Açıklamalı – İçtihatlı – Sorun Çözümlü Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu Sadettin Doğanyiğit  - Kitap
Açıklamalı – İçtihatlı – Sorun Çözümlü

Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu

5. Baskı, 
Mart 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1608
Barkod:
9789750267383
Kapak Türü:
Ciltli
Kitabın Fiyatı:
1.740,00
İndirimli (%38):
1.079,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Anayasa'mıza göre mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.
Hiç kuşkusuz nüfusun büyük oranda kentlerde yoğunlaşmış olması belediyelerin ve özellikle de büyükşehir belediyelerinin önemini artırmıştır.
Belediyeler, bir taraftan kıt kaynaklarla oluşan bütçelerin israftan uzak, verimli ve plan hedeflerine uygun olarak harcamak durumundadır. Diğer taraftan çevre sorunları, kentsel dönüşüm, altyapı, şehir içi trafik, borçlanma, siyasi ve popülist tercihlerin yoğunluğu gibi son derece girift bir takım iç ve dış sorunlarla karşı karşıya bulunulması karşısında bu yönetimler için yeni bir yapılanma öngörülmüş ve bu kapsamda yeni bir belediye mevzuatı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Yeni belediye mevzuatını madde madde açıklamayı, bu açıklamaları oluşan içtihatla desteklemeyi, sorun çözümleriyle potansiyel soru ve sorunlara ışık tutmayı, belediye ve büyükşehir belediye yönetimlerini ilgilendiren diğer mali mevzuatı derleyerek belediye mensuplarına yol göstermeyi kendisine amaç edinen bu eser, esas itibariyle kendi içinde iki kitaptan oluşuyor.
Her maddesi açıklamalı, içtihatlı ve sorun çözümlü olmak üzere hazırlanan Birinci Kitap 5393 sayılı Belediye Kanununu, İkinci Kitap 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu ele alınmıştır.
Kitap eki CD'de ise belediye ve büyükşehir belediyelerini ilgilendiren tüm güncel idari, mali mevzuat ve belediyelerle ilgili faydalı bilgiler bir arada sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Belediyelerde Kentsel Dönüşüm Süreci
.
Bütçe ve Muhaebe Uygulaması
.
Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Emeklilik, Mali ve Diğer Hakları
.
Belediyelerde Yeni Personel İstihdamı
.
Temsil – Ağırlama ve Tören Giderleri
.
Kat Karşılığı İnşaat ve Tesis Yaptırılması
.
Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme İşlemleri
.
Yap İşlet Devret Uygulaması
.
Belediye Gelir ve Cezalarının Güncel Tutarları
.
Şirket, Birlik ve İşletme Kurulması Süreci
.
Belediye Taşınır İşlemleri
.
Kent Konseyi ve Gönüllülük Müessesesi
.
Yıllara Sari Hizmet İhaleleri ve Taşıt Alımları
.
Belediyelerde İç ve Dış Borçlanmalar
.
Belediyelerin Mali Denetimi
.
Belediyelerde Kamu Mali Yönetim ve İhale Uygulaması
.
Belediyelerin Spora ve Kulüplere Katkıları
.
Belediyelerin Haczedilemeyecek Mal ve Kaynakları
.
Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Yazarın Özgeçmişi 
6
Beşinci Baskıya Önsöz 
7
Bilgi Notu 
8
Kısaltmalar 
69
Birinci Kitap
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
BELEDİYE KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç) 
73
1.B. AÇIKLAMA 
73
2.A. KANUN METNİ (Kapsam) 
73
2.B. AÇIKLAMA 
73
2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
74
2.C.1. Geçmişten Günümüze Türk Belediyecilik Tarihi 
74
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar) 
76
3.B. AÇIKLAMA 
77
3.C. İLGİLİ MEVZUAT 
78
3.C.1. Anayasanın İlgili Maddeleri 
78
3.C.2. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 
79
4.A. KANUN METNİ (Kuruluş) 
79
4.B. AÇIKLAMA 
80
4.B.1. Köylerin Belediyeye Dönüştürülmesi Süreci 
80
4.B.2. Belediye Kurulamayacak Yerler 
81
4.B.3. Yeni İskân Nedeniyle Oluşturulan Belediyeler 
81
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
81
4.C.1. Kesinleşen Kararların Yürürlüğe Girmesi 
81
4.C.2. Belediye Kurulan Yerlerde Seçim Nasıl Yapılır? 
82
4.C.3. Büyükşehirlerde Harcırah Ne Şekilde Ödenecek? 
82
4.D. YARGI KARARLARI 
82
4.D.1. Belediye Olan Yerlerde Seçimler Yapılıncaya Kadar Beldeyi Kim Yönetecek? 
82
4.D.2. Köylerin Belediyeye Bağlanması Hakkında Danıştay Görüşü 
83
4.E. İLGİLİ MEVZUAT 
84
4.E.1. On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
84
4.E.2. Yeni Kurulan Büyükşehir Belediyelerinde Memuriyet Mahalli ve Harcırah Sorunu 
84
4.E.3. Yeni Kurulan Belediyelerde Muhtarlık Görevi ile İlgili Genelge 
87
4.E.4. Belediye Kurulmasında Gerekli Belgeler 
88
4.E.5. Yeni Kurulan Belediyelerde Resmi Mühür 
88
4.E.6. Büyükşehir Belediyesinde İlçe Kurulması İlişkin Genelgenin İptaline İlişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı 
89
5.A. KANUN METNİ (Sınırların Tespiti) 
89
5.B. AÇIKLAMA 
90
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
90
5.C.1. Geleneksel Yararlanma Hakkının Bir Bedel Karşılığında Kullandırılması 
90
5.C.2. Sınır Uyuşmazlıklarının Çözüm Yeri Neresidir? 
90
5.C.3. Belediye Sınır Tespiti ve Kesinleşme İşlemleri 
91
5.C.4. Belde Sınırları Belediye Meclisi Kararıyla Genişletilebilir mi? 
92
5.C.5. Mahalle Sınır Değişikliği İşlemlerini Yürütecek Birimin Belirlenmesi 
95
5.D. YARGI KARARLARI 
95
5.D.2. Orman Köyü Olma Niteliğini Kaybeden Köyün Tüzel Kişiliğinin Sona Erdirilmesi 
96
5.D.3. Mera Olarak Tescil Edilen Taşınmazda Madencilik Faaliyeti 
96
5.D.4. Harman Yerlerinin Tahsis Amacı Dışına Çıkarılması Mümkün müdür? 
96
5.D.5. Köy Tüzel Kişiliğinin Kaldırılıp Başka Köye Bağlanması 
97
5.D.6. Meralar Hakkında Belediyenin Kullanıcı Sıfatı ile Dava Açma Hakkı Var mıdır? 
98
5.E. İLGİLİ MEVZUAT 
98
5.E.1. 4342 Sayılı Mera Kanununun İlgili Maddeleri 
98
6.A. KANUN METNİ (Sınırların Kesinleşmesi) 
99
6.B. AÇIKLAMA 
99
6.B.1. Kesinleşen Kararların Yürürlüğe Girmesi 
100
6.C.1. YARGI KARARLARI 
100
6.C.1. Sınır Uyuşmazlığında Merkez Valisi Bilirkişi Olabilir mi? 
100
7.A. KANUN METNİ (Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü) 
101
7.B. AÇIKLAMA 
101
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
101
7.C.1. İl ve İlçe Sınırlarının Değiştirilmesi 
101
7.C.2. Sınır Tespit İşlemlerine İlişkin Davalar 
102
7.D. İLGİLİ MEVZUAT 
102
7.D.1. 5442 Sayılı İl İdare Kanununun İlgili Hükümleri 
102
7.D.2. Köy Kanununun İlgili Hükümleri 
103
7.D.3. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik 
103
8.A. KANUN METNİ (Birleşme ve Katılma) 
103
8.B. AÇIKLAMA 
104
8.B.1. Ayrılma ve Birleşme Talebi 
104
8.B.2. Ayrılma ve Birleşme İsteğinde Bulunan Birimlerin Nüfus ve Mesafe Cetvellerinin Düzenlenmesi 
104
8.B.3. Birleşme ve Katılma Süreci Nasıl İşler? 
105
8.B.4. Birleşme ve Katılmalarla İlgili Usul ve Esaslar 
105
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
106
8.C.1. Nüfusu 2000’in Altında Kalan Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi 
106
8.C.2. Birleşme ve Katılma Kararlarının Kesinleşmesi, Yürürlüğe Girmesi ve Uygulanması 
108
8.C.3. Beldenin Bir Başka Beldeye Katılımı 
108
8.C.4. Köy Yerleşik Alanlarındaki Kısıtlayıcı Şerhler 
109
8.C.5. Mülga Köy Tüzel Kişilikleri Tarafından Satışı Yapılan Yerlerde Mahalle Olarak Bağlanılan Belediyelerin Yetkileri 
111
8.D. YARGI KARARLARI 
113
8.D.1. Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediyelerin Tasfiye Süreci 
113
8.D.2. Köye Ait Özel Mülkiyet Konusu Hakların Belediyeye Geçmesi 
113
8.D.3. Katılmanın Mali Güvencesinin Bulunmaması 
114
9.A. KANUN METNİ (Mahalle ve Yönetim) 
114
9.B. AÇIKLAMA 
114
9.B.1. Mahalle Yönetimleri 
114
9.B.2. Köy ve Mahalle Muhtarının Görev ve Yetkileri ile Diğer Hususlar 
115
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
117
9.C.1. Mahalle Muhtarlarının Özlük Hakları 
117
A. Yapılan İşlemlerden Alınan Harç 
117
B. Muhtarların Ödenek Hakkı 
118
9.C.2. Mahalle Muhtarlarının Sosyal Güvenceleri Nasıl Yürür? 
118
9.C.3. Muhtarlar Devlet Memuru Sayılır mı? 
119
9.C.4. Mahalle Muhtarları Hakkında Soruşturma Yapılması 
119
9.C.5. Mahalle Muhtarları Ticaret Yapabilir mi? 
121
9.D. YARGI KARARLARI 
123
9.D.1. Mahalle Muhtarlarına Yemek Verilmesi 
123
9.D.2. Muhtara Yapılan Tebliğ İşlemleri 
123
9.E. İLGİLİ MEVZUAT 
123
9.E.1. Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun 
123
9.E.2. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası 
123
9.E.3. 2972 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri 
124
9.E.4. Vergi Usul Kanununun İlgili Hükmü 
125
10.A. KANUN METNİ (Belde Adının Değiştirilmesi) 
126
10.B. AÇIKLAMA 
126
10.D. YARGI KARARLARI 
126
10.D.1. Bucak Adının Değiştirilmesi Belediye Adını da Değiştirir mi? 
126
11.A. KANUN METNİ (Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi) 
127
11.B. AÇIKLAMA 
127
11.B.1. Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Belediyeye Katılan Belediyelerin Tasfiyesi 
128
11.B.2. Nüfusu 2000’in Altına Düşen Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi 
128
11.B.3. Belediye Tüzel Kişiliğinin Kaldırılması veya Köye Dönüştürülmesine İlişkin Kararların Uygulanma Zamanı 
128
11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
128
11.C.1. Tüzel Kişiliği Kalkan Belediyelerdeki Hizmet Aksamaları 
128
11.C.2. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarındaki Belde Belediyeleri ve Köyler 
129
11.C.3. Belediyeler Tarafından Kamu Kurumlarına Tahsis Edilen Taşınmazların Amaç Dışı Kullanımı 
129
11.C.4. Tüzel Kişiliği Kaldırılmış Olan Köye Ait Taşınmazlar 
130
11.D. YARGI KARARLARI 
130
11.D.1. Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi 
130
11.D.2. Köy Tüzel Kişiliğinin Kaldırılarak Başka Bir Köye Bağlanması 
131
12.A. KANUN METNİ (Kararlarının Uygulanması ve Nüfus Tespiti) 
132
12.B. AÇIKLAMA 
133
12.B.1. Orman Köylüsüne Tanınan İmtiyazların Devamı 
133
12.B.2. Yeni Nazım ve İmar Planları 
133
12.B.3. Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediye ve Köylerde Borçlanma Onayı 
133
12.B.4. Çevre ve Şehircilik Genel Müdürlüğü 
134
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
134
12.C.1. Çalışanların İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi 
134
12.C.2. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği 
134
12.C.3. Belediyeye Yeni Katılan Mahallelerde İnşaat İzinleri Ne Şekilde Verilir? 
142
12.D. YARGI KARARLARI 
143
12.D.1. Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Sonuçlarına İptal Davası Açan Belde Belediyelerin Tüzel Kişiliği 
143
12.D.2. Köylerdeki Prefabrik Konutlarda Oturan Kişilerin Bu Köylerin Nüfusuna Dâhil Edilmesi 
143
12.E. İLGİLİ MEVZUAT 
144
12.E.1. 2972 Sayılı Kanunun 29’uncu Maddesi 
144
12.E.2. Adres Bilgisi Tespit İşlemleri Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi 
144
13.A. KANUN METNİ (Hemşehri Hukuku) 
144
13.B. AÇIKLAMA 
145
13.B.1. Hemşehri Hukukunun Öngördüğü Haklar 
145
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
145
13.C.1. Hemşehri Hukukunun Belediyelere Yüklediği Yükümlülükler 
145
13.C.2. Hemşehri Hukukunun Beldede İkamet Edenlere Yüklediği Mükellefiyetler 
146
13.D. YARGI KARARLARI 
146
13.D.1. Belediye İşlemlerinden Ötürü Menfaatleri Zarar Gören Belde Sakinlerinin İtiraz Hakkı Var mıdır? 
146
14.A. KANUN METNİ (Belediyenin Görev ve Sorumlulukları) 
146
14.B. AÇIKLAMA 
148
14.B.1. Belediyelerin Varlık Nedenini Oluşturan Görev ve Sorumlulukları 
148
14.B.2. Merkezi Hükümetin Görev Alanına da Giren Görev ve Sorumluluklar 
150
14.B.3. Amatör Spor Kulüplerine ve Sporcuya Belediye Desteği 
151
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
151
14.C.1. Hizmetlerin Sunumunda Öncelik Sırası ve Yetki Alanı 
151
14.C.2. İmar Kirliliğine Neden Olmanın Müeyyidesi 
152
14.C.3. Mezarlıkların Korunması Noktasında Belediyelere Yüklenen Görevler Nelerdir? 
153
14.C.4. Hangi İşyerlerinde 18 Yaşın Altında Kişi Çalıştırılamaz? 
153
14.C.5. Belediyelerin Çevre ve İnsan Sağlığıyla İlgili Görevleri 
153
14.C.6. Genel Aydınlatma Giderlerinin Karşılanması 
154
14.C.7. İmar Denetimleri İçin Yeterli Personel Bulunmaması 
156
14.C.8. Metruk Binalar Üzerinde Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları 
157
14.C.9. Aile Mezarlığının Şartları Nelerdir? 
157
14.C.10. Mezarlık Yerlerinin Belirlenmesi ve Tahsisi 
158
14.D. YARGI KARARLARI 
158
14.D.1. Turizm İmar Planlarını Yapmaya Yetkili İdareler 
158
14.D.2. Belediyenin Yol Çalışmasında Trafik Kazasına Neden Olması 
159
14.D.3. Mücavir Alan Dışındaki Taşınmazın Yıkım İşlemi 
159
14.D.4. Usulsüz Defin Yapılmasına Göz Yumulması 
160
14.D.5. Belediye Hastanesi Resmi Sağlık Kurumu Niteliğinde midir? 
160
14.D.6. Belediyenin Mahkeme Kararını Uygulamamasının Sonuçları 
160
14.D.7. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi ve Harç İstisnası 
160
14.D.8. İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsaya Ait Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi 
162
14.D.9. İlave İmar Planı Çalışmaları 
163
14.D.10. Parselasyon Planı Yapılmayan Yerdeki İmar Durumu 
163
14.D.11. Müştemilat Niteliğinde Olmayan Binanın İnşaat Ruhsatı 
163
14.D.12. Düzenleme Ortaklık Payının Hesabı 
163
14.D.13. Pazar Yerinin Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması Mümkün müdür? 
163
14.D.14. Başka Parsellerdeki Hisselerin Birleştirilmesi 
163
14.D.15. Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazın Tevhit ve İfraz İşlemleri 
164
14.D.16. Yol Ayrılığı ve Yerin Tevhidi 
164
14.D.17. Yola Terk Edilen Taşınmazın Yol Fazlası Haline Gelmesi 
164
14.D.18. Pis Su Bağlantılarının Denize Verilmesi İşlemi 
164
14.D.19. İmar Planlarının Uygulanması Sonucu Kapanan Meydanların Durumu 
165
14.D.20. İmar Düzenlemelerinde Öncelikli Düzenlemeye Girecek Alanın Tespiti 
165
14.D.21. Bedelsiz Geri Verme 
165
14.D.22. İhtiyati Tedbir Kararı Ruhsat Verilmesine Engel midir? 
165
14.D.23. Yapıya Başlanılmaması Nedeniyle Ruhsatın Yenilenmemesi 
165
14.D.24. Köylerin Aydınlatma Giderleri 
165
14.D.25. Özel Kanunlarda Yer Alan Plan Yapma Yetkisi Devam Ediyor mu? 
166
14.D.27. Hamamlar ve Her Nevi Yıkanma Yerleri Açmak Belediyelerin Görevi midir? 
166
14.D.28. Belediyelerce Meslek Edindirme Kurslarının Açılmasından Önce Milli Eğitim Bakanlığının İzninin Alınması Gerektiği 
167
14.D.29. Başkanının Ev Telefonunun Belediyenin Asli Görevleri İle Bağlantısı Var mıdır? 
168
14.E. İLGİLİ MEVZUAT 
168
14.E.1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Belediyelere Verilen Görevler 
168
14.E.2. Defin Ruhsatı Alınması ve Defin İşlemleri 
174
14.E.3. İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme 
176
14.E.4. Korona Virüs (Covid–19) Önlemleri 
176
14.E.5. Mezarlıkların Korunması Konulu Genelge 
177
14.E.6. Belediyelerin Fuhuşla Bulaşan Hastalıklarla Mücadele Görevi 
178
14.E.7. Mezarlıktan Yol Geçirilmesi 
178
14.E.8. Park Yerlerinde Parkmetre Uygulaması 
179
14.E.9. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunundan Gelen Görevler 
179
14.E.10. AB Uyum Çerçevesinde Defin Kayıtlarının Düzenli Tutulması 
181
14.E.11. 1005 Sayılı Kanunun 2’nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmü 
183
14.E.12. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 
183
14.E.13. Kaçak Kesimlerin Önlenmesi 
183
14.E.14. Hayvanların Korunması 
183
14.E.15. İçme–Kullanma Suyu Depoları 
184
14.E.16. Türk Ceza Kanununda Çevreye Karşı Suçlar 
185
14.E.17. Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Esasına Göre Hizmet Verilmesi 
186
14.E.18. Sular Hakkında Kanunun Belediyelere Yüklediği Görevler 
187
14.E.19. Koronavirüs Salgını Nedeniyle Yerel Hizmetlerin Düzenlenmesi 
190
15.A. KANUN METNİ (Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları) 
191
15.B. AÇIKLAMA 
193
15.B.1. Baz İstasyonlarına Ücret Karşılığında Yer Seçim Belgesi Verilmesi 
198
15.B.2. Belediyelerin Asansör Tescil ve Periyodik Kontrol Mükellefiyeti 
199
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
204
15.C.1. Yöresel Sanayi, Turizm ve Altyapı Yaptırımlarının Yaptırılması 
204
15.C.2. Belediyeler Taşınmaz Tahsis Edilebilir mi? 
205
15.C.3. Belediyeler İndirimli veya Bedelsiz Su Verebilir mi? 
205
15.C.4. Belediye Mallarına Haciz İşlemleri Nasıl Yürüyecek? 
205
15.C.5. Belediyenin Haciz Edilebilen ve Haciz Edilemeyen Malları Nelerdir? 
206
15.C.6. Belediye Mallarına Karşı Suç İşleyenlerin Durumu 
218
15.C.7. Torba Yasada “Belediyenin Haczedilemeyen Malları“ 
218
15.C.8. Belediye Otobüsleri Şehirlerarası Otobüs Seferleri Yapabilir mi? 
224
15.C.9. Yap–İşlet–Devret Uygulaması 
225
A. Yap–İşlet–Devret Modeli Proje Stoku 
225
B. İstekli Şirketlerde Aranacak Özellikler 
226
C. Şartnamede Yer Alacak Hususlar 
226
D. Şirket Görevlendirme Süreci 
227
E. Sözleşmede Yer Alacak Hususlar 
227
F. Verilecek Hazine Garantisinin Çerçevesi 
228
G. Mal ve Hizmet Fiyatının Belirlenmesi 
229
H. Yap–İşlet Devret Modeliyle Yapılmış Yatırım ve Tesisin Kamu Kurumuna Devri 
230
I. Yap – İşlet Devret Sözleşmesi 
231
15.C.10. İçme Suyunun İşletmesi İşinin İhalesi İçin Danıştay Görüşü ve Bakanlık Onayı Alınması Gerekir mi? 
236
15.C.11. Belediye Mallarına Karşı Suç İşleyenlerin Durumu 
236
15.D. YARGI KARARLARI 
237
15.D.1. Yat Limanı İçinde Benzin İstasyonu Ruhsatı Verilmesi 
237
15.D.2. Sit Alanında Islah İmar Planı Yapılması 
237
15.D.3. İmar Yolu Geçirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği 
238
15.D.4. LPG İkmal İstasyonunun Kurulması İçin Verilen Yer Seçim Raporu 
238
15.D.5. Belediyenin Hatalı Yıkım İşleminden Doğan Zararın Hesabında Başlangıç Tarihi 
239
15.D.6. GSM Baz İstasyonları Ruhsata Tabi midir? 
239
15.D.7. Konut Alanı Olan Yere İşyeri Ruhsatı Verilmesi 
240
15.D.8. Ruhsatsız Binayı Yıktırmayan Belediye Başkanı 
240
15.D.9. Fazla Fiyatla Et Satılması 
240
15.D.10. Belediye Yardım Sandığı Yönetmeliği 
240
15.D.11. Çevre Sağlığı Yönünden Sakıncalı Çiftlikler 
241
15.D.12. Paylı Taşınmaz Üzerinde Yapı Yapılması 
241
15.D.13. Belediyeye Ait İçme ve Kullanma Suyu İşletmesinin İhale ile Kiralanması 
241
15.D.14. Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirleme Yetki ve İmtiyazları 
242
15.D.15. Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi Şartı 
243
15.D.16. Gömme Balkonun Kapatılması İçin Ruhsat Gerekir mi? 
243
15.D.17. Binalara Cephe Giydirme Sistemi Ruhsata Tabi İşler Kapsamında mıdır? 
243
15.D.18. Çalışma Ruhsatı Belediyece Kaç Gün İçinde Verilmelidir? 
243
15.D.19. Cins Tashih İşleminin Süresinde Yaptırılmaması Nedeniyle Harç Cezalı Alınabilir mi? 
243
15.D.20. İmar Planının Uygulanması Kapsamında Tesis Edilmiş İşlem 
244
15.D.21. Balkonun Kapatılması İşlemine Para Cezası Verilebilir mi? 
244
15.D.22. Belediyeler Öğrenci Yurdu Açıp İşletebilir mi? 
244
15.E. İLGİLİ MEVZUAT 
246
15.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri 
246
15.E.2. Devlet İhale Kanununun Ecrimisil ve Tahliye Hükümleri 
247
15.E.3. Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği 
247
15.E.4. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Damga Vergisi Hakkında Genelge 
247
15.E.5. Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanununun İlgili Maddeleri 
248
15.E.6. Katı Atıkların Yönetimine İlişkin Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları 
250
15.E.7. Kaçak Yapıların Tahliyesinde İzlenecek Yöntem 
252
15.E.8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 
252
15.E.9. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kapsamında Belediyeye Ait Taşınmazların Bedelsiz Devri 
253
15.E.10. Turizme Hizmet Veren İşletmelere Belediyelerce Ruhsat Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
253
15.E.11. Gıda Maddesi Üreten İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi 
254
15.E.12. Ruhsatsız Hayvan Pazarları 
254
15.E.13. Tapuda İş Yeri Olarak Görünen Yerlerde, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açılmasının Koşulu 
255
15.E.14. Toplu Taşıma Hizmetlerinin İhale Yoluyla Üçüncü Kişilere Verilmesi 
255
15.E.15. Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetlerinin İhale Yoluyla Kiraya Verilmesi Mümkün müdür? 
256
15.E.16. Şehir İçi Hat Tahsisleri ve Güzergah Tespitinin Belediyelere Devri 
256
15.E.17. Belediye Taşınmazlarının İşgali Halinde İzlenecek Yöntem 
256
15.E.18. Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 
257
15.E.19. Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetleri Hakkındaki Genelge 
257
15.E.20. Plastik Poşet Kullanımının Azaltılması 
258
16.A. KANUN METNİ (Belediyeye Tanınan Muafiyetler) 
259
16.B. AÇIKLAMA 
259
16.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
259
16.C.1. Belediyelerle İlgili Kurumlar Vergisi Muafiyetleri 
259
17.A. KANUN METNİ (Belediye Meclisi) 
261
17.B. AÇIKLAMA 
261
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
262
17.C.1. Belediye Meclis Üyelerinin Seçimi 
262
17.C.2. Belediye Meclislerinin Üye Sayısı Ne Olacaktır? 
262
17.D. YARGI KARARLARI 
262
17.D.1. Belediye Taşınmazlarının Tespiti Amacıyla Meclis Üyelerinden Oluşturulan Komisyon Üyelerine Huzur Hakkı Ödenebilir mi? 
262
17.D.2. Belediye Meclis Üyesi Meclis Kararına Karşı Dava Açabilir mi? 
263
17.D.3. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği 
263
17.D.4. Seçim Propagandasına İlişkin Yüksek Seçim Kurulunun İlke Kararları 
264
18.A. KANUN METNİ (Meclisin Görev ve Yetkileri) 
266
18.B. AÇIKLAMA 
268
18.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
271
18.C.1. İmar Planı Değişikliklerinin Hazırlanması ve Onaylanması 
271
18.C.2. Üst Ölçekli Planların Mahkemelerce Yürürlüğünün Durdurulması Alt Ölçekli Planları Ne Şekilde Etkiler? 
272
18.C.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun İşyeri Açılış Ruhsatı Verme Açısından Tahlili 
273
18.D. YARGI KARARLARI 
276
18.D.1. Meclis Kararı İle Belediye Personelinden İndirimli Su Ücreti Alınabilir mi? 
276
18.D.2. Meclise Ait Satış Yetkisinin Encümence Kullanılması Satışı Yok Hükmüne Sokar mı? 
276
18.D.3. Eski Eserin İmar Değişikliği ile Çocuk Parkı Yapılması 
277
18.D.4. Meclis Kararı Alınmadan Taşınmazın Tahliyesi 
277
18.D.5. Meclis Kararı Alınmak Suretiyle İmar Değişikliği Yapılmaması 
277
18.D.6. İmar Planı Değişiklikleri İdari Yargının Denetimi Altında mıdır? 
278
18.D.7. Yargı Kararı Doğrultusunda Plan Değişikliği 
278
18.D.8. Belediye’ye Ait Taşınmaz Malların Doğrudan Trampa Yetkisi 
278
18.D.9. İmar Planları Yapımında Yetki Çatışmasının Çözümü 
279
18.D.10. Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapımı Mümkün müdür? 
279
18.D.11. Koruma Amaçlı İmar Planları 
280
18.D.12. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptali 
280
18.D.13. Sit Alanındaki Yıkılan Yapılar İçin İmar Planı ile Getirilen Yapılaşma Oranı Korunur mu? 
280
18.D.14. İmar Durumu Alınmış Olması Aynı Konuda İdareye Başvuruda Bulunulmasına ve Dava Açılmasına Engel midir? 
281
18.D.15. İmar Planı Yapılırken Mevzuat Uyarınca Tesisi Zorunlu Sağlık Koruma Bandının Dikkate Alınması 
281
18.D.16. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptaline İlişkin Belediye Meclisi Kararının Hukuki Sonuç Doğurabilmesi Şartı 
282
18.D.17. Nazım İmar Planının Bölge Planına Uygunluğu 
282
18.E. İLGİLİ MEVZUAT 
283
18.E.1. Mahalli İdare Birlikleri Tip Tüzüğü Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi 
283
18.E.2. Uzun Süre Kamulaştırma Yapılmaması Gerekçesiyle İmar Palanı Değişikliği Yapılabilir mi? 
284
19.A. KANUN METNİ (Başkanlık Divanı) 
284
19.B. AÇIKLAMA 
285
19.B.1. Meclis Başkanının Görevi 
285
19.B.2. Meclis Toplantısının Yapılamadığı Durumlar 
285
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
285
19.C.1. Başkan Vekilleri ve Katip Üyelerin Seçimi 
285
19.E. İLGİLİ MEVZUAT 
286
19.E.1. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 
286
20.A. KANUN METNİ (Meclis Toplantısı) 
286
20.B. AÇIKLAMA 
287
20.B.1. Meclis Oturumunun Kapalı Yapılması 
287
20.B.2. Meclis Görüşmelerinin Kaydı 
287
20.B.3. Başkanın Olağanüstü Toplantı Çağrısı Yetkisi 
287
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
287
20.C.1. Meclisin İlk Toplantısı 
287
20.C.2. Meclis Toplantıları 
288
20.C.3. Başkanın Olağanüstü Toplantı Çağrısı 
288
20.C.4. Meclisin Toplantı Yeri 
288
20.C.5. Başkan ve Meclis Üyeleri Hangi Görüşmelere Katılamaz? 
289
20.C.6. Meclis Toplantılarının Mutat Toplantı Yeri Dışında Yapılması Meclisin Feshini Gerektirir mi? 
289
20.C.7. Huzur Hakkı Ödemelerinde Hangi Günler Esas Alınacak? 
289
20.C.8. İlçe Belediye Meclislerinin Toplantı Zamanı 
289
20.C.9. Meclis Üyeliği Hangi Hallerde Sona Erer? 
289
20.D. YARGI KARARLARI 
290
20.D.1. Üyelik Sıfatları Devam Eden Üyeler Yerine Yedek Üyelerin Toplantıya Çağrılmaları 
290
20.D.2. Mutad Olan Yerin Yetersiz Olması 
290
21.A. KANUN METNİ (Gündem) 
290
21.B. AÇIKLAMA 
290
21.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
291
21.C.1. Meclis Toplantı Gündeminin Duyurulması 
291
22.A. KANUN METNİ (Toplantı ve Karar Yeter Sayısı) 
291
22.B. AÇIKLAMA 
292
22.B.1. Karar Yeter Sayısının Sağlanmaması 
292
22.B.2. Oy Kullanma Esasları 
292
22.B.3. Kararların İmzalanıp Dağıtılması 
293
22.B.4. Meclis Görüşmeleri ve Yönetimi 
293
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
294
22.C.1. Gerekçesiz Olumsuz Kararlar Alınması Meclisin Feshini Gerektirir mi? 
294
22.C.2. Belediye Başkanı Belediye Meclisi Üye Tam Sayısına Dahil midir? 
295
22.C.3. Mecliste Düzenin Sağlanması 
295
22.C.4. Mecliste Görüşülen Konuların Kabul veya Reddedilmesi 
295
22.C.5. Oturuma Ara Verilmesi ve Birleşime Son Verilmesi 
295
22.C.6. Tutanak Düzenlenmesi ve Kararların Yazılması 
295
22.D. YARGI KARARLARI 
296
22.D.1. Belediye Başkanının İstemlerine Aykırı Kararlar Alınması 
296
23.A. KANUN METNİ (Meclis Kararlarının Kesinleşmesi) 
296
23.B. AÇIKLAMA 
296
23.B.1. Yeniden Görüşülmesi İstenilmeyen Kararların Kesinleşmesi 
297
23.B.2. Yeniden Görüşülmesi İstenen Kararların Kesinleşmesi 
297
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
298
23.C.1. Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi 
298
23.C.2. Meclis Kararlarının Kayıt ve Teslimi 
298
23.C.3. Belediye Başkanının Meclisin Israr Kararına Karşı Yargıya Başvuru Yolu 
299
23.D. YARGI KARARLARI 
305
23.D.1. Belzediye Meclisinin Kendisine Kanunla Verilen Görevleri Süresi İçinde Yapmayı İhmal Etmesi 
305
24.A. KANUN METNİ (İhtisas Komisyonları) 
305
24.B. AÇIKLAMA 
306
24.B.1. İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Çalışma Takvimi 
306
24.B.2. İhtisas Komisyonlarına Katılabilecek Kişi ve Kurumlar 
307
24.B.3. İhtisas Komisyonları Kararlarının Aleniyeti 
307
24.B.4. Kurulması Gereken Zorunlu Komisyonlar Hangileridir? 
307
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
308
24.C.1. Komisyonların Parti Gruplarına Göre Dağılımı 
308
24.C.2 Komisyon Üyelerine Ücret Ödenir mi? 
308
24.C.3. Komisyonlarda Uzman Kişilerden Yararlanılabilir mi? 
309
24.C.4. Plan ve Bütçe Komisyonu Oluşturulması ve Çalışma Usulü 
309
24.C.5. Kovid 19 Sebebiyle Seçim Yapılamayan Komisyon Üyelerinin Görev Süresi 
310
24.D. YARGI KARARLARI 
311
24.D.1. İhtisas Komisyonları İçin Getirilen Gün ve Sayı Kısıtlamasına Uyulmaması Kamu Zararı Oluşturur mu? 
311
24.D.2. İhtisas Komisyon Üyelerinin Huzur Hakkı 
312
24.D.3. Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür? 
312
24.E. İLGİLİ MEVZUAT 
312
24.E.1 İhtisas Komisyonlarının Oluşturulmasına İlişkin Genelge 
312
25.A. KANUN METNİ (Denetim Komisyonu) 
313
25.B. AÇIKLAMA 
314
25.B.1. Denetim Komisyonunun Çalışma Esasları 
314
25.B.2. Denetim Komisyonunun Seçim Usulü 
314
25.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
315
25.C.1. Denetim Komisyon Üyelerine Huzur Hakkı Ödenir mi? 
315
25.C.2. Denetim Komisyonu Çalışmalarında Görevlendirilecek Kişilerde Aranacak Şartlar 
315
25.C.3. Denetim Komisyonunun Çalıştırdığı Uzmanların Ücretleri 
315
25.D. YARGI KARARLARI 
316
25.D.1. İstenen Dosyaların Komisyona Teslim Edilmemesi 
316
25.D.2. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir? 
316
25.D.3. Nüfusu 10.000’in Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi? 
317
25.D.4. Denetim Komisyonu Üyelerine Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür? 
317
25.E. İLGİLİ MEVZUAT 
318
25.E.1. Vali ve Kaymakamlıklarca Yapılan Tahsilat Denetimi 
318
26.A. KANUN METNİ (Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları) 
319
26.B. AÇIKLAMA 
319
26.B.1. Soru ve Genel Görüşme 
320
26.B.2. Faaliyet Raporunun Yeterli Görülmemesinin Sonuçları 
320
26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
320
26.C.1. Gensoru ile Belediye Başkanı Düşülebilir mi? 
320
26.D. YARGI KARARLARI 
320
26.D.1. Faaliyet Raporunun Yetersiz Görülmesi 
320
26.D.2. Gensoruya Görüşmelerinde Yetersizlik Kararı 
321
26.D.3. Somut Delil İçermeyen Gensoru 
321
26.D.4. Faaliyet Yetersizliğinin Kaynakların Sınırlı Olmasından İleri Gelmesi 
321
26.D.5. Belediyenin Zarara Uğratıldığına İlişkin Gensoru 
321
26.D.6. Belde Halkı Üzerinde Güvenirliğin Kaybedilmesi 
321
26.D.7. Belediye Başkanı Hakkında Verilen Gensoru Önergesi 
321
27.A. KANUN METNİ (Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar) 
322
27.B. AÇIKLAMA 
322
27.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
323
27.C.1. Başkan ve Meclis Üyelerinin Toplantı Yasağının Kroki ile Gösterilmesi 
323
27.D. İLGİLİ MEVZUAT 
323
27.D.1. Türk Medeni Kanununun İlgili Maddeleri 
323
28.A. KANUN METNİ (Başkan ve Meclis Üyelerinin Yükümlülükleri) 
323
28.B. AÇIKLAMA 
324
28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
324
28.C.1. Belediyenin Satışa Çıkardığı Malın Satın Alınması Taahhüt Yasağına Girer mi? 
324
28.D. YARGI KARARLARI 
325
28.D.1. Görevinden Ayrılmış Kamu Çalışanının İhale Yasağı 
325
28.D.2. Belediye Meclisi Üyeliği ile Taahhüt İlişkisi 
325
28.D.3. Eski Meclis Üyesinin Belediyede Avukat Olarak Çalıştırılması 
325
28.E. İLGİLİ MEVZUAT 
325
28.E.1. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 
325
28.E.2. Avukatlık Kanununun İlgili Maddeleri 
326
29.A. KANUN METNİ (Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi) 
327
29.B. AÇIKLAMA 
327
29.B.1. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi 
327
29.B.2. Meclis Kararıyla Üyelikten Düşme 
327
29.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
327
29.C.1. Meclis Üyesinin Seçilme Yeterliği Nasıl Kaybolur? 
327
29.C.2. Belediye Meclisi Yedek Üyelerinin Asıl Üyeliğe Getirilmesi 
328
29.D. YARGI KARARLARI 
329
29.D.1. Belediye Meclis Üyesi Seçilebilmek İçin Gerekli Olan Şartların Sonradan Yitirildiğinin Anlaşılması 
329
29.D.2. Birbirini İzleyen Üç Toplantıya Katılmama 
329
29.D.3. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını Uygulamayan Belediye Başkanı 
330
29.D.4. Kaçak İnşaatın Bitirilmesine Göz Yummak Eylemi 
330
29.D.5. Suç Oluşturmayan Eylem İçin Soruşturma İzni 
330
29.D.6. Askerlik Görevinin Yapılmaması 
330
29.D.7. Belediye Meclis Üyelerinin Görevini Kötüye Kullanmaları 
331
29.D.8. İmar Planındaki Dört Kat Olan İnşaat Yüksekliğinin Beş Kata Çıkartılması 
331
30.A. KANUN METNİ (Meclisin Feshi) 
331
30.B. AÇIKLAMA 
331
30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
332
30.C.1. Meclisin, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’den Yardım Talep Etmesi Meclisin Feshini Gerektir mi? 
332
30.D. YARGI KARARLARI 
332
30.D.1. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi? 
332
30.D.2. Belediye Meclisinin Kendi Görevlerini İhmal Etmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Olarak Değerlendirilebilir mi? 
333
30.D.3. Kesinhesabın Reddedilmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Anlamına Gelir mi? 
334
30.D.4. Bütçenin Tümüyle Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi? 
334
30.D.5. Belediye İşlerini Sekteye Uğratmayan Red Kararı 
334
30.D.6. Belediye Meclisinin Feshedilmesine İlişkin Karara İtiraz 
334
30.D.7. Başkanın İstemine Aykırı Karar Verilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi? 
335
31.A. KANUN METNİ (Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi) 
336
31.B. AÇIKLAMA 
337
32.A. KANUN METNİ (Huzur ve İzin Hakkı) 
337
32.B. AÇIKLAMA 
337
32.B.1. Huzur Ücretinin Aylık Sınırı 
337
32.B.2. Meclis Üyelerinin İzin Hakları 
338
32.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
338
32.C.1. Meclis Üyelerinin Harcırahı 
338
32.D. YARGI KARARLARI 
339
32.D.1. Toplantı Süresini Aşan Komisyon Toplantı Günlerinde Huzur Hakkı Ödenir mi? 
339
32.D.2. Belediye Meclis Üyeleri ile Yöneticilerinin Yurtdışı Harcırahı 
339
32.D.3. İçişleri Bakanlığı Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkını Kademeli Belirleyebilir mi? 
340
32.D.4. Gelir Vergisi Tevkifatının Kümülatif Matrah Üzerinden Yapılmaması 
341
32.D.5. Meclis Tatilde Çalışırsa Huzur Ücreti Alır mı? 
341
33.A. KANUN METNİ (Belediye Encümeni) 
342
33.B. AÇIKLAMA 
342
33.B.1. Encümenin Oluşumu 
342
33.B.2. Encümene Üye Seçimi 
343
33.B.3. Belediye Başkanının Katılmadığı Toplantılar 
343
33.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
344
33.C.1. Kanunun Yayın Tarihinde Görevi Başında Bulunan Encümen Üyelerinin Durumu 
344
33.D. YARGI KARARLARI 
344
33.D.1. Fen Memuru, Teknisyen, Tekniker Gibi Memurlar Encümende Görev Alabilir mi? 
344
33.D.2. Belediye Encümeninin İhale Komisyonu Olarak Görev Yapması 
344
34.A. KANUN METNİ (Encümenin Görev ve Yetkileri) 
345
34.B. AÇIKLAMA 
345
34.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
347
34.C.1. Baz İstasyonlarının Kaldırılmasına İlişkin Yetki 
347
34.C.2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Kesilecek İdari Para Cezaları 
348
34.C.3. İş Makinesinin Kiraya Verilmesi İçin Encümenin Onayı Gerekir mi? 
348
34.C.4. Salgın Nedeniyle Kira İndirimi ve Süre Uzatımı İşlemlerinde Yetkili Makam Kimdir? 
349
34.C.5. İş Yeri Kapatma Cezası Uygulaması 
350
34.D. YARGI KARARLARI 
352
34.D.1. Para Cezasına İlişken Encümen Kararının İptalinde Dava Açma Süresi 
352
34.D.2. Kamulaştırma Bedelini Ödemeyen Encümen Üyeleri İçin Soruşturma İzni 
353
34.D.3. Yasada Yeri Bulunmayan Cezanın Uygulanması 
353
34.D.4. Meclis Kararı Olmadan Encümenin Gerçekleştirdiği Taşınmaz Satışı 
353
34.D.5. Para Cezası Kararı ile Birlikte Ödeme Emri Düzenlenmesi 
353
34.D.6. Ruhsatsız Yapıların Geçici Ruhsat Durumu Araştırılmadan Yıktırılması 
353
34.D.7. Fuar ve Rekreasyon Sahasındaki Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması 
354
34.D.8. Encümenin Kapatma Kararı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi Suçun Oluşumunu Engeller mi? 
354
34.D.9. Gecekondunun Haksız Yıkıldığı İddiası 
354
34.D.11. Müstakil İnşaat Yapmaya Müsait Olan Parseldeki Hissenin Diğer Hissedara Satışında Yetki 
355
34.D.12. Muhtaç Asker Ailesi Yardımından Yararlanmak İçin Daimi İkamet Etme Şartı Aranır mı? 
355
34.D.13. Belediye Encümeninin Verdiği Yıkım Kararına Uymayanlar Haklarında Soruşturma İzni Verilir mi? 
356
34.D.14. Dava Açmanın Menfaat Şartına Bağlı Olmadığı Durumlar 
356
34.D.15. Belediye Encümeninin Trampa Yetkisi Var mıdır? 
357
34.D.16. Ruhsatsız İnşaatın Satılmış Olması Yapıyı Yapana Ceza Verilmesine Engel Teşkil Eder mi? 
357
34.E. İLGİLİ MEVZUAT 
358
34.E.1. Belediye Cezaları Öngören Kanunlar 
358
34.E.2. Usulsüzlük Cezalarının Kesilmesinde Ölçü 
359
34.E.3. İmar Kanunu ile Belediye Encümenine Verilen Görevler 
359
34.E.4. Taksi Durağı Oluşturulması Encümenin Görev midir? 
368
35.A. KANUN METNİ (Encümen Toplantısı) 
368
35.B. AÇIKLAMA 
369
35.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
370
35.C.1. Başkan ve Üyeler, Hangi Tür Encümen Toplantılarına Katılamazlar? 
370
35.C.2. Kayın Hısımlığı Boşanma ile Ortadan Kalkar mı? 
370
36.A. KANUN METNİ (Encümen Üyelerine Verilecek Ödenek) 
371
36.B. AÇIKLAMA 
371
36.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
371
36.C.1. Belediye Başkanı Encümen Ödeneğini Alabilir mi? 
371
36.D. YARGI KARARLARI 
372
36.D.1. Encümene Başkanlık Eden Genel Sekreterin Ödeneği 
372
37.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanı) 
373
37.B. AÇIKLAMA 
373
37.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
374
37.C.1. Belediye Başkanı Seçim Esasları 
374
37.D. YARGI KARARLARI 
374
37.D.1. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Temsil Ağırlama Yapılabilir mi? 
374
37.D.2. Kanalizasyon Çukurunu Kapatmayan Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni 
375
37.D.3. Eylem Suç Oluşturmuyorsa Soruşturma İzni Kalkar mı? 
375
37.D.4. Siyasi Mesajların Yer Aldığı Bayram Kutlaması İlanı 
375
37.D.5. Hakediş Raporunu “Onaylayan” Sıfatıyla İmzalayan Belediye Başkanının Sorumluluğu 
375
37.D.6. İddiaların Ciddi Bulgu ve Belgelere Dayanması Zorunluluğu 
376
37.D.7. Belediye Başkanının Göreve İadesi 
376
37.D.8. Belediye Başkanının Düşürülmesi 
377
37.E. İLGİLİ MEVZUAT 
377
37.E.1. Belediye Başkanlarının Mal Bildirimleri 
377
38.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri) 
378
38.B. AÇIKLAMA 
379
38.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
381
38.C.1. Belediye Başkanı Bazı İşçilerin Maaşlarını Artırabilir mi? 
381
38.D. YARGI KARARLAR 
383
38.D.1. Su Gelirlerinin Tahsilinde Ayrımcılık Yapmak 
383
38.D.2. Avukat Olmayan Kişi Belediye Başkanını Temsilen Takibe İtiraz Edebilir mi? 
383
38.D.3. Belediye Başkanının Onayı ile Borç Verilebilir mi? 
383
38.D.4. Belediye Başkanı İhalesiz Dükkan Kiralayabilir mi? 
384
38.D.5. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini Devretmesi 
384
38.D.6. Zemin Etüt Raporu Bulunmayan İnşaata Ruhsat Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
385
39.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanının Özlük Hakları) 
385
39.B. AÇIKLAMA 
385
39.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
386
39.C.1. Belediye Başkanının Sağlık ve Sosyal Hakları 
386
39.C.2. Belediye Başkanlarının Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahları 
386
39.C.3. Meclis Toplantılarına Katılan Belediye Başkanlarına Huzur Hakkı Ödenir mi? 
387
39.C.4. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Emeklilik Hakları 
387
A. 5510 Sayılı Kanundan Önce Belediye Başkanının Durumu 
388
B. 5510 Sayılı Kanundan Sonra Belediye Başkanının Durumu 
389
C. Meclis Üyelerinin Sosyal Hakları ve Emeklilik Durumları 
390
39.C.5. Belediye Başkanı Olarak Görev Yapmış Bir Kişinin Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Kadrosuna Atanması 
391
39.C.6. 10.001’den 50.000’e Kadar Olan Belediyelerde Başkan Ödeneğinin Hesabı 
391
39.D. YARGI KARARLARI 
392
39.D.1. Belediye Başkanı Ödeneğine Memur Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenebilir mi? 
392
39.D.2. Seminere Giden Belediye Başkanının Harcırahı 
393
39.D.3. Belediye Başkanının Tutuklanması Halinde Özlük Hakları 
393
39.D.4. Belediye Başkanının Ölümünün Ardından Dul ve Yetimlerine Maaş Bağlanması 
394
39.D.5. Belediye Başkanının Harcırah ve Konaklama Bedeli Dışındaki Otel Giderlerinin Ödenmesi Mümkün müdür? 
394
39.D.6. Belediye Başkanına Gelir Vergisi Dilimlerine Uyulmadan Ödeme Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu? 
395
39.D.7. Belediye Başkanına Yeşil Pasaport Verilebilir mi? 
395
39.D.8. Belediye Başkanına Güncellenen Nüfus Rakamlarına Göre Geçmişe Dönük Maaş Ödemesi Yapılabilir mi? 
396
38.D.9. Yurtdışına İnceleme Gezisi Yapılabilir mi? 
396
39.D.10. Belediye Başkanı Ödeneğine Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenmesi Mümkün müdür? 
397
39.E. İLGİLİ MEVZUAT 
397
39.E.1. Devlet Memurları Kanunun İlgili Hükümleri 
397
39.E.2. Belediye Başkan Ödenekleri 
397
40.A. KANUN METNİ (Başkan Vekili) 
398
40.B. AÇIKLAMA 
398
40.D. YARGI KARARLARI 
398
40.D.1. Belediye Başkan Vekili Hakkında Soruşturma İzni 
398
40.D.2. Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyesinin Başkan Vekilliği Yapması Durumunda Ödeneği 
399
40.D.3. Belediye Başkanlığına Vekalet Eden Belediye Başkan Vekiline Ücret Ödenebilir mi? 
399
41.A. KANUN METNİ (Stratejik Plân ve Performans Programı) 
399
41.B. AÇIKLAMA 
400
41.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
400
41.C.1. Stratejik Planlama Kılavuzu 
400
41.D. YARGI KARARLARI 
401
41.D.1. Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşi İhale Edilebilir mi? 
401
41.E. İLGİLİ MEVZUAT 
401
41.E.1. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
401
42.A. KANUN METNİ (Yetki Devri) 
401
42.B. AÇIKLAMA 
401
42.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
401
42.C.1. Başbakanlık Yetkilerinin Geçici İşçiye Devri Mümkün müdür? 
401
42.D. YARGI KARARLARI 
402
42.D.1. Vekilin Görevli Olduğu Döneme İlişkin Yeterlilik 
402
42.D.2. Belediye Başkanının Yasadan Kaynaklanan Görev ve Yetkilerini Devretmesi 
402
43.A. KANUN METNİ (İhtilâf Hali) 
403
43.B. AÇIKLAMA 
403
44.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Sona Ermesi) 
403
44.B. AÇIKLAMA 
404
44.B.1. Belediye Başkanı Seçilme Yeterliliğini Nasıl Kaybeder? 
404
44.B.2. Meclisin Feshine Neden Olan Eylem ve İşlemler 
405
44.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
405
44.C.1. Seçilmiş Organların Organlık Sıfatlarının Sona Ermesinde Yargı Denetiminin İşleyişi 
405
44.D. YARGI KARARLARI 
406
44.D.1. Seçilme Yeterliğini Kaybetmiş Belediye Başkanının Sonraki Bir Yasa ile Bu Hakkını Yeniden Kazanması Mümkün müdür? 
406
44.D.2. Ömür Boyu Kamu Hizmetinden Yasaklanan Belediye Başkanı 
407
44.D.3. Fer’i Olarak Verilen Memuriyetten Yoksun Kılınma Cezası 
407
44.D.4. Evrakta Sahtecilik Suçu 
407
44.D.5. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi? 
407
44.D.6. Mazeretsiz ve Kesintisiz Şekilde Görevin Terki 
408
44.D.7. Hakkında İdari Soruşturma Açılan Belediye Başkanı 
408
44.D.8. Hapis ve Para Cezaları Seçilmeye Engel Oluşturur mu? 
408
44.D.9. Seçilmeye Engel Hükümlülüğün Ortadan Kalkması 
408
44.D.10. Seçimden Sonra Seçilme Yeterliliğinin Kaybı 
409
44.D.11. İlkokul Mezunu Olmayan Belediye Başkanı 
409
44.D.12. Belediye Başkanı Hakkında Yetersizlik Kararı 
410
44.E. İLGİLİ MEVZUAT 
411
44.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Hükümleri 
411
45.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler) 
413
45.B. AÇIKLAMA 
414
45.B.1. Seçim Süreci Nasıl İşler? 
414
45.B.2. Seçim Esasları 
415
45.B.3. Başkan ve Meclis Üyesinin Terör Suçlarından Dolayı Görevinden Uzaklaştırılması 
415
45.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
416
45.C.1. Belediye Başkan Vekili Görev Yaparken Belediye Başkanlığının Boşalması Hali 
416
46.C.2. Belediye Başkanının Seçilme Yeterliliği 
416
46.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanı Görevlendirilmesi) 
417
46.B. AÇIKLAMA 
417
46.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
418
46.C.1. Kamu Hizmetinin Sağlıklı Biçimde Yerine Getirilmesinin Gereği 
418
47.A. KANUN METNİ (Görevden Uzaklaştırma) 
418
47.B. AÇIKLAMA 
419
47.B.1. Hangi Hallerde Görevden Uzaklaştırma Önlemi Kaldırılır? 
419
47.B.2. Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Sosyal ve Mali Hakları 
419
47.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
419
47.C.1. Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Silah Ruhsatı Hakkı 
419
47.C.2. Görevden Uzaklaştırma Nedeniyle Boşalan Birlik Başkanı Vekilliği Görevi İçin Yeni Seçim Yapılması gerekir mi? 
420
47.C.3. Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Mali Hakları 
421
47.D. YARGI KARARLARI 
422
47.D.1. Ruhsatsız Yapıda Ticari Faaliyete Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
422
47.D.2. Satın Alımların Bölünerek Doğrudan Teminle Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
422
47.D.3. Davanın Devamı Süresince Başkanın Görevden Uzaklaştırılması 
422
47.D.4. Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılma 
422
47.D.5. Belediye Başkanının Görevden Düşürülmesi Koşulu 
422
47.D.6. Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldığında Maaşı Tam Ödenir mi? 
423
47.D.7. Yapının Yıkılması Yönünde Verilen Belediye Encümeni Kararlarını Uygulamayanlar Hakkında Soruşturma İzni Verilir mi? 
424
47.D.8. Yeşil Alanın Akaryakıt İstasyonuna Dönüştürülmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
424
47.D.9. İhale İlkelerine Aykırılık Soruşturmayı Gerektirir mi? 
425
47.D.10. Encümen Kararını Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi? 
425
47.D.11. Satışa İlişkin İhale Usulsüzlüğü Soruşturmayı Gerektirir mi? 
425
47.D.12. Projeye Aykırı İmalat İsnadı Üzerine Verilen Soruşturma İzni 
425
47.D.13. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi 
426
47.D.14. Aykırılığa Rağmen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
426
48.A. KANUN METNİ (Belediye Teşkilâtı) 
427
48.B. AÇIKLAMA 
427
48.D.1. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi? 
428
48.D.2. İtfaiye Müdürlüğünde Görevli İdareci ve İtfaiyecilere Belediye Meclisi Kararıyla Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması Mümkün müdür? 
428
49.A. KANUN METNİ (Norm Kadro ve Personel İstihdamı) 
429
49.B. AÇIKLAMA 
431
49.B.1. Norm Kadro Uygulaması 
431
49.B.2. Belediyelerde Sözleşmeli Personel İstihdamı 
432
49.B.3. Sözleşmeli Personelin Ücreti 
433
49.B.4. Belediye Dışında Çalışan Memurların Belediyelerde Üst Yönetici Sıfatıyla Çalıştırılması 
433
49.B.5. Meclis Üyelerinin Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmeleri 
434
49.B.7. Belediyelerde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel İstihdamı 
435
49.B.8. Memur Belediye Başkan Yardımcılığı 
436
49.B.9. Kısmi Zamanlı Çalışanların Sigorta Gün Sayısının Hesabı 
449
49.B.10. Belediyelerde Sözleşmeli Personel İstihdamı 
450
49.B.11. Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi 
453
49.B.12. Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi 
453
49.B.13. Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi 
454
49.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
454
49.C.1. Aşırı Personel İstihdamının Getireceği Kamu Zararı Kime Yüklenir? 
454
49.C.2. Belediye Memurlarına İkramiye Ödenebilir mi? 
454
49.C.3. Belediyeye Bağlı Kurum ve Teşekküllerde Çalışanların Özlük Hakları 
455
49.C.4. Kıdem Tazminatının Hesabında Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 
456
A. Hizmet Birleştirilmesinin Hukuki Dayanağı 
457
B. Hizmet Birleştirilmesinin Koşulları 
457
1. Birleştirilecek Hizmetlerin Tamamının Kamu Kuruluşlarında Geçmesi Şartı 
457
2. İşçinin, Yaşlılık ve Malullük Aylığına ya da Toptan Ödemeye Hak Kazanması 
459
3. Hizmet Akdi Kıdem Tazminatını Gerektirecek Şekilde Sona Ermiş Bulunması ve Önceki Hizmet Süresi İçin Tazminat Ödenmemiş Olması 
461
49.C.5. Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Fesih Halleri 
461
A. Taraflarca Fesih 
461
1. İşveren Tarafından Fesih 
461
2. İşçi Tarafından Fesih 
462
B. Ölüm Halinde İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 
462
C. Muazzaf Askerlik Hizmeti Dolayısıyla İş Akdinin Sona Erdirilmesi 
463
D. İş Akdinin Kıdem Tazminatı Gerektirmeyecek Şekilde Sona Erdirilmesi 
463
49.C.6. Kıdem Tazminatı, Hizmet Birleştirmesi ve Diğer İşçi Ödentileri Hakkında Yargı Kararları 
466
49.C.7. Servis Hizmetlerinden Yararlanmayan Personele Otobüs Bilet Ücreti Ödenebilir mi? 
466
49.C.8. Belediye Personeline İlişkin Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri 
466
49.C.9. Belediye Başkan Yardımcısının Siyasi Nedenle Tutuklanması Nedeniyle Tutukluluk Süresince Kesintili Ödenek Verilir mi? 
475
49.C.10. Seçilmiş Belediye Başkan Yardımcılığı Konusunda Yaşanan Sorunlar 
475
49.C.11. Belediyeler Toplum Yararına Çalışma Programlarından (TYÇP) Faydalanarak Personel İstihdam Edebilir mi? 
481
49.C.12. Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Atama 
482
49.C.13. Belediye Başkan Yardımcısı İken Müdür Kadrosuna Atanma 
484
49.C.14. Belediyesinin Personel Gider Oranının Belirlenmesi 
485
49.C.15. Geçici İşçi İstihdamı 
486
49.D. YARGI KARARLARI 
487
49.D.1. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği 
487
49.D.2. Meclis Üyeleri Arasından Atanan Belediye Başkan Yardımcılarına Memur Taban Aylığı Ödemesi Yapılır mı? 
488
49.D.3. Memur Olmayan Kişilerin Naklen Belediyeye Atanmaları 
489
49.D.4. Memurun Anne Babasının Tedavi Yardımından Yararlanması Koşulu 
489
49.D.5. Devlet Memurluğuna Engel Nitelik Taşımayan Hapis Cezalarının İnfazı Sırasında Memurun Özlük ve Sosyal Hakları 
490
49.D.6. Vekalet Görevinin Sürekli Hale Getirilmesi 
490
49.D.7. Kısmi Zamanlı Personele Ödenecek Tavan Ücreti Belediye Meclis Kararı İle Aşılabilir mi? 
490
49.D.8. Mevzuatta Öngörülmeyen İstihdam Şekilleri Oluşturulması 
491
48.D.9. Tedbirsizlik Sonucu İşçinin Ölümüne Sebebiyet Verilmesi 
491
49.D.10. Belediye Memuru Hakkında Lüzumu Muhakeme Kararı 
491
49.D.11. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği 
492
49.D.12. Belediye Bünyesinde Çalışan Memurlara Otobüs Bileti Yardımı Yapılması 
492
49.D.13. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunda Uluslararası Sözleşmelerin Bağlayıcılığı 
492
49.D.15. İşveren İşçisinden Kötü Niyet Tazminatı İsteyebilir mi? 
493
49.D.16. Memurun Zimmet Suçu 
493
49.D.17. Prim Borcuna İtirazda Hak Düşürücü Süre 
494
49.D.18. Trafik İş Kazasının Tanımı 
494
49.D.19. Yurt Dışında Geçen Hizmetlerin Borçlanılabilmesi 
494
49.D.20. Sendikaların Yönetiminde Görev Alan Kamu Görevlileri ile Bakmakla Yükümlü Olduklarının Tedavi Giderleri 
495
49.D.21. Belediye Memurlarına Kırtasiye Yardımı Yapılması 
495
49.D.22. Sağlık Bakanlığında Görevli Tabibin Belediyede İkinci Görev Kapsamında Çalıştırılması 
496
49.D.23. Devlet Memurları ve Yakınlarının Tedavileri 
497
49.D.24. İkramiye Ödemesi Tek Seferde Memur Sayısının %20’sine Yapılabilir mi? 
497
49.D.25. Aylıktan Kesme Cezası Verilmiş Olması Yöneticilikten Alınmayı Gerektirir mi? 
497
49.D.26. Soruşturma İzninin Yetkili Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Mümkün müdür? 
498
49.D.27. Sendika Çağrısına Uyarak Göreve Gelmemek 
498
49.D.28. Personel Sicil Raporlarının Kaybolması Durumunda Yapılması Gereken Nedir? 
498
49.D.29. Maaş Üzerinde Birden Fazla Haciz Varsa Nasıl İşlem Yapılır? 
499
49.D.30. Çalışanlara Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing) 
499
49.D.31. İş Kazasından Doğan Davalar 
502
49.D.32. Suçların İştirak Halinde İşlenmesi 
503
49.D.33. İki Sicil Amirinin Notları Arasında Dengenin Sağlanması Amacıyla 3. Sicil Amirinin Görüşüne Başvurulması 
503
49.D.34. Aylıksız İzinli Devlet Memurunun Yakınları Tedavi Yardımından Yararlanır mı? 
503
49.D.35. Yılın Bir Kısmında Çalışanın İkramiyesi Bütün Yıl Çalışmış Gibi Ödenir mi? 
504
49.D.36. Lojmanın Süresinde Boşaltılmaması Lojman Kirasının Zamlı Alınmasını Gerektirir mi? 
504
49.D.37. Aylıksız İzin Alınması Görev Tahsisle Lojmandan Çıkmayı Gerektirir mi? 
504
49.D.38. Kimyagerlerin Ek Göstergesinin Tespitinde Kadro Unvanı mı Esas Alınır? 
505
49.D.39. Trafik Kazası Sonucunda Hasar Gören Araçların Onarım Bedelleri 
505
49.D.40. Kamu Kuruluşlarına Ait Araçlardan Dolayı Sorumluluk 
506
49.D.41. Kanser Hastalığının Tedavisi ile İlgili Giderin Tümü Ödenebilir mi? 
506
49.D.42. Somut Bulgular Karşısında Ön İnceleme Başlatılması Zorunluluğu 
506
49.D.43. Serbest Diş Hekimine Yaptırılan Tedavi Bedeli 
507
49.D.44. Toplu İş Sözleşme Hükümleri İleriye Dönük Olarak Değiştirilebilir mi? 
507
49.D.45. Cezai Şart Niteliğinde İş Güvencesi Tazminatı 
507
49.D.46. Raporla Hak Düşürücü Süre Durdurulabilir mi? 
508
49.D.47. İhbar Tazminatından G.V. Kesilir mi? 
508
49.D.48. Su Kanalizasyon İdarelerinde Görev Yapan Denetçi Aylıklarının Hesaplanması 
508
49.D.49. Kısmi Zamanlı Personele Günlük Çalıştığı Süresi İle Orantısız Olarak Ödeme Yapılması 
508
49.D.50. Kamusal Güç ve Yetki Kullanarak İcraî Karar Tesis Edebilme Yetkisine Sahip Olan Mimara İsnat Edilen Eylemin Soruşturulması 
509
49.D.51. Fars Dili Edebiyatı ve Çalışma Ekonomisi Mezunlarının Belediyelerde Sözleşmeli Çalışması 
509
49.D.52. Müsteşarlık Personelinin Belediyede Görevlendirilmesi 
510
49.D.53. Belediye Başkan Yardımcılığından Müdür Unvanlı Kadroya Atanma 
511
49.D.54. Belediye Başkan Yardımcısı Olan Bir Kişinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kadrosuna Atanması 
511
49.D.55. Belediye İle Sendika Arasındaki Sözleşme 
512
49.E. İLGİLİ MEVZUAT 
513
49.E.1. Belediyelerin Norm Kadro İlke ve Standartları 
513
49.E.2. Mahalli İdarelerde İlk Defa Memur Alımına İlişkin Genelge 
513
49.E.3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 
515
49.E.4. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 
515
49.E.5. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 
515
49.E.6. Engelli ve Eski Hükümlü İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı 
515
49.E.7. Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları 
516
50.A. KANUN METNİ (Personel Devri) 
521
50.B. AÇIKLAMA 
522
50.B.1. Devri Yapılan Personelin Durumu 
522
50.B.2. Devri Yapılan Sözleşmeli Personelin Durumu 
522
50.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
522
50.C.1. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Personelin Devir, Paylaştırma ve Nakil İşlemlerine İlişkin Esaslar 
522
50.D. YARGI KARARLARI 
524
50.D.1. Tüzel Kişiliğin Kaldırılması Sonucu İhtiyaç Fazlası Olarak Tespit Edilen Personelin Durumu 
524
50.E. İLGİLİ MEVZUAT 
525
50.E.1. Türkiye Belediyeler Birliğinin 6360 Hakkındaki Rehberi 
525
50.E.2. İçişleri Bakanlığının 6111 Sayılı Kanuna Göre Personel Nakli Genelgesi 
525
51.A. KANUN METNİ (Zabıtanın Görev ve Yetkileri) 
525
51.B. AÇIKLAMA 
526
51.B.1. Zabıtaya Ödenecek Fazla Çalışma Ücreti 
526
51.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
527
51.C.1. Çevreye ve Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar 
527
51.C.2. İmar Kirliliğine Neden Olanlar İçin Öngörülen Cezalar 
527
51.C.3. Caddelere Gelişigüzel Bırakılan El İlanlarının Yol Açtığı Kirliliğin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi 
528
51.C.4. Üçüncü Kişilerin Şehiriçi Yollara Verdikleri Zararı Kim Karşılayacak? 
530
51.C.5. Belediye Zabıtasınca Uygulanacak İdari Para Cezalarını Gösterir Özet Tablo 
531
51.C.6. Fiyat Etiketi Uygulaması ve İndirimli Satışlar 
533
51.C.7. Zabıta Müdürü Kadrosuna Atama 
535
51.C.8. Özel Kalem Müdürünün Zabıta Müdürü Kadrosuna Atanması 
536
51.D. YARGI KARARLARI 
537
51.D.1. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi? 
537
51.D.2. Fiilen Zabıta Hizmetlerinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ödenir mi? 
537
51.D.3. Çevre Sağlığının Korunması 
538
51.D.4. Ruhsatsız İşyerinin Kapatılması 
538
51.D.5. Yarım Yağlı Peynirin Tam Yağlı Gibi Satışa Sunulması 
538
51.D.6. Zabıta Seminerine İmar Müdürünün Katılması 
538
51.D.7. Caddelere Gelişigüzel Atılan Küçük El İlanları 
538
51.D.8. Basın Müdür Vekilliği Görevini Yürüten Zabıta Memuru 
539
51.D.9. Zabıta Memurlarına Teşvik Primi Ödemesi 
539
51.D.10. Zabıta Memurunun Görevi Yanı Sıra Basın Müdür Vekilliğini Yürütmesi 
539
51.E. İLGİLİ MEVZUAT 
539
51.E.1. 2020 Mali Yılı Bütçe Kanununun Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri (K Cetveli) 
539
51.E.2. Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri 
541
51.E.3. Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında KHK’nın İlgili Maddeleri 
542
51.E.4. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İlgili Maddeleri 
544
51.E.5. Pazar Yerlerinde ve Mağazalarda Etiket Denetimi 
544
51.E.6. Fiyat Etiketi Yönetmeliği 
545
51.E.7. Belediye Zabıta Yönetmeliği 
545
52.A. KANUN METNİ (İtfaiye) 
545
52.B. AÇIKLAMA 
546
52.B.1. Çerçeve Yönetmelikle Düzenlenen Hususlar 
546
52.B.2. İtfaiye Teşkilatında Çalışanların Fazla Çalışma Ücretleri 
546
52.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
546
52.C.1. Yangın Çıkaranlara Verilecek Cezalar 
546
52.C.2. Belediye İtfaiye Personelinin Ferdi Kaza Sigortası Primlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür? 
547
52.C.3. İtfaiye Denetim Raporu Ücretinin Hesap Şekli 
548
52.D. YARGI KARARLARI 
550
52.D.1. Memurun Sınıfının Dışında Çalıştırılması 
550
52.D.2. Yangında İtfaiyenin Hizmet Kusuru 
550
52.D.3. İtfaiye Erine Disiplin Cezası Verme Yetkisi Zamanaşımına Uğradıktan Sonra Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Verilebilir mi? 
550
52.D.4. İtfaiye Kadrosunda Olup ta Fiilen İtfaiye Hizmetinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi? 
551
52.E. İLGİLİ MEVZUAT 
551
52.E.1. Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri 
551
52.E.2. Yangın ve Patlamalara Tedbir Alınmasına İlişkin Genelge 
552
52.E.3. Belediye İtfaiye Yönetmeliği 
552
52.E.4. İtfaiye Eri Atamalarına İlişkin Genelge 
553
53.A. KANUN METNİ (Acil Durum Plânlaması) 
553
53.B. AÇIKLAMA 
553
53.B.1. Belediyelerin Acil Durum ve Afet Kapsamındaki Harcamamaları 
553
53.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
558
53.C.1. Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanacak? 
558
53.C.2. Belediye Sınırları Dışındaki Felaketler İçin Yardımda Bulunulabilir mi? 
558
53.C.3. İşyerlerinde Acil Durum Planlaması 
558
53.C.4. İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri 
560
53.E. İLGİLİ MEVZUAT 
562
53.E.1. Belediyelerde Afet Yönetmeliği 
562
53.E.2. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 
562
53.E.3. Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği 
562
54.A. KANUN METNİ (Denetimin Amacı) 
562
54.B. AÇIKLAMA 
562
54.B.1. Sayıştay Denetim Raporlarında Belediyelere İlişkin En Fazla Tespit Edilen Konular 
563
54.B.2. Belediye Denetimlerinde Sayıştay Raporlarına Konu Olan Bazı Hususlar 
564
54.C. YARGI KARARLARI 
580
54.C.1. Sayıştay Denetiminin Zorlaştırılmasının Sonuçları 
580
54.C.2. Denetim Görevini Yerine Getirmeyerek Görevin Kötüye Kullanımı 
580
55.A. KANUN METNİ (Denetimin Kapsamı ve Türleri) 
580
55.B. AÇIKLAMA 
580
55.B.1. Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının Denetimi 
580
55.B.2. İç Denetimin Faaliyet Alanı 
581
55.B.3. Dış Denetimin Faaliyet Alanı 
581
55.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
582
55.C.1. Denetim Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanmasının Kapsamı 
582
55.C.2. Ödenek Üstü Harcama Talimatı 
583
55.C.3. Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi ve Sonuçları 
583
55.C.4. Yetkisiz Tahsilat Yapanlara Uygulanacak Yaptırım 
584
55.C.5. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararları 
585
55.D. YARGI KARARLARI 
587
55.D.1. Müfettişlerin Kanaatlerinden Dolayı Sorumluluğu 
587
55.D.2. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek 
587
55.D.3. Mahkeme İlamının Suretine Dayalı Ödeme Yapılması 
587
55.D.4. Saymanın İdarenin Gelir Kaybından Dolayı Sorumluluğu 
587
55.D.5. Yatırılmayan Sigorta Primlerinden Saymanın Sorumluluğu 
588
55.D.6. Müteahhide Yapmadığı Bir İş İçin Para Ödenmesi 
588
55.D.7. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu 
589
55.D.8. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması İçin Kamu Zararının Gerçekleşmesi Gerektiği 
589
55.D.9. 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi 
590
55.E. İLGİLİ MEVZUAT 
594
55.E.1. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun İlgili Maddeleri 
594
55.E.2. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
596
56.A. KANUN METNİ (Faaliyet Raporu) 
596
56.B. AÇIKLAMA 
596
56.B.1. Faaliyet Raporunun İçeriği 
597
56.B.2. Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu ve Kapsamı 
597
56.B.3. Faaliyet Raporlarının Yayınlanması 
598
56.B.4. Faaliyet Raporlarında Hangi Bilgilere Yer Verilmez? 
598
56.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
599
56.C.1. Faaliyet Raporunun Aşamaları 
599
56.D. YARGI KARARLARI 
599
56.D.1. Faaliyet Raporun İtiraza Konu Edilmesi 
599
56.D.2. Faaliyet Raporu İhale İle Hazırlatılabilir mi? 
600
56.E. İLGİLİ MEVZUAT 
600
56.E.1. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 
600
56.E.2. Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu 
600
57.A. KANUN METNİ (Hizmetlerde Aksama) 
600
57.B. AÇIKLAMA 
601
57.B.1. Aksaklığın Valilikçe Giderilmesi 
601
57.B.2. Asliye Hukuk Mahkemesine İtiraz 
602
57.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
602
57.C.1. Belediye Hizmetlerinin Aksatılmasının Terör veya Şiddet Olaylarıyla Mücadeleyi Olumsuz Etkilemesi Durumu 
602
57.C.2. Belediye Taşınmazlarına Hangi Durumda El Konulabilir? 
603
58.A. KANUN METNİ (Denetimle İlgili Diğer Hükümler) 
603
58.B. AÇIKLAMA 
603
58.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
603
58.C.1. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Sorumluluk Müessesesi 
603
A. Yasal Düzenlemenin Çerçevesi 
603
1. Sorumluluk Türleri 
603
2. Sorumlular 
604
B. Hesap Verme Sorumluluğu 
604
1. Bakanların Siyasi Sorumluluğu 
605
2. Üst Yöneticilerin Sorumluluğu 
605
3. Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu 
606
4. Mali Kontrol Yetkilisinin Sorumluluğu 
606
5. Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu 
607
6. Gerçekleştirme Görevlileri 
608
7. Kamu İdarelerinin Sorumluluğu 
608
8. Diğer Sorumlular 
609
58.C.2. Belediyelerde Taşınır Mal İşlem ve Kayıtları 
609
a. Belediyeler ve Diğer Kamu İdareleri Artık Mal Hesabı da Verecek 
610
b. Yönetmelikle Getirilen Genel Esaslar 
610
c. Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Kayıt İşlemine Konu Taşınırlar 
611
d. Taşınır Mal Yönetmeliğinin Getirdikleri 
611
e. Taşınır İşlemlerinde Görevli ve Sorumlular 
612
f. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri 
613
g. Kayda Esas Belge: Taşınır İşlem Fişi 
614
h. KDV Mükellefi İdarelerce Düzenlenecek Taşınır İşlem Fişleri 
615
ı. İskontolu Olarak Edinilen Taşınırların Birim Maliyet Bedelleri 
615
i. Harcama Birimleri ve Ambarlarının Kodlanması 
615
j. Sicil Numaralarının Bilgisayarda Otomatik Olarak Verilmesi 
622
k. Taşınır Yönetim Hesabı ve Sayıştay Denetimi 
622
l. Taşınır Kesin Hesabı 
623
m. Envanteri Yapılan Taşınırların Muhasebe Birimine Bildirilmesi 
624
n. Uygulamada Gözlemlenen Hatalı ve Usule Aykırı Ayniyat İşlemlerine Örnekler 
624
a. Ayniyat Listesi 
624
b. Ayni Eşyanın Numaralandırılması 
624
c. Defterlere Sıra Numarası Verilmesi ve Mühürlenmesi 
625
d. Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri 
625
e. Sayım Sonucunda Eksik ve Fazla Çıkması Durumunda Yapılacak İşlemin Niteliği 
625
58.C.3. Ambar Tespit ve Sayım Cetveli 
626
58.D. YARGI KARARLARI 
630
58.D.1. Belediye Ayniyat Hesabının Sayıştay’a Gönderilmesi 
630
58.D.2. Belediye Ayniyat Hesaplarının Sayıştay’ca İncelenmesi 
630
58.D.3. Sayıştay’da Saklanma Süresini Doldurmayan Ayniyat Hesabının İadesi 
630
58.D.4. Sayım Devirlerinin Gösterilmesi 
630
58.D.5. Kullanılmaz Hale Gelen Defterlerin Muhafazası 
630
58.D.6. Ayniyat Tesellüm Makbuzunun Aranması 
631
58.D.7. Kullanılmayacak Makinelerin Kaydı 
631
58.D.8. Ambarlara Ait İşlemlerin Sayman Mutemetleri Tarafından Yürütülmesi 
631
58.D.9. İhracat Pusulasına Değer Hanesi İlavesi 
631
58.D.10. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek 
631
58.D.11. Hakediş Kelemlerinin Olduğundan Fazla Gösterilmesi 
632
58.E. İLGİLİ MEVZUAT 
632
58.E.1. Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik 
632
59.A. KANUN METNİ (Belediyenin Gelirleri) 
632
59.B. AÇIKLAMA 
633
59.B.1. Belediyelere Bakanlıklarca Yapılan Mali Yardımlar 
633
59.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
639
59.C.1. Çeşitli Kanunlar Gereğince Belediyece Kesilen Para Cezaları 
639
59.C.2. Mükellefi Olmayanlardan Tahsil Edilen Tellallık Harcının İadesi 
640
59.C.3. Belediyelerin İmar Programı Dahilinde Gerçekleştirdikleri Kamulaştırmalarda Emlak Vergisinin Mükellefi 
641
A. Kamulaştırmadan Vazgeçme 
642
B. Geri Alma Hakkı 
642
C. Kamulaştırmada Emlak Vergisi 
642
59.C.4. Kira Kontratosunun Yapılmasından Sonra Düzenlenen İhbarnameyle Geriye Dönük Ecrimisil İstenebilir mi? 
644
59.C.5. Belediyeler Eski Eser ve Tarihi Kalıntılar (Ören Yeri) Üzerinden Elde Edilen Gelirlerden “Pay” Alabilirler mi? 
645
59.C.6. Belediyenin, Asli ve Kamusal Görevleri Bağlamında İsteyebileceği Ücretlerin Yasal Durumu 
646
A. Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı 
647
B. Ruhsat, Vergi ve Resme Tabi İşleri Ruhsat Almadan Görenlerin Cezası 
647
C. Belediyelerin Ücrete Tabi İşleri 
647
59.C.7. Kamuya Ait Olmayan Bir Yerin İşgali Nedeniyle Belediyece İşgal Harcı Alınması Vergi Hatası Oluşturur mu? 
648
59.C.8. Para Dışındaki Bir Değerle Satılan Biletle Girilen Konserden Elde Edilen Hasılat, Belediye Eğlence Vergisine Tabi mi? 
650
59.C.9. Halı Saha İşletmeleri Eğlence Vergisine Tabi midir? 
652
59.C.10. Belediyenin Sözleşme ile Kiraya Verdiği Amme Emlakından Elde Edilen Gelir Haczedilebilir mi? 
653
59.C.11. Şirketlerin Tanıtım Bayraklarının İlan ve Reklam Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 
654
59.C.12. Periyodik Sürede Yayınlanan Mağaza Kataloglarının İlan ve Reklam Vergisi Karşısındaki Durumu 
656
A. Mağaza Kataloğunun, Basın Kanunu Gereğince, Mülki Amire Dergi Olarak Beyan Edilmesi Durumu 
657
B. Sadece Kart Sahibi Müşterilere Gönderilen Resimli Fiyat Listesi 
657
C. Tarhiyatın Belirlenmesi Sorunu 
658
59.C.13. Yol Harcamalarına Katılma Payı Uygulaması 
658
59.C.14. Belediye Taşınmazlarında Ecrimisil Uygulaması 
662
59.C.15. Belediyece Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Para Cezaları 
670
59.C.16. 4207 sayılı Kanunda Öngörülen İdari para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar 
688
59.C.17. Şerefiye Nedir? 
689
59.C.18. Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Belediye İdari Para Cezalarında Zamanaşımı 
690
59.C.19. Belediyeye Ödenen Harcama ve Alt Yapıya Katılım Paylarının Gider Yazılabilir mi? 
692
59.C.20. Ruhsat Devrinde Yeniden Ruhsat Tetkik Ücreti Alınır mı? 
694
59.C.21. Kabahatin Tekrarı Halinde İdari Para Cezası 
694
59.C.22. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklı Su Alacaklarının Tahsili 
695
59.C.23. Aynı Adreste Faaliyette Bulunan İşletmelerden Ayrı Ayrı Ruhsat Harcı Alınır mı? 
695
59.C.24. Belediyelerce Yürütülen Hak Mahrumiyeti İşlemleri 
696
59.C.25. Yeşil Alanların İşgalinde Ecrimisil Alınması 
697
59.C.26. Paintball ve Playstation İşletmecilerden Eğlence Vergisi Alınır mı? 
699
59.C.27. Parseldeki İfraz İşlemi Sonucu Ortaya Çıkan Tarım Arazisinden Harç Alınır mı? 
700
59.C.28. Belediye Ücret Mukabili Zemin Etüdü Yapabilir mi? 
701
59.C.29. Okulların İnşaat Harcından Muafiyeti 
701
59.C.29. Yolun İşgal Edilmesi Durumunda Belediyece Tesis Edilecek İşlem 
702
59.C.31. Yatırım Teşvik Belgesi Alan İnşaatların Ruhsatlandırılması 
703
59.C.32. Katılma Paylarından Muafiyet Şartı 
703
59.D. YARGI KARARLARI 
704
59.D.1. Belediye Mülkünün Değerinin Altında Satılması 
704
59.D.2. Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali 
704
59.D.3. Bina İnşaat Harcından Muafiyet 
704
59.D.4. Yol Teknik Altyapı Bedelinin Tahsilinde Yaşanan Sorunun Çözüm Yeri 
705
59.D.6. Özel Direkte Asıla Reklam Panosu 
706
59.D.7. Şirket Birleşmeleri İşyeri İzin Harcına Tabi midir? 
706
59.D.8. İmar Para Cezası Uygulaması 
706
59.D.9. Temizlik Hizmetlerinden Katılım Payı Alınabilir mi? 
706
59.D.10. Meclis Kararıyla Ceza Affı Getirilmesi Mümkün müdür? 
706
59.D.11. Belediye Gelirlerinden Limiti Aşan Kısmın Kasada Tutulması 
707
59.D.12. Kira Borcu Bulunan Kişinin Suyunun Kesilmesi 
707
59.D.13. Belediyeye Ait Vergilerin Tahakkuk İşlemlerinin Özel Firmalara İhalesi 
707
59.D.14. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin KDV Matrahına Dahil Edilmesi 
708
59.D.16. Belediye Tarafından Ödenen Katma Değer Vergilerinin İndirim Konusu Yapılması 
708
59.D.16. Maliyet Bedeli Cezası 
708
59.D.17. İkinci Kez Ceza Alınmasında Yasal İsabet 
708
59.D.18. Durdurma Emrinden Sonraki İnşaat İçin Öngörülen Para Cezası 
709
59.D.19. Taşınmazın Islah İmar Planı Uygulaması Sonucu Satışı 
709
59.D.20. Noterler İşyeri Açma İzni Harcına Tabi midir? 
709
59.D.21. Bir Reklam Panosunun Işıklı Olması Koşulu 
709
59.D.22. Özel Hukuk İlişkisinden Doğan Alacaklar Vergi Borcuna Mahsup Edilebilir mi? 
709
59.D.23. Kamu Gelir ve Alacaklarının Takip ve Tahsilinde Sorumluluk 
710
59.D.24. İcra Takibinde Son Ödeme Tarihinden İtibaren Geçmiş Günler Faizi İstenebilir mi? 
710
59.D.25. Emlak Vergisinden Daimi Muaflık Durumu 
710
59.D.26. Play Station Salonları Eğlence Vergisine Tabi midir? 
711
59.D.27. Alkol Kullanımını Teşvik Eden Reklam 
711
59.D.28. İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Üzerinden Gecikme Cezası Alınabilir mi? 
712
59.D.29. İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Üzerinden Gecikme Zammı Alınabilir mi? 
713
59.D.30. Otobüs Terminalinde Özel Araç Sahiplerine Ücretsiz Otopark Yeri Tahsis Edilmemesi 
713
59.D.31. İşyerinin Mühürlenmesi 
714
59.D.32. Birahaneler Eğlence Vergisine Tabi midir? 
714
59.D.33. Belediye Sınırları Dışındaki Arsa Emlak Vergisinden Muaf mıdır? 
715
59.D.34. Bina Vergisi Binaya Malik Gibi Tasarruf Edenden İstenebilir mi? 
715
59.D.35. Emlak Vergisi Mükellefi Olmayan Vakfın Ödediği Vergilerin İadesi 
716
59.D.36. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesine İlişkin İşlem Valilikçe Durdurulabilir mi? 
717
59.D.37. Pazar Günü İşyeri Açmak 
717
59.D.38. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesine İlişkin İşlem Valilikçe Durdurulabilir mi? 
717
59.D.39. İzinsiz Ölü Defnedilmesinin Mali Cezası 
718
59.D.40. İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezası 
718
59.D.41. Harca Tabi Olan Bir Konu Ücret Konusu Yapılabilir mi? 
718
59.D.42. Resmi Dairelerden Atık Su Bedeli Alınabilir mi? 
719
59.D.43. Su Abone Sözleşmesinden Doğan Alacak 
719
59.D.45. İmar Cezaları Kabahatler Kanununa Girer mi? 
720
59.D.46. Kaçak Su Kullanımı 
721
59.D.47. Para Cezası Verilikken Fazladan Yapılan Katlar Mı Yapının Tümü Mü Esas Alınmalıdır? 
721
59.D.48. Emlak Vergisi Mükellefi Olmayan Vakfın Ödediği Vergilerin İadesi 
722
59.E. İLGİLİ MEVZUAT 
722
59.E.1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
722
59.E.2. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) 
747
59.E.3. Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) 
752
59.E.4. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) 
754
59.E.5. Muhasebe ve Mali Müşavirliklerden İşyeri Açma İzin Harcı Alınacak mı? 
756
59.E.6. Serbest Bölgelerin Çevre Temizlik Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 
757
59.E.7. Müzayedeli Satışlar Dolayısıyla Tahsil Edilen KDV’nin Beyanı 
757
59.E.8. Avukatlık Büroları İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir? 
758
59.E.9. Yeraltı Sularından Elde Edilen Kullanma ve Sanayi Sularından Ücret Alınması 
758
59.E.10. Eğlence Vergisinden Huzurevlerine Verilecek Pay 
759
59.E.11. Emlak Vergisinde İstisna Uygulamasının Şartları 
759
59.E.12. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün Arsa ve Bina Harçlarından Muafiyeti 
760
59.E.13. Kamuya Yararlı Derneklerin Emlak Vergisinden Muafiyeti 
760
59.E.14. Belediyelerce Tahsis Edilen Büfeler Çevre Temizlik Vergisine Tabi midir? 
761
59.E.15. Tasarrufu Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi Uygulaması 
761
59.E.16. Yapı Kullanma İzni Alınmadan Kullanılan Binaların Emlak Vergisi 
761
59.E.17. Kesin Yapılaşma İzni Getirilmiş Taşınmazların Emlak Vergisi 
762
59.E.18. Okul Binalarının Ruhsat İşlemlerinde Harcamalara Katılma Payı Uygulaması 
763
59.E.19. Gecekondu Kanunu Çerçevesinde Bayındırlıkça Belediyelere Yapılacak Yardımlar 
764
59.E.20. Emlak Vergi Değerlerinin Hesabında Dikkate Alınacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Tespiti 
765
59.E.21. İnternet Kafeler Eğlence Vergisine Tabi midir? 
768
59.E.22. Ticaretten Men Edilen Araçların Çekileceği Park Yerini Kim Belirler? 
769
59.E.23. Belediye Gelirleri İle Alakalı Maliye Bakanlığı Muktezaları 
769
59.E.24. Kentsel Dönüşüm Alanındaki Sosyal Konutların İlgililere Satışında Muafiyet 
791
59.E.25. Korona Salgını Nedeniyle Kiraların Ertelenmesi 
792
60.A. KANUN METNİ (Belediyenin Giderleri) 
793
60.B. AÇIKLAMA 
794
60.B.1. Torba Kanunda “Asıl İş /Yardımcı İş Ayırımı“ 
794
60.B.2. İhalesiz Satın Alınabilecek Mal ve Hizmet Grupları 
794
60.B.3. Yüklenici Şirketin Borcundan Dolayı Belediyedeki Alacaklarına Haciz Konulabilir mi? 
797
60.B.4. İhale ve Sözleşme İşlemleri ile Hakediş Uygulamaları 
808
60.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
808
60.C.1. İdarelerin Birlik ve Vakıfları Açısından İhale Yasağının Sınırı 
808
60.C.2. Diğer Kanunlardan Kaynaklanan Yasaklama Hükümleri 
809
60.C.3. İhaleye Katılamayacak Olan Kişilerin Ortak Oldukları Şirketlerin İhaleye Girebilme Koşulu 
810
60.C.5. Kamu Görevinden Ayrılanların İstekli Bünyesinde İstihdamı İhale Yasağına Girer mi? 
812
60.C.6. İhale Yasağının Kroki ile Gösterilmesi 
813
60.C.7. Evlilik Bağı ile Oluşan Sıhri Hısımlık Boşanma ile Sona Erer mi? 
814
60.C.8. Devir ve Devralmalarda Yasaklılık ve Mali Kazanımların Durumu 
814
60.C.9. İhaleye Katılan İsteklilerin İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolünün Yapılması 
816
60.C.10. Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumu 
816
60.C.11. Doğrudan Temin Uygulaması 
816
60.C.12. Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir? 
818
60.C.13. Küçük Ölçekli Belde Belediyelerinin Akaryakıt Alımları 
820
60.C.14. Mutemet Avansları Uygulaması (Ön Ödeme) 
820
60.C.15. Doğrudan Temin ile Yapılan Alımlarda Damga Vergisi Uygulaması 
821
60.C.16. Doğrudan Teminde Yasaklılık Teyiti Zorunluluğu Var mıdır? 
823
60.C.17. Doğrudan Temin Kayıt Formu 
823
60.C.18. Doğrudan Teminde Yasaklama Kararı Verilmesi Mümkün müdür? 
823
60.C.19. Doğrudan Teminlerde İş Deneyim Düzenlenebilir mi? 
824
60.C.20. Doğrudan Temin Kapsamında Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin Ortağı Olduğu Şirket İhaleye Katılabilir mi? 
824
60.C.21. Kamu İhale Kanunundaki %10 Limitinin Uygulanması 
825
A. Limit İçeren Maddeler 
825
B. Sınırın Tespiti Nasıl Yapılacak? 
826
C. Limitin Aşılması Gerektiğinde Yapılması Gerekenler 
826
D. İzin Başvurusu Nasıl Yapılacak? 
827
E. Uygun Görüş İçin Gerekçeli Şekilde Doldurulmuş Başvuru Formu Örneği 
827
60.C.22. Belediye İtfaiye Personelinin Ferdi Kaza Sigortası Primlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi 
828
60.C.23. Belediyelerin Taşıt Alımları Bakanlar Kurulunun Ön Müsaadesine Tabi midir? 
828
60.C.24. Belediye ile Yüklenici Arasındaki İhtilafların Yargısal Çözüm Yeri 
829
60.C.25. Kamu İhalelerinde İdarenin Kusurundan Kaynaklanan ve Yüklenici Aleyhine Hüküm Doğurabilen İhtilaflı Konular 
830
A. İdarenin Müteahhidin Zararına Yol Açacak Biçimde Ödevini Yerine Getirememesi 
831
B. İhale Komisyon Üyelerinin Kendi Kusurundan Doğan Hazine Zararı 
832
C. İhale Açılmadan İlave İşin Aynı Müteahhide Yaptırılması 
832
D. Kendinden Beklenen Asgari Basiret, Dikkat ve Özeni Göstermeyen İdarenin Sorumluluğu 
832
60.C.26. Belediye Başkanının Temsil Ağırlama Harcamaları 
832
A. Belediye Başkanının Takdirinin Sınırı 
833
B. Yönerge Gereğince Yapılan Kutlama, Taziye ve İlan Giderleri 
834
C. Yönerge Uyarınca Belediye Bütçesinden Gerçekleştirilen Ağırlama Giderleri 
835
D. Beldeye Katkısı Olanların Ödüllendirilmesi 
836
E. Yönerge Uyarınca Yapılan Ödemelerde Gerekli Açıklığın Bulunmaması Durumu 
836
F. Yönerge Gereğince Yapılan Harcırah Ödemeleri 
837
G. Temsil Harcamalarının Sponsor Kullanarak Yapılması 
837
H. Konu ile İlgili Sayıştay Daire ve Temyiz Kurulu Kararları 
838
60.C.27. Ödemelerden Eksik Kesilen veya Hiç Kesilmeyen Vergiden Dolayı Sorumluluk 
845
60.C.28. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerine Ait Hakedişlerden Kesilmeyen veya Eksik Kesilen Vergiden Dolayı Sorumluluk 
847
60.C.29. Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme İşlemleri 
847
60.C.30. Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyeleri İhale Komisyonlarında Görev Alabilirler mi? 
848
1. Konunun 2886 Sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi 
848
2. Seçimle Gelen Belediye Başkan Yardımcılığı Müessesesi 
849
3. Devlet Memurları Kanun Hükümleri 
849
4. Konunun 4734 Sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi 
849
60.C.31. Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları 
850
1. Kamudan Sonra Özelde Çalışmaya Devam Edenler 
850
2. Doğrudan İşçinin Banka Hesabına Yatırılacak 
851
3. Yazılı Başvurulacak 
851
4. Tutar, Hizmet Cetvelleri Esas Alınarak Tespit Edilecek 
851
5. İşçi Aradaki Farkı İşverenden Talep Edebilecek 
851
60.D. YARGI KARARLARI 
852
60.D.1. Belediye Başkanının Taktığı Altın Giderleri Belediye Bütçesinden Karşılanabilir mi? 
852
60.D.2. Belediyenin Üst Düzey Personeline Konut Olarak Tahsis Edilmek Üzere Taşınmaz Mal Kiralanması 
853
60.D.3. İşçilere Yapılan Aynî Yiyecek Yardımının GV Karşısındaki Durumu 
854
60.D.4. Kamulaştırma Ödemelerinden Damga Vergisi Kesilecek mi? 
854
60.D.5. Finansal Kiralama Yoluyla Satın Alınan Otobüs Taksitlerinin Ödenmesinde Damga Vergisi Kesilecek midir? 
854
60.D.6. Ressam ve Heykeltıraşa Yapılan Ödemelerden Yapılması Gereken Kesinti 
855
60.D.7. Zirai Ürün Alımlarında Vergi 
855
60.D.8. Minibüs Kiralanması İşinde Harcama Pusulası Karşılığı Ödeme 
856
60.D.9. Esnaf Muaflığından Yararlanma 
856
60.D.10. Belediyeler Devlet İhale Yasası’nın 75. Maddesinden Yararlanabilir mi? 
856
60.D.11. Kanuna Aykırı Olarak Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması 
857
60.D.12. Amatör Spor Kulüplerine Para Yardımı Yapılabilir mi? 
858
60.D.13. Görev Tahsisli Lojman Giderleri Bütçeden Ödenir mi? 
858
60.D.14. Sözleşme İle Çalışan Avukatlara Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılır mı? 
858
60.D.15. Ödenen Gecikme Zammı Kamu Zararı mıdır? 
859
60.D.16. Kiraya Verilen Mekânın Elektrik Gideri Bütçeden Karşılanır mı? 
860
60.D.17. Zamanaşımına Uğramış Alacaklar İçin Gerekli Haciz İşlemleri 
860
60.D.18. İhale Doküman Bedelinin Ödendiğine Dair Makbuzun Aslı Yerine Fotokopisinin Konulması 
861
60.D.19. Hakedişlerin Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz Rücu Edilir mi? 
862
60.D.20. Harcanmayan Ödenek Dilimleri İçin Fiyat Farkı Ödenmesi Kamu Zararı mıdır? 
862
60.D.21. Yüklenici Personelinin Konaklama Gideri Bütçeden Ödenir mi? 
863
60.D.22. Ödemeye Esas Miktarının Fiili İmalattan Fazla Olması 
863
60.D.23. Projedeki İmalat İçin İş Artışı Kapsamında Bedel Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu? 
864
60.D.24. Kimler Gerçekleştirme Görevlisi Kabul Edilir? 
865
60.D.25. Mevzuatta Öngörülenden Fazla Konaklama Ücreti Ödenmesi 
866
60.D.26. Tedviren Görevlendirmelerde Görev Tazminatı Ödenir mi? 
867
60.D.27. Mahkemenin Beraat Kararları Sayıştay Sorumluluğunu Kaldırır mı? 
867
60.D.28. Belgeleri Düzenleyenlerin Sorumluluğu 
868
60.D.29. İmzasız Temyiz Dilekçesi İşleme Konulur mu? 
868
60.D.30. Kanıtlayıcı Belge Olmadan Yapılan Ödemede Sorumluluk 
869
60.D.31. Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu 
869
60.D.32. Cezai Yönden Verilmiş Bulunan Beraat Kararı Sayıştay Yargısını Etkiler mi? 
870
60.D.33. Teslim Hizmetinin Bulunması Nedeniyle Gazete Fiyatları Yüksek Ödenebilir mi? 
871
60.D.34. Taşınmazlar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerine İlave Edilmemesi 
871
60.E. İLGİLİ MEVZUAT 
872
60.E.1. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun İlgili Maddeleri 
872
60.E.2. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 
872
60.E.3. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi 
872
60.E.4. Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi 
874
61.A. KANUN METNİ (Belediye Bütçesi) 
875
61.B. AÇIKLAMA 
876
61.B.1. Belediye Bütçesinin İlkeleri 
876
61.B.2. Bütçe Tasarısına İlişkin Cetveller 
876
61.B.3. Bütçe Kararnamesi ve Bütçeyi Oluşturan Cetveller 
877
61.B.4. Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediye Bütçeleri 
878
61.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
878
61.C.1. Bütçenin Tarihçesi 
878
61.C.3. Çağdaş Bütçe Uygulamaları 
880
61.C.4. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Belediyelerin Yeri 
880
61.C.5. Belediyelerin Bütçe Hesap Planı 
881
61.C.6. Mahalli İdareler 2021 Yılı Detaylı Hesap Planı 
888
61.D. YARGI KARARLARI 
888
61.D.1. Başkanlık Ödeneğinin Geçmiş Dönemlere Yürütülecek Şekilde Belirlenmesi 
888
61.D.2. Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine Ait Cep Telefonlarının Bütçeden Karşılanması 
888
61.D.4. Belediye İşçilerinin Payına Düşen Tazminatların Bütçeden Karşılanması 
889
61.D.5. Tehdit İle İhaleden Vaz Geçirme 
890
61.D.6. Belediye Başkanının Ortak Olduğu Şirkete İhale Vermesi 
890
61.D.7. Bölerek Pazarlık Yöntemiyle Mal Alınması 
890
61.D.8. Komisyonun Yönteme Uymayan Puanlar Vermesi 
890
61.D.9. Görevinin Kötüye Kullanımının Karinesi 
890
61.D.10. Şifahi Talimatla İhalesiz Yaptırılan İşler Hakkında Henüz Yapılmamış İşlermiş Gibi Keşif Özetleri Hazırlanması 
891
61.D.11. İhaleye Fesat Karıştırma İle Birlikte İrtikâp Suçunun Birlikte Oluşması 
891
61.D.12. İhaleye Girilmesinin Engellenmesi 
892
61.D.13. Usul ve Esaslara Uymadan İhale Yapılması Görevin Kötüye Kullanımına Girer mi? 
892
61.D.14. Komisyonun Yönteme Uymayan Puanlar Vermesi 
892
61.D.15. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmayan Davranış Suç Oluşturur mu? 
892
61.E. İLGİLİ MEVZUAT 
893
61.E.1. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 
893
62.A. KANUN METNİ (Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü) 
894
62.B. AÇIKLAMA 
894
62.B.1. Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü 
894
62.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
896
62.C.1. Bütçenin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
896
62.D. YARGI KARARLARI 
896
62.D.1. Meclis, Bütçeyi Bütünüyle Reddedebilir mi? 
896
62.D.2. Bütçenin Tümünün Gerekçesiz Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi? 
896
62.D.3. Bütçenin Gider Kısmının Reddi 
896
62.D.4. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması 
897
62.D.5. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi? 
897
62.E. İLGİLİ MEVZUAT 
898
62.E.1. Analitik Bütçe Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber 
898
62.E.2. Bütçe Çağrısı (2020–2022 Dönemi) 
898
62.E.3. Bütçe Hazırlama Rehberi (2020–2022 Dönemi) 
898
63.A. KANUN METNİ (Harcama Yetkilisi) 
898
63.B. AÇIKLAMA 
898
63.B.1. Harcama Talimatı ve Sorumluluk 
899
63.B.2. Harcamanın Gerçekleştirilmesi 
899
63.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
899
63.C.1. Ödenemeyen Giderler ve Zamanaşımı 
899
63.C.2. Ön Ödeme ve Avans İşlemleri Nasıl Yürütülür? 
900
63.D. İLGİLİ MEVZUAT 
900
63.D.1. Belediyelerde Harcama Yetkilisini Belirlenmesi 
900
64.A. KANUN METNİ (Kesinhesap) 
901
64.B. AÇIKLAMA 
901
64.B.1. Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi 
902
64.B.2. Belediye Kesin Hesabı Oluşturan Cetveller 
902
64.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
902
64.C.1. Kesinhesabın Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi? 
902
64.D. YARGI KARARLARI 
903
64.D.1. Kesinhesap Cetvellerinin Kabul Edilmemesi 
903
64.D.2. Gerekçe Belirtmeksizin Kesinhesabın Reddi 
903
65.A. KANUN METNİ (Bütçe Sistemi) 
903
65.B. AÇIKLAMA 
903
65.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
904
65.C.1. Belediyelerde Analitik Bütçe Uygulaması 
904
A. Gider Bütçesi 
904
1. Kurumsal Sınıflandırma 
904
a. Birim Bazında Kurumsal Kodlama Yapılan Kurum (Örnek: 1) 
905
b. Birim Bazında Kurumsal Kodlama Yapılmayan Kurum (Örnek: 2) 
906
2. Fonksiyonel Sınıflandırma 
906
3. Finansman Tipi Sınıflandırma 
907
4. Ekonomik Sınıflandırma 
907
B. Gelir Bütçesi 
908
C. Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırması 
908
65.C.2. Analitik Bütçe Süreci Nasıl İşler? 
909
A. Belediyelerde 
909
B. İl Özel İdaresinde 
909
C. Belediyeye Bağlı İşletme Bütçeleri 
910
D. Birlik Bütçeleri 
910
E. Bağlı İdarelerde; (İSKİ, ASKİ, EGO vb.) 
910
F. Bütçeyi Oluşturan Cetveller 
910
G. Bütçenin Yazımı 
911
H. Belediye Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğü 
911
65.C.3. Analitik Bütçe Uygulama Örnekleri 
913
65.C.4. Analitik Bütçe Modülü 
913
65.D. YARGI KARARLARI 
914
65.D.1 Usulüne Uygun Olarak Çalıştırılmayan Hesaplar 
914
65.E. İLGİLİ MEVZUAT 
914
65.E.1. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 
914
65.E.2. Performans Programı Hazırlama Rehberi 
914
65.E.3. Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi 
914
65.E.4. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Analitik Bütçe Sınıflandırması 
914
66.A. KANUN METNİ (Geçmiş Yıl Bütçesinin Devamı) 
914
66.B. AÇIKLAMA 
914
67.A. KANUN METNİ (Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri) 
915
67.B. AÇIKLAMA 
915
67.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
916
67.C.1. Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri İçin DPT Oluru Alınacak mıdır? 
916
67.C.2. Belediyelerin Yıllara Sari Hizmet İhaleleri 
916
67.C.3. Mıcır Alım İşi Yıllara Sari İhale Edilebilir mi? 
918
67.D. YARGI KARARLARI 
919
67.D.1. Belediye Çöp Toplama İşinin Alt İşverene Gördürülmesi 
919
67.E. İLGİLİ MEVZUAT 
920
67.E.1. 5018 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri 
920
67.E.2. Kamu İhale Kanununun 62/e maddesi Hükmü 
921
68.A. KANUN METNİ (Borçlanma) 
922
68.B. AÇIKLAMA 
923
68.B.1. Dış Finansman İmkanları 
924
68.B.2. İller Bankası Kaynaklarından Yatırım Kredisi ve Nakit Kredi Kullanımı 
924
68.B.3. İç Borçlanmada Yetki 
924
68.B.4. Toplam Borç Stokunun Sınırı 
925
68.B.5. Altyapı Yatırım Projeleri İçin Yapılacak Borçlanmalar 
925
68.B.6. İller Bankasınca Sağlanan Proje Finansmanı ve Kredilendirme İmkânları 
926
68.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
929
68.C.1. Belediye Dış Borçlanmalarının Dünü Bugünü 
929
A. Dış Borçlanmanın Tarihçesi 
930
B. Düyun–ı Umumiye İdaresi 
930
C. Belediyelerde Dış Kredi Kullanımları 
931
D. Diğer Ülke Belediyelerinde Dış Borçlanma 
931
68.C.2. Belediyelerde Dış Borçlanma Uygulamaları ve Muhasebeleştirme 
932
A. Neden Dış Borçlanma? 
932
B. Belediye Dış Borçlanmalarında Yetki 
933
C. Sistemin İşleyişi ve Muhasebeleştirilmesi 
933
D. Dış Borçlanmada Yöntem 
934
E. Genel Değerlendirme 
934
68.C.3. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı 
935
68.D. YARGI KARARLARI 
935
68.D.1. Belediyeler Cari Hesap Şeklinde Bankalardan Kısa Vadeli Borçlanma Yapabilir mi? 
935
68.D.2. Leasing Usulü ile Gerçekleştirilen Belediye Borçlanmaları 
936
68.D.4. Yabancı Para ile Finanse Edilen İşlerde Damga Vergisi 
937
68.D.5. Dış Alımlarda Damga Vergisi 
937
68.D.6. Yasa ile Ayrılan Bir Payın Belediyelerce Kullanılmasının Borçlanılma Koşuluna Bağlanması 
937
68.D.7. Dış Borç Yoluyla Elde Edilen Kaynak Özel Fonda Tutulabilir mi? 
938
68.D.8. Yurtdışına İhraç Edilen Tahviller Karşılığı Elde Edilen Dövizlerin Tutulduğu Off–Shore Bankasının İflasında Başkanın Sorumluluğu 
938
68.E. İLGİLİ MEVZUAT 
939
68.E.1. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun İlgili Maddeleri 
939
68.E.2. Vergi Usul Kanununun İlgili Maddeleri (Yeniden Değerleme Oranı) 
939
68.E.3. İller Bankasına Genel Yetki Kararı Verilmesine İlişkin Belediye Meclis Kararı Örneği 
940
68.E.4. Borç Stokunun Hesaplanmasına İlişkin Genelge 
940
68.E.5. Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği 
941
69.A. KANUN METNİ (Arsa ve Konut Üretimi) 
941
69.B. AÇIKLAMA 
941
69.B.1. Arsa Tahsis Koşulları 
942
69.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
942
69.C.1. Gecekondu Kanununun 25’inci Maddesine Uyan Kimseler Kimlerdir? 
942
69.C.2. Kıymet Takdir Komisyonları Nasıl Oluşturulur? 
943
69.C.3. Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması 
944
69.C.4. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması 
947
69.C.5. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili 
949
69.C.6. Tahsis Edilen Arsaların Kullanılmaması Halinde Yapılması Gereken 
951
69.D. YARGI KARARLARI 
952
69.D.1. Kadastral Parsellerin Dışında Oluşturulan İmar Parsellerinden Tahsis Yapılması 
952
69.D.2. Enkaz Bedeli Ödenerek Gerçekleştirilen Kamulaştırma 
953
69.D.3. Taşınmazın Toplu Konut Alanı İçine Alınmasındaki Kamu Yararı 
953
69.D.4. Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tapuya Tescili 
953
69.D.6. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
954
69.D.7. Kamulaştırma İşlemlerinde Görev Alanlara Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi 
954
69.D.8. Kamulaştırma Bedelinin Hesabında Taşınmaz Malın Üzerinde Bulunan Ağaç, Bağ Gibi Değerlerin de Dikkate Alınması 
955
69.D.9. Konut İnşaatlarında Vergi İndirimi 
956
69.D.10. Kamulaştırma Bedellerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması 
956
69.D.11. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İleriye Etkile Fesih 
957
69.D.12. Kooperatife Ait Taşınmazların Toplu Konut Alanına Alınması 
957
69.D.13. Yeşil Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesi 
957
69.D.14. Kat Karşılığı Yoluyla Satış Uygulaması 
957
69.D.15. Kat Karşılığı İnşaat Yaptıran Kişiye Yapı Sahibi Sıfatıyla İmar Para Cezası Verilir mi? 
958
69.D.16. Kat Karşılığı İnşaat Yapmak Üzere Maliklerle Sözleşme Yapan Kişinin Dava Hakkı 
958
69.D.17. Tapu Kaydı Terkin Edilmek Suretiyle Taşınmazın Mülkiyetinin Belediyeye İntikali 
959
69.E. İLGİLİ MEVZUAT 
960
69.E.1. Kıymet Takdiri Esaslarının Belirlenmesi 
960
69.E.2. Kat Karşılığı Yapılan İnşaatlarda Arsa Sahibine Daire Dışında Nakit ve Kira Ödemeleri 
961
69.E.3. Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik 
962
69.E.4. Kat Karşılığı Elde Edilen Gayrimenkullerin Satışının Vergilendirilmesi 
967
69.E.5. Gecekondu Kanunu 
969
69.E.6. Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 
970
70.A. KANUN METNİ (Şirket Kurulması) 
970
70.B. AÇIKLAMA 
970
70.B.1. Anonim Şirketin ve Ortakların Sorumluluğu 
970
70.B.2. Anonim Şirketlerle İlgili Uygulamadaki Bazı Önemli Hususlar 
970
70.B.3. Belediyeler Her Faaliyet Alanında Şirket Kurabilir mi? 
971
70.B.4. Belediyeler Hibe Yoluyla Şirket Ortağı Olabilir mi? 
971
70.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
973
70.C.1. Belediye Şirketlerinin Kuruluş Süreçleri 
973
70.C.2. Şirket Hakkında Yanlış Bilgi Verilmesinin Sonuçları 
974
70.C.3. Belediye Şirketleri Harcamalarında Kamu İhale Kanununa Tabi midir? 
974
70.C.4. Belediye Şirketlerinin Belediye İhalelerine Girmesi 
974
70.C.5. Belediye Şirketlerinde Çalışanların Maaş ve Harcırahları 
975
70.C.6. Şirketin Kuruluşu İçin Bakanlar Kurulu İznine İhtiyaç Var mıdır? 
975
70.C.7. Belediye Güvenlik Hizmetlerinin Belediye Personel Anonim Şirketine Gördürülmesi 
975
70.C.8. Personel İstihdamı İçin Kurulan Şirketin Faaliyet Alanının Değiştirilmesi Mümkün müdür? 
977
70.D. YARGI KARARLARI 
979
70.D.1. Belediye Şirket Sermayesinin Artırılması Kapsamında Yatırılan Sermayeler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması 
979
70.D.2. Sermaye Artırımının Kullanılması Koşulu 
979
70.D.3. Belediye Şirketine Ait Giderlerin Bütçeden Karşılanması 
980
70.D.4. Otoparka Bırakılan Aracın Çalınması 
980
70.D.5. Belediye Şirketi Çalışanı 
980
70.D.6. Belediye ve İktisadi Kamu Teşebbüslerine Ait Motorlu Araçlar 
980
70.D.7. Ticari İşletme İşleten Kamu Kurumu 
980
70.D.8. Özelleştirilen Şirketinin Uhdesinde Bulunan Maden Ruhsatı 
981
70.D.9. Belediyenin Ağırlama Giderlerinin Şirket Hesaplarından Ödenmesi 
981
70.E. İLGİLİ MEVZUAT 
982
70.E.1. 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununun İlgili Hükümleri 
982
70.E.2. Türk Ticaret Kanununun İlgili Maddeleri 
982
70.E.3. Belediye Şirketlerinin Yapı Denetim Şirketi Kurması 
984
70.E.4. Belediyelerin Şirket Kurma Talepleri 
985
71.A. KANUN METNİ (İşletme Tesisi) 
987
71.B. AÇIKLAMA 
987
71.B.1. Belediye İşletmeleri 
987
71.B.2. Bütçe İçi İşletmenin Mahalli İdare Teşkilat Yapısındaki Yeri 
987
71.B.3. Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
989
71.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
990
71.C.1. İşletmeler İçin Ayrı Bütçe Düzenlenecek mi? 
990
71.C.2. Döner Sermayeli Kuruluşlarla İlgili Sermaye Taahhütlerinin İzlenmesi 
990
71.D. YARGI KARARLARI 
991
71.D.1. Bütçe İçi İşletmeye Ait Muhasebe Uygulamalarının Eksik Yapılması 
991
71.D.2. Büyükşehir Belediyesine Ait Otogar İşletmesi, KDV’ye Tabi Olacak mıdır? 
991
71.D.3. Belediye Tiyatro Müdürlüğü Hesabının Bütçe Dışına Çıkarılması 
991
71.D.4. Bütçe İçi İşletme Adına Açılmış Olan Özel Hesabın Mevzuat Hükümlerine Uygun İşlememesi 
992
71.E. İLGİLİ MEVZUAT 
992
71.E.1. Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği 
992
72.A. KANUN METNİ (Borç ve Alacakların Takas ve Mahsubu) 
996
72.B. AÇIKLAMA (Mülga) 
996
73.A. KANUN METNİ (Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı) 
996
73.B. AÇIKLAMA 
999
73.B.1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı İlanında Yetki 
999
73.B.2. Belediyelere Devredilen Gayrimenkullerden Hangi Tarihten İtibaren Ecrimisil Alınmaz? 
1000
73.B.3. Kentsel Dönüşüm Alanındaki Gayrimenkul Sahipleri İle Anlaşma 
1000
73.B.4. Proje Ortak Giderinin Kapsamı 
1000
73.B.5. Kentin Bina Cephelerine Çevre Tanzim Çalışmaları Yapılması 
1001
73.B.6. İhtiyaç Duyulan Yerlerde İbadethane ve Yurt İnşası 
1002
73.B.7. Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulaması 
1002
73.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1003
73.C.1. Kentsel Dönüşüm İle İlgili Yapılacak Harcamalarda Belediyelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
1003
73.C.2. Afet Riski Altındaki Yapıların Maliklerine Kira Yardımı Şartları 
1009
73.C.2. Afet Riski Altındaki Alanların Planlama Süreci 
1010
73.C.3. Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarının Tahliyesi 
1011
73.C.4. Altyapı ve Rekreasyon Katılım Bedeli Nasıl Alınacak? 
1012
73.C.5. Vergi, Resim ve Harçlarla İlgili İndirimlerden Yararlanmanın Şartları 
1013
73.D. YARGI KARARLARI 
1014
73.D.1. Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Kira Yardımı ve Taşınma Tazminatının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu 
1014
73.D.2. Tapu Tahsis Belgeli Gecekondu 
1015
73.D.3. Haksız Yıkım Nedeniyle Tazminat 
1015
73.D.4. Arsa Payı Devri 
1016
73.D.5. Projeye Aykırı Yapının Yıkılması 
1016
73.D.6. Kentsel Dönüşüm Alanındaki Sosyal Konutların Tabu Harcı Oranı Nedir? 
1016
73.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1017
73.E.1. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
1017
73.E.2. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği 
1017
73.E.3. Kentsel Dönüşümde Hak Sahibi Olmayanlara Yardım Yapılmasına Dair Karar 
1017
74.A. KANUN METNİ (Yurt Dışı İlişkileri) 
1019
74.B. AÇIKLAMA 
1019
74.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1020
74.C.1. Yurtdışı Kardeş Şehir İlişkisi 
1020
74.D. YARGI KARARLARI 
1021
74.D.1. Yurtdışı Görevlendirmelerde Harcırah Mevzuatı Üzerinde Ödeme Yapılması 
1021
74.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1021
74.E.1. Belediyelerde Yurtdışı Görevlendirmeleri 
1021
74.E.2. Yurtdışı Ziyaretlerin Dışişleri Bakanlığının Bilgisi Dahilinde Yürütülmesi 
1023
74.E.3. Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinin Yurt Dışına Çıkışlarında İçişleri Bakanlığı Ön İzni Gerekir mi? 
1024
75.A. KANUN METNİ (Diğer Kuruluşlarla İlişkiler) 
1024
75.B. AÇIKLAMA 
1025
75.B.1. Diğer Kuruluşlarla İlişkilere Girişme Şartları 
1025
75.B.2. Belediyeler Diğer Kanunlardaki Benzer Düzenlemelerden Yararlanabilir mi? 
1026
75.B.3. Belediye Hizmetlerinin Diğer Belediyelerce Görülmesi 
1027
75.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1027
75.C.1. Belediyelerce Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Yardım Yapılması 
1027
75.C.2. Hizmet Binası İçin Cumhurbaşkanlığından İzin Alınması Gerekir mi? 
1037
75.C.3. Bağlı İdareye Bedelsiz Taşınmaz Devri 
1038
75.D. YARGI KARARLARI 
1039
75.D.1. Komşu Belediyeye Ödenen Vergilerin Geri Alınması 
1039
75.D.2. Ait Bir Taşınmazın Kamu Kurumu Niteliğini Haiz Tüzel Kişiliğe Tahsisi 
1039
75.D. İLGİLİ MEVZUAT 
1039
75.D.1. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri 
1039
76.A. KANUN METNİ (Kent Konseyi) 
1040
76.B. AÇIKLAMA 
1040
76.B.1. Kent Konseyinin Oluşumu 
1041
76.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1042
76.C.1. Kent Konseyinin Amacı 
1042
76.C.2. Kent Konseyinin Çalışma İlkeleri 
1042
76.C.3. Yeni Büyükşehirlerde Kent Konseyi’nin Kurulması 
1043
76.D. İLGİLİ MEVZUAT 
1050
76.D.1. Kent Konseyi Yönetmeliği 
1050
77.A. KANUN METNİ (Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım) 
1050
77.B. AÇIKLAMA 
1050
77.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1051
77.C.1. Gönüllülük Kavramı ve Gönüllülerde Aranılacak Özellikler 
1051
77.C.2. Gönüllülük Esasıyla Yürütülebilecek Hizmetler Nelerdir? 
1051
77.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1052
77.E.1. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 
1052
78.A. KANUN METNİ (Yazışma) 
1052
78.B. AÇIKLAMA 
1052
78.B.1. Yazışma Kavramı ve Önemi 
1052
78.B.2. Resmi Yazışma Kuralları 
1053
78.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1053
78.C.1. Resmi Yazışmada Elektronik Ortamın Kullanılması 
1053
78.C.2. Resmî Yazışma Ortamları 
1054
78.C.3. Belgenin Çoğaltılması 
1054
78.C.4. Belgenin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Alınması 
1054
78.C.5. Görüş, Bilgi ve Belge Taleplerinde Süre 
1055
78.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1055
78.E.1. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 
1055
78.E.2. e. Yazışma Teknik Rehberi (Sürüm 1.3) 
1055
78.E.3. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
1056
78.E.4. e. Yazışma Projesi (Genelge 2017/21) 
1056
79.A. KANUN METNİ (Belediye Tasarrufundaki Yerler) 
1056
79.B. AÇIKLAMA 
1056
79.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1057
79.C.1. Belediyenin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyıların Belediyece İşletilmesi 
1057
79.C.2. Belediyelerce Denizden Doldurularak Elde Edilen Taşınmazlar 
1058
A. Bu Taşınmazların Hukuki Durumu 
1059
B. Tasarruf Yetkisinin Belediyelere Devri ve Yapılaşma 
1060
79.C.3. Doldurma Yoluyla Arazi Kazanma Süreci Nasıl İşler? 
1060
79.D. YARGI KARARLARI 
1061
79.D.1. Denizden Doldurulmuş Yerler İçin Ecrimisil Ödenmemesi İçin Devrin Zorunlu Olması 
1061
79.D.2. Belediye Denetiminde Yıktırılması Gereken Eski Eser Taşınmazın Usulsüz Yıkımı 
1061
79.D.3. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Belediyece İşletilmesi 
1061
79.D.4. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisabı 
1061
79.D.6. Denizden Doldurulan Yerler 
1062
79.D.7. Balıkçı Barınaklarından Ecrimisil Alınır mı? 
1062
79.D.8. Kıyı Kanununa Aykırı Eylem 
1063
79.D.9. Yeşil Alandan Lokanta Alanına Dönüştürülmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği 
1064
79.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1064
79.E.1. Kıyı Kanunu 
1064
79.E.2. Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik 
1064
79.E.3. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun İlgili Maddeleri 
1065
79.E.4. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
1065
80.A. KANUN METNİ (Şehirlerarası Özel Otobüs Terminali İşletmesi ve Akaryakıt İstasyonları) 
1065
80.B. AÇIKLAMA 
1065
80.B.1. Akaryakıt İstasyonlarının Çalışma Ruhsatı 
1065
80.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1065
80.C.1. Şehirlerarası Otobüs Terminalinden Elde Edilen Gelirlerin Beyannamede Gösterilmesi Gerekir mi? 
1065
80.C.2. Ücretsiz Seyahatten Kimler Nasıl Yararlanabilir? 
1066
80.D. YARGI KARARLARI 
1067
80.D.1. LPG Satış Ruhsatı Olmayan Ticarethane 
1067
80.D.2. Otobüs Terminalinden Elde Edilen Gelirler, Kurumlar Vergisine Tabi midir? 
1068
80.D.3. Kaldırımın Altına Akaryakıt Tankı Yerleştirilmesi 
1068
80.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1068
80.E.1. Gazi ve Harp Malûllerinin Belediye Otobüslerinde Ücretsiz Seyahatleri 
1068
80.E.2. Ücretsiz Seyahat Hakkının Kapsamı 
1069
80.E.3. Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği 
1070
80.E.4. Serbest Toplu Taşım Kartları Özel Toplu Taşım Araçlarında Geçerli midir? 
1074
80.E.5. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı 
1075
80.E.6. Kooperatiflerin Motorin Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılması 
1075
80.E.7. Bayilik Lisansı Bulunmayan Akaryakıt İstasyonları 
1076
80.E.8. Akaryakıt İstasyonları Arasındaki Mesafe 
1077
81.A. KANUN METNİ (Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı) 
1077
81.B. AÇIKLAMA 
1078
81.C. YARGI KARARLARI 
1078
81.C.1. Onaylanmayan Amblemin Kullanılması 
1078
82.A. KANUN METNİ (Avukatlık Ücretinin Dağıtımı) 
1078
82.B. AÇIKLAMA 
1078
82.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1079
82.C.1. Belediyelerde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat İstihdamı 
1079
82.C.2. Vekalet Ücretlerinin Avukatlara Ödenmesi 
1089
82.D. YARGI KARARLARI 
1092
82.D.1. Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesinde Sınıra Uyulmaması 
1092
82.D.2. Belediye Avukatının Baro Aidatının Belediye Bütçesinden Ödenmesi 
1092
82.D.3. Avukat Sözleşmesinin Feshinden Dolayı Dava İş Mahkemesinde Açılabilir mi? 
1092
82.D.4. Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Avukatlık Hizmeti Satın Alınması 
1093
82.D.5. Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi 
1093
82.D.6. Davanın Avukat Vasıtasıyla Takip Etmesine Rağmen Ücret Hükmedilmemesi 
1094
82.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1095
82.E.1. Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik 
1095
82.E.2. Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliği 
1095
83.A. KANUN METNİ (Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması) 
1096
83.B. AÇIKLAMA 
1096
83.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1096
83.E.1. 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı 
1096
83.E.2. Bazı Vergilerin 2020 Yılı Artış Oranları 
1097
84.A. KANUN METNİ (Uygulanmayacak Hükümler) 
1098
84.B. AÇIKLAMA 
1099
85.A. KANUN METNİ 
1099
85.B. AÇIKLAMA 
1101
85.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1103
85.C.1. Yeni Seçilmiş Belediye Başkanlarının Eski Döneme Ait Primleri Bütçeden Ödenebilir mi? 
1103
85.C.2. Seçildikten Sonra SSK ve Bağ–Kur’a Bağlı Olarak Çalışmak İsteyen Belediye Başkan ve Meclis Üyelerinin Primleri 
1104
EK.M.1. KANUN METNİ (Asansör yıllık kontrol faaliyetlerine ilişkin sorumluluk) 
1104
EK.M.1. AÇIKLAMA 
1104
EK.M.2. KANUN METNİ 
1105
EK.M.2. AÇIKLAMA 
1105
EK.M.3. KANUN METNİ 
1106
EK.M.3. AÇIKLAMA 
1106
G.1.A. KANUN METNİ 
1106
G.1.B. AÇIKLAMA 
1107
G.2.A. KANUN METNİ 
1107
G.2.B. AÇIKLAMA 
1107
G.3.A. KANUN METNİ 
1108
G.3.B. AÇIKLAMA 
1108
G.4.A. KANUN METNİ 
1108
G.4.B. AÇIKLAMA 
1109
G.5.A. KANUN METNİ 
1109
G.5.B. AÇIKLAMA 
1110
G.6.A. KANUN METİN 
1110
G.7.A. KANUN METNİ 
1110
G.7.B. AÇIKLAMA 
1111
G.8.A. KANUN METNİ 
1111
G.M. 9. AÇIKLAMA 
1111
G.M. 9. KANUN METNİ 
1111
G.M.10. KANUN METNİ 
1112
G.M.10. AÇIKLAMA 
1112
G.M.11.A. KANUN METNİ 
1112
G.M.11.B. AÇIKLAMA 
1112
G.M.12.A. KANUN METNİ 
1113
G.M.12.B. AÇIKLAMA 
1113
86.A. KANUN METNİ (Yürürlük) 
1113
86.B. AÇIKLAMA 
1114
87.A. KANUN METNİ (Yürütme) 
1114
87.B. AÇIKLAMA 
1114
İkinci Kitap
5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç) 
1119
1.B. AÇIKLAMA 
1119
2.A. KANUN METNİ (Kapsam) 
1120
2.B. AÇIKLAMA 
1120
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar) 
1120
3.B. AÇIKLAMA 
1120
4.A. KANUN METNİ (Kuruluş) 
1121
4.B. AÇIKLAMA 
1121
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1122
4.C.1. Büyükşehir Belediyelerinde Harcırah Ödemesi 
1122
4.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1124
4.E.1. On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
1124
5.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Sınırları) 
1124
5.B. AÇIKLAMA 
1124
5.B.1. Büyükşehire Bağlı Yerleşim Yerlerinin Merkeze Uzaklığı 
1124
5.B.2. Tüzel Kişiliği Sona Eren Köylerin Durumu 
1125
5.B.3. Orman Köylerinin Tüzel Kişiliği 
1125
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1125
5.C.1. Büyükşehirlerde Köy Koruculuğu Müessesesi 
1125
5.D. YARGI KARARLARI 
1129
5.D.1. Büyükşehir Belediyesinin Mücavir Alanın Tanımı Konusundaki Yetkisi 
1129
5.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1129
5.E.1. Tüzel Kişiliğini Koruyan Orman Köylerinde İmara İlişkin Yetkiler 
1129
6.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesine Katılma) 
1129
7.A. KANUN METNİ (Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları) 
1130
7.B. AÇIKLAMA 
1133
7.B.1. Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşımla İlgili Görevleri 
1134
7.B.2. Çevreye İlişkin Büyükşehir Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları 
1135
7.B.3. Gıda ve Sağlıkla İlgili Görevleri 
1135
7.B.4. Eğitim, Sosyal ve Kültürel Hizmetler 
1136
7.B.5. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Olduğu Halde Kapsam Dahilinde Olmayan Yerler 
1136
7.B.6. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri 
1136
7.B.7. İl İçi ve 100 Kilometreye Kadar Olan Şehirlerarası Yolcu Taşımaları 
1137
7.B.8. Taşımacılık Yetki belgesi Türleri 
1138
7.B.9. Ruhsata Aykırı Bina Yapılmasının Sonuçları 
1140
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1141
7.C.1. Amatör Spor Kulüplerine ve Sporcuya Belediye Desteği 
1141
7.C.2. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Açılacak Olan Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi 
1142
7.C.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Su Abonesi Verme Açısından Tahlili 
1143
7.C.4. Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Belediyeleri Yüklediği Görev ve Sorumluluklar 
1146
7.C.5. Cesedin Defni Yerine Yakılması Uygulaması 
1148
7.C.6. Afetler Nedeniyle Elektrik ve Doğalgaz Bedeli Ödenmesinin Ertelenmesi Mümkün müdür? 
1149
7.C.8. Büyükşehir Sınırında Kalmayan Yerlerin Su ve Kanalizasyon Hizmeti 
1151
7.C.9. Büyükşehirlerde Katı Atık Yönetimini 
1152
7.C.10. İlçe Belediyeleri Evsel Katı Atıklarını Lisanslı Yakma Tesislerine Verebilir mi? 
1154
7.C.11. Halk Plajlarında Can ve Mal Güvenliğini Hangi İdare Sağlar? 
1155
7.C.12. Mahalleye Dönüşen Köylerde İmar Uygulamaları 
1156
7.C.13. Çöp Toplama Konusunda Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasındaki Görev Dağılımı 
1157
7.C.14. Kaçak Yapılarla Mücadelede Belediyenin Sorumluluğu 
1159
7.C.15. Numarataj Verme İşlemleri Hangi Belediye Tarafından Yapılmalıdır? 
1160
7.C.16. Yağmur Sularının Uzaklaştırılması Görevi Hangi Belediye Aittir? 
1162
7.C.17. Tarihî Dokunun Korunması 
1163
7.D. YARGI KARARLARI 
1164
7.D.1. İmar Planının Yargı Kararıyla İptalinin Sonuçları 
1164
7.D.2. İmar Planı Değişikliğinden Etkilenen Semt Sakininin Dava Açma Ehliyeti Var mıdır? 
1164
7.D.3. Meraların Belediyeye Terki ve Özel Mülkiyet Olarak Belediyeye Geçmesi 
1165
7.D.4. Kamulaştırmada Trampa Uygulaması 
1165
7.D.5. Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Kaldırabilir mi? 
1166
7.D.6. Ruhsat Yerme Yetkisinin Diğer Belediyeye Ait Olması Durumu 
1166
7.D.7. Belediye Başkanlığının Hazine Yerini Mülk Edinmesi 
1166
7.D.8. İSKİ–Genel Müdürlüğüne Ödenen Su Bedellerinden Damga Vergisi 
1166
7.D.9. Çevreyi Kirletme Yasağının Çiğnenmesi 
1167
7.D.10. Yapının Durdurulmasında Ölçü 
1167
7.D.11. İmar Planında Kişisel Menfaat Gözetilmesi 
1167
7.D.12. Turizm Rekreasyon Alanı 
1167
7.D.13. Yapı Topluluğu Niteliği Taşımayan Gecekonduların Durumu 
1168
7.D.14. Hukuken Geçerli Bir Plana Dayanmayan İmar Durumu 
1168
7.D.15. Nazım Plana Aykırılığın Giderilmesi 
1168
7.D.16. Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Uyarlı Bulunmayan İşlem 
1168
7.D.17. Belediyenin Kurs ve Yurtlara Yardım Yapma Konusundaki Yetkisi 
1168
7.D.18. Belediyelerin Yer Altı Sularından Ücret Alma Yetkisi Var mıdır? 
1169
7.D.19. Belediyelerin Toplu Taşıma Araçlarından İndirimli Yararlanma 
1170
7.D.20. GSM Baz İstasyonunun Kaldırılması İstemi 
1170
7.D.21. Suyun Muvakkaten Kapatılması Başvurusu 
1171
7.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1171
7.E.1. Atık Yönetimi Yönetmeliği 
1171
7.E.2. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
1171
7.E.3. 3996 s. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun 
1172
7.E.4. 1053 s. Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun 
1177
7.E.5. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
1177
7.E.6. Belediye Sağlık Hizmetleri 
1177
7.E.7. Hayvanların Korunması Noktasında Belediyelerin Görevleri 
1178
7.E.8. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 
1179
7.E.9. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 
1179
7.E.10. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
1179
7.E.11. Sıfır Atık Yönetmeliği 
1179
8.A. KANUN METNİ (Alt Yapı Hizmetleri) 
1180
8.B. AÇIKLAMA 
1181
8.B.1. Altyapı Faaliyetlerinin Koordinasyonunda Organizasyon Yapısı 
1181
8.B.2. Büyükşehirlerde İmar Planları ve Altyapı 
1182
8.B.3. Kentsel Otoparkların Düzenlenme Esasları 
1184
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1189
8.C.1. Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin Görev ve Yetkileri 
1189
8.C.2. Alt Yapı Yatırım Hesabının Oluşumu 
1190
8.C.3. Teknik Alt Yapı Bedeli 
1190
8.D. YARGI KARARLARI 
1191
8.D.1. Belediye İçme Suyu Borusunun Kırılması Eylemi 
1191
8.D.2. İskan İzni Bulunmayan Konuta Elektrik, Su, Kanalizasyon Götüren İdarenin Sorumluluğu 
1192
8.D.3. Yağmur Sularının Kanalizasyon Sistemiyle Tahliye Edilememesinden Doğan Zarar 
1192
8.D.4. Kaçak Su Kullanımı 
1193
8.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1193
8.E.1. Otopark Yönetmeliği 
1193
8.E.2. Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 
1193
8.E.3. Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik 
1193
8.E.4. Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik 
1193
8.E.5. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 
1193
9.A. KANUN METNİ (Ulaşım Hizmetleri) 
1193
9.B. AÇIKLAMA 
1194
9.B.1. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Oluşumu 
1194
9.B.2. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Görev ve Yetkileri 
1194
9.B.3. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Çalışma Esas ve Usulleri 
1196
9.B.4. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezlerinin Kararları Gereği Başvuru Sahiplerinden İstenecek Belgeler 
1196
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1197
9.C.1. İmtiyaz Devri Yoluyla Toplu Taşım Yaptırılması Mümkün müdür? 
1197
9.C.2. Ticari Plaka Tahsisi ve İptali 
1197
9.C.3. S Plaka Tahsis Ücreti 
1199
9.C.4. Toplu Taşıma Hatlarında İhale Yenilenmesi 
1200
9.C.5. Özel Öğretim Kurumlarının Servis Araçları Tahdidi 
1204
9.D. YARGI KARARLARI 
1205
9.D.1. Yol Yapımı Sırasında Gerekli Tedbirlerin Alınmaması 
1205
9.D.2. Belediye Ulaşım Aracının Tedbirsiz Kullanımı 
1206
9.D.3. Belediye Asfalt İhtiyacı Mal Alım İhalesi Kapsamında Temin Edilebilir mi? 
1206
9.D.4. Leasing Sistemi ile Satın Alınan Otobüs Taksitlerinin Ödenmesinde Vergi Kesintisi 
1207
9.D.5. Otobüsten Otogarda İndirilmemek 
1207
9.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1208
9.E.1. Karayolları Trafik Kanununun İlgili Maddeleri 
1208
9.E.2. Engelliler İçin Kimlik Kartı Uygulaması 
1208
9.E.3. Hurdaya Ayrılan Araçların Maliye Bakanlığına Bildirilmesi 
1208
10.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları) 
1209
10.B. AÇIKLAMA 
1209
10.B.1. Belediye Toptancı Halleri 
1210
10.B.2. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun Belediyeye Yüklediği Görev ve Yetkiler 
1211
10.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1212
10.C.1. Muhtaç Asker Yardımı Yapılmasında Daimi İkamet Şartı Aranacak mıdır? 
1212
10.C.2. Belediyeye Üst Hakkı Verilen Yerde İnşa Edilecek Turizm Tesisinin İhalesi 
1213
10.C.3. Çevre Mevzuatı Kapsamında Belediyelerin İdari Yaptırım Yetkileri 
1214
10.C.4. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kararların İcrası 
1215
10.C.5. Kreş ve Bakımevi Açılmadan Önce Bakanlıktan Görüş Alması Gerekir mi? 
1217
10.D. YARGI KARARLARI 
1217
10.D.1. Sosyal Yaşantı İçen Gerekli Olan İlanlar 
1217
10.D.2. Belediye Başkanının Kendi Adına Verdiği İlanlar 
1217
10.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1218
10.E.1. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik 
1218
10.E.2. Gecekondu Kanununun Büyükşehir Belediyeleri İlgilendiren Hükümleri 
1218
11.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi) 
1218
11.B. AÇIKLAMA 
1218
11.C. YARGI KARARLARI 
1219
11.C.1. Süre Tanınmadan Kesilen Para Cezası 
1219
11.C.2. Cezanın Şahsiliğini İhlal Eden Para Cezası Uygulaması 
1219
11.C.3. İmar Para Cezasına Esas Ödeme Emrinin Eksik Düzenlenmesi 
1220
11.C.4. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem 
1220
11.C.5. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi 
1221
11.C.6. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem 
1221
11.C.7. İmar Affı için Tüm Hissedarların Başvuru Yapması Gerekir mi? 
1221
11.D. İLGİLİ MEVZUAT 
1222
11.D.1. 3194 Sayılı İmar Kanununun İlgili Maddeleri 
1222
12.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Meclisi) 
1223
12.B. AÇIKLAMA 
1223
12.B.1. Büyükşehir Belediye Meclislerinin Üye Sayıları 
1223
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1224
12.C.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Nedir? 
1224
12.C.2. İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclislerinin Gündemi Nasıl Belirlenir? 
1224
12.C.3. Oyların Eşit Çıkması Durumu 
1225
12.C.4. Büyükşehir Belediye Meclislerinde Oy Kullanma Prosedürü Nasıldır? 
1225
12.C.5. Karar Yeter Sayısının Olmadığının Anlaşılması Halinde Yapılması Gereken 
1225
12.C.6. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı 
1225
12.C.7. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin İzin Hakları 
1226
12.C.8. Büyükşehir Meclis Üyelerinin Harcırahı 
1226
A. Geçici Görev Harcırahları 
1226
B. Tedavi Harcırahları 
1227
12.C.9. Belediye Meclis Kararlarının Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi 
1227
12.C.10. Mahallin En Büyük Mülki İdare Amirine Gönderilmeyen Kararlar Yürürlüğe Girer mi? 
1230
12.C.11. Meclis Kararının Doğruluğundan ve Mevzuata Uygunluğunda Sorumluluk 
1233
12.D. YARGI KARARLARI 
1234
12.D.1. Gizli Oylamada Başkanın Tercihi 
1234
12.D.2. Oylarda Eşitlik Halinde Başkan Vekilinin Hak ve Selahiyeti 
1234
12.D.3. Meclis Üyelerinin Belediye Tüzel Kişiliğini Temsilleri 
1235
12.D.4. Meclis Üyelerinin Yurtdışı Harcırahları 
1235
12.D.5. Toplu Taşımacılık Yapan Araçların Ücret Tarifelerini Hangi Organ Belirler? 
1236
12.D.6. Belediye veya İl Özel İdaresinde Çalışan Daimi İşçi Meclis Üyesi Olabilir mi? 
1236
12.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1236
12.E.1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun İlgili Maddeleri 
1236
13.A. KANUN METNİ (Meclis Toplantısı) 
1238
13.B. AÇIKLAMA 
1238
13.B.1. Toplantı Süresi Kesintisiz mi Uygulanacak? 
1239
13.B.2. Her Ayın İkinci Haftası İfadesinden Ne Anlaşılmalıdır? 
1239
13.B.3. Olağanüstü Toplantı 
1239
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1239
13.C.1. Toplantı Gündemi ve Duyurulması 
1239
13.C.2. Meclisin Oylama Usulleri 
1240
13.C.3. Mecliste Görüşülen Konuların Kabul veya Reddedilmesi 
1240
13.C.4. Oturuma Ara Verilmesi ve Birleşime Son Verilmesi 
1241
13.C.5. Tutanak Düzenlenmesi ve Kararların Yazılması 
1241
13.C.6. Gündemsiz Toplantıda Huzur Hakkı Ödenir mi? 
1241
14.A. KANUN METNİ (Meclis Kararlarının Kesinleşmesi) 
1241
14.B. AÇIKLAMA 
1242
14.B.1. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi 
1242
14.B.2. Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi 
1243
14.B.3. Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarının Kesinleşme Süreci 
1243
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1244
14.C.1. Meclis Kararlarının Valiliğe Teslimi ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Süreç Nasıl İşleyecektir? 
1244
14.D. YARGI KARARLARI 
1244
14.D.1. Plan Değişikliğinin İlçe Belediye Meclisince Gelen Şekliyle Onanması 
1244
14.D.2. Kamu Yararına Dayanmayan Plan Revizyonu 
1245
14.D.3. Yeşil Alandan Anlaşılması Gereken 
1245
14.D.4. İlçe Belediye Meclisi Kararının Kesinleşmesi 
1245
14.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1246
14.E.1. Ücret Tarifesi ve Benzeri Meclis Kararlarının Kesinleşmesi 
1246
15.A. KANUN METNİ (İhtisas Komisyonları) 
1247
15.B. AÇIKLAMA 
1248
15.B.1. Komisyon Raporlarının Aleniyeti 
1248
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1248
15.C.1. İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Üye Sayıları 
1248
15.C.2. Kurulması Zorunlu Komisyonlar Hangileridir? 
1249
15.C.3. İhtisas Komisyonlarının Maksimum Çalışma Süreleri Nedir? 
1249
15.C.4. İhtisas Komisyonlarının Parti Gruplarına Göre Dağılımı 
1249
15.C.5. İhtisas Komisyon Üyelerine Ücret Ödenecek midir? 
1250
15.D. İLGİLİ MEVZUAT 
1250
15.D.1. Belediye Kanununun İlgili Hükümleri 
1250
16.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Encümeni) 
1251
16.B. AÇIKLAMA 
1252
16.B.1. Büyükşehir Belediye Encümenine Ödenecek Ücret 
1252
16.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1252
16.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Encümen Ödeneği Alabilir mi? 
1252
16.D. YARGI KARARLARI 
1253
16.D.1. Düzenleme Ortaklık Payının Encümen Kararı ile İndirilmesi 
1253
16.D.2. Belediye Encümen Kararlarına Aykırı Davranılması 
1254
16.D.3. Mühür Bozma Suçunun Oluşması 
1254
16.D.4. Encümen Kararına İstinaden Yapılan Giyim Yardımı 
1254
17.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Başkanı) 
1255
17.B. AÇIKLAMA 
1255
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1255
17.C.1. Büyükşehir Başkan Vekilinin Seçim Prosedürü 
1255
17.C.2. Belediye Başkanına Yönelik Sosyal Medyada Yer Alan Hakaret Suçunu Oluşturan İfadeler 
1256
17.D. YARGI KARARLARI 
1268
17.D.1. Belediye Başkanının Görevi Başında Keyfi Davranışı 
1268
18.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri) 
1269
18.B. AÇIKLAMA 
1270
18.C. YARGI KARARLARI 
1271
18.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni 
1271
18.C.2. Belediye Başkanı Personelin Atama İşlemi İle Mevzuata Aykırı Yapılan Ödemelerden Sorumlu mudur? 
1271
18.C.3. Bütçe Gelirlerinin Yüzde 30’unu Aşacak Şekilde Personel Ödemesinden Başkanın Sorumluluğu 
1272
18.C.4. Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Yapılan Sosyal Denge Tazminatı Ödemesinden Mali Yönden Belediye Başkanı Sorumlu mudur? 
1273
19.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Sona Ermesi) 
1274
19.B. AÇIKLAMA 
1274
19.B.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Feshine Neden Olan Eylem ve İşlemler 
1274
19.B.2. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi 
1275
19.B.3. Büyükşehir Başkanlığını Sona Erdiren Diğer Sebepler 
1275
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1276
19.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Hangi Hallerde Seçilme Yeterliliğini Kaybeder? 
1276
19.D. YARGI KARARLARI 
1277
19.D.1. Seçilme Yeterliğinin Kaybı Sonradan Çıkan Bir Kanunla Kalkabilir mi? 
1277
19.D.2. Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı 
1277
19.D.3. Ertelenmiş Cezalarda Erteleme Süresinin Dolmaması 
1277
19.D.4. Vatandaşlığını Kaybeden Belediye Başkanı 
1277
19.D.5. Bürokratik İşlemlerin Belediye Faaliyetlerini Engellemesi 
1277
19.D.6. Memnu Hakların İadesi Kararı 
1277
19.D.7. Yüksek Seçim Kurulunun Yetki Alanı 
1278
19.D.8. Belediye Mülkünün İhalesiz Kiraya Vermesi 
1278
19.D.9. Sonradan Keşif Hazırlatılması Görevin Kötüye Kullanımına Karine Oluşturur mu? 
1278
19.D.10. İmara Aykırı Binaya Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenmesi 
1279
19.D.11. İzinsiz Hafriyat Dökerek Kirlenmeye Sebebiyet Verilmesi 
1279
19.D.12. Akaryakıt İstasyonu İşletenler Arasında Ayrımcılık Yapılması 
1279
19.D.12. İmar Planına Aykırı Olarak Çekme Mesafesi ve Teras Kat Yapılması 
1280
19.D.13. İnşaat Ruhsatı Konusunda İltimas Geçilmesi 
1281
19.D.14. Mahkemenin İptal Kararının Uygulanmaması 
1281
19.D.15. Fişek Patlatılmasına Göz Yumularak Ölüme Sebebiyet Vermek 
1282
19.D.16. Belediyeye Ait Tabancanın Silah Ruhsatı Bulunmayan Belediye Görevlilerinin Eline Geçmesine Neden Olunması 
1282
19.D.17. Denetim Komisyonu Üyesinin Üyeliğinin Düşürülmesi 
1282
19.D.18. Parselasyon Planı Yapılmadan Belediye Başkanının Sözlü Emri İle İşlem Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1283
19.D.19. Bankadan Kredi Almak İçin Belediye Taşınmazı Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi 
1283
19.D.20. İdare Mahkemesinin Ara Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1284
19.D.21. Halı Sahanın Meclis Kararıyla Başkanın Akrabasına Düşük Bedelle Kiraya Vermek Suretiyle Görevi Kötüye Kullanılması 
1284
19.D.22. Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi 
1284
19.D.23. Sürücü Belgesi Olmayan Personelin İş Makinesinde Görevlendirmek Suretiyle Ölümüne Sebebiyet Verilmesi 
1285
19.D.24. Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1285
19.D.25. Belediye Şirketine Borç Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1286
19.D.26. Belediyeye 4×4 Araç Alınması Hususunda Encümen Kararı Almak 
1286
19.D.27. Aracın Trafik Tescil Muayene İşleminde Usulsüzlük Yapılması 
1287
19.D.28. Belediye Encümen Kararı Hilafına Yıkımın Yapılmaması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1287
19.D.29. Kaynak Suyu Harcını Tahakkuk ve Tahsil Etmeyerek Zamanaşımına Uğratılması 
1288
19.D.30. Mevzuatına Aykırı Yapılaşmaya Göz Yummak 
1289
19.D.31. Kısımlara Bölmek Suretiyle İhale Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1290
19.D.32. Oto Yıkama İstasyonuna İmar Mevzuatına Aykırı Olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Vermek 
1291
19.D.33. Elektrik Akımına Kapılarak Ölümüne Neden Olmak 
1291
19.D.35. Sözlü Talimatla İhalesiz Belediye Taşınmazının Satışının Yapılması 
1292
19.D.36. Belediye Gelirlerinin Belediye Hesabına Yatırılmaması 
1292
19.D.37. Kamu İhale Kanununun 22. Maddesine Aykırı Davranılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1292
19.D.38. Belediyeye Ait Akaryakıttan Özel Araçlara Akaryakıt Verilmesi 
1295
19.D.39. Yap–İşlet–Devret Modeli İle Otogar Yapmak İçin Kiraya Verilmesi İşinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranılması 
1295
19.D.40. Kooperatife Özel İnşaat Ruhsatı Düzenlemek 
1296
19.D.41. Denetim Görevini İhmali Suretiyle Zimmete Sebebiyet Vermek 
1297
19.D.42. DPT Tarafından Düğün Salonu İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Amacına Uygun Kullanılmaması 
1297
19.D.43. Ruhsatsız Yapıya Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1298
19.D.44. Önceden Açtırılan Sondaj Kuyuları İçin Sonradan İhale Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1298
19.D.45. İmar Mevzuatına Aykırı İmar Planı Değişikliği Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1299
19.D.46. İmar Uygulaması Sonrası Oluşan Parsellerden Birinin Usulsüz Satışı 
1299
19.D.47. Doğal Sit Alanında Yapılaşmaya İzin Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1299
19.D.48. İlansız İhaleye Çıkılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1300
19.D.49. İhalesiz Kiraya Vermek Soruşturmayı Gerektirir Ki? 
1300
19.D.50. Belgelerin 4734 ve 5018 Sayılı Kanunlara Uygun Düzenlenmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1301
19.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1302
19.E.1. Belediye Sınırları İçinde Taksi Durağı Oluşturulması 
1302
20.A. KANUN METNİ (Danışmanlar) 
1302
20.B. AÇIKLAMA 
1302
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1303
20.C.1. Azeri Uyruklu Bir Kişinin Büyükşehir Belediyelerinde Danışman Olarak İstihdamı Mümkün müdür? 
1303
21.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı) 
1304
21.B. AÇIKLAMA 
1304
21.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1305
21.C.1. Büyükşehir Belediyelerinin Disiplin Kurulları 
1305
21.C.2. Büyükşehir Belediyelerinde Teftiş Kurulu Başkanı Kadrosuna Atanma Şartları 
1313
21.D. YARGI KARARLARI 
1313
21.D.1. İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Genel Sekreter Olarak Atanması 
1313
21.D.2. Genel Sekreter İçin Konut Kiralanması 
1313
21.D.3. Belediye Teşkilatı Adına Bütçeden Karşılanan İlan 
1313
21.D.4. Daire Başkanlığına Yapılan Usulsüz Atama 
1313
22.A. KANUN METNİ (Personel İstihdamı) 
1314
22.B. AÇIKLAMA 
1314
22.B.1. Belediye Çalışanların Atanmaları ve Hakları 
1315
22.B.2. Belediye Memurlarına İkramiye Ödemesi 
1315
22.B.3. Belediyelerde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esasları 
1315
22.B.4. Sözleşmeli Personel İstihdamı 
1327
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1327
22.C.1. İstihdam Edenin Sorumluluğu ve Rücu 
1327
22.C.2. Çalışanların İşten Ayrıldıktan Sonraki Hakları 
1329
22.C.3. Kıdem Tazminatıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler 
1330
22.C.4. Asgari Geçim İndiriminin Kapsamına Hangi Çocuklar Giriyor? 
1335
22.C.5. Disiplin Cezası Uygulaması 
1337
22.C.6. Ölüm Aylığı Bağlanması Şartlarının İncelenmesi 
1338
22.C.7. İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir? 
1338
22.C.8. Askerlik Borçlanması Şartları 
1340
22.C.9. İç Mimarlık Mezunları Mimarlık Kadrosunda Çalıştırılabilir mi? 
1342
22.C.10. İcra Takibi Yapılan Belediye Personeline Disiplin Cezası Verilebilir mi? 
1343
22.C.11. Sendika Kararına Uyarak İş Bırakma Eylemine Katılan Memura Disiplin Cezası Verilebilir mi? 
1347
22.C.12. Yüksek Disiplin Kurulunda “Son Savunma Hakkı“ Müessesesi 
1351
22.C.13. Sözleşmeli Personel Programcı Kadrosunda Çalıştırılabilir mi? 
1354
22.C.14. Belediyeler Arasında Geçici Görevlendirme Mümkün müdür? 
1355
22.C.15. Daire Başkanı Kadrosuna Atanmada İşçilikte Geçen Süreler Değerlendirilebilir mi? 
1356
22.C.16. İşletme Mezunu Ekonomist Kadrosunda Sözleşmeli Çalıştırılabilir mi? 
1358
22.C.17. Başka Bir Belediyeye Naklen Atanan Personelin Önceki Belediyede Yapılan Görevde Yükselme Sınavı Geçerli mi? 
1360
22.C.18. Belediyedeki Görevinden Ayrılan Kişi Aynı İdare Nezdinde 3 Yıl Süreyle Arabulucu Olabilir mi? 
1361
22.C.19. Vekâlet Aylığı, Zam ve Tazminat İle Ek Ödeme Farkı Hangi Hallerde Ödenir? 
1364
22.D. YARGI KARARLARI 
1364
22.D.1. Personelin Karıştığı Trafik Hasarlarının Rücuen Tahsili 
1364
22.D.2. Memura Yapılacak Yiyecek Yardımı 
1364
22.D.3. Metro İşçiliğinde İş Kolu Tespiti 
1365
22.D.4. İşçi Alacaklarında Temerrüt 
1365
22.D.5. Ücret Farkının Mahsubu 
1365
22.D.6. İtibari Hizmetten Yararlanma 
1366
22.D.7. Bakan Onayı Olmadan Sözleşmeli İşyeri Hekimi Çalıştırılabilir mi? 
1366
22.D.8. Belediye, İşyeri Hekimine İş Riski ve Temininde Güçlük Zammı Ödenir mi? 
1366
22.D.9. Kurum Tabibi Hizmet Akdi ile İşçi Olarak İstihdam Edilebilir mi? 
1366
22.D.10. Memur Yakınları Tedavi Yardımından Hangi Hal ve Şartlarda Yararlandırılır? 
1367
22.D.11. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu Üyelerine Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenir mi? 
1367
22.D.12. Vekâlet Edilen Kadroya İlişkin Özel Hizmet Tazminatı Ödenebilir mi? 
1368
22.D.13. Hangi Projenin “Büyük Proje” Sayılacağı Hususu 
1369
22.D.14. İhaleye Fesat Karıştırma İle Birlikte İrtikâp Suçunun Oluşması 
1369
22.D.15. İş Sözleşmesini Feshettiğini Kanıtlayamayan İşçi Kıdem Tazminatı Alır mı? 
1370
22.D.16. İşçi Statüsünde Çalışan Belediye Yetkilisinin Soruşturmaya Konu Edilmesi Mümkün müdür? 
1370
22.D.17. Hırsızlık Suçundan Mahkûm Olan Memur Olabilir mi? 
1371
22.D.18. Disiplin Suçu ve Memurun Müstehcen Görüntülü Mesaj Göndermesi 
1371
22.D.19. Belediyeye Bağlı Kuruluşun Yüksek Disiplin Kurulu kimlerden oluşur? 
1372
22.D.20. Memura Hakkındaki Soruşturma Rapor Örneği Verilmesi Gerekir mi? 
1372
22.D.21. Memura Verilmeyen Soruşturma Raporu 
1373
22.D.22. Aynı Disiplin Cezasını Gerektiren Aynı Disiplin Suçunun İşlenmesi Ağırlaştırma Sebebi Sayılır mı? 
1373
22.D.23. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasından Son Savunma Hakkı 
1373
22.D.24. Hakkında İddialar Dolayısıyla Akdin Feshi Öncesi İşçiden Savunma İstenmesi Gerekir mi? 
1373
22.D.25. Belediye Başkan Yardımcısının Müdür Olarak Görevlendirilmesi Mümkün müdür? 
1374
22.D.26. Makamın Takdiri İle Memur Ataması Yapılabilir mi? 
1374
22.D.27. Salt Takdir Yetkisi İle Daire Başkanı Mühendis Olarak Görevlendirilir mi? 
1375
22.D.28. Hukuki Dayanaktan Yoksun Şekilde Makamın Takdiri İle Görevden Alma 
1375
22.D.29. Mevzuatta Öngörülen Koşulları Taşımadan Atanan Müfettişin Veri Hazırlama Kadrosuna Atanması Mümkün müdür? 
1375
22.D.30. Memurun Kadro Derecesi Gözetilmeden Atama Yapılması Mümkün müdür? 
1375
22.D.31. Görevden Alınma Kriterleri Ne Olmalıdır? 
1376
22.D.32. Yapı Kontrol Müdürlüğüne Vekâlet Eden ve Asilde Aranan Şartları Taşımayan Personele Fark Ödemesi Nasıl Yapılır? 
1376
22.D.33. Atama İşleminin Mevzuata Aykırı Olması Halinde Yapılan Ödemenin Durumu 
1377
22.D.34. İstifa Halinde Yeniden Atanma Şartları 
1377
22.D.35. Görevde Yükselme Sınavına Girmeyen Belediye Personelinin Müdür Olarak Atanması 
1378
22.D.36. Görevde Yükselme Sınavına Girmeyen Personelin Durumu 
1378
22.D.37. Sosyal Denge Tazminatının Tavan Üzerinde Ödenmesi 
1378
22.D.38. Emekli Olan Memur Personele Ek Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi 
1379
22.D.39. Müdür Kadrosuna Asaleten Atanma Şartlarını Taşımayan Ancak Bu Görevi Vekâleten Yürüten Kişiye Ödenecek Ücret nedir? 
1379
22.D.40. Sözleşmeli Belediye Avukatına Belediye Meclisince Belirlenen Tutarın Üzerinde Ödemede Bulunulması Mümkün müdür? 
1380
22.D.41. Doğrudan Temin Usulü İle Avukatlık Hizmeti Alımı 
1380
22.D.42. Gereksiz Mahkeme ve Vekalet Masrafına Sebebiyet 
1381
22.D.43. Avukatlık Vekâlet Ücretine Yeniden Değerleme Oranı Uygulayarak Üst Sınırdan Fazla Vekâlet Ücreti Ödenebilir mi? 
1381
22.D.44. Personele Paket Gıda ve Yiyecek Yardımı Yapılması Yapılır mı? 
1382
22.D.45. Belediye Personeline Elektronik Karta Para Yüklemesi İle Yemek Yardımında Bulunulması Mümkün müdür? 
1382
22.D.46. Yemek Yardımının Öğle Yemeği Alımı Şeklinde Yapılması Mümkün müdür? 
1383
22.D.47. Personel Yemek Bedellerinin Belediye Bütçesinden Karşılanmasında Sınır Var mıdır? 
1384
22.D.48. Sosyal Yardımlar Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Dâhil Edilir mi? 
1384
22.D.49. Fiilen Çalışmayan Personele Yol ve Yemek Ücreti Ödenmesi 
1385
22.D.50. Belediyenin Başkanlık Katında Çalışan Personel İçin Giyim Eşyası Satın Alınması 
1385
22.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1385
22.E.1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 
1385
22.E.2. Norm Kadro Tasnif Cetvelleri 
1396
22.E.3. Büyükşehir ve Diğer Belediyeler Tasnif Cetvelleri 
1396
22.E.4. Mahalli İdarelerde Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesine İlişkin Mevzuat 
1396
23.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri) 
1397
23.B. AÇIKLAMA 
1398
23.B.1. Belediyelerin Birbirlerine Ödemeleri Gereken Payın Ödenmemesi 
1399
23.B.2. Belediye Başkanı ve Saymanın Sorumluluğu 
1399
23.B.3. Müşterek Bahislerden Elde Edilen Eğlence Vergisinin Dağılımı 
1399
23.B.4. Taşınmazlarının Pazarlık Yöntemiyle Kiraya Verilmesi (2886/51/g) Mümkün müdür? 
1400
23.B.5. Belediye Projelerine Dış Finansman Sağlanması 
1405
23.B.6. Avrupa Birliği Hibe ve Mali Yardımları 
1406
23.B.7. Belediyelerin Bölgesel Kalkınma Ajanslarından Sağlayabileceği Kaynaklar 
1408
23.B.8. Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Gelir Payı Dağıtılmasında Yaşanan Sorunlar 
1410
23.B.9. Emlak Vergisinde Muafiyetler ve Mükellefin Ödeme İstekliliği 
1422
23.B.10. Araç Park Yeri Gelirlerinin Dağıtımı 
1427
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1428
23.C.1. Ana Arterlere Cephesi Bulunan Bina Duvarlarındaki İlan ve Reklam Bedellerini Hangi Belediye Toplayacak? 
1428
23.C.2. Dava Açmamak Suretiyle Tahakkuku Kesinleşen Kamu Alacakları İçin Bir Aylık Ödeme Süresi Geçirilmeden Ödeme Emri Düzenlenebilir mi? 
1429
23.C.3. Gazete ile Dağıtılan, Çeşitli Ürünlerin Tanıtımına İlişkin İlan ve Reklamların İlan ve Reklam Vergisi Açısından Durumu 
1430
A. Gazete ile Dağıtılan El İlanları, İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir? 
1430
B. İnsert Türü Reklamcılık 
1431
23.C.4. Belediyeler Bina Duvarlarındaki Reklamların Silinmesi ve Afişlerin Kaldırılması İçin Öngörülen Para Cezası 
1431
23.C.5. Kredi Kartı Hizmetlerinin Tanıtılmasına İlişkin Broşürler İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir? 
1432
A. Bankaların Çıkardığı Tanıtım Broşürleri 
1433
B. Broşürler Reklam mı, Kullanma Kılavuzu mu? 
1433
23.C.6. Belediyelerce Düzenlenen Menşe Şahadetnamelerinde Damga Vergisinin Tahsili 
1434
23.C.7. İlan Asma Tahsis Ücretinin Alınabilmesi İçin İlgilinin Hizmet Talebinde Bulunması Gerekli midir? 
1435
23.C.9. Çeşitli Kanunlar Gereğince Kesilen İdari Para Cezaları 
1438
23.C.10. Belediye Gelir İşlemlerine İlişkin Önemli Görüşler 
1443
23.C.11. Kira Sözleşme Hükmünde Değişiklik Yapılması Mümkün müdür? 
1456
23.C.12. Müze Giriş Ücretlerinin Dağıtımı 
1458
23.C.13. Yapı Denetimi Kapsamında Belediyelerce Alınamayacak Ücretler 
1459
23.C.14. YİKOB Tarafından Tahsil Edilen İşyeri Açma İzni Harçları Nasıl Dağıtılacak? 
1460
23.C.15. İmar Barışı Kapsamında Olmayan Binalarda İdari Para Cezalarının Durumu 
1462
23.D. YARGI KARARLARI 
1463
23.D.1. Kaçak Su Kullanımında Görevli Yargı Yeri 
1463
23.D.2. Belediye Paylarının Haczi 
1463
23.D.3. Atık Su Bedelinin Çevre Vergisine Tabi Olan Binalar İçinde Ödenmesi 
1463
23.D.4. Kaçak Su Kullanımına İlişkin Yargı Kararları 
1464
23.D.5. Caddelere Gelişigüzel Küçük El İlanı Atılması 
1466
23.D.6. Teknik Altyapı Bedeli Alınmadan Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenmesi Mümkün müdür? 
1466
23.D.7. Doğalgaz Abonelerinden Alınan Bağlantı Ücreti 
1466
23.D.8. Altyapı Bedelinin Yol Harcamalarına Katılma Payı İle Karıştırılması 
1466
23.D.9. Belediye Bariyerlerinin Zarara Uğratılması Sonucu Doğan Zararın İlgilisinden Tahsili Mümkün müdür? 
1467
23.D.10. Gayrimenkul Satışı İçin Özel İlan Tarifesi Üzerinden İlan Verilebilir mi? 
1468
23.D.11. Yapının Çatısında Bulunan Reklam Panolarına 3194/42’ye Aykırılığından Bahisle Para Cezası Verilebilir mi? 
1468
23.D.12. Mühürü Bozmak Suretiyle Sayacın Kullanımı 
1468
23.D.13. Trafo Binalarından Yer Tahsis Ücreti Alınabilir mi? 
1468
23.D.14. Su Tüketim Bedeline Uygulanacak Faiz Oranı 
1469
23.D.17. Belediyelerinin Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Alabilmesinin Koşulu 
1472
23.D.18. Özel Mülke Dikili Direkte Bulunan İlan ve Reklamlar 
1473
23.D.19. Su ve Atıksu Alacakları İçin Tahkim Yolu Uygulanabilir mi? 
1474
23.D.20. Harcamalara Katılma Payı Sınırı Nedir? 
1475
23.D.21. Yol Harcamalarına Katılma Payı İçin Dava Açılmasının Ön Şartı 
1475
23.D.22. Taşınmazı Kullanan Kiracıdan Yol Harcamaları Katılma Payı Alınır mı? 
1476
23.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1477
23.E.1. İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
1477
23.E.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya İlişkin Usul ve Esaslar 
1477
23.E.3. Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Maktu Vergi ve Harçlar 
1477
23.E.4. İmar Harçlarına İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) 
1478
23.E.5. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 
1478
24.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Giderleri) 
1478
24.B. AÇIKLAMA 
1479
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1480
24.C.1. Yapım İşleri İhalelerine Çıkılmadan Önce Uyulması Gerekli Kurallar 
1480
24.C.2. İhale Öncesi Yapılması Gerekenlerin Şema ile Gösterilmesi 
1480
24.C.3. İhale Komisyonunun Oluşturulması 
1481
24.C.4. Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 
1481
24.C.5. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Kıdem Tazminatları Nasıl Ödenecek? 
1481
24.C.6. Belediye Binaları Değerli Konut Vergisine Tabi midir? 
1482
24.C.7. Belediyeler Elektrik Bağlantılarında Güvence Bedeli Öder mi? 
1482
24.D. YARGI KARARLARI 
1483
24.D.1. Misafirler Arasında Yabancı Yoksa Mihmandar Hesap Cetveli Düzenlenmesi Gerekir mi? 
1483
24.D.2. Kamulaştırmasız El Koyma Olgusu Mülkiyet Hakkının Sınırlanması 
1483
24.D.3. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali 
1484
24.D.4. Çay Ocaklarında Kullanılan Tüpler Belediye Bütçesinden Karşılanabilir mi? 
1485
24.D.5. Belediye Bütçesinden Sünnet Kıyafeti ve Çeyrek Altın Alınabilir mi? 
1485
24.D.6. Kiralık Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi 
1486
24.D.7. Konser Veren Sanatçılara Yapılan Ödemelerden Yapılması Gereken Kesintiler 
1486
24.D.8. Özel İlan ve Reklam Tarifesi Üzerinden Yüksek Tirajlı Gazetelere İlan 
1486
24.D.9. Görevli İtfaiyecilere Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması 
1487
24.D.10. Gazeteciler Günü Sebebiyle Belediye Bütçesinden Basın Mensuplarına Hediye Alınabilir mi? 
1488
24.D.11. Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Kaybedilmesi Halinde Karşı Avukata Vekâlet Ücreti Nasıl Ödenir? 
1489
24.D.12. Belediyenin Yaptığı İthalat Harca Tabi midir? 
1490
24.D.13. Eser Sözleşmeleri ile İlgili Muhtelif Kararlar 
1490
A. Eserin Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması 
1490
B. Haklı Sebeplerle Eser Sözleşmesinin Feshi 
1491
C. Eser Sözleşmelerinde Kanıtlama Yükü ve İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Koşulu 
1492
D. Sözleşme Dışı İş Bedelinin Belirlenmesi 
1492
E. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali 
1492
F. “İfaya Bağlı Ceza” Olduğu Göz Ardı Edilerek, Cezai Şarta Hükmedilmesi 
1492
24.D.14. Sözleşmenin Feshi ve Borç–Alacak İlişkileri ile İlgili Muhtelif Yargı Kararları 
1494
24.D.15. Kamu İhale Kurumu İhale İptallerine İlişkin Şikayet Başvurularını İnceleyebilir mi? 
1494
24.D.16. Sözleşmenin İhtarlı Feshi 
1495
24.D.17. Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararları 
1495
24.D.18. Döviz Cinsinden Yapılan Hakediş Ödemelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu 
1496
24.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1497
24.E.1. Belediye Gider ve Hakediş Ödemelerine İlişkin Görüşler 
1497
24.E.2. Kamu Harcama Süreçlerinde e­Fatura Kullanımına Geçiş 
1501
24.E.4. Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge 
1502
24.E.5. İbraz Süresi Geçen Çekten Cayma Hakkı 
1503
25.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Bütçesi) 
1504
25.B. AÇIKLAMA 
1504
25.B.1. Büyükşehir Belediye Bütçesinin Hazırlanması ve Kabulü 
1505
25.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1505
25.C.1. Ödenek Üstü Harcama Talimatı Verenlere Uygulanacak Yaptırım 
1505
25.C.2. Kamu Zararına Sebebiyet Verenlere Uygulanacak Yaptırımlar 
1505
25.C.3. Yetkisiz Tahsil ve Ödemeden Ne Anlaşılması Gerekir? 
1507
25.C.4. Belediye Muhasebe İşlemleri İle İlgili Değerlendirmeler 
1507
25.D. YARGI KARARLARI 
1520
25.D.1. Haczi Kabil Olmayan Paralar İle Haczi Mümkün Olan Paraların Aynı Hesapta Toplanması 
1520
25.D.2. Vergi Borçlarının Tahsili İçin Otopark Hesaplarına Haciz Uygulanabilir mi? 
1521
25.D.3. Büyükşehir Belediyelerinde Haciz Varakasının Onayı 
1522
25.D.4. Yağmursuyu Kanal Izgaraları Kaynaklı Kaza Nedeniyle Belediye Aleyhine Kurulan Tazminatın Hesap Şekli 
1522
25.D.5. Şantiye Binası Kiralanması Karşılığında Gayrimenkul Sahibine Yapılan Ödemeden Tevkifat Yapılır mı? 
1523
25.D.6. Vergi Tevkifatının Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür? 
1524
25.D.7. Katı Atık Bertaraf Ücretlerine Dair Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerekir mi? 
1525
25.D.8. Gecikme Faizi Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu? 
1525
25.D.9. İşin Geç Bitirilmesi Durumunda Hangi Hallerde Gecikme Cezası Kesilmelidir? 
1526
25.D.10. Elektrik Faturalarının Ödenmesinde Gecikme Cezası Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu? 
1526
25.D.11. Elektronik Para İle Yemek Yardımı İhalesinde İhale Yetkilisi ve İhale Komisyon Üyeleri de Sorumlu Tutulur mu? 
1527
25.D.12. Belediye Avukatlarınca Zamanaşımı Definin Zamanında İleri Sürülmemesi 
1528
25.D.13. Tahakkuk Etmiş Olarak Yer Alan Para Cezalarının Zamanaşımına Uğratılması 
1528
25.D.14. Belediye Spor Kulübü Taraftarlırının Deplasmana Götürülmesi İçin Taşıma Hizmeti Alınması Kamu Zararı Oluşturur mu? 
1528
25.D.15. Profesyonel Spor Kulübüne Yardım Yapılabilir mi? 
1528
25.D.16. Amatör Ligde Mücadele Eden Spor Kulübünün Konaklama Giderleri 
1530
25.D.17. Spor Kulübü Oyuncularının Yemek Bedellerinin Belediye Bütçeden Karşılanması Mümkün müdür? 
1530
25.D.18. Belediye Bütçesinden Uçak Kiralama Hizmeti Satın Alınması Mümkün müdür? 
1531
25.D.19. Ortak Hizmet Projesi İçin Belediye Bütçesinden Harcama Yapılması Mümkün müdür? 
1532
25.D.20. Öğrencilerin Özel Okul Harcamalarının Belediye Bütçesinden Ödenmesi 
1532
25.D.21. Kasko Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür? 
1534
25.D.22. Kalkınma Ajansına Gecikme Cezası Ödenmesi 
1535
25.D.23. Belediyenin Asli İşi Olan İmar Planının Yapılması İşleri İçin Hizmet Satın Alınabilir mi? 
1535
25.D.24. Belediye Bütçesinden Yardıma Muhtaç Kişilere Verilmek Üzere Mahalle Muhtarına Nakdi Yardım Yapılması 
1536
25.D.25. Nikâh İçin Çiftlerden Alınan Evlendirme Ücretlerinin “Evlendirme Memuru Ücreti” Olarak Dağıtılması Mümkün müdür? 
1536
25.D.26. Özel Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Bedelleri Belediye Bütçesinden Karşılanır mı? 
1538
25.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1538
25.E.1. Türk Ceza Kanununun Kamu Zararına Sebebiyet Verenler İçin Öngördüğü Yaptırımlar 
1538
25.E.2. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun İlgili Hükümleri 
1539
26.A. KANUN METNİ (Şirket Kurulması) 
1540
26.B. AÇIKLAMA 
1540
26.B.1. Türk Ticaret Kanununda Ticari Şirketler 
1541
26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1543
26.C.1. Belediye Şirketleri, Harcamalarında Kamu İhale Kanununa Tabi midir? 
1543
26.C.2. Belediye Şirketleri, Belediye İhalelerine Girebilir mi? 
1544
26.C.3. Belediye Şirketlerinde Çalışanların Maaş ve Harcırahları 
1544
26.C.4. Bakanlar Kurulu Ön İzni 
1545
26.C.5. Belediye Şirketine İntifa Hakkı Sermaye Olarak Konabilir mi? 
1545
26.C.6. Belediye Şirketlerinde Yeni Personel İstihdamı Mümkün müdür? 
1546
26.C.7. Şirkete İşletme Hakkı Devri mümkün müdür? 
1548
26.C.8. Birliklerin Üyesi Olan Belediyelerin Şirketlerinden Hizmet Alımı Yapabilir mi? 
1548
26.D. YARGI KARARLARI 
1549
26.D.1. Belediye Yöneticilerinin Şirket Yönetiminde Görev Almaları 
1549
26.D.2. Belediye Şirketleri Belediyelerin Açtığı Gelir İhalelerine katılabilir mi? 
1550
26.D.3. Anonim Şirkete Dönüşen Şirkette Nevi Değişikliği Nedeniyle Ortaklara Verilen Hisse Senetleri 
1551
26.D.4. Elde Edilen Hasılatın İştirakin Sermaye Artışında Kullanılması Durumunda Vergi İstisnası 
1552
26.D.5. Reklam ve Pazarlama Harcamaları Doğrudan Gider Yazılır mı? 
1553
26.D.6. Stoklara Alınan Dairelere İlişkin Yapılan Elektrik–Yakıt Vs. Masrafları Gider Yazılır mı? 
1553
26.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1554
26.E.1. 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununun İlgili Hükümleri 
1554
26.E.2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
1555
27.A. KANUN METNİ (Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon) 
1555
27.B. AÇIKLAMA 
1556
27.B.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Hizmetlerin Koordinasyonunu Sağlama Noktasındaki Görevleri 
1556
27.B.2. Büyükşehir Belediyesinin, Diğer Belediyelere Yardımları 
1557
27.B.3. Büyükşehir Belediyesinin Bağlı Kuruluşlarına Yardımları 
1557
27.B.4. Büyükşehir Belediyelerinin Otopark Yapma Mükellefiyeti 
1557
28.A. KANUN METNİ (Diğer Hükümler) 
1558
28.B. AÇIKLAMA 
1558
29.A. KANUN METNİ (Değiştirilen Hükümler) 
1558
29.B. AÇIKLAMA 
1558
30.A. KANUN METNİ 
1559
31.A. KANUN METNİ (Yürürlükten Kaldırılan Hükümler) 
1559
31.B. AÇIKLAMA 
1559
EK 1.A. KANUN METNİ 
1559
EK 1.B. AÇIKLAMA 
1560
EK 2.A. KANUN METNİ 
1565
EK 2.B. AÇIKLAMA 
1566
G.1.A. KANUN METNİ 
1567
G.1.B. AÇIKLAMA 
1568
G.2.A. KANUN METNİ 
1568
G.2.B. AÇIKLAMA 
1569
G.2.B.1. Büyükşehir Belediye Sınırlarının Yeniden Tespiti 
1569
G.2.B.2. Yarıçapın İçinde ve Dışında Kalan Yerleşim Birimlerinin Durumu 
1569
G.2.C. İLGİLİ MEVZUAT 
1570
G.2.C.1. Harcırah Kanununun İlgili Hükümleri 
1570
G.2.C.2. 5390 Sayılı Kanunun İlgili Hükmü 
1570
G.3.A. KANUN METNİ 
1571
G.3.B. AÇIKLAMA 
1572
G.3.B.1. Uzlaşma Komisyonunun Oluşumu 
1572
G.4.A. KANUN METNİ 
1572
G.4.B. AÇIKLAMA 
1572
G.5.A. KANUN METNİ 
1572
G.5.B. AÇIKLAMA 
1573
32.A. KANUN METNİ (Yürürlük) 
1573
32.B. AÇIKLAMA 
1573
33.A. KANUN METNİ (Yürütme) 
1574
33.B. AÇIKLAMA 
1574
5216 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 
1574
Yararlanılan Kaynaklar 
1575
Kavramlar Dizini 
1579