Anonim Şirketlerde Kâr Payında İmtiyaz Ayşe Güneş Aydın  - Kitap

Anonim Şirketlerde Kâr Payında İmtiyaz

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
164
Barkod:
9789750291920
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
279,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, anonim şirketler, yasal düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla her çeşit ekonomik amaç ve konu için kurulabilecektir. Dolayısıyla anonim şirketlerin nihai amacının kazanç elde etmek ve pay sahiplerinin amacının da kâr elde etmek olduğunu söylemek yerinde olacaktır.
Genel kabul gören kurala göre pay sahipleri, anonim şirketin elde ettiği kazançtan pay sahiplikleri oranında yararlanacaklarsa da Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan md.478 ile kâr payına imtiyaz tanınmasının önü açılmıştır ve bazı pay sahiplerine kâr payından yararlanmada üstün hak, diğer bir ifadeyle imtiyaz tanınabilecektir. Buna karşın, Türk Ticaret Kanunu'nda kâr payında imtiyaz konusu ne yazık ki son derece kısıtlı düzenlenmiştir ve konunun uygulamasına ilişkin öğretide birçok noktada fikir ayrılıkları mevcuttur. Bu nedenle, bu kitapta, konunun somut bir şekilde ortaya konulabilmesi amacıyla öğretideki farklı görüşlere ve aynı zamanda Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.
Kitapta genel hatlarıyla halka kapalı anonim şirketler ele alınmış olup, halka açık anonim şirketler açısından yapılan değerlendirmeler konunun esasıyla ilgili olan kısımlarla sınırlandırılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kâr ve Kâr Payı Hakkı
.
İmtiyaz Kavramı
.
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu ve İşleyişi
.
Kâr Payında İmtiyazın Korunması
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
KÂR VE KÂR PAYI HAKKI
I. KÂR KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 
15
A. Kâr Kavramı 
15
B. Kâr Çeşitleri 
16
1. Dönem Kârı (Yıllık Kâr/Ticari Kâr) 
16
2. Net Dönem Kârı 
18
3. Dağıtılabilir Kâr 
19
II. KÂR PAYI HAKKI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
19
A. Tanımı 
19
B. Hukuki Niteliği 
23
1. Bireysel Hak Niteliği 
24
2. Şarta Bağlı Alacak Hakkı Niteliği 
24
3. Mali Hak Niteliği 
25
4. Müktesep ve Vazgeçilmez Hak Niteliği 
26
III. KÂR PAYI İLE İLİŞKİLİ İLKELER 
33
A. Sermayenin Korunması İlkesi 
33
B. Oransallık İlkesi 
36
C. Eşit İşlem İlkesi 
38
IV. KÂR PAYININ TESPİTİ VE DAĞITILMASI 
41
1. Tanımı 
41
2. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yedek Akçeler 
42
a. Kanuni Yedek Akçe 
42
aa. Genel Kanuni Yedek Akçe 
43
aaa. Birinci Ayrım 
43
bbb. Genel Kanuni Yedek Akçe Şeklinde Ayrılabilecek Başkaca Unsurlar 
46
ccc. Genel Kanuni Yedek Akçe Hükmünün Uygulama Alanı 
47
bb. Şirketlerin İktisap Ettikleri Kendi Payları İçin Ayırdıkları Yedek Akçeler 
49
b. Şirketlerin Kendi Rızaları Doğrultusunda Ayırdıkları Yedek Akçeler 
50
aa. Esas Sözleşme ile Ayrılan Yedek Akçeler 
50
bb. Genel Kurul Kararı ile Ayrılan Yedek Akçeler 
52
B. Kâr Payının Kaynakları 
54
1. Net Dönem Kârı 
54
2. Serbest Yedek Akçeler 
54
C. Kârın Belirlenmesi 
56
1. Türk Ticaret Kanunu ile Belirleme 
56
2. Esas Sözleşme ile Belirleme 
57
3. Genel Kurul Kararı ile Belirleme 
58
4. Pay Sahipleri Sözleşmesi ile Belirleme 
59
D. Kâr Payının Tespitine Yönelik Örnek Çalışma 
61
E. Kâr Payının Ödenme Usulü 
62
F. Kâr Payının Dağıtımında Yetkili Organ 
64
G. Kâr Payının Muacceliyeti, Dağıtım Zamanı ve Zamanaşımı 
66
H. Kâr Payı Hakkını Kısıtlayan veya Kaldıran Kararlara Karşı Yaptırımlar 
69
V. KÂR PAYI DAĞITIMININ ZORUNLU OLUP OLMADIĞI SORUNU 
76
A. TTK Kapsamındaki Şirketler Yönünden 
76
B. SerPK Kapsamındaki Şirketler Yönünden 
79
İKİNCİ BÖLÜM
KÂR PAYINDA İMTİYAZ
I. İMTİYAZ KAVRAMI 
83
II. İMTİYAZ TANINMASINA İLİŞKİN İLKELER 
83
A. İmtiyazın Paya Bağlı Olması İlkesi 
84
B. İmtiyazın Yalnızca Bazı Paylara Üstün Hak Tanınması Şeklinde Oluşturulabileceği 
88
C. Üstün Hakkın Paydan Doğan Pay Sahipliği Haklarına Tanınabilecek Olması 
91
D. Esas Sözleşmede Belirlenmesi Zorunluluğu 
92
E. İmtiyazın Belirli Olması (Belirlilik İlkesi) 
93
F. Kamu Aleyhine İmtiyaz Hakkı Tanınmasının Mümkün Olmaması 
96
III. İMTİYAZLI PAY ÇEŞİTLERİ 
97
IV. KÂR PAYINDA İMTİYAZ 
99
A. Genel Olarak 
99
B. Kâr Payında İmtiyaz Tanımak İçin Kullanılan Yöntemler 
100
1. Kârdan Öncelikli Olarak Yararlanma Yöntemi 
101
2. Kârdan Daha Fazla Yararlanma Yöntemi 
105
3. Kârdan Birikimli Olarak Yararlanma Yöntemi 
106
4. Kâra Tekrar Katılarak Yararlanma Yöntemi 
110
5. Esas Sözleşme ile Başka Bir Yöntemin Belirlenebilmesi 
110
C. Esas Sözleşme ile Yöntem Belirlenmemiş Olması 
111
D. Kâr Payında İmtiyazın Müktesep Hak Niteliği 
112
E. Halka Açık Anonim Şirketler Açısından Kâr Payında İmtiyaz Tanıma Yöntemleri 
114
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KÂR PAYINDA İMTİYAZIN KORUNMASI
I. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU KAVRAMI 
117
II. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
120
III. KÂR PAYINDA İMTİYAZ TANINAN PAY SAHİPLERİNİN HAKLARININ İHLALİ VE KÂR PAYINDA İMTİYAZ HAKKININ KORUNMASI 
122
A. Genel Olarak 
122
B. Kâr Payı Hakkı İhlalinin İmtiyazlı Paylar Nezdinde Değerlendirilmesi 
124
C. İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımı ile Kâr Payında İmtiyaz Tanınan İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarının İhlali 
127
1. Geçmiş Dönem Kârının Dağıtılması Sebebiyle İhlal 
128
2. Payların İmtiyazlı Çıkartılmaması Sebebiyle İhlal 
131
IV. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI 
133
A. Toplantıya Çağrılması ve Toplanması 
133
B. Toplantı Yapılmasına Gerek Olmayan Haller 
137
C. Karar Alması 
138
V. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
141
VI. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU KARARLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİDEKİ TARTIŞMALAR VE GÖRÜŞLER 
145
SONUÇ 
151
Kaynakça 
155
Kavram Dizini 
161