9786256533790 Adaletin Gizli Katili "Hukuk" Ahmet Nesil Sarıkaya  - Kitap
9786256533790

Adaletin Gizli Katili "Hukuk"

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
115
Barkod:
9786256533790
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
195,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Özünde toplumsal yapıyla ilintili bir kavram olan adaletin, hukuk alanına sınırlandırılması nedeniyle adaletin toplumdan, toplumun ise hukuktan giderek yabancılaştığı modern devletlerde ve post-modern toplumlarda, adalet idesine ulaşabilmek için hukukun tek başına başarılı olamayacağı ve toplumun desteğine ihtiyaç duyacağını öncelikle tespit ve teşhis etmek gerekmektedir. Bu kabulden sonra ise çoğunlukla hukukun adaleti yavaş yavaş zehirleyerek katlettiğinin farkına varmak gerekir.
Hukukun kendi içinde tutarlı kurallara sahip olması ve diğer disiplinlerden gelen desteklere şüpheli yaklaşması, hukuka öngörülebilir, objektif, istikrarlı ve disiplinli bir alan açarken, aynı zamanda toplumsal adalet gibi değerlere uzaklaşması sonucunu da doğurduğundan, hukuk, orta ve uzun vadede adalet sorunsalının ortaya çıkmasından kaçamamakta, diğer bir deyişle hukukun kendi içine kapanması, onu toplumdan ve toplumun değerlerinden uzaklaştırmakta, bu durum da hukukun asıl amacı olan adaleti sağlamakta hukuku başarısız kılmaktadır. Adalet toplumsal bir değerdir ve neyin adil olup olmadığına toplum karar verir. Bu varsayımı, Türkiye'de ki tüm mahkemeler de kabul etmişlerdir ki kararlarını "Türk milleti adına" verdiklerini, tüm kararlarının başına büyük puntolarla yazarlar. Bu çalışma kısaca özetlenmeye çalışılan toplum-adalet-hukuk ilişkisini kavramsallığı ve tarihselliği içerisinde incelemekte ve toplumun dışlandığı bir hukuki süreçte adil kararlar çıkamayacağı tezini ileri sürmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Toplumsal Yapıda Hukuk, Adalet Ve Yargısal Otorite
.
Hukuk Toplum İlişkisinin Tarihselliği
.
Merkezi Siyasal Birliklerin (Modern Devletlerin) Oluşumundan Sonra Hukuk Ve Hukukun Küreselleşmesi
.
Toplumsal Adaleti Sağlamada Yargısal Otoritelerin Etkin Hale Gelmesi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ÖNSÖZ 5 
ÖZET 7 
ABSTRACT 9 
KISALTMALAR 11 
İÇİNDEKİLER 13 
GİRİŞ 17 
BİRİNCİ BÖLÜM 
TOPLUMSAL YAPIDA HUKUK, ADALET VE YARGISAL OTORİTE 
1.1. Genel Anlamıyla Hukuk 21 
1.2. Hukuk ve Hukuk Felsefesi 24 
1.3. Adalet 28 
1.4. Yargısal Otorite 30 
1.5. Toplumsal Yapının Bu Kavramlarla Olan İlişkisi 33 
1.5.1. Toplum ve Hukuk İlişkisi 35 
1.5.2. Toplum ve Adalet İlişkisi 39 
1.6. MAX WEBER'İN ADALET VE HUKUK KURAMI 41 
1.6.1. Neden Weber? 41 
1.6.2. Weber'e Göre Hukuki Normların Ortaya Çıkışı ve Oluşturulması 42 
1.6.3. Hukuk ve Yargılama Tarihinin Toplumsal Aktörleri 45 
1.6.4. Hukukçu Olmayan Hâkimlerin Adaleti 47 
İKİNCİ BÖLÜM 
HUKUK TOPLUM İLİŞKİSİNİN TARİHSELLİĞİ 
2.1. Hukuk–Tarih İlişkisi 49 
2.2. Çeşitli Toplumların Hukuk ve Adalet Gelişimi 51 
2.2.1. Nil Vadi Toplumları 52 
2.2.2. Mezopotamya Toplumları 56 
2.2.2.1. Sümerler 57 
2.2.2.2. Akadlar 60 
2.2.2.3. Babil 61 
2.3. Roma İmparatorluğunda Hukuk ve Toplum, Akdeniz Havzası Toplumları 64 
2.3.1. Senatuslar Aracılığıyla Toplumun Hukuka Katılımı 65 
2.3.2. Magistralar ve Hesap Verilebilirlik 66 
2.3.3. Halk Meclisleri 67 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MERKEZİ SİYASAL BİRLİKLERİN (MODERN DEVLETLERİN) OLUŞUMUNDAN SONRA HUKUK VE HUKUKUN KÜRESELLEŞMESİ 
3.1. Modern Sosyal ve Siyasal Yapıların Hukuk İhtiyacı 71 
3.2. Toplumdaki Dezavantajlı Grupların Adalet Beklentisi: Sosyal Adalet 73 
3.3. Adaletin Hukuk Eliyle Tesis Edilmesinin Zorunluluğu 75 
3.4. Adalet ve Hukuk Ayrımının Toplumlarda Fark Edilmesi 77 
3.5. Adalet Nedir ve Hukuk Ne Değildir? 80 
3.6. Hukuk ve Adaletin Farkları 81 
3.6.1. Hitler Almanya’sında Hukuk ve Adalet Ayrımı 83 
3.7. Küreselleşmenin Etkisi 84 
3.8. Adalet ve Sosyal Adalet Kavramı 88 
3.8.1. Adalet Kavramı 89 
3.8.2. Sosyal Adalet Kavramı 91 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
TOPLUMSAL ADALETİ SAĞLAMADA YARGISAL OTORİTELERİN ETKİN HALE GELMESİ 
4.1. Yargısal Otoritelere Toplumun İhtiyaç Duymasının Sebepleri 93 
4.1.1. Modern Devletin, Toplumsal Meşruiyetini Arttırma İhtiyacı 93 
4.1.2. Gelişmiş ve Karmaşıklaşmış Toplumsal İlişkilerin Düzenlenmesinde Siyasi Otoritenin Yetersiz Kalması 96 
4.2. Kendiliğinden Adalet 97 
4.3. Onarıcı Adalet Anlayışı İle Uzlaştırma Kurumunun Tarihsel Gelişimi 98 
4.4. Doğal (Tabii) Hukuk Kavramı 99 
4.4.1. Doğal Haklar: Hobbes, Locke ve Rousseau 100 
4.4.2. Doğal Hukukun Yükselişi ve Düşüşü 101 
4.4.3. Doğal Hukukun Toplumsal Adalette Karşılığı 101 
4.5. Normlar Olarak Hukuk: Hans Kelsen 102 
4.6. Tüm Anlatılar Işığında Yargısal Otoritelerin Adaleti Sağlamada Yetersiz Kalmaları ve Toplumsal Paydaşlara Dönüş 103 
SONUÇ 107 
KAYNAKÇA 111