Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davaları Aydın Tekdoğan  - Kitap

Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davaları

1. Baskı, 
Mayıs 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
584
Barkod:
9789750254994
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
695,00
İndirimli (%64):
251,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
4721 s. Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde düzenlendiği üzere, bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik bu yetki kapsamında malını kanuni sınırları içerisinde dilediği gibi kullanmasına engel olana ve malını elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Çünkü mülkiyet hakkı eşyaya bağlı ayni haklardan olup, herkese karşı ileri sürülebilir.
Bu kitapta ayni hak ve zilyetlikle ilgili konular dahil, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi davası tüm yönleri ile ele alınmış, konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtayca onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiş, örneklerle konunun anlaşılır hale gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanmış, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mülkiyet Hakk – Zilyetlik
.
Birlikte Mülkiyet Halinde Elatmanın Önlenmesi
.
Elatmanın Önlenmesi Davalarında İspat
.
Hüküm Kurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
BİRİNCİ BÖLÜM:
AYNİ HAK
I. GENEL OLARAK 
15
II. SINIRSIZ AYNİ HAK (MÜLKİYET HAKKI) 
16
A. Genel Olarak 
16
B. Mülkiyetin Kapsamı 
20
1. Bütünleyici Parça (mütemmim cüz) 
20
a. Bütünleyici Parça Kavramı 
20
b. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar 
21
c. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları 
23
d. Ürün (Semere) 
25
2. Eklenti 
26
a. Eklenti Kavramı 
26
b. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar 
26
c. Eklenti Olmanın Sonuçları 
27
C. Mülkiyetin Çeşitleri 
28
1. Ferdi Mülkiyet 
28
2. Birlikte Mülkiyet 
28
a. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) 
28
aa. Paylı Mülkiyetin Niteliği 
28
ab. Paylı Mülkiyette Yönetim 
32
ac. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma 
36
ad. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
38
ae. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma 
39
af. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri 
40
ag. Hâkim Müdahalesi 
43
b. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK. 701–703) 
43
ba. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 
43
bb. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması 
44
bc. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 
44
bd. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 
51
D. Taşınmaz Mülkiyeti 
51
1. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı 
51
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 
57
a. Aslen Kazanılması–Devren Kazanılması 
57
b. Tescille Kazanılması 
61
c. Tescilsiz Kazanılması Halleri 
67
ca. Miras 
68
cb. Mahkeme Kararı (Cebri Tescil Davası) 
73
cc. Cebri İcra 
78
cd. İşgal 
78
ce. Kamulaştırma 
78
2. Sınırlı Ayni Haklar 
79
İKİNCİ BÖLÜM:
ZİLYETLİK
I. GENEL OLARAK 
81
II. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU 
83
III. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU 
87
A. Eşyayı İade Borcu 
88
B. Ürünleri İade Borcu 
88
IV. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI 
90
A. Genel Olarak 
90
B. Hapis Hakkı 
96
1. Genel Açıklama 
96
2. Taşınmazın Haricen Satın Alınması Halinde 
102
3. Depo Kararı 
113
4. Hapis Hakkı Halinde Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti 
115
V. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI 
116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ
I. ELATMANIN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR 
119
A. Genel Olarak 
119
B. Taşınmaza Fiilen Elatılması Koşulu 
133
C. Fiili Elatmanın Haksız Olması Koşulu 
145
1. Genel Olarak 
145
2. Mülkiyet Hakkına Dair Kanundan Kaynaklanan Kısıtlamalar 
153
a. Genel Olarak 
153
b. Haksız Yapıdan Kaynaklanan Elatmalara İlişkin Düzenlemeler 
156
c. Taşkın Yapıdan Kaynaklanan Elatmalara İlişkin Düzenleme 
160
d. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatmalara İlişkin Düzenlemeler 
170
e. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatmalara İlişkin Düzenleme 
172
3. Malikin Onayına Dayalı Elatma 
174
4. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Elatma 
181
a. Genel Olarak 
181
b. Yükleniciden Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satın Alan Yönünden 
186
5. Tapulu Taşınmazların Haricen Satın Alınmasına Dayalı Elatma 
193
a. Genel Olarak 
193
b. Birlikte Mülkiyette Harici Satış Halinde 
214
c. Haricen Satın Alma Savunmasının İspatı 
217
6. Kira Sözleşmesine Dayalı Elatma 
219
a. Genel Olarak 
219
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyette 
241
c. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette 
250
d. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'ndaki Düzenleme 
252
7. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Elatma Savunması 
254
II. TAPU KAYDININ YERİNDE UYGULANMASI SURETİYLE KAPSAMININ BELİRLENMESİ 
264
A. Tapu Kaydının Kapsamı 
264
B. Kat İrtifaklı Veya Kat Mülkiyetli Taşınmazlarda Esas Alınacak Proje 
277
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ
I. PAYDAŞIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI AÇTIĞI ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 
279
A. Paydaşın Diğer Paydaşları Temsil Yetkisi 
279
B. Hükmün Taşınmazın Tamamına İlişkin Olması Zorunluluğu 
284
C. Davalı Üçüncü Kişinin Yargılama Esnasında Paydaş Olması 
286
II. PAYDAŞIN PAYDAŞA KARŞI AÇTIĞI ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 
287
A. Genel Olarak 
287
B. Fiili Kullanım Biçimi Oluşmuşsa 
297
1. Genel Olarak 
297
2. Fiili Kullanım Durumu Oluşan Taşınmazda Pay Satışı 
317
C. Paydaşın Kullandığı Veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa 
320
D. Paylı Mülkiyetli Taşınmaz Bir Kısım Paydaşlarca Kiraya Verilmişse 
328
1. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerliyse 
328
2. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerli Değilse 
329
3. Elbirliği Mülkiyetli Taşınmaz Ortağın Katılımı Veya Onayı Olmadan Kiraya Verilmişse 
330
E. Hükmün Pay Oranında Kurulması Zorunluluğu 
332
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ELATMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER
I. İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN ELATMA 
337
A. İmar Uygulaması 
337
B. Taşkın Hale Gelen Yapı Açısından 
340
II. KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINDAN KAYNAKLANAN ELATMA 
358
III. BOŞANMA İLE AİLE KONUTU NİTELİĞİ SONA EREN TAŞINMAZA ELATMA 
359
A. Aile Konutu 
359
B. Aile Konutu Niteliği Sona Eren Taşınmaza Elatma 
360
IV. ZİLYETLİĞE DAYALI ELATMA 
367
V. MUHDESAT ŞERHİNE DAYALI ELATMA VE ŞERHİN TERKİNİ 
375
VI. İRTİFAK HAKLARINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ 
382
A. İrtifak Hakkı 
382
B. İrtifak Hakkı Çeşitleri 
385
1. Şahıs Lehine Tesis Olunan İrtifak Hakları 
385
2. İntifa Hakkı 
386
a. Genel Olarak 
386
b. İntifa Hakkının Kurulması Şekli 
388
c. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 
389
d. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 
393
e. İntifa Konusu Eşya Malikinin Hakları 
394
f. İntifa Konusu Eşya Malikinin Yükümlülükleri 
394
g. İntifa Hakkının Sona Ermesi 
395
3. Sükna (Oturma) Hakkı 
396
4. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları 
398
5. Diğer İrtifak Hakları 
401
a. Üst Hakkı 
401
b. Kaynak Hakkı 
404
VII. ŞAHSİ HAKKA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ 
405
ALTINCI BÖLÜM:
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
I. HUKUKİ NİTELİĞİ 
417
II. GÖREVLİ MAHKEME 
422
A. Genel Olarak 
422
B. Elatmanın Önlenmesi Davalarında Görevli Mahkeme 
429
1. Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalarda 
429
2. Tüketici ile Satıcı Arasındaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
433
3. Tacirler Arasındaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
435
4. Boşanma Sonrası Aile Konutu Hakkında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
437
5. Kira İlişkisi Halinde 
439
6. Kat Mülkiyeti Kanunu'na Tabi Taşınmazlar Hakkında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
443
III. YETKİLİ MAHKEME 
448
A. Genel Olarak 
448
B. Elatmanın Önlenmesi Davalarında Yetkili Mahkeme 
455
IV. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ TARAFLARI 
457
A. Taraf ve Dava Ehliyeti 
457
B. Davacı 
465
1. Ferdi Mülkiyette 
465
2. Birlikte Mülkiyette 
472
a. Paydaşlar Arasında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasında 
472
b. Üçüncü Kişilere Karşı Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasında 
474
ba. Paylı Mülkiyette 
474
bb. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette 
486
3. Sınırlı ayni hak sahipleri 
489
4. Kişisel Hak Sahipleri 
490
5. Zilyetler 
490
6. Hazine 
492
7. Belediye 
494
8. Köy Tüzel Kişiliği 
494
C. Davalı 
494
1. Genel Olarak 
494
2. Yıkım İstemi Varsa 
504
3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse 
513
V. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 
515
A. Yargılama Giderleri 
515
B. Harç 
521
1. Genel Olarak 
521
2. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
525
C. Vekâlet Ücreti 
535
1. Genel Olarak 
535
2. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
539
D. Ecrimisil ile Birlikte Açılmışsa Dava Değeri 
546
VI. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA İSPAT 
546
A. Genel Olarak İspat 
546
B. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
549
VII. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA BEKLETİCİ MESELE 
555
VIII. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA KESİN HÜKÜM 
565
IX. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 
572
Kaynakça 
579
Kavram Dizini 
581