Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ekonomik Suçlar Bağlamında Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen
Suçlar ve Cezalar
Nisan 2018 / 1. Baskı / 592 Syf.
Fiyatı: 135.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6102 sayılı Ticaret Kanunu, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ceza sorumluluğu doğuran hükümlerine karşılık gelen maddeler içerdiği gibi çok sayıda yeni ceza normu da barındırmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'n da düzenlenen yeni suçlar ve cezalar, Kanun daha tasarı halindeyken öğretide tartışmalara konu olmuştur. Ayrıntılı bir incelemeye duyulan gereksinim karşısında bu çalışmada, ekonomi ceza hukuku teorik boyutuyla ele alınmış ve bu bağlamda Türk Ticaret Kanunu'n da düzenlenen suçlar ve cezalar incelenmiştir.

Çalışmada, ekonomik suçların ortak nitelikleri ve ortaya çıkış nedenleri göz önüne alınarak, gerçekten ekonomik suçlar başlığı altında bir suç türünden söz etmenin zorunlu olup olmadığı, Türk Ticaret Kanunu örneğinde ortaya çıkan ekonomik suçlar ile bu suçları oluşturan ceza normlarıyla içeriklerindeki kavramların ceza hukukunun temel ilkelerine uygun olarak nasıl yorumlanabileceği ve bunların Kanunun öngördüğü amaçları karşılamaya hangi ölçüde yeterli olduğu irdelenmiştir.

Çalışmanın amacı, öncelikle ekonomik suçları incelemek, ekonomik suçların tanımını yapmak, suç genel teorisi ışığında ortak yönlerini saptayıp açıklamak ve bu doğrultuda Türk Ticaret Kanunu'n da düzenlenen suçlar üzerinden varılan sonuçları örneklendirmektir. Çalışmada, ticari yaşama ilişkin davranış kullarının ceza yaptırımına bağlanmasıyla oluşan bu suçların, ceza hukukunun genel ilkeleri ışığında yorumlanmaları planlanmış ve böylelikle ekonomi ceza hukukunun genel teorisinin oluşumuna katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
Cezai Himayenin Konusu Olarak İktisadi Düzen ve Ekonomik Suçlar
Türk Ticaret Kanunu'n da Düzenlenen İşletme Suçları
Türk Ticaret Kanunu'n da Düzenlenen Şirket Suçları
Barkod: 9789750248184
Yayın Tarihi: Nisan 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 592
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş I  7
Sunuş II  9
Önsöz  11
Teşekkür  12
Kısaltmalar Cetveli  31
Giriş  33
Bölüm I
CEZAİ HİMAYENİN KONUSU OLARAK İKTİSADİ DÜZEN VE
EKONOMİK SUÇLAR
I. İKTİSADİ DÜZENİN CEZAİ HİMAYESİ, BEYAZ YAKALI SUÇLULUĞU, EKONOMİK SUÇ VE TİCARİ SUÇ KAVRAMLARI  45
A. Anayasal Ekonomik Düzen ve Ekonomik Düzenin Cezai Himayesi  45
B. Ekonomi Hukuku ve Ekonomi Ceza Hukuku  50
C. Beyaz Yakalı Suçluluğu, Ekonomik Suç ve Ticari Suç Kavramları  52
1. Ekonomik Suçların Kavramsal Kökeni ve Morfolojisi  52
2. Beyaz Yaka Suçları ve Ekonomik Suçlar İlişkisi  60
3. Ekonomik Suç Kavramının Tanımı ve İçeriği  61
4. Ticari Suç Kavramı ve Genel Olarak Ticari Suçlar  66
II. CEZA HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ IŞIĞINDA EKONOMİK SUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  68
A. Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi (nullum crimen nulla poena sine lege)  70
B. Kusur İlkesi (nulla poena sine culpa)  73
C. Suçların ve Cezaların Şahsiliği İlkesi  78
III. EKONOMİK SUÇLARDA FAİL  82
A. Beyaz Yakalı Suçlular ve Ekonomik Suçlarda Fail  82
B. Türk Ceza Hukuku Bağlamında Genel Olarak Ekonomik Suçların Faillerinin Tespiti  86
1. Genel Olarak Tüzel Kişi Tacirlerin ve Şirket Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu  86
2. Ekonomik Suçlar Açısından Tüzel Kişi Tacirlerin Faillik Sorunu  87
3. Şirket Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğunun Belirlenmesi  89
a. TTK Bağlamında Şirketi Temsil Yetkisine Sahip Kişilerin Cezai Sorumluluğu: Şirket Adına Hareket Etmiş veya Etmesi Gerekmiş Kişilerin Tespiti  94
b. TTK Bağlamında Şirketi Yönetim Yetkisine Sahip Olanların Cezai Sorumluluğu: Suç Konusu Bir Fiili Emreden Organı Oluşturan Kişi veya Kişilerle, Emrin İcrasına Katılan Yardımcı Kişilerin Cezai Sorumluluğu  98
c. Suç İşlenmesine Engel Olmayan Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğu  104
i. Şirket Yöneticilerinin Neticeyi Önleme Yükümlülüğü  104
ii. Genel Gözetim Yükümlülüğü Bağlamında Suça Engel Olmayan Yöneticilerin Cezai Sorumluluğu  107
iii. Üst Gözetim Yükümlülüğü Bağlamında Suça Engel Olmayan Yöneticilerin Cezai Sorumluluğunun Bulunup Bulunmadığı Sorunu  109
4. Suça Engel Olmayan Gerçek Kişi Tacirlerin İşletme Çalışanlarının Eylemlerinden Dolayı Sorumluluğu  113
IV. SUÇ GENEL TEORİSİ AÇISINDAN EKONOMİK SUÇLARIN ORTAK VE AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ  114
A. Ekonomik Suçların Koruduğu Hukuki Değer ve Menfaatler  114
B. Ekonomik Suçlarda Mağdur  117
C. Ekonomik Suçlarda Suçun Konusu  122
D. Ekonomik Suçlarda Maddi Unsur  123
E. Ekonomik Suçlarda Hukuka Aykırılık  126
F. Ekonomik Suçlarda Manevi Unsur  133
1. Ekonomik Suçlarda Kusurluluk  133
2. Ekonomik Suçlarda Mazeret Nedenleri  135
G. Ekonomik Suçların Özel Görünüş Biçimleri  139
V. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN TİCARİ SUÇLARIN TASNİFİ VE YAPISI  141
A. Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Ticari Suçlar  141
B. Türk Ticaret Kanunu’ndaki Cezai Düzenlemelerin Amaçlarına (Ratio Legis) Göre Tasnifi  143
C. Türk Ticaret Kanunu’nun Öngördüğü Ceza Normlarının Yapısı ve Niteliği  144
VI. YAPTIRIM TEORİSİ AÇISINDAN EKONOMİK SUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  148
A. Ekonomik Suçların Cezalandırılması Üzerine Tartışma ve Değerlendirmeler  148
1. Ceza Teorileri Açısından Ekonomik Suçlar  148
2. Ekonomik Suçlar İçin İzlenmesi Gereken Ceza Siyaseti Üzerine Tartışmalar  151
B. Ekonomik Suçların Cezalandırılmasında ve Türk Ticaret Kanunu'nda Özgürlüğü Kısıtlayıcı Cezalar  154
1. Türk Ceza Hukukunda Hapis Cezaları  155
2. Türk Ticaret Kanunu'nda Öngörülen Hapis Cezaları  156
a. Türk Ticaret Kanunu’nda Hapis Cezası Öngörülen Suçlar  157
b. Türk Ticaret Kanunu’nda Hapis veya Adli Para Cezası Öngörülen Suçlar  157
C. Ekonomik Suçların Önlenmesinde ve Türk Ticaret Kanunu’nda Adli Para Cezaları: Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi  158
1. Genel Olarak Ekonomik Suçlar ve Ekonomik Cezalar  158
2. Türk Ceza Hukukunda Adli Para Cezaları ve Türk Ticaret Kanunu’nda Adli Para Cezası Öngörülen Suçlar  162
a. Türk Ceza Hukukunda Adli Para Cezaları  162
b. Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Adli Para Cezaları  163
D. Ekonomik Suçlarda Ceza Siyasetinin Belirlenmesinde Bir Yol Olarak İktisadi Analiz  164
E. Ekonomik Suçlar Bağlamında Güvenlik Tedbirleri ve Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlen Suçlar  167
1. Güvenlik Tedbirleri ve Ekonomik Suçlar  167
2. Türk Ticaret Kanunu'ndaki Suçlar Açısından Gerçek Kişiler İçin Uygulanabilecek Güvenlik Tedbirleri  169
3. Türk Ticaret Kanunu’ndaki Suçlar Açısından Şirketler İçin Uygulanabilecek Güvenlik Tedbirleri  171
a. Faaliyet İzninin İptali  172
b. Müsadere  174
4. Ekonomik Suçlara Karşı Seçenekli Yaptırımlar ve Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar  175
a. Ekonomik Suçlar ve Seçenekli Yaptırımlar  175
b. Türk Ceza Hukukunda Seçenekli Yaptırımların TTK’daki Ekonomik Suçlar Üzerinden Değerlendirilmesi  176
5. Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Cezalarla İlgili Değerlendirmemiz  179
VII. EKONOMİK SUÇLAR BAĞLAMINDA TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ HÜKÜMLERİN USUL HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  182
A. Genel Olarak Ekonomik Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması  182
B. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlen Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması  183
1. TTK’da Kovuşturulması Şikâyete Bağlanan Suçlar  183
2. TTK’da Re’sen Kovuşturulan Suçlar  184
C. TTK’da Düzenlenen Suçlarda Madde ve Yer Yönünden Yetkili Mahkeme  184
1. TTK’da Düzenlenen Suçlarda Madde Yönünden Yetkili Mahkeme  184
2. TTK’da Düzenlenen Suçlarda Yer Yönünden Yetkili Mahkemenin Tespiti  185
a. Genel Olarak TTK’da Düzenlenen Suçlarda Yer Yönünden Yetki  185
b. Basın Yayın Yoluyla İşlenen Haksız Rekabet Suçlarında Yer Yönünden Yetki  185
c. Deniz Ticaretine İlişkin Suçlarda Yer Yönünden Yetki  186
D. Davaya Katılma  186
E. Ekonomik Suçlar ve TTK'da Düzenlenen Suçlar Açısından İspat Sorunu  189
F. Ekonomik Suçlar ve TTK’da Düzenlenen Suçlar Açısından Uzlaşma  192
1. Ekonomik Suçlarda Uzlaşma  192
2. Haksız Rekabet Suçlarında Uzlaşma  193
Bölüm II
TÜRK TİCARET KANUNU'NDA DÜZENLENEN
İŞLETME SUÇLARI
I. TİCARET UNVANINA İLİŞKİN SUÇLAR  195
A. Genel Olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Düzenlenen Ticaret Unvanına İlişkin Suçlar  195
B. Ticaret Unvanına Kanuna Aykırı Olarak Ek Yapma Suçu (TTK md. 51)  197
1. Kanunun Düzenlemesi  197
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  198
a. Fail  198
b. Hukuki Konu  200
c. Mağdur  200
3. Fiil  201
a. Tacirin, Kimliği, İşletmesinin Genişliği, Önemi ve Finansal Durumu Hakkında, Üçüncü Kişilerde Yanlış Bir Görüşün Oluşmasına Neden Olacak Nitelikte veya Gerçeğe ve Kamu Düzenine Aykırı Ekler Yapması  201
i. Ekin Tacirin Kimliği, İşletmesinin Genişliği, Finansal Durumuyla İlgili Olması  202
ii. Ekin Yanlış Bir Görünüşün Oluşmasına Elverişli Olması  203
iii. Ekin Kamu Düzenine ve Gerçeğe Aykırı Olması  203
b. Tek Başlarına Ticaret Yapan Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanlarına Bir Şirketin Var Olduğu İzlenimi Verecek Ekler Yapmaları  204
c. "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" Kelimelerinin Bir Ticaret Unvanında Bakanlar Kurulu Kararı Olmaksızın Kullanmak  205
4. Hukuka Aykırılık  206
5. Kusurluluk  206
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  206
C. Ticaret Unvanını Kanuna Aykırı Olarak Devretme ve Devralma Suçu  208
1. Kanunun Düzenlemesi  208
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  208
a. Fail  208
b. Hukuki Konu  210
c. Mağdur  210
3. Fiil  210
a. Bir Ticari İşletmenin Olması Gerekir  211
b. Ticaret Unvanı İşletmeden Ayrı Olarak Devredilmeli, Devralınmalı ve Kullanılmalıdır  212
4. Hukuka Aykırılık  213
5. Kusurluluk  214
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  214
D. Ticaret Unvanına İlişkin Suçların Cezalandırılması  215
II. HAKSIZ REKABET SUÇLARI  216
A. Rekabet Ceza Hukuku ve Haksız Rekabet Suçları  216
1. Haksız Rekabet ve Rekabet Ceza Hukuku  216
2. Haksız Rekabet Suçlarının Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenişi  220
B. Suç Genel Teorisi Işığında TTK'da Düzenlenen Haksız Rekabet Suçlarının Ortak Özellikleri  225
1. Haksız Rekabet Suçlarında Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  225
a. Haksız Rekabet Suçlarında Fail  225
b. Haksız Rekabet Suçlarının Koruduğu Hukuki Değer ve Menfaatler  226
c. Haksız Rekabet Suçlarında Mağdur  227
d. Haksız Rekabet Suçlarında Maddi Konu  229
2. Haksız Rekabet Suçlarında Hukuka Aykırılık  230
3. Haksız Rekabet Suçlarında Kusurluluk  232
4. Haksız Rekabet Suçlarının Özel Görünüş Biçimleri  233
C. Aldatıcı Reklamlarda Bulunma Suçu (TTK md. 55/1–(a).1–5)  234
1. Genel Olarak Dürüstlük Kurallarına Aykırı Davranışlar ve Reklamlar  234
2. Fail, Hukuki Konu, Maddi Konu ve Mağdur  237
a. Fail  237
b. Hukuki Konu  237
c. Mağdur  238
d. Maddi Konu  238
3. Fiil  240
a. Kötüleme  241
i. Fiil Başkalarını, Onların Mallarını, İş Ürünlerini, Fiyatlarını, Ticari Faaliyet ve İşlerini Konu Edinmeli  242
ii. Fiil, Yanlış, Yanıltıcı veya Gereksiz Yere İncitici Beyanlar İçermeli  246
iii. Beyanın Aldatıcılık Niteliğinin Belirlenmesi Sorunu  249
b. Aldatıcı Tanıtımlarda Bulunmak veya Aynı Yolla Üçüncü Bir Kişiyi Rekabette Öne Geçirmek  252
i. Failin Kendisi, Ticari İşletmesi, İşletme İşaretleri, Malları, İş Ürünleri, Faaliyetleri, Fiyatları, Stokları, Satış Kampanyalarının Biçimi ve İş İlişkileri Konu Edinen Bir Açıklamada Bulunması  253
ii. Gerçek Dışı ve Yanıltıcı Açıklamalarda Bulunulması  255
iii. Failin Açıklamalarıyla Üçüncü Bir Kişiyi Öne Geçirmesi  256
c. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek, Derece ve Sembolleri Kullanmak  258
i. Gerçek Dışı Paye, Diploma, Ödülle Sahipmiş Gibi Davranılması ve Doğru Olmayan Meslek Adı ve Sembollerinin Kullanılması  260
ii. Müstesna Bir Yeteneğe Malik Bulunduğu Zannını Uyandırmaya Çalışmak  262
d. Karıştırılmaya Neden Olmak  264
i. Başkalarının, Malları, İş Ürünleri, Ticari Faaliyetleri veya İşleri  265
ii. Karıştırılmaya Yol Açan Önlemler Almak  268
e. Karşılaştırma ya da Üçüncü Kişiyi Benzer Yollarla Öne Geçirme  272
i. Kendisini, Mallarını, İş Ürünlerini, Faaliyetlerini, Fiyatlarını, Başkaları ve Onların Malları, İş Ürünleri veya Fiyatlarıyla Karşılaştırmak  273
ii. Karşılaştırma Yapmak  274
iii. Üçüncü Bir Kişiyi Rekabette Öne Geçirmek  278
4. Hukuka Aykırılık  278
5. Kusurluluk  280
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  281
a. Teşebbüs  281
b. İştirak  282
c. İçtima  282
D. Müşterileri Aldatmaya Yönelik Ticari Uygulamalarda Bulunma Suçu
(TTK md. 55/1.(a)–6–12)  284
1. Müşterileri Aldatmaya Yönelik Ticari Uygulamalar  284
2. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  285
a. Fail  285
b. Hukuki Konu  285
c. Mağdur  285
3. Fiil  287
a. Göstermelik İle Aldatma  287
i. Seçilmiş Bazı Malları, İş Ürünlerini veya Faaliyetleri Birden Çok Kere Tedarik Fiyatının Altında Satışa Sunmak  288
ii. Tedarik Fiyatının Altındaki Satışları Reklamlarda Özellikle Vurgulamak  289
iii. Müşterilerini, Kendisinin veya Rakiplerinin Yeteneği Hakkında Yanıltmak  290
b. Ürün ve Hizmetlerin Gerçek Değeri Hakkında Yanıltma  291
i. Müşteriye Ek Edimlerde Bulunma  291
ii. Ek Edimlerin Müşteriyi Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltacak Nitelikte Olması  292
c. Saldırgan Satış Yöntemleri Uygulamak  293
i. Saldırgan Satış Yöntemlerinin Kullanılması  294
ii. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünün Sınırlandırılması  296
d. Ürünlerin Yararlarını ve Tehlikelerini Gizleme  297
i. Bir Mal, İş Ürünü ve Faaliyet Bulunmalı  299
ii. Mal ve Hizmetlerin Kullanım Amaçları, Özellikleri, Miktarı, Yararları ve Tehlikeleri  299
iii. Mal ve Hizmetlerin Özelliklerini Gizlemek  299
4. Hukuka Aykırılık  300
5. Kusurluluk  300
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  301
a. Teşebbüs  301
b. İştirak  301
c. İçtima  301
E. Aldatıcı, Taksitle Satım ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Kullanma Suçları  302
1. Tüketici Kredileri ve Taksitli Satışlarda Tüketicinin Korunması  302
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  303
a. Fail  303
b. Hukuki Konu  303
c. Mağdur  304
3. Fiil  304
a. Taksitli Satım Sözleşmelerine İlişkin Aldatıcı İlanlar Verilmesi  304
i. Taksitle Satım Sözleşmelerine İlişkin Kamuya Yapılan Bir İlanın Bulunması  305
ii. İlanda Ticaret Unvanının Açıkça Belirtilmemesi  305
iii. İlanda Satış Fiyatını ve Ek Ödemeyi Kanunun Öngördüğü Şekilde Belirtmemek  306
b. Aldatıcı Tüketici Kredisi İlanları Vermek  306
i. Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan Bir İlanın Bulunması  307
ii. İlanda Ticaret Unvanını Açıkça Belirtmemek  307
iii. Tüketici Kredilerinin Net Tutarlarına, Toplam Giderlerine, Efektif Yıllık Faizlerine İlişkin Açık Beyanlarda Bulunmamak  307
c. Aldatıcı Sözleşme Formülleri Kullanmak  308
i. Faaliyetleri Çerçevesinde Taksitle Satım ve Tüketici Kredisi Sunan ya da Akdeden Bir İşletme Bulunmalı  308
ii. Eksik ve Yanlış Sözleşme Formülleri Kullanmak  309
4. Hukuka Aykırılık  310
5. Kusurluluk  310
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  311
a. Teşebbüs  311
b. İştirak  311
c. İçtima  311
F. Sözleşmeye İhlale ve Sona Erdirmeye Yöneltme Suçları (TTK md. 55/1–(b))  312
1. Kanunun Düzenlemesi  312
2. Ceza Hukuku Bağlamında Yöneltme Eyleminin Değerlendirilmesi  314
3. Müşterileri, Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmelere İhlale Yöneltme Suçu  317
a. Kanunun Düzenlemesi  317
b. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  317
i. Fail  317
ii. Hukuki Konu  317
iii. Mağdur  318
iv. Suçun Konusu  318
c. Fiil  318
d. Hukuka Aykırılık  319
e. Kusurluluk  319
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  319
i. Teşebbüs  319
ii. İştirak  320
iii. İçtima  320
4. Üçüncü Kişilerin Çalışanlarını Yükümlülüklerine Aykırı Davranmaya Yöneltme Suçu  320
a. Kanunun Düzenlemesi  320
b. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  321
i. Fail  321
ii. Hukuki Konu  321
iii. Mağdur  321
iv. Suçun Konusu  321
c. Fiil  323
i. Çalışanları veya Vekilleri Yükümlülüklerine Aykırı Davranmaya Yöneltmek  323
ii. Tacirin Çalışan ve Yardımcı Kişilerini İşverenlerinin veya Müvekkillerinin Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek  326
d. Hukuka Aykırılık  329
e. Kusurluluk  329
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  329
i. Teşebbüs  329
ii. İştirak  330
iii. İçtima  330
5. Satış veya Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yapmış Alıcıları, Sözleşmeden Caymaya veya Peşin Satış Sözleşmesini Feshetmeye Yöneltme Suçu  330
a. Kanunun Düzenlemesi  330
b. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  331
i. Fail  331
ii. Hukuki Konu  331
iii. Mağdur  331
iv. Suçun Konusu  331
c. Fiil  331
i. Alıcı Bir Satış veya Kredi Alan Tüketici Kredisi Sözleşmesi Akdetmeli  331
ii. Alıcı Sözleşmeden Caymaya veya Sözleşmenin Feshine Yöneltilmeli  332
d. Hukuka Aykırılık  332
e. Kusurluluk  332
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  332
G. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Olarak Yararlanmak Suçu (TTK md. 55/1–(c))  333
1. Kanunun Düzenlemesi  333
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  333
a. Fail  333
b. Hukuki Konu  334
c. Mağdur  335
3. Fiil  335
a. Faile Emanet Edilmiş Bir İş Ürününden Yararlanılması  335
b. Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanılması  337
c. Uygun Bir Katkıda Bulunmaksızın Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürününden Çoğaltma Yöntemiyle Yararlanılması  338
4. Hukuka Aykırılık  339
5. Kusurluluk  340
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  340
a. Teşebbüs  340
b. İştirak  340
c. İçtima  340
H. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak Elde Etme ve Değerlendirme Suçu
(TTK md. 55/1.(d))  342
1. Kanunun Düzenlemesi  342
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  344
a. Fail  344
b. Hukuki Konu  344
c. Mağdur  345
3. Fiil  345
a. Özellikle Gizlice ve İzinsiz Olarak veya Başkaca Hukuka Aykırı Bir Şekilde Bilgileri ve Üretenin İş Sırlarını Ele Geçirmek  345
b. Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmek  346
c. Üretim ve İş Sırlarını Değerlendirmek  347
4. Hukuka Aykırılık  348
5. Kusurluluk  348
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  348
a. Teşebbüs  348
b. İştirak  349
c. İçtima  349
I. İş Şartlarına Uymama Suçu (TTK md. 55/1–(e))  349
1. Kanunun Düzenlemesi  349
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  350
a. Fail  350
b. Hukuki Konu  351
c. Mağdur  351
3. Fiil  351
a. Rakipler Arasında Cari Bir İş Şartının Olmalıdır  351
b. İş Şartı İhlal Edilmelidir  354
c. Uygulamada Sık Rastlanabilecek Kanundan Doğan İş Şartları  355
4. Hukuka Aykırılık  358
5. Kusurluluk  358
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  358
a. Teşebbüs  358
b. İştirak  359
c. İçtima  359
İ. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanma Suçu (TTK md. 55/1–(f))  359
1. Kanunun Düzenlemesi  359
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  361
a. Fail  361
b. Hukuki Konu  362
c. Mağdur  362
3. Fiil  362
a. Bir Sözleşmede Önceden Hazırlanmış Bir Genel İşlem Şartı Kullanılmalıdır  362
b. Kullanılan Genel İşlem Şartı Yanıltıcı Olmalıdır  364
c. Kullanılan Genel İşlem Şartı Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmalıdır  366
4. Hukuka Aykırılık  369
5. Kusurluluk  369
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  369
a. Teşebbüs  369
b. İştirak  370
c. İçtima  370
J. TTK'nın 62. Maddesinde Düzenlenen Haksız Rekabet Suçları  370
1. Kanunun Düzenlemesi  370
2. Yanlış ve Yanıltıcı Bilgi Verme Suçu (TTK md. 62/1–b)  371
a. Kanunun Düzenlemesi  371
b. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  371
i. Fail  371
ii. Hukuki Konu  371
iii. Mağdur  371
c. Fiil  372
d. Hukuka Aykırılık  372
e. Kusurluluk  373
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  373
i. Teşebbüs  373
ii. İştirak  373
iii. İçtima  373
3. Üretim ve İş Sırlarını Ele Geçirmek İçin Aldatma (TTK md. 62/1–c)  374
a. Kanunun Düzenlemesi  374
b. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  374
i. Fail  374
ii. Hukuki Menfaat  374
iii. Mağdur  374
c. Fiil  374
d. Hukuka Aykırılık  375
e. Kusurluluk  375
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  376
i. Teşebbüs  376
ii. İştirak  376
iii. İçtima  376
4. Başkasının Haksız Rekabet Fiilini Önlememe Suçu (TTK md. 62/1–(d))  377
a. Kanunun Düzenlemesi  377
b. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  378
i. Fail  378
ii. Hukuki Konu  378
iii. Mağdur  378
c. Fiil  378
i. Çalıştıran veya Müvekkil Bir Haksız Rekabet Suçunun İşlenildiğini Öğrenmeli  378
ii. Failin İşçileri, Çalışanları veya Vekillerinin İşlediği Bir Haksız Rekabet Suçu Olmalı  378
iii. Haksız Rekabet Suç Fiili Önlenmemeli veya Fiili Oluşturan Gerçeğe Aykırı Beyan Düzeltilmemeli  379
d. Hukuka Aykırılık  380
e. Kusurluluk  380
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  380
i. Teşebbüs  380
ii. İştirak  380
iii. İçtima  380
K. Haksız Rekabet Suçlarının Cezalandırılması  380
III. DENİZ CEZA HUKUKU VE TTK'DA DÜZENLENEN DENİZ SUÇLARI  381
A. Deniz Suçları ve Kanunun Düzenlemesi  381
B. Deniz Ticareti Suçlarında Fail, Maddi Konu, Hukuki Konu ve Mağdur  382
1. Fail  382
2. Deniz Ticareti Suçlarının Hukuki Konuları ve Buna Göre Sınıflandırılmaları  382
3. Mağdur  387
4. Maddi Konu  387
C. Deniz Ticareti Suçlarında Tipe Uygun Fiiller  388
1. Kanuna Aykırı Şekilde Bayrak Çekme Suçu (TTK md. 947)  388
a. Türk Bayrağı Çekme Hakkına Sahip Bir Geminin Bulunması  388
b. Türk Bayrağı Çekme Hakkına Sahip Olmamasına Rağmen Türk Bayrağı Çekmek veya Türk Bayrağı Çekmek Gerekirken Başka Bayrağı Çekmek  389
2. Tasdikname veya Şahadetname Almaksızın Bayrak Çekme Suçu (TTK md. 948/1)  390
a. Gemi Tasdiknamesi ve Gemi Tasdiknamesi Yerine Geçen Belgeler  390
b. Gemi Tasdiknamesi veya Onun Yerine Geçecek Bir Belge Almadan Türk Bayrağı Çekmek  391
3. Gemi Tasdiknamesi veya Onun Yerine Geçecek Belgelerin Bulundurulmasının İhmali Suçu (TTK 948/2)  391
4. Harp Gemileri İle Sahil İstihkamları Önünde ve Limanda Bayrak Çekme Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TTK md. 949)  392
a. Harp Gemileri, Sahil İstihkâmları ve Türk Limanları  392
b. Harp Gemileri İle Sahil İstihkâmları Önünde ve Türk Limanlarına Girerken veya Çıkarken Ticaret Gemisine Bayrak Çekmemek  393
5. Geminin Adının ve Bağlama Limanının Yazılması Yükümlülüğünün İhlali Suçu
(TTK md. 950)  394
a. Gemi Siciline Kayıtlı Bir Gemi Olmalıdır  394
b. Bordasının İki Tarafına Geminin Adı veya Kıçına Adı ve Bağlama Limanı Yazılmamış Olmalıdır  395
6. İhtiyati Hacze Konu Olan Gemilere İlişkin El Konulma ve Muhafaza Tedbirlerinin İhlali Suçları (TTK md. 1366 ve 1367/1)  395
a. Seferden Men Edilmiş İhtiyati Hacizli Geminin Muhafaza Yükümlülüğünün İhlali  396
b. Seferdeki İhtiyati Hacizli Geminin Muhafaza Yükümlülüğünün İhlali  397
D. Deniz Ticareti Suçlarında Hukuka Aykırılık  398
E. Deniz Ticareti Suçlarında Kusurluluk  398
F. Deniz Ticareti Suçlarının Özel Görünüş Biçimleri  399
1. Teşebbüs  399
2. İştirak  399
3. İçtima  399
G. Deniz Ticareti Suçlarının Cezalandırılması  400
Bölüm III
TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN ŞİRKET SUÇLARI
I. ŞİRKET SUÇLARI VE ŞİRKETLER CEZA HUKUKU  403
II. GENEL OLARAK TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ŞİRKET SUÇLARI  408
III. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK İLKELERİNİN SAĞLANMASINI AMAÇLAYAN SUÇLAR  410
A. TTK'da Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık İlkeleri ve Bu İlkelere İlişkin Cezai Düzenlemeler  410
B. Bağlı ve Hâkim Şirket Raporu Hazırlama Yükümlülüklerinin İhlali Suçları
(TTK md. 562/3)  414
1. Kanunun Düzenlemesi  414
2. Bağlılık Raporu Hazırlama Yükümlülüğünün İhlali Suçu  416
a. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  416
i. Fail  416
ii. Hukuki Konu  417
iii. Mağdur  418
b. Fiil  418
i. Bir Hakimiyet İlişkisinin Varlığı Gereklidir  419
ii. Bağlılık Raporunun Kanunda Öngörülen Sürede Hazırlanmaması Gerekir  421
iii. Bağlılık Raporunun Kanunda Öngörülen İçeriğe Göre Hazırlanmaması  421
c. Hukuka Aykırılık  424
d. Kusurluluk  424
e. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  424
i. Teşebbüs  424
ii. İştirak  424
iii. İçtima  425
f. Ceza  425
3. Hakim Şirketin Bağlılık Raporu Hazırlama ve Bağlı Şirketin Bu Rapor İçin Gerekli Belgeleri Verme Yükümlülüğünün İhlali  425
a. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  425
i. Fail  425
ii. Hukuki Konu  426
iii. Mağdur  426
b. Fiil  426
i. Hâkim Şirket Raporunun Kanuna Uygun Şekilde Hazırlanmaması ve Yönetim Kuruluna Sunulmaması  427
ii. Bağlı Şirket Yetkililerinin Raporun Hazırlanması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeleri Vermemesi  429
iii. Raporun Düzenlenmesini Talep Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Bunu Üçüncü Bir Kişinin Yararlanmasına Sunması  430
c. Hukuka Aykırılık  431
d. Kusurluluk  431
e. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  432
i. Teşebbüs  432
ii. İştirak  432
iii. İçtima  432
f. Ceza  432
C. Ticari Defter Tutma ve Saklama Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TTK md. 562/6)  433
1. Kanunun Düzenlemesi  433
2. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  434
a. Fail  434
b. Hukuki Konu  436
c. Suçun Konusu  436
d. Mağdur  437
3. Fiil  437
a. Ticari Defter Tutma İle Saklama Yükümlülüğünün Başlangıcı ve Sona Ermesi  438
b. Ticari Defterin Mevcut Olmaması  439
c. Ticari Defterin Hiçbir Kayıt İçermemesi  441
d. Ticari Defterin Kanuna Uygun Saklanmamış Olması  442
4. Hukuka Aykırılık  444
5. Kusurluluk  444
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  445
a. Teşebbüs  445
b. İştirak  445
c. İçtima  445
7. Ceza  445
D. Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TTK md. 562/7 ve 527; TCK md. 239)  446
1. Kanunun Düzenlemesi  446
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  448
a. Fail  448
b. Hukuki Konu  448
3. Fiil  449
a. Bir İş veya İşletme Sırrı Olmalı  449
b. İş veya İşletme Sırrı Görev Gereği Elde Edilmiş Olmalıdır  452
c. İş veya İşletme Sırrı Açıklanmalıdır  453
4. Hukuka Aykırılık  454
5. Kusurluluk  455
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  455
a. Teşebbüs  455
b. İştirak  455
c. İçtima  456
7. Ceza  456
E. Şirketin Internet Sitesinin Hazırlanması Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TTK md. 562/12)  456
1. Kanunun Düzenlemesi  456
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  457
a. Fail  457
b. Hukuki Konu  458
c. Mağdur  458
3. Fiil  458
a. Internet Sitesini Oluşturmamak  458
b. Kanunda Öngörülen İçeriğin İnternet Sitesine Usulüne Uygun Bir Şekilde Koyulmaması  460
i. İnternet Sitesinin Bilgi Toplumunun Hizmetlerine Ayrılmış Bölümünün Herkesin Erişimine Açık Olmaması  461
ii. İnternet Sitesine "Yönlendirilmiş Mesaj" İbaresinin Koyulması  461
iii. Özgülenmiş İçeriğin Kanunda Belirlenen Süreden Önce Kaldırılması  463
4. Hukuka Aykırılık  464
5. Kusurluluk  464
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  464
a. Teşebbüs  464
b. İştirak  464
c. İçtima  464
7. Ceza  464
F. Ticari Şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesinin Engellenmesi Suçları (TTK md. 210 ve 562/4)  465
1. Kanunun Düzenlemesi  465
2. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Suçun Konusu  467
a. Fail  467
b. Hukuki Konu  467
c. Mağdur  467
d. Suçun Konusu  468
3. Fiil  470
a. İstenilen Kayıt ve Belgelerin Verilmemesi veya Eksik Verilmesi Suçu  470
b. Denetim Elemanlarının Görevlerini Yapmasının Engellenmesi Suçu  471
4. Hukuka Aykırılık  473
5. Kusurluluk  473
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  474
a. Teşebbüs  474
b. İştirak  474
c. İçtima  474
7. Suçun Cezalandırılması  475
IV. ŞİRKET SERMAYESİNİN KORUNMASI İLKESİNİN SAĞLANMASINI AMAÇLAYAN SUÇLAR  475
A. Türk Ticaret Kanunu’nda Sermayenin Korunması İlkesi ve Bu İlkeye İlişkin Cezai Düzenlemeler  475
B. Borçlanma Yasağının İhlali Suçları (TTK 562/5– (b) ve (c))  476
1. Türk Ticaret Kanunu'nda Şirkete Borçlanma Yasağı  476
2. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağının İhlali Suçu (TTK md. 562/3–b)  478
a. Kanunun Düzenlemesi  478
b. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  478
i. Fail  478
ii. Hukuki Konu  479
iii. Mağdur  479
c. Fiil  479
i. Pay Sahibine Borç Verilmesi  479
ii. Pay Sahibinin Sermaye Taahhüdünden Doğan Vadesi Gelmiş Borçlarını İfa Etmemiş Olması  481
iii. Şirketin Serbest Yedek Akçelerle Birlikte Karının Geçmiş Yıl Zararlarını Karşılayacak Düzeyde Olmaması  482
d. Hukuka Aykırılık  484
e. Kusurluluk  484
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  484
i. Teşebbüs  484
ii. İştirak  485
iii. İçtima  486
g. Ceza  488
3. Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Kanunun 393. Maddesinde Sayılan Yakınlarının Şirkete Borçlanması Yasağının İhlali Suçu (TTK md. 562/3–(c) ve 395)  488
a. Kanunun Düzenlemesi  488
b. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  489
i. Fail  489
ii. Hukuki Konu  491
iii. Mağdur  491
c. Fiil  491
i. Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleriyle Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Olmayan Kanunun 393. Maddesinde Sayılan Yakınları Şirkete Nakit Borçlanması  491
ii. Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleriyle Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Olmayan Kanunun 393. Maddesinde Sayılan Yakınları İçin Şirketin Kefalet, Garanti ve Teminat Vermesi, Sorumluluk Yüklenmesi, Bu Kişilerin Borçlarını Devralması  492
d. Kusurluluk  494
e. Hukuka Aykırılık  494
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  494
i. Teşebbüs  494
ii. İştirak  495
iii. İçtima  495
g. Ceza  495
C. Ticari Defterler İle Şirketlerin Kuruluşu, Yapısal Değişikliği ve Sermayesiyle İlgili Belgelerde Sahtecilik Suçları (TTK md. 562/8)  496
1. Kanunun Düzenlemesi  496
2. Şirketlerin Kuruluşu, Yapısal Değişiklikleri ve Sermayesiyle İlgili Belgeleri Sahte Olarak Düzenleme Suçu  497
a. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Suçun Konusu  497
i. Fail  497
ii. Hukuki Konu  497
iii. Mağdur  499
iv. Suçun Konusu  499
b. Fiil  508
c. Hukuka Aykırılık  511
d. Kusurluluk  511
e. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  511
i. Teşebbüs  511
ii. İştirak  511
iii. İçtima  512
f. Ceza  513
3. Ticari Defterlere Gerçeğe Aykırı Olarak Kayıt Yapılması Suçu  513
a. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  513
i. Fail  513
ii. Hukuki Konu  514
iii. Mağdur  514
iv. Maddi Konu  514
b. Fiil  514
c. Hukuka Aykırılık  515
d. Kusurluluk  515
e. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  516
i. Teşebbüs  516
ii. İştirak  516
iii. İçtima  516
f. Ceza  516
D. Şirket Sermayesi Hakkında Yanlış Beyanlarda Bulunma ve Ödeme Yetersizliğini Bilerek Onaylama Suçları (TTK md. 550 ve 562/9)  517
1. Kanunun Düzenlemesi  517
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  519
a. Fail  519
b. Hukuki Konu  520
c. Mağdur  520
3. Fiil  520
a. Sermayeyi Tamamı Taahhüt Olunmamış veya Karşılığı Kanun veya Esas Sözleşme Hükümleri Gereğince Ödenmemişken, Taahhüt Edilmiş veya Ödenmiş Gibi Göstermek  520
b. Ödeme Yeterliliğine Sahip Olmadığı Bilinen Sermaye Taahhüdünde Bulunana Onay Vermek  523
i. Taahhütte Bulunanın Ödeme Yeterliliğinin Olmadığı Bilinmelidir  524
ii. Taahhütte Bulunanın Ödeme Yeterliliğinin Bulunmadığı Bilindiği Halde Onay Verilmelidir  525
4. Hukuka Aykırılık  525
5. Kusurluluk  526
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  526
a. Teşebbüs  526
b. İştirak  526
c. İçtima  526
7. Ceza  527
E. Şirket Sermayesine Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Suçu (TTK md. 562/10 ve 551)  527
1. Kanunun Düzenlemesi  527
2. Fail, Hukuki Konu, Mağdur  528
a. Fail  528
b. Hukuki Konu  529
c. Mağdur  530
3. Fiil  530
a. Ayni Sermayenin veya Devralınacak İşletme İle Ayınların Değerlemesinde Emsaline Oranla Yüksek Fiyat Biçmek  531
b. İşletme ve Aynın Niteliğini veya Durumunu Farklı Göstermek  532
c. Başka Bir Şekilde Yolsuzluk Yapmak  532
4. Hukuka Aykırılık  534
5. Kusurluluk  534
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  535
a. Teşebbüs  535
b. İştirak  535
c. İçtima  536
7. Ceza  537
F. Kanununa Aykırı Olarak Halktan Para Toplanması Suçu (TTK md. 562/11 ve 552)  537
1. Kanunun Düzenlemesi  537
2. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Suçun Konusu  539
a. Fail  539
b. Hukuki Konu  539
c. Mağdur  540
d. Suçun Konusu  540
3. Fiil  540
a. Failin Şirket Kurmak veya Sermayesini Arttırmak Amacıyla Hareket Edilmesi veya Vaadiyle Halka Çağrıda Bulunulması  541
b. Para Toplanması  542
4. Hukuka Aykırılık  543
5. Kusurluluk  543
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  544
a. Teşebbüs  544
b. İştirak  544
c. İçtima  544
7. Ceza  545
Sonuç  547
Kaynakça  561
Özet  581
Kavramlar Dizini  583
 







 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş I  7
Sunuş II  9
Önsöz  11
Teşekkür  12
Kısaltmalar Cetveli  31
Giriş  33
Bölüm I
CEZAİ HİMAYENİN KONUSU OLARAK İKTİSADİ DÜZEN VE
EKONOMİK SUÇLAR
I. İKTİSADİ DÜZENİN CEZAİ HİMAYESİ, BEYAZ YAKALI SUÇLULUĞU, EKONOMİK SUÇ VE TİCARİ SUÇ KAVRAMLARI  45
A. Anayasal Ekonomik Düzen ve Ekonomik Düzenin Cezai Himayesi  45
B. Ekonomi Hukuku ve Ekonomi Ceza Hukuku  50
C. Beyaz Yakalı Suçluluğu, Ekonomik Suç ve Ticari Suç Kavramları  52
1. Ekonomik Suçların Kavramsal Kökeni ve Morfolojisi  52
2. Beyaz Yaka Suçları ve Ekonomik Suçlar İlişkisi  60
3. Ekonomik Suç Kavramının Tanımı ve İçeriği  61
4. Ticari Suç Kavramı ve Genel Olarak Ticari Suçlar  66
II. CEZA HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ IŞIĞINDA EKONOMİK SUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  68
A. Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi (nullum crimen nulla poena sine lege)  70
B. Kusur İlkesi (nulla poena sine culpa)  73
C. Suçların ve Cezaların Şahsiliği İlkesi  78
III. EKONOMİK SUÇLARDA FAİL  82
A. Beyaz Yakalı Suçlular ve Ekonomik Suçlarda Fail  82
B. Türk Ceza Hukuku Bağlamında Genel Olarak Ekonomik Suçların Faillerinin Tespiti  86
1. Genel Olarak Tüzel Kişi Tacirlerin ve Şirket Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu  86
2. Ekonomik Suçlar Açısından Tüzel Kişi Tacirlerin Faillik Sorunu  87
3. Şirket Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğunun Belirlenmesi  89
a. TTK Bağlamında Şirketi Temsil Yetkisine Sahip Kişilerin Cezai Sorumluluğu: Şirket Adına Hareket Etmiş veya Etmesi Gerekmiş Kişilerin Tespiti  94
b. TTK Bağlamında Şirketi Yönetim Yetkisine Sahip Olanların Cezai Sorumluluğu: Suç Konusu Bir Fiili Emreden Organı Oluşturan Kişi veya Kişilerle, Emrin İcrasına Katılan Yardımcı Kişilerin Cezai Sorumluluğu  98
c. Suç İşlenmesine Engel Olmayan Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğu  104
i. Şirket Yöneticilerinin Neticeyi Önleme Yükümlülüğü  104
ii. Genel Gözetim Yükümlülüğü Bağlamında Suça Engel Olmayan Yöneticilerin Cezai Sorumluluğu  107
iii. Üst Gözetim Yükümlülüğü Bağlamında Suça Engel Olmayan Yöneticilerin Cezai Sorumluluğunun Bulunup Bulunmadığı Sorunu  109
4. Suça Engel Olmayan Gerçek Kişi Tacirlerin İşletme Çalışanlarının Eylemlerinden Dolayı Sorumluluğu  113
IV. SUÇ GENEL TEORİSİ AÇISINDAN EKONOMİK SUÇLARIN ORTAK VE AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ  114
A. Ekonomik Suçların Koruduğu Hukuki Değer ve Menfaatler  114
B. Ekonomik Suçlarda Mağdur  117
C. Ekonomik Suçlarda Suçun Konusu  122
D. Ekonomik Suçlarda Maddi Unsur  123
E. Ekonomik Suçlarda Hukuka Aykırılık  126
F. Ekonomik Suçlarda Manevi Unsur  133
1. Ekonomik Suçlarda Kusurluluk  133
2. Ekonomik Suçlarda Mazeret Nedenleri  135
G. Ekonomik Suçların Özel Görünüş Biçimleri  139
V. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN TİCARİ SUÇLARIN TASNİFİ VE YAPISI  141
A. Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Ticari Suçlar  141
B. Türk Ticaret Kanunu’ndaki Cezai Düzenlemelerin Amaçlarına (Ratio Legis) Göre Tasnifi  143
C. Türk Ticaret Kanunu’nun Öngördüğü Ceza Normlarının Yapısı ve Niteliği  144
VI. YAPTIRIM TEORİSİ AÇISINDAN EKONOMİK SUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  148
A. Ekonomik Suçların Cezalandırılması Üzerine Tartışma ve Değerlendirmeler  148
1. Ceza Teorileri Açısından Ekonomik Suçlar  148
2. Ekonomik Suçlar İçin İzlenmesi Gereken Ceza Siyaseti Üzerine Tartışmalar  151
B. Ekonomik Suçların Cezalandırılmasında ve Türk Ticaret Kanunu'nda Özgürlüğü Kısıtlayıcı Cezalar  154
1. Türk Ceza Hukukunda Hapis Cezaları  155
2. Türk Ticaret Kanunu'nda Öngörülen Hapis Cezaları  156
a. Türk Ticaret Kanunu’nda Hapis Cezası Öngörülen Suçlar  157
b. Türk Ticaret Kanunu’nda Hapis veya Adli Para Cezası Öngörülen Suçlar  157
C. Ekonomik Suçların Önlenmesinde ve Türk Ticaret Kanunu’nda Adli Para Cezaları: Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi  158
1. Genel Olarak Ekonomik Suçlar ve Ekonomik Cezalar  158
2. Türk Ceza Hukukunda Adli Para Cezaları ve Türk Ticaret Kanunu’nda Adli Para Cezası Öngörülen Suçlar  162
a. Türk Ceza Hukukunda Adli Para Cezaları  162
b. Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Adli Para Cezaları  163
D. Ekonomik Suçlarda Ceza Siyasetinin Belirlenmesinde Bir Yol Olarak İktisadi Analiz  164
E. Ekonomik Suçlar Bağlamında Güvenlik Tedbirleri ve Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlen Suçlar  167
1. Güvenlik Tedbirleri ve Ekonomik Suçlar  167
2. Türk Ticaret Kanunu'ndaki Suçlar Açısından Gerçek Kişiler İçin Uygulanabilecek Güvenlik Tedbirleri  169
3. Türk Ticaret Kanunu’ndaki Suçlar Açısından Şirketler İçin Uygulanabilecek Güvenlik Tedbirleri  171
a. Faaliyet İzninin İptali  172
b. Müsadere  174
4. Ekonomik Suçlara Karşı Seçenekli Yaptırımlar ve Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar  175
a. Ekonomik Suçlar ve Seçenekli Yaptırımlar  175
b. Türk Ceza Hukukunda Seçenekli Yaptırımların TTK’daki Ekonomik Suçlar Üzerinden Değerlendirilmesi  176
5. Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Cezalarla İlgili Değerlendirmemiz  179
VII. EKONOMİK SUÇLAR BAĞLAMINDA TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ HÜKÜMLERİN USUL HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  182
A. Genel Olarak Ekonomik Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması  182
B. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlen Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması  183
1. TTK’da Kovuşturulması Şikâyete Bağlanan Suçlar  183
2. TTK’da Re’sen Kovuşturulan Suçlar  184
C. TTK’da Düzenlenen Suçlarda Madde ve Yer Yönünden Yetkili Mahkeme  184
1. TTK’da Düzenlenen Suçlarda Madde Yönünden Yetkili Mahkeme  184
2. TTK’da Düzenlenen Suçlarda Yer Yönünden Yetkili Mahkemenin Tespiti  185
a. Genel Olarak TTK’da Düzenlenen Suçlarda Yer Yönünden Yetki  185
b. Basın Yayın Yoluyla İşlenen Haksız Rekabet Suçlarında Yer Yönünden Yetki  185
c. Deniz Ticaretine İlişkin Suçlarda Yer Yönünden Yetki  186
D. Davaya Katılma  186
E. Ekonomik Suçlar ve TTK'da Düzenlenen Suçlar Açısından İspat Sorunu  189
F. Ekonomik Suçlar ve TTK’da Düzenlenen Suçlar Açısından Uzlaşma  192
1. Ekonomik Suçlarda Uzlaşma  192
2. Haksız Rekabet Suçlarında Uzlaşma  193
Bölüm II
TÜRK TİCARET KANUNU'NDA DÜZENLENEN
İŞLETME SUÇLARI
I. TİCARET UNVANINA İLİŞKİN SUÇLAR  195
A. Genel Olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Düzenlenen Ticaret Unvanına İlişkin Suçlar  195
B. Ticaret Unvanına Kanuna Aykırı Olarak Ek Yapma Suçu (TTK md. 51)  197
1. Kanunun Düzenlemesi  197
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  198
a. Fail  198
b. Hukuki Konu  200
c. Mağdur  200
3. Fiil  201
a. Tacirin, Kimliği, İşletmesinin Genişliği, Önemi ve Finansal Durumu Hakkında, Üçüncü Kişilerde Yanlış Bir Görüşün Oluşmasına Neden Olacak Nitelikte veya Gerçeğe ve Kamu Düzenine Aykırı Ekler Yapması  201
i. Ekin Tacirin Kimliği, İşletmesinin Genişliği, Finansal Durumuyla İlgili Olması  202
ii. Ekin Yanlış Bir Görünüşün Oluşmasına Elverişli Olması  203
iii. Ekin Kamu Düzenine ve Gerçeğe Aykırı Olması  203
b. Tek Başlarına Ticaret Yapan Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanlarına Bir Şirketin Var Olduğu İzlenimi Verecek Ekler Yapmaları  204
c. "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" Kelimelerinin Bir Ticaret Unvanında Bakanlar Kurulu Kararı Olmaksızın Kullanmak  205
4. Hukuka Aykırılık  206
5. Kusurluluk  206
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  206
C. Ticaret Unvanını Kanuna Aykırı Olarak Devretme ve Devralma Suçu  208
1. Kanunun Düzenlemesi  208
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  208
a. Fail  208
b. Hukuki Konu  210
c. Mağdur  210
3. Fiil  210
a. Bir Ticari İşletmenin Olması Gerekir  211
b. Ticaret Unvanı İşletmeden Ayrı Olarak Devredilmeli, Devralınmalı ve Kullanılmalıdır  212
4. Hukuka Aykırılık  213
5. Kusurluluk  214
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  214
D. Ticaret Unvanına İlişkin Suçların Cezalandırılması  215
II. HAKSIZ REKABET SUÇLARI  216
A. Rekabet Ceza Hukuku ve Haksız Rekabet Suçları  216
1. Haksız Rekabet ve Rekabet Ceza Hukuku  216
2. Haksız Rekabet Suçlarının Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenişi  220
B. Suç Genel Teorisi Işığında TTK'da Düzenlenen Haksız Rekabet Suçlarının Ortak Özellikleri  225
1. Haksız Rekabet Suçlarında Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  225
a. Haksız Rekabet Suçlarında Fail  225
b. Haksız Rekabet Suçlarının Koruduğu Hukuki Değer ve Menfaatler  226
c. Haksız Rekabet Suçlarında Mağdur  227
d. Haksız Rekabet Suçlarında Maddi Konu  229
2. Haksız Rekabet Suçlarında Hukuka Aykırılık  230
3. Haksız Rekabet Suçlarında Kusurluluk  232
4. Haksız Rekabet Suçlarının Özel Görünüş Biçimleri  233
C. Aldatıcı Reklamlarda Bulunma Suçu (TTK md. 55/1–(a).1–5)  234
1. Genel Olarak Dürüstlük Kurallarına Aykırı Davranışlar ve Reklamlar  234
2. Fail, Hukuki Konu, Maddi Konu ve Mağdur  237
a. Fail  237
b. Hukuki Konu  237
c. Mağdur  238
d. Maddi Konu  238
3. Fiil  240
a. Kötüleme  241
i. Fiil Başkalarını, Onların Mallarını, İş Ürünlerini, Fiyatlarını, Ticari Faaliyet ve İşlerini Konu Edinmeli  242
ii. Fiil, Yanlış, Yanıltıcı veya Gereksiz Yere İncitici Beyanlar İçermeli  246
iii. Beyanın Aldatıcılık Niteliğinin Belirlenmesi Sorunu  249
b. Aldatıcı Tanıtımlarda Bulunmak veya Aynı Yolla Üçüncü Bir Kişiyi Rekabette Öne Geçirmek  252
i. Failin Kendisi, Ticari İşletmesi, İşletme İşaretleri, Malları, İş Ürünleri, Faaliyetleri, Fiyatları, Stokları, Satış Kampanyalarının Biçimi ve İş İlişkileri Konu Edinen Bir Açıklamada Bulunması  253
ii. Gerçek Dışı ve Yanıltıcı Açıklamalarda Bulunulması  255
iii. Failin Açıklamalarıyla Üçüncü Bir Kişiyi Öne Geçirmesi  256
c. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek, Derece ve Sembolleri Kullanmak  258
i. Gerçek Dışı Paye, Diploma, Ödülle Sahipmiş Gibi Davranılması ve Doğru Olmayan Meslek Adı ve Sembollerinin Kullanılması  260
ii. Müstesna Bir Yeteneğe Malik Bulunduğu Zannını Uyandırmaya Çalışmak  262
d. Karıştırılmaya Neden Olmak  264
i. Başkalarının, Malları, İş Ürünleri, Ticari Faaliyetleri veya İşleri  265
ii. Karıştırılmaya Yol Açan Önlemler Almak  268
e. Karşılaştırma ya da Üçüncü Kişiyi Benzer Yollarla Öne Geçirme  272
i. Kendisini, Mallarını, İş Ürünlerini, Faaliyetlerini, Fiyatlarını, Başkaları ve Onların Malları, İş Ürünleri veya Fiyatlarıyla Karşılaştırmak  273
ii. Karşılaştırma Yapmak  274
iii. Üçüncü Bir Kişiyi Rekabette Öne Geçirmek  278
4. Hukuka Aykırılık  278
5. Kusurluluk  280
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  281
a. Teşebbüs  281
b. İştirak  282
c. İçtima  282
D. Müşterileri Aldatmaya Yönelik Ticari Uygulamalarda Bulunma Suçu
(TTK md. 55/1.(a)–6–12)  284
1. Müşterileri Aldatmaya Yönelik Ticari Uygulamalar  284
2. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  285
a. Fail  285
b. Hukuki Konu  285
c. Mağdur  285
3. Fiil  287
a. Göstermelik İle Aldatma  287
i. Seçilmiş Bazı Malları, İş Ürünlerini veya Faaliyetleri Birden Çok Kere Tedarik Fiyatının Altında Satışa Sunmak  288
ii. Tedarik Fiyatının Altındaki Satışları Reklamlarda Özellikle Vurgulamak  289
iii. Müşterilerini, Kendisinin veya Rakiplerinin Yeteneği Hakkında Yanıltmak  290
b. Ürün ve Hizmetlerin Gerçek Değeri Hakkında Yanıltma  291
i. Müşteriye Ek Edimlerde Bulunma  291
ii. Ek Edimlerin Müşteriyi Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltacak Nitelikte Olması  292
c. Saldırgan Satış Yöntemleri Uygulamak  293
i. Saldırgan Satış Yöntemlerinin Kullanılması  294
ii. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünün Sınırlandırılması  296
d. Ürünlerin Yararlarını ve Tehlikelerini Gizleme  297
i. Bir Mal, İş Ürünü ve Faaliyet Bulunmalı  299
ii. Mal ve Hizmetlerin Kullanım Amaçları, Özellikleri, Miktarı, Yararları ve Tehlikeleri  299
iii. Mal ve Hizmetlerin Özelliklerini Gizlemek  299
4. Hukuka Aykırılık  300
5. Kusurluluk  300
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  301
a. Teşebbüs  301
b. İştirak  301
c. İçtima  301
E. Aldatıcı, Taksitle Satım ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Kullanma Suçları  302
1. Tüketici Kredileri ve Taksitli Satışlarda Tüketicinin Korunması  302
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  303
a. Fail  303
b. Hukuki Konu  303
c. Mağdur  304
3. Fiil  304
a. Taksitli Satım Sözleşmelerine İlişkin Aldatıcı İlanlar Verilmesi  304
i. Taksitle Satım Sözleşmelerine İlişkin Kamuya Yapılan Bir İlanın Bulunması  305
ii. İlanda Ticaret Unvanının Açıkça Belirtilmemesi  305
iii. İlanda Satış Fiyatını ve Ek Ödemeyi Kanunun Öngördüğü Şekilde Belirtmemek  306
b. Aldatıcı Tüketici Kredisi İlanları Vermek  306
i. Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan Bir İlanın Bulunması  307
ii. İlanda Ticaret Unvanını Açıkça Belirtmemek  307
iii. Tüketici Kredilerinin Net Tutarlarına, Toplam Giderlerine, Efektif Yıllık Faizlerine İlişkin Açık Beyanlarda Bulunmamak  307
c. Aldatıcı Sözleşme Formülleri Kullanmak  308
i. Faaliyetleri Çerçevesinde Taksitle Satım ve Tüketici Kredisi Sunan ya da Akdeden Bir İşletme Bulunmalı  308
ii. Eksik ve Yanlış Sözleşme Formülleri Kullanmak  309
4. Hukuka Aykırılık  310
5. Kusurluluk  310
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  311
a. Teşebbüs  311
b. İştirak  311
c. İçtima  311
F. Sözleşmeye İhlale ve Sona Erdirmeye Yöneltme Suçları (TTK md. 55/1–(b))  312
1. Kanunun Düzenlemesi  312
2. Ceza Hukuku Bağlamında Yöneltme Eyleminin Değerlendirilmesi  314
3. Müşterileri, Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmelere İhlale Yöneltme Suçu  317
a. Kanunun Düzenlemesi  317
b. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  317
i. Fail  317
ii. Hukuki Konu  317
iii. Mağdur  318
iv. Suçun Konusu  318
c. Fiil  318
d. Hukuka Aykırılık  319
e. Kusurluluk  319
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  319
i. Teşebbüs  319
ii. İştirak  320
iii. İçtima  320
4. Üçüncü Kişilerin Çalışanlarını Yükümlülüklerine Aykırı Davranmaya Yöneltme Suçu  320
a. Kanunun Düzenlemesi  320
b. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  321
i. Fail  321
ii. Hukuki Konu  321
iii. Mağdur  321
iv. Suçun Konusu  321
c. Fiil  323
i. Çalışanları veya Vekilleri Yükümlülüklerine Aykırı Davranmaya Yöneltmek  323
ii. Tacirin Çalışan ve Yardımcı Kişilerini İşverenlerinin veya Müvekkillerinin Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek  326
d. Hukuka Aykırılık  329
e. Kusurluluk  329
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  329
i. Teşebbüs  329
ii. İştirak  330
iii. İçtima  330
5. Satış veya Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yapmış Alıcıları, Sözleşmeden Caymaya veya Peşin Satış Sözleşmesini Feshetmeye Yöneltme Suçu  330
a. Kanunun Düzenlemesi  330
b. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  331
i. Fail  331
ii. Hukuki Konu  331
iii. Mağdur  331
iv. Suçun Konusu  331
c. Fiil  331
i. Alıcı Bir Satış veya Kredi Alan Tüketici Kredisi Sözleşmesi Akdetmeli  331
ii. Alıcı Sözleşmeden Caymaya veya Sözleşmenin Feshine Yöneltilmeli  332
d. Hukuka Aykırılık  332
e. Kusurluluk  332
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  332
G. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Olarak Yararlanmak Suçu (TTK md. 55/1–(c))  333
1. Kanunun Düzenlemesi  333
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  333
a. Fail  333
b. Hukuki Konu  334
c. Mağdur  335
3. Fiil  335
a. Faile Emanet Edilmiş Bir İş Ürününden Yararlanılması  335
b. Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanılması  337
c. Uygun Bir Katkıda Bulunmaksızın Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürününden Çoğaltma Yöntemiyle Yararlanılması  338
4. Hukuka Aykırılık  339
5. Kusurluluk  340
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  340
a. Teşebbüs  340
b. İştirak  340
c. İçtima  340
H. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak Elde Etme ve Değerlendirme Suçu
(TTK md. 55/1.(d))  342
1. Kanunun Düzenlemesi  342
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  344
a. Fail  344
b. Hukuki Konu  344
c. Mağdur  345
3. Fiil  345
a. Özellikle Gizlice ve İzinsiz Olarak veya Başkaca Hukuka Aykırı Bir Şekilde Bilgileri ve Üretenin İş Sırlarını Ele Geçirmek  345
b. Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmek  346
c. Üretim ve İş Sırlarını Değerlendirmek  347
4. Hukuka Aykırılık  348
5. Kusurluluk  348
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  348
a. Teşebbüs  348
b. İştirak  349
c. İçtima  349
I. İş Şartlarına Uymama Suçu (TTK md. 55/1–(e))  349
1. Kanunun Düzenlemesi  349
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  350
a. Fail  350
b. Hukuki Konu  351
c. Mağdur  351
3. Fiil  351
a. Rakipler Arasında Cari Bir İş Şartının Olmalıdır  351
b. İş Şartı İhlal Edilmelidir  354
c. Uygulamada Sık Rastlanabilecek Kanundan Doğan İş Şartları  355
4. Hukuka Aykırılık  358
5. Kusurluluk  358
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  358
a. Teşebbüs  358
b. İştirak  359
c. İçtima  359
İ. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanma Suçu (TTK md. 55/1–(f))  359
1. Kanunun Düzenlemesi  359
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  361
a. Fail  361
b. Hukuki Konu  362
c. Mağdur  362
3. Fiil  362
a. Bir Sözleşmede Önceden Hazırlanmış Bir Genel İşlem Şartı Kullanılmalıdır  362
b. Kullanılan Genel İşlem Şartı Yanıltıcı Olmalıdır  364
c. Kullanılan Genel İşlem Şartı Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmalıdır  366
4. Hukuka Aykırılık  369
5. Kusurluluk  369
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  369
a. Teşebbüs  369
b. İştirak  370
c. İçtima  370
J. TTK'nın 62. Maddesinde Düzenlenen Haksız Rekabet Suçları  370
1. Kanunun Düzenlemesi  370
2. Yanlış ve Yanıltıcı Bilgi Verme Suçu (TTK md. 62/1–b)  371
a. Kanunun Düzenlemesi  371
b. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  371
i. Fail  371
ii. Hukuki Konu  371
iii. Mağdur  371
c. Fiil  372
d. Hukuka Aykırılık  372
e. Kusurluluk  373
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  373
i. Teşebbüs  373
ii. İştirak  373
iii. İçtima  373
3. Üretim ve İş Sırlarını Ele Geçirmek İçin Aldatma (TTK md. 62/1–c)  374
a. Kanunun Düzenlemesi  374
b. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  374
i. Fail  374
ii. Hukuki Menfaat  374
iii. Mağdur  374
c. Fiil  374
d. Hukuka Aykırılık  375
e. Kusurluluk  375
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  376
i. Teşebbüs  376
ii. İştirak  376
iii. İçtima  376
4. Başkasının Haksız Rekabet Fiilini Önlememe Suçu (TTK md. 62/1–(d))  377
a. Kanunun Düzenlemesi  377
b. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  378
i. Fail  378
ii. Hukuki Konu  378
iii. Mağdur  378
c. Fiil  378
i. Çalıştıran veya Müvekkil Bir Haksız Rekabet Suçunun İşlenildiğini Öğrenmeli  378
ii. Failin İşçileri, Çalışanları veya Vekillerinin İşlediği Bir Haksız Rekabet Suçu Olmalı  378
iii. Haksız Rekabet Suç Fiili Önlenmemeli veya Fiili Oluşturan Gerçeğe Aykırı Beyan Düzeltilmemeli  379
d. Hukuka Aykırılık  380
e. Kusurluluk  380
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  380
i. Teşebbüs  380
ii. İştirak  380
iii. İçtima  380
K. Haksız Rekabet Suçlarının Cezalandırılması  380
III. DENİZ CEZA HUKUKU VE TTK'DA DÜZENLENEN DENİZ SUÇLARI  381
A. Deniz Suçları ve Kanunun Düzenlemesi  381
B. Deniz Ticareti Suçlarında Fail, Maddi Konu, Hukuki Konu ve Mağdur  382
1. Fail  382
2. Deniz Ticareti Suçlarının Hukuki Konuları ve Buna Göre Sınıflandırılmaları  382
3. Mağdur  387
4. Maddi Konu  387
C. Deniz Ticareti Suçlarında Tipe Uygun Fiiller  388
1. Kanuna Aykırı Şekilde Bayrak Çekme Suçu (TTK md. 947)  388
a. Türk Bayrağı Çekme Hakkına Sahip Bir Geminin Bulunması  388
b. Türk Bayrağı Çekme Hakkına Sahip Olmamasına Rağmen Türk Bayrağı Çekmek veya Türk Bayrağı Çekmek Gerekirken Başka Bayrağı Çekmek  389
2. Tasdikname veya Şahadetname Almaksızın Bayrak Çekme Suçu (TTK md. 948/1)  390
a. Gemi Tasdiknamesi ve Gemi Tasdiknamesi Yerine Geçen Belgeler  390
b. Gemi Tasdiknamesi veya Onun Yerine Geçecek Bir Belge Almadan Türk Bayrağı Çekmek  391
3. Gemi Tasdiknamesi veya Onun Yerine Geçecek Belgelerin Bulundurulmasının İhmali Suçu (TTK 948/2)  391
4. Harp Gemileri İle Sahil İstihkamları Önünde ve Limanda Bayrak Çekme Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TTK md. 949)  392
a. Harp Gemileri, Sahil İstihkâmları ve Türk Limanları  392
b. Harp Gemileri İle Sahil İstihkâmları Önünde ve Türk Limanlarına Girerken veya Çıkarken Ticaret Gemisine Bayrak Çekmemek  393
5. Geminin Adının ve Bağlama Limanının Yazılması Yükümlülüğünün İhlali Suçu
(TTK md. 950)  394
a. Gemi Siciline Kayıtlı Bir Gemi Olmalıdır  394
b. Bordasının İki Tarafına Geminin Adı veya Kıçına Adı ve Bağlama Limanı Yazılmamış Olmalıdır  395
6. İhtiyati Hacze Konu Olan Gemilere İlişkin El Konulma ve Muhafaza Tedbirlerinin İhlali Suçları (TTK md. 1366 ve 1367/1)  395
a. Seferden Men Edilmiş İhtiyati Hacizli Geminin Muhafaza Yükümlülüğünün İhlali  396
b. Seferdeki İhtiyati Hacizli Geminin Muhafaza Yükümlülüğünün İhlali  397
D. Deniz Ticareti Suçlarında Hukuka Aykırılık  398
E. Deniz Ticareti Suçlarında Kusurluluk  398
F. Deniz Ticareti Suçlarının Özel Görünüş Biçimleri  399
1. Teşebbüs  399
2. İştirak  399
3. İçtima  399
G. Deniz Ticareti Suçlarının Cezalandırılması  400
Bölüm III
TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN ŞİRKET SUÇLARI
I. ŞİRKET SUÇLARI VE ŞİRKETLER CEZA HUKUKU  403
II. GENEL OLARAK TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ŞİRKET SUÇLARI  408
III. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK İLKELERİNİN SAĞLANMASINI AMAÇLAYAN SUÇLAR  410
A. TTK'da Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık İlkeleri ve Bu İlkelere İlişkin Cezai Düzenlemeler  410
B. Bağlı ve Hâkim Şirket Raporu Hazırlama Yükümlülüklerinin İhlali Suçları
(TTK md. 562/3)  414
1. Kanunun Düzenlemesi  414
2. Bağlılık Raporu Hazırlama Yükümlülüğünün İhlali Suçu  416
a. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  416
i. Fail  416
ii. Hukuki Konu  417
iii. Mağdur  418
b. Fiil  418
i. Bir Hakimiyet İlişkisinin Varlığı Gereklidir  419
ii. Bağlılık Raporunun Kanunda Öngörülen Sürede Hazırlanmaması Gerekir  421
iii. Bağlılık Raporunun Kanunda Öngörülen İçeriğe Göre Hazırlanmaması  421
c. Hukuka Aykırılık  424
d. Kusurluluk  424
e. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  424
i. Teşebbüs  424
ii. İştirak  424
iii. İçtima  425
f. Ceza  425
3. Hakim Şirketin Bağlılık Raporu Hazırlama ve Bağlı Şirketin Bu Rapor İçin Gerekli Belgeleri Verme Yükümlülüğünün İhlali  425
a. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  425
i. Fail  425
ii. Hukuki Konu  426
iii. Mağdur  426
b. Fiil  426
i. Hâkim Şirket Raporunun Kanuna Uygun Şekilde Hazırlanmaması ve Yönetim Kuruluna Sunulmaması  427
ii. Bağlı Şirket Yetkililerinin Raporun Hazırlanması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeleri Vermemesi  429
iii. Raporun Düzenlenmesini Talep Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Bunu Üçüncü Bir Kişinin Yararlanmasına Sunması  430
c. Hukuka Aykırılık  431
d. Kusurluluk  431
e. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  432
i. Teşebbüs  432
ii. İştirak  432
iii. İçtima  432
f. Ceza  432
C. Ticari Defter Tutma ve Saklama Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TTK md. 562/6)  433
1. Kanunun Düzenlemesi  433
2. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  434
a. Fail  434
b. Hukuki Konu  436
c. Suçun Konusu  436
d. Mağdur  437
3. Fiil  437
a. Ticari Defter Tutma İle Saklama Yükümlülüğünün Başlangıcı ve Sona Ermesi  438
b. Ticari Defterin Mevcut Olmaması  439
c. Ticari Defterin Hiçbir Kayıt İçermemesi  441
d. Ticari Defterin Kanuna Uygun Saklanmamış Olması  442
4. Hukuka Aykırılık  444
5. Kusurluluk  444
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  445
a. Teşebbüs  445
b. İştirak  445
c. İçtima  445
7. Ceza  445
D. Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TTK md. 562/7 ve 527; TCK md. 239)  446
1. Kanunun Düzenlemesi  446
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  448
a. Fail  448
b. Hukuki Konu  448
3. Fiil  449
a. Bir İş veya İşletme Sırrı Olmalı  449
b. İş veya İşletme Sırrı Görev Gereği Elde Edilmiş Olmalıdır  452
c. İş veya İşletme Sırrı Açıklanmalıdır  453
4. Hukuka Aykırılık  454
5. Kusurluluk  455
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  455
a. Teşebbüs  455
b. İştirak  455
c. İçtima  456
7. Ceza  456
E. Şirketin Internet Sitesinin Hazırlanması Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TTK md. 562/12)  456
1. Kanunun Düzenlemesi  456
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  457
a. Fail  457
b. Hukuki Konu  458
c. Mağdur  458
3. Fiil  458
a. Internet Sitesini Oluşturmamak  458
b. Kanunda Öngörülen İçeriğin İnternet Sitesine Usulüne Uygun Bir Şekilde Koyulmaması  460
i. İnternet Sitesinin Bilgi Toplumunun Hizmetlerine Ayrılmış Bölümünün Herkesin Erişimine Açık Olmaması  461
ii. İnternet Sitesine "Yönlendirilmiş Mesaj" İbaresinin Koyulması  461
iii. Özgülenmiş İçeriğin Kanunda Belirlenen Süreden Önce Kaldırılması  463
4. Hukuka Aykırılık  464
5. Kusurluluk  464
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  464
a. Teşebbüs  464
b. İştirak  464
c. İçtima  464
7. Ceza  464
F. Ticari Şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesinin Engellenmesi Suçları (TTK md. 210 ve 562/4)  465
1. Kanunun Düzenlemesi  465
2. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Suçun Konusu  467
a. Fail  467
b. Hukuki Konu  467
c. Mağdur  467
d. Suçun Konusu  468
3. Fiil  470
a. İstenilen Kayıt ve Belgelerin Verilmemesi veya Eksik Verilmesi Suçu  470
b. Denetim Elemanlarının Görevlerini Yapmasının Engellenmesi Suçu  471
4. Hukuka Aykırılık  473
5. Kusurluluk  473
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  474
a. Teşebbüs  474
b. İştirak  474
c. İçtima  474
7. Suçun Cezalandırılması  475
IV. ŞİRKET SERMAYESİNİN KORUNMASI İLKESİNİN SAĞLANMASINI AMAÇLAYAN SUÇLAR  475
A. Türk Ticaret Kanunu’nda Sermayenin Korunması İlkesi ve Bu İlkeye İlişkin Cezai Düzenlemeler  475
B. Borçlanma Yasağının İhlali Suçları (TTK 562/5– (b) ve (c))  476
1. Türk Ticaret Kanunu'nda Şirkete Borçlanma Yasağı  476
2. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağının İhlali Suçu (TTK md. 562/3–b)  478
a. Kanunun Düzenlemesi  478
b. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  478
i. Fail  478
ii. Hukuki Konu  479
iii. Mağdur  479
c. Fiil  479
i. Pay Sahibine Borç Verilmesi  479
ii. Pay Sahibinin Sermaye Taahhüdünden Doğan Vadesi Gelmiş Borçlarını İfa Etmemiş Olması  481
iii. Şirketin Serbest Yedek Akçelerle Birlikte Karının Geçmiş Yıl Zararlarını Karşılayacak Düzeyde Olmaması  482
d. Hukuka Aykırılık  484
e. Kusurluluk  484
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  484
i. Teşebbüs  484
ii. İştirak  485
iii. İçtima  486
g. Ceza  488
3. Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Kanunun 393. Maddesinde Sayılan Yakınlarının Şirkete Borçlanması Yasağının İhlali Suçu (TTK md. 562/3–(c) ve 395)  488
a. Kanunun Düzenlemesi  488
b. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  489
i. Fail  489
ii. Hukuki Konu  491
iii. Mağdur  491
c. Fiil  491
i. Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleriyle Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Olmayan Kanunun 393. Maddesinde Sayılan Yakınları Şirkete Nakit Borçlanması  491
ii. Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleriyle Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Olmayan Kanunun 393. Maddesinde Sayılan Yakınları İçin Şirketin Kefalet, Garanti ve Teminat Vermesi, Sorumluluk Yüklenmesi, Bu Kişilerin Borçlarını Devralması  492
d. Kusurluluk  494
e. Hukuka Aykırılık  494
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  494
i. Teşebbüs  494
ii. İştirak  495
iii. İçtima  495
g. Ceza  495
C. Ticari Defterler İle Şirketlerin Kuruluşu, Yapısal Değişikliği ve Sermayesiyle İlgili Belgelerde Sahtecilik Suçları (TTK md. 562/8)  496
1. Kanunun Düzenlemesi  496
2. Şirketlerin Kuruluşu, Yapısal Değişiklikleri ve Sermayesiyle İlgili Belgeleri Sahte Olarak Düzenleme Suçu  497
a. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Suçun Konusu  497
i. Fail  497
ii. Hukuki Konu  497
iii. Mağdur  499
iv. Suçun Konusu  499
b. Fiil  508
c. Hukuka Aykırılık  511
d. Kusurluluk  511
e. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  511
i. Teşebbüs  511
ii. İştirak  511
iii. İçtima  512
f. Ceza  513
3. Ticari Defterlere Gerçeğe Aykırı Olarak Kayıt Yapılması Suçu  513
a. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Maddi Konu  513
i. Fail  513
ii. Hukuki Konu  514
iii. Mağdur  514
iv. Maddi Konu  514
b. Fiil  514
c. Hukuka Aykırılık  515
d. Kusurluluk  515
e. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  516
i. Teşebbüs  516
ii. İştirak  516
iii. İçtima  516
f. Ceza  516
D. Şirket Sermayesi Hakkında Yanlış Beyanlarda Bulunma ve Ödeme Yetersizliğini Bilerek Onaylama Suçları (TTK md. 550 ve 562/9)  517
1. Kanunun Düzenlemesi  517
2. Fail, Hukuki Konu ve Mağdur  519
a. Fail  519
b. Hukuki Konu  520
c. Mağdur  520
3. Fiil  520
a. Sermayeyi Tamamı Taahhüt Olunmamış veya Karşılığı Kanun veya Esas Sözleşme Hükümleri Gereğince Ödenmemişken, Taahhüt Edilmiş veya Ödenmiş Gibi Göstermek  520
b. Ödeme Yeterliliğine Sahip Olmadığı Bilinen Sermaye Taahhüdünde Bulunana Onay Vermek  523
i. Taahhütte Bulunanın Ödeme Yeterliliğinin Olmadığı Bilinmelidir  524
ii. Taahhütte Bulunanın Ödeme Yeterliliğinin Bulunmadığı Bilindiği Halde Onay Verilmelidir  525
4. Hukuka Aykırılık  525
5. Kusurluluk  526
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  526
a. Teşebbüs  526
b. İştirak  526
c. İçtima  526
7. Ceza  527
E. Şirket Sermayesine Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Suçu (TTK md. 562/10 ve 551)  527
1. Kanunun Düzenlemesi  527
2. Fail, Hukuki Konu, Mağdur  528
a. Fail  528
b. Hukuki Konu  529
c. Mağdur  530
3. Fiil  530
a. Ayni Sermayenin veya Devralınacak İşletme İle Ayınların Değerlemesinde Emsaline Oranla Yüksek Fiyat Biçmek  531
b. İşletme ve Aynın Niteliğini veya Durumunu Farklı Göstermek  532
c. Başka Bir Şekilde Yolsuzluk Yapmak  532
4. Hukuka Aykırılık  534
5. Kusurluluk  534
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  535
a. Teşebbüs  535
b. İştirak  535
c. İçtima  536
7. Ceza  537
F. Kanununa Aykırı Olarak Halktan Para Toplanması Suçu (TTK md. 562/11 ve 552)  537
1. Kanunun Düzenlemesi  537
2. Fail, Hukuki Konu, Mağdur ve Suçun Konusu  539
a. Fail  539
b. Hukuki Konu  539
c. Mağdur  540
d. Suçun Konusu  540
3. Fiil  540
a. Failin Şirket Kurmak veya Sermayesini Arttırmak Amacıyla Hareket Edilmesi veya Vaadiyle Halka Çağrıda Bulunulması  541
b. Para Toplanması  542
4. Hukuka Aykırılık  543
5. Kusurluluk  543
6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  544
a. Teşebbüs  544
b. İştirak  544
c. İçtima  544
7. Ceza  545
Sonuç  547
Kaynakça  561
Özet  581
Kavramlar Dizini  583
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019