Bonoda Bedel Kaydının Talili ve Talilin İspat Yüküne Etkisi – Ticaret Hukuku Monografileri – Burak Kavak  - Kitap

Bonoda Bedel Kaydının Talili ve Talilin İspat Yüküne Etkisi

– Ticaret Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
168
Barkod:
9789750289903
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
285,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bono, kullanım yelpazesi de nazara alındığında Türk iktisadi hayatının tedavülü en fazla olan ve en önemli kredi araçlarından birisidir. İktisadi hayatımızda bu kadar önemli bir kullanım alanına sahip olmasına rağmen bono, kanun koyucu tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunumuzun 776 ve 779. maddeleri arasında sadece dört maddede düzenlenmiş, düzenleme bulunmayan hallerde ise niteliğine aykırı düşmediği müddetçe poliçeye dair hükümlerin bonoya da uygulanması esası kabul edilmiştir.
Kitabın konusunu oluşturan "Bedel Kaydı" bononun şekli unsurlarından ihtiyari kayıtlar içerisinde yer almakta olup, bonoyu tanzim eden keşideci ile lehtar arasındaki senedin tazminine sebep hukuki ilişkiyi ortaya koyan bir kayıttır. Matbu olarak düzenlenen bono üzerinde yer kalan kayıt kısmına "Bedeli makbuzumdur", "Bedeli malen alınmıştır", "Bedeli tahsildedir", "Bedeli alınmıştır", "Bedeli nakden ahzolunmuştur", "Teminat olarak", "Bedeli teminattır" gibi kayıtlar konulmak suretiyle lehtar ve keşideci arasındaki hukuki ilişkiyi ifade eden bedel kayıtları sonucu hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkması ve yargı mercilerine intikal etmesi akabinde senet metni üzerinde yer alan bu kayıtların gerçeğe aykırı gerçeğe aykırı olduğu veya olmadığı iddia edilmek suretiyle bedel kaydının aksi iddia edilmekte ve bu durum ise ispat hukuku açısından bir takım değişikliklere sebebiyet vermektedir.
Kitabın ilk bölümünde bononun hukuki niteliği ve iktisadi mahiyeti, bononun zorunlu, alternatifli zorunlu ve ihtiyari şekli unsurları, ikinci bölümünde ispat kavramı, ispat yükü, kesin ve takdiri ispat araçları, son bölümde ise bedel kaydının talili halleri ve bu hallerde ispat yükünün kimin üzerinde kalacağı, ispat yükü üzerinde kalan tarafın bunu hangi delillerle ispat edebileceği, öğreti ve güncel Yüksek Mahkeme içtihatlarıyla harmanlanarak anlatılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bononun Hukuki Niteliği ve İktisadi Mahiyeti
.
Zorunlu Unsurları
.
İhtiyari Unsurları
.
Bedel Kaydı
.
İspat Yükü
.
Kesin ve Takdiri İspat Araçları
.
Güncel Yargıtay Kararları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Teşekkür 
8
Kısaltmalar 
13
GİRİŞ 
15
I. BÖLÜM
BONO
A. HUKUKİ NİTELİĞİ VE İKTİSADİ MAHİYETİ 
17
1. Genel Olarak 
17
2. Hukuki Niteliği 
19
3. İktisadi Mahiyeti 
20
B. ŞEKLİ UNSURLARI(ŞARTLARI) 
21
1. Genel Olarak 
21
2. Zorunlu Unsurları (Şartları) 
21
a. Genel Olarak 
21
b. “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” Kelimeleri 
21
c. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Vaadi 
24
ç. Lehtarın Adı ve Soyadı veya Ticari Unvanı 
30
d. Keşide(Düzenleme) Tarihi 
33
e. Keşidecinin(Düzenleyenin) İmzası 
35
2. Alternatifi Öngörülen Zorunlu Unsurları (Şartları) 
40
a. Genel Olarak 
40
b. Keşide(Düzenleme) Yeri 
40
c. Ödeme Yeri 
43
3. İsteğe Bağlı Unsurlar 
44
a. Genel Olarak 
44
b. Vade 
45
c. Bedel(İhdas Nedeni) Kaydı 
47
II. BÖLÜM
İSPAT
A. GENEL OLARAK 
51
B. İSPAT YÜKÜ 
52
1. Genel Olarak 
52
2. Temel Kural 
53
3. Temel Kuralın İstisnaları 
54
4. Karşı Delil 
57
C. İSPAT ARAÇLARI 
58
1. Genel Olarak 
58
2. Kesin İspat Araçları (Kesin Deliller) 
60
a. Genel Olarak 
60
b. İkrar 
60
ba. Basit İkrar 
62
bb. Vasıflı İkrar 
62
bc. Bileşik İkrar 
63
c. Senet 
65
ca. Adi Senetler 
66
cb. Resmi Senetler 
71
cc. Senetle İspat Zorunluluğu 
72
cd. Tanıkla İspat Yasağı 
77
ç. Yemin 
79
d. Kesin Hüküm 
86
e. Ticari Defter ve Belgeler 
89
ea. Tacir Kavramı 
90
eb. TTK ve VUK’a Göre Tutulması Gereken Ticari Defter ve Belgeler 
92
ec. Ticari Defterlerin İbrazı, İspat Gücü ve Delil Niteliği 
99
eç. Ticari Defter ve Belgelerin, Saklaması ve Zayi 
115
3. Takdiri İspat Araçları(Takdiri Deliller) 
124
a. Genel Olarak 
124
b. Tanık 
124
c. Bilirkişi 
133
ç. Keşif 
138
III. BÖLÜM
BONODA BEDEL KAYDININ TALİLİ VE
TALİLİN İSPAT YÜKÜNE ETKİSİ
BONODA BEDEL KAYDININ TALİLİ VE TALİLİN İSPAT YÜKÜNE ETKİSİ 
143
Sonuç 
157
Kaynakça 
159
Kavram Dizini 
165