Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Suçu Bildirmeme Suçu
Kasım 2016 / 1. Baskı / 219 Syf.
Fiyatı: 44.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Günümüzün teknolojik gelişmelerine bağlı olarak işlenen suçlar sayı ve çeşit olarak artmakta, dahası suçların işlenmesi karmaşıklaşmakta ve buna bağlı olarak suçla mücadele zorlaşmaktadır. Bir hukuk toplumunda suçun ve suçlunun gizli kalması, toplumun hukuk sistemine olan inancını zayıflatacak, bu zayıflık hukuk dışı anlayış ve yolların zemin bulmasına yol açabilecektir. İhbar, bir suçun yetkili makamlar tarafından öğrenilmesi yollarından birisidir.

Klasik hukuk devleti anlayışında, suç soruşturmasında yetki ve görev devlete aittir. Dolayısıyla devletin vatandaştan işlenen suçları kendisine haber vermesini istemesi, şüphesiz vatandaşlar bakımından bir külfettir. Ancak suçsuz bir toplum isteyen herkes, işlenmekte olan suçu yetkili makamlara ihbar etmelidir. Suça karşı gösterilecek duyarsızlık suç işlemeyi düşünen kişilere cesaret verecek, sokaklara hukuk değil, suçluların hakim olmasına neden olacaktır.

İşte suçla etkin şekilde mücadele etmeyi amaçlayan kanun koyucu, hukukumuzda ilk kez olmak üzere, tüm bireyler için geçerli olan suçu bildirmeme suçunu düzenlemiştir. Gerçekten, daha önce yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'da tüm bireyler için öngörülmüş bir suçu bildirmeme suçu bulunmazken, 5237 sayılı TCK ile bu suç hukuk hayatımıza girmiştir. Bunun yanı sıra kamu görevlilerinin ve sağlık mesleği mensuplarının işlendiğini öğrendikleri suçları bildirmemeleri suç olarak düzenlenmiştir.

Konu Başlıkları
İhmal Kavramı
Ağırlaştırıcı ve Hafifletici Nedenler
Suçun Kovuşturulması
Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmeme Suçu
Sağlık Meslek Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu
Barkod: 9789750240201
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 219
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Giriş  15
I. Bölüm
SUÇU BİLDİRMEME SUÇUNUN TEMEL ÖZELLİĞİ OLAN
İHMAL KAVRAMI VE İHMALİ SUÇLARIN ÇEŞİTLERİ
1. İHMAL KAVRAMI  19
1.1. İcra–İhmal Ayrımı  20
1.2. İhmali Suçların Çeşitleri  23
1.2.1. Gerçek (Saf) İhmali Suçlar  24
1.2.2. Görünüşte İhmali Suçlar(İhmal Suretiyle İcra Suçları)  25
1.3. Failin Yükümlülüğünün Kaynakları  26
1.3.1. Sonucu Önleme Yükümlülüğünün Kanuni Düzenlemeden Kaynaklanması  27
1.3.2. Sonucu Önleme Yükümlülüğünün Sözleşmeden Kaynaklanması  28
1.3.3. Sonucu Önleme Yükümlülüğünün Öngelen Tehlikeli Eylemden Kaynaklanması  28
2. İHMALİ SUÇUN UNSURLARI  35
2.1. Objektif Unsurlar  35
2.1.1. Suçun Faili  35
2.1.2. Tipiklik  36
2.1.3. Hareket Olanağı  39
2.1.4. Nedensellik Bağı  42
3. SÜBJEKTİF UNSURLAR  45
3.1. Kast, Kastın Niteliği ve Konusu  46
3.2. Taksir  48
3.2.1. Taksirle İşlenen İhmali Suçlar  48
3.2.2. Taksir–İhmal İlişkisi  50
4. BEKLENEBİLİRLİK  50
5. HUKUKA AYKIRILIK  52
6. TEŞEBBÜS  54
II. Bölüm
SUÇU BİLDİRMEME SUÇU
1. BİLDİRMEK KAVRAMI  57
2. ADLİYEYE KARŞI SUÇ KAVRAMI  57
3.5237 SAYILI TCK’DA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNGÖRÜLEN SUÇLAR  59
GENEL NİTELİKLİ SUÇU BİLDİRMEME SUÇU  60
1. GENEL OLARAK  60
1.1. Düzenleme Yeri  60
1.2. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı  62
2. KORUNAN HUKUKSAL YARAR  63
2.1. Hukuki Yarar Konusunda Öğretide Yer Alan Görüşler  63
3. SUÇUN DÜZENLENİŞ ŞEKLİ  66
3.1. İhbar Yükümlülüğünün Kapsamı  66
3.2. Adalet Komisyonunda Yapılan Görüşmeler  67
4. 5237 SAYILI YASADA DÜZENLENEN SUÇU BİLDİRMEME SUÇUNUN 765 SAYILI YASADA DÜZENLENEN SUÇ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  67
4.1. Eski TCK’da (765 Sayılı) Bu Suç Düzenlenmemiştir  67
4.2. Eski TCK’nın (765 Sayılı) 296. Maddesindeki Düzenleme  68
5. SUÇUN HUKUKİ YAPISI  69
5.1. İhmali Suç Olması  69
5.2. Bağlı Hareketli Suç Olması  69
6. SUÇUN TARİHİ GELİŞİMİ VE MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI  71
6.1. Tarihi Gelişimi  71
6.2. Mukayeseli Hukukta Suçu Bildirmeme Suçu  71
6.2.1. İtalyan Ceza Kanunu  71
6.2.2. Fransa Ceza Kanunu  72
6.2.3. Polonya Ceza Kanunu  72
6.2.4. Finlandiya Ceza Kanunu  72
7. SUÇUN UNSURLARI  73
7.1. Suçun Faili  73
7.1.1. Gerçek Kişiler Bakımından  73
7.1.2. Tüzel Kişiler Bakımından  74
7.1.3. Bildirim Yükümlülüğünün İstisnaları  74
7.1.3.1. İşlenen Suçun Faili  74
7.1.3.2. Suçun Mağduru veya Zarar Göreni  75
7.1.3.3. Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olan Kişiler  75
8. MADDİ UNSUR  77
8.1. Suçun İşlenmekte Olması  77
8.1.1. Tüm Suçlar İçin Geçerli Olması  77
8.1.2. İşlenmekte Olan Suçun Meşhut (Suçüstü) Suç Olup Olmadığı  78
8.1.3. Eylemin İcra Aşamasına Geçmiş Olması  80
8.1.4. İşlenmekte Olan Bir “Suç” Olması  80
8.2. İşlenmiş Olmakla Birlikte, Sebebiyet Verdiği Neticelerin Sınırlandırılması Halen Mümkün Bulunan Bir Suç Olması  82
8.2.1. Amaç  82
8.2.2. Netice Suçu Olması  82
8.2.3. Suçun Sebep Olduğu Neticelerin Sınırlandırılmasının Mümkün Olması  83
8.2.4. Suçu Önleme Düşüncesinin Öncelikli Olması  84
8.2.5. Geç Bildirme  85
8.2.6. Bildirilmesi Gereken Hususlar  86
8.3. Failin Suçla İlgili Bilgi Sahibi Olması  87
8.4. Bildirimde Bulunmama  89
8.4.1. Bildirim Kavramı  89
8.4.2. Bildirim Zamanı  89
8.4.3. Bildirimin Yapılacağı Yer  90
8.4.3.1. Yetkili Makam  90
8.4.3.2. CMK’da Sayılan Yetkili Makamlar  90
9. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  92
9.1. Hukuka Uygunluk Sebebi Öngörülmemiştir.  92
9.2. Mağdurun Rızası  93
9.3. Tanıklıktan Çekinme ve Sır Saklama Yükümlülüğü  94
10. MANEVİ UNSUR  94
10.1. Kastla İşlenmesi  94
10.1.1. Genel Kastın Yeterli Olması  94
10.1.2. Taksirle İşlenememesi  95
11. SUÇA ETKİ EDEN HALLER  96
11.1. Cezayı Ağırlaştıran Neden  96
11.2. Hafifletici Nedenler  98
12. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  98
12.1. Teşebbüs  98
12.2. İştirak  99
12.3. İçtima  100
13. YAPTIRIM, GÖREVLİ MAHKEME VE KOVUŞTURMA  101
13.1. Yaptırım  101
13.2. Görevli Mahkeme  102
13.3. Kovuşturma  102
14. ZAMANAŞIMI  102
III. Bölüm
KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU
1. GENEL OLARAK  103
2. SUÇUN DÜZENLENİŞ ŞEKLİ  104
3. 765 SAYILI TCK İLE 5237 SAYILI TCK’NIN KARŞILAŞTIRILMASI  104
4. MUKAYESELİ HUKUKTA KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  106
4.1. Alman Ceza Kanunu  106
4.2. İtalyan Ceza Kanunu  107
4.3. Fransız Ceza Kanunu  107
4.4. İngiliz Hukuku  108
5. TCK’NIN 279. MADDESİNDE DÜZENLENEN KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇUNUN HUKUKİ KONUSU  109
6. SUÇUN UNSURLARI  112
6.1. Suçun Faili  112
6.1.1. Özgü Suç Kavramı  112
6.1.2. Kamu Görevlisi Kavramı  114
6.2. Suçun Maddi Unsuru  116
6.2.1. Hareket  116
6.2.2. Kamu Adına Soruşturma ve Kovuşturmayı Gerektiren Bir Suçun İşlendiğinin Görevle Bağlantılı Olarak Öğrenilmesi  119
6.2.2.1. Bir Suçun İşlendiğini Öğrenme  119
6.2.2.2. İhbara Konu Suçun Niteliği  119
6.2.2.3. Suçun İşlendiğinin Görevle Bağlantılı Olarak Öğrenilmesi  121
6.2.3. Suçun Bildirileceği Yetkili Makam  128
6.2.4. Bildirimin Şekli  130
6.2.5. Geç Bildirme  130
6.2.6. Suçun Mağduru  131
7. SUÇUN MANEVİ UNSURU  132
8. KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN VEYA ETKİLEYEN NEDENLER  133
9. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NEDEN  135
9.1. Yasal Düzenleme  135
9.2. Adli Kolluk Kavramı  136
10. SUÇUN DEĞİŞİK GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  139
10.1. Teşebbüs  139
10.2. İştirak  140
10.2.1. Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçunda Faillik  142
10.2.2. Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçunda Azmettirme ve Yardım Etme  142
10.2.2.1. Azmettirme  142
10.2.2.2. Yardım Etme  143
10.3. İçtima  143
10.3.1. Zincirleme Suç  143
10.3.2. Fikri İçtima  144
11. KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇUNUN KOVUŞTURULMASI  144
11.1. Re’sen Kovuşturma  144
11.2. Adli Suç Olma  144
12. YAPTIRIM  147
13. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  147
14. ZAMANAŞIMI  147
IV. Bölüm
TCK’NIN 280. MADDESİNDE DÜZENLENEN
SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU
1. GENEL OLARAK  149
2. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  151
2.1. Meslek Sırrı Kavramı  152
2.2. Sık Saklama Yükümlülüğünün Tarihi Gelişimi  152
2.3. Meslek Sırrını Saklamanın Hukuki Dayanağı  154
2.4. Meslek Sırrının Korunması  155
2.4.1. Anayasa Hukuku Yönünden Korunması  155
2.4.2. AİHS Bakımından Korunması  156
2.4.3. Ceza Hukuku Yönünden Korunması  157
2.4.4.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Koruma  158
2.4.5. Özel Hukuk Yönünden Korunması  159
2.5. Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  160
2.6. Bir Sırrın Meslek Sırrı Kabul Edilebilmesi Şartları  162
2.6.1. Sırrın Mesleğin İcrası Sırasında Tevdi Edilmiş veya Öğrenilmiş Olması  162
2.6.2. Sırrın Doğrudan Doğruya Meslekle İlgili Olması  163
2.7. Sır Saklama Yükümlülüğünün İstisnaları  163
2.7.1. Kamu Sağlığı  164
2.7.2. Zorunluluk Hali  164
2.7.3. Kişinin Rızası  165
2.7.4. Suç Bildirimi  165
2.8. Sır Saklama Yükümlülüğünün, TCK’nın 280. Maddesi Karşısında Uygulama Yeri  165
3. YASAL DÜZENLEME  166
4. 5237 SAYILI YASANIN 280. MADDESİ İLE 765 SAYILI YASANIN 530. MADDESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  167
4.1. Suçun Niteliği Bakımından  167
4.2. Suçun Faili Bakımından  168
4.3. İhbara Konu Edilecek Suçlar Bakımından  168
4.4. Görevle Bağlantı  168
4.5. İhbar Edilecek Kişinin Sıfatı Bakımından  169
4.6. Yükümlülüğün Doğduğu An Bakımından  169
4.7. Suçun Maddi Unsuru Bakımından  169
4.8. Yaptırım Bakımından  169
4.9. Suçun Kovuşturulması Bakımından  170
5. KORUNAN HUKUKSAL YARAR  170
6. SUÇUN UNSURLARI  172
6.1. Suçun Faili  172
6.2. Suçun Mağduru  183
6.3. Hareket Unsuru  183
6.3.1. Tipe Uygun Eylem  183
6.3.2. Bildirim Zamanı  185
6.3.3. Suç İşlendiği Yönünde Belirti İle Karşılaşma  186
6.3.4. Görev Sırasında Belirti İle Karşılaşma  191
6.3.5. Bildirilecek Makam  193
6.3.6. Bildirilmesi Gereken Suçun Niteliği  195
7. MANEVİ UNSUR  197
7.1. Genel Kast Yeterlidir  197
7.2. Kastı Kaldıran Hata  198
8. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN VEYA ORTADAN KALDIRILAN NEDENLER  199
8.1. Mağdurun Rızası  199
8.2. Meşru Müdafaa ve Zorda Kalma Halleri  199
8.3. Nemo Tenatur İlkesi  200
8.4. Sır Saklama Yükümlülüğü  201
9. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  202
9.1. Teşebbüs  202
9.2. İçtima  203
9.3. İştirak  205
9. AĞIRLAŞTIRICI VE HAFİFLETİCİ NEDENLER  206
10. SUÇUN KOVUŞTURULMASI  206
11. YAPTIRIM  206
12. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  207
13. ZAMANAŞIMI  207
Sonuç  209
Kaynakça  213
Kavramlar Dizini  217
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
58.00 TL
Sepete Ekle
Berrin Akbulut
Kasım 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
43.50 TL
Sepete Ekle
Fikret Birdişli
Ekim 2017
19.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017