Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile  Türk Yargı Kararları Işığında Terör Örgütünün Propagandası Suçu ve 
İfade Hürriyetine Etkileri Dr. Z. Özen İnci  - Kitap
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Türk Yargı Kararları Işığında

Terör Örgütünün Propagandası Suçu ve İfade Hürriyetine Etkileri

1. Baskı, 
Mart 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
528
Barkod:
9789750275944
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
640,00
İndirimli (%50):
320,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör sorunuyla daha etkin biçimde mücadele edebilmek ve bu sorunu çözebilmek amacıyla kabul edilen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, yürürlüğe girdiği 1991 yılından günümüze kadar çok sayıda değişikliğe uğramış; zaman zaman Kanun'da yer alan bazı maddeler yürürlükten kaldırılmış veyahut Kanun'a yeni bazı düzenlemeler eklenmiştir. Kanun'un 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen terör örgütünün propagandası suçu da yürürlüğe girdiği 1991 yılından bu yana geçen yaklaşık otuz yıllık süreçte çok sayıda ve zaman zaman da oldukça kapsamlı değişikliklere uğramıştır. Propagandaya suçun unsuru veya nitelikli hali olarak yer verilen suç tipleri öteden beri ceza hukukçularının üzerinde en çok tartıştığı alanlardan birini teşkil etmektedir. Terör örgütünün propagandası suçu da bu suçlar arasında sayılabilir. Öte yandan, suça ve bu suçun ifade hürriyeti ile olan ilişkisine dair gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin gerek Türk Anayasa Mahkemesinin gerekse Yargıtayın pek çok içtihadı bulunmaktadır. Kitabın birinci bölümünde öncelikle terör, terörizm ve propaganda kavramları açıklanarak terörizmin propagandası hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. İkinci bölümde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan terör örgütünün propagandası suçunun unsurları özellikle Yargıtay kararları çerçevesinde ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise terör örgütünün propagandası suçunun ifade hürriyeti ile olan ilişkisine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi içtihatları ışığında değinilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Terör, Terörizm ve Propaganda Kavramları
.
Terörizmin Propagandası Hakkında Genel Bilgiler
.
Türk Hukukunda Terör Örgütünün Propagandası Suçu
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Terör Örgütünün Propagandası Suçu ve İfade Hürriyeti ile İlişkisi
.
Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Terör Örgütünün Propagandası Suçu ve İfade Hürriyeti ile İlişkisi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Teşekkür (Danksagung) 
5
Kısaltmalar 
11
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
TERÖR, TERÖRİZM VE PROPAGANDA KAVRAMLARI–TERÖRİZMİN PROPAGANDASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. TERÖR VE TERÖRİZM KAVRAMLARI 
21
A. Etimolojik Olarak Terör ve Terörizm Kavramları 
21
B. Terörizmin Tanımlanması Sorunu ve Çeşitli Tanım Denemeleri 
25
1. Terörizmin Tanımlanması Sorunu 
25
2. Terörizm Üzerine Çeşitli Tanım Denemeleri 
29
C. Uluslararası Belgelerde Terörizmin Tanımı 
35
1. Uluslararası Ceza Hukuku Konferansları 
35
2. 1937 Tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Cenevre Sözleşmesi 
38
3. Birleşmiş Milletlerin Çalışmaları 
40
4. Avrupa Konseyi Belgeleri 
46
5. Avrupa Birliği Belgeleri 
50
6. Diğer Bölgesel Düzenlemeler 
54
D. Karşılaştırmalı Hukukta Terörizm Tanımı 
59
1. Birleşik Krallık 
59
2. Amerika Birleşik Devletleri 
63
3. Almanya 
68
4. Fransa 
70
5. İspanya 
71
E. Türk Hukukunda Terörün Tanımı 
72
1. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
72
a. TMK’nın 1991 Yılında Yürürlüğe Giren Halinde Terör Tanımı 
72
b. TMK’da 15.07.2003 tarih ve 4928 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Terörün Tanımı 
76
c. TMK’da 29.06.2006 tarih ve 5532 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Terörün Tanımı 
78
2. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 
78
II. PROPAGANDA KAVRAMI 
80
A. Propagandanın Tanımı 
80
B. Propagandanın Tarihçesi 
85
C. Propagandanın Benzer Kavramlardan Farkı 
87
D. Propagandanın Amacı ve Araçları 
91
E. Propaganda Türleri 
93
F. Ceza Hukuku Bakımından Propaganda Kavramı 
96
III. ULUSLARARASI BELGELERDE VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TERÖRİZMİN PROPAGANDASI 
106
A. Uluslararası Belgelerde Terörizmin Propagandası 
106
1. Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi 
106
2. Avrupa Birliği Düzenlemeleri 
109
B. Karşılaştırmalı Hukukta Terörizmin Propagandası 
110
1. Birleşik Krallık 
110
2. Amerika Birleşik Devletleri 
114
3. Almanya 
116
4. Fransa 
123
5. İspanya 
124
İKİNCİ BÖLÜM
3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU ÇERÇEVESİNDE
TÜRK HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU
I. 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
125
A. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Hakkında Genel Bilgiler 
125
B. Terör Örgütünün Propagandası Suçu Hakkında Genel Bilgiler 
134
1. Terör Örgütünün Propagandası Suçunda Yapılan Kanun Değişikliklerinin Kronolojisi ve İçeriği 
134
2. Terör Örgütünün Propagandası Suçunun Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması 
146
a. Terör Örgütünün Bildiri veya Açıklamalarını Basma veya Yayınlama Suçu (TMK m. 6/2) 
146
b. Suç İşlemeye Tahrik Suçu (TCK m. 214) 
156
c. Suçu ve Suçluyu Övme Suçu (TCK m. 215) 
157
d. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu (TCK m. 216/1) 
161
e. Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüt Propagandası Suçu (TCK m. 220/8) 
164
3. Suçla Korunan Hukuksal Değer 
166
II. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇUNUN UNSURLARI 
169
A. Tipikliğin Objektif (Maddi) Nitelikteki Unsurları 
169
1. Suçun Konusu 
169
2. Fail ve Mağdur 
173
a. Fail 
173
b. Mağdur 
183
3. Hareket: Terör Örgütünün Cebir, Şiddet veya Tehdit İçeren Yöntemlerini Meşru Gösterecek, Övecek ya da Bu Yöntemlere Başvurmayı Teşvik Edecek Şekilde Propagandasını Yapmak 
184
a. Terör Örgütü 
184
aa. Kavramsal Olarak 
184
ab. Örgütün Terör Örgütü Olduğunun Belirlenmesi Sorunu 
194
b. Propaganda 
200
c. Propaganda Eyleminin İcra Biçimleri 
207
ca. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet veya Tehdit İçeren Yöntemlerini Meşru Göstermek 
207
cb. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet veya Tehdit İçeren Yöntemlerini Övmek 
210
cc. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet veya Tehdit İçeren Yöntemlerine Başvurmayı Teşvik Etmek 
214
4. Madde Kapsamında Cezalandırılan Diğer Eylemler 
216
a. Genel Olarak 
216
b. Örgüte Ait Amblem, Resim veya İşaretlerin Asılması ya da Taşınması, Slogan Atılması, Ses Cihazları ile Yayın Yapılması yahut Terör Örgütüne Ait Amblem, Resim veya İşaretlerin Üzerinde Bulunduğu Üniformanın Giyilmesi (m. 7/2–b) 
218
ba. Genel Olarak 
218
bb. Düzenlemenin Terör Örgütü Üyeliği ve Terör Örgütü Destekçiliği ile Bağlantısı 
220
bc. Düzenlemenin Propaganda Hareketi ile Bağlantısı 
222
c. Terör Örgütünün Propagandasına Dönüştürülen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde Kimliğin Gizlenmesi Amacıyla Yüzün Tamamen veya Kısmen Kapatılması (m. 7/3) 
240
5. Terör Örgütünün Propagandası Suçunun Soyut ve Somut Tehlike Suçları Bağlamında Değerlendirilmesi 
245
a. Genel Olarak Soyut ve Somut Tehlike Suçları Ayrımı 
245
b. Tipikliğin Değerlendirilmesi 
249
c. Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi ve ‘Açık ve Yakın Tehlike’ Ölçütü Tartışması 
251
6. Nitelikli Haller 
261
a. Suçun Basın ve Yayın Yoluyla İşlenmesi 
261
b. Suçun Belirli Yerlerde İşlenmesi 
270
c. Suçun İşlenmesinde Belirli Araçların Kullanılması 
270
d. Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması 
275
B. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Nitelikteki Unsuru 
276
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
282
1. Genel Olarak 
282
2. Haber Verme ve Eleştiri Hakkı 
284
3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı 
290
III. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
296
A. Teşebbüs 
296
B. İştirak 
298
C. İçtima 
306
1. Genel Olarak 
306
2. TMK m. 7/2–1’inci Cümle Kapsamında Değerlendirmeler 
311
3. TMK m. 7/2–b Kapsamında Değerlendirmeler 
315
4. TMK m. 7/3 Kapsamında Değerlendirmeler 
320
IV. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME, USUL HÜKÜMLERİ, YAPTIRIM, ZAMANAŞIMI VE İNFAZ HÜKÜMLERİ 
323
A. Görevli Mahkeme 
323
B. Usul Hükümleri 
325
C. Yaptırım 
334
D. Zamanaşımı 
336
E. İnfaz Hükümleri 
338
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU VE
İFADE HÜRRİYETİ İLE İLİŞKİSİ
I. İFADE HÜRRİYETİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
343
A. İfade Hürriyetinin Anlamı ve Kapsamı 
343
B. İfade Hürriyetinin Sınırlandırılması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Üç Aşamalı İncelemesi 
350
1. Genel Olarak 
350
2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Üç Aşamalı İncelemesi 
355
a. Sınırlamanın Yasayla Öngörülmüş Olması 
355
b. Sınırlamanın Meşru Bir Amaca Dayanması 
363
c. Sınırlamanın Demokratik Toplumda Gerekli Olması 
365
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU VE İFADE HÜRRİYETİ İLE İLİŞKİSİ 
371
A. Genel Olarak 
371
B. Demokratik Bir Toplumda Gereklilik Bakımından İfadenin İncelenmesi 
371
1. İfadenin İçeriği 
371
2. İfadeyi Kullanan Kişi ve İfadenin Hedefi 
405
3. İfadenin Kullanıldığı Zaman ve Ortam 
410
4. İfadenin Açıklandığı Araç ve Yöntem 
413
III. TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU VE İFADE HÜRRİYETİ İLE İLİŞKİSİ 
420
A. Genel Olarak 
420
B. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygunluk ve Ölçülülük Bakımından İfadenin İncelenmesi 
434
1. İfadenin İçeriği 
434
2. İfadeyi Kullanan Kişi ve İfadenin Hedefi 
448
3. İfadenin Kullanıldığı Zaman ve Ortam 
451
4. İfadenin Açıklandığı Araç ve Yöntem 
467
Sonuç 
475
Kaynakça 
491
Kavram Dizini 
525