Arsa Payı Düzeltme Davası Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Arsa Payı – Arsa Payı Oranını Değiştiren  Dava ve Sözleşmeler Peren Sanrı Arslan  - Kitap

Arsa Payı Düzeltme Davası

Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Arsa Payı – Arsa Payı Oranını Değiştiren Dava ve Sözleşmeler

3. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
304
Barkod:
9789750288890
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
415,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Mart 2021
299,00
149,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda "Arsa Payı Düzeltme Davası"nın tanımlaması ayrı bir başlık altında yapılmamış, ancak Kanun'un, "Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Niteliği" başlıklı 3. maddesinde menfaati zarar görenlerin dava açma hakkı ve şartlarına değinilmiştir.
Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması sırasında mülkiyete konu olan bağımsız bölümlerden her birine projesinde tahsis edilen arsa payları, bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile orantılı ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Menfaati zarar gören pay sahibinin açtığı dava, "Arsa Payı Düzeltme Davası" olarak tanımlanır.
Arsa payının düzeltilmesi davası yolsuz tescilin düzeltilmesi davası niteliğinde olup kat irtifakı ve kat mülkiyeti sürecinde açılması mümkündür. İstihkak talepli bu davada bağımsız bölümlerin "konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak" arsa payı belirlenmez ise tescil yolsuzdur.
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 3. maddesine göre kat mülkiyeti kurulurken bu mülkiyete konu olan anayapının bağımsız bölümlerinden her birine kuruluş tarihindeki değeri ile oranlı olarak arsa payı özgülenmesi gerekmektedir.
Arsa Payı Düzeltme Davası, taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Dava ile ilgili olarak herhangi bir hak düşürücü süre yoktur. Bu nedenle; dava her zaman açılabilir. Kitap tüm bu hususları ayrıntılı olarak inceleyerek okuyucuya sunmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tanımlamalar
.
Arsa Payı Düzeltme Davası ve Arsa Payını Etkileyen Başlıca Uyuşmazlıklar
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Baskıya Önsöz 
5
Giriş 
11
Birinci Bölüm
TANIMLAMALAR
I. KAT İRTİFAKI 
14
1. Kat İrtifakının Kurulması 
16
2. Kat İrtifakanın Niteliği 
18
3. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları 
19
a. Kat İrtifakı Sahiplerinin Paya Bağlı Yararlanma Hakkı 
19
b. Kat İrtifakı Sahiplerinin Diğer Borçları Talep Hakkı 
19
c. Kat İrtifakı Sahiplerinin Yönetime Katılma Hakları 
20
4. Kat İrtifakı Sahiplerinin Yükümlülükleri 
21
a. Binanın İnşasını Sağlama Yükümlülüğü 
21
b. Ortak Masraflara Katılma Yükümlülüğü 
21
c. Kat Mülkiyetine Çevirtme Yükümlülüğü 
22
5. Kat İrtifakının Sona Ermesi 
22
II. KAT MÜLKİYETİ 
23
1. Kat Mülkiyetinin Kurulması 
26
a. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Kurulması 
28
b. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararı İle Kurulması 
30
c. Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dayanılarak Kurulması 
31
2. Kat Maliklerinin Hakları 
32
3. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri 
36
a. Dürüstlük Kuralına Uygun Davranma Yükümlülüğü 
37
b. Kat Maliklerinin Birbirini Rahatsız Etmeme Yükümlülüğü 
37
c. Kat Maliklerinin Yönetim Planı Hükümlerine Uyma Yükümlülüğü 
38
d. Bağımsız Bölüm ve Eklentileri İle İlgili Yükümlülükler 
39
da. Bağımsız Bölüm ve Eklentisini Tahsis Gayesine Uygun Kullanma Yükümlülüğü 
39
db. Bağımsız Bölümde Anayapıya Zarar Verecek Nitelikte Onarım ve Tesis Yapmama Yükümlülüğü 
39
dc. Onarım İçin Bağımsız Bölüme Girme Müsaadesi Verme ve Bölümünde Gerekli İşlemin Yapılmasına Katlanma Yükümlülüğü 
40
e. Anagayrimenkul ve Ortak Yerlerle İlgili Yükümlülükler 
41
ea. Anagayrimenkulün Bakımı, Mimari Durumu ile Güzelliği ve Sağlamlığını Koruma Yükümlülüğü 
41
eb. Genel Giderlere Katılma Borcu 
41
f. Sigorta Anlaşması 
42
4. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi 
43
a. Kütükteki Kaydın Terkini 
43
b. Anayapının Tamamen Yok Olması 
44
c. Anayapının Kamulaştırılması 
44
d. Anayapının Harap Olması 
44
da. Anayapının Tümünün Harap Olması 
44
db. Anayapının Kısmen Harap Olması 
45
dba. Bağımsız Bölümlerden Birinin Harap Olması 
45
dbb. Birden Çok Bağımsız Bölümün Harap Olması 
46
İkinci Bölüm
ARSA PAYI DÜZELTME DAVASI VE
ARSA PAYINI ETKİLEYEN BAŞLICA UYUŞMAZLIKLAR
I. ARSA PAYI 
49
1. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Arsa Payı 
50
a. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
51
b. Yönetici Atanması 
51
c. Yönetimin Denetlenmesi 
51
d. Faydalı Olan Yenilik ve İlavelerin Yapılması 
51
e. Anataşınmazın Genel Giderlerine Katılma 
52
f. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti 
52
g. Ortak Yerlerden Yararlanma 
53
2. Ortak Yerler 
54
a. Bağımsız Bölümlerle Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı 
55
b. Kat Maliklerinin Ortak Yerler Üzerinde Hakları 
56
c. Paydaşların Anataşınmazın Otoparkından Yararlanma Sorunu 
58
d. Ortak Yerlere Yapılacak Değişiklikler 
60
e. Ortak Yerlerin Tescili 
62
f. Ortak Yerlere El Atmanın Engellenmesi ve Ecrimisil 
64
3. Taşınmazın Kamulaştırılması İle Arsa Payı Arasındaki İlişki 
67
4. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Arsa Payının Önemi 
69
II. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE ARSA PAYI ÖZGÜLENMESİ 
71
1. Arsa Paylarının Yeniden Düzenlenmesi 
72
2. Arsa Paylarının İdari Yoldan Düzeltilmesi 
72
3. Arsa Paylarının Dava Yoluyla Düzeltilmesi 
73
4. Arsa Payı Düzeltme Davasının Açılma Süresi 
74
III. ARSA PAYI DÜZELTME DAVASI 
75
1. Şartları 
75
a. Arsa Payları Bağımsız Bölümlerin Değerleriyle Oransız Olarak Belirlenmiş Olmalı ya da Bağımsız Bir Bölüme Arsa Payı Özgülenmemelidir 
75
b. Açıkta Arsa Payı Bırakılmış Olmalıdır 
79
c. Ortak Yerler veya Eklentiler İçin Arsa Payı Ayrılmış Olmalıdır 
79
d. Paydaşların Tümünün Rızası ile Resmi Kurumlar Tarafından Onaylanmış Bir Proje Olmamalıdır 
80
e. Anayapı Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Statüsünü Korumalıdır 
80
f. Arsa Payının Düzeltilmesini İsteyen Kişi İyiniyetli Olmalıdır 
84
g. Arsa Payının Düzeltilmesini İsteyen Kişinin Hukuki Yararı Olmalıdır 
85
2. Yargılama Aşaması 
86
a. Taraf Teşkili 
87
b. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
88
c. Arsa Payının Düzeltilmesi Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti 
89
d. Davayı Açan Paydaşın İyi Niyetinin ve Hukuki Yararının Varlığının Tespiti 
89
e. Arsa Payının Değerlendirilme Usulü 
90
f. Arsa Payının Değerinin Artması ya da Eksilmesi 
93
g. Sonradan Eklenen Bağımsız Bölümünün Değerinin Tespiti 
95
h. Sonradan Eklenen Bağımsız Bölüme Kat Maliklerinin Katılımı 
95
i. Davanın Açılabilme Süresi 
96
IV. ARSA PAYINI DEĞİŞTİREN UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 
97
1. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkındaki Kanun Kapsamındaki Taşınmazlar 
97
a. İmar Mevzuatına Aykırı Yapılarda Kat Mülkiyeti Kurulması 
97
b. İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine Konu Olması 
98
c. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Kanun’dan İstifade Edilerek Sonradan Bağımsız Bölüm Kazanılması 
98
2. Ortaklığın Giderilmesi 
101
a. Ortaklığın Giderilmesi İstenen Taşınmazda Kat Mülkiyetinin Kurulması 
102
b. Ortaklığın Giderilmesi Talebi 
106
c. Ortaklığın Giderilmesi Usulü 
107
d. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapılmış Taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesi Usulü 
109
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri 
111
a. Tanım 
111
b. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası 
113
4. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri 
117
a. Tanım 
117
b. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli 
118
c. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları 
119
ca. Arsa Sahibinin Arsanın Paylarını Tapuda Müteahhide Devretme Borcu Altına Girmesi 
119
cb. Müteahhidin İnşaat Yapma Borcu Altına Girmesi 
119
cc. Yüklenicinin Temlik Hakkı 
120
d. Üçüncü Kişinin Dava Hakkı 
123
5. İmar Mevzuatına Aykırı Taşınmazlar 
126
a. İmar Mevzuatına Aykırı Taşınmazların Hukuki Statüsü 
126
b. İmar Mevzuatına Aykırı Taşınmazların Satışa Konu Olması 
126
Sonuç 
131
EKLER
KAT MÜLKİYETİ KANUNU 
135
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 
166
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 
176
EK: Dava Dilekçesi Örnekleri 
178
Anayasa Mahkemesi Kararı 
184
Yargıtay İçtihatları 
189
Kaynakça 
289
Basılı Eserler 
289
Yargıtay İçtihatları 
290
Kavramlar Dizini 
299
Özgeçmiş 
303