Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi Arş. Gör. Aysun Atıcı  - Kitap

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
253
Barkod:
9786052646632
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
325,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi, kuruluşunda ve gelişiminde kendisine örnek teşkil eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiyle karşılaştırılmış, yeterince gelişmiş ve etkili olmadığı iddialarıyla eleştirilmiştir. Bu çalışmada, bu iddianın her yönüyle gerçeği yansıtmadığı, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinin yapısındaki, işleyişindeki ve hatta bazı içtihatlarındaki uygulamalarının ve kararlarının yenilikçi, ilerici, hakları koruma konusunda daha etkili ve yerinde olduğunun ve hatta bazı uygulamaların Avrupa sisteminden daha önce ve etkin bir şekilde kullanıldığının gösterilmesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda, öncelikle Amerikalılar Arası insan hakları sisteminin temel belgeleri olan Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi ile Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi ve organları olan Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu ile Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinin yapısı incelenmiştir. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinin yetkileri olan çekişmeli yargı yetkisi, geçici önlem alma yetkisi ile danışma görüşü verme yetkisinin açıklanmasının yanında uluslararası alanda da daha az çalışılmış olması nedeniyle bu yetkilerin zaman, yer, kişi ve konu bakımından kapsamı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Daha sonra, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinin yargılama usulü açıklanmıştır. Son olarak, bölgesel insan hakları mahkemelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin içtihatlarından yararlanması, bunlara atıfta bulunması ve insan haklarının evrenselleşmesi nedeniyle Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi ile karşılaştırması yapılmıştır. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarının, Türkiye'nin de yargı yetkisine tabi olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını etkilediği, dolayısıyla Türkiye üzerinde de etkileri olduğu ve aslında Türk hukuku açısından sonuç doğurabileceği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak Amerikalılar Arası İnsan Hakları Sistemi
.
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinin Yetkileri ve Yetkilerinin Kapsamı
.
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinde Yargılama Usulü
.
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi İle Diğer Bölgesel Mahkemelerin Karşılaştırılması
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
11
KISALTMALAR 
19
GİRİŞ 
21
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK
AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI SİSTEMİ
I. AMERİKAN DEVLETLERİ ÖRGÜTÜ 
25
II. AMERİKAN İNSAN HAKLARI VE ÖDEVLERİ BİLDİRİSİ 
28
III. AMERİKAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
31
A. AMERİKAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE KONULAN ÇEKİNCELER VE
YORUM BEYANLARI 
34
B. SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAKLAR 
39
C. DOĞRUDAN UYGULANABİLİRLİK SORUNU 
41
D. AMERİKAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HAKLAR VE İNSAN
HAKLARINA İLİŞKİN DİĞER SÖZLEŞMELER 
42
IV. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 
44
A. AMERİKAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’YLE BİRLİKTE AMERİKALILAR
ARASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNDA MEYDANA GELEN YAPISAL
GELİŞMELER 
46
B. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONU ÜYELERİ 
50
C. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNUN YETKİLERİ VE
GÖREVLERİ 
52
V. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 
57
A. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TARİHÇESİ VE
KURULUŞU 
57
B. GENEL KURALLAR 
59
C. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN MERKEZİ 
61
D. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN DEVLETLER VE
ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLERİ 
62
E. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN YAPISI 
64
1. YARGIÇLAR 
64
a. Yargıçların Sahip Olması Gereken Nitelikler 
64
b. Yargıçların Görev Süresi 
65
c. Yargıçların Seçimi 
65
d. Geçici Yargıç 
67
e. Ad Hoc Yargıç 
68
f. Yargıçların Hakları 
71
g. Yargıçların Davayı Görmesini Engelleyen Hâller 
72
h. Yargıçlık Görevinin Sona Ermesi 
73
2. BAŞKANLIK VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI 
74
3. SEKRETERLİK 
76
4. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN BÜTÇESİ . 77
F. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN ÇALIŞMASI 
79
1. OTURUMLAR 
79
2. DURUŞMALAR, MÜZAKERELER VE KARARLAR 
80
İKİNCİ BÖLÜM
AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN
YETKİLERİ VE YETKİLERİNİN KAPSAMI
I. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN YETKİSİ 
81
A. ÇEKİŞMELİ YARGI YETKİSİ 
81
B. GEÇİCİ ÖNLEM ALMA YETKİSİ 
83
1. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNUN
GEÇİCİ ÖNLEM TALEP ETME KARARI 
86
2. MAĞDURLARIN VEYA MAĞDUR OLDUĞU İDDİA EDİLENLERİN
YA DA TEMSİLCİLERİNİN GEÇİCİ ÖNLEM TALEP ETMESİ 
89
3. GEÇİCİ ÖNLEM KARARININ YARARLANICILARI 
90
4. GEÇİCİ ÖNLEM TALEBİNİN İNCELENMESİ 
91
5. GEÇİCİ ÖNLEM KARARI VERİLMESİ 
93
6. ACİL ÖNLEM KARARI 
94
7. GEÇİCİ ÖNLEM KARARININ UYGULANMASI VE TAKİBİ 
95
8. GEÇİCİ ÖNLEM KARARININ SÜRESİ VE KALDIRILMASI 
97
C. DANIŞMA GÖRÜŞÜ VERME YETKİSİ 
98
1. AMERİKAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ HAKKINDA DANIŞMA
GÖRÜŞÜ 
102
2. AMERİKAN DEVLETLERİNDE İNSAN HAKLARININ
KORUNMASINA İLİŞKİN DİĞER ANDLAŞMALAR HAKKINDA
DANIŞMA GÖRÜŞÜ 
103
3. İÇ HUKUKUN UYUMU HAKKINDA DANIŞMA GÖRÜŞÜ 
104
4. DANIŞMA GÖRÜŞÜ TALEBİNİN İNCELENMESİ 
105
5. DANIŞMA GÖRÜŞÜNÜN İÇERİĞİ 
106
6. DANIŞMA GÖRÜŞÜNÜN ÖNEMİ 
106
II. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN
YETKİSİNİN KAPSAMI 
109
A. ZAMAN BAKIMINDAN 
109
1. AMERİKAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN ZAMAN
BAKIMINDAN UYGULANMASI 
109
2. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNUN
ZAMAN BAKIMINDAN YETKİSİ 
110
3. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN
ZAMAN BAKIMINDAN YETKİSİ 
111
4. GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİK 
113
B. YER BAKIMINDAN 
116
C. KİŞİ BAKIMINDAN 
122
1. ÇEKİŞMELİ YARGI YETKİSİNİN KİŞİ BAKIMINDAN KAPSAMI 
122
2. DANIŞMA GÖRÜŞÜ VERME YETKİSİNİN KİŞİ BAKIMINDAN
KAPSAMI 
124
D. KONU BAKIMINDAN 
125
1. ÇEKİŞMELİ YARGI YETKİSİNİN KONU BAKIMINDAN KAPSAMI 
126
a. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Alanında Ek Protokolü 
127
b. Kişilerin Zorla Kaybedilmeleri Hakkında Amerikalılar Arası
Sözleşme 
131
c. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve
Ortadan Kaldırılması Hakkında Amerikalılar Arası Sözleşme 
132
d. Irkçılık, Irk Ayrımcılığı ve İlgili Her Türlü Toleranssızlığa
Karşı Amerikalılar Arası Sözleşme 
133
e. Her Türlü Ayrımcılık ve Toleranssızlığa Karşı Amerikalılar
Arası Sözleşme 
134
f. Yaşlıların Haklarının Korunmasına İlişkin Amerikalılar Arası
Sözleşme 
135
g. Amerikalılar Arası İşkencenin Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi 
136
2. DANIŞMA GÖRÜŞÜ VERME YETKİSİNİN KONU BAKIMINDAN
KAPSAMI 
137
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE
YARGILAMA USULÜ
I. BAŞVURU SÜRECİ 
139
A. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONU AŞAMASI 
139
1. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNA
BAŞVURU 
141
2. ÖN İŞLEMLER 
146
3. KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ 
146
a. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi 
148
b. Başvuru Süresi 
150
c. Usullerin Tekrarlanmaması 
150
d. Kabul Edilebilirlik veya Kabul Edilemezlik Kararı 
151
4. ESASA İLİŞKİN İNCELEME 
153
5. DOSTANE ÇÖZÜM SÜRECİ 
155
6. ARŞİVLEME KARARI 
157
7. ESASA İLİŞKİN RAPOR VE KARAR 
157
8. VAKANIN AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ 
160
B. BAŞVURU ŞARTLARI 
162
1. BAŞVURUCU 
162
2. ALEYHİNDE BAŞVURULAN DEVLET 
163
3. İDDİA VE TALEPLER 
165
4. BAŞVURU SÜRESİ 
166
II. AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÖNÜNDE
USUL 
167
A. TEMSİL 
167
1. DEVLET TEMSİLİ 
167
2. KOMİSYON TEMSİLİ 
167
3. MAĞDUR KATILIMI 
168
a. Hukuki yardım fonu 
169
B. YAZILI YARGILAMA 
171
1. BAŞVURU 
171
a. Vakanın Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu
Tarafından Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesine
Gönderilmesi 
172
b. Vakanın Bir Devlet Tarafından Amerikalılar Arası İnsan
Hakları Mahkemesine Gönderilmesi 
174
2. ÖNİNCELEME 
174
3. VAKANIN BİLDİRİMİ 
175
4. MAĞDUR OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİNİN/KİŞİLERİN
DİLEKÇESİ 
175
5. DEVLETİN CEVABI 
176
6. İLK İTİRAZLAR 
177
7. AMİCUS CURIAE 
178
8. DİĞER AŞAMALAR VE SÖZLÜ YARGILAMADAN SONRAKİ
SON YAZILI YARGILAMA AŞAMASI 
179
C. SÖZLÜ YARGILAMA 
180
1. MAĞDUR BEYANI 
180
2. TANIK BEYANI 
182
3. BİLİRKİŞİ 
182
4. DURUŞMALAR 
183
a. Duruşma Tutanağı 
185
D. DELİLLER 
185
1. DELİLLERİN KABULÜ 
185
2. DELİLLERİN TOPLANMASI 
186
III. YARGILAMAYI SONA ERDİREN HÂLLER 
186
A. VAZGEÇME 
186
B. KABUL 
187
C. DOSTANE ÇÖZÜM 
187
IV. KARARLAR VE HÜKÜM 
188
A. HÜKMÜN İÇERİĞİ 
188
B. ONARIM VE TAZMİNATA HÜKMETME 
190
1. ONARIM 
191
2. ONARIM TEDBİRLERİ 
192
3. TAZMİNAT 
196
4. ONARIMA HÜKMETME YETKİSİNİN SONUÇLARI 
198
C. HÜKMÜN TESLİMİ VE İLETİLMESİ 
199
D. HÜKMÜN YORUMLANMASI 
200
E. HÜKMÜN İCRASI 
200
F. HÜKMÜN TAKİBİ 
202
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İLE
DİĞER BÖLGESEL MAHKEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İLE KARŞILAŞTIRMA 
209
A. BÖLGESEL SİSTEMLERİN YAPISI 
212
B. MAHKEMELERİN ÇALIŞMASI VE YAPISI 
214
C. MAHKEMELERİN YETKİLERİ 
216
D. MAHKEMELERİN YETKİLERİNİN KAPSAMI 
218
E. MAHKEMELERİN YARGILAMA USULLERİ 
220
F. MAHKEMELERİN HÜKÜMLERİ 
222
II. AFRİKA İNSAN VE HALKLARIN HAKLARI MAHKEMESİ İLE
KARŞILAŞTIRMA 
224
A. BÖLGESEL SİSTEMLERİN YAPISI 
227
B. MAHKEMELERİN ÇALIŞMASI VE YAPISI 
228
C. MAHKEMELERİN YETKİLERİ 
229
D. MAHKEMELERİN YETKİLERİNİN KAPSAMI 
230
E. MAHKEMELERİN YARGILAMA USULLERİ 
231
F. MAHKEMELERİN HÜKÜMLERİ 
232
SONUÇ 
235
KAYNAKÇA 
237