Ceza Hukuku Temel Kavramlar Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan, Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin Egemenoğlu  - Kitap
1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
452
Barkod:
9789750288333
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
415,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ceza hukukuna girişle başlangıç yapılan eserde; ceza hukukunun tanımı, amacı, hukuk bilim disiplinleri arasındaki yeri, diğer hukuk bilim disiplinleriyle olan ilişkisi, kaynakları, ceza hukukunun güvence işlevi ve ceza hukukunda yoruma ilişkin açıklamalarda bulunulmuş, akabinde suç politikası, ceza hukuku tarihi ve ceza kanununun uygulama alanına yer verilmiştir.
Ceza hukukunda bir eylemin suç teşkil etmesi bakımından suçun unsurlarının değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda eserde suçun yapısal unsurları, suç dolayısıyla sorumluluk için aranan koşullar ve suçun özel görünüş şekilleri incelenmiştir.
Tipe uygun ve haksız olan eylemi gerçekleştiren fail hakkında nihai olarak bir yaptırım tatbik edilmektedir. Bu kapsamda ceza hukukunda yaptırımların türleri, taşıdıkları özellikler, infaz suretleri ve bu yaptırımlara bağlanan hukuki sonuçlar hakkında açıklamalar yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Hukukuna Giriş
.
Suçun Unsurları
.
Ceza Hukukunda Yaptırım
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
29
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
I. CEZA HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR KİTABININ İŞLEVİ 
31
II. CEZA HUKUKU TANIMI 
32
III. CEZA HUKUKUNUN AMACI 
33
IV. KAMU HUKUKU İÇİNDE YER ALAN BİR DİSİPLİN OLARAK CEZA HUKUKU 
35
V. DİĞER HUKUK DALLARIYLA CEZA HUKUKUNUN ARASINDAKİ İRTİBAT 
36
A. Medeni Hukuk ile Arasındaki İrtibat 
36
B. Bazı Kamu Hukuku Dalları ile Arasındaki İrtibat 
37
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ile Arasındaki İrtibat 
39
D. İnfaz Hukuku ile Arasındaki İrtibat 
40
E. Yakın Bilim Dalları ile Arasındaki İrtibat 
40
VI. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
42
A. Genel Olarak 
42
B. Doğrudan Kaynaklar 
43
1. Anayasa 
43
2. Kanun 
44
a. Suçta ve Cezada Kanunilik 
44
b. TCK ile Özel Kanunlar Arasındaki İrtibat 
46
C. Dolaylı Kaynaklar 
48
1. Ahlak Kuralları 
48
a. Suçlarla Ahlaka Aykırı Eylemlerin Aynı Olduğunu İleri Süren Görüş 
48
b. Suçlar Ahlaka Aykırı Eylemlerin En Önemsi Olduğunu İleri Süren Görüş 
49
c. Suçlarla Ahlak Kuralları Ortak ve Fakat Ayrı Sahalarının Bulunduğunu İleri Süren Görüş 
51
2. Örf ve Adet Kuralları 
51
3. Dini Kaideler 
53
4. İçtihat 
53
5. Öğreti (Doktrin) 
54
VII. CEZA HUKUKUNUN GÜVENCE İŞLEVİ 
55
A. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 
56
B. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinden Çıkan Alt İlkeler 
57
1. Yasa Dışındaki Bir Hukuk Kaynağı ile Suç Oluşturma, Kaldırma ve Cezayı Değiştirme Yasağı 
57
a. Genel Olarak 
57
b. İdarenin Düzenleyici İşlemiyle Suç ve Ceza Konulması Yasağı 
58
c. Örf ve Adete Dayanarak Suç ve Ceza Konulması Yasağı (Lex a) 
59
2. Belirlilik İlkesi (Lex Certa) 
59
3. Ceza Kurallarının Yorumu, Kıyas ve Kıyasa Yol Açan Genişletici Yorum Yasağı (Lex Stricta) 
62
4. Geçmişe Yürüme Yasağı (Zaman Bakımından Uygulama – Lex Praevia) 
65
VIII. CEZA HUKUKU ve YORUM 
67
A. Genel Olarak 
67
B. Yorum Vasıtaları 
68
1. Lafzi Yorum 
68
2. Hazırlık Çalışmaları (Tarihsel Yorum) 
69
3. Kanunun Sistematiği 
70
4. Mantık 
70
5. Sosyolojik Gerçekler 
71
6. Karşılaştırmalı Hukuk 
71
7. Hukukun Genel İlkeleri 
72
C. Yorum Çeşitleri 
72
1. Yapan Organa Göre Yorum 
72
a. Yasama Yorumu 
72
b. Yargı Yorumu 
73
c. Doktrin Yorumu 
73
2. Niteliğe Göre Yorum 
74
a. Amaca Göre Yorum 
74
b. Düzeltici Yorum 
75
c. Daraltıcı Yorum 
75
d. Genişletici Yorum 
75
e. Genişletici Yorum ve Kıyas 
76
İkinci Bölüm
SUÇ POLİTİKASI
I. KAVRAM 
77
II. ANA İLKELER 
78
A. Hukuk Devleti 
78
B. Kusur 
79
C. Ümanizm 
79
D. Ceza Hukukunun Son Çare Olması 
80
Üçüncü Bölüm
CEZA HUKUKU TARİHİ
I. AVRUPA’DA CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 
83
II. CEZA HUKUKUNUN ESKİ DÖNEMİ 
83
A. Genel Olarak 
83
B. Şahsi Öç Usulü 
84
1. Genel Olarak 
84
2. Usulün Sakıncaları 
84
3. Usule Getirilen Sınırlamalar 
85
C. 18’inci Yüzyıl Sonlarından Zamanımıza Kadar Olan Dönem 
86
1. Klasik Okul 
86
a. Toplumsal Yarar Kuramı 
86
b. Mutlak Adalet Kuramı 
87
c. Karma Kuram 
87
2. Pozitivist Okul 
88
a. Genel Olarak 
88
b. Pozitivist Okulun Temel Özellikleri 
90
c. Pozitivist Okulun Karma Kuramdan Farkları 
91
III. CEZA HUKUKUNUN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ 
92
A. İslamiyet’ten Önceki Dönem 
93
B. İslamiyet’ten Sonraki Dönem 
93
1. Tanzimat’tan Önceki Dönem 
93
2. Tanzimat’tan Sonraki Dönem 
97
a. 1840 Tarihli Ceza Kanunu 
97
b. 1851 Tarihli Ceza Kanunu 
97
c. 1858 Tarihli Ceza Kanunu 
98
3. Cumhuriyet Dönemi Ceza Hukuku 
98
Dördüncü Bölüm
CEZA KANUNLARININ ZAMAN İTİBARİYLE
UYGULAMA ALANI
I. CEZA YASALARININ YAPILMASI, YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI, YAYINI VE İLANI 
101
II. CEZA KANUNLARINDA YÜRÜRLÜK 
102
A. Sürekli Yasa 
103
B. Süreli Yasa 
104
C. Geçici Yasa 
104
III. GEÇMİŞE YÜRÜME YASAĞI VE İSTİSNASI (LEHE KANUNUN GEÇMİŞE YÜRÜMESİ) 
105
A. Genel Bilgiler 
105
B. Gerekçeler 
106
IV. LEHE KANUNUN GEÇMİŞE YÜRÜMESİ 
107
V. LEHE KANUNUN ETKİ ALANI 
110
VI. SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN 
111
VII. CEZALARIN İNFAZ REJİMİNE, GÜVENLİK TEDBİRLERİNE,
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA VE ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
113
A. İnfaza Dair Yasalar 
113
B. Güvenlik Tedbirlerine Dair Yasalar 
113
C. Ceza Muhakemesi Hukukuna Dair Yasalar 
115
1. Hemen Uygulama İlkesi 
115
2. Hemen Uygulama İlkesinin Sonuçları 
115
a. İşlemler Yürürlükteki Kanuna Göre Yapılır 
115
b. Eski Kanun Dikkate Alınarak Yapılmış Olan İşlemlerin Yürürlükte Yeni Kanun Bulunmasına Rağmen Geçerliliğini Sürdürür 
115
c. Eski Kanuna Göre Henüz Yapılmamış Olan İşlemler Bundan Sonra Yeni Kanuna Göre Yapılır 
116
d. Sanığın Lehine veya Aleyhine Olduğuna Bakılmadan Yeni Kanun Hemen Uygulanır 
116
3. Hemen Uygulama Kuralının İstisnası 
117
D. Zamanaşımına Dair Yasalar 
117
VIII. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA KAPSAMINDA SÜRELİ, GEÇİCİ VEYA İSTİSNAİ YASALAR 
119
Beşinci Bölüm
SUÇ KAVRAMI VE SUÇUN UNSURLARI
I. SUÇ KAVRAMI 
121
II. SUÇUN UNSURLARI 
123
A. Tipiklik 
123
B. Tipiklik ve Hukuka Aykırılık 
124
C. Tipiklik ve İşlenemez Suç (Elverişsiz Teşebbüs) 
124
D. Tipikliğin Objektif ve Sübjektif Unsurları Ayrımı 
125
III. TİPİKLİĞİN OBJEKTİF UNSURLARI 
125
A. Fiil (Eylem/Hareket/Davranış/Aksiyon) 
127
1. Fiilin Ceza Hukukundaki İşlevi 
128
a. Tasnif Etme İşlevi 
129
b. Tarif Etme İşlevi 
129
c. Sınırlama İşlevi 
129
aa. Fiil ve Kusur Yeteneği Ayrımı 
129
bb. Tüzel Kişilerin Durumu 
130
cc. Mutlak Kuvvetin Etkisi Altındaki Davranışlar 
130
dd. Mücbir Sebep 
131
ee. Zorlayıcı Kuvvetin Etkisi Altındaki Davranışlar 
132
ff. Refleks Hareketler 
132
gg. Affekt Hareketler ile Yarı Otomatik Davranışlar 
133
i. Affekt Hareketler 
133
ii. Yarı Otomatik Davranışlar 
133
hh. Şuurun Tamamen Kaybolduğu Sırada Gerçekleştirilen Davranışlar 
134
ıı. Hayvandan Kaynaklı Davranışlar 
135
2. Fiil Teorileri 
135
a. Ontolojik Teoriler 
135
aa. Doğal Hareket Teorisi 
136
bb. Amaççı Hareket Teorisi 
138
cc. Sosyal Hareket Teorisi 
141
b. Normativist Teori 
143
c. Kanaatimiz 
144
3. Fiilin Niteliğine Göre Suçların Sınıflandırılması 
145
a. Hareketin Sayısına Göre 
145
aa. Tek Hareketli Suçlar 
145
bb. Birden Fazla Hareketli Suçlar 
146
i. Birleşmiş Hareketli Suçlar 
146
ii. Kesintili Hareketli Suçlar 
146
iii. Seçimlik Hareketli Suçlar 
147
iv. İtiyadi Suçlar 
148
b. Hareketin Şekline Göre 
148
aa. İcrai – İhmali Suçlar 
148
bb. İhmal Suretiyle İcra Suçları (Garantörsel İhmali Suçlar) 
152
c. Hareketin Önemine Göre (Serbest Hareketli – Bağlı Hareketli Suçlar) 
155
d. Hareketin İcrasının Devam Edip Etmemesine Göre 
157
aa. Ani Suç 
157
bb. Mütemadi Suç 
158
cc. Ani Suç – Mütemadi Suç Ayrımının Yararı 
159
B. Netice 
159
1. Genel Olarak 
159
2. Neticeye Göre Suçlar 
160
a. Sırf Hareket Suçu ve Neticeli Suç Ayrımı 
160
b. Kalkışma Suçları 
161
C. Nedensellik Bağlantısı 
161
1. Genel Olarak 
161
2. Nedensellik Bağlantısını Açıklayan Teoriler 
162
a. Şart Teorisi 
162
b. Etkin Sebep Teorisi 
163
c. Uygun Sebep Teorisi 
165
3. Nedensellik Bağlantısına İlişkin Özel Haller 
166
a. Alternatif Nedensellik 
166
b. Kümülatif Nedensellik 
167
c. Varsayılan Nedensellik 
168
d. Öne Geçen Nedensellik 
168
e. Toplu Kararlarda Nedensellik 
168
f. Nedenselliğin Atipik Gelişimi 
169
4. Objektif İsnadiyet Teorisi 
170
D. Fail 
174
1. Genel Olarak 
174
2. Özgü Suçlar 
175
a. Gerçek Özgü Suçlar 
175
b. Görünüşte Özgü Suçlar 
176
3. Bizzat İşlenebilen Suçlar 
176
4. Tüzel Kişilerin Durumu 
177
E. Mağdur 
177
F. Suçun Konusu 
179
G. Suçun Nitelikli Unsurları 
182
1. Fiil ile İlgili Nitelikli Unsurlar 
183
a. Fiilin İşleniş Şekli ile (Tarzıyla) İlgili Nitelikli Unsurlar 
183
b. Fiilin İşlendiği Zaman ve Yer ile İlgili Nitelikli Unsurlar 
184
2. Fail ve Mağdurla İlgili Nitelikli Unsurlar 
184
a. Failin Mahiyeti ile İlgili Nitelikli Unsurlar 
184
b. Mağdurun Mahiyeti ile İlgili Nitelikli Unsurlar 
185
c. Fail ile Mağdur Arasındaki İlişki Bakımından Nitelikli Unsurlar 
185
3. Suçun Maddi Konusu ile İlgili Nitelikli Unsurlar 
185
4. Fiilin İşlenmesinde Güdülen Amaç Bakımından Nitelikli Unsurlar 
186
IV. TİPİKLİĞİN SUBJEKTİF UNSURLARI 
186
A. Kast 
187
1. Kastın Anlamını Ortaya Koymaya Yardımcı Olan Teoriler 
188
a. Tasavvur Teorisi 
188
b. İrade Teorisi 
188
c. Karma Teori 
188
2. Kastın Unsurları 
189
a. Kastın Bilme Unsuru 
189
b. Kastın İsteme (İrade) Unsuru 
190
3. Kastın Aranacağı Zaman 
192
4. Kastın Türleri 
193
a. Genel Kast – Özel Kast 
193
b. Doğrudan Kast – Olası Kast 
194
c. Ani Kast – Tasarlama 
194
d. Weber Kastı 
195
e. Seçimlik Kast 
195
B. Taksir 
196
1. Taksirin Tanımı ve Kasttan Ayrımı 
196
2. Taksirin Hukuki Esasını Açıklayan Teoriler 
199
a. Etkin Sebep Teorisi 
199
b. Öngörebilme Teorisi 
199
c. Öngörebilme ve Önleyebilme Teorisi 
200
d. Hata Teorisi 
200
e. Kanaatimiz 
200
3. Taksirin Unsurları 
200
C. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
203
1. Genel Olarak 
203
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçun Yapısı 
205
3. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Nedensellik Bağı 
207
4. Kasten Yaralama Suçunda Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerin Uygulanması 
207
5. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suça Teşebbüs 
208
6. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suça İştirak 
209
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
210
A. Genel Olarak 
210
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
211
1. Kanun Hükmünü (Görevi) Yerine Getirme 
211
2. Meşru Savunma 
212
a. Meşru Savunmanın Tanımı ve Hukuki Esası 
212
b. Meşru Savunmanın Koşulları 
213
aa. Saldırıya İlişkin Koşullar 
213
i. Bir Saldırı Bulunmalı 
213
ii. Saldırı Haksız Olmalı 
213
iii. Saldırı Bir Hakka Yönelik Olmalı 
214
iv. Saldırı Mevcut Olmalı 
214
bb. Savunmaya İlişkin Koşullar 
214
i. Savunmada Zorunluluk Olmalı 
214
ii. Savunma, Saldırıya ve Saldırgana Karşı Yapılmalı 
215
iii. Savunma, Saldırı ile Orantılı Olmalı 
215
3. Hakkın Kullanılması 
215
a. Hakkın Kullanılmasının Koşulları 
215
b. Hakkın Kullanılmasına Örnekler 
217
aa. Düşünce Özgürlüğü 
217
i. Genel Olarak 
217
ii. Düşünce Özgürlüğü Kavramı ve Kapsamı 
217
(1). Haber Alma Hakkı ve Öğrenme Özgürlüğü 
218
(2). Kanaat Edinme Özgürlüğü 
218
(3). Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü 
218
iii. Düşünce Özgürlüğünün Sınırlandırılması, Sınırlandırma Sebepleri ve Sınırlandırma Ölçütleri 
220
bb. İhbar ve Şikâyet Hakkı 
221
cc. Savunma Dokunulmazlığı 
222
dd. Basının Haber Verme Hakkı 
222
ee. Tıbbi Müdahaleler 
223
ff. Organ ve Doku Nakilleri 
228
i. Genel Olarak 
228
ii. Yaşayan Vericiden Organ ve Doku Alınması 
230
iii. Ölüden Organ ve Doku Alınması 
232
gg. Tedip Hakkı 
233
hh. Spor Hareketleri 
234
4. İlgilinin Rızası 
235
a. Suç Konusu Üzerinde Mağdur Serbestçe ve Mutlak Olarak Tasarruf Hakkına Sahip Olmalıdır 
236
b. Rızaya Ehliyet 
239
c. Rızanın Açıklanması 
240
C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması 
241
Altıncı Bölüm
KUSURLULUK
I. GENEL OLARAK 
245
II. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 
247
A. Amirin Emrini İfa (Hukuka Aykırı, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi) 
249
B. Zorunluluk Hali 
251
1. Tehlikeye İlişkin Koşullar 
252
a. Ağır Bir Tehlike Bulunmalı 
252
b. Tehlike Muhakkak Olmalı 
253
c. Tehlike Kişinin Kendisine veya Başkasının Hakkına Yönelik Olmalı 
254
d. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemeli 
254
2. Korunmaya İlişkin Koşullar 
254
a. Tehlikeden Başka Suretle Korunma İmkânı Bulunmamalı 
254
b. İşlenen Fiil ile Tehlike Arasında Orantı Bulunmalı 
255
c. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğü Bulunmamalı 
256
3. Zorunluluk Hali ile Meşru Savunmanın Arasındaki Farklar 
257
C. Cebir Kullanma 
258
D. Korkutma ve Tehdit 
260
E. Haksız Tahrik 
261
1. Genel Olarak 
261
2. Haksız Tahrikin Hukuki Niteliği 
263
3. Haksız Tahrikin Çeşitleri 
264
a. Fiil Bakımından – Kişi Bakımından Haksız Tahrik 
264
b. Basit (Adi) Tahrik – Ağır (Mevsuf) Tahrik 
264
c. Genel Haksız Tahrik – Özel Haksız Tahrik 
265
4. Haksız Tahrik ve Diğer Bazı Özel Haller 
265
a. Haksız Tahrik – Tasarlama (Taammüt) 
265
b. Haksız Tahrik – Kan Gütme Saiki 
267
c. Haksız Tahrik – Töre Saiki 
268
F. Yaş Küçüklüğü (TCK m. 31) 
269
1. Genel Olarak 
269
2. Yaş Küçüklüğünün Kusur Yeteneğine Etkisi 
269
3. Ceza Muhakemesi Yönünden Yaş Küçüklüğünün Niteliği 
271
4. Yaptırım Sistemi Yönünden Yaş Küçüklüğünün Niteliği 
273
G. Akıl Hastalığı (TCK m. 32) 
274
H. Sağır ve Dilsizlik (TCK m. 33) 
277
I. Geçici Nedenler (TCK m. 34) 
277
1. Genel Bilgiler 
277
2. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullananlarda Kusur Yeteneği 
278
a. İstemeyerek Alkol veya Uyuşturucu Madde Alınması (TCK m. 34/1) 
279
b. İsteyerek Alkol veya Uyuşturucu Madde Alınması (TCK m. 34/2) 
279
c. Alkol veya Uyuşturucu Maddeyi Kullanmayı İsteyip, Etkisi Altında Kalmayı İstememe (Taksirle Sarhoş Olma veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Kalma) 
281
Yedinci Bölüm
CEZA HUKUKUNDA HATA
I. HATA (YANILMA) TERİMİ 
283
II. KASTI KALDIRAN HATA 
284
A. Suçun Maddi Unsurlarında Hata (TCK m. 30/1) 
284
B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata (TCK m. 30/2) 
285
C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata (TCK m. 30/3) 
287
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HATA 
289
A. Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata (TCK m. 30/3) 
289
B. Haksızlık Yanılgısı (TCK m. 30/4) 
289
Sekizinci Bölüm
SUÇUN UNSURLARI DIŞINDA KALAN DİĞER HALLER
I. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ 
291
II. OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI 
294
Dokuzuncu Bölüm
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
I. GENEL OLARAK 
299
II. SUÇA TEŞEBBÜS 
299
A. Teşebbüsün Cezalandırılmasının Nedenlerini Açıklayan Görüşler 
300
B. Teşebbüsün Şartları 
301
1. Kasten İşlenebilen Bir Suçun İşlenmek İstenmesi 
301
2. Fiilin İcra Hareketi Niteliğinde Olması 
302
a. Sübjektif Teori 
302
b. Objektif Teoriler 
302
aa. Kronolojik Teoriler 
303
bb. Şekli (Biçimsel) Objektif Teori 
303
cc. Maddi Objektif Teori 
303
3. Fiilin Elverişli Olması 
303
4. Neticeli veya İcra Hareketleri Kısımlara Bölünebilen Sırf Hareket Suçunun Bulunması 
304
5. İcra Hareketlerine Başlanmış Olmakla Birlikte Hareketlerin Tamamlanamamış veya Tamamlanmış Olmakla Birlikte Neticenin Gerçekleşmemiş Olması 
304
C. Gönüllü Vazgeçme 
305
1. Gönüllü Vazgeçme Halinde Failin Cezalandırılmamasının Nedenini Açıklayan Görüşler 
306
a. Suç Siyaseti Teorisi 
306
b. Af – Ödül Teorisi 
307
c. Vazgeçme Cezalandırmadan Beklenen Amaçları Kaldırır Teorisi 
307
2. Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları 
307
a. Suç Tamamlanmamalıdır 
307
b. Vazgeçme İradi Olmalıdır 
308
c. Vazgeçme Gönüllü Olmalıdır 
308
3. Gönüllü Vazgeçmenin Kabul Edilemeyeceği Durumlar 
309
4. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
309
5. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu 
310
D. İşlenemez Suç 
311
1. Objektif Teori 
311
2. Sübjektif Teori 
312
3. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi) 
312
III. SUÇA İŞTİRAK 
312
A. Suça İştirakin Hukuki Niteliği 
315
B. Suça İştirakin Cezalandırılması Konusunda Sistemler 
315
C. İştirak Şekilleri ve Bağlılık Kuralı 
316
1. Faillik 
317
a. Genel Bilgiler 
317
b. Müstakil Faillik 
317
c. Müşterek Faillik 
318
aa. Şartları 
320
i. Faillerin Fiil Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurmaları 
320
ii. Birlikte Suç İşleme Kararının Bulunması 
321
bb. Özgü Suçlarda Müşterek Faillik 
321
cc. İhmali Suçlarda Müşterek Faillik 
321
dd. Taksirli Suçlar ve Müşterek Faillik 
322
d. Dolaylı Faillik 
322
2. Şeriklik 
323
a. Azmettirme 
323
aa. Genel Bilgiler 
323
bb. Azmettirme ve Manevi Yardım Etme 
323
cc. Azmettirme ve Dolaylı Faillik 
324
dd. Azmettirme ve Suç İşlemeye Tahrik 
324
ee. Azmettirmenin Cezalandırılmasının Şartları 
325
i. Suç İşleme Hususunda Karar Vermemiş Olan Kişiye Belli Bir Suçun İşlenmesine Karar Verdirilmesi 
325
ii. Azmettirilen Kasten, Hukuka Aykırı ve En Azından Teşebbüs Aşamasında Kalmış Bir Fiil İşlemelidir 
325
ff. İhmali ve Özgü Suçlarda Azmettirme 
327
gg. Azmettirenin Cezalandırılması 
328
b. Yardım Etme 
329
aa. Maddi Yardım Etme 
330
i. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçları Temin Etme 
330
ii. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Maddi Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırma 
331
bb. Manevi Yardım Etme 
332
i. Suç İşlemeye Teşvik 
332
ii. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirme 
332
iii. Suç İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunmayı Vaat Etme 
333
iv. Suçun Nasıl İşleneceği Konusunda Yol Gösterme 
333
c. Bağlılık Kuralı 
333
aa. Bağlılık Kuralının Şartları 
334
i. Kasten ve Hukuka Aykırı Bir Fiilin İşlenmiş Olması (TCK m. 40/1) 
334
ii. Suç En Azından Teşebbüs Aşamasına Ulaşması (TCK m. 40/3) 
334
bb. Nitelikli Hallerin Suç Ortaklarını Sirayeti 
334
D. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
335
E. Kabahate İştirak 
337
IV. İÇTİMA 
338
A. Gerçek İçtima, Suçların İçtimaı ve Görünüşte İçtima Ayrımı 
338
B. Fikri İçtima 
339
C. Zincirleme Suç 
340
1. Tanımı ve Hukuki Esası 
340
2. Zincirleme Suçun Şartları 
342
a. Birden Fazla Eylem Bulunmalı 
342
b. Aynı Suçların Her Biri Değişik Zamanlarda İşlenmeli 
343
c. Birden Çok Eylem Aynı Suçunu Oluşturmalı 
344
d. Aynı Suç Birden Çok Defa Aynı Kişiye Karşı İşlenmeli 
345
e. Birden Çok Suç Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında İşlenmeli 
347
D. Bileşik Suç 
347
Onuncu Bölüm
CEZA HUKUKUNDA YAPTIRIM
I. HAPİS CEZASI 
351
A. Hapis Cezasının Tarihi Gelişimi 
351
1. Avrupa’daki Gelişim 
351
2. Türk Hukukundaki Gelişim 
352
B. Hapis Cezasının İnfaz Sistemleri 
352
1. Müşterek Hapis Sistemi (Topluluk Sistemi) 
353
2. Hücre (Pennsylvania) Sistemi 
354
3. Karma (Auburn) Sistemi 
355
4. İrlanda (Dereceli) Sistemi 
356
5. Yeni Sistem 
358
D. Hapis Cezasının Çeşitleri 
360
1. Genel Bilgiler 
360
2. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 
360
3. Müebbet Hapis Cezası 
361
4. Süreli Hapis Cezası 
361
a. Kısa Süreli Hapis Cezası 
362
aa. Genel Bilgiler 
362
dd. Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi 
363
i. Genel Bilgiler 
363
ii. Seçenek Yaptırımlara Çevirme Şartları 
364
iii. Seçenek Yaptırımlar 
365
(1). Adli Para Cezasına Çevirme 
365
(2). Tedbire Çevirme 
366
(aa). Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmesi (TCK m. 50/1–b) 
366
(bb). En Az İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme (TCK m. 50/1–c) 
366
(cc). Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma (TCK m. 50/1–d) 
367
(dd). Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma (TCK m. 50/1–e) 
367
(ee). Gönüllü Olmak Şartıyla Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma (TCK m. 50/1–f) 
367
(3). Adli Para Cezası veya Tedbire Çevirmenin Sonuçları 
367
(4). Çevrilen Ceza veya Tedbire Uymamanın Yaptırımı 
368
b. Kısa Süreli Hapis Cezasının Özel İnfaz Usulleri 
368
E. Hapis Cezasının İnfazına Başlanması, İnfazın Geri Bırakılması ve İzin 
370
1. Hapis Cezasının İnfazına Başlanması 
370
a. Hükümlünün Serbest Olması Halinde Yapılacak İşlemler 
370
aa. Hükümlünün Kendiliğinden Başvurması 
370
bb. Çağrı Kâğıdı ile Celp 
370
c. Yakalama Emri ile Celp 
371
b. Hükümlünün Cezaevinde Bulunması Halinde Yapılacak İşlemler 
372
aa. Hükümlünün İlama Konu Suç Nedeniyle Tutuklu Olması 
372
bb. Hükümlü Başka Bir Suçtan Dolayı Tutuklu veya Hükümlüyse 
372
cc. Hükümlülerin Kuruma Kabul Şartları ve Kabulü 
373
dd. Hükümlülerin İnfaz Kurumuna Kabulünden Sonra Yapılan İşlemler 
373
i. İdari İşlemler 
373
(1). Arama 
374
(2). Kabul Odasına Alınma 
374
ii. İnfaz İşlemleri 
375
(1). Hükümlünün Kuruma Yerleştirilmesi 
375
(2). Hükümlünün Gözlem Altına Alınması 
375
(3). Gözlem Süresi Sonunda Yapılacak İşlemler 
376
2. Hapis Cezasının İnfazının Geri Bırakılması 
377
a. Hastalık Sebebiyle İnfazın Geri Bırakılması 
377
b. Hükümlünün İstemiyle İnfazın Geri Bırakılması 
378
3. İzin 
378
a. Mazeret İzni 
378
b. Özel İzin 
379
c. İş Arama İzni 
379
d. İzinden Dönmeme ve Geç Dönme 
380
F. İnfaz Kurumları 
380
1. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
380
a. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
380
b. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
381
c. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
381
d. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
381
2. Açık Ceza İnfaz Kurumları 
382
3. Çocuk Eğitim Evleri 
382
G. Hapis Cezasına Seçenek Kurumlar 
382
1. Erteleme 
382
a. Genel Olarak 
382
b. Tarihi Gelişim 
383
d. Ertelemenin Çeşitleri 
385
aa. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
385
bb. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi 
386
i. Genel Olarak 
386
ii. Türk Hukukunda Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi 
386
dd. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
388
i. Genel Olarak 
388
ii. Hapis Cezasının Ertelenmesinin Koşulları 
389
(1). Sanığın Adli Geçmişi 
389
(2). İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Cezanın Çeşit ve Miktarı 
389
(3). Sanığın Tekrar Suç İşlemeyeceği Yönünde Hâkimde Kanaat Uyanması 
390
(4). Zararların Tazmini 
390
iii. Erteleme Kararının Verilmesi 
391
iv. Denetim Süresi 
391
v. Denetim Süresi İçinde Mahkûmun Yükümlülükleri 
392
vi. Erteleme Kararının Geri Alınması 
392
vii. Ertelemenin Sonucu 
393
2. Şartla Salıverme 
393
a. Genel Olarak 
393
b. Hukuki Niteliği 
393
d. Şartla Salıvermenin Şartları 
395
aa. Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmiş Olması Gerekir 
395
bb. Hükümlünün İyi Halli Olması Gerekir 
396
cc. Şartla Salıvermeden Yararlanamayacak Olanlar 
397
e. Şartla Salıverme Kararı ve Sonuçları 
398
aa. Genel Olarak 
398
bb. Kararın Verilmesi 
398
i. Talep Şartı 
398
ii. Kararı Verecek Merci 
398
iii. Uygulanacak Usul 
398
iv. Kanun Yolu 
399
cc. Şartla Salıvermeden Sonra Uygulanacak Rejim 
399
i. Şartla Salıverilen Mahkûmun Dışarıdaki Durumu 
399
ii. Denetim Süresinin Tespiti 
399
dd. Şartla Salıvermenin Sonuçları 
400
i. Denetim Süresinin Olaysız Geçmesi 
400
ii. Denetim Süresinin Olaylı Geçmesi 
400
(1). Geri Almaya Karar Verecek Merci 
400
(2). Geri Almadan Sonra Çekilecek Ceza 
401
II. ADLİ PARA CEZASI 
401
A. Genel Bilgiler 
401
B. Tarihi Gelişim 
402
E. Adli – İdari Para Cezası Ayrımı 
405
F. Adli Para Cezasının Belirlenmesinde Sistemler 
405
G. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve İnfazı 
406
1. Adli Para Cezasının Belirlenmesi Aşaması 
406
2. Adli Para Cezasının İnfazı 
408
3. Adli Para Cezasının Ödenmemesi 
408
III. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
409
A. Güvenlik Tedbirlerinin Şartları 
409
1. Topluma Karşı Tehlikeli Hal Bulunmalı 
410
2. Suç İşlendikten Sonra Güvenlik Tedbirine Hükmedilmeli 
411
3. Güvenlik Tedbiri Kanunda Öngörülmeli 
412
4. Güvenlik Tedbirine Mahkeme (Hâkim) Hükmetmeli 
412
B. Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği 
413
C. Güvenlik Tedbirlerinin Çeşitleri 
414
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
414
2. Eşya müsaderesi 
416
3. Kazanç Müsaderesi 
417
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
418
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
419
6. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 
421
a. Tekerrür Çeşitleri 
422
aa. Özel Tekerrür – Genel Tekerrür – Karma Tekerrür 
423
bb. Gerçek Tekerrür – Mefruz (Varsayımsal) Tekerrür 
425
cc. Ulusal Tekerrür – Uluslararası Tekerrür 
427
dd. Süreli Tekerrür – Süresiz Tekerrür 
428
ee. İhtiyari Tekerrür – Mecburi Tekerrür 
429
ff. Birinci Defa Tekerrür – İkinci Defa Tekerrür 
429
b. Tekerrürün Koşulları 
431
aa. Önceden İşlenen Bir Suç Nedeniyle Kesinleşmiş Mahkûmiyeti Şartı 
432
bb. Tekerrüre Esas Teşkil Eden Mahkûmiyet Hükmünün Varlığını Yitirmemiş Olması 
433
i. Uzlaştırma 
434
ii. Genel Af 
434
iii. Fiilin Suç Olma Niteliğini Yitirmesi veya Suçun Niteliğinin Değişmesi 
435
cc. Önceki Mahkûmiyet Hükmünün İnfazından İtibaren Üç ve Beş Yıllık Süreler Dolmadan Failin Yeni Bir Suç İşlemesi 
435
dd. Önceki Suç Nedeniyle Mahkûmiyet Kararına Hükmedildiğinde Kişinin 18 Yaşından Büyük Olması 
437
ee. Tekerrüre Esas Alınan İlamın Kesin Hüküm Niteliğinde Olmaması Şartı 
437
c. Tekerrürün Sonuçları 
438
7. Sınır Dışı Edilme 
439
8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
440
Kaynakça 
441
Kavram Dizini 
449