Borçlar Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları C: 2 (Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli) Aydın Tekdoğan  - Kitap
Borçlar Kanununa İlişkin

Asliye Hukuk Davaları C: 2

(Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli)

3. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1432
Barkod:
9789750289538
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.590,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ocak 2022
1.670,00
943,00 (%44)
Kitabın Açıklaması
Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi, bu niteliği itibarıyla kanunlarda belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (sulh hukuk, asliye ticaret, aile, tüketici gibi) baktığı işlerin dışında kalan tüm işlere bakan genel görevli mahkemedir.
Bu kitap, asliye hukuk mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları dava ve işlerden "Borçlar Kanununa ilişkin Davalar" esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde bakılan işler Kanundaki sistematiğine uygun olarak ele alınmış, her konuya teorik ve pratik bilgilerle yer verilmiş, en son içtihatlar ilgili bölümün altına işlenmiştir. Ayrıca bazı konularla sınırlı olmak üzere AYM ve AİHM uygulaması ile kararlarına yer verilmiştir.
Son olarak kitap, bir uygulayıcının 30 yıllık meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak ve uygulamayı esas alarak, hâkim ve avukat meslektaşların yaşadığı sorunlara çözüm getirme amacını taşımaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
.
Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri
.
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
.
Borç İlişkisinin Hükümleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
31
İkinci Kitap
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU
Birinci Bölüm
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
1. GENEL HÜKÜMLER 
35
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi (TBK 26) 
35
1.2. Genel İşlem Koşulları (TBK 20–25) 
37
1.3. Kesin Hükümsüzlük (Butlan) (TBK 27) 
42
1.3.1. Genel Olarak 
42
1.3.2. Kesin Hükümsüzlük Nedenleri 
43
A. Şekil Kurallarına Aykırılık (TBK 12) 
43
B. Taraflardan Birinin Hukuki İşlem Ehliyetine Sahip Olmaması 
48
a. Fiil Ehliyeti (Tam Ehliyetliler) 
48
b. Fiil Ehliyetinin Koşulları 
48
aa. Ergin (Reşit) Olmak 
49
bb. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak 
49
cc. Kısıtlı Olmamak 
50
c. Fiil Ehliyetsizliği (Tam Ehliyetsizler) 
50
d. Sınırlı Ehliyetsizler (Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçük ve Kısıtlılar) 
50
e. Sınırlı Ehliyetliler 
51
f. Ehliyetsizliğin Sonuçları 
51
g. Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davası Dilekçe Örneği 
54
C. Sözleşmenin Konusunun Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olması 
55
D. Sözleşmenin Konusunun Kamu Düzenine Aykırı Olması 
57
E. Sözleşmenin Konusunun Ahlaka Aykırı Olması 
57
F. Sözleşmenin Konusunun Kişilik Haklarına Aykırı Olması 
59
G. Sözleşmenin Konusunun Baştan İtibaren ve Objektif Olarak İmkânsız Olması 
60
H. Sözleşmenin Muvazaalı Olması (Muvazaaya Dayalı Davalar) (TBK. 20) 
61
a. Genel Olarak 
61
b. Muvazaanın Unsurları 
64
aa. Görünüşteki İşlem 
64
bb. Muvazaa Anlaşması 
66
cc. Aldatma Kastı 
67
dd. Gizli İşlem 
67
c. Muvazaa Çeşitleri 
69
aa. Mutlak (Adi) Muvazaa 
70
bb. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa 
71
d. Muvazaanın Sonuçları 
73
e. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler 
80
aa. Bedelde Muvazaa 
80
bb. Dürüstlük Kuralı 
81
f. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre 
82
g. Muvazaa İddiasının İspatı 
83
aa. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden 
83
bb. İşleme Taraf Olanlar Yönünden 
84
cc. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde 
87
h. Muvazaa Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 
87
ı. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Tescili Dava Dilekçesi Örneği 
89
1.4. Kısmi Butlan 
90
1.5. Tahvil 
91
1.6. Aşırı Yararlanma (Gabin) (TBK 28) 
91
1.6.1. Genel Olarak 
91
1.7.2. Aşırı Yararlanmanın Koşulları 
94
A. Açık Oransızlık Bulunmalıdır (Objektif Unsur) 
94
B. Oransızlık, Zarar Görenin Zor Durumda Kalmasından veya Düşüncesizliğinden ya da Deneyimsizliğinden Yararlanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmelidir (Sübjektif Unsur) 
96
C. Zayıf Durumundan Faydalanmak Suretiyle Gerçekleştirilmiş Olmalıdır 
98
1.6.3. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları 
99
1.6.4. Hak Düşürücü Süre 
100
1.6.5. Gabin Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil Davası Dilekçe Örneği 
102
1.7. İrade Bozuklukları (Hata, Hile, Korkutma) (TBK 30–39) 
104
1.7.1. Genel Olarak 
104
1.7.2. Yanılma (Hata, Aldanma) (TBK 30–35) 
106
A. Genel Olarak 
106
B. Yanılma Halleri 
110
a. Saikte Yanılma (Saik Hatası) (TBK 32) 
110
b. Açıklamada Yanılma (Beyan Hatası) (TBK 31) 
112
aa. Genel Olarak 
112
bb. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma 
114
cc. Sözleşmenin Konusunda Yanılma 
116
dd. Diğer Tarafın Şahsında (Kişide) Yanılma 
118
ee. Şahsın Niteliğinde Yanılma 
119
ff. Edimin Miktarında Yanılma 
119
c. İletmede Yanılma 
120
C. Yanılmanın Sonuçları 
120
D. Yanılmanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi 
122
E. Yanılanın Tazminat Ödeme Borcu 
123
1.7.3. Aldatma (Hile, Yanıltma) (TBK 36) 
124
A. Genel Olarak 
124
B. Aldatma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları 
128
a. Aldatma Fiili Bulunmalıdır 
128
b. Aldatma Kastı ile Yapılmalıdır 
132
c. Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır 
134
C. Aldatmanın (Hilenin) Sonuçları 
134
D. Uygulamadan Karar Örneği 
135
1.7.4. Korkutma (İkrah–Tehdit) (TBK 37–38) 
136
A. Genel Olarak 
136
B. Korkutma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları 
140
a. Bir Tehdit Olmalıdır 
140
b. Tehdit, Ağır ve Derhal Meydana Gelecek Bir Tehlikenin Mevcut Olduğu Kanaati Uyandırmalıdır 
141
c. Tehdit Kişinin Şahsına veya Yakınlarına Yönelik Olmalıdır 
144
d. Tehdit Hukuka Aykırı Olmalıdır 
144
e. Sözleşme, Tehdidin Etkisiyle Yapılmış Olmalıdır 
145
C. Korkutmanın Sonuçları 
145
D. Uygulamadan Karar 
148
1.7.5. İrade Bozukluklarının Sonuçları (TBK 39) 
149
1.7.6. İrade Bozukluğu Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davası Dilekçe Örneği 
156
1.8. Temsil (TBK 40–48) 
158
1.8.1. Genel Olarak 
158
1.8.2. Temsil Çeşitleri 
160
A. Dolaysız (Doğrudan) Temsil 
160
B. Dolaylı Temsil 
161
1.8.3. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
161
1.8.4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
164
1.8.5. Yetkisiz Temsil 
165
2. ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR 
168
2.1. Satış Sözleşmesi (TBK 207–281) 
168
2.1.1. Genel Olarak 
168
2.1.2. Sözleşmenin Unsurları 
169
A. Satılan Mal (Mebi) 
169
B. Satış Parası (Semen) 
170
C. Anlaşma 
170
2.1.3. Satış Sözleşmesinde Maldaki Yarar (Nef'i) ve Zararın (Hasar) Geçişi (TBK 208) 
171
A. Genel Olarak 
171
B. İstisnaları 
173
2.1.4. Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Satış Sözleşmeleri 
174
A. Taşınır Satışı (TBK 209–236) 
174
a. Konusu 
174
b. Şekil 
174
c. Taşınır Satışında Satıcının Borçları 
175
aa. Satılanın Zilyetliğini Devir Borcu 
175
bb. Satıcının Devir Giderlerini Ödeme Borcu 
176
d. Satıcının Temerrüdü 
177
e. Satış Sözleşmesinde Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül) (TBK. 214–218) 
178
aa. Genel Olarak 
178
bb. Zapttan Sorumluluğun Koşulları 
182
cc. Zapttan Sorumluluğun Sonuçları 
184
f. Satış Sözleşmesinde Ayıbı Üstlenme (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu (TBK 219–231) 
187
aa. Ayıp Kavramı 
187
bb. Ayıptan Sorumluluğun Koşulları 
194
cc. Ayıp Halinde Alıcının Hakları 
205
dd. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
207
dd. Bedelde İndirim İsteme Hakkı 
210
ff. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı 
215
gg. Satılanın Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesini İsteme Hakkı 
215
hh. Ayıptan Sorumlulukta Zamanaşımı Süreleri 
219
g. Taşınır Satışında Alıcının Borçları 
220
aa. Satış Bedelinin Ödenmesi ve Satılanın Devralınması (TBK 232) 
220
bb. Alıcının Temerrüdü 
221
B. Taşınmaz Satışı (TBK 237–246) 
223
a. Genel Olarak 
223
b. Sözleşmenin Şekli 
224
aa. Resmi Şekil 
224
bb. Şekle Aykırılığın Dürüstlük Kuralı Gereği İleri Sürülememesi Hali 
230
C. Satış İlişkisi Doğuran Haklar (TBK 238–242) 
231
a. Tapu Kütüğüne Şerh 
231
b. Devir ve Miras Yolu ile Geçiş 
231
c. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı 
232
D. Örnek Üzerine Satış (TBK 247–248) 
233
E. Beğenme Koşuluyla Satış (TBK 249–252) 
233
F. Taksitle Satış (TBK 253–263) 
234
a. Tanım 
234
b. Sözleşmenin Şekli 
235
c. Sözleşmenin Konusu 
236
d. Geri Alma (Cayma) Hakkı 
236
e. Tarafları Hak ve Borçları 
237
f. Hakim Müdahalesi 
241
g. Zamanaşımı 
241
h. Taksitle Satışa İlişkin Hükümlerin Uygulanma Alanı 
242
G. Ön Ödemeli Taksitle Satış (TBK 264–273) 
243
a. Tanım 
243
b. Sözleşmenin Konusu 
243
c. Sözleşmenin Şekli 
243
d. Sözleşmenin Süresi 
243
e. Cayma Hakkı 
244
f. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
244
g. Hakim Müdahalesi 
246
h. Tahsis Kaydıyla Satış Sözleşmesi 
246
H. Açık Artırma Yoluyla Satış (TBK 274–281) 
247
2.1.5. Satış Sözleşmesi Türlerine Göre Görevli Mahkeme 
248
2.2. Bağışlama Sözleşmesi (TBK 285–298) 
255
2.2.1. Genel Olarak 
255
2.2.2. Bağışlama Sözleşmesinin Unsurları 
257
A. Kazandırıcı İşlem 
257
B. Karşılıksız Olma 
259
C. Sözleşme 
259
2.2.3. Bağışlama Ehliyeti 
260
A. Bağışlayan İçin 
260
B. Bağışlanan İçin 
261
2.2.4. Bağışlama Sözleşmesinin Çeşitleri ve Şekilleri 
262
A. Bağışlama Sözü Verme (Bağışlama Taahhüdü) 
262
B. Elden Bağışlama 
263
C. Koşullu (Şartlı) Bağışlama 
264
D. Yüklemeli (Mükellefiyetli) Bağışlama 
265
E. Yerine Getirilmesi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlama 
267
F. Dönme Koşullu (Rücu Şartlı) Bağışlama 
267
2.2.4. Bağışlama Sözleşmesinin Hükümleri 
268
A. Bağışlayanın Borçları 
268
B. Bağışlayanın Sorumlulukları 
268
a. İfa Etmemeden Doğan Sorumluluk 
268
b. Ayıptan ve Zapttan Sorumluluk 
269
2.2.5. Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi (Bağışlamanın Ortadan Kalkması) 
269
A. Bağışlamanın Geri Alınması 
269
B. Bağışlama Sözünün Geri Alınması 
273
C. Bağışlayanın Ölümü 
274
2.3. Kullanım Ödüncü (Ariyet) (TBK 379–385) 
275
2.3.1. Genel Olarak 
275
2.3.2. Ödünç Alanın Borçları 
276
A. Eşyayı Sözleşmede Kararlaştırılan Amacına Uygun Kullanmak 
276
B. Ödünç Alınan Eşyayı Geri Vermek 
277
C. Eşyanın Bakım ve Giderlerini Karşılamak 
277
2.3.3. Ödünç Verenin Borçları 
277
2.3.4. Sözleşmenin Sona Ermesi 
277
A. Kullanma Amacı Belirlenmişse 
277
B. Kullanma Amacı Belirlenmemişse 
278
2.3.5. Uygulamadan Karar Örneği 
278
2.4. Tüketim Ödüncü (Karz) (TBK 386–392) 
279
2.4.1. Genel Olarak 
279
2.4.2. Ödünç Verenin Borçları 
284
A. Ödünç Konusu Paranın Mülkiyetini Geçirme veya Teslim Borcu 
284
B. Ödünç Verenin Zapta ve Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
284
2.4.3. Ödünç Alanın Borçları 
284
A. Ödünç Konusu Şeyi Kabul Borcu 
284
B. İade Borcu 
284
C. Faiz Ödeme Borcu 
285
2.4.4. Sözleşmenin Sona Ermesi 
286
2.4.5. Uygulamadan Karar Örneği 
286
2.5. Eser Sözleşmesi (İstisna) (TBK 470–486) 
287
2.5.1. Genel Olarak 
287
2.5.2. Eser Sözleşmesinin Unsurları 
289
A. Eser 
289
B. Ücret 
290
a. Genel Olarak 
290
b. Ücretin Belirleme Şekilleri 
293
aa. Götürü Ücret ve Olağanüstü Haller Dolayısıyla Sözleşmenin Uyarlanması 
293
bb. Değere Göre Ücret 
298
C. Anlaşma 
300
2.5.3. Yüklenicinin Hak ve Borçları 
303
A. Teslim Borcu 
303
a. Genel Olarak 
303
b. Teslim Borcunu İfada Temerrüdün Koşulları 
308
c. Temerrüt Halinde İşsahibinin Sözleşmeden Erken Dönme Hakkı 
310
d. Temerrüt Halinde İşsahibinin Seçimlik Hakları 
313
aa. Borcun İfası ile Birlikte Gecikme Tazminatı İsteme Hakkı 
313
bb. Aynen İfadan Vazgeçerek Olumlu (Müsbet) Zararın Tazminini İsteme Hakkı 
315
cc. Sözleşmeden Dönerek Olumsuz (Menfi) Zararlarının Giderilmesini İsteme Hakkı 
316
dd. Ceza Koşulu (Cezai Şart) Kararlaştırılmışsa 
322
B. Sadakat ve Özen Borcu 
326
C. Eseri Bizzat Yapma Borcu 
332
D. Malzeme ve Araç Sağlama Borcu 
333
E. Bildirim (İhbar) Borcu 
334
F. Ayıbı Üstlenme (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu 
335
a. Genel Olarak 
335
b. Ayıp Şekilleri 
337
c. Ayıbı Üstlenme Borcunun Koşulları (TBK 747/1) 
339
aa. Teslim Koşulu 
339
bb. Ayıbın İşsahibinin Talimatından Kaynaklanmaması Koşulu 
340
cc. Gözden Geçirme ve İhbar Koşulu 
342
d. Ayıp Halinde İşsahibinin Seçimlik Hakları 
346
aa. Genel Olarak 
346
bb. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
349
cc. Bedelden İndirim İsteme Hakkı 
351
dd. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı 
354
e. Ayıp Halinde Zamanaşımı 
355
f. Ayıp Halinde Zararın Tazmini 
356
g. Ayıp Halinde Ceza Koşulu (Cezai Şart) 
358
2.5.4. İşsahibinin Hak ve Borçları 
359
A. Ücret Ödeme Borcu 
359
B. İşsahibinin Hakları 
366
a. Yaklaşık Belirlenen Bedelin Aşılacağı Anlaşılıyorsa Sözleşmeden Dönme Hakkı 
366
b. Tazminat Karşılığı Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
367
2.5.5. Eserin Yok Olması Halinde Zararın Geçişi 
370
A. Umulmayan Bir Olay Sonucu Eserin Yok Olması 
370
B. İşsahibi Yüzünden İfanın İmkânsızlaşması 
371
2.5.6. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Zamanaşımı 
373
2.5.7. Eser Sözleşmesinin Niteliğine Göre Görevli Mahkeme 
378
2.5.8 Eser Sözleşmelerine Dayalı Davalarda Yetkili Mahkeme 
388
2.5.9. Uygulamadan Karar Örneği 
392
2.6. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
393
2.6.1. Genel Olarak 
393
2.6.2. Geçerlilik Şekli 
395
A. Genel Olarak 
395
B. Şekil Zorunluluğunun İstisnaları 
397
C. Şekle Aykırılığın Sonuçları 
398
D. Sözleşmenin Geçersizliği Halinde Tarafların Hakları 
399
2.6.3. Toplu Mülkiyette Yapılış Şekli 
400
2.6.4. Tapu Kütüğüne Şerh 
401
2.6.5. Arsa Sahibinin Yükümlülükleri 
401
2.6.6. Arsa Sahibinin Hakları 
403
2.6.7. Yüklenicinin Borçları 
404
2.6.8. Yüklenicinin Hakları 
414
2.7.9. Uygulamada Arsa Payı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Dava Türleri 
417
A. Görevli Mahkeme 
417
B. Nama İfaya İzin Davası 
417
a. Açıklama ve İçtihatlar 
417
b. Dava Dilekçesi Örneği 
421
C. Sözleşmenin Feshi (Sözleşmeden Dönme) Davaları 
422
a. Genel Olarak 
422
b. İleriye Etkili Fesih 
426
c. Geriye Etkili Fesih 
426
d. Sözleşmeden Dönmenin Borçlara Etkileri 
429
e. Dava Dilekçesi Örneği 
433
D. Tazminat Davaları 
434
a. Eksik İşler Bedeli Davası 
434
b. Ayıplı İşler Bedeli Davası 
437
c. Gecikme Tazminatı – Ceza Koşulu (Cezai Şart) 
441
d. Diğer Tazminat Davaları 
452
e. Dava Dilekçesi Örneği 
455
E. Tapu İptali ve Tescil Davaları 
456
a. Arsa Sahibi Tarafından Açılan Tapu İptali–Tescil Davası 
456
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
456
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
458
b. Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptali Tescil Davası 
459
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
459
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
463
c. Kişisel Hakka Dayalı Üçüncü Kişi Tarafından Açılabilecek Davalar 
464
2.6.10. Uygulamadan Karar 
476
2.7. Vekâlet Sözleşmesi (TBK 502–514) 
478
2.7.1. Genel Olarak 
478
2.7.2. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Unsurları 
479
2.7.3. Şekil 
480
2.7.4 Vekâletin Kapsamı 
480
2.7.5. Özel Yetki Gerektiren İşler 
481
2.7.6. Vekilin Borçları 
483
A. Talimatlara Uygun İfa Borcu 
483
B. Şahsen İfa Borcu (Tevkil ve Alt Vekil Kavramları) 
484
C. Sadakat ve Özen Gösterme Borcu (Vekilin Tazminat Sorumluluğu) 
487
D. Hesap Verme Borcu (Vekilin Bilgi Verme Yükümlülüğü) 
499
2.7.7. Vekâlet Verenin Borçları 
504
A. Ücret Ödeme Borcu (Vekâlet Ücreti) 
504
a. Genel Olarak 
504
b. Yargılama Gideri Kapsamındaki Vekalet Ücreti 
507
c. Avukat ile İş Sahibi Arasındaki Avukatlık Ücreti 
513
d. Azil ve İstifa Hallerinde Vekalet Ücreti 
517
e. Sulh, Kabul ve Feragat Hallerinde Vekalet Ücretinden Müteselsil Sorumluluk (1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 165) 
527
B. Vekil Tarafından Yapılan Giderleri ve Verilen Avansları Ödeme Borcu 
531
C. Vekâlet Veren Hesabına Yüklendiği Borçtan Vekili Kurtarma Borcu 
532
D. Vekile Avans Verme ve Karşılık Sağlama Borcu 
532
E. Vekaleti İfa Sebebiyle Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu 
533
2.7.8. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi 
533
2.7.9. Hizmet Kusuru Halinde Görevli Yargı Yolu 
537
2.7.10. Görevli Mahkeme 
539
2.7.11. Yetkili Mahkeme 
542
2.7.12. Uygulamadan Karar Örneği 
545
2.8. Simsarlık Sözleşmesi (TBK 520–525) 
546
2.9. Vekâletsiz İşgörme (TBK 526–531) 
554
2.9.1. Genel Olarak 
554
2.9.2. Vekâletsiz İşgörme Halleri 
555
A. Gerçek (Caiz Olan) Vekâletsiz İşgörme 
555
B. Gerçek Olmayan Vekâletsiz İşgörme 
555
2.9.3. İşgörenin Hakları ve Borçları 
555
2.9.4. İşsahibinin Hak ve Borçları 
556
2.9.5. Uygulamadan Karar Örneği 
558
2.10. Komisyon Sözleşmesi (TBK 532–546) 
559
2.10.1. Komisyoncunun Borçları 
559
2.10.2. Komisyoncunun Hakları 
560
2.11. Havale (TBK 555–560) 
562
2.11.1. Genel Olarak 
562
2.11.2. Havale Eden ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişki 
563
2.11.3. Havale Ödeyicisinin Borcu 
564
2.11.4. Havale Ödeyicisi ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişki 
565
2.11.5. Havaleyi Geri Alma 
565
2.11.6. Uygulamadan Karar Örneği 
567
2.12. Kefalet Sözleşmesi (TBK 581–603) 
568
2.12.1. Genel Olarak 
568
2.12.2. Kefalet Sözleşmelerinin Geçerlilik Koşulları 
570
A. Asıl Borç Geçerli Olmalı 
570
B. Yazılı Şekilde Yapılmış Olmalı 
572
C. Sorumluluğun Üst Sınırı Belirtilmiş Olmalı 
574
2.12.3. Eşin Yazılı Rızası (TBK 584) 
579
2.12.4. Kefalet Çeşitleri 
582
A. Adi Kefalet 
582
a. Genel Olarak 
582
b. Tartışma (Peşin Dava) Def'i 
584
c. Rehnin Paraya Çevrilmesi Def'i 
585
B. Müteselsil Kefalet 
586
C. Birlikte Kefalet 
589
a. Adi Birlikte Kefalet 
589
b. Müteselsil Birlikte Kefalet 
590
D. Kefile Kefil 
593
E. Rücua Kefalet 
593
2.12.5. Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki 
593
A. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı (TBK 589) 
593
a. Genel Olarak 
593
b. Asıl Borçtan Sorumluluk 
595
c. Borçlunun Kusur veya Temerrüdünden Doğan Borçlardan Sorumluluk 
596
d. Dava ve Takip Giderlerinden Sorumluluk 
596
e. Akdi Faizlerden Sorumluluk 
597
B. Kefilin Takibi (TBK 590) 
597
C. Def'iler (TBK 591) 
598
D. Özen Gösterme, Rehin ve Borç Senetlerinin Teslimi (TBK 592) 
600
E. Ödemenin Kabulünü İsteme (TBK 593) 
602
F. Bildirim, İflasta ve Konkordatoda Kayıt (TBK 594) 
603
2.12.6. Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişki 
604
A. Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı (TBK 595) 
604
B. Kefilin Rücu Hakkı (TBK 596) 
604
C. Kefilin Bildirim Yükümlülüğü (TBK 597) 
607
2.12.7. Kefaletin Sona Ermesi (TBK 598) 
608
2.12.8. Uygulamadan Karar Örneği 
614
2.13. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi (TBK 611–619) 
615
2.13.1. Genel Olarak 
615
2.13.2. Hukuki Niteliği 
616
2.13.3. Çeşitleri 
617
A. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 
617
B. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 
617
2.13.4. Sözleşmenin Tarafları 
618
A. Bakım Alacaklısı 
618
B. Bakım Borçlusu 
619
2.13.5. Sözleşmenin Şekli 
619
2.13.6. Sözleşmenin Hükümleri 
621
A. Bakım Alacaklısı Yönünden 
621
a. Bakım Alacaklısının Hakları 
621
b. Bakım Alacaklısının Borçları 
623
B. Bakım Borçlusu Yönünden 
624
a. Bakım Borçlusunun Hakları 
624
b. Bakım Borçlusunun Borçları 
625
2.13.7. Sözleşmenin Sona Ermesi 
625
A. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri 
625
a. Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlık Nedeniyle Önel Verilerek Fesih 
625
aa. Önel Verilerek Feshin Koşulları 
625
bb. Bildirimde Bulunmanın Sonuçları 
627
cc. Tarafların Geri Verme Yükümlülükleri 
627
b. Sözleşmeye Aykırılık veya Önemli Nedenlerle Önel Verilmeksizin Fesih 
628
aa. Önel Verilmeksizin Feshin Koşulları 
628
bb. Önel Verilmeksizin Feshin Sonuçları 
630
cc. Tazminat İsteme Koşulları 
631
dd. Bakım ve Gözetim Edimlerinin Ömür Boyu Gelire Dönüştürülmesi 
631
c. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 
632
B. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri 
634
a. Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi 
634
b. Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi 
634
c. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Sona Erdirilmesi 
635
d. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sona Erdirilmesi 
635
C. Bakım Borçlusunun İflası 
636
D. Bakım Borçlusunun Mallarının Haczi 
637
2.14. Adi Ortaklık Sözleşmesi (TBK 620–645) 
637
2.14.1. Genel Olarak 
637
2.14.2. Ortakların Borçları 
640
2.14.3. Ortakların Hakları 
641
2.14.4. Ortaklık Sıfat ve Haklarının Devri 
644
2.14.5. Adi Ortaklığın Temsili 
644
2.14.6. Adi Ortaklığın Sona Ermesi 
646
A. Sona Erme Nedenleri 
646
B. Sona Ermenin Sonuçları 
648
İkinci Bölüm
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
1. HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI 
655
1.1. Genel Olarak Haksız Fiil Kavramı 
655
1.2 Haksız Fiilin Unsurları 
658
1.2.1. Hukuka Aykırı Fiil 
658
A. Hukuka Aykırılık 
658
B. Hukuka Uygunluk Sebepleri 
659
a. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa) 
660
aa. Genel Olarak 
660
bb. Haklı Savunmanın Koşulları 
660
b. Zaruret Hali 
660
aa. Genel Olarak 
660
bb. Zaruret Halinin Koşulları 
661
c. Kendi Hakkını Koruma 
661
aa. Genel Olarak 
661
bb. Kendi Hakkını Korumanın Koşulları 
662
d. Mağdurun (Zarar Görenin) Rızası 
662
e. Özel Hukuka Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması (Üstün Nitelikte Özel Yarar) 
663
f. Kamu Hukukuna Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması (Kamu Yararı) 
663
1.2.2. Zarar 
663
1.2.3. Nedensellik (İlliyet) Bağı 
670
1.2.4. Kusur 
676
A. Genel Olarak 
676
B. Kusur Çeşitleri 
684
C. Haksız Fiillerde Kusurun İspatı 
685
D. Tazminatın Belirlenmesinde Kusurun Ağırlığı (TBK 51–52) 
686
E. Ayırt Etme Gücünden (Temyiz Kudretinden) Yoksun Kişilerin Sorumlu Tutulduğu Haller 
692
a. Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı Halinde Sorumluluk (TBK 59) 
693
b. Hakkaniyet Sorumluluğu (TBK 65) 
695
F. Uygulamadan Karar Örneği 
695
1.3. Maddi Tazminat Davaları 
697
1.3.1. Maddi Zararlara İlişkin Tazminat Davaları 
697
A. Genel Olarak 
697
B. Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi Zararlar 
702
C. Dava Dilekçesi Örneği (Araç Zararına İlişkin) 
714
D. Dava Dilekçesi Örneği (Araç Zararından Dolayı Kazanç Kaybına İlişkin) 
715
E. Uygulamadan Karar Örneği 
716
1.3.2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (TBK. 53) 
717
A. Genel Olarak 
717
B. Destek Kavramı 
726
a. Genel Olarak 
726
b. Anne–Babanın Destek Olma Özellikleri 
732
c. Çocukların Destek Olma Özellikleri 
734
d. Kardeşlerin Destek Olma Özellikleri 
737
e. Eşlerin Destek Olma Özellikleri 
740
f. Nişanlıların Destek Olma Özellikleri 
744
C. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabı 
744
D. Faiz 
769
E. Davacı 
770
F. Dava Dilekçesi Örneği 
773
F. Uygulamadan Karar Örneği 
774
1.3.3. Bedensel Zarar Halinde Maddi Tazminat (TBK 54) 
775
A. Genel Olarak 
775
B. Tedavi Giderleri 
778
C. Kazanç Kaybı ve Çalışma Gücünün Azalmasından Ya Da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar (Geçici veya Sürekli İş Göremezlikten Kaynaklanan Zarar) 
785
D. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar 
805
E. Bedensel Zararların Tazmininde Gözetilecek İndirim Nedenleri 
807
F. Dava Dilekçesi Örneği 
810
1.3.4. Tazminat Miktarının Tespiti İle Müterafik Kusur ve Benzeri Nedenlerle İndirim Yapılması (TBK 51–52) 
811
1.3.5. Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi (TBK 75) 
825
1.3.6. Uygulamadan Karar Örneği 
826
1.4. Manevi Tazminat Davaları 
828
1.4.1. Genel Olarak 
828
1.4.2. Ölüm ve Bedensel Zarar Hallerinden Doğan Manevi Zararın Tazmini (TBK 56) 
832
A. Genel Olarak 
832
B. Ölüm ve Bedensel Zarar Hallerinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi Koşulları 
834
C. Ölüm veya Bedensel Zarar Halinde Manevi Tazminat İsteyebilecekler 
836
D. Manevi Tazminat Miktarının Tayini 
839
E. Dava Dilekçesi Örneği 
850
F. Uygulamadan Karar Örneği 
851
1.4.3. Kişilik Hakkına Saldırıdan Kaynaklı Manevi Tazminat (TBK 58) 
852
A. Genel Olarak 
852
B. Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi Koşulları 
859
a. Kişilik Haklarına Saldırı Yapılmalıdır 
859
b. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalıdır 
863
aa. Genel Olarak 
863
bb. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
864
c. Kişilik Hakkına Yapılan Haksız Saldırıdan Bir Manevi Zarar Doğmadır 
865
d. Kişilik Haklarına Haksız Bir Saldırıda Bulunan Kişinin Kusurlu Olması 
869
e. Haksız Saldırı ile Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır 
870
f. Dava Dilekçesi Örneği 
871
g. Uygulamadan Karar Örneği 
872
C. Manevi Tazminata İlişkin Özel Haller 
874
a. Basın Yolu ile Kişilik Haklarının İhlali Halinde Manevi Tazminat 
874
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
874
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
887
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
888
b. Haksız Şikayet Halinde Manevi Tazminat 
892
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
892
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
908
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
909
c. Haksız Haciz Halinde Manevi Tazminat 
910
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
910
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
913
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
914
d. Sözleşmeye Aykırılık Halinde Manevi Tazminat 
915
e. Psikolojik Taciz (Mobbing) Halinde Manevi Tazminat 
920
D. Manevi Tazminat Miktarının Tayini 
923
2. KUSURSUZ SORUMLULUKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR 
925
2.1. Genel Olarak 
925
2.2. Kusursuz Sorumluluk Çeşitleri 
926
2.2.1. Hakkaniyet Sorumluluğu (TBK 65) 
926
2.2.2. Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu (TBK 66) 
930
A. Genel Olarak 
930
B. Adam Çalıştıran Kavramı 
933
C. Zararın Gerçekleşme Zamanı 
934
D. Kurtuluş Kanıtı 
936
E. Özen Yükümlülüğünün Niteliği 
936
F. Adam Çalıştıranın Rücu Hakkı 
938
G. Zamanaşımı Süresi 
939
H. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğundan Farkları 
939
G. Uygulamadan Karar 
939
2.2.3. Hayvan İdare Edenlerin Sorumluluğu (TBK 67–68) 
941
A. Açıklama ve İçtihatlar 
941
B. Dava Dilekçesi Örneği 
944
C. Uygulamadan Karar Örneği 
945
2.1.4. Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK 69–70) 
947
A. Sorumluluğun Niteliği 
947
B. Bina Kavramı 
951
C. Kurtuluş Kanıtı 
952
D. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğundan Farkları 
954
E. Dava Dilekçesi Örneği 
954
F. Uygulamadan Karar Örneği 
955
2.2.5. Ev Başkanının Sorumluluğu (TMK. 369.) 
956
2.2.6. Tehlike Sorumluluğu (TBK 71) 
959
2.2.7. Araç İşletenin Sorumluluğu 
964
A. İşleten Kavramı 
964
B. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluk Koşulları 
973
a. Motorlu Araç Bulunmalıdır 
973
b. Motorlu Araç İşletme Halinde Olmadır 
973
c. Araç Karayolu Üzerinde İşletilmelidir 
973
d. Aracın İşletilmesi ile Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır 
974
C. Kurtuluş Kanıtı (KTK 86) 
974
D. Hatır Taşımalarında Sorumluluk (KTK 87/1) 
978
E. Yolcu Beraberi Dışında Kalan Eşyalara Gelen Zararlardan Sorumluluk (KTK 87/2) 
983
F. Sorumsuzluk Anlaşmaları (KTK 111) 
984
G. Uygulamadan Karar Örneği 
988
3. SORUMLULUK SEBEPLERİNİN YARIŞMASI (TBK 60) 
989
4. HAKSIZ FİİLDE MÜTESELSİL SORUMLULUK (TBK 61–62) 
990
4.1. Genel Olarak 
990
4.2. Dış İlişkide Sorumluluk 
995
4.3. İç İlişkide Sorumluluk 
998
4.4. Uygulamadan Karar Örneği 
1001
5. HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI (TBK 72) 
1003
6. BİRDEN ÇOK KİŞİNİN SORUMLU OLDUĞU HALLERDE RÜCU TALEBİNİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI (TBK 73) 
1015
7. HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ 
1018
8. CEZA HUKUKU İLE MEDENİ HUKUK ARASINDAKİ İLİŞKİ (TBK 74) 
1022
9. GEÇİCİ ÖDEMELER (TBK 76) 
1029
10. SİGORTACININ SORUMLULUĞU 
1030
10.1. Genel Olarak 
1030
10.2. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası 
1035
10.3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 
1042
10.3.2. Genel Olarak 
1042
10.3.2. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı 
1046
10.3.3. Sigortacının Temerrüdü 
1061
10.3.4. Güvence Hesabının Sorumluluğu 
1064
10.4. Sigortacının Rücu Hakkı 
1066
10.5. Tedavi Giderleri Yönünden Sigortacının Sorumluluğu 
1080
10.6. Rücu Davasında Zamanaşımı Süresi 
1085
11. TAZMİNAT DAVALARINDA YARGI YOLU, GÖREV VE YETKİ UYUŞMAZLIKLARI 
1087
11.1. Hizmet Kusuru Halinde Görevli Yargı Yeri 
1087
11.2. Görevli Mahkeme 
1100
11.3. Yetkili Mahkeme 
1109
Üçüncü Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
1. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN DAVALAR (TBK. 77–82) 
1115
1.1. Genel Olarak 
1115
1.2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Koşulları 
1122
1.2.1. Davalının Malvarlığında Bir Zenginleşme Olmalıdır 
1122
1.2.2. Zenginleşmenin Haklı Bir Nedene Dayanmaması Gerekir 
1124
1.2.3. Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalıdır 
1130
1.3. Borçlanılmamış Edimin (Hataen) İfası (TBK 78) 
1132
1.4. Geri Verme Yükümlülüğünün Kapsamı (TBK 79–80) 
1139
1.4.1. Genel Olarak 
1139
1.4.2. Zenginleşen İyiniyetli İse 
1145
1.4.3. Zenginleşen Kötüniyetli İse 
1146
1.4.4. Zenginleşenin Giderleri İsteme Hakkının Kapsamı 
1147
1.5. Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılamayacak (İadesi İstenemeyecek Zenginleşme) Halleri (TBK 78/2, 81) 
1149
1.6. Zamanaşımı Süresi (TBK 82) 
1152
1.7. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1157
1.7.1 Görevli Mahkeme 
1157
1.7.2. Yetkili Mahkeme 
1161
1.8. Tarafları 
1163
1.9. Dava Dilekçesi Örneği 
1165
1.10. Uygulamadan Karar Örneği 
1166
Dördüncü Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
1. BORÇLARIN İFASI (TBK 83–126) 
1169
1.1. Şahsen İfa Zorunluluğunun Olmaması (TBK 83) 
1169
1.2. Kısmi İfa (TBK 84) 
1170
1.3. Bölünemeyen Borçlarda (TBK 85) 
1171
1.4. Çeşit (Cins, Nevi) ve Parça Borçlarında (TBK 86) 
1173
1.5. Seçimlik Borçlarda (TBK 87) 
1174
1.6. İfa Yeri (TBK 89) 
1176
1.7. İfa Zamanı (TBK 90–96) 
1178
1.8. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa (TBK 97–98) 
1181
1.8.1. İfada Sıra (TBK 97) 
1181
1.8.2. İfa Güçsüzlüğü (TBK 98) 
1184
1.9. Para Borçlarının İfası (TBK 99) 
1185
1.9.1. Genel Olarak 
1185
1.9.2. Para Borcunun İfa Yeri 
1185
1.9.3. Yabancı Para Birimi ile Borcun İfası 
1186
1.10. Mahsup (TBK 100–102) 
1190
1.10.1. Genel Olarak 
1190
1.10.2. Takastan Farkları 
1197
1.11. Makbuz ve Senetlerin Geri Verilmesi (TBK 103–105) 
1199
1.12. Alacaklının Temerrüdü (TBK 106–111) 
1205
1.12.1. Genel Olarak 
1205
1.12.2. Alacaklının Temerrüdünün Koşulları 
1207
A. Borçlunun Edimin Gereği Gibi İfasını Teklif Etmesi 
1207
B. Alacaklının Teklif Edilen Edimi Kabulden Haksız Olarak Kaçınması 
1208
1.12.3. Temerrüdün Sonuçları 
1208
1.12.4. Bir Şeyin Teslimine İlişkin Edimlerde 
1208
A. Tevdi Hakkı 
1208
B. Satma Hakkı 
1210
1.12.5. Diğer Edimlerde 
1210
1.13. Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları (TBK 112–116) 
1211
1.13.1. Giderim Borcu (Kusurlu İmkânsızlık) (TBK 112) 
1211
A. Genel Olarak 
1211
B. Kusurlu İmkânsızlık Halinde Sorumluluğun Koşulları 
1214
a. Borçlunun Kusuru ile Edimin İfasının İmkansızlaşması 
1214
b. Alacaklının Zarar Görmesi 
1215
c. Kusurlu İmkansızlık ile Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır 
1217
C. Sorumsuzluk Anlaşması (TBK 115) 
1219
D. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK 116) 
1221
a. Sorumluluğun Koşulları 
1221
b. Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Farkları 
1222
1.13.2. Borçlunun Temerrüdü (TBK 117–126) 
1223
A. Genel Olarak 
1223
B. Borçlu Temerrüdünün Koşulları 
1224
a. Borcun Muaccel ve Dava Edilebilir Olması Koşulu 
1224
b. Borcun İfasının Mümkün Olması Koşulu 
1225
c. Alacaklının İfayı Kabule Hazır Olması Koşulu 
1225
d. Borçlunun İfada Bulunmamış Olması Koşulu 
1225
e. Alacaklının Borçluya İhtar Koşulu (TBK 117/1) 
1225
f. İhtar Koşulunun İstisnaları (TBK 117/2) 
1227
g. Borçluya Uygun Süre Verilmesinin Zorunlu Olduğu Haller (TBK 123) 
1229
h. Süre Verilmesini Gerektirmeyen Durumlar (TBK 124) 
1231
1.13.3. Borçlunun Temerrüde Düşmesi Halinde Alacaklının Hakları 
1232
A. Gecikme Tazminatı İsteyebilme Hakkı (TBK 118) 
1233
B. Beklenmedik Halden Doğan Zararı İsteyebilme Hakkı (TBK 119) 
1234
C. Temerrüt Faizi İsteyebilme Hakkı 
1234
a. Genel Olarak Faiz 
1234
b. Türk Borçlar Kanununda Faize İlişkin Düzenlemeler 
1241
aa. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi 
1241
bb. Faize Faiz İşletilemez Kuralı (TBK 121/3) 
1245
cc. Asıl Alacağa Bağlı Fer'i Borç Olma Özelliği (TBK 131) 
1247
dd. Anaparadan Ayrı İstenebilme Özelliği 
1251
ee. Faiz Borcunda Zamanaşımı (TBK 152) 
1252
c. 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanundaki Düzenleme 
1253
d. Adi İş– Ticari İş Ayrımına Göre Belirlenecek Faiz Türü (Kanuni Faiz– Avans Faizi) 
1254
e. 3095 S. Kanundaki Düzenlemeye Göre 
1258
aa. Kanuni Faiz 
1258
bb. Akdi Faiz 
1258
cc. Ticari Olmayan İşlerde Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi 
1259
dd. Ticari Olmayan İşlerde Yabancı Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi 
1262
ee. Ticari İşlerde Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi 
1264
ff. Ticari İşlerde Yabancı Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi 
1267
D. Aşkın (Munzam) Zararı İsteyebilme Hakkı (TBK 122) 
1268
1.14. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü Halinde Alacaklının Hakları 
1278
1.14.1. Temerrüt Halinde Alacaklının Seçimlik Hakları (TBK 125) 
1279
A. Borcun İfası ile Birlikte Gecikme Tazminatı İsteyebilme Hakkı (TBK 125/1) 
1279
B. Borcun İfasından ve Gecikme Tazminatı İsteme Hakkından Vazgeçtiğini Hemen Bildirip Borcun İfa Edilmemesinden Doğan Zararının (Müspet Zararının) Giderilmesini İsteme Hakkı (TBK 125/2) 
1281
a. Genel Olarak 
1281
b. Müspet Zararı Hesaplama Metotları 
1284
aa. Olumsuz Metot (Kesinti Metodu) 
1284
bb. Olumlu Metot (Toplama Metodu) 
1285
C. Sözleşmeden Dönerek Menfi Zararlarının Giderilmesini İsteme Hakkı
(TBK 125/3) 
1286
2. ALACAKLIYA HALEFİYET (ARDILLIK) (TBK 127) 
1293
2.1. Genel Olarak 
1293
2.2. Halefiyet Çeşitleri 
1295
2.2.1. Kanundan Doğan Halefiyet (TBK 127/1) 
1295
2.2.2. Borçlunun İradesinden Doğan Halefiyet (TBK 127/2) 
1295
3. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (TBK 128) 
1296
4. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME (TBK 129–130) 
1299
4.1. Genel Olarak 
1299
4.2. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Şekilleri 
1300
4.2.1. Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme (TBK 129/1) 
1300
4.2.2. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme (TBK 129/2) 
1300
5. BORÇLARIN SONA ERMESİ (TBK 131–145) 
1301
5.1. Genel Olarak 
1301
5.2. İbra (TBK 132) 
1303
5.2.1. Genel Olarak 
1303
5.2.2. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 111. Maddesine Göre İbra 
1305
5.3. Yenileme (Tecdit) (TBK 133) 
1306
5.4. İfa İmkânsızlığı (TBK 136–138) 
1310
5.4.1. Genel Olarak 
1310
5.4.2. İfa İmkânsızlığı Nedeniyle Borcun Sona Ermesi Koşulları 
1313
A. Borçlanılan Edimin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra İmkânsız Hale Gelmelidir 
1313
B. İmkânsızlık Objektif Olmalıdır 
1314
C. İmkânsızlık Sürekli ve Kesin Olmalıdır 
1314
D. Edim, İmkânsızlık Sebebiyle İfa Edilemez Hale Gelmelidir 
1314
E. İmkânsızlık Nedeniyle İfa Edilemeyen Edimin Yerine Başka Bir Değer Geçmemelidir 
1315
F. İmkânsızlık Borçlunun Kusurundan Kaynaklanmamalıdır 
1315
5.5. Aşırı İfa Güçlüğü ve Hâkim Müdahalesi (TBK 138) 
1315
5.6. Takas (TBK 139–145) 
1324
5.6.1. Genel Olarak 
1324
5.6.2. Takasın Koşulları 
1328
A. Olumlu Koşullar 
1328
B. Olumsuz Koşullar 
1329
5.6.3. Mahsuptan Farkları 
1330
6. ZAMANAŞIMI (TBK 146–161) 
1333
6.1. Genel Olarak 
1333
6.2. Zamanaşımı İle Sona Eren Alacaklar 
1339
6.3. Zamanaşımından Feragat 
1340
6.4. Müteselsil Borçluluk Halinde Zamanaşımı Def’i ve Etkileri 
1341
6.5. Hak Düşürücü Süreden Farkı 
1342
6.6. Zamanaşımı Süreleri 
1342
6.6.1. Genel Zamanaşımı Süresi 
1342
6.6.2. Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Alacaklar 
1346
6.7. Zamanaşımının Başlangıcı 
1352
6.8. Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması 
1354
6.9. Zamanaşımı Sürelerinin Durması 
1355
6.10. Zamanaşımı Sürelerinin Kesilmesi 
1356
6.10.1. Genel Olarak 
1356
6.10.2. Borçlunun Fiili ile Kesilme 
1357
6.10.3. Alacaklının Fiili ile Kesilme 
1357
6.10.4. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları 
1361
7. TESELSÜL (TBK 162–169) 
1363
7.1. Müteselsil Borçluluk 
1363
7.1.1. Genel Olarak 
1363
7.1.2. Dış İlişkide Sorumluluk 
1366
7.1.3. İç İlişkide Sorumluluk 
1371
7.1.4. Müteselsil Kefaletten Farkları 
1374
7.2. Müteselsil Alacaklılık (TBK 169) 
1375
7.2.1. Genel Olarak 
1375
7.2.2. Dış İlişkide Sorumluluk 
1375
7.2.3. İç İlişkide Sorumluluk 
1376
8. KOŞULA BAĞLI BORÇLAR (TBK 170–176) 
1376
8.1. Genel Olarak 
1376
8.2. Geciktirici Koşul 
1377
8.3. Bozucu Koşul 
1380
9. BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ, KAPARO) (TBK 177) 
1381
10. CAYMA PARASI (TBK 178) 
1382
11. CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) (TBK 179–182) 
1383
11.1. Genel Olarak 
1383
11.2. Çeşitleri 
1387
11.2.1. Seçimlik Ceza Koşulu (TBK 179/1) 
1387
11.2.2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu (TBK 179/2) 
1388
11.2.3. İfayı Engelleyen Ceza Koşulu (Dönme Cezası) (TBK 179/3) 
1391
11.3. Ceza Miktarının Hâkim Tarafından İndirilmesi 
1392
11.4. Ceza Koşulu ile Götürü Tazminat Ayrımı 
1394
12. ALACAĞIN DEVRİ (ALACAĞIN TEMLİKİ) (TBK 183–194) 
1395
12.1. Genel Olarak 
1395
12.2. Alacağın Devri Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli 
1398
12.3. Devredilebilen Alacaklar 
1399
12.4. Alacağın Kısmen Devri 
1400
12.5. Fer'i Hakların Devri 
1400
12.6. Alacağın Devrinin Sonuçları 
1402
12.7 Garanti Borcu (TBK 191–194) 
1406
12.7.1. Devreden Yönünden 
1406
12.7.2. Devralan Yönünden 
1408
13. BORCUN ÜSTLENİLMESİ (BORCUN NAKLİ) (TBK 195–204) 
1409
13.1. Genel Olarak 
1409
13.2. Borcun İç Üstlenilmesi 
1410
13.3. Borcun Dış Üstlenilmesi 
1411
13.4. Borcun Üstlenilmesinin Sonuçları 
1412
13.4.1. Alacaklı Yönünden 
1412
13.4.2. Borçlu Yönünden 
1412
13.4.3. Borcu Üstlenen (Yeni Borçlu) Yönünden 
1413
13.4.4. Borç İçin Teminat Veren Üçüncü Kişiler Yönünden 
1413
13.5. Borcun Üstlenilmesi Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü 
1414
14. BORCA KATILMA SÖZLEŞMESİ (TBK 201) 
1414
15. MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI (TBK 202) 
1415
16. SÖZLEŞMENİN DEVRİ (TBK 205) 
1417
17. SÖZLEŞMEYE KATILMA (TBK 206) 
1418
Yararlanılan Kaynaklar 
1419
Kavramlar Dizini 
1421