Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar Dr. Cengiz Erten  - Kitap

Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
504
Barkod:
9789750289217
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
775,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Anonim şirketlerde pay sahiplerinin sermaye kadar söz sahibi olması kuralsa da ticari hayatta sermaye piyasasının ilkeleri ve ekonomik şartlar bu kuralın bazı pay sahipleri veya pay gruplarının lehine değişmesini gerekli kılabilmektedir. Özellikle mal varlığı ve yönetim haklarında sahip olunan sermaye payına rağmen sağlanan üstünlükler ve avantajlar imtiyaz olarak nitelendirebilir. Türk hukuk sisteminde, imtiyazlı payların tanınması kabul edilmekle birlikte, şirketin ve diğer pay sahiplerinin çıkarları dengelenerek belli sınırlandırmalar yapıldığından, imtiyazın çok sınırlandırıldığı ya da tanınmadığı sistemlerle imtiyazın hayli geniş tanındığı sistemler arasında ortalama bir yolun benimsendiği söylenebilir. Bu çerçevede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) imtiyazlı paylarla ilgili ayrıntılı, birçok yenilikler getiren ve eski Ticaret Kanunu döneminde karşılaşılan sorunları gidermeye çalışan düzenlemeleri içerdiği görülmektedir. Keza 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu da (SerPK) imtiyazlı paylarla ilgili hükümlere yer vermektedir.
İmtiyazlı paylarla ilgili mevzuattaki ayrıntılı düzenlemelerin ve anonim şirket sözleşmelerinde yer verilen imtiyazların uygulamadaki ve yargı kararlarındaki önemi, bu kitabın konusunu teşkil eden tez üzerinde çalışılmasını teşvik etmiştir. Anonim şirketlerde imtiyazlı paylar, halka kapalı ve açık şirketleri, başta mal varlığı ve yönetim hakları olmak üzere imtiyaza konu olabilecek hakları ve bunların korunmasını kapsayacak şekilde geniş olarak ele alınmıştır. Birinci bölümde imtiyaz kavramı, genel olarak pay kavramı, imtiyazlı payın tanınması koşulları ve bu payın oluşturulmasında yetkili organ, imtiyaza tanınan hakların eşitlik ilkesi, müktesep hak ve vazgeçilmez hak ile olan ilişkileri incelenmiştir. İkinci bölümde imtiyaza konu haklar, TTK'daki düzenlemeler ve imtiyazlı haklara verilen örneklerden yola çıkarak esas olarak malvarlığı ve yönetim haklarında imtiyazlar olmak üzere ayrıntılı şekilde irdelenmiştir. Kitabin üçüncü bölümü ise imtiyazların korunması konusuna ayrılmıştır. Kitapta anonim şirketlerde imtiyazlı paylarla ilgili kanun hükümleri genel olarak değerlendirilmiş, TTK ve SerPK'da bu konuda getirilen yenilikler, yasal boşluklar, imtiyazlı paylarla ilgili sözleşmelerin uygulanması ve uygulamanın yol açacağı sorunlar ortaya konulup, yargı kararlarından da yararlanılarak çözümler sunulmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İmtiyazlı Pay ve Tanınma Koşulları
.
İmtiyazlı Paya Tanınan Hakların Diğer Haklar ve İlkeler Bağlamında Değerlendirilmesi
.
İmtiyaza Konu Olabilecek Haklar
.
Malvarlığı Haklarında İmtiyaz
.
Yönetim Haklarında İmtiyaz
.
İmtiyazın Kanundan Kaynaklanan Nedenlerle Engellenmesi
.
İmtiyazların Korunması Kapsamındaki Kararlar
.
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Özgeçmiş 
9
Kısaltmalar 
21
GİRİŞ 
24
BİRİNCİ BÖLÜM
İMTİYAZLI PAY KAVRAMI
§1. TERMİNOLOJİ, İMTİYAZLI PAYIN MEVZUATTA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DÜZENLENİŞİ 
29
I. Terminoloji 
29
A. Yargı Kararlarında ve Öğretide Terminoloji 
29
B. TTK DönemindeTerminoloji 
31
C. Yabancı Hukuklarda Terminoloji 
31
II. İmtiyazlı Payın Kısa Tarihçesi 
32
III. İmtiyazlı Payın Mevzuatta Düzenlenişi 
34
A. İmtiyazlı Payın TTK’da Düzenlenişi 
34
B. İmtiyazlı Payın SerPK’da Düzenlenişi 
35
IV. İmtiyazlı Payın Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi 
35
A. Alman Hukukunda 
36
B. İtalyan Hukukunda 
38
C. İsviçre Hukukunda 
38
V. İsviçre Hukukundaki Düzenlemelerin Türk Hukukuna Etkisi 
39
§2. İMTİYAZLI PAY VE TANINMA KOŞULLARI 
40
I. Genel Olarak Pay Kavramı 
40
II. İmtiyazlı Payın Tanınması Koşulları 
43
A. İmtiyazın Kural Olarak Paya Tanınması 
43
1. Yasal Düzenlemeler 
44
2. İmtiyazın Paya Tanınmasının Sonuçları ve Akdi Haklardan Farkları 
44
3. Yönetim Kurulunda Temsil ile İlgili Öğretideki Görüşler 
50
4. Değerlendirme 
54
B. Paya Tanınan Üstün Bir Hak Olması 
55
1. Üstün Hak Kavramının Anlamı 
55
2. Üstün Hakkın Belirli Paylara Tanınması 
56
3. Farklı Pay Gruplarına Farklı İmtiyazların Tanınması 
59
C. İmtiyazın Yönetim Hakları ve Malvarlığı Haklarında Tanınabilmesi 
61
D. Yeni Pay Sahipliği Haklarında İmtiyaz 
62
E. İmtiyazın Esas Sözleşme ile Tanınması 
64
1. İmtiyazlı Payların Konusunun ve Kapsamının Esas Sözleşmede Yer Alması 
66
2. İmtiyazların Sınırı 
67
3. Nama Yazılı Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkma Hakkı 
68
4. Yeter Sayı 
69
F. İmtiyazlı Pay Oluşturulmasında Yetkili Organ 
71
1. Halka Kapalı Anonim Şirketlerde 
71
a. Esas Sermayeli Anonim Şirketlerde 
71
b. Kayıtlı Sermayeli Anonim Şirketlerde 
71
2. Halka Açık Anonim Şirketlerde 
71
a. Esas Sermayeli Anonim Şirketlerde 
71
b. Kayıtlı Sermayeli Anonim Şirketlerde 
72
§3. İMTİYAZLI PAYA TANINAN HAKLARIN DİĞER HAKLAR VE İLKELER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
72
I. Müktesep ve Vazgeçilmez Haklar 
72
A. Müktesep Haklar 
72
1. Genel Olarak 
72
2. eTK Döneminde Müktesep Hakların Düzenlenişi 
77
3. TTK Döneminde Müktesep Hakların Düzenlenişi 
78
B. Vazgeçilmez Haklar 
81
C. Değerlendirme 
84
D. İmtiyazlı Payların Müktesep ve Vazgeçilmez Haklar Karşısındaki Konumları 
85
II. Eşit İşlem İlkesi ve Oransallık İlkesi 
89
A. Eşit İşlem İlkesi 
89
1. TTK Bakımından Eşit İşlem İlkesi 
89
2. Anayasa Bakımından Eşitlik İlkesi 
94
B. Oransallık İlkesi 
95
C. İmtiyazlı Payın Eşitlik İlkesi Karşısında Değerlendirilmesi 
99
1. İmtiyazlı Payın TTK’daki Eşitlik İlkesi Karşısında Değerlendirilmesi 
99
2. İmtiyazlı Payın Anayasadaki Eşitlik İlkesi Karşısında Değerlendirilmesi 
100
III. Altın Paylar 
102
A. Altın Pay Kavramı ve Öğretideki Görüşler 
102
B. Altın Paylar ile İmtiyazlı Paylar Arasındaki Farklar 
103
C. Değerlendirme 
105
§4. İMTİYAZLI PAY KAVRAMININ TANIMI 
106
İKİNCİ BÖLÜM
İMTİYAZA KONU OLABİLECEK HAKLAR
§1. GENEL OLARAK 
109
§2. MALVARLIĞI HAKLARINDA İMTİYAZ 
110
I. Kâr Payında İmtiyaz 
110
A. Genel Olarak 
110
B. Kâr Payında imtiyazın Tanınması 
115
C. Kâr Payında İmtiyazda Uygulanacak Yöntemler 
117
1. Kâr Payının Dağıtımında Öncelik 
117
a. Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Kâr Payının Dağıtımında Öncelik 
118
b. Halka Açık Anonim Şirketlerde Kâr Payının Dağıtımında Öncelik 
122
2. Kâr Payından Daha Fazla Yararlanma 
123
3. Kâr Payının Kümülatif (Birikir Şekilde) Ödenmesi 
124
4. Kâr Payının Katmerli Şekilde Ödenmesi 
126
5. Kâr Payının Dağıtımında Diğer Uygulamalar 
126
D. Kâr Payı İmtiyazı Tanınmakla Birlikte Niteliğinin Belirlenmemesi 
126
II. Tasfiye Payında İmtiyaz 
128
A. Genel Olarak 
128
B. Tasfiye Payında İmtiyaz Hakkının Yerine Getirilmesi Süreci 
129
1. Tasfiye Artığının Tespiti ve Öncelikle Pay Bedellerinin Ödenmesi 
129
2. Tasfiye Artığının İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılması 
130
a. Esas Sözleşme Hükmü 
130
b. Tasfiye Artığının Nakdi veya Ayni Olarak Ödenmesi 
131
C. Tasfiye Payında İmtiyazın Önemi 
132
D. Tasfiye Payında İmtiyazın Uygulanabilirliği 
133
E. Tasfiye Payında İmtiyazda Uygulanacak Yöntemler 
133
1. Tasfiye Payının Dağıtımında Öncelik 
133
2. Tasfiye Payından Daha Fazla Yararlanma 
133
III. Rüçhan Hakkında İmtiyaz 
134
A. Genel Olarak Rüçhan Hakkı 
134
B. Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması 
136
C. Rüçhan Hakkında İmtiyazın Tanınması ve Sonuçları 
138
D. Rüçhan Hakkında İmtiyazın Kullanılması 
143
E. Rüçhan Hakkında İmtiyaz Hakkının Süresinde Kullanılmaması 
144
F. Esas Sermaye Sisteminde ve Kayıtlı Sermaye Sisteminde Rüçhan Hakkında İmtiyaz 
145
§3. YÖNETİM HAKLARINDA İMTİYAZ 
147
I. Oy Hakkında İmtiyaz 
147
A. Oy Hakkına İlişkin Genel İlkeler 
149
1. Oy Hakkının Genel Kurulda Kullanılması 
149
2. Oy Hakkının Pay Sahibine Bağlanması 
150
3. Oy Hakkının Payın İtibari Değeriyle Orantılı Olarak Kullanılması 
155
4. Her Pay Sahibinin Oy Hakkının Bulunması 
157
5. Oy Hakkının Esas Sözleşmeyle Sınırlandırılması 
160
6. Payların İtibari Değerlerinin İndirilmesi Durumunda Oy Hakkının Korunması 
163
B. Oy Hakkının Doğumu 
165
C. Oy Hakkında İmtiyazın Tanınma Yöntemleri ve TTK’da Benimsenen Sistem 
166
1. Genel Olarak 
166
2. Oy Hakkında İmtiyazın Tanınma Yöntemleri 
169
a. Eşit İtibari Değerdeki Paylara Farklı Sayıda Oy Hakkı Tanınması 
171
b. Farklı İtibari Değerdeki Paylara Eşit Oy Hakkı Tanınması 
171
c. Gerçek Olmayan İmtiyaz 
174
3. TTK’da Benimsenen Sistem 
177
D. Oy Hakkında İmtiyazın Sınırı ve Kullanılamadığı Kararlar 
184
1. Oy Hakkında İmtiyazın Sınırı 
184
a. Genel Olarak 
184
b. Oyda imtiyazın Üst Sınırı 
186
aa. En Çok Onbeş Oy ile Sınırlama 
186
bb. Onbeş Oy Sınırlamasına İlişkin Eleştiriler ve Değerlendirme 
188
cc. Oy Hakkında İmtiyaz Sınırının Aşılmasının Yaptırımı 
190
c. İmtiyazın Sınırlandırılması Kuralının İstisnaları 
191
aa. Kurumlaşma Gerekçesi 
191
aaa. Kurumlaşma Kavramı 
191
bbb. Kurumlaşma ile Oy Hakkı Arasındaki İlişki 
193
ccc. Kurumlaşma İstisnasının Uygulanması 
195
aaaa. Kurumlaşma Projesinin Hazırlanması 
195
bbbb. Sınırlamadan İstisna Edilme ile İlgili Dava 
197
a1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
197
a2. Başvurucu ve Başvuru Süresi 
197
a3. Kurumlaşma Projesinin Mahkeme Tarafından İncelenmesi 
199
a4. Mahkeme Kararının Sonuçları 
201
a6. Kurumlaşma Projesinin Mahkeme Tarafından İncelenmesine İlişkin Eleştiriler ve Değerlendirme 
203
bb. Haklı Bir Sebebin İspatlanması 
204
2. Oy Hakkında İmtiyazın Kullanılamadığı Kararlar 
207
a. Esas Sözleşme Değişikliği 
208
aa. Halka Kapalı Anonim Şirketlerde 
208
bb. Halka Açık Anonim Şirketlerde 
210
b. İbra ve Sorumluluk Davasının Açılması 
212
aa. İbra 
212
bb. Sorumluluk Davasının Açılması 
214
c. Oy Hakkında İmtiyazın Kullanılamadığı Diğer Sınırlandırmalar 
217
aa. TTK’dan Kaynaklanan Sınırlandırmalar 
217
bb. Esas Sözleşmeden Kaynaklanan Sınırlandırmalar 
219
II. Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyaz 
220
A. Genel Olarak 
220
B. Grup İmtiyazı 
222
1. Grup İmtiyazı Kavramı 
222
2. TTK’da Grup İmtiyazı Kavramı 
224
3. Grup İmtiyazı Kavramı Konusunda Öğretideki Görüşler 
225
4. Grup İmtiyazı Kavramı Konusunda Yargıtay’ın Uygulaması 
227
C. Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazın Gelişim Süreci 
229
D. Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazdan Yararlananlar, Seçilme Yöntemleri ve İmtiyazın Sınırlandırılması 
231
1. Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı Tanınan Kategoriler 
231
a. Belirli Pay Grubu 
233
b. Özellik ve Nitelikleriyle Belirli Bir Grup Oluşturan Pay Sahipleri (Pay Sahipleri Grubu) 
235
aa. Pay Sahipleri Grubu Kavramı 
235
bb. Pay Sahipleri Grubu Kavramının Değerlendirilmesi 
239
cc. Pay Sahipleri Grubunu Oluşturmada Başvurulabilecek Ölçütler 
241
dd. Pay Sahipleri Grubunun Özellikleri 
244
aaa. En Az İki Farklı Pay Sahipleri Grubunun Varlığı 
244
bbb. Payların Ortak Paydaya Uyan Pay Sahiplerine Devredilmesi 
245
ccc. Pay Senetlerinin Düzenlenme Şekli ve Bağlam ile İlişkisi 
246
c. Azlık 
248
aa. Azlık ve Azınlık Kavramları Arasındaki Fark 
248
bb. Azlığı Belirleyen Ölçütler 
249
2. Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı Tanınan Kategorilerin Değerlendirilmesi 
256
3. Birikimli Oy Sisteminde Azınlığın Temsili 
257
a. Birikimli Oy Sisteminin Esasları 
257
b. Birikimli Oy Sistemi ve Azınlık Hakları Arasındaki İlişki 
259
c. Birikimli Oy Sistemi ve İmtiyaz 
261
4. Belirli Grupların Yönetim Kuruluna Seçilme Yöntemleri 
263
a. Genel Kurul Tarafından Doğrudan Seçilme 
264
b. Aday Önerme Hakkı Kullanılarak Genel Kurul Tarafından Seçilme (Bağlayıcı Öneri) 
267
aa. Bağlayıcı Öneri Kavramı 
267
bb. Aday Önerisi İçin Esas Sözleşmede Düzenleme Yapılması 
270
cc. Aday Önerisi İçin Yapılan Toplantı 
272
aaa. Toplantının Niteliği 
273
bbb. Toplantıya İlişkin Usuller 
273
ccc. Toplantı Sonucunda Aday Önerilmemesi 
279
ddd. Toplantı Sonucunda Eksik Aday Önerilmesi 
281
eee. Yönetim Kurulundaki Temsilcinin Süresinden Önce Görevinden Ayrılması veya Seçildiği Grubun Özelliğini Kaybetmesiyle Üyeliğin Sona Ermesi 
282
c. İmtiyazlı Pay Sahipleri Arasından veya Onların Göstereceği Adaylar Arasından Genel Kurul Tarafından Seçilme 
283
aa. Esas Sözleşmede Seçime İlişkin Düzenleme Bulunması 
283
bb. Esas Sözleşmede Seçime İlişkin Düzenleme Bulunmaması 
284
d. Haklı Nedenlerin Varlığı Halinde Genel Kurulun Yetkisi 
285
aa. Haklı Neden Kavramı 
285
bb. Genel Kurul Kararı Aleyhine Dava Açılması ve Hukuki Sonuçları 
288
aaa. Davanın Reddi 
289
bbb. Davanın Kabulü 
290
aaaa. Önerilen Aday Yerine Başkasının Seçilmesi Halinde 
290
bbbb. Hakkın Tanındığı Grup veya Azlığa Mensup Pay Sahipleri Arasından Seçimin Gerekmesi Halinde 
292
5. Tek Üyeli Yönetim Kuruluna Sahip Şirketlerde Belirli Grupların Temsili 
293
6. Belirli Grupların Yönetim Kurulundaki Temsilcilerinin Hukuki Konumları 
294
7. Temsil Edilme Hakkının Sınırlandırılması (TTK Düzenlemesi) 
296
8. Temsil Edilme Hakkının Kaldırılması (SerPK Düzenlemesi) 
299
9. Yönetim Kurulunda Temsilde İmtiyaz Sınırının Aşılmasının Yaptırımı 
302
10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 
302
§4. İMTİYAZIN KANUNDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE ENGELLENMESİ 
305
I. TTK’nın 478. Maddesinin Dördüncü Fıkrası Uyarınca İmtiyazın Engellenmesi 
305
A. Gerekçe 
308
B. İstisna 
309
C. TTK’nın 478. Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Düzenlemesinin Anayasa’ya Uygunluk Yönünden İncelenmesi 
311
II. SerPKnın 28. Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca İmtiyazın Engellenmesi 
312
§5. DİĞER HAKLARDA İMTİYAZ 
312
§6. SerPK’da ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEM OLARAK İMTİYAZLAR 
319
I. SerPK’nın 23. Madde Düzenlemesi 
319
II. Ayrılma Hakkı 
321
III. Pay Alım Teklifi 
324
IV. Önemli Nitelikteki İşlemlerle İlgili Kararların Alınmasında Usul 
327
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İMTİYAZLARIN KORUNMASI
§1. İMTİYAZLARIN KORUNMASI KAPSAMINDAKİ KARARLAR 
329
I. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onayına Bağlı Kararlar 
329
A. Genel Olarak 
329
B. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesine İlişkin Kararlar 
331
1. Genel Olarak 
331
2. Esas Sermayenin Artırılması Kararları 
334
a. Dış Kaynaklardan Sermaye Artırılması Kararları 
334
b. İç Kaynaklardan Sermaye Artırılması Kararları 
337
3. Esas Sermayenin Azaltılması Kararları 
338
4. Şirketin Sona Ermesi ve Süresinin Uzatılması 
340
5. Diğer Esas Sözleşme Değişiklikleri 
341
C. Yönetim Kuruluna Sermayenin Artırılması Konusunda Yetki Verilmesine Dair Kararlar 
343
1. Kayıtlı Sermaye Sisteminin Halka Açık ve Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Mümkün Olması 
343
2. Tavan Yükseltilmesi ve Sürenin Uzatılmasına İlişkin Kararlar 
345
3. Halka Açık Anonim Şirketlerde Yönetim Kuruluna Sermayenin Artırılması Konusunda Yetki Verilmesi 
346
4. Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Yönetim Kuruluna Sermayenin Artırılması Konusunda Yetki Verilmesi 
349
D. Yönetim Kurulunun Sermayenin Artırılmasına İlişkin Kararları 
353
1. Halka Kapalı Anonim Şirketlerde 
353
2. Halka Açık Anonim Şirketlerde 
356
3. Değerlendirme 
357
E. Yönetim Kurulunun İmtiyazlı Pay Yaratma Yetkisi 
357
1. Halka Açık Anonim Şirketlerde 
358
a. Yönetim Kurulunun Yetkisinin Kapsamı 
358
b. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarının Sınırlandırılması 
361
c. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarının İhlâli 
362
d. Yetki Veren Genel Kurul Kararlarında Yeter Sayılar 
364
2. Halka Kapalı Anonim Şirketlerde 
365
a. Yönetim Kurulunun Yetkisinin Kapsamı ve Süresi 
365
b. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarının Sınırlandırılması 
366
c. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarının İhlâli 
369
d. Yetki Veren Genel Kurul Kararlarında Yeter Sayılar 
369
II. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onayına Bağlı Olmayan Kararlar 
370
A. Kanundan Kaynaklanan Haller 
370
B. Anonim Şirketin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Durumunda İmtiyazlı Hakların Korunması 
371
1. Birleşmede İmtiyazların Korunması 
371
2. Bölünme ve Tür Değiştirmede İmtiyazların Korunması 
377
§2. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU 
379
I. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Niteliği 
379
II. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplanması 
382
A. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar 
382
B. Çağrı Usulü 
384
1. Yönetim Kurulunun Çağrı Usulü 
384
a. Genel Kurul Kararları Bakımından 
384
aa. TTK’daki Düzenleme 
384
bb. Öğretideki Görüşler 
385
cc. Değerlendirme 
389
dd. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarının İhlâl Edildiğini Belirleyen Organ 
390
ee. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Hangi Süre İçinde Toplanacağı Sorunu 
392
b. Yönetim Kurulu Kararları Bakımından 
393
2. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Çağrı Talepleri ve Çağrı Usulü 
394
a. Çağrı İçin Görevli ve Yetkili Mahkeme ile Talep Süresi 
394
b. Çağrı Talebinde Bulunacak İmtiyazlı Pay Sahipleri 
397
c. Mahkemenin Çağrı Talebini İnceleme Usulü 
397
d. Mahkemenin Kabul veya Ret Kararlarının Etkileri 
400
C. Çağrının Şekli 
401
D. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Gündemi 
402
E. Toplantıya Katılacaklar 
403
F. Genel Kurulda Olumlu Oy Verilmesi Halinde İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplanmaması 
407
G. Toplantı ve Karar Yeter Sayılarına İlişkin Hususlar 
411
2. Yeter Sayıların Esas Sözleşme ile Düzenlenmesi 
414
3. İmtiyazların Kullanımına İlişkin (İmtiyazları İhlâl Etmeyen) Toplantı ve Kararlarda Yeter Sayılar 
415
4. Birden Fazla İmtiyazlı Paya Sahip Olanların Farklı Oy Kullanabilme Sorunu 
415
5. Toplantı ve Kararlarda Yeter Sayılara Uyulmaması 
416
H. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Tutanak Düzenlemesi 
416
1. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarının İhlâlinin Ön Koşulu 
417
2. Tutanağın Düzenlenmesi ve Sonrasındaki İşlemler 
418
3. Tutanağın Gerekçeli Olarak Düzenlenmesi 
419
4. Tutanak Düzenlenmesine Konu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Kararının Hukuki Yönden Değerlendirilmesi 
420
5. Tutanak Düzenlenmemesinin Yaptırımı 
421
a. Kararın Alınmamış Sayılması 
421
b. Kararın Alınmamış Sayılması Yaptırımının Hukuki Niteliği 
423
c. Kararın Alınmamış Sayılmasının Etkisi 
425
6. Değerlendirme 
426
İ. Çağrıya Rağmen İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplanmaması 
427
1. TTK 454. Maddesinin Beşinci Fıkrasının Şartları 
428
2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplanmaması ile Genel Kurul Kararının Onaylanmış Sayılması Hususunda Olumlu ve Olumsuz Görüşler 
429
a. Olumlu Görüşler 
429
b. Olumsuz Görüşler 
429
3. Değerlendirme 
431
4. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplanmasına Rağmen Bir Karar Vermemesi 
432
J. Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Hazır Bulunması 
433
III. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Kararlarının Niteliği 
436
A. Genel Olarak 
436
B. Askıda Hükümsüzlük 
438
C. Askıda Hükümsüzlüğün Hukuki Sonuçları 
441
D. Askıda Hükümsüzlük Sırasında Yapılan Tescil ve Diğer İşlemlere İlişkin Yargı Süreci 
443
1. Tescile İtiraz Davası ve Dava Süresi 
444
2. Davanın Tarafları 
446
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme ile İtirazın İncelenme Usulü 
447
4. Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Dava Açılabilmesi 
448
5. Tescilin Etkisi 
448
6. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onama ve Onamama Kararları 
448
a. Onama Kararları 
448
b. Onamama Kararları 
449
IV. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Kararlarına Karşı Açılabilecek Davalar 
450
A. Genel Olarak 
450
B. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Kararlarına Karşı TTK’nın 454. Maddesinde Düzenlenen İptal Davası 
451
1. İptal Davasının Tarafları 
452
a. Davacı 
452
b. Davalı 
453
2. Dava Açma Süresi 
455
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
455
4. Dava Sebebi 
455
5. İptal Kararının Etkisi 
459
C. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Kararlarına Karşı Genel Hükümlere Göre Açılacak İptal Davaları 
462
1. Genel Olarak 
462
2. İptal Davasının Tarafları 
465
a. Davacı 
465
b. Davalı 
465
3. Dava Açma Süresi 
466
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
466
5. Dava Sebebi ve Davalar Arasındaki İlişki 
466
a. Genel Kurul Kararının İptali İçin Dava Açılmasından Sonra İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Kararlarının Etkisi 
468
aa. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onamama Kararı Vermesi 
468
bb. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onama Kararı Vermesi 
468
b. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Çağrıya Rağmen Toplanmaması 
469
c. Süresinde Dava Açılmaması 
469
d. Yokluk 
469
e. Butlan 
470
f. İptal 
471
g. Değerlendirme 
472
6. İptal Kararının Etkisi 
473
SONUÇ 
475
Kaynakça 
483
Kavram Dizini 
501