101 Soruda İdari Yargılama Hukuku El Kitabı Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Cüneyd Altıparmak  - Kitap
101 Soruda

İdari Yargılama Hukuku El Kitabı

1. Baskı, 
Eylül 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
284
Barkod:
9789750261503
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
205,00
İndirimli (%75):
51,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, idari yargılama usulüne ilişkin en sık karşılaşılan hususları 101 soruda toplamış, uygulamaya dönük, temel bir başvuru kitabıdır. Özellikle mesleğinin ilk yıllarındaki avukat ve stajyerlerin yanı sıra, uygulamayı öğrenmek isteyen hukuk fakültesi öğrencileri için de rehber niteliğindedir.
Kitapta öncelikle temel kavramlara değinilmiş, idare hukukuna ilişkin kavramlara ve yargılama konusundaki temel ilklere yer verilmiştir. Yargılama konusunda ilk derece yargılamasını yani "İdare Mahkemelerini" esas alan kitap, sonrasında kanun yollarına ilişkin uygulamada karşılaşılabilecek durumlara da değinmiş ve ayrıcalıklı hususları ele almıştır.
Özellikle itiraz, istinaf ve temyiz, harç, yürütmenin durdurulması, dilekçe hazırlanışı, dilekçe ret, vekâlet ücreti, kararın uygulanması konuları üzerinde detaylıca durulmuştur. Akademik dil ve tartışmalardan bilinçli olarak kaçınılarak kaleme alınan bu kitap, yalın bir dille yazılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Hususlar
.
Davaya Hazırlık, Dava Dilekçesi ve İlk İnceleme
.
Delillerin Toplanması, Dosyanın Tekemmülü ve Karar
.
Karar Sonrası Süreç
.
Özellikli Durumlar ve Diğer Hususlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
17
Giriş 
19
Birinci Bölüm
TEMEL HUSUSLAR
1. İdare nedir? 
25
2. İdare hukukunun temel ilkeleri nelerdir? 
26
3. İdare hukukunun en bilinen düzenlemeleri nelerdir? 
28
4. İdari işlemin özellikleri nelerdir? 
31
5. İdari işlemin unsurları nelerdir? 
32
6. İdari işlem türleri hakkında bilgi verir misiniz? 
34
7. İdari işlemlerin öğrenilmesi nasıl olur? 
35
8. İdari yargı niçin vardır ve ihtisaslaşmıştır? 
36
9. İdari yargının yetki sınırları nelerdir? 
39
10. İdari yargının özellikleri nelerdir? 
40
11. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) idari yargıya etkisi var mıdır? 
42
12. Takdir yetkisinin denetimi ve ölçülülük kavramlarını izah eder misiniz? 
45
13. İdari yargıda yerindelik denetimi yasağından ne anlamalıyız? 
48
14. “Taleple bağlılık” ve “re’sen tetkik” ne demektir, “ispat yükü” kimdedir? 
49
15. İdari dava türleri ve konuları nelerdir? 
51
16. İdari yargının dışında kalan idari işlemler var mıdır? 
53
İkinci Bölüm
DAVAYA HAZIRLIK, DAVA DİLEKÇESİ VE
İLK İNCELEME
17. Uyuşmazlığa ilişkin ilk olarak ne yapmalıyım? 
55
18. İdari davadan önce Ombudsman’a (Kamu Denetçiliği Kurumuna) başvurmak mümkün mü? 
58
19. Dava açmadan önce işleme itiraz hakkım var mı? 
60
20. Talebimizin reddedildiği idari işlemlerde nelere dikkat etmeliyiz? 
63
21. İdari yargıda dava açma surelerinin hesabında özellikler var mıdır? 
64
22. İptal davası ne demektir? 
66
23. Tam yargı davaları nedir? 
70
24. İdari işlemlerden kaynaklı tam yargı davalarında neye dikkat etmeliyiz? 
73
25. Dava dilekçesi hakkında bilgi verir misiniz? 
74
26. Mahkemeler dilekçeler üzerinde ilk inceleme aşamasında hangi hususları inceler? 
81
27. Görevli mahkemeden kastınız nedir? 
85
28. Yetkili mahkeme nasıl belirlenir? 
90
29. Görevsizlik ve yetkisizlik kararından sonra mahkeme ne yapar? 
92
30. “Ehliyet” ve “temsil” konularını açıklar mısınız? 
94
31. İdari merci tecavüzü nedir? 
96
32. İdari yargıda husumet nedir davalıyı yanlış yazarsak ne olur? 
98
33. Dilekçe red kararı nedir? 
99
34. Yürütmenin durdurulması talebi ve kararı hakkında bilgi verir misiniz ? 
101
35. İdarenin cevap süresinin kısaltılmasını isteyebilir miyiz? 
107
36. İdari yargıda hızlı ve ivedi yargılama usulü hakkında bilgi verir misiniz? 
107
37. Merkezi ve ortak sınavlara dair yargılama usulü nasıldır? 
109
Üçüncü Bölüm
DELİLLERİN TOPLANMASI,
DOSYANIN TEKEMMÜLÜ VE KARAR
38. Cevap dilekçesi ve cevap süresinin uzatılması hakkında bilgi verir misiniz? 
111
39. Delillerin tespiti ve sunulması hakkında bilgi verir misiniz? 
113
40. Hangi dosyalar öncelikli görülür? 
115
41. Bilirkişi incelemesi hakkında bilgi verir misiniz? 
116
42. Keşif nasıl icra edilecektir? 
120
43. Naip hâkimin görevi nedir? 
122
44. İdari yargıda davanın ıslahı mümkün müdür? 
122
45. Dosyalara “hukuki Mütalaa” (Hukuki görüş) sunulabilir mi? 
123
46. Tanık dinlenir mi? 
124
47. Duruşma hakkında bilgi verir misiniz? 
125
48. “Davaya müdahale” (Katılma) ve davanın “ihbar” edilmesi hakkında bilgi verir misiniz? 
128
49. Davadan feragat hakkında bilgi verir misiniz? 
131
50. Şarta bağlı feragat halinde, mahkeme yargılamaya devam edebilir mi? 
133
51. Davadan vazgeçme mümkün müdür? 
134
52. Davanın konusuz kalması ne demektir? 
135
53. Karar verilmesine yer olmadığına dair karar nedir? 
137
54. İdari yargıda tek hâkimle hangi hallerde karar verilir? 
139
55. Heyet nasıl teşekkül eder? 
140
56. Hâkimin reddi mümkün müdür? 
140
57. Kararın unsurları nelerdir? 
144
58. Esasa dair hüküm çeşitleri nelerdir? 
146
59. İptal kararının sonuçlarının uygulanması ne anlama gelir? 
147
60. Kararın uygulanmasını nasıl bir dilekçe ile talep etmeliyiz? 
148
61. Kararı icra etmeden önce ne yapmalıyım? 
149
62. Davalıdan vekâlet ücreti ve masraflar nasıl istenir? 
149
63. İdari Yargıda Karar verilme süresi var mıdır? 
151
64. Kararın kesinleşmesi ne demektir? 
152
Dördüncü Bölüm
KARAR SONRASI SÜREÇ
65. Bölge İdare Mahkemesi hakkında bilgi verir misiniz? 
155
66. İstinaf nedir ve başvuru nereye yapılır? 
160
67. Danıştay hakkında bilgi verir misiniz? 
162
68. Temyiz nedir, hangi usullere tabidir? 
166
69. İstinaf ve temyiz dilekçelerinde nelere dikkat etmeliyim? 
170
70. Danıştay tetkik hâkiminin görevleri nedir? 
173
71. Kararın yürütmesinin durdurulması ne demektir? 
174
72. Kararın açıklanması nedir? 
176
73. Yanlışlıkların düzeltilmesi nedir? 
177
74. Kanun yararına temyiz nedir? 
178
75. İdari yargıda yargılamanın yenilenmesi hakkında bilgi verir misiniz? 
179
Beşinci Bölüm
ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE DİĞER HUSUSLAR
76. Danıştay veya BİM’in ilk derece mahkemesi olması mümkün müdür? 
183
77. Kararın kaldırılması veya bozulması halinde mahkeme ne yapacaktır? 
186
78. Bağlantılı dava hakkında bilgi verir misiniz? 
188
79. Dava açma süresini kaçırmanın sonuçları nelerdir? 
191
80. İdare Mahkemesi kalemi hakkında bilgi verir misiniz? 
192
81. Görüşme ve inceleme tutanağı nedir? 
198
82. Dosyanın tevzi edildiği hâkimin konumu nedir? 
206
83. Mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi halinde önerileriniz nedir? 
207
84. Kararın uygulanmaması nedeniyle tam yargı davasında nelere dikkat etmeliyim? 
214
85. Karar türlerine göre vekâlet ücreti nasıl olacaktır? 
214
86. Özel yetki durumları ve özellikle Ankara İdare Mahkemesi’nin özelliğine değinir misiniz? 
218
87. Özel bir temyiz yolu olarak BİM Başkanlar Kurulunun temyize gitmesini açıklar mısınız? 
221
88. Danıştay Savcıları hakkında bilgi verir misiniz? 
222
89. Danıştay 1’inci Dairesinin özel durumunu izah eder misiniz? 
223
90. Kamu zararlarının tahsilinde idari yargının fonksiyonu var mıdır? 
224
91. Sayıştay kararının idari yargı için önemi nedir? 
225
92. Ceza mahkemesi kararının idari yargıdaki anlamı nedir? 
230
93. Hukuk mahkemelerinin tespiti idari yargıda delil olabilir mi? 
238
94. Kamulaştırma işlemlerinin hangi yönü idari yargıya tabidir? 
238
95. Disiplin işlemi iptallerinde nelere dikkat etmeliyiz? 
239
96. İdari konularda tahkim mümkün müdür? 
240
97. Adli yargıca verilen görev ret kararı üzerine ne yapmalıyım? 
243
98. 4483 sayılı Kanun uyarınca itiraz yolu nedir? 
245
99. İdari yargı kararlarına karşı AYM’ye başvuru hakkında bilgi verir misiniz? 
248
100. UYAP üzerinden davayı açarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 
250
101. Son olarak özellikle dikkat etmemiz gereken neler var? 
252
A. İdari yargıda “adli yardım” kurumundan nasıl istifade ederim? 
252
B. Baro pulunu veya harçları unutursam ne yapmalıyım? 
254
C. Dosyalarla ilgili görüşmeyi kiminle yapmalıyım? 
255
D. Dosyada bekletici mesele varsa ne yapmamı önerirsiniz? 
255
E. Davacının ölümü halinde ne olacaktır? 
255
F. Dava konusu taşınmaz el değiştirirse nasıl bir süreç bizi bekler? 
257
G. “Anayasa’ya aykırılık” prosedüründe nelere dikkat etmeliyim? 
258
H. İdare mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasındaki ilişki hakkında bilgi verir misiniz? 
258
İ. İdare delilleri sunmaz veya belgeleri eksik gönderirse ne yapabilirim? 
259
J. Cevap dilekçesine karşı cevap vermek zorunda mıyım? 
259
K. Beyan dilekçesi nedir, ne zaman verilir? 
259
L. Tam yargı davalarından önce özür durumu raporu almalı mıyım? 
260
M. İdari yargıda yetkili mahkeme belirlenebilir mi? 
260
N. İptal kararını doğrudan icraya koyabilir miyim? 
261
O. Dosyaların mahkemelere tevzi edilmesi hangi kriterlere göre yapılmaktadır? 
261
R. Mahkemeye verdiğim bir belgeyi nasıl geri isteyebilirim? 
263
S. Dava kodları ne demektir? 
263
T. İdari Para Cezalarına İtiraza ilişkin tavsiyeleriniz nelerdir? 
265
U. Doğrudan Danıştay’a açılabilecek davalar nelerdir? 
265
EKLER BÖLÜMÜ
1. LİSTELER 
267
İptal Davaları Kontrol Listesi 
267
Tam Yargı Davaları Kontrol Listesi 
268
2. EVRAKLAR 
269
İptal Davası Dilekçe Örneği 
269
Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği 
270
Tekemmül Talebi Örneği 
271
Kararın Uygulanması Talep Örneği 
271
Cevap Verilmeyeceği Bildirimi Dilekçe Örneği 
272
YD Red Kararı İtiraz Etmeme Dilekçe Örneği 
272
Müvekkil Bilgilendirme Tutanağı 
273
Kaynakça 
275
Kavramlar Dizini 
277