İşletme Bilgisi ve Yönetimi (E–Ticaret ¦ Lojistik ¦ İşletme Performansı) Prof. Dr. Orhan Çağlayan  - Kitap

İşletme Bilgisi ve Yönetimi

(E–Ticaret ¦ Lojistik ¦ İşletme Performansı)

6. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
384
Barkod:
9789750288197
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
190,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
5. baskı
Nisan 2022
190,00
95,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Kitap, içerik bakımından iktisadi idari bilimler ile sosyal ve beşeri bilimler programlarındaki işletme bilimi veya genel işletme dersi ile iletişim veya mühendislik fakültelerinin işletme yönetimi derslerinin genel kabul görmüş lisans ders içeriklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra İKMEP müfredatı da göz önünde bulundurularak, ön lisans programlarının beklentilerini de karşılayacak bir eser ortaya konmuştur.
İşletmeciliğin dinamizminin yansıması olarak kitapta lojistik bir işletme işlevi olarak ele alınmış, üretim, stok ve üretim sonrası süreci de kapsayacak şekilde, para, ürün ve bilgi akışının yönetilmesi ile ilgili tüm faaliyetleri kapsayan uygulamaları paylaşılmıştır. Stratejik planlamanın öneminin günden güne artması, artık kamu /özel tüm kuruluşlarda stratejik planlamanın uygulamaya başlanması nedeniyle, kitapta stratejik planlama ele alınmıştır. Ayrıca örgüt performansı konusunda yapılan çalışmaların artışı dikkate alınarak, performans konusuna yer verilmiştir. İşletme performansı konusunda yazar tarafından geliştirilmiş, güncellenmiş ve araştırmacıları tarafından sahada sınanmış, test edilmiş işletme performansı ölçeği araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.
Bologna süreci dikkate alınarak hazırlanan kitapta; iş piyasası temsilcileri, çalışanlar, öğrenciler ve diğer ilgililer, temel konuları uygun bir diziliş ve açıklıkta bulabileceklerdir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İşletmecilikte Temel Kavramlar
.
İşletmecilik ve Girişimcilik
.
İşletmenin Çevresi ve Amaçları
.
İşletmelerin Kuruluş Süreci
.
İş Planı
.
Kapasite Planlama ve Büyüme
.
İşletme Birleşmeleri
.
İşletmelerin Türleri ve KOBİ'ler
.
Yönetim İşlevi
.
Üretim İşlevi
.
Pazarlama İşlevi ve E–Ticaret
.
Muhasebe ve Finansman İşlevi
.
Lojistik İşlevi ve Yardımcı İşlevler
.
İşletme Performansı ve Stratejik Planlama
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Şekiller ve Tablolar Listesi 
19
Giriş 
21
Birinci Bölüm
İŞLETMECİLİĞİN GELİŞİMİ VE
İŞLETME BİLİMİNİN KAPSAMI
A. İŞLETMECİLİĞİN GELİŞİMİ VE ESASLARI 
25
1. İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi 
25
2. İşletmeciliğin Esasları 
30
B. İŞLETME BİLİMİNİN KONUSU VE KAPSAMI 
32
1. İşletme Biliminin Konusu ve Kapsamı 
32
2. İşletme Biliminin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 
34
Bölüm Özeti 
37
İkinci Bölüm
İŞLETMECİLİK VE TEMEL KAVRAMLAR
A. İŞLETMECİLİK VE GİRİŞİMCİLİK 
41
1. İşletme Kavramı 
42
2. İşletmecilik Kavramı 
45
3. Girişim ve Girişimcilik 
45
4. Girişimci ve Yönetici 
48
B. İŞLETME EKONOMİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE EKONOMİK SİSTEMLER 
49
1. İşletme Ekonomisinde Temel Kavramlar 
49
2. Paranın Kısa Tarihçesi 
55
3. Ekonomik Sistemler ve Piyasa Çeşitleri 
56
3.1. Ekonomik Sistemler 
56
3.2. Piyasa Çeşitleri 
58
Bölüm Özeti 
61
Üçüncü Bölüm
İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE AMAÇLARI
A. İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK 
65
2. İşletmenin Çevresi 
69
2.1. İşletme İçi Çevre (Kontrol Edilebilir Çevre) 
70
2.2. Mikro Çevre 
70
2.3. Makro Çevre 
72
2.4. Uluslararası Çevre 
73
3. Çevresel Belirsizlik 
74
4. İşletmenin Çevre Uyumu 
75
5. Küresel Rekabet ve Değişen Pazarlar 
76
B. İŞLETMENİN AMAÇLARI 
77
1. İşletmenin Amaçları 
78
1.1. Uzun Dönemde Kâr Elde Etme 
79
1.2. Topluma Hizmet Sunma 
80
1.3. Bağımsız Olma 
81
1.4. Prestij Sağlama 
81
1.5. Ömrünü Sürekli Kılma 
81
2. İşletme Kurma Nedenleri 
82
C. İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI 
83
1. İşletmelerin Toplumsal Sorumlulukları 
83
2. İşletmelerin Ekonomik Sorumlulukları 
85
Bölüm Özeti 
86
Dördüncü Bölüm
İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ VE İŞ PLANI
A. KURULUŞ SÜRECİ 
91
1. Pazar Araştırması ve Talep Tahmini 
91
2. Kuruluş Aşamaları 
93
2.1. Proje Yatırım Düşüncesi 
94
2.2. Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları 
96
2.3. Fizibilite Raporu 
101
2.4. Yatırım Kararı ve Yatırım Projesi 
102
2.5. Uygulama ve Denetim 
103
2.6. Fizibilite Raporu Örneği 
103
3. Kuruluş Dosyası Hazırlama 
107
B. İŞ PLANI 
108
Bölüm Özeti 
115
Beşinci Bölüm
KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
A. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ 
119
1. Kuruluş Yeri Kavramı 
119
2. Kuruluş Yeri Seçiminin Aşamaları 
121
3. Kuruluş Yeri Faktörleri 
121
4. En Uygun Kuruluş Yeri 
126
5. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
127
6. Küçük Sanayi Sitesi (KSS) 
128
7. Teknopark (Yeni Teknoloji Merkezi) 
129
8. İş Geliştirme Merkezleri 
130
B. KURULUŞ YERİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 
131
1. Faktörlerin Karşılaştırılması Yöntemi 
131
2. Maliyet Analizi 
133
Bölüm Özeti 
137
Altıncı Bölüm
KAPASİTE PLANLAMA VE BÜYÜME
A. KAPASİTE KULLANIMI VE BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ 
141
1. Kapasite Kavramı 
141
2. Kapasite Türleri 
142
2.1. Teorik (Maksimum) Kapasite 
142
2.2. Normal (Pratik) Kapasite 
143
2.3. Zorlanmış Kapasite 
143
2.4. Gerçek (Fiili) Kapasite 
144
2.5. Atıl (Boş) Kapasite 
144
3. Kapasite Kullanımı 
145
3.1. Kapasite Kullanım Sorunları 
146
3.2. Kapasite Kullanımının İyileştirilmesi 
148
4. Ölçek ve Optimum Kapasite 
150
5. Başabaş Noktası Analizi 
152
6. Kapasiteyi Etkileyen Faktörler 
153
B. İŞLETMELERDE BÜYÜME 
155
1. Yatay ve Dikey Büyüme 
155
2. İşletme İçi ve İşletme Dışı Büyüme 
156
3. Örgüt Geliştirme 
157
4. İşletme Büyümesinde Bisiklet Teorisi 
158
5. İşletme Büyümesinde Kartopu Teorisi 
159
Bölüm Özeti 
160
Yedinci Bölüm
İŞLETMENİN HUKUKSAL YAPISI VE
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
A. HUKUKİ YAPISINA GÖRE İŞLETMELER 
165
1. Şahıs İşletmeleri ve Hukuksal Yapısı 
167
2. Ortaklıklar 
168
2.1. Adi Ortaklık 
169
2.2. Ticaret Şirketleri 
169
2.2.1. Şahıs Şirketleri 
170
2.2.1.1. Kollektif Şirket 
170
2.2.1.2. Komandit Şirket 
171
2.2.2. Sermaye Şirketleri 
171
2.2.2.1. Anonim Şirket 
172
2.2.2.2. Limited Şirket 
173
2.2.2.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 
173
2.3. Kooperatif 
174
3. Franchising 
174
B. İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
175
1. Bağımsızlığın Korunduğu Birlikler 
177
1.1. Kartel 
177
1.2. Konsorsiyum 
178
1.3. Korner 
178
1.4. Pool ve Ring 
178
2. Bağımsızlığın Kaybedildiği Birlikler 
178
2.1. Tröst 
178
2.2. Holding 
179
2.3. Konsern 
179
2.4. Merger 
179
Bölüm Özeti 
180
Sekizinci Bölüm
BÜYÜKLÜK VE DİĞER ÖLÇÜTLERE GÖRE
İŞLETME TÜRLERİ
A. BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE İŞLETMELER 
185
1. İşletme Sınıflandırmasının Nedenleri 
185
2. Büyüklük Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler 
186
2.1. Nicel Ölçütler 
187
2.2. Nitel Ölçütler 
187
3. Büyüklüklerine Göre İşletme Türleri 
189
3.1. Büyük İşletmeler 
193
3.2. Orta Büyüklükte İşletmeler 
194
3.3. Küçük İşletmeler 
195
3.4. Mikro İşletmeler 
195
B. DİĞER ÖLÇÜTLERE GÖRE İŞLETMELER 
196
1. Üretilen Mal ve Hizmet Türüne Göre İşletmeler 
196
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler 
197
2.1. Özel Mülkiyet İşletmeleri 
198
2.2. Kamu İşletmeleri 
198
2.2.1. Özel Bütçeli Devlet İşletmeleri 
198
2.2.2. Döner Sermayeli İşletmeler 
199
2.2.3. Yerel Yönetim İşletmeleri 
199
2.2.4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
199
2.3. Karma İşletmeler 
200
2.4. Yabancı Sermayeli İşletmeler 
200
2.5. Çok Uluslu İşletmeler 
200
3. Faaliyet Alanlarına Göre İşletmeler 
201
Bölüm Özeti 
203
Dokuzuncu Bölüm
YÖNETİM İŞLEVİ
A. YÖNETİMİN KAPSAMI VE İŞLEVLERİ 
209
1. Yönetim Kavramı ve Kapsamı 
209
2. Yönetimde Temel Kavramlar 
211
3. Yönetimin Fonksiyonları 
212
3.1. Planlama Fonksiyonu 
212
3.1.1. Planlamanın Aşamaları 
214
3.1.2. Plan Türleri 
216
3.1.2.1. Kullanım Biçimlerine Göre Planlar 
216
3.1.2.2. Niteliklerine Göre Planlar 
216
3.1.2.3. Sürelerine Göre Planlar 
216
3.2. Örgütleme İşlevi 
217
3.2.1. Örgüt ve Örgütleme 
217
3.2.2. Örgütlemenin Aşamaları 
219
3.3. Kadrolama İşlevi 
219
3.4. Koordinasyon (Eşgüdümleme) İşlevi 
221
3.4.1. Koordinasyonun Tanımı ve İlkeleri 
221
3.4.2. Koordinasyon Teknikleri 
223
3.5. Yöneltme İşlevi 
224
3.6. Denetim İşlevi 
225
3.6.1. Denetimin Amacı ve Önemi 
226
3.6.2. Denetimin Faktörleri ve Etkin Bir Denetim Sürecinin Özellikleri 
227
B. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İKY) 
228
1. İnsan Kaynakları Planlaması 
228
2. İşe Alma ve Eğitim 
229
3. İş Analizi ve Performans Değerleme 
230
4. İşgören Performansı 
231
5. Ödüllendirme ve Ücretlendirme 
231
6. İş Güvenliği 
234
Bölüm Özeti 
235
Onuncu Bölüm
ÜRETİM İŞLEVİ
A. ÜRETİM PLANLAMA VE STOK KONTROL 
239
1. Üretim İşlevi 
239
2. Üretimin Dinamik Yapısı 
242
3. Üretim Sistemleri 
243
3.1. Sürekli Üretim 
244
3.1.1. Akış veya Proses Üretimi 
244
3.1.2. Kütle Üretimi 
244
3.2. Kesikli Üretim 
245
3.2.1. Proje Tipi Üretim 
245
3.2.2. Parti Üretimi 
245
3.2.3. Sipariş Usulü Üretimi 
245
4. Üretim Planlaması 
246
5. Stok Kontrolü 
247
6. Stok Kontrol Yöntemleri 
250
6.1. Gözle Kontrol Yöntemi 
250
6.2. Çift Kutu Yöntemi 
250
6.3. ABC Yöntemi 
250
6.4. Maksimum–Minimum Stok Kontrol Yöntemi 
252
6.5. Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi 
253
B. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) VE TOPLAM KALİTE KONTROLÜ (TKK) 
254
1. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kavramı 
255
2. TKY’nin Amacı ve İlkeleri 
256
3. TKY’nin Sonuçları 
257
4. TKY Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar 
258
5. Kalite Kontrol Kavramı 
259
6. Kalite Kontrolün Amacı 
260
7. Toplam Kalite Kontrol (TKK) 
260
Bölüm Özeti 
262
Onbirinci Bölüm
PAZARLAMA İŞLEVİ
A. PAZARLAMA İŞLEVİ 
267
1. Pazarlama Kavramı 
267
2. Pazarlama Araştırması 
268
3. Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi 
271
4. Pazarlamanın Çevresi 
272
5. Doğrudan Pazarlama 
274
6. Elektronik Ticaret 
274
6.1. İşletmeden İşletmeye İnternet Yoluyla Pazarlama (B2B) 
276
6.2. İşletmeden Nihai Tüketiciye İnternet Yoluyla Pazarlama (B2C) 
277
B. PAZARLAMA KARMASI (BİLEŞENLERİ) 
279
1. Ürün 
280
2. Fiyat 
284
3. Dağıtım Kanalları 
286
4. Tutundurma 
288
4.1. Reklam 
289
4.2. Halkla İlişkiler 
292
4.3. Yüz yüze Satış 
293
4.4. Satış Özendirme / Satış Teşviki (Promosyon) 
295
Bölüm Özeti 
297
Onikinci Bölüm
MUHASEBE VE FİNANSMAN İŞLEVİ
A. MUHASEBE İŞLEVİ 
303
1. Muhasebe ve Hesap Kavramı 
303
2. Muhasebe Türleri 
305
3. Muhasebe Belgeleri ve Tutulacak Defterler 
305
3.1. Muhasebede Kullanılan Belgeler 
305
3.2. Muhasebede Tutulan Defterler 
306
4. Mali Tablolar 
307
B. FİNANSMAN İŞLEVİ 
310
1. Finansman Kavramı ve Önemi 
310
2. Finansman İşlevinin Kapsamı ve Amacı 
312
3. Finansman Aracı Olarak Sermaye 
313
3.1. Parasal Sermaye 
314
3.2. Fiziki Sermaye 
314
4. Borcun Kaldıraç Etkisi 
315
5. Finansal Göstergeler 
315
6. Finansman Kaynakları 
318
Bölüm Özeti 
320
Onüçüncü Bölüm
LOJİSTİK İŞLEVİ VE DİĞER İŞLEVLER
A. LOJİSTİK İŞLEVİ 
325
1. Lojistik ve Tedarik Zinciri 
326
2. Tedarik Zinciri (TZ) ve Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) 
328
3. Lojistik ve Lojistik Yönetimi 
329
4. Lojistik İşlemleri 
332
5. Lojistik İşlevinin İşletmelerde Yeri ve Önemi 
333
6. Lojistik İşlevinin İşletmelere Yararları 
336
B. HALKLA İLİŞKİLER VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İŞLEVLERİ 
338
1. Halkla İlişkiler İşlevi 
338
2. Ar–Ge İşlevi 
340
Bölüm Özeti 
342
Ondördüncü Bölüm
İŞLETME PERFORMANSI VE STRATEJİK PLANLAMA
A. İŞLETME PERFORMANSI VE STRATEJİK PLANLAMA 
347
1. Performans Kavramı ve İşletme Performansı 
347
2. Stratejik Planlama 
349
2.1. Strateji ve İlgili Kavramlar 
349
2.2. Stratejik Planlama Kavramı 
352
2.3. Stratejik Planlama Süreci 
353
B. İŞLETME PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE İŞLETME PERFORMANSI ÖLÇEĞİ 
355
C. İŞLETME PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE İŞLETME PERFORMANSI ÖLÇEĞİ 
356
1. İşletme Performansının Belirlenmesi 
356
2. İşletme Performansı Ölçeği 
356
Bölüm Özeti 
363
Kaynakça 
365
Kavram Dizini 
377