Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticaret Sicili
Ocak 2017 / 1. Baskı / 336 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 95.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ticaret sicili, ticaret hayatındaki hukuki öneme sahip bulunan bilgi ve işlemleri merkezi olarak kaydeden ve bu kayıtları toplumun bilgisine sunarak hukuki işlem güvenliğini temin eden, bildirici ve kurucu etkilere sahip, resmi nitelikte aleni bir sicildir. Yaklaşık doksan senedir ticaret hayatındaki bilgi akışının doğru ve düzgün bir şekilde topluma ulaştırılmasını hedefleyen ticaret sicili kurumu, Avrupa Birliği mevzuatının etkisiyle 6102 sayılı TTK ile önemli değişikliklere uğramıştır. Ticaret hayatının ihtiyaç duyduğu şeffaflığı sağlamak ve sınır ötesi ticarette bilgi akışının doğru ve güvenilir bir zemine kavuşmasını sağlamak adına elektronik sicil sistemi (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi/MERSİS) hayata geçirilmiştir. Ancak MERSİS projesi tamamlanmamış olması sebebiyle bazı sicil fonksiyonlarını henüz tam olarak yerine getirememektedir.

Bu çalışmada ticaret sicili kurumu, baştan sona detaylı bir şekilde incelemeye tabi tutulmuştur. Öncelikle sicil teşkilatının gerek dünyadaki gerekse de Türkiye'deki değişimi göz önünde bulundurularak kurumun dünü, bugünü ve yarını hakkında genel bir çerçeve çizilmiştir. Sicil müdürünün görev ve yetkileri, sicilin işleyişi açısından tescilin şartları ve ilân yükümlülüğü ayrıntılarıyla incelenmiş ve uygulamada ortaya çıkan ve/veya çıkabilecek sorunlar ele alınmıştır. Ayrıca sicile tescilin üçüncü kişiler ve kayıt ilgilileri üzerindeki hukukî sonuçları, görünüşe güven ilkesi ve sicilin tutulmasından kaynaklanan zararlardan sorumluluk konuları öğretideki farklı yaklaşımlar ve Yargıtay kararları ışığında detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Ticaret Sicili Kavramı, Nitelikleri ve Gelişimi
Ticaret Sicil Teşkilatı ve Sicilin İşleyiş Aşamaları
Ticaret Siciline Tescilin Hukuki Etkileri ve Sicilin Tutulmasından Kaynaklanan Sorumluluk
Barkod: 9789750240461
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  7
Abstract  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  21
BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARET SİCİLİ KAVRAMI, NİTELİKLERİ VE GELİŞİMİ
§ 1. TİCARET SİCİLİ KAVRAMI  25
I. GENEL OLARAK  25
II. TİCARET SİCİLİ SİSTEMLERİ  26
III. TİCARET SİCİLİNİN TANIMI  28
§ 2. TİCARET SİCİLİNİN NİTELİKLERİ  30
I. RESMİ SİCİL  30
II. ALENİYET  32
III. DEVLETİN VE İLGİLİ ODANIN SORUMLULUĞU  38
§ 3. TİCARET SİCİLİ KURUMUNUN GELİŞİMİ  40
I. MUKAYESELİ HUKUKTAKİ GELİŞİMİ  41
A. AB Hukukundaki Gelişimi  41
B. Alman Hukukundaki Gelişimi  45
C. İsviçre Hukukundaki Gelişimi  52
D. Anglo–Sakson Hukukundaki Gelişimi  55
II. TÜRK HUKUKUNDAKİ GELİŞİMİ  60
A. 6762 Sayılı Ticaret Kanunu ve Öncesindeki Dönem  60
B. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Dönemi  66
1. Genel Olarak  66
2. Elektronik Sicil Sistemi ve MERSİS Projesi  71
a. Elektronik Sicil Sisteminin Oluşturulması  71
b. Elektronik Sicil Sisteminin Amaç ve Kapsamı  74
c. Elektronik Sicil Sisteminin Mevcut Durumu  76
d. MERSİS Projesinden Beklenen Faydalar  84
III. ULUSLARARASI ALANDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI  87
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARET SİCİL TEŞKİLATI VE
SİCİLİN İŞLEYİŞ AŞAMALARI
§ 4. TİCARET SİCİL TEŞKİLATI  93
I. TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ  94
A. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu ve Personeli  94
1. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu  94
2. Ticaret Sicil Müdürlüğü Personeli  99
a. Ticaret Sicil Müdürü  99
b. Ticaret Sicil Müdürü Yardımcıları ve Diğer Görevliler  105
B. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Yönetimi  105
1. Ticaret Sicil Müdürü Tarafından Sicil Müdürlüğünün Yönetimi  105
2. Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odaları Arasındaki İlişki  106
3. Gözetim ve Denetim Makamı Olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  108
II. TİCARET SİCİL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ  109
A. Ticaret Sicilini Yönetme Görevi  110
B. İnceleme Görevi  111
C. Sicil İşlemlerini Gerçekleştirme (Tescil) Görevi  116
D. Tescile Davet ve İhtar Görevi  117
E. Diğer Sicillere Bildirim Görevi  117
1. Ticari İşletme Rehninde  120
2. Ticari İşletme Devrinde  121
3. Ayni Sermaye Getirilmesinde  124
4. Yapısal Değişikliklerde  129
F. Sicil Defter ve Belgelerini Koruma Görevi  132
G. Ticaret Şirketlerinin Ticari Defterlerinin Kuruluş Sırasında Onaylanması Görevi  133
§ 5. TİCARET SİCİLİNİN İŞLEYİŞİ  133
I. SİCİL İŞLEMLERİ  133
II. TESCİL İŞLEMİNİN ŞARTLARI  135
A. İstem  135
1. İsteme İlişkin Şartlar  136
a. İstemin Amacı  136
b. İstemin İçeriği  136
c. İstem Sahibi  139
d. İstemin Şekli  145
e. İstemin Süresi  146
f. Yetkili Makam  152
2. İstem Üzerine Tescilin İstisnaları: Re’sen veya Bildirim Üzerine Tescil  154
B. İstemin İncelenmesi  156
1. Genel Olarak  156
2. İnceleme Görevinin Kapsamı  159
C. Tescile Davet  181
D. Tescil Kararı ve İtiraz Prosedürü  186
1. Tescil Kararları  186
a. Kesin Tescil  186
b. Tescil İsteminin Reddi  187
c. Geçici Tescil  187
2. İtiraz Prosedürü  192
a. Genel Olarak  192
b. İtiraz Hakkı Bulunan Kişiler  195
c. İtiraz Süresi  204
d. İtiraza İlişkin Mahkeme Kararına Karşı Kanun Yolu  206
III. İLAN  210
A. Genel Olarak  210
B. İlân Edilmesi Gereken Hususlar  213
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TİCARET SİCİLİNE TESCİLİN HUKUKİ ETKİLERİ VE
SİCİLİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK
§ 6. TESCİLİN HUKUKİ ETKİLERİ  221
I. GENEL OLARAK  221
II. TESCİLİN HUKUKİ ETKİLERİNİN GERÇEKLEŞME ANI  222
III. TESCİLİN HUKUKİ ETKİ ÇEŞİTLERİ  224
A. Tescilin İşleme İlişkin Hukuki Etkileri (İç Etkileri)  224
B. Tescilin Üçüncü Kişilere İlişkin Hukuki Etkileri (Dış Etkileri)  230
C. Görünüşe Güven İlkesi  238
1. Genel Olarak Sicile Güven İlkesi  238
2. Görünüşe Güven İlkesinin Kapsamı  242
3. İlkenin Uygulanma Şartları  251
D. İlan Benzeri Araçlarla Yayımlanan Sicil Bilgilerinin Hukuki İşlevi  255
1. MERSİS Üzerinde Yayımlanan Bilgiler  255
2. Sermaye Şirketlerinde İnternet Sitelerinde Yayımlanan Bilgiler  259
§ 7. TİCARET SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  267
I. SORUMLULUĞUN TEMEL ESASLARI  267
II. TİCARET SİCİLİNİN TUTULMASINDA SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER  268
A. İlgililerin Sorumluluğu  268
1. Hukuki Sorumluluk  269
2. Cezai Sorumluluk  272
a. Sicil Müdürünün Çağrısına Sebepsiz Uymama  272
b. Gerekli Değişiklikleri Yapmama  274
c. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma  276
B. Devlet İle İlgili Ticaret ve Sanayi Odasının Sorumluluğu  279
1. Sorumluğun Düzenleniş Biçimi  279
2. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  283
a. Kamu Hukuku–Özel Hukuk Sorumluluğu Niteliği  284
b. Asli Sorumluluk  289
c. Kusursuz Sorumluluk  289
d. Müteselsil Sorumluluk  291
3. Tazminat Davasının Özellikleri  292
a. Davanın Tarafları  293
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme  294
c. Tazminat Miktarının Belirlenmesi  297
d. Zamanaşımı  300
C. Sicil Müdürü ve İlgili Diğer Personelin Sorumluluğu  301
1. Hukuki Sorumluluk  301
a. Devlet ve İlgili Odaya Karşı Sorumluluğu  303
b. Sorumluluk Şartları  303
c. Rücu Davasına İlişkin Hususlar  305
d. Zarar Görenlere Karşı Sorumluluğu  308
2. Cezai Sorumluluğu  311
3. Disiplin Sorumluluğu  312
SONUÇ  315
Kaynakça  321
Kavram Dizini  335
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Fahri Özsungur
Eylül 2013
17.50 TL
Sepete Ekle
Arslan Kaya
Kasım 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar ...
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar
Ekim 2017
69.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017