Bilişim Teknolojisi ile Globalleşen Dünyadaki Tehlikelerin Önlenmesi ve Ceza Hukuku (Yazarın Seçilmiş Makaleleri) Ulrich Sieber, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Dr. Salih Oktar, Dr. Öğr. Üyesi Zehra Başer Doğan  - Kitap

Bilişim Teknolojisi ile Globalleşen Dünyadaki Tehlikelerin Önlenmesi ve Ceza Hukuku

(Yazarın Seçilmiş Makaleleri)

1. Baskı, 
Mayıs 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
640
Barkod:
9789750268915
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
750,00
İndirimli (%69):
234,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bilişim teknolojisinin ve sosyal medyanın insanlar arasındaki iletişimin hemen hemen yegane ortamı olduğu günümüzde bilişim teknolojilerinin sağladığı hızlı ve kolay iletişimin yanı sıra neden olduğu önemli riskler ve tehlikeler de vardır.
Ulrich Sieber son yıllarda yayınladığı eserlerinde ve yazdığı makalelerinde sanal ortamda birleşerek adeta bir bütün teşkil eden Dünya üzerinde yaşayan toplumların maruz kaldıkları risk ve tehlikeleri bu kitapta yer alan yazıları ile Türk hukukçularına tanıtmaktadır. Ceza Hukukunun Değişimi, Dünyada Ceza Hukukunun Globalleşmesi, Bilgi Toplumunda Ceza Hukuku ve Dijitalleşme, Tehlikenin Önlenmesine Yönelik Yeni Güvenlik Mimarisi ve Ceza Hukuku bölümleri altında sunulan eserlerde klasik kavramlar yeni ve modern bir bakış açısıyla incelemektedir.
Kitapta yer alan makale başlıkları:
- Ceza Hukukunun Sınırları -Temeller ve Öngörüler: Max-Planck-Enstitüsündeki Yeni Ceza Hukuku Araştırma Programı
- Küresel Dünyada Hukuk Düzeni: Milli, Milletlerarası ve Özel Normlardan Oluşan Parçalı Sistemin Gelişimi
- Avrupa Ceza Hukukunun Geleceği - Avrupa Ceza Hukuku Sisteminin Amaç ve Modelleri Konusunda Yeni Bir Yaklaşım
- Ceza Hukukunda Uyum Sürecinin Ardında Yatan Dinamikler
- Bilişim Suçları
- Sanal Ortamda Sınır Ötesi Ceza Soruşturmalarında Egemenlik Hakkı Sorunu
- Güvenlik Hukukunun Yeni Mimarisi - Global Risk Toplumunda Suç Kontrolü-
- Terör Şiddetinin Ön Alanında Tehlike Suçlarının Meşruiyeti ve Sınırları
- Ceza Hukuku ve Savaş Hukuku Alanlarının İç İçe Girmesi - İç ve Dış Güvenlik Arayışındaki Çabalar ve Etkileri-
- Alman İdari Yaptırım Hukuku
- Avrupa Hukukunda Mahkumiyete Dayanmayan Müsadere
- Şirketler Ceza Hukukunda Compliance Programı – Ekonomi Alanındaki Suçluluğun Kontrolünde Yeni Bir Yapı
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Hukukunun Değişimi
.
Dünyada Ceza Hukukunun Globalleşmesi
.
Bilgi Toplumunda Ceza Hukuku Ve Dijitalleşme
.
Tehlikenin Önlenmesine Yönelik Yeni Güvenlik Mimarisi ve Ceza Hukuku
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Vorwort 
11
Kısaltmalar 
33
I. BÖLÜM
GİRİŞ – CEZA HUKUKUNUN DEĞİŞİMİ
CEZA HUKUKUNUN SINIRLARI –TEMELLER VE ÖNGÖRÜLER: MAX–PLANCK–ENSTİTÜSÜNDEKİ YENİ CEZA HUKUKU ARAŞTIRMA PROGRAMI
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Prof. Dr. Feridun Yenisey)
I. Giriş 
37
II. Suçluluk, Ceza Hukuku ve Suç Siyaseti Açısından, Toplumda Meydana Gelen Değişiklikler: Risk Altında Yaşayan Bir Toplum Haline Gelmiş Olan “Dünya Halkının Sorunlarının” Kategorik Tasnifi Hakkında. 
39
A. Globalleşme, Sınır Aşan Suçluluk ve Ceza Hukukunun Ülkesel Sınırları 
40
1. Sınır Aşan Suçluluk (Transnationale Kriminalität) 
40
2. Ceza Hukukunun Ülkesel Sınırları 
43
3. Somut Araştırmalar: Ceza Hukukunun Uluslararası Alanında Birleştirilmesi Amacıyla, Teorik Alt Yapı Oluşturulması Amacıyla Yapılan Girişimler 
45
B. Yeni Riskler, Karmaşık Bir Nitelik Almış Olan Ceza Hukuku ve Ceza Hukukunun Yapısal Sınırları 
51
1. Karmaşık Nitelik Kazanmış Olan Suçluluğun Doğurduğu Yeni Riskler 
52
2. Ceza Hukukunun Yapısal Sınırları 
60
3. Araştırma Projeleri: Ceza Hukukunun Fonksiyonel Sınırlarının Teorik Temelleri Konusunda Araştırmalar 
75
C. Sonuçlar 
81
III. Yeni Soruların Analizine İlişkin Araştırma Metotları 
82
A. Genel Araştırma Metotları 
82
1. Sosyal Bilimlerdeki “Alan Araştırması” Yöntemleri 
82
2. Yeni Araştırma Çerçevesinin Temelleri ve Analizi 
83
3. Ceza Hukuku Dogmatiği 
83
4. Mukayeseli Ceza Hukuku ve Sistemlerin Karşılaştırılması 
85
B. Araştırma Projelerinin Kapsamı ve Koordinasyonu 
87
1. Araştırmaların Koordinasyonunda Güdülen Amaç 
87
2. Araştırılan Konularının Yoğunlaştırılması 
87
3. Araştırma Alanları ve Araştırma Projeleri 
89
C. Max–Planck’ın Mukayeseli Hukuk Uluslararası Araştırma Okulu (International Max–Planck Research School for Comparative Criminal Law) 
97
IV. Sonuç 
98
II. BÖLÜM
DÜNYADA CEZA HUKUKUNUN GLOBALLEŞMESİ
KÜRESEL DÜNYA’DA HUKUK DÜZENİ: MİLLİ, MİLLETLERARASI VE
ÖZEL NORMLARDAN OLUŞAN PARÇALI SİSTEMİN GELİŞİMİ
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Salih Oktar)
I. Hukuki Sorunlar ve Hukuki Düzenleme Konularındaki Değişimler 
104
1. Küreselleşen Dünyada Toplumsal Dönüşümler 
104
2. Milletlerarası ve Küresel Hukuki Düzenlemelerin Konusu 
104
3. Milletlerarası ve Bütün Dünyayı İlgilendiren Olaylarda Temel Hukuki Sorunlar 
106
a. Milletlerarası Hukuki Yürürlük ve Yerine Getirme 
106
b. Dünya Çapındaki Güçlüklerle İlgili Küresel Düzenlemeler 
108
c. Sonuçlar 
109
II. Normatif Yönlendirme Sisteminde Dönüşüm 
109
1. Milli Devletlerin Hukuk Uygulamasının Sınırları 
110
2. Milletlerarası ve Milletler Üstü Hukukun İnşası 
110
3. Özel Düzenlemelerin Artması 
115
4. Tarihi Gelişim ve Geleceğe Bakış 
120
a. Devletçiliğin Değişmesi 
120
b. Hukukun Devletsizleştirilmesi ya da Özelleştirilmesi ve Yeni Aktörler 
121
c. Hukuki Düzenleme Yapılmasında Çoğulculuk ve Parçalılık 
123
d. Temel Gelişmeler ve Perspektifler 
124
5. Temel Güçlük: Milli Devletin Ötesinde Meşruiyet ve Denetimi 
126
a. Koruyucu Devletin Kaybı 
127
b. Meşruiyet ve Denetime İlişkin Temel Düşünceler 
128
c. Milletlerarası ve Özel Hukuki Düzenlemelerin Meşruiyet İlkelerinin Daha Geliştirilmesi 
129
III. Milletlerarası Çözüm Modelleri 
133
1. Hukuki Karşılaştırma ve Uyumlaştırmanın Asli Önemi 
133
2. Milli Devletlerin İş Birliği Modelleri 
136
3. Milletler Üstü Modeller 
137
4. Özel Hukuki Düzenlemeler 
140
5. Karma Düzenleme Şekilleri 
142
6. Genel Sistemin Düzeni 
143
IV. Karşılaşılan Güçlükler 
146
1. Araştırma Konusu 
146
2. Araştırma Amacı ve Sorunları 
148
a. Araştırmanın Amacı 
148
b. Araştırma Alanları ve Özel Sorunlar 
148
3. Araştırma Yöntemleri 
150
4. Araştırma Sonuçları 
151
AVRUPA CEZA HUKUKUNUN GELECEĞİ – AVRUPA CEZA HUKUKU SİSTEMİNİN AMAÇ VE MODELLERİ KONUSUNDA YENİ BİR YAKLAŞIM
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Prof. Dr. Feridun Yenisey)
I. Avrupa Ceza Hukukunun Amaçları 
155
A. „Güvenliğin Sağlanması” Bağlamındaki Özel Amaçlar 
155
1. Sınır Aşan Suçların Kovuşturulması 
155
2. Avrupa Kurumlarının ve Değerlerinin Korunması 
157
B. Medeni Hak ve Özgürlüklerin Korunması Konulu Özel Amaçlar 
161
1. Bireysel Hak ve Özgürlüklerin Korunması 
162
2. Demokrasi Prensibinin ve Diğer Değerlerin Korunması 
165
C. Ara Sonuçlar 
168
II. Avrupa Ceza Hukukunun Modelleri ve Sistemleri 
169
A. Model ve Sistemlerin Yapısı 
169
1. Sınır Aşan Ceza Hukuku Modelleri 
169
2. Tek Basamaklı ve Çok Basamaklı Sistemler Bağlamındaki Yapılanma 
179
3. Sonuçlar 
182
B. İş Birliği Modellerinin Değerlendirilmesi ve Optimal Hale Getirilmesi 
183
1. İş Birliği Modellerinin Ulusal Bağımsızlık ve İkincilik Prensiplerinin Korunması Açısından Avantajları 
183
2. Devletlerarası Kolluk Hizmetleri ile İnsan Haklarının Korunması Arasındaki Çatışma 
183
3. Yarışan Hukuk Normları, Çifte Yetkililik ve Yetki İhtilafları Dolayısıyla İnsan Haklarının Kısıtlanması Sorunu 
195
4. Devletler Üstü Değerlerin Korunmasının ve Transnasyonal Ceza Kovuşturmalarının Etkin Olmayışı 
197
C. Uluslar Üstü Modellerin Değerlendirilmesi ve Optimal Hale Getirilmesi 
199
1. Güvenlik ve Özgürlüğü Etkin Bir Şekilde Güvence Altına Almak Açısından, Devletler Üstü Modellerin Olumlu Yanları 
199
2. İkincillik ve Milli Bağımsızlık İlkelerinin Korunması ile İlgili Sorunlar ve Olasılıklar 
200
3. Demokratik Meşruiyet ve Denetim Problemleri 
205
III. Özet ve Müstakbel Reforma İlişkin Görüşler 
219
A. Sistematik Yaklaşımın Yararları 
219
B. Sistemlerin Değerlendirilmesi 
219
C. Karma Modeller Uygulanması Olasılığı ve Avrupa Ceza Hukukunun Geleceği 
220
CEZA HUKUKUNDA UYUM SÜRECİNİN
ARDINDA YATAN DİNAMİKLER
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Burcu Baytemir Kontacı)
I. Giriş 
223
A. Uyumlulaşmanın Farklı Dereceleri 
223
B. Ülkesel Egemenliğin Temel Etkisi 
224
C. Küreselleşmenin Karşıt Etkisi 
225
II. Uyumlulaşmanın İtici Dinamikleri 
226
A. Ortak Hukuki Tutumlar 
226
2. Evrensel İnsan Haklarının ve Diğer Ortak Tutumların Ceza Hukuku Yoluyla Uyumlulaştırılmış Korunması 
228
3. Evrensel İnsan Haklarının ve Diğer Ortak Değerlerin Uluslararası Yargısal Makamlar ve Diğer Kuruluşlar Aracılığıyla Hayata Geçirilmesi 
230
B. Ulus Ötesi Suçları Kovuşturmadaki Uluslararası Güvenlik Menfaatleri 
232
C. Eski ve Yeni Aktörlerin, Uluslararası Bir Hukuk Politikası Geliştirilmesine Etkileri ve Menfaatleri 
234
1. Ulus Devletlerin Menfaatleri 
235
2. Hükümetler Arası Örgüt ve Kuruluşların Menfaatleri 
240
3. Ticaret Sektörünün Menfaatleri 
243
4. Sivil Toplumun ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Menfaatleri 
244
5. Sonuçlar 
247
D. Ceza Hukukun Yakınlaşmasında Yeni Hukuki Araçlar 
247
1. Hukukun Uyumlulaştırılmasında Kullanılan Esnek Mekanizmalar 
248
2. Hukukun Uyumlulaştırılmasında Sert (Bağlayıcı) Uygulama ve İcra Mekanizmaları 
249
3. Yasaların Kabulü, Uygulanması ve İcrası İçin Geçerli Olan Mekanizmalar 
252
4. Sonuçlar 
253
III. Sonuçlar 
253
B. Çeşitli Suç Alanlarındaki Farklılıklar 
254
C. Farklılıkların Sebepleri 
255
D. Sonuçlar: Parçalanma, Karmaşıklık ve Ceza Hukukunun Küresel Bir Toplumdaki Çatışmaları 
256
III. BÖLÜM
BİLGİ TOPLUMUNDA
CEZA HUKUKU VE DİJİTALLEŞME
BİLİŞİM SUÇLARI
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çevirenler: Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Av. Damla Zaimoğlu)
A. Bilişim Suçları 
259
I. Bilgisayar Suçluluğu Kavramı ve Bu Alandaki Suçlar 
259
II. Suçların İşlenme Sıklığı Potansiyel Suç Tehdidi ve Önleme Tedbirleri 
262
III. Bilişim Suçlarının Özellikleri ve Yeni Hukuki Sorunlar 
264
B. Milletlerarası Hukukta Ceza Hukukunun Uyumlu Hale Getirilmesine Bir Bakış 
265
I. Maddi Ceza Hukuku – Özel Hükümler 
266
1. Bilişim Sistemlerinin Güvenilirliği, Bütünlüğü ve İşlerliğine İlişkin Suçlar 
266
2. Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik 
268
3. Çocuk Pornografisi 
270
4. Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İçeren Açıklamalar 
271
5. Terör Propagandası ve Sair Terör Fiilleri 
272
6. Fikri Haklara İlişkin Suçlar 
274
7. Verilerin Korunmasına İlişkin Suçlar 
275
II. Maddi Ceza Hukuku – Genel Hükümler (Özellikle Servis Sağlayıcının Sorumluluğu) 
276
1. Servis Sağlayıcının Sorumluluğu 
276
2. Genel Hükümler Kısmındaki Diğer Düzenlemeler 
278
III. Ceza Muhakemesi Hukuku Veri Saklama Yükümü 
278
1. Devletin Verilere İlişkin Yetkileri 
278
2. Delillerin Değerlendirilmesi 
280
3. Veri Saklama Yükümü 
280
IV. Ceza Kanunlarının Yer İtibariyle Uygulanması 
282
V. Tehlikenin Doğmasını Önleme Hukuku: Çocuk Pornografisine Karşı Erişimin Engellenmesi 
284
VI. Uluslararası Adli Yardımlaşma Hukuku 
285
1. İade ve Teslim 
286
2. Uluslararası Adli Yardım 
286
VII. Öz Düzenleme ve Eş Düzenleme 
288
VIII. Ara Sonuç 
289
C. Avrupa Birliği Ceza Hukukunun Gizlilik ve Bilişim Sistemlerini Dokunulmazlığı ve Kullanıma Hazır Tutulmaları ile İlgili Temel Kuralları 
290
I. Avrupa Birliği’nin Yaptığı Düzenlemeler 
290
1. Bilişim Sistemlerine Saldırılar ile İlgili 2005 Tarihli Çerçeve Karar 
291
2. Bilişim Sistemlerine Saldırı ile İlgili 2010 Tarihli Yönerge Taslağı 
293
II. Alman Ceza Hukukundaki Düzenlemeler 
297
1. Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Erişim (StGB 202a) 
297
2. Verilerin Hukuka Aykırı Bir Şekilde İletilirken Ele Geçirilmesi (StGB 202b) 
298
3. Bilişim Verilerine ve Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Müdahaleler (StGB 303a, 303b) 
299
4. Suç Aletleri Bulundurmak, Edinmek ve Başkasının Erişmesini Sağlamak Suçu (StGB 202c) 
300
5. Nitelikli ve Ağırlatıcı Haller 
301
D. Sonuç 
302
SANAL ORTAMDA SINIR ÖTESİ CEZA SORUŞTURMALARINDA EGEMENLİK HAKKI SORUNU
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber ve Dr. Carl–Wendelin Neubert (Çevirenler: Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Av. Damla Zaimoğlu)
I. Milletlerarası Suçlar ve İnternet Üzerinden Yapılan Sınır Aşan Ceza Soruşturması 
304
1. Teknik Zorluklar 
304
2. Hukuki Düzenlemeler 
306
a. Ceza Soruşturması Bakımından Seçenekler ve Yasal Sınırlar 
306
b. Uluslararası Adli Yardımlaşma 
308
c. Uluslararası Hukuka Uyulmaması: Hukuk Karmaşasının Ortaya Çıkışı 
310
d. Meselenin Temeli Olan Sorun: Siber Ortamın Yasal Yapısı 
312
3. Yapacağımız Analizin Amaçları 
314
II. Siber Ortamda Ülkesel Egemenlik 
315
1. Ceza Soruşturmasının Devletin Ceza Hukuku Alanındaki Yetkilerinin Kullanılması Anlamını Taşıması 
316
2. İnternet Üzerinden Yapılan Ceza Soruşturmalarının Ülkesel Bakımdan Yeri 
317
a. Teknik Yöntemler ve Veriye Erişimin Doğurduğu Elle Tutulamayan Sonuçlar 
317
b. Veriye Erişimin Elle Tutulabilen ve Tutulamayan Sonuçları 
318
c. Veriye Erişime İlişkin Fiiller ve Sonuçları 
320
d. Kapsayıcı Bir Kavram Olarak Sanal Ortam Kavramı İçerisinde Yarışan Diğer Genel Konseptler 
320
e. 'Verinin Bulunduğu Yerin Belirlenememesine' İlişkin Özel Haller 
321
f. İhlal Durumunun Söz Konusu Olmadığı Özel Durumlar 
323
3. Devletin Ceza Soruşturması Tedbirleri Nedeniyle Sorumlu Tutulabilmesi 
324
III. Alenen Açık Olan Verilere Erişimin Haklı Nedenleri 
327
1. Sözleşmeler Hukuku 
327
b. Bölgesel Diğer Siber Suç Antlaşmalarındaki Hükümler 
331
2. Örf ve Adet Hukuku 
332
a. Genel Uygulamalar 
333
b. Opinio iuris 
334
c. Örf ve Adet Hukukunun İçeriği 
335
3. Sonuç 
336
IV. Yabancı Ülkedeki Aleni Olmayan Verilere Erişim Hakkı 
336
1. Sözleşmeler Hukuku 
336
c. Avrupa Birliği’nin Konu ile İlgili Çerçeve Kararı 
340
d. Diğer Gelişmeler 
343
2. Örf ve Adet Hukuku 
345
a. Genel Uygulama 
345
b. Uluslararası Örf ve Adet Kuralları 
346
3. Hatalı Uygulamaları Önleyen Haller 
348
a. Karşı Önlemler 
349
b. Meşru Savunma 
352
c. Acil Durumlar: Mücbir Sebep, Cebir ve Iztırar Hali 
353
V. ‘Konum Kaybı’ Durumunda Egemenlik Alanlarının Rekabeti 
357
1. Bir Egemenlik İhtilafı Olarak ‘Verinin Yerinin Kaybı’ Mevzusu 
357
2. Verinin Bulunduğu Yerin Bilinmemesinin Iztırır Hali Oluşturması 
358
a. Devletin Temel Çıkarlarının Korunması 
359
b. Ağır ve Yakın Tehlike 
362
c. Güvenliği Sağlamanın Tek Yöntemi Oluş Unsuru 
365
d. Temel Menfaatlerde Ciddi bir Zarar Olmaması 
366
e. Pratik Uygulamalar ve Sonuçları 
369
3. Sonuç 
370
VI. Güncel Durumun Özeti 
371
1. İnternet Yoluyla Yapılan Soruşturmalarda Artan Zorluklar 
371
2. Siber Ortamdaki Ülkesel Egemenlik Kavramı 
372
3. Veriye Doğrudan Sınırötesi Erişimin Haklılığı 
372
a. Kamuya Açık Verilere Erişim 
372
b. Kamuya Açık Olmayan Veriye Erişim 
372
4. Olması Gereken Hukuk Açısından Ulaşılan Sonuçlar 
374
VII. Geleceğe İlişkin Görüşler 
374
1. İnternet Üzerinden Yapılan Suç Soruşturmalarında Uluslararası Adli Yardım Yöntemlerinin Geliştirilmesi 
375
a. İnternete Özgü Bir İş Hukuku Birliği Geliştirilmesi 
375
b. Gayri Resmi İş Birliği Ağlarının Uluslararası Kurumlara Dönüştürülmesi 
378
2. Sınır Ötesi Hukuka Uygun Kişinin Kavramının Tanımlanması 
380
a. Sözleşmeye Dayalı Sınırlama Getiren Yaklaşım 
380
b. Sözleşmeye Bağlı Olmayan Evrensel Yaklaşım 
383
VIII. Sonuç 
384
IV. BÖLÜM
TEHLİKENİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK
YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ VE CEZA HUKUKU
GÜVENLİK HUKUKUNUN YENİ MİMARİSİ
– GLOBAL RİSK TOPLUMUNDA SUÇ KONTROLÜ–
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Erdem İzzet Külçür)
I. Risk Toplumunun Güvenlik Dogması 
387
II. Yeni Güvenlik Mimarisinin Hatları 
390
A. Önleyici Ceza Hukukunun İyileştirilmesi 
390
1. Maddi Hukuk 
390
2. Usul Hukuku 
391
B. Ceza Hukuku Dışında Kalan Güvenlik Rejimlerinin Genişlemesi 
392
1. Ceza Hukukunda Caydırıcılığa Yönelik Geleneksel Önleyici Tedbirler: Önleyici Tutuklama 
393
2. Bastırma ve Önleme Arasındaki Sınırda Yer Alan İdari Yaptırımlar: İdari Kabahatler, İdari Yaptırımlar ve Müsadere Yargılamaları 
394
3. Tehlikenin Defedilmesi Hukuku: Genel Kolluk Hukuku ve Yabancılar Hukuku 
396
4. Bilgilerin Gizli Yollardan Elde Edilmesine İlişkin Özel Rejimler: İstihbarat Hukuku, Kara Paranın Aklanmasına İlişkin Soruşturmalar ve Özel Veri Toplama 
399
5. İstisnai Durumlara İlişkin Özel Rejimler: Olağanüstü Hal Hukuku, Hedef Gözeten Yaptırımlar, Silahlı Çatışma Hukuku ve Geçiş Adaleti 
403
6. Özel Norm Sistemleri: Uyum Rejimleri ve Kamu–Özel Ortaklıkları 
408
4. Hukuk Rejimlerinin Bileşimleri ve Aralarındaki Gerilimler 
409
III. Bütüncül İnceleme ve Değerlendirme 
409
A. Kontrol Sistemlerinin Çokluğu ve Çeşitliliği 
409
B. Önleme Dogmasının Zaferi 
410
C. Güvenlik ve Etkinlikteki Artış 
413
D. Özgürlüklerin Kaybı 
415
1. Risk Toplumunun Yeni Güvenlik Hukukunun Sonuçları 
415
2. Bilgi Toplumunun Ek Genişletici Etkileri 
417
3. Anayasal Garantilerin Küreselleşme Nedeniyle Ek Tasfiyesi 
418
E. Genel Değerlendirme 
419
IV. Hukuk Biliminin ve Kriminolojinin Gelecekteki Görevleri 
420
A. Disiplinler Arası Bütünleşik Araştırma İhtiyacı 
420
B. Bütünleyici Bir Temel Haklar Mimarisine Olan İhtiyaç 
421
TERÖR ŞİDDETİNİN ÖN ALANINDA
TEHLİKE SUÇLARININ MEŞRUİYETİ VE SINIRLARI
Prof. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Erdem İzzet Külçür)
I. Giriş 
425
A. Terörizmin Risk Toplumunda Yarattığı Zorluklar 
425
B. “Devlet Güvenliğini Ağır Bir Şekilde Tehlikeye Sokan Şiddet Suçlarına Hazırlığın Kovuşturulması” Hakkında Kanun Tasarısı 
427
C. Temel Sorular 
430
II. Temel Esaslar ve Sonuçlar 
431
A. Alternatif Çözümler 
431
B. “Önleme Odaklı Ceza Hukuku”nun Meşruiyeti 
434
C. Önalan Suçlarının Meşruiyeti 
437
1. Temel Esaslar 
437
2. Cezalandırılabilirliğin Tehlike Suçları Aracılığıyla Öne Alınması 
438
3. Cezalandırılabilirliğinin Bireyüstü Hukuki Değerler Aracılığıyla Öne Alınması 
449
III. Tasarıya Yönelik Zorunlu Değişiklikler 
450
A. StGB 89a Kapsamında Hazırlık Hareketleri 
450
B. StGB 89b Kapsamında İlişki Kurma 
452
C. StGB 91 Kapsamında Devlet Güvenliğini Ağır Bir Şekilde Tehlikeye Düşüren Bir Şiddet Suçu İşlemek İçin Yönlendirme 
453
IV. Özet 
455
CEZA HUKUKU VE SAVAŞ HUKUKU ALANLARININ
İÇ İÇE GİRMESİ –İÇ VE DIŞ GÜVENLİK ARAYIŞINDAKİ
ÇABALAR VE ETKİLERİ–
Prof. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Erdem İzzet Külçür)
I. Hukuk Alanlarının İç İçe Girmesi 
459
A. Maddi Ceza Hukukunda Cezai Sorumluluğun Öne Alınması 
463
B. Usuli Değişiklikler 
464
C. Özel Hukuk Kişilerinin Yükümlülükleri 
468
D. Kurumlar Arası ve Uluslararası Görev Güçleri 
470
E. “Varsayılan Tehlike” Güvencesini Sınırlayan Tedbirler 
472
F. Yeni Güvenlik Hukukunun Doğuşu 
474
III. Savaş Hukukunun Uygulanması ve Genişlemesi 
476
A. “Savaş Hukuku” Paradigmasının Meşrulaştırılması 
479
B. Özel “Savaş Yetkilerinin” Kullanılması 
480
C. Usuli Hakların Zayıflatılması 
481
D. Özel Tesislerde Özgürlüğün Sınırlanması 
482
E. Olağanüstü ve Kural Dışı Sorgulamalar ve Kaçırmalar 
484
IV. Gelecekte Yapılan Araştırmalara Yönelik Sonuçlar ve Çıkarımlar 
485
A. Geleneksel Hukuk Branşlarının Eş Zamanlı Olarak Uygulanması 
486
B. Mevcut Hukuk Branşlarının Geleneksel Sınırların Dışına Çıkması 
487
C. Hukuk Kategorilerinin İç İçe Geçmesi 
488
D. Sonuçlar 
490
ALMAN İDARİ YAPTIRIM HUKUKU
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Erdem İzzet Külçür)
1. Giriş 
493
1.1. İncelemenin Amacı 
493
1.2. İncelemenin Hedefi ve Yapısı 
496
2. İdari Ceza Hukukunun Ortaya Çıkışı ve Kapsamı 
497
2.1. Tarihsel Gelişim 
497
2.2. Kabahatlerin ve Yaptırımların Mevcut Kapsamı 
499
2.2.1. Hafif Kitlesel Kabahatler 
499
2.2.2. Mega–Ordnungswidrigkeiten’ın Ortaya Çıkışı 
500
2.3. Tartışılan Sorular 
503
3. Güncel Ordnungswidrigkeiten Hukuku 
504
3.1. Kanunlaştırma Konsepti 
504
3.2. Maddi Ordnungswidrigkeiten Hukukunun Genel Hükümleri 
505
3.3. Genel Yaptırımlar ile Şirketlere Yönelik Para Cezaları 
506
3.3.1. Genel Yaptırımlar 
506
3.3.2. Şirketlere Yönelik Para Cezaları 
507
3.4. Usûl Hukuku 
509
3.4.1. Ordnungswidrigkeiten Usûlü ile Ceza Usûlü Arasındaki Benzerlikler 
509
3.4.2. İdari Soruşturma, Kovuşturma ve Yaptırımdaki Farklılıklar 
509
3.4.3 Süreci Mahkeme Önüne Taşıyan İtiraz ve İstinaf 
511
3.4.4. Şirketlere Yönelik Yaptırımlara İlişkin Özel Hususlar, özellikle Nemo Tenetur 
512
3.5. Yeni Mega–Ordnungswidrigkeiten İçin Özel Kurallar 
513
4. Ordnungswidrigkeiten’ların Niteliği ve Güvenceleri 
516
4.1. Ordnungswidrigkeiten’ların Niteliği ve Suçlardan Farkları 
516
4.1.1. Haksızlık Bakımından Farklar 
517
4.1.2. Hukuki Sonuçlara İlişkin Farklar 
517
4.1.3. Diğer Sonuçlar 
519
4.1.4. Sonuç 
520
4.2. Temel Haklar ve Güvenceler, Özellikle AİHS Kapsamında 
520
4.2.1. Maddi Sınırlara ve Güvencelere Olan İhtiyaç 
520
4.2.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yaklaşımı 
521
4.2.3. Hukuk Politikası ve Açık/Cevapsız Sorular 
523
5. Sonuç 
525
AVRUPA HUKUKUNDA MAHKUMİYETE DAYANMAYAN MÜSADERE
Jon Petter Rui ve Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Arş. Gör. Mertkan Torun)
I. Giriş 
527
II. Mahkumiyet Temeline Dayanmayan Müsadere İçin İlke Odaklı Yaklaşım 
532
A. Yöntem 
532
B. Ceza Hukuku Modeli: Cezanın Karakteristik Özellikleri Nelerdir? 
533
C. Özel Hukuk Modeli: Status Quo Ante Önlemleri ile Ceza Yaptırımları Farkı 
535
D. Polis Modeli: Önleyici Tedbirler ile Cezai Yaptırımlar Arasındaki Farklar 
538
E. Sonuç 
540
III. İlke Odaklı Yaklaşım ile Engel Kriteri Arasındaki Bağlantı 
540
A. Giriş 
540
B. Engel Kriteri ve Ceza Yaptırımları ile Status Quo Ante Durumu Tesis Eden Tedbirler Arasındaki Farklar 
542
C. Engel Kriteri ve Önleyici Tedbirler ile Ceza Yaptırımları Arasındaki Farklar 
547
D. Sonuçlar 
550
IV. Mahkumiyete Dayalı Olmayan Müsadere Tedbirlerini İlgilendiren İnsan Hakları 
552
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Hukuki Yapısı 
552
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokol 1 Madde 1’in Uygulanabilirliği (Mülkiyet Hakkı) 
552
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 2 Fıkra 1’in Uygulanabilirliği (Adil Yargılama Hakkı) 
558
3. Delil Gereksinimleri İçin AİHS Ek Protokol 1 Madde 1’in ve Madde 6 Fıkra 1’in Uygulanabilirliği 
560
B. Avrupa Birliğinin Hukuki Yapısı 
563
C. Ulusal Anayasa Hukuku Düzenlemeleri 
563
D. Sonuçlar 
564
V. Avrupa Birliği’nde Mahkumiyete Dayanmayan Müsadere Düzenlemeleri 
565
A. Giriş 
565
B. Mevzuat Oluşturma Süreci 
565
C. Müsadere ile ilgili AB Direktifinin 4. Maddesinin 2. Fıkrası 
567
1. Müsadere İçin Gereken Maddi Şartlar 
567
2. Gıyaben Yargılamak İçin Gerekli Usul Şartları 
569
3. Karar Verme Şekli 
570
5. Gerekli Karar Nasıl Verilmelidir? 
572
D. Yapılması Gereken Düzenlemeler 
573
2. Mahkumiyete Dayalı Olmayan Müsadere Kurallarının Mevzuat ile Uyumlulaştırılması 
575
3. Müsadere ve Dondurma Kararlarının Karşılıklı Tanınması İçin Gerekli Usul Mevzuatı 
580
4. Ulusal Düzeyde Mahkumiyete Dayalı Olmayan Müsadere Mevzuatının Oluşturulması 
582
VI. Yerel Düzenlemeler İçin Öneriler 
584
A. Mahkumiyete Dayalı Olmayan Müsaderenin Sınıflandırılması 
584
1. Sınıflandırma İhtiyacı 
584
2. Ceza Hukuku Modeli 
584
3. Önleyici Model 
585
4. Yeniden Tesis Etme Modeli 
586
B. Yeniden Tesis Etme Modelinin Temel Unsurları: Ortak Hukuk ve Kıta Hukuku Modellerinin Yapıcı Farklılıklarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 
588
1. Yeniden Tesis İçin Bağımsız, Cezai Olmayan Müsadere Uygulamasının Oluşturulması 
589
2. “Mahkûmiyete Dayalı Olmayan” Müsaderenin Oluşturulması 
590
3. Bir Kişiye veya Mülkiyete Yönelik İşlemler 
591
4. Ceza Adalet Sisteminde veya Diğer Rejimlerde Mevzuat Oluşturma Süreci 
591
5. Sonuçlar ve Yanıtlanması Gereken Sorular 
592
C. İspat Standardı 
593
D. Sonuç 
595
Kaynakça 
596
ŞİRKETLER CEZA HUKUKUNDA COMPLIANCE PROGRAMI –
EKONOMİ ALANINDAKİ SUÇLULUĞUN KONTROLÜNDE YENİ BİR YAPI
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu)
I. Giriş 
599
II. Hukuki Gerçeklikte Uyum Programı 
601
1. Programın Adı ve Genişletilmesi 
601
a. Farklı Kavramlar 
601
b. Ampirik Çalışmalar 
602
2. Programın İçeriği 
605
a. Amaç ve Değerler 
605
b. Süreç İçerikleri 
607
c. Özellikle, Şirket Suçlarını Önlemek İçin Uyum Programları 
609
3. Yeni Kurallar Sisteminin Karakteristiği 
610
a. Telif Hakkı Sahibi 
610
b. Özgürlük ve Düzenleme Şekilleri 
611
c. Düzenleyici Sistemler Arasındaki Fonksiyonel Etkileşim 
612
III. Yürürlükteki Şirketler Ceza Hukukundaki Uyum Programları 
614
1. Şirketler Ceza Hukukunun Esasları 
614
a. Şirket Çalışanlarının Bireysel Cezai Sorumlulukları 
615
b. Şirketin Düzene Aykırılıktan Dolayı Sorumluluğu 
616
2. Yürürlükteki Ceza ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda Uyum Programlarının Dikkate Alınması 
620
a. Bireysel Sorumluluk İçin Uyum Programlarının Elverişliliği 
620
b. Şirket Sorumluluğu İçin Uyum Programlarının Elverişliliği 
622
3. Geçici Sonuç 
624
IV. Uyum Programları ve Suç Önleme 
625
1. Suçu Önleme Açısından Uyum Programlarının Etkinliği 
625
a. Kriminolojik Bulgular 
625
b. Öz ve Ortak (Eş) Düzenlemenin Avantajları 
626
c. Belirli Suç Önleme İçeriği 
628
d. Fiili (Gerçek) Sınırlar 
628
e. Yasal sınırlar 
630
f. Geçici Sonuç ve Tespitler 
630
2. Uyum Tedbirlerine İlişkin Yasal Yükümlülükler 
631
3. Şirketler Ceza Hukukunda Özendirici (Teşvik) Yapılar 
633
V. Özet 
635
Kavram Dizini 
637