Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ceza Koşulu ve Götürü Tazminatı
 Şevval Şirin  - Kitap
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde

Ceza Koşulu ve Götürü Tazminatı

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
158
Barkod:
9786050518313
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
200,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmamızın konusunu arsa payı karşılığında kurulan inşaat sözleşmelerinde bulunan ceza koşulu ve götürü tazminat oluşturmaktadır. Arsa payı karşılığında kurulan inşaat sözleşmesi en genel anlatımı ile, arsanın sahibinin arsa paylarını devrini taahhüt altına girmesi ve yüklenicinin de bu arsa üzerinde bina yapımını üstlendiği sözleşme türüdür. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri olarak da bildiğimiz bu sözleşmeler, her iki tarafın da menfaat sağlayabilmesi ve şehirlerde artan nüfusa bağlı olarak çok katlı bina sayısındaki artış dolayısı ile oldukça sık rastlanır hale gelmiştir. İnşaat sektörünün büyümesi, depremler, kentsel dönüşüm gibi nedenler çalışmamızın konusunu oluşturan arsa payı karşılığında kurulan inşaat sözleşmelerinin önemini arttırmıştır.
Arsa payı karşılığı için kurulan inşaat sözleşmeleri hem uygulamada sık rastlanır olması ile hem de kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması sebebi ile sözleşme kaynaklı sorunlara rastlama olasılığının oldukça yüksek olduğu sözleşmelerdir. Yüklenicinin, inşaatı sözleşmeye uygun biçimde zamanında teslim etmemesi halinde iş sahibi lehine zararının karşılanması için sözleşmeye ceza koşulu ya da götürü tazminat kayıtları eklenmektedir. İşbu çalışma da arsa payı karşılığında kurulan inşaat sözleşmelerinde bulunan götürü tazminat kayıtları ile beraber ceza koşulu kayıtları çeşitli yönlerden incelenecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
.
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ceza Koşulu
.
Götürü Tazminat
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR 
13
1. GİRİŞ 
15
2. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 
18
2.1. GENEL OLARAK 
18
2.2. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMESİ TANIMI 
19
2.3. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMESİ HUKUKİ NİTELİĞİ 
20
2.3.1. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir
Sözleşme Oluşu 
21
2.3.2. Karma Sözleşme Oluşu 
22
2.3.3. Ani–Sürekli Karmaşığa Sahip Bir Borç
İlişkisi Doğurması 
25
2.3.4. Resmi Şekle Tabi Olması 
27
2.3.5. Tapu Kütüğüne Şerh Edilebilir Olması 
29
2.4. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
32
2.4.1. Arsa Sahibi 
33
2.4.2. Yüklenici 
34
2.5. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMESİNİN TÜKETİCİ İŞLEMİ SAYILIP
SAYILAMAYACAĞI SORUNU 
35
2.6. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMESİ UNSURLARI 
37
2.6.1. Arsa Sahibinin Paylarını Devir Borcu
Altına Girmesi 
37
2.6.2. Yüklenicinin İnşaat (Bağımsız Bölüm)
Yapma Borcu Altına Girmesi ve Teslim
Yükümlülüğü 
39
2.6.3. Arsa Sahibi ile Yüklenici Arasında
Anlaşma 
42
2.7. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ 
44
2.7.1. Yüklenicinin Borçları 
44
2.7.1.1. Yapıyı teslim borcu 
44
2.7.1.2. Sadakat ve özen borcu 
47
2.7.1.3. İnşaatı bizzat kendisi yapma
veya kendi yönetimi altında
yaptırma borcu 
49
2.7.1.4. Malzeme ve araç– gereç
sağlama borcu 
52
2.7.1.5. İşe zamanında başlama ve
yürütme borcu 
52
2.7.1.6. Yüklenicinin ayıba karşı
tefekkül borcu 
53
2.7.2. Arsa Sahibinin Borçları 
56
2.7.2.1. Arsayı inşaat yapmaya elverişli
şekilde teslim borcu 
56
2.7.2.2. İnşaatın yapımı konusunda iş
birliği yapma ve vekâlet verme
borcu 
59
2.7.2.3. Arsa paylarının devir borcu 
60
3. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMELERİNDE CEZA KOŞULU 
62
3.1. CEZA KOŞULU KAVRAMI 
62
3.2. CEZA KOŞULUNUN UNSURLARI 
67
3.2.1. Asıl Borcun Varlığı 
67
3.2.2. Borç Hukuken Geçerli Olmalı 
67
3.2.3. Borç Halen Mevcut Olmalı 
68
3.2.4. Asıl Borçtan Ayrı Bir Edim Olarak Ceza
Koşulu 
69
3.2.5. Asıl Borçtan Ayrı Olması 
69
3.2.6. Ekonomik Değer Taşıyan Bir Edim
Olması 
70
3.2.7. Geçerli Bir Ceza Koşulu Anlaşmasının
Varlığı 
70
3.3. CEZA KOŞULUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 
73
3.4. CEZA KOŞULUNUN AMACI 
75
3.5. CEZA KOŞULUNUN TÜRLERİ 
77
3.5.1. Seçimlik Ceza Koşulu 
77
3.5.2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu 
80
3.5.3. İfayı Engelleyen Ceza Koşulu (Dönme
Cezası) 
86
3.6. SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN CEZA
KOŞULU TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ 
88
3.7. CEZAİ KOŞULUNU AŞAN ZARARIN
İSTENMESİ VE ŞARTLARI 
91
3.7.1. Ceza Koşulunu Aşan Zararın Varlığı 
92
3.7.2. Borçlunun Kusuru 
94
3.7.3. İlliyet Bağı 
94
3.7.4. Alacaklının Zarar ve Kusuru İspat Etmiş
Olması 
95
3.7.5. Ceza Koşulunu Aşan Zararın Tazmini İçin
Aranan Şartların Değiştirilebilmesi ve
Cezayı Aşan Zarar Talebinin Düşmesi 
95
3.8. CEZA KOŞULUNUN AŞIRI OLMASI
HALİNDE İNDİRİLMESİ 
97
3.8.1. Genel Olarak 
97
3.8.2. Ceza Koşulunun İndirilmesinin Şartları 
98
3.8.2.1. Geçerli bir ceza koşulu
bulunması 
98
3.8.2.2. Ceza koşulunun muaccel
olması 
99
3.8.2.3. Ceza Koşulunun Aşırı Olması 
99
3.8.2.4. Ceza koşulunun ifa edilmemiş
olması 
101
3.8.2.5. Ceza koşulunun indirilmesinin
tacir sıfatına sahip borçlu
bakımından değerlendirilmesi 
102
4. GÖTÜRÜ TAZMİNAT 
105
4.1. GÖTÜRÜ TAZMİNAT KAVRAMI VE TANIMI 
105
4.2. GÖTÜRÜ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
108
4.2.1. Götürü Tazminatın Tek Tarafa Borç
Yüklemesi 
108
4.2.2. Götürü Tazminatın Kendine Özgü (Sui
Generis) Olması 
108
4.2.3. Götürü Tazminatın Asıl Borca Bağlı
Olması 
110
4.3. GÖTÜRÜ TAZMİNATIN UNSURLARI 
112
4.3.1. Geçerli Bir Borç İlişkisinin Varlığı 
112
4.3.2. Götürü Olarak Kararlaştırılan Bir Edim 
113
4.3.3. Tarafların Anlaşması 
115
4.4. GÖTÜRÜ TAZMİNATIN AMACI 
116
4.5. GÖTÜRÜ TAZMİNAT TÜRLERİ 
118
4.5.1. Mutlak Götürü Tazminat 
119
4.5.2. Nispi götürü tazminat 
120
4.5.3. Kısmen nispi götürü tazminat 
120
4.5.3.1. Azami nispi götürü tazminat 
121
4.5.3.2. Asgari götürü tazminat 
121
4.6. GÖTÜRÜ TAZMİNATIN TALEP
EDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 
122
4.6.1. Asıl Borcun İhlali 
123
4.6.2. İhlal Nedeniyle Ortaya Çıkan Zarar 
123
4.6.3. Yüklenicinin Kusurlu Davranışı ile İhlale
Neden Olması 
124
4.7. GÖTÜRÜ TAZMİNATIN GEÇERSİZLİĞİ 
125
4.8. GÖTÜRÜ TAZMİMAT VE CEZA
KOŞULUNUN AYIRT EDİLMESİ VE
FARKLILIKLARI 
126
4.8.1. Götürü Tazminat ve Ceza Koşulunun
Ayırt Edilmesi Gerekliliği 
126
4.8.2. Götürü Tazminat ve Ceza Koşulunun
Farklılıkları 
128
4.8.2.1. Amaç bakımından 
129
4.8.2.2. Zarar ilişkisi bakımından 
131
4.8.2.3. Kusur açısından 
132
4.8.2.4. Asıl borç ile ilişkisi açısından 
134
bakımından 
134
4.9. CEZA KOŞULU VE GÖTÜRÜ TAZMİNATIN
AYIRT EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN BAZI HUSUSLAR 
136
4.10.YARGITAYIN YAKLAŞIMI 
140
5. SONUÇ 
145
REFERANSLAR 
149