Ceza Hukukunda Kusur Doç. Dr. Serkan Meraklı  - Kitap

Ceza Hukukunda Kusur

3. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
512
Barkod:
9789750292903
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
620,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Şubat 2020
615,00
395,00 (%36)
Kitabın Açıklaması
Çalışmanın konusunu ceza hukukunda kusur kavramı ve kusurun yapısı oluşturmaktadır. Bu konunun seçilmesindeki amaç failin cezalandırılmasının meşruiyetini oluşturan bir kavram olarak kusur kavramının anlam ve yapısının ortaya konulması ve bu suretle uygulamada ortaya çıkan sorunlara meselenin temelinden bir çözüm üretilmesinin sağlanmasıdır.
Bu anlamda çalışmada temel olarak ifade edilmek istenen husus, ülkemiz uygulamasında kimi zaman salt pratik meseleler olarak görülen hukukî sorunların esasen teorik kökenlerden kaynaklanıyor olmasıdır. Buradan hareketle ceza hukukunda sıklıkla gündemde olan ve çok çeşitli anlamlarda kullanılan kusur kavramından ne anlaşılması gerektiği ve bu kavramın yapısının somutlaştırılması çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir. Kusur kavramının anlam ve yapısının doğru bir şekilde tespit edilmesi uygulamadaki pek çok sorunun çözümüne de katkı sağlayacaktır. Eser tüm bu hususları ayrıntılı olarak incelemektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kusur İle İlgili Temel Kavramlar
.
Kusur İlkesi
.
Kusur Teorileri Bağlamında Kusurun Dogmatik Esasları ve Yapısı
.
Türk Ceza Kanunu Sistematiğinde Kusur Kavramı Bakımından Özellik Gösteren Haller
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Üçüncü Basıya Önsöz 
9
İkinci Basıya Önsöz 
11
Önsöz 
13
Kısaltmalar 
29
Birinci Bölüm
KUSUR İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE
KUSUR İLKESİ
I. CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINDAN BİRİ OLARAK KUSUR 
33
II. KUSUR VE KUSURLULUK KAVRAMLARI 
34
III. KUSURU KALDIRAN SEBEP– KUSURLULUĞU KALDIRAN SEBEP– KUSURU ETKİLEYEN SEBEP KAVRAMLARI 
37
IV. KUSURUN SUÇ KAVRAMI İLE İLİŞKİSİ 
38
A. Genel Olarak 
38
B. Haksızlık Kavramı 
39
1. Davranış ve Koruma Normu Olarak Haksızlık 
39
2. Şekli Hukuka Aykırılık– Maddî Hukuka Aykırılık 
41
3. Haksızlık ve Suç Kavramı Arasındaki İlişki 
42
C. Haksızlık– Kusur İlişkisi 
44
1. İsnadiyetin Konusu Olarak Norma Aykırı Davranış 
44
2. İsnadiyetin İki Yönü Olarak Hareket ve Motivasyon Yeteneği 
45
3. İsnadiyetin Sonucu: Yaptırım Normları 
47
D. Kusurun Suçun Bir Unsuru Olup Olmadığı Sorunu 
47
V. CEZA HUKUKUNDA KUSUR İLKESİ VE KUSUR İLKESİNİN ANAYASA İLE İLİŞKİSİ 
51
A. Kavram 
51
B. Kusur İlkesinin Tarihsel Gelişim Süreci 
52
C. Kusur İlkesinin Anlamı 
55
1. Genel Olarak 
55
2. Kusur İlkesinin Cezanın Önleme Amacı ve Suç Politikası İle İlişkisi 
58
D. Kusur İlkesinin Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi İle İlişkisi 
61
E. Kusur İlkesinin Varlığı ve Muhafazası Üzerine Gerçekleşen Tartışmalar 
62
1. Genel Olarak 
62
2. Kişinin İrade Özgürlüğüne Sahip Bulunmadığından Hareket Eden Eleştiriler 
63
3. Kusurun Maddî Değil Salt Şeklî Bir İçeriğe Sahip Olduğu Düşüncesinden Hareket Eden Eleştiriler 
63
4. Kusur İlkesinin Anayasa’da Yer Alan Ölçülülük İlkesi İle İkame Edilebileceğinden Hareket Eden Görüşler 
64
5. Sosyal Savunma Öğretisi (Défense Sociale) 
66
6. Müdahalesizlik Öğretisi (Nonintervention) 
69
F. Kusur İlkesinin Anayasa İle İlişkisi 
70
VI. KUSUR KAVRAMININ ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
72
A. Hukukî Kusur– Ahlakî Kusur Ayrımı 
72
B. Failin İşlediği Eyleme İlişkin Kusuru – Failin Yaşam Tarzı Kusuru Ayrımı 
77
1. Anlamı 
77
2. Haksızlık Yanılgısı Açısından Yaşam Tarzı Kusuru Kavramından Yararlanılabilirliği Sorunu 
83
C. Cezaya Esas Oluşturan Kusur –Cezanın Belirlenmesine Esas Oluşturan Kusur Ayrımı 
85
D. Şeklî Anlamda Kusur– Maddî Anlamda Kusur Ayrımı 
88
E. Objektif (Genelleştirilmiş) Kusur –Sübjektif (Bireyselleştirilmiş) Kusur Ayrımı 
90
VII. KUSUR YARGISININ TEMELİNDE BİREYİN İRADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YER ALIP ALMADIĞI SORUNU (CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN KUSUR– İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLİŞKİSİ) 
91
A. Genel Olarak 
91
B. Determinist Görüşler 
92
C. İndeterminist Görüşler 
94
D. Sinir Bilimi Araştırmalarından Hareket Eden Görüşler 
96
1. Sinir Bilimi Araştırmalarının Bulguları 
96
2. Sinir Bilimi Araştırma Sonuçlarının Ceza Hukukuna Etkilerine İlişkin Sinir Bilimcilerin Görüşleri 
98
E. Kusur Yargısının Temelini Metafiziksel Bir Tespit Üzerine Oturtmanın Faydasızlığını Savunan Görüşler 
100
F. Görüşümüz 
102
İkinci Bölüm
KUSUR TEORİLERİ BAĞLAMINDA KUSURUN SUÇ GENEL TEORİSİ İÇERİSİNDEKİ DOGMATİK ESASLARI VE YAPISI
I. GENEL OLARAK 
105
II. PSİKOLOJİK KUSUR TEORİSİ 
106
A. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımı 
106
B. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımı 
108
1. Psikolojik Kusur Teorisinin Temel Yaklaşımı 
108
2. Psikolojik Kusur Teorisini Savunan Görüşlerin Kendi Özgün Yaklaşımları 
110
a. Genel Olarak 
110
b. v. Buri’nin Yaklaşımı 
110
c. Binding’in Yaklaşımı 
112
d. v. Liszt’in Yaklaşımı 
114
e. Radbruch’un Yaklaşımı 
117
f. Kohlrausch’un Yaklaşımı 
120
C. Psikolojik Kusur Teorisinin Eleştirisi 
121
III. NORMATİF KUSUR TEORİLERİ 
125
A. Genel Olarak 
125
B. Normatif Kusur Teorilerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci 
127
1. Genel Olarak 
127
2. Frank’ın Yaklaşımı 
128
3. Goldschmidt’in Yaklaşımı 
133
4. Freudenthal’ın Yaklaşımı 
136
C. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisi 
138
1. Genel Olarak 
138
2. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisinin Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı 
139
a. Genel Olarak 
139
b. Mezger’in Yaklaşımı 
139
c. Baumann/ Weber/ Mitsch’in Yaklaşımı 
140
3. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisinin Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı 
141
4. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisinin Eleştirisi 
142
D. Finalist Kusur Teorisi 
145
1. Genel Olarak 
145
2. Finalist Kusur Teorisinin Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı 
147
3. Finalist Kusur Teorisinin Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı 
149
a. Genel Olarak 
149
b. Kişisel Haksızlık Öğretisi ve Kasta Yaklaşımı 
150
c. “Amaç”, “Maksat” Gibi Özel Sübjektif Unsurlara Yaklaşımı 
155
d. Taksire Yaklaşımı 
157
e. Haksızlık Bilincine Yaklaşımı 
160
f. Mazeret Sebeplerine Yaklaşımı 
162
4. Finalist Kusur Teorisinin Eleştirisi 
163
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi 
163
b. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi 
167
E. Eylemden Doğan Sorumluluk (=Tatverantwortung) Teorisi 
177
F. Sosyal Kusur Teorisi 
179
G. Çifte Fonksiyona Dayalı (Postfinalist) Kusur Teorisi 
183
1. Genel Olarak 
183
2. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı 
185
3. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı 
189
a. Kusur Yeteneği 
189
b. Kast 
190
c. Taksir 
193
aa. Taksirin Suç Teorisi İçerisinde Konumlandırılması 
193
bb. Taksirin Suç Teorisi İçerisinde Anlamlandırılması 
194
aaa. Haksızlık Bakımından 
194
aaaa. Taksirli Suçlarda Objektif Özen Yükümlülüğü İle Hareketin ve Neticenin Haksızlık İçeriğinin İlişkisi 
194
bbbb. Objektif Özen Yükümlülüğü Kavramının İçeriği 
195
bbb. Kusur Bakımından 
197
aaaa. Sübjektif Özen Yükümlülüğü Kavramının İçeriği (Objektif Özen Yükümlülüğünün Fail Tarafından Bilinebilir ve Yerine Getirilebilir Olması) 
197
bbbb. Sübjektif Öngörülebilirlik Kavramının İçeriği 
199
d. Kusurun Özel Sübjektif (Zihniyet) Unsurları 
200
e. Mazeret Sebepleri 
203
aa. Kanunda Yer Verilen Mazeret Sebepleri 
203
aaa. Genel Olarak 
203
bbb. Mazeret Sebeplerinin Yapısının Açıklanmasında Beklenemezlik İlkesinin Anlamı 
203
ccc. Beklenemezlik İlkesinin İhmalî Suçlardaki Konumu 
206
bb. Kanunüstü Mazeret Sebepleri 
207
aaa. Kanunüstü Bir Mazeret Sebebi Olarak Beklenemezlik İlkesi 
207
bbb. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylemler 
210
f. Haksızlık Bilinci 
211
4. Eleştirisi 
213
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımının Eleştirisi 
213
b. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımının Eleştirisi 
215
aa. Kast Bakımından 
215
bb. Taksir Bakımından 
219
aaa. Taksirin Çifte Fonksiyonu Objektif Haksızlık Kavramına Geri Dönüşü Simgeler 
219
bbb. Bir Davranışın “Taksirli Bir Davranış Formu” Olarak Nitelenebilmesi İçin Taksirin Tüm Yönleriyle Oluşmuş Olması Gerekir 
219
ccc. Çifte Fonksiyona Dayalı Kusur Teorisi Finalizmin Ortaya Atılmasının Ardından Taksir Bakımından Tutarsız Bir Yaklaşım Sergiler 
221
ddd. Neticenin Sübjektif Olarak Öngörülebilirliği Eylemin Hukuk Düzeni İle Çatışmasını Belirleyen Bir Unsur Olduğu İçin Haksızlığa Dahildir 
222
eee. Taksirin Çifte Fonksiyonu Özen Yükümlülüğünün Salt Objektif Nitelikte Olduğunu Göz Ardı Eder 
222
fff. Failin Eyleme İlişkin Kişisel Bilgisinin Üçüncü Bir Kişiden Daha Fazla Olduğu “Özel Durumlar” (=Sonderwissen) Bakımından Taksirin Çifte Fonksiyonunun Eleştirisi 
224
ggg. Taksirin Çifte Fonksiyonunun Salt Pragmatik Faydalarından Ötürü Kabul Edilmesinin Eleştirisi 
225
hhh. Objektif Özen Yükümlülüğü– Objektif Öngörülebilirlik İlişkisi 
226
cc. Haksızlık Bilinci Bakımından 
228
dd. Kusurun Özel Sübjektif (Zihniyet) Unsurları Bakımından 
229
aaa. Zihniyet Unsurları Adı Altında Çeşitli Unsurlara Yer Verilmesinin Yerindeliği 
229
bbb. Zihniyet Unsurlarının Konumlandırılması 
232
ee. Mazeret Sebepleri Bakımından 
234
aaa. Kanunda Yer Alan Mazeret Sebepleri 
234
bbb. Kanunüstü Mazeret Sebepleri 
236
aaaa. Kanunüstü Mazeret Sebebi Olarak Beklenemezlik İlkesi 
236
bbbb. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylemler 
238
H. Etkileşime (İletişime) Dayalı Kusur Teorisi [=Diskursiver (Kommunikativer) Schuldbegriff] 
240
1. Anlamı 
240
2. Eleştirisi 
246
IV. İŞLEVSEL KUSUR TEORİSİ (=FUNKTIONALER SCHULDBEGRIFF) 
250
A. Genel Olarak 
250
B. Jakobs’un Yaklaşımı 
251
1. Jakobs’un Temel Yaklaşımı 
251
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı 
251
aa. Pozitif Genel Önleme Amacının Bir Türevi Olarak Kusur Kavramı 
251
bb. Faile Toplumsal Açıdan Yüklenen Rolün İhlal Edilmesi Olarak Kusur Kavramı 
254
cc. Failin Eyleminin Toplum Bakımından Katlanılamaz Nitelikte Olması Anlamında Kusur Kavramı 
256
dd. Hukuka Olan Sadakat Eksikliği Kavramı İle Kusur Kavramı İlişkisi 
257
b. Şeklî Kusur Kavramına Yaklaşımı 
259
aa. Genel Olarak 
259
bb. Kusur Yeteneği Bakımından 
261
cc. Kast Bakımından 
263
dd. Taksir Bakımından 
266
ee. Özel–Kişisel Unsurlar Bakımından 
269
ff. Mazeret Sebepleri Bakımından 
270
gg. Haksızlık Bilinci (Haksızlık Hatası) Bakımından 
273
2. Jakobs’un İşlevsel Kusur Kavramının Bir Yansıması Olarak “Düşman Ceza Hukuku” Konsepti 
275
a. Düşman Ceza Hukuku Konseptinin Temel Özellikleri 
275
b. Düşman Ceza Hukuku Konseptinin Ceza Hukuku’ndaki Kusur Kavramı İle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi 
279
3. Jakobs’un İşlevsel Kusur Teorisi Yaklaşımının Eleştirisi 
282
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi 
282
b. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi 
287
C. Roxin’in Yaklaşımı 
292
1. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı 
292
2. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi 
300
3. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı 
310
a. Genel Olarak 
310
b. Kusuru Kaldıran Sebepler Bakımından 
312
c. Sorumluluğu Kaldıran Sebepler (Mazeret Sebepleri) Bakımından 
314
aa. Genel Olarak 
314
bb. Kanunda Yer Verilen Mazeret Sebepleri 
314
cc. Kanunüstü Mazeret Sebepleri 
316
aaa. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylem (=Gewissenstat) 
316
aaaa. Kavram ve Anlamı 
316
bbbb. Ceza Hukukunda Doğuracağı Sonuçlar 
318
bbb. Sivil İtaatsizliğe Dayalı Olarak İşlenen Eylemler 
321
aaaa. Kavram ve Anlamı 
321
bbbb. Ceza Hukukunda Doğuracağı Sonuçlar 
322
ccc. Kanunüstü Zorunluluk Hali [Kanunüstü Sorumluluğu Kaldıran Sebep (Kanunüstü Mazeret Sebebi)] 
324
4. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi 
327
a. Kusuru Kaldıran Sebepler Bakımından 
327
b. Mazeret Sebepleri Bakımından 
328
aa. Kanunda Yer Alan Mazeret Sebepleri Bakımından 
328
bb. Kanunüstü Mazeret Sebepleri Bakımından 
331
aaa. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylemler Bakımından 
331
bbb. Sivil İtaatsizlik Eylemleri Bakımından 
333
ccc. Kanunüstü Mazeret Sebepleri Bakımından 
334
Üçüncü Bölüm
TÜRK CEZA KANUNU’NUN SUÇ GENEL TEORİSİ VE CEZANIN BELİRLENMESİ SİSTEMATİĞİNDE KUSUR KAVRAMI BAKIMINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER
I. TÜRK CEZA KANUNU’NDA KUSUR İLKESİ BAKIMINDAN TARTIŞMALI NİTELİK TAŞIYAN HUSUSLAR 
337
A. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar (TCK m. 23) 
337
B. Objektif Cezalandırılabilme Şartları 
341
II. TÜRK CEZA KANUNU’NUN ÖNGÖRDÜĞÜ SİSTEMATİKTE KAST ve TAKSİR KAVRAMLARININ KONUMLANDIRILMASI (TCK m. 21– 22) 
343
A. Kast Kavramının Suç Genel Teorisinde Konumlandırılması 
343
1. Genel Olarak 
343
2. Türk Ceza Kanunu Hükümleri Karşısında Kastın Konumu 
345
a. TCK m. 21’in Değerlendirilmesi 
345
b. TCK m. 30’un Değerlendirilmesi 
345
c. TCK m. 40’ın Değerlendirilmesi 
346
d. TCK m. 61/ 1– f’nin Değerlendirilmesi 
346
3. Görüşümüz 
347
B. Taksir Kavramının Suç Genel Teorisinde Konumlandırılması 
348
1. Genel Olarak 
348
2. Türk Ceza Kanunu Hükümleri Karşısında Taksirin Konumu 
348
a. Genel Olarak 
348
b. TCK m. 22/ 1 ve 2’nin Değerlendirilmesi 
349
c. TCK m. 22/5’in Değerlendirilmesi 
350
d. TCK m. 22/ 4’ün Değerlendirilmesi 
350
e. TCK m. 61/ 1– (f)’nin Değerlendirilmesi 
352
f. TCK m. 22’nin Madde Gerekçesinin Değerlendirilmesi 
353
g. Ara Sonuç 
354
3. Görüşümüz 
354
III. TÜRK CEZA KANUNU MADDE 22/ 6’DAKİ DÜZENLEMENİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN TESPİTİ SORUNU ve UYGULAMADA BU DÜZENLEMENİN KOŞULLARI İLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 
355
A. Hukuki Niteliğinin Tespiti Sorunu 
355
B. Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar 
358
C. Türk Ceza Kanunu Madde 22/ 6’nın Kaleme Alınmasına İlişkin Öneriler 
360
IV. TÜRK CEZA KANUNU’NDA KUSURU ETKİLEYEN NEDENLERİN CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN veya AZALTAN NEDENLER ARASINDA DÜZENLENMESİ SORUNU 
363
V. TÜRK CEZA KANUNU’NUN KUSUR YETENEĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
367
A. İsnad Yeteneği İle Kusur Yeteneği Kavramları Arasındaki Ayrım ve Türk Ceza Kanunu’nun Bu Bakımdan Değerlendirilmesi 
367
B. “Akıl Hastalığı” Kavramının Yerindeliği Sorunu 
369
C. Akıl Hastalığının Eyleme Etkisi 
371
D. Kusur Yeteneğinin Unsurları Bakımından Akıl Hastalığı İle İlgili Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemenin Değerlendirilmesi 
372
1. Genel Olarak 
372
2. Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi 
373
3. Akıl Hastalığının Bulunması Gereken Zaman 
375
VI. KUSUR YETENEĞİ BAKIMINDAN GEÇİCİ NEDENLERİN KAPSAMI (TCK m. 34) 
376
A. Akıl Hastalığı– Geçici Neden Ayrımı 
376
B. Yığın Psikolojisi Altında İşlenen Eylemler (Galeyan Etkisi Altında İşlenen Eylemler) 
378
VII. TÜRK CEZA KANUNU’NDA MAZERET SEBEPLERİ KONUSUNDA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 
380
A. Amirin Emrini İfa Halinin Bir Mazeret Sebebi Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu (TCK m. 24) 
380
1. Hukukî Niteliği 
380
2. Hukuka Aykırı Emir veya Konusu Suç Teşkil Eden Emrin Yerine Getirilmesinden Sorumlu Tutulmanın Kapsamı 
382
a. Genel Olarak 
382
b. Türk Ceza Kanunu m. 5’in “Konusu Suç Teşkil Eden Emrin Yerine Getirilmesi”ne Etkisi 
384
B. Zorunluluk Hali 
385
1. Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Zorunluluk Halinin Bir Mazeret Sebebi Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu (TCK m. 25/ 2) 
385
a. Öğretideki Yaklaşım 
385
b. Yasal Düzenlemeler 
387
c. Değerlendirme 
389
2. Türk Ceza Kanunu Özel Hükümlerde Düzenlenen Zorunluluk Hali Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 
392
a. Türk Ceza Kanunu m. 92’de Yer Verilen Organ veya Doku Ticareti Suçunda Zorunluluk Hali 
392
b. Türk Ceza Kanunu m. 147’de Yer Verilen Hırsızlık Suçunda Zorunluluk Hali 
394
aa. Genel Olarak 
394
bb. TCK m. 147 Yerine Nasıl Bir Düzenleme Yapılması Gerektiği Sorunu 
396
C. Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılması (TCK m. 27/ 2) 
396
1. Meşru Savunmada Heyecan, Korku veya Telaşla Sınırın Aşılmasının “Mazur Görülebilecek” Nitelikte Olması Gerekliliğinin Anlamı 
396
a. Genel Olarak 
396
b. TCK m. 27/ 2’nin Uygulanmasında Saldırının Yöneleceği Hak ve Kişinin Sınırlandırılması Sorunu 
397
c. Heyecan, Korku veya Telaşın Mazur Görülebilmesi İçin İsnad Yeteneğinin Tamamen Ortadan Kalkması Gerekli Değildir 
399
2. TCK m. 27/ 2’nin Uygulanmasında Ölçülülük İlkesi 
400
3. Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılması ile Haksız Tahrik Arasındaki Ayrım 
402
4. Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılmasının Sadece Meşru Savunma Bakımından Geçerli Olmasının Anlamı 
406
5. Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılmasının Kıyas Yoluyla Diğer Hukuka Uygunluk Sebeplerine Uygulanabilirliği Sorunu 
408
D. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit (TCK m. 28) 
409
1. Terim Sorunu 
409
2. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdidin Hukukî Niteliğinin Tespiti Sorunu 
410
3. Türk Ceza Kanunu m. 28’deki Koşullar Yorumlanırken Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdidin Mazeret Sebebi Niteliğini Haiz Olmasından Hareket Edilmelidir 
413
VIII. TÜRK CEZA KANUNU’NDA HAKSIZ TAHRİK KONUSUNDA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER (TCK m. 29) 
415
A. Haksız Tahrik Hükümlerinin Kusuru Azaltan Genel Bir Sebep Olarak Genel Hükümlerde Düzenlenmesi Sorunu 
415
B. “Haksız Bir Fiil” Kavramının Kapsamının Belirlenmesi Sorunu 
418
1. Genel Olarak 
418
2. Töre Saikiyle veya Kan Gütme Saikiyle İşlenen İnsan Öldürme Suçlarında Haksız Bir Fiilin Varlığının Tespiti Sorunu 
419
3. Kusur Yeteneği Bulunmayanların Fiillerinin “Haksız Bir Fiil” Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu 
422
IX. HATA KONUSUNDA TÜRK CEZA KANUNU’NUN GETİRDİĞİ DÜZENLEMENİN KUSUR KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
422
A. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddî Koşullarında Hata (TCK m. 30/ 3) 
422
1. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Sübjektif Niteliği Haiz Olup Olmadığı Sorunu 
422
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Sübjektif Niteliğinin Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hataya Etkisi 
424
3. TCK m. 27/ 1’de Düzenlenen Sınırın Aşılması İle TCK m. 30/ 3’te Düzenlenen Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata Arasındaki Benzerlik ve Bunlara Bağlanan Hukukî Sonuçlar Arasındaki Tutarsızlık 
427
B. Kusuru Etkileyen Sebeplerin Koşullarında Hata (TCK m. 30/ 3) 
428
C. Haksızlık Hatası (TCK m. 30/ 4) 
430
1. Kaçınılmazlık Kavramının Anlamı 
430
2. TCK m. 30/ 4 Karşısında TCK m. 4’ün Anlamı 
433
3. Kaçınılabilir Haksızlık Hatasına Hukukî Bir Sonuç Bağlanmaması Sorunu 
433
4. TCK m. 30/ 4’teki Terminolojinin Yerindeliği Sorunu 
434
X. CEZANIN BELİRLENMESİNDE KUSUR KAVRAMININ ÜSTLENDİĞİ İŞLEVİN TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (TCK m. 61) 
435
A. Cezanın Belirlenmesinde Kusur Kavramının İşlevi 
435
1. Türk Ceza Kanunu m. 61’deki Unsurlar 
435
2. Kast 
436
3. Taksir 
441
4. Amaç, Saik 
446
5. Haksız Tahrik 
446
6. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata 
448
7. Haksızlık Hatası 
449
8. Kusuru Etkileyen Sebeplerin Koşullarında Hata 
451
9. Akıl Hastalığı 
451
10. Mazeret Sebeplerinin Koşullarının Oluşmadığı Haller 
454
a. Zorunluluk Hali 
454
b. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılması 
455
11. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit (TCK m. 28) 
455
C. Takdirî İndirim Sebeplerinin Cezanın Belirlenmesinde Kusur Kavramı İle İlişkisi 
457
Sonuç 
459
Kaynakça 
483
Kavramlar Dizini 
511