Akıllı Sözleşmelerin Uyarlanması Aybüke Uzunpınar Tüfek  - Kitap

Akıllı Sözleşmelerin Uyarlanması

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
226
Barkod:
9789750290329
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
340,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Akıllı sözleşmelerin özellikle "otomatik ifa ve değişmezlik" özelliğinin, sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan durum değişikliklerine karşı incelenmesi oldukça önemlidir. O sebeple kitapta ilk olarak, değişmezlik özelliği ve getirebileceği ihtilafların anlaşılması için, blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerin teknik özellikleri üzerinde durulmuştur. Devamla, adeta bir mit haline getirilen değişmezlik özelliğinin aksine akıllı sözleşmelerde esneklik ihtiyacından bahsedilmiş ve "code is law (kod kanundur)" prensibinin ahde vefa
ilkesi karşısındaki durumu incelenmiştir. Akıllı sözleşmeler kurulduktan sonra meydana gelen bir durum değişikliği sonrası, akıllı sözleşmesinde buna karşı önlem almayan ve bu durumu hukuki ihtilaf haline getiren tarafın uyarlama talebi kitapta TBK m.138 şartları açısından ele alınarak, ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Son olarak, akıllı sözleşmelerin değişmezlik ve otomatik ifa özelliği karşısında, sözleşmenin değiştirilmesi yahut sona erdirilmesi için başvurulabilecek bir takım çözüm önerilerinden bahsedilerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Akıllı Sözleşmelerde Esneklik İhtiyacı
.
"Code is law" Prensibi ve Ahde Vefa İlkesi
.
Akıllı Sözleşmelerin Değiştirilmesi ve Sona Ermesi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Özgeçmiş 
9
Kısaltmalar 
15
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
AKILLI SÖZLEŞMELER–KAVRAM, AKILLI SÖZLEŞMELERİN
GENEL ÖZELLİKLERİ, İŞLEYİŞİ VE DEĞİŞMEZLİĞİ
I. AKILLI SÖZLEŞMELERİN ALTINDA YATAN TEKNOLOJİ– BLOCKCHAIN VE TERMİNOLOJİSİ 
23
A. Dağıtık Defter Teknolojisi ve Blockchain 
23
B. Blockchain Felsefesi ve Özellikleri 
27
C. Blockchain Ağlarının Türleri 
32
D. Blockchainde İşlemlerin Gerçekleşmesi 
35
E. Ethereum 
38
F. Blockchain Teknolojisinin Potansiyel Kullanım Alanları 
41
G. Ara sonuç 
43
II. BLOCKCHAIN TABANLI AKILLI SÖZLEŞMELER 
44
A. Akıllı Sözleşmelerin Tanımı 
44
B. Akıllı Sözleşmelerin Karakteristik Özellikleri 
49
1. Genel olarak 
49
2. Değiştirilemezlik 
54
C. Akıllı Sözleşme Türleri 
56
1. Off–Chain akıllı sözleşmeler 
57
2. On–Chain akıllı sözleşmeler 
57
3. Hibrit (Hybrid) akıllı sözleşmeler 
58
D. Perde Arkasına Bir Bakış: Akıllı Sözleşmeler Nasıl Çalışır? 
59
1. Gerçek dünya ile dijital dünya arasında bir köprü: Oracle (Kâhin) 
59
2. Akıllı Sözleşmelerin İşleyişi 
61
E. Akıllı Sözleşme Teknolojisinin Uygulama Örnekleri 
63
F. Ara Sonuç 
70
İKİNCİ BÖLÜM
AKILLI SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ İHTİYACI İLE TBK M.138– UYARLAMA KOŞULLARININ AKILLI SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. AKILLI SÖZLEŞMELER “GERÇEKTEN” DEĞİŞTİRİLEMEZ Mİ? 
71
II. AKILLI SÖZLEŞMELERDE ESNEKLİK İHTİYACI 
72
III. AKILLI SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYARLAMA İHTİLAFLARINA UYGULANACAK HÜKÜMLER VE CODE IS LAW PRENSİBİ 
76
A. Mevcut Yasalar Mı? Yeni Düzenlemeler Mi? 
76
B. “Code is Law” Prensibi ve Ahde Vefa İlkesi (Pacta Sunt Servanda) 
83
IV. AKILLI SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI 
91
A. Ahde Vefa İlkesinin Akıllı Sözleşmelerde Uygulanması 
91
B. TBK m.138 Uyarınca Uyarlama Yapılabilmesinin Şartları ve Bu Şartların Akıllı Sözleşmelere Uygulanması 
96
1. Genel olarak 
96
2. Sözleşme kurulduktan sonra yeni bir durumun meydana gelmesi 
103
3. Meydana gelen yeni durumun olağanüstü olması 
110
4. Meydana gelen yeni durumun öngörülemezliği 
112
5. Meydana Gelen Yeni Durum Sonucu İfanın İstenmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olması 
119
a. Genel olarak 
119
b. Sözleşmenin Niteliği 
121
c. Sözleşmelerde Uyarlama Kayıtlarına Yer Verilmesi 
122
6. Meydana Gelen Yeni Duruma Mağdur Tarafın Neden Olmaması 
127
7. Edimin İfa Edilmemiş Yahut İhtirazi Kayıtla İfa Edilmiş Olması 
129
V. UYARLAMA HAKKININ KULLANIMI İLE ELDE EDİLECEK SONUÇLAR 
134
A. Genel Olarak 
134
B. Sözleşmenin Uyarlanması (Dar Anlamda Uyarlama) 
137
C. Sözleşmenin Sona Ermesi 
139
VI. AKILLI SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYARLAMA İHTİLAFLARINDA GENEL OLARAK KARŞILAŞILACAK ZORLUKLAR 
142
A. Karşı Tarafın Kimliğinin Bilinmemesi 
142
B. Mahkemelerce Verilen Kararların Uygulanabilirliği 
145
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DURDURULAMAZ OLANI DURDURMA: AKILLI SÖZLEŞMELERİN TEKNİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ VE SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK 
149
II. TERCİH EDİLEN BLOCKCHAIN TÜRLERİNE GÖRE DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK 
149
III. TERCİH EDİLEN AKILLI SÖZLEŞME TÜRLERİNE GÖRE DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK 
152
IV. DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİĞE İLİŞKİN “EX–ANTE” ÇARELER 
153
A. Genel Olarak 
153
B. Oracle (Kâhin) Kullanımı 
158
C. “Kill Switch” Özelliğinin Eklenmesi 
164
D. Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözüm (ODR) Yöntemlerinden Faydalanılması 
165
E. “Multisig” Teknolojisine Başvurulması 
170
V. DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK İÇİN AKILLI SÖZLEŞMELERDE YAPAY ZEKÂDAN YARARLANILMASI 
171
VI. ETHEREUM AĞI TARAFINDAN SAĞLANAN TEKNİK ÇÖZÜMLER 
174
VII. GÜNCELLENEBİLİR AKILLI SÖZLEŞMELER 
175
VIII. “ON–CHAIN YÖNETİŞİM (ON–CHAIN GOVERNANCE)” MEKANİZMALARI 
176
IX. YETKİLİ KULLANICI (SUPERUSER) 
177
X. ALANINDA UZMAN KİŞİLERDEN YARDIM ALINMASI VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN FAYDALANILMASI 
178
XI. MAHKEME KARARLARININ UYGULANABİLİR OLMASI ADINA YASAL DÜZENLEMELER GETİRİLMESİ 
182
SONUÇ 
185
Kaynakça 
196
Kavram Dizini 
223