Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Güncel Yönetmelik ve Tebliğler Doğrultusunda
Sosyal Güvenlik Hukuku
Örnekler ve Uygulamalarla
Haziran 2016 / 2. Baskı / 1448 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 208.50 TL
İndirimli: 89.90 TL (%57)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Temmuz 2019 315.00 TL -     Sepete Ekle
 1. Ocak 2015 142.00 TL 49.90 TL (%65)Sepete Ekle
   

Sosyal güvenlik; sosyal politikanın önemli bir aracı olarak stratejik bir öneme sahiptir. Beşikten mezara kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu alanda konusunda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç giderek artmaktadır.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi yılların devasa kurumlarının reform niteliğinde bir kanunla tek çatı altında toplanması gibi, sosyal güvenlikle ilgili tüm mevzuat tek kitapta toplanmış ve mevzuat bilgisiyle uygulama bilgisi bir araya getirilerek bir bütün halinde okuyucularımıza sunulmuştur. Maddeler izah edilirken; hem maddenin detaylı açıklaması yapılmış hem de SGK uygulamasının nasıl olduğu bilgisi birlikte verilmiştir. Bu anlamda kitap, uygulama rehberi olma özelliğini de bünyesinde taşımaktadır.

Kitapta ağır bir kanun dili kullanılmaktan kaçınılmıştır. Konular detaylı bir şekilde ele alınmış, geniş açıklamalarda bulunulmuştur. Gerekli yerlerde konunun anlaşılabilirliğini artırma adına bolca örnek verilmiştir. Ayrıca; özellikle vurgulanmak istenilen tabiri caizse "Püf Noktası" diye tabir edebileceğimiz kısımlar "Önemli" notu düşülerek dikkatlerinize sunulmuştur. Kitap, organizasyon şemaları ve görsel tablolarla zenginleştirilmiştir.

Bu kitap, en son güncel değişiklikler işlenmiş olmak üzere, sosyal güvenlik alanında yürürlükte olan tüm kanunları ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan alt mevzuatlar olan; Yönetmelik, Tebliğ, Talimat, Genelge, Genel Yazı ve Hukuk Müşavirliği görüşlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Torba yasalarla getirilen güncel değişiklikleri de içeren bu kitap, çok geniş bir kesimden okuyucunun sosyal güvenlik hukuku alanında başvuracağı temel başucu kitabı olacaktır.

Konu Başlıkları
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun
3201 Sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
Yönetmelikler
Tebliğler
Barkod: 9789750237386
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1448
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  25
5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler
Madde 1 – Amaç ve Kuruluş  29
Madde 2 – Tanımlar  30
Madde 3 – Kurumun Amacı ve Görevleri  30
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Organları ve Görevleri
Madde 4 – Kurumun Organları  33
Madde 5 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  35
Madde 6 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  39
Madde 7 – Yönetim Kurulunun Görevleri  43
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilâtı
Madde 8 – Teşkilât  47
Madde 9 – Merkez Teşkilâtı  47
Madde 10 – Başkan  48
Madde 11 – Başkan Yardımcıları  49
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Madde 12 – Ana Hizmet Birimleri  51
Madde 13 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  52
Madde 13/A – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  53
Madde 14 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  54
Madde 15 – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü  55
Madde 16 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  55
Madde 17 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  56
Madde 18 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  58
BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışma Birimleri
Madde 19 – Danışma Birimleri  59
Madde 20 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  59
Madde 21 – Hukuk Müşavirliği  61
Madde 22 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  62
ALTINCI BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Madde 23 – Yardımcı Hizmet Birimleri  63
Madde 24 – İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı  63
Madde 25 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  64
Madde 25/A – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  64
Madde 25/B – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  65
YEDİNCİ BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
Madde 26 – Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  67
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilâtı
Madde 27 – Taşra Teşkilâtı  69
DOKUZUNCU BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Madde 28 – Personelin Statüsü, Ücret ve Malî Haklar  71
Madde 29 – Kadrolar ve Atama  73
Madde 30 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve Bunların Yardımcıları  75
Madde 31 – Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı  76
Madde 32 – Performans Yönetimi  79
ONUNCU BÖLÜM
Malî Hükümler
Madde 33 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  81
Madde 34 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  82
Madde 35 – Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları İle Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu  84
Madde 36 – Muafiyetler  86
Madde 37 – Çeşitli Malî Hükümler  90
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Madde 38 – Yöneticilerin Sorumlulukları ve Yetki Devri  93
Madde 39 – Tebligat  93
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 40 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  95
Madde 41 – Yönetmelik ve Tebliğler  95
Madde 42 – Eklenen ve Değiştirilen Hükümler  96
Madde 43 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  97
Ek Madde 1 – Fatura ve Benzeri Belgelerin İncelenmesi  97
Ek Madde 2  100
Ek Madde 3  101
Ek Madde 4 – Kadrolar  102
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Devredilen Kurumlar ve Devre İlişkin Hükümler  103
Geçici Madde 2 – Teşkilâta ve Kadrolara İlişkin Hükümler  104
Geçici Madde 3 – Taşınmazlara İlişkin Hükümler  107
Geçici Madde 4 – Diğer Mevzuattaki Atıflar  108
Geçici Madde 5 – Saklı Tutulan Haklar ve Hizmet İçi Eğitim  108
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Devri  109
Geçici Madde 7  109
Geçici Madde 8 – Personele Dair Geçiş Hükümleri  109
Geçici Madde 9  110
Geçici Madde 10  110
Madde 44 – Yürürlük  111
Madde 45 – Yürütme  111
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1 – Amaç  115
Madde 2 – Kapsam  115
Madde 3 – Tanımlar  115
İKİNCİ KISIM
SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Sigortalılara İlişkin Hükümler
Madde 4 – Sigortalı Sayılanlar  127
Madde 5 – Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar  138
Madde 6 – Sigortalı Sayılmayanlar  142
Madde 7 – Sigortalılığın Başlangıcı  152
Madde 8 – Sigortalı Bildirimi ve Tescili  154
Madde 9 – Sigortalılığın Sona Ermesi  167
Madde 10 – Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları  179
İKİNCİ BÖLÜM
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler
Madde 11 – İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli  181
Madde 12 – İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren  192
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan
Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 13 – İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  195
Madde 14 – Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  208
Madde 15 – Hastalık ve Analık Hali  214
Madde 16 – İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar  215
Madde 17 – Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç  221
Madde 18 – Geçici İş Göremezlik Ödeneği  226
Madde 19 – Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çok İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali  243
Madde 20 – Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri  250
Madde 21 – İş Kazası ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  255
Madde 22 – Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması  259
Madde 23 – Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk  262
Madde 24 – Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler  264
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 25 – Malûl Sayılma  267
Madde 26 – Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  273
Madde 27 – Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  274
Madde 28 – Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  283
Madde 29 – Yaşlılık Aylığının Hesaplanması  302
Madde 30 – Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Kesilmesi  307
Madde 31 – Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya  320
Madde 32 – Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  322
Madde 33 – Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması  336
Madde 34 – Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması  337
Madde 35 – Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  344
Madde 36 – Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya  353
Madde 37 – Evlenme ve Cenaze Ödeneği  355
Madde 38 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Sigortalılık Süresi  359
Madde 39 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  361
Madde 40 – Fiilî Hizmet Süresi Zammı  362
Madde 41 – Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler  376
Madde 42 – Bildirim  386
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler
Madde 43 – Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Görevinde Bulunanların Aylıkları  387
Madde 44 – Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller  389
Madde 45 – Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar Veya Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri  391
Madde 46 – Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı  392
Madde 47 – Vazife Malûllüğü  394
Madde 48 – Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları  402
Madde 49 – İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi  404
ALTINCI BÖLÜM
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri
Madde 50 – İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları  407
Madde 51 – İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi  410
Madde 52 – İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi  413
YEDİNCİ BÖLÜM
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler
Madde 53 – Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi  419
Madde 54 – Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi  429
Madde 55 – Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı, Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri  434
Madde 56 – Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller  436
Madde 57 – Yaş  438
Madde 58 – Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu  441
Madde 59 – Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi  443
ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili
Madde 60 – Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  451
Madde 61 – Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili  494
Madde 62 – Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar İle Bunlardan Yararlanma  499
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar
Madde 63 – Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi  501
Madde 64 – Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri  506
Madde 65 – Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri  507
Madde 66 – Yurt Dışında Tedavi  515
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı
Madde 67 – Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları  521
Madde 68 – Katılım Payı Alınması  531
Madde 69 – Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler  537
Madde 70 – Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri  539
Madde 71 – Kimlik Tespiti ve Acil Haller  542
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî ve Çeşitli Hükümler
Madde 72 – Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi  545
Madde 73 – Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi  548
Madde 74 – Genel Sağlık Sigortası Gelirlerinin Kullanım Amacı, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları İçin Yapılan Sağlık Harcamaları  561
Madde 75 – Doğal Afetler Veya Savaş Hali  561
Madde 76 – İşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  562
Madde 77 – Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Duyurulması ve Sağlık Hizmet Sunucusunu Seçme Serbestisi  564
Madde 78 – Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi  566
DÖRDÜNCÜ KISIM
PRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik
Madde 79 – Prim Alınması Zorunluluğu  567
Madde 80 – Prime Esas Kazançlar  567
Madde 81 – Prim Oranları ve Devlet Katkısı  589
Madde 82 – Günlük Kazanç Sınırları  621
Madde 83 – Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi  627
Madde 84 – Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler  627
Madde 85 – Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma  628
İKİNCİ BÖLÜM
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi
Madde 86 – Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları  643
Madde 87 – Prim Ödeme Yükümlüsü  668
Madde 88 – Primlerin Ödenmesi  670
Madde 89 – Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı İle İadesi Gereken Primler  688
Madde 90 – Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması  691
Madde 91 – Afet Durumunda Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi  708
BEŞİNCİ KISIM
ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Madde 92 – Sigortalılığın Zorunlu Oluşu, Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası  713
Madde 93 – Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı  715
Madde 94 – Kontrol Muayenesi  717
Madde 95 – Sağlık Raporlarının Usûl ve Esaslarının Belirlenmesi  719
Madde 96 – Yersiz Ödemelerin Geri Alınması  721
Madde 97 – Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans  724
Madde 98 – Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara İlişkin Hükümler ve Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi  730
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 99 – Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Bildirimler  733
Madde 100 – Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü  733
Madde 101 – Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  735
ALTINCI KISIM
İDARÎ PARA CEZALARI VE FESİH HÜKÜMLERİ
Madde 102 – Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları  737
Madde 103 – İdarî Yaptırımlar ve Fesih  762
YEDİNCİ KISIM
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN, DEĞİŞTİRİLEN, SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 104 – Diğer Kanunlardaki Atıflar  765
Madde 105 – Uygulanmayacak Hükümler  765
Madde 106 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  767
Madde 107 – Yönetmelikler  769
Ek Madde 1 – Kuruma Yapılan Bazı Bildirimlerin Yeterli Sayılması  770
Ek Madde 2  770
Ek Madde 3  773
Ek Madde 4  775
Ek Madde 5 – Tarım Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı  776
Ek Madde 6 – Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları  784
Ek Madde 7  791
Ek Madde 8 – 1479 Sayılı Kanun ve Mülga 2926 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalıların Basamak Tespiti  793
Ek Madde 9 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı  793
Ek Madde 10  807
Ek Madde 11  808
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  811
Geçici Madde 2 – Bu Kanundan Önce Yürürlükte Bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tâbi Geçen Çalışmalar İçin Bağlanacak Aylıkların Hesabı  812
Geçici Madde 3 – Önceki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması  814
Geçici Madde 4 – 5434 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  814
Geçici Madde 5 – Toptan Ödeme ve İhya Geçiş Hükümleri  822
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  823
Geçici Madde 7 – 506, 1479, 5434, 2925, 2926 Sayılı Kanunlara İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  825
Geçici Madde 8 – 1479 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  827
Geçici Madde 9 – Emeklilik Yaşına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  828
Geçici Madde 10 – 506 Sayılı Kanunun Malullük ve Engellilik Hükümlerine İlişkin Geçiş Hükümleri  831
Geçici Madde 11 – Sigortalı Tesciline, Sigorta Sicil Numarasına ve Dış Temsilciliklerdeki Görevlilere İlişkin Geçiş Hükümleri  833
Geçici Madde 12 – Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri  834
Geçici Madde 13 – 4046 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Geçiş Esasları  838
Geçici Madde 14 – Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri  839
Geçici Madde 15 – Prime Esas Kazancın Beyanına İlişkin Geçiş Hükmü  842
Geçici Madde 16 – Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar (…) İle Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılara İlişkin Geçiş Hükümleri  843
Geçici Madde 17 – Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Hükümler  844
Geçici Madde 18 – Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Geçiş Hükümleri  846
Geçici Madde 19 – Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi  847
Geçici Madde 20 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklar ve İlgili Hükümler  847
Geçici Madde 21 – 2108 Sayılı Yasaya İlişkin Geçiş Hükümleri  850
Geçici Madde 22 – Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılıklarına İlişkin Geçiş Hükümleri  851
Geçici Madde 23 – Sosyal Güvenlik Prim Yapılandırılması Bozulanlara İlişkin Hükümler  852
Geçici Madde 24 – Sosyal Güvenlik Alacakları  853
Geçici Madde 25  855
Geçici Madde 26  856
Geçici Madde 27  857
Geçici Madde 28  858
Geçici Madde 29  858
Geçici Madde 30  860
Geçici Madde 31  861
Geçici Madde 32  861
Geçici Madde 33  861
Geçici Madde 34  862
Geçici Madde 35  862
Geçici Madde 36  863
Geçici Madde 37  866
Geçici Madde 38  867
Geçici Madde 39  868
Geçici Madde 40  870
Geçici Madde 41  870
Geçici Madde 42  872
Geçici Madde 43  872
Geçici Madde 44  873
Geçici Madde 45 – Yersiz Yapılan Sağlık Giderlerinin Terkini  875
Geçici Madde 46 – Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Yapılandırılması  876
Geçici Madde 47 – 5335 Sayılı Kanunun 30 uncu Maddesi Kapsamında Çalışmaya Başlayanlara Yapılan Yersiz Ödemelerin Yapılandırılması  877
Geçici Madde 48 – Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Sonucu Verilmesi Gereken Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle Yatırılacak Primler  877
Geçici Madde 49  878
Geçici Madde 50  879
Geçici Madde 51  879
Geçici Madde 52  880
Geçici Madde 53  880
Geçici Madde 54  886
Geçici Madde 55  888
Geçici Madde 56  888
Geçici Madde 57  889
Geçici Madde 58  891
Geçici Madde 59  891
Geçici Madde 60  894
Geçici Madde 61  916
Geçici Madde 62  917
Geçici Madde 63  917
Geçici Madde 64  929
Geçici Madde 65  931
Geçici Madde 66  933
Geçici Madde 67  936
Geçici Madde 68  938
Geçici Madde 69  946
Madde 108 – Yürürlük  947
Madde 109 – Yürütme  947
2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN
BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç  955
Madde 2 – Kapsam  955
Madde 3 – Tanımlar  955
Madde 4 – Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  956
Madde 5 – Hizmetlerin İhyası  959
Madde 6 – Sigortalılık Süresinin Başlangıcı  963
Madde 7 – Geçerli Hizmet Süreleri  968
Madde 8 – Aylığı Bağlayacak Kurum  968
Madde 9 – Aylığın Hesabında Esas Alınacak Kazançlar  981
Madde 10 – Uygulanacak Esaslar  982
Madde 11 – Kanunun Uygulanmayacağı Haller  982
Madde 12 – Emekli İkramiyesi  982
Madde 13 – Hesaplaşma  983
Madde 14 – Aylığa ve Ödemeye Katılmama  983
Madde 15 – Yönetmelik  983
Madde 16 – Kaldırılan Hükümler  984
Geçici Madde 1  984
Geçici Madde 2  984
Geçici Madde 3  984
Geçici Madde 4  984
Geçici Madde 5  984
Madde 17 – Yürürlük  985
Madde 18 – Yürütme  985
3201 SAYILI YURTDIŞINDA BULUNAN
TÜRK VATANDAŞLARININ YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç ve Kapsam  987
Madde 2 – Tanımlar  997
Madde 3 – Başvurulacak Kuruluşlar  998
Madde 4 – Borçlanma Tutarı ve Borçlanma Tutarının İadesi  1001
Madde 5 – Süre Tespiti ve Sigortalılığın Başlangıcı  1012
Madde 6 – Aylık Tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi  1021
Madde 7 – T.C. Emekli Sandığınca Bağlanacak Aylığa Ait Esaslar  1028
Madde 8 – Bu Kanundan Yararlanamayacaklar  1028
Madde 9 – Kısmi Aylıklar  1028
Madde 10 – Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İle Transferi Sağlanan Primlerin İadesi  1029
Madde 11  1034
Madde 12 – Yönetmelik  1034
Madde 13 – Kaldırılan Hükümler  1034
Geçici Madde 1 ilâ 4  1034
Geçici Madde 5  1034
Geçici Madde 6  1035
Geçici Madde 7  1036
Geçici Madde 8 – Davalardan Vazgeçenlerin İşlemleri  1037
Madde 14 – Yürürlük  1038
Madde 15 – Yürütme  1039
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
Madde 1 – 17  1041
Madde 18 – 22  1041
Madde 23 – 26  1041
Madde 27 – 39  1041
Madde 40 – 44  1041
Madde 45  1041
VII. BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI
Madde 46 – İşsizlik Sigortasının Amaç ve Kapsamı İle Yetkili, Görevli ve Sorumlu Kuruluşlar  1042
Madde 47 – İşsizlik Sigortası İle İlgili Tanımlar  1045
Madde 48 – İşsizlik Sigortasına İlişkin Genel Hükümler  1046
Madde 49 – İşsizlik Sigortası Primleri İle Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler  1050
Madde 50 – İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı İle Sigorta Primleri  1051
Madde 51 – İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları  1057
Madde 52 – İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler  1061
Madde 53 – Fonun Kuruluşu, Yönetimi Denetimi, Gelirleri, Giderleri İle Mal ve Alacaklarının Tabi Olacağı Hükümler  1062
Madde 54 – İdari Para Cezaları İle İdari İşlemlere Karşı İtirazlar  1064
Madde 55 – Yönetmelik  1065
VIII. BÖLÜM
DEĞİŞTİRİLEN İBARELER
Madde 56  1065
Madde 57  1067
Madde 58  1067
Madde 59  1067
Madde 60  1067
Madde 61  1067
Madde 62 – Kaldırılan Hükümler  1068
Ek Madde 1 – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi  1068
Ek Madde 2 – Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği  1069
Ek Madde 3  1070
Ek Madde 4  1071
Ek Madde 5 – Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği  1072
Geçici Madde 1  1074
Geçici Madde 2  1075
Geçici Madde 3  1075
Geçici Madde 4  1075
Geçici Madde 5  1076
Geçici Madde 6  1076
Geçici Madde 7  1077
Geçici Madde 8  1080
Geçici Madde 9  1080
Geçici Madde 10  1083
Geçici Madde 11  1088
Geçici Madde 12  1089
Geçici Madde 13  1089
Geçici Madde 14  1090
Geçici Madde 15  1090
Madde 63 – Yürürlük  1093
Madde 64 – Yürütme  1093
YÖNETMELİKLER
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği  1095
Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği  1190
Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği  1216
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul …  1239
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara …  1247
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  1250
Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  1259
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği  1264
Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği  1276
Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum ve …  1283
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, …  1291
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği  1297
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Geri Ödeme Yönetmeliği  1303
TEBLİĞLER
İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan …  1315
İşveren Uygulama Tebliği  1318
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği  1365
İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce …  1382
Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık …  1384
Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ  1391
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası …  1398
Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ  1401
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve …  1406
Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine …  1410
5510 Sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı …  1412
Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum ve …  1414
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9’uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı …  1431
Kavram Dizini  1443
Özgeçmiş  1447
 


Ramazan Elma
Yazarımız Ramazan ELMA, 13 Ağustos 1978 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamlamıştır. Kamu Yönetimi lisans programı mezunudur. Yüksek lisans öğrenimini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yapmıştır. Kamu Yönetiminde Kurumsal Dönüşüm ve Stratejik Liderlik başlıklı bitirme tezi ile özel sektörde yıllardır uygulanmakta olan Stratejik Liderlik kavramının Türk kamu yönetim sistemine uyarlamasını yaparak bu alanda bir ilki gerçekleştirmiştir.
2001 yılında SSK İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünde memuriyete başlamıştır. SGK bünyesinde birçok kademede görev yapmış, mevzuatın ve uygulamanın içinden gelerek kendini yetiştirmiştir. Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu Yeterlik Sınavında elde ettiği Türkiye dokuzunculuğu, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yeterlik Sınavında elde ettiği Türkiye ikinciliği gibi katıldığı daha birçok sınavda dereceye girmiş ve görevindeki yüksek performansından dolayı Başarı Belgesiyle ödüllendirilmiştir. Birçok hakemli dergi, gazete ve sosyal medyada yazıları yayımlanmıştır.
• Türkiye ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Sosyal Güvenlik Sistemleri–;;;;;;;;nin Karşılaştırılması
• Tüm Yönleriyle Genel Sağlık Sigortası Uygulaması
• SGK Tarafından Uygulanan Prim Teşvikleri Nelerdir?
• Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
• Kamu Yönetiminde Bürokrasi ve Bürokrasinin Azaltılma Yolları
• İş Tatmini Neden Önemlidir?
• İşyeri Tescil Uygulaması
• Eksik Gün Uygulamasında Neler Değişti?
• Mâli Tatil Hakkında Bilinmesi Gerekenler?
• Asgari İşçilik Araştırması Nasıl Yapılır?
• Teminat İadesi Yazısı Almak İçin Yapılması Gerekenler?
• Benchmarking
• SGK Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları Nelerdir?
• APHB’nin Geç Verilmesi Halinde Teşviklerden Yararlanmak Mümkün mü?
• Ne Zaman Emekli Olurum?
• Emekli Aylıkları Nasıl Hesaplanmaktadır?
• Sosyal Güvenlik Reformunun Stratejik Analizi
• Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılık Aylığı Problemi
• Hükümetten Çifte Müjde Beklenen Prim Teşviki Çıktı
• Asgari Ücret Artışı SGK Primlerini Nasıl Etkiler?
• 18 Yaşından Önce Çalışılması Halinde Emeklilik Nasıl Hesaplanır?
• Askerliğini Er/Erbaş Olarak Yapmakta Olanlara Müjde!
• Mavi Kartlı Haksahiplerinin Yurtdışı Borçlanma Sorunu
• Tüm Yönleriyle Esnaf Ahilik Sandığı Uygulaması
• Tüm Yönleriyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
• SSİY’nde Yapılan Tahsis Mevzuatı Değişiklikleri

Başlıklı birçok makalesi yayımlanmıştır. Ayrıca Strategic Leadership, The Technology Dimension Of Strategic Leadership, Privatisation And Market Structure İn A Trantision Economy başlıklı yapmış olduğu İngilizce–;;Türkçe tercümeleri bulunmaktadır.
Aslen Sosyal Güvenlik Denetmeni olan, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneğinin Hukuk ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunan yazarımız halen SGK bünyesinde çalışmakta olup; Türkiye’nin en büyük SGM’lerinden biri olan yaklaşık 2.300.000 kişiye hizmet sunan Konya Selçuklu SGM’de başarılı bir şekilde 3,5 yıl Merkez Müdürü olarak görev yaptıktan sonra terfi ederek 2017/Aralık ayından beri Kahramanmaraş’ta İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemlerini yürütmek üzere 696 sayılı KHK gereği kurulan Tespit Komisyonlarında Valilik Temsilcisi olarak ayrıca iş/sosyal güvenlik hukuku davalarında mahkemelerde Adli Bilirkişi olarakta görev yapan yazarımız evli olup Yusuf Giray ve Burak Mirzahan adında iki çocuk babasıdır.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  25
5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler
Madde 1 – Amaç ve Kuruluş  29
Madde 2 – Tanımlar  30
Madde 3 – Kurumun Amacı ve Görevleri  30
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Organları ve Görevleri
Madde 4 – Kurumun Organları  33
Madde 5 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  35
Madde 6 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  39
Madde 7 – Yönetim Kurulunun Görevleri  43
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilâtı
Madde 8 – Teşkilât  47
Madde 9 – Merkez Teşkilâtı  47
Madde 10 – Başkan  48
Madde 11 – Başkan Yardımcıları  49
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Madde 12 – Ana Hizmet Birimleri  51
Madde 13 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  52
Madde 13/A – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  53
Madde 14 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  54
Madde 15 – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü  55
Madde 16 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  55
Madde 17 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  56
Madde 18 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  58
BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışma Birimleri
Madde 19 – Danışma Birimleri  59
Madde 20 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  59
Madde 21 – Hukuk Müşavirliği  61
Madde 22 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  62
ALTINCI BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Madde 23 – Yardımcı Hizmet Birimleri  63
Madde 24 – İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı  63
Madde 25 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  64
Madde 25/A – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  64
Madde 25/B – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  65
YEDİNCİ BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
Madde 26 – Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  67
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilâtı
Madde 27 – Taşra Teşkilâtı  69
DOKUZUNCU BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Madde 28 – Personelin Statüsü, Ücret ve Malî Haklar  71
Madde 29 – Kadrolar ve Atama  73
Madde 30 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve Bunların Yardımcıları  75
Madde 31 – Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı  76
Madde 32 – Performans Yönetimi  79
ONUNCU BÖLÜM
Malî Hükümler
Madde 33 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  81
Madde 34 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  82
Madde 35 – Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları İle Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu  84
Madde 36 – Muafiyetler  86
Madde 37 – Çeşitli Malî Hükümler  90
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Madde 38 – Yöneticilerin Sorumlulukları ve Yetki Devri  93
Madde 39 – Tebligat  93
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 40 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  95
Madde 41 – Yönetmelik ve Tebliğler  95
Madde 42 – Eklenen ve Değiştirilen Hükümler  96
Madde 43 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  97
Ek Madde 1 – Fatura ve Benzeri Belgelerin İncelenmesi  97
Ek Madde 2  100
Ek Madde 3  101
Ek Madde 4 – Kadrolar  102
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Devredilen Kurumlar ve Devre İlişkin Hükümler  103
Geçici Madde 2 – Teşkilâta ve Kadrolara İlişkin Hükümler  104
Geçici Madde 3 – Taşınmazlara İlişkin Hükümler  107
Geçici Madde 4 – Diğer Mevzuattaki Atıflar  108
Geçici Madde 5 – Saklı Tutulan Haklar ve Hizmet İçi Eğitim  108
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Devri  109
Geçici Madde 7  109
Geçici Madde 8 – Personele Dair Geçiş Hükümleri  109
Geçici Madde 9  110
Geçici Madde 10  110
Madde 44 – Yürürlük  111
Madde 45 – Yürütme  111
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1 – Amaç  115
Madde 2 – Kapsam  115
Madde 3 – Tanımlar  115
İKİNCİ KISIM
SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Sigortalılara İlişkin Hükümler
Madde 4 – Sigortalı Sayılanlar  127
Madde 5 – Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar  138
Madde 6 – Sigortalı Sayılmayanlar  142
Madde 7 – Sigortalılığın Başlangıcı  152
Madde 8 – Sigortalı Bildirimi ve Tescili  154
Madde 9 – Sigortalılığın Sona Ermesi  167
Madde 10 – Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları  179
İKİNCİ BÖLÜM
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler
Madde 11 – İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli  181
Madde 12 – İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren  192
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan
Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 13 – İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  195
Madde 14 – Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  208
Madde 15 – Hastalık ve Analık Hali  214
Madde 16 – İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar  215
Madde 17 – Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç  221
Madde 18 – Geçici İş Göremezlik Ödeneği  226
Madde 19 – Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çok İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali  243
Madde 20 – Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri  250
Madde 21 – İş Kazası ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  255
Madde 22 – Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması  259
Madde 23 – Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk  262
Madde 24 – Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler  264
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 25 – Malûl Sayılma  267
Madde 26 – Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  273
Madde 27 – Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  274
Madde 28 – Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  283
Madde 29 – Yaşlılık Aylığının Hesaplanması  302
Madde 30 – Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Kesilmesi  307
Madde 31 – Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya  320
Madde 32 – Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  322
Madde 33 – Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması  336
Madde 34 – Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması  337
Madde 35 – Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  344
Madde 36 – Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya  353
Madde 37 – Evlenme ve Cenaze Ödeneği  355
Madde 38 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Sigortalılık Süresi  359
Madde 39 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  361
Madde 40 – Fiilî Hizmet Süresi Zammı  362
Madde 41 – Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler  376
Madde 42 – Bildirim  386
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler
Madde 43 – Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Görevinde Bulunanların Aylıkları  387
Madde 44 – Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller  389
Madde 45 – Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar Veya Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri  391
Madde 46 – Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı  392
Madde 47 – Vazife Malûllüğü  394
Madde 48 – Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları  402
Madde 49 – İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi  404
ALTINCI BÖLÜM
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri
Madde 50 – İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları  407
Madde 51 – İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi  410
Madde 52 – İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi  413
YEDİNCİ BÖLÜM
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler
Madde 53 – Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi  419
Madde 54 – Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi  429
Madde 55 – Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı, Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri  434
Madde 56 – Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller  436
Madde 57 – Yaş  438
Madde 58 – Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu  441
Madde 59 – Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi  443
ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili
Madde 60 – Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  451
Madde 61 – Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili  494
Madde 62 – Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar İle Bunlardan Yararlanma  499
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar
Madde 63 – Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi  501
Madde 64 – Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri  506
Madde 65 – Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri  507
Madde 66 – Yurt Dışında Tedavi  515
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı
Madde 67 – Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları  521
Madde 68 – Katılım Payı Alınması  531
Madde 69 – Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler  537
Madde 70 – Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri  539
Madde 71 – Kimlik Tespiti ve Acil Haller  542
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî ve Çeşitli Hükümler
Madde 72 – Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi  545
Madde 73 – Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi  548
Madde 74 – Genel Sağlık Sigortası Gelirlerinin Kullanım Amacı, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları İçin Yapılan Sağlık Harcamaları  561
Madde 75 – Doğal Afetler Veya Savaş Hali  561
Madde 76 – İşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  562
Madde 77 – Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Duyurulması ve Sağlık Hizmet Sunucusunu Seçme Serbestisi  564
Madde 78 – Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi  566
DÖRDÜNCÜ KISIM
PRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik
Madde 79 – Prim Alınması Zorunluluğu  567
Madde 80 – Prime Esas Kazançlar  567
Madde 81 – Prim Oranları ve Devlet Katkısı  589
Madde 82 – Günlük Kazanç Sınırları  621
Madde 83 – Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi  627
Madde 84 – Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler  627
Madde 85 – Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma  628
İKİNCİ BÖLÜM
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi
Madde 86 – Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları  643
Madde 87 – Prim Ödeme Yükümlüsü  668
Madde 88 – Primlerin Ödenmesi  670
Madde 89 – Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı İle İadesi Gereken Primler  688
Madde 90 – Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması  691
Madde 91 – Afet Durumunda Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi  708
BEŞİNCİ KISIM
ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Madde 92 – Sigortalılığın Zorunlu Oluşu, Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası  713
Madde 93 – Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı  715
Madde 94 – Kontrol Muayenesi  717
Madde 95 – Sağlık Raporlarının Usûl ve Esaslarının Belirlenmesi  719
Madde 96 – Yersiz Ödemelerin Geri Alınması  721
Madde 97 – Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans  724
Madde 98 – Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara İlişkin Hükümler ve Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi  730
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 99 – Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Bildirimler  733
Madde 100 – Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü  733
Madde 101 – Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  735
ALTINCI KISIM
İDARÎ PARA CEZALARI VE FESİH HÜKÜMLERİ
Madde 102 – Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları  737
Madde 103 – İdarî Yaptırımlar ve Fesih  762
YEDİNCİ KISIM
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN, DEĞİŞTİRİLEN, SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 104 – Diğer Kanunlardaki Atıflar  765
Madde 105 – Uygulanmayacak Hükümler  765
Madde 106 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  767
Madde 107 – Yönetmelikler  769
Ek Madde 1 – Kuruma Yapılan Bazı Bildirimlerin Yeterli Sayılması  770
Ek Madde 2  770
Ek Madde 3  773
Ek Madde 4  775
Ek Madde 5 – Tarım Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı  776
Ek Madde 6 – Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları  784
Ek Madde 7  791
Ek Madde 8 – 1479 Sayılı Kanun ve Mülga 2926 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalıların Basamak Tespiti  793
Ek Madde 9 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı  793
Ek Madde 10  807
Ek Madde 11  808
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  811
Geçici Madde 2 – Bu Kanundan Önce Yürürlükte Bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tâbi Geçen Çalışmalar İçin Bağlanacak Aylıkların Hesabı  812
Geçici Madde 3 – Önceki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması  814
Geçici Madde 4 – 5434 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  814
Geçici Madde 5 – Toptan Ödeme ve İhya Geçiş Hükümleri  822
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  823
Geçici Madde 7 – 506, 1479, 5434, 2925, 2926 Sayılı Kanunlara İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  825
Geçici Madde 8 – 1479 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  827
Geçici Madde 9 – Emeklilik Yaşına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  828
Geçici Madde 10 – 506 Sayılı Kanunun Malullük ve Engellilik Hükümlerine İlişkin Geçiş Hükümleri  831
Geçici Madde 11 – Sigortalı Tesciline, Sigorta Sicil Numarasına ve Dış Temsilciliklerdeki Görevlilere İlişkin Geçiş Hükümleri  833
Geçici Madde 12 – Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri  834
Geçici Madde 13 – 4046 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Geçiş Esasları  838
Geçici Madde 14 – Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri  839
Geçici Madde 15 – Prime Esas Kazancın Beyanına İlişkin Geçiş Hükmü  842
Geçici Madde 16 – Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar (…) İle Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılara İlişkin Geçiş Hükümleri  843
Geçici Madde 17 – Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Hükümler  844
Geçici Madde 18 – Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Geçiş Hükümleri  846
Geçici Madde 19 – Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi  847
Geçici Madde 20 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklar ve İlgili Hükümler  847
Geçici Madde 21 – 2108 Sayılı Yasaya İlişkin Geçiş Hükümleri  850
Geçici Madde 22 – Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılıklarına İlişkin Geçiş Hükümleri  851
Geçici Madde 23 – Sosyal Güvenlik Prim Yapılandırılması Bozulanlara İlişkin Hükümler  852
Geçici Madde 24 – Sosyal Güvenlik Alacakları  853
Geçici Madde 25  855
Geçici Madde 26  856
Geçici Madde 27  857
Geçici Madde 28  858
Geçici Madde 29  858
Geçici Madde 30  860
Geçici Madde 31  861
Geçici Madde 32  861
Geçici Madde 33  861
Geçici Madde 34  862
Geçici Madde 35  862
Geçici Madde 36  863
Geçici Madde 37  866
Geçici Madde 38  867
Geçici Madde 39  868
Geçici Madde 40  870
Geçici Madde 41  870
Geçici Madde 42  872
Geçici Madde 43  872
Geçici Madde 44  873
Geçici Madde 45 – Yersiz Yapılan Sağlık Giderlerinin Terkini  875
Geçici Madde 46 – Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Yapılandırılması  876
Geçici Madde 47 – 5335 Sayılı Kanunun 30 uncu Maddesi Kapsamında Çalışmaya Başlayanlara Yapılan Yersiz Ödemelerin Yapılandırılması  877
Geçici Madde 48 – Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Sonucu Verilmesi Gereken Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle Yatırılacak Primler  877
Geçici Madde 49  878
Geçici Madde 50  879
Geçici Madde 51  879
Geçici Madde 52  880
Geçici Madde 53  880
Geçici Madde 54  886
Geçici Madde 55  888
Geçici Madde 56  888
Geçici Madde 57  889
Geçici Madde 58  891
Geçici Madde 59  891
Geçici Madde 60  894
Geçici Madde 61  916
Geçici Madde 62  917
Geçici Madde 63  917
Geçici Madde 64  929
Geçici Madde 65  931
Geçici Madde 66  933
Geçici Madde 67  936
Geçici Madde 68  938
Geçici Madde 69  946
Madde 108 – Yürürlük  947
Madde 109 – Yürütme  947
2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN
BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç  955
Madde 2 – Kapsam  955
Madde 3 – Tanımlar  955
Madde 4 – Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  956
Madde 5 – Hizmetlerin İhyası  959
Madde 6 – Sigortalılık Süresinin Başlangıcı  963
Madde 7 – Geçerli Hizmet Süreleri  968
Madde 8 – Aylığı Bağlayacak Kurum  968
Madde 9 – Aylığın Hesabında Esas Alınacak Kazançlar  981
Madde 10 – Uygulanacak Esaslar  982
Madde 11 – Kanunun Uygulanmayacağı Haller  982
Madde 12 – Emekli İkramiyesi  982
Madde 13 – Hesaplaşma  983
Madde 14 – Aylığa ve Ödemeye Katılmama  983
Madde 15 – Yönetmelik  983
Madde 16 – Kaldırılan Hükümler  984
Geçici Madde 1  984
Geçici Madde 2  984
Geçici Madde 3  984
Geçici Madde 4  984
Geçici Madde 5  984
Madde 17 – Yürürlük  985
Madde 18 – Yürütme  985
3201 SAYILI YURTDIŞINDA BULUNAN
TÜRK VATANDAŞLARININ YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç ve Kapsam  987
Madde 2 – Tanımlar  997
Madde 3 – Başvurulacak Kuruluşlar  998
Madde 4 – Borçlanma Tutarı ve Borçlanma Tutarının İadesi  1001
Madde 5 – Süre Tespiti ve Sigortalılığın Başlangıcı  1012
Madde 6 – Aylık Tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi  1021
Madde 7 – T.C. Emekli Sandığınca Bağlanacak Aylığa Ait Esaslar  1028
Madde 8 – Bu Kanundan Yararlanamayacaklar  1028
Madde 9 – Kısmi Aylıklar  1028
Madde 10 – Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İle Transferi Sağlanan Primlerin İadesi  1029
Madde 11  1034
Madde 12 – Yönetmelik  1034
Madde 13 – Kaldırılan Hükümler  1034
Geçici Madde 1 ilâ 4  1034
Geçici Madde 5  1034
Geçici Madde 6  1035
Geçici Madde 7  1036
Geçici Madde 8 – Davalardan Vazgeçenlerin İşlemleri  1037
Madde 14 – Yürürlük  1038
Madde 15 – Yürütme  1039
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
Madde 1 – 17  1041
Madde 18 – 22  1041
Madde 23 – 26  1041
Madde 27 – 39  1041
Madde 40 – 44  1041
Madde 45  1041
VII. BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI
Madde 46 – İşsizlik Sigortasının Amaç ve Kapsamı İle Yetkili, Görevli ve Sorumlu Kuruluşlar  1042
Madde 47 – İşsizlik Sigortası İle İlgili Tanımlar  1045
Madde 48 – İşsizlik Sigortasına İlişkin Genel Hükümler  1046
Madde 49 – İşsizlik Sigortası Primleri İle Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler  1050
Madde 50 – İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı İle Sigorta Primleri  1051
Madde 51 – İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları  1057
Madde 52 – İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler  1061
Madde 53 – Fonun Kuruluşu, Yönetimi Denetimi, Gelirleri, Giderleri İle Mal ve Alacaklarının Tabi Olacağı Hükümler  1062
Madde 54 – İdari Para Cezaları İle İdari İşlemlere Karşı İtirazlar  1064
Madde 55 – Yönetmelik  1065
VIII. BÖLÜM
DEĞİŞTİRİLEN İBARELER
Madde 56  1065
Madde 57  1067
Madde 58  1067
Madde 59  1067
Madde 60  1067
Madde 61  1067
Madde 62 – Kaldırılan Hükümler  1068
Ek Madde 1 – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi  1068
Ek Madde 2 – Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği  1069
Ek Madde 3  1070
Ek Madde 4  1071
Ek Madde 5 – Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği  1072
Geçici Madde 1  1074
Geçici Madde 2  1075
Geçici Madde 3  1075
Geçici Madde 4  1075
Geçici Madde 5  1076
Geçici Madde 6  1076
Geçici Madde 7  1077
Geçici Madde 8  1080
Geçici Madde 9  1080
Geçici Madde 10  1083
Geçici Madde 11  1088
Geçici Madde 12  1089
Geçici Madde 13  1089
Geçici Madde 14  1090
Geçici Madde 15  1090
Madde 63 – Yürürlük  1093
Madde 64 – Yürütme  1093
YÖNETMELİKLER
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği  1095
Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği  1190
Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği  1216
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul …  1239
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara …  1247
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  1250
Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  1259
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği  1264
Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği  1276
Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum ve …  1283
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, …  1291
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği  1297
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Geri Ödeme Yönetmeliği  1303
TEBLİĞLER
İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan …  1315
İşveren Uygulama Tebliği  1318
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği  1365
İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce …  1382
Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık …  1384
Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ  1391
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası …  1398
Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ  1401
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve …  1406
Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine …  1410
5510 Sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı …  1412
Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum ve …  1414
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9’uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı …  1431
Kavram Dizini  1443
Özgeçmiş  1447
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020