Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
Haziran 2018 / 1. Baskı / 115 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, hâkim pay sahipleriyle azınlık pay sahipleri ve diğer menfaat grupları arasında bir denge kurarak, payları Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin ilgili pazarlarında işlem gören halka açık şirketlerin yönetiminde tarafsız bir şekilde, bilgi ve tecrübesiyle söz sahibi olan üyelerdir.

Çalışmamızda, halen bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmekte olan ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmeyi düşünen yöneticilerin, bu görevleri nedeniyle hangi hallerde hukuken sorumlu olabilecekleri hususu kapsamlı bir şekilde yalın bir üslupla ele alınmıştır.

Bu bağlamda, birinci bölümde kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin açıklamalar ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin özel düzenlemeler ele alınmıştır.

Kitabın ikinci bölümünde ise öncelikle genel anlamda yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu incelenmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de esasen yönetim kurulu üyeleri oldukları için, uygulanabildiği ölçüde ikinci bölümde yer alan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin açıklamalara tabidirler. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bazı hallerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk sisteminden ayrılmaları mümkündür. Bu haller de ikinci bölümün ikinci kısmında detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Konu Başlıkları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Hukuki Sorumluluk
Barkod: 9789750249020
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 115
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  11
Giriş  13
Birinci Kısım
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN KISA TARİHÇESİ  15
II. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE DUYULAN İHTİYAÇ  20
III. BAĞIMSIZ ÜYE SEÇME YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN ORTAKLIKLAR VE BU ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULUNUN YAPISI  22
IV. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE ATANMASI  24
A. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi  24
B. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Kurul Tarafından Atanması  26
V. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİN NİTELİĞİ  27
VI. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KURULDAKİ VE KOMİTELERDEKİ YERİ VE İŞLEVİ  29
A. İcrada Görevli Olan ve Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi  29
B. Yönetim Kurulundaki Yeri ve İşlevi  31
C. Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Komitelerdeki Yeri ve İşlevi  32
İkinci Kısım
HUKUKİ SORUMLULUK
I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  36
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığa Karşı Sorumluluğunun Kaynağı  36
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklar ve Alacaklılara Karşı Sorumluluğunun Kaynağı  40
C. Sorumluluğun Şartları  41
1. Kanuna veya Esas Sözleşmeye Aykırılık  41
2. Kusur  42
a. Kusurun Tespitinde Özen Yükümlülüğünün Rolü  44
aa. Özen Derecesi  45
bb. Özen Yükümlülüğüne Uygunluğun Belirlenmesinde Ticari Takdir Kuralı’nın Rolü  47
cc. Toplantıya Katılmayan Üye Bakımından Özen Yükümlülüğünün Değerlendirilmesi  50
dd. Toplantıya Katılan Üye Bakımından Özen Yükümlülüğünün Değerlendirilmesi  52
ee. Kusurun Tespitinde Sadakat Yükümlülüğünün Rolü  53
ff. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkının Kusurun Belirlenmesindeki Rolü  54
b. Kusurun İspatı  55
3. Zarar  57
a. Doğrudan Zarar  57
b. Dolaylı Zarar  59
4. İlliyet Bağı  60
D. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devri  61
1. Genel Olarak  61
a. Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi ve Bunlarla İlgili Talimatların Verilmesi  63
b. Şirket Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi  65
c. Muhasebe, Finans Denetimi ve Şirketin Yönetiminin Gerektirdiği Ölçüde, Finansal Planlama için Gerekli Düzenin Kurulması  66
d. Müdürlerin ve Aynı İşleve Sahip Kişiler ile İmza Yetkisini Haiz Bulunanların Atanmaları ve Görevden Alınmaları  66
e. Yönetimle Görevli Kişilerin, Özellikle Kanunlara, Esas Sözleşmeye, İç Yönergelere ve Yönetim Kurulunun Yazılı Talimatlarına Uygun Hareket Edip Etmediklerinin Üst Gözetimi  67
f. Pay, Yönetim Kurulu Karar ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterlerinin Tutulması, Yıllık Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Açıklamasının Düzenlenmesi ve Genel Kurula Sunulması, Genel Kurul Toplantılarının Hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının Yürütülmesi  68
g. Borca Batıklık Durumunun Varlığında Mahkemeye Bildirimde Bulunulması  69
2. Yönetim Yetkisinin Devri  70
3. Temsil Yetkisinin Devri  72
E. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devrinin Sorumluluğa Etkisi  74
F. Farklılaştırılmış Teselsül  76
G. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği  80
II. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  81
A. Genel Olarak  81
B. TTK Çerçevesinde Aslen Sorumluluk  86
1. Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkilerin İhlali  86
2. Murahhasların Seçiminde Gerekli Özeni Göstermeme  87
C. TTK Çerçevesinde Gözetim Sorumluluğu  88
D. Sermaye Piyasası Mevzuatı Bakımından Aslen Sorumluluk  94
1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Onayını Gerektiren Hallerde Sorumluluk  94
a. İlişkili Taraf İşlemleri  95
b. Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler  97
c. Şirketin Üçüncü Kişiler Lehine Güvence Vermesi  97
2. Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunu Doğuran Özel Haller  98
a. İzahnamede Yer Alan Bilgilerden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluk  99
b. Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağına Aykırılık  99
c. Finansal Tablo ve Raporlardan Doğan Sorumluluk  100
d. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk  101
e. Kar Payı Avansından Doğan Sorumluluk  103
E. Bağımsız Üyelerin Sorumluluğun Farklılaştırılmış Teselsül Açısından Değerlendirilmesi  104
Sonuç  107
Kaynakça  109
 


Bahar Oral
Ocak 2019
45.36 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Ocak 2019
21.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Bahtiyar
Ocak 2019
56.70 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  11
Giriş  13
Birinci Kısım
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN KISA TARİHÇESİ  15
II. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE DUYULAN İHTİYAÇ  20
III. BAĞIMSIZ ÜYE SEÇME YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN ORTAKLIKLAR VE BU ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULUNUN YAPISI  22
IV. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE ATANMASI  24
A. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi  24
B. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Kurul Tarafından Atanması  26
V. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİN NİTELİĞİ  27
VI. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KURULDAKİ VE KOMİTELERDEKİ YERİ VE İŞLEVİ  29
A. İcrada Görevli Olan ve Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi  29
B. Yönetim Kurulundaki Yeri ve İşlevi  31
C. Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Komitelerdeki Yeri ve İşlevi  32
İkinci Kısım
HUKUKİ SORUMLULUK
I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  36
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığa Karşı Sorumluluğunun Kaynağı  36
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklar ve Alacaklılara Karşı Sorumluluğunun Kaynağı  40
C. Sorumluluğun Şartları  41
1. Kanuna veya Esas Sözleşmeye Aykırılık  41
2. Kusur  42
a. Kusurun Tespitinde Özen Yükümlülüğünün Rolü  44
aa. Özen Derecesi  45
bb. Özen Yükümlülüğüne Uygunluğun Belirlenmesinde Ticari Takdir Kuralı’nın Rolü  47
cc. Toplantıya Katılmayan Üye Bakımından Özen Yükümlülüğünün Değerlendirilmesi  50
dd. Toplantıya Katılan Üye Bakımından Özen Yükümlülüğünün Değerlendirilmesi  52
ee. Kusurun Tespitinde Sadakat Yükümlülüğünün Rolü  53
ff. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkının Kusurun Belirlenmesindeki Rolü  54
b. Kusurun İspatı  55
3. Zarar  57
a. Doğrudan Zarar  57
b. Dolaylı Zarar  59
4. İlliyet Bağı  60
D. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devri  61
1. Genel Olarak  61
a. Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi ve Bunlarla İlgili Talimatların Verilmesi  63
b. Şirket Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi  65
c. Muhasebe, Finans Denetimi ve Şirketin Yönetiminin Gerektirdiği Ölçüde, Finansal Planlama için Gerekli Düzenin Kurulması  66
d. Müdürlerin ve Aynı İşleve Sahip Kişiler ile İmza Yetkisini Haiz Bulunanların Atanmaları ve Görevden Alınmaları  66
e. Yönetimle Görevli Kişilerin, Özellikle Kanunlara, Esas Sözleşmeye, İç Yönergelere ve Yönetim Kurulunun Yazılı Talimatlarına Uygun Hareket Edip Etmediklerinin Üst Gözetimi  67
f. Pay, Yönetim Kurulu Karar ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterlerinin Tutulması, Yıllık Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Açıklamasının Düzenlenmesi ve Genel Kurula Sunulması, Genel Kurul Toplantılarının Hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının Yürütülmesi  68
g. Borca Batıklık Durumunun Varlığında Mahkemeye Bildirimde Bulunulması  69
2. Yönetim Yetkisinin Devri  70
3. Temsil Yetkisinin Devri  72
E. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devrinin Sorumluluğa Etkisi  74
F. Farklılaştırılmış Teselsül  76
G. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği  80
II. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  81
A. Genel Olarak  81
B. TTK Çerçevesinde Aslen Sorumluluk  86
1. Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkilerin İhlali  86
2. Murahhasların Seçiminde Gerekli Özeni Göstermeme  87
C. TTK Çerçevesinde Gözetim Sorumluluğu  88
D. Sermaye Piyasası Mevzuatı Bakımından Aslen Sorumluluk  94
1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Onayını Gerektiren Hallerde Sorumluluk  94
a. İlişkili Taraf İşlemleri  95
b. Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler  97
c. Şirketin Üçüncü Kişiler Lehine Güvence Vermesi  97
2. Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunu Doğuran Özel Haller  98
a. İzahnamede Yer Alan Bilgilerden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluk  99
b. Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağına Aykırılık  99
c. Finansal Tablo ve Raporlardan Doğan Sorumluluk  100
d. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk  101
e. Kar Payı Avansından Doğan Sorumluluk  103
E. Bağımsız Üyelerin Sorumluluğun Farklılaştırılmış Teselsül Açısından Değerlendirilmesi  104
Sonuç  107
Kaynakça  109
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019