Tabi Tutulma 
194
1. Genel Olarak 
194
2. Koşullu Salıverilme 
196
3. Mükerrirler Hakkında Koşullu Salıverilme 
201
4. Hükümde Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Denetimli Serbestlik Tedbirlerinin Uygulanmasına Karar Verilmemesi 
206
5. İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilmemesi 
210
D. Denetimli Serbestlik 
211
1. Genel Olarak 
211
2. Karşılaştırmalı Hukukta Denetimli Serbestlik 
214
a. Genel Olarak 
214
b. Amerika Birleşik Devletleri 
215
c. İngiltere 
216
d. Almanya 
217
e. İsviçre 
218
f. Belçika 
219
g. Fransa 
220
h. Uluslararası Belgelerde 
223
3. Mükerrirler Hakkında Denetimli Serbestlik 
225
E. Cezanın Ertelenmesine Etkisi 
232
F. Ceza Zamanaşımına Etkisi 
234
G. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Etkisi 
235
III. TEKERRÜRLE İLGİLİ BAZI DURUMLAR 
237
A. Tekerrür Hükümlerinin Zaman Yönünden Uygulanması (Lehe Kanunun Saptanması) 
237
B. Özel Ceza Kanunlarındaki Tekerrür Düzenlemelerinin Türk Ceza Kanunu ile İlişkisi 
241
C. Ek Savunma Hakkı Verilmeden Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması 
244
Dördüncü Bölüm
MÜKERRİRLERE VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULARA ÖZGÜ
İNFAZ REJİMİ VE TEKERRÜRÜ AZALTMADA
YAŞANAN GÜÇLÜKLER
I. MÜKERRİRLER AÇISINDAN CEZALARININ İNFAZI 
249
A. Mahkeme Tarafından Tekerrüre Esas İlamın Belirlenmesi 
249
B. Hapis Cezalarının İnfazı 
251
C. İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Durumunda İnfaz 
253
II. ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR VE BUNLARA İLİŞKİN İNFAZ REJİMİ 
256
A. Genel Olarak 
256
B. İtiyadi Suçlu 
261
C. Suçlu Meslek Edinen Kişi 
265
D. Örgüt Mensubu Suçlu 
266
E. Terör ve Örgüt Suçları Açısından Süreli Hapis Cezalarının İnfazı 
270
III. MÜDDETNAME ÖRNEKLERİ 
272
A. Birinci Defa Mükerrirliğe Göre Hazırlanan Müddetname 
272
B. 3/4 Oranı Dikkate Alınarak Hazırlanan Müddetname (Terör Suçları) 
273
C. İkinci Defa Mükerrirliğe Göre Hazırlanan Müddetname 
274
IV. TEKERRÜRÜ AZALTMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER 
274
Sonuç 
283
Kaynakça 
291
Kavram Dizini 
307