Ticaret Hukuku ve Eşya Hukuku Boyutuyla  Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
 Öğr. Gör. Süleyman Kandemir  - Kitap
Ticaret Hukuku ve Eşya Hukuku Boyutuyla

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

1. Baskı, 
Ekim 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
229
Barkod:
9789750251399
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
340,00
İndirimli (%83):
59,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Modern dünyada, para ve para ile ilgili tüm enstrümanlar adeta silah gibi kullanılmaktadır. Ekonomik gücü elinde bulunduranlar, diğer devlet ve milletlerin ekonomik açıdan zenginleşmesine müsaade etmeme eğilimindedirler. Bugün, birçok devlet gibi ülkemizin de bu şekilde ciddi iktisadi taarruzlara maruz kaldığını üzülerek müşahede etmekteyiz.
Ekonomik taarruzları ve ülkemizin ara döneme sürüklenme çabasını bertaraf etmek için ihdas edilen Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, finansmana erişimi kolaylaştırarak ekonominin canlanması ve diri kalmasına doğrudan katkı sağlama çabasındadır.
Bu eser; finansmana erişimi kolaylaştırmak için tanzim edilen Kanun'un, gerçekten istenen neticeye ulaşıp ulaşmayacağına yönelik bir çalışmayı içermektedir. KOBİ'lerin, bu Kanun'un tanıdığı imkânları ne derece kullanacağı, kredi kuruluşu olarak bankaların, Kanun tarafından sunulan teminat araçlarını kabul edip etmeyeceği zamanla ortaya çıkacaktır. Eserde, bu Kanun'un sunduğu tüm teminat araçları, tatbikat ile ilişkilendirilerek incelenmektedir.
Eser; hukukçular için olduğu kadar, özellikle bankalar, banka hukukçuları ve KOBİ'ler için de başvuru kitabı niteliğindedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ticari İşletme Rehni ve Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
.
Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınır Varlıklar
.
Taşınır Rehni Kanunu'nda Belirtilen Rehin Konusu Varlıklar Hakkındaki Diğer Hususlar
.
Birleşme ve Karışma
.
Rehinli Taşınır Sicili
.
Rehin Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade Etmesi
.
Derece Sistemi
.
Öncelik Hakkı
.
Rehin Sözleşmesi Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri
.
Değer Tespiti
.
Temerrüt Sonrası Haklar
.
Alacağın Son Bulması
.
Müeyyideler
.
Hüküm Bulunmayan Haller
.
Muafiyetler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
I. GİRİŞ 
13
II. TİCARİ İŞLETME REHNİ VE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ 
16
A. Genel Olarak 
16
B. Kanun’un Amacı 
19
C. Kanun’un Kapsamı 
20
D. Tanımlar 
25
E. Taraflar 
30
1. Rehin Alabilecek Olanlar 
33
a. Bankalar 
33
b. Finansal Kuruluşlar 
34
c. Kredi ve Kefalet Sağlayan Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar 
34
d. Tacir 
34
e. Esnaf 
36
2. Rehin Verebilecek Olanlar 
37
a. Çiftçi 
37
b. Üretici Örgütü 
38
c. Serbest Meslek Erbabı 
40
F. Rehin Hakkının Kurulması 
40
1. Genel Olarak 
40
2. Rehin Sözleşmesi 
41
a. Rehin Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu Hususlar 
44
b. Sözleşmede Geçersiz Kayıtlar 
56
c. Rehin Hakkının Sicile Tescilinden Doğan Masraflar 
59
III. ÜZERİNDE REHİN HAKKI KURULABİLECEK TAŞINIR VARLIKLAR 
60
A. Alacaklar 
63
1. Türk Medeni Kanunu’na Göre Hak ve Alacak Rehni 
64
2. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Teminat Amaçlı Temlik 
66
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Göre Alacakların (Alacak Hakkının) Rehni 
69
a. İnançlı Temlik/Alacak Rehni Sorunu 
69
b. “Müstakbel Alacak” Rehni ve Müstakbel Alacakların “Belirli İş veya Konu” İle Sınırlandırılması 
71
B. Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar 
74
C. Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Haklar 
75
1. Genel Olarak 
75
2. Telif Hakları 
77
3. Sınai Haklar 
78
4. Fikri Mülkiyet Haklarının Rehni 
78
a. Telif Haklarının Rehni 
78
b. Sınai Mülkiyet Haklarının Rehni 
79
D. Hammadde 
81
E. Hayvan 
83
F. Her Türlü Kazanç ve İratlar 
87
G. Başka Bir Sicile Kaydı Öngörülmeyen ve İdari İzin Belgesi Niteliğinde Olmayan Her Türlü Lisans ve Ruhsatlar 
88
H. Kira Gelirleri 
92
İ. Kiracılık Hakkı 
93
J. Makine ve Teçhizat, Araç, Ekipman, Alet, İş Makinaları, Elektronik Haberleşme Cihazları Dâhil Her Türlü Elektronik Cihaz Gibi Menkul İşletme Tesisatı 
95
K. Sarf Malzemesi ve Stoklar 
99
L. Tarımsal Ürünler 
99
M. Ticaret Unvanı ve/veya İşletme Adı 
102
N. Ticari İşletme veya Esnaf İşletmesi 
104
O. Ticari Plaka ve Ticari Hat 
105
P. Ticari Proje 
108
Q. Vagon 
109
IV. TRK’DA BELİRTİLEN REHİN KONUSU VARLIKLAR HAKKINDAKİ DİĞER HUSUSLAR 
113
A. Uygulama Yönetmeliği Dışında Bırakılan Hususlar 
113
1. Mevduat Rehni 
113
2. Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulmuş Taşınır Rehni 
114
3. Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Kurulmuş Araç Rehni 
115
4. Türk Sivil Havacılık Kanunu’na Göre Kurulan Hava Aracı İpoteği 
116
5. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kurulan Gemi İpoteği 
119
6. Maden Kanunu’na Göre Kurulan Maden Hakları ve Cevher Rehni 
120
B. İşletmenin Tamamı Üzerine Rehin Tesisi 
120
C. Rehin Konusu Varlıkların Diğer Sicillere Tescili 
122
D. Müstakbel Varlıkların Rehni 
123
1. Müstakbel Taşınır Varlık ve Rehin Tesis Yetkisi 
123
2. Her Tür Sözleşmeden Doğan Mevcut veya Müstakbel Alacaklar 
125
E. Onaya Tâbi Rehin ile Üçüncü Kişilerin Rehin İşlemleri 
126
F. Bütünleyici Parça ve Eklentilerin Rehin Kapsamında Olması Hususu 
127
V. BİRLEŞME VE KARIŞMA 
131
A. 7099 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikten Öncesine İlişkin Açıklamalar 
131
B. 7099 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Neticesine İlişkin Açıklamalar 
133
VI. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ 
135
A. Sicilin Fonksiyonu 
135
B. Başka Sicile Tescili Zorunlu Varlıklar 
137
C. Tescil Talep Yetkisi 
137
VII. REHİN HAKKININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HÜKÜM İFADE ETMESİ 
140
VIII. DERECE SİSTEMİ 
142
A. İlerleme Sistemi 
142
B. Sabit Dereceler Sistemi 
143
IX. ÖNCELİK HAKKI 
145
X. REHİN SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
147
A. İşletme Sahibi 
147
B. Rehinli Alacaklı 
147
C. Üçüncü Kişiler 
148
1. Zilyed (Rehinli Taşınırı Elinde Tutan) 
149
2. Hakları Zarar Görenler 
150
3. Rehin Alacaklısı 
150
4. Rehin Veren 
150
XI. DEĞER TESPİTİ 
151
XII. TEMERRÜT SONRASI HAKLAR 
153
XIII. ALACAĞIN SON BULMASI 
157
A. Rehin Alacaklısının Rehni Terkin Talebi Zorunluluğu 
159
B. Şarta Bağlı Yükümlülükler de Dâhil Olmak Üzere, Mevcut ve Müstakbel Güvenceli Yükümlülüklerin Ödeme ve Diğer Yöntemlerle İfa Edilmesi Hâli 
160
C. Borçlunun Terkin Talebi Yetkisi 
160
XIV. MÜEYYİDELER 
161
XV. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
162
XVI. MUAFİYETLER 
162
XVII. GEÇİŞ HÜKÜMLERİ 
163
XVIII. SONUÇ 
163
XIX. EK 1 (TİRK İLE TRK’NIN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU) 
167
XX. EK 2 TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU 
178
XXI. EK 3 YÖNETMELİKLER 
187
Kaynakça 
219
Kavramlar Dizini 
227
Yazar Hakkında 
231