Anonim Şirket Hukuki Sorumluluk Hükümlerinin Esas Sözleşmede Genişletilmesi Furkan Şahin  - Kitap

Anonim Şirket Hukuki Sorumluluk Hükümlerinin Esas Sözleşmede Genişletilmesi

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
142
Barkod:
9786050518900
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
225,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 340. maddesinde yer alan emredici hükümler ilkesi, anonim şirket esas sözleşmelerinin içeriğine ilişkin doğrudan bir sınırlama içermektedir. İlgili düzenleme uyarınca esas sözleşme, yalnızca kanunda açıkça öngörülmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden farklılaşabilecektir. Alman hukukundan iktibas edilen söz konusu düzenleme, kanunun sınırladığı durumlar hariç tamamlayıcı esas sözleşme hükümlerinin geçerli olacağına ilişkin düzenlemenin Türk hukukuna kazandırılmaması sebebiyle emredici hükümler ilkesinin pay sahipleri ve diğer menfaat gruplarını koruma, esas sözleşmelere hukuki istikrar ve belirlilik sağlama amaçlarının yerine getirilmesini engeller nitelikte olmuştur. Yalnızca lafzi yorumda bulunulduğunda Anayasal bir hak olan sözleşme özgürlüğüne orantısız müdahale içeren söz konusu düzenleme, Türk Ticaret Kanunu'nun "Hukuki Sorumluluk" hükümleri başlığında emredici hükümler ilkesinin var oluş amaçlarını destekler nitelikte örneklerle çalışmada irdelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Hatlarıyla Anonim Şirket Esas Sözleşmesi ve Hukuki Sorumluluk Hükümleri
.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Emredici Hükümler İlkesi
.
Anonim Şirket Hukuki Sorumluluk Hükümlerine Göre Esas Sözleşmede Öngörülebilecek Değişiklikler Bağlamında Muhtelif Örneklerin Değerlendirilmesi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
ÖNSÖZ 
7
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
1. BÖLÜM GENEL HATLARIYLA ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ VE HUKUKİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİ
1. Esas Sözleşme ve Hukuki Niteliği 
19
2. Hukuki Sorumluluk Hükümleri 
23
2.1. Sorumluluğun Koşulları 
23
2.1.1. Zarar 
23
2.1.2. Kanuna veya Esas Sözleşmeye Aykırılık 
25
2.1.3. İlliyet Bağı 
26
2.1.4. Kusur 
27
2.2. Sorumluluk Sebepleri 
28
2.2.1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması 
28
2.2.2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi 
29
2.2.3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk 
30
2.2.4. Halktan Para Toplamak 
30
2.3. Sorumlular Çevresi 
31
2.3.1. Kurucular 
31
2.3.2. Yönetim Kurulu Üyeleri 
32
2.3.3. Yöneticiler 
33
2.3.4. Tasfiye Memurları 
34
2.3.5. Denetçiler 
35
2.3.6. Özel Sorumlular Çevresi 
35
2.4. Sorumluluğu Etkileyen Haller 
36
2.4.1. İbra 
37
2.4.3. Zamanaşımı 
39
2.5. Sorumluluk Davası 
40
2.BÖLÜM 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ
1. Emredici Hükümler İlkesi Kavramı ve İlkenin Amacı 
43
1.1. Emredici Hükümler İlkesinin TTK’da Düzenleniş Biçimi 
45
2. Emredici Hükümler İlkesinin Tamamlayıcı Hükümler ile İlişkisi 
49
2.1. Emredici Hükümler İlkesinin Sözleşme Özgürlüğü Kapsamında Kanuna Karşı Hile Kurumuyla İlişkisi 
54
3. Emredici Hükümler İlkesine Aykırılığın Sonuçları 
58
3.1. Yokluk 
60
3.2. Butlan 
61
3.2.1. Pay Sahibinin Vazgeçilemez Nitelikteki Temel Haklarının Sınırlandırılması veya Ortadan Kaldırılması 
62
3.2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Alma, İnceleme ve Denetleme Haklarının Sınırlandırılması 
63
3.2.3. Anonim Şirketin Temel Yapısına veya Sermayenin Korunmasına Yönelik Emredici Hükümlere Aykırılık 
64
3.2.4. TTK’da Açıkça Sayılmayan Butlan Sebepleri 
65
3.2.5. Butlan Davası 
67
3.3. İptal Edilebilirlik 
67
3.4. Askıda Hükümsüzlük 
68
4. Emredici Hükümler İlkesi ve İlkenin Yerindeliğine Karşı Görüşümüz 
70
3.BÖLÜM ANONİM ŞİRKET HUKUKİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ESAS SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER BAĞLAMINDA MUHTELİF ÖRNEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Anonim Şirket Esas Sözleşmesinde Sorumluluk Halleri ve Sorumluluk Hallerinin Kapsamının Genişletilebilme Durumu 
79
1.1. Kusursuz Sorumluluk Öngörülebilme Durumu 
79
1.2. Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Kusur Karinesi Öngörülebilme Durumu 
81
1.3. Yönetim Kurulu Üyelerine Mesleki Sorumluluk Sigortası Yapma Zorunluluğu Öngörülebilme Durumu 
83
1.4. Şirket Yöneticilerine, Yönetim Kurulu Üyelerine Sır Saklama, Rekabet Yükümü Öngörülebilme Durumu 
85
1.5. Yönetim Kurulu Üyelerine İnsan Haklarına İlişkin Yükümlülükler Öngörülebilme Durumu 
90
1.6. Anonim Şirket Esas Sözleşmesinde Bağışlama ve Bağışlamadan Doğan Sorumluluğun Somutlaştırılması Durumu 
92
1.7. İbraya İlişkin Hükümler Öngörülebilme Durumu 
95
1.8. Denetçiler İçin Sözleşmesel Sorumluluk Öngörülebilme Durumu 
97
2. Anonim Şirket Esas Sözleşmesinde Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Mutlak Teselsül İlkesiyle Değişebilme Durumu 
99
3. Anonim Şirket Esas Sözleşmesinde Sorumluluk Davası Açma Hakkının Şirket Tüzel Kişiliği Adına Somut Hale Getirilebilme Durumu 
103
4. Anonim Şirket Esas Sözleşmesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Öngörebilme Durumu 
107
4.1. Esas Sözleşmede Arabuluculuk Öngörülebilme Durumu 
107
4.2. Esas Sözleşmede Tahkim Öngörülebilme Durumu 
109
5. 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca Artırılan Anonim Şirket Esas Sermayesinin Esas Sözleşmede Somutlaştırılması Durumu 
113
SONUÇ 
117
KAYNAKÇA 
125
EKLER 
135