21. Yüzyılda Latin Amerika
 Siyaset– Ekonomi– Toplum Dr. Öğr. Üyesi Ceren Uysal Oğuz, Dr. Öğr. Üyesi Senem Atvur, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan İzol  - Kitap

21. Yüzyılda Latin Amerika

Siyaset– Ekonomi– Toplum

1. Baskı, 
Eylül 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
608
Barkod:
9789750257162
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
445,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yüzyıllarca Avrupalı güçler tarafından sömürülen Latin Amerika, 19. yüzyılda başlayan bağımsızlık sürecinin ardından bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyası altına girmiştir. Sömürge döneminden kalan ekonomik, siyasi ve toplumsal yapının varlığını sürdürdüğü bölgede ülkelerin temel sorunları yoksulluk, kötü yönetim ve sık sık ABD'nin askeri ve siyasi müdahalelerine hedef olmalarıdır. Böylesine köklü ve karmaşık bir tarihe sahip olan Latin Amerika ülkeleri 2000'li yıllardan itibaren gelişen ekonomileri, bölgesel entegrasyon hareketleri ve Amerikan politikalarına alternatif arayışları ile dünya gündeminde daha çok yer almaya başlamıştır.
Ülkemize uzak bir coğrafya olması nedeniyle Latin Amerika hakkında çok sayıda akademik çalışma bulunmamakla birlikte son yıllarda gelişen ikili ilişkiler bölgeye olan ilgiyi arttırmıştır. Bu çerçevede titizlikle hazırlanan 21. Yüzyılda Latin Amerika kitabı çeşitlenen uluslararası aktörler; derinleşen ekonomik, politik, sosyal ve ekolojik krizlere karşı tepkiler, yeni meydan okumalarla gelen çatışma ve işbirliği olasılıkları bağlamında kıtadaki güncel gelişmeleri multidisipliner bir bakış açısıyla ele almaktadır.
21. Yüzyılda Latin Amerika kitabı bölgeye ve bölge ülkelerine ilişkin sosyo-politik, ekonomik, kültürel incelemeleri, devletlararası ikili ve çok taraflı ilişkileri, küresel sistem içinde bölgenin yerini irdeleyen çalışmalara yer vermektedir. Latin Amerika'daki sorun ve fırsatların kökenlerini tarihsel süreçte ele alan, güncel değişim ve dönüşümleri tartışan yazıların yanında, daha az işlenen konulara ve geleceğe yönelik perspektiflere de yer verilmektedir. 21. Yüzyılda Latin Amerika kitabı ile bir yandan bölge çalışmalarına kapsamlı bir giriş sunmak, küresel politikaların bölgesel yansımalarına yer vermek; diğer yandan farklı yerel dinamiklerin oluşum ve işleyişi ile ilgili makaleleri okuyucu ile buluşturarak bölgenin daha yakından tanınmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Latin Amerika'da Siyasal Yapı
.
Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sisteminin İşleyişi, Kadriye Okudan Dernek– Alpay Günal
.
Latin Amerika'da Demokratikleşme, Müge Aknur – Fulya Akgül Durakçay
.
21. Yüzyıl Penceresinden Latin Amerika'da Askeri Kültür ve Sivil–Asker İlişkileri, Hakkı Göker Önen
.
Latin Amerika'da Futbol ve Siyaset İlişkisi, Arda Dilmaç
.
Uluslararası Aktörler ve Latin Amerika
.
NAFTA'dan Duvara: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD–Latin Amerika Ekonomik İlişkileri, Segâh Tekin
.
Soğuk Savaş Sonrası ABD– Latin Amerika Güvenlik İlişkileri, Mustafa Çakır
.
Rusya'nın Latin Amerika Politikaları, Buket Önal – Dilara Mehmetoğlu
.
Çin: Latin Amerika İçin Eşsiz Bir Fırsat mı?, Ramazan İzol
.
Latin Amerika'nın Ekonomik Yapısı
.
Geçmişten Günümüze Ekonomi Politikaları, Beyhan Akay
.
Bölgesel Bütünleşme Hareketleri, Tuğcan Durmuşlar –Alper Arısoy
.
Latin Amerika'nın Seçilmiş Ülkelerinde Gelir Dağılımı, Mehmet Zanbak
.
Latin Amerika'da Meydan Okumalar ve Fırsatlar
.
Zorunlu Göç, Sanem Özer
.
Gıda Güvenliği, B. Esra Çayhan
.
Ekolojik Sorunlar ve Çevre Hareketleri, Senem Atvur
.
Uzayı Düşleyenler: Latin Amerika'da Uzay Faaliyetleri, Itır Toksöz
.
Latin Amerika'da Toplumsal Dinamikler
.
Kapitalizme Buğz Etmek: Latin Amerika'da Kurtuluş Teolojisi, Barış Aydın
.
Kadının Siyasal ve Toplumsal Hayattaki Rolü, A. Gün Güneş Gülal
.
Farklı Dünyaların İnşası: Zapatista Otonomi Deneyimi, Mümtaz Murat Kök
.
"İyi" ve "Kötü"nün Aktarımında Sinema: Hollywood'da Latin ve Meksikalı İmgesi, Fatih Fuat Tuncer
.
Yükseköğretim, Diego Rodriguez–Emine Nur Sezek
.
Ülke İncelemeleri
.
Meksika, Güneş Ersoy– Laura A. Cantu Garza
.
Küba, Emrah Kaya
.
Kolombiya, Aybüke İnan Şimşek
.
Venezuela, Canan Kışlalıoğlu
.
Bolivya, Ceren Uysal Oğuz
.
Şili, Taylan Seyirci
.
Arjantin, Bilge Hamarat
.
Brezilya, Yusuf Kenan Polat
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
17
LATİN AMERİKA’DA SİYASAL YAPI
LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 
23
 
Dr. Öğr. Üyesi Kadriye OKUDAN DERNEK, Dr. Öğr. Üyesi Alpay GÜNAL
1. Giriş 
23
2. Başkanlık Sistemine Etki Eden Tarihsel, Ekonomik ve Sosyal Yapı 
24
3. Başkanlık Sisteminin Kurumsal Yapısı 
29
A. Başkanlık Sisteminin Tanımlayıcı Özellikleri 
29
B. Başkanlık Sisteminin Latin Amerika Ülkelerinde Uygulanması 
30
C. Latin Amerika Ülkelerinde Başkanların Önemli Anayasal Yetkileri 
36
4. Sonuç 
40
LATİN AMERİKA’DA DEMOKRATİKLEŞME 
45
 
Doç.Dr. Müge AKNUR, Arş.Gör. Fulya AKGÜL DURAKÇAY
1. Giriş 
45
2. Demokrasi, Demokratikleşme ve Demokrasinin Yerleşmesi Kavramları 
47
3. Latin Amerika Ülkelerinde Demokratikleşme Tarihi 
50
4. Günümüzde Latin Amerika’da Demokratikleşme 
54
A. Şili 
57
B. Arjantin 
59
C. Brezilya 
61
D. Meksika 
62
E. Venezuela 
65
5. Latin Amerika Ülkelerinde Demokratikleşmeyi Zorlaştıran Faktörler 
66
A. Siyasi Kültür ve Siyasi Gelenek 
67
B. Ekonomik Krizler, Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik 
68
C. Sivil–asker İlişkileri, ABD’nin Etkisi ve Kirli Savaşlar: 
69
D. Hükümet etme Krizleri: Ekonomik krizler, Otoriter Yönetimler, ABD Etkisi ve Yolsuzluk 
71
6. Sonuç 
73
21. YÜZYIL PENCERESİNDEN LATİN AMERİKA’DA ASKERİ KÜLTÜR VE SİVİL–ASKER İLİŞKİLERİ 
81
 
Dr.Öğr. Üyesi Hakkı Göker ÖNEN
1. Giriş 
81
2. Teorik Altyapı: Askeri Kültür, Profesyonelleşme ve Asker–Sivil İlişkileri 
82
3. Latin Amerika’da Asker Sivil İlişkileri ve Askeri kültür 
84
A. Askeri kültürün Kökleri: Tarihsel Arka plan 
85
i. Kolonileşme Sonrası Statükoculuk 
85
ii. İkinci Dünya Savaşının Etkisi ve Devrimci Subaylar 
87
iii. Soğuk Savaş ve Statükoya Dönüş 
87
B. Sivil–asker İlişkileri: Güncel Meseleler 
88
i. Genel Durum: Teorik Değerlendirme 
88
ii. İç Güvenlikte Son Gelişmeler 
90
iii. Dış Güvenlik ve Profesyonelleşme 
91
iv. Daha Demokratik bir Model? 
92
4. Sonuç 
94
LATİN AMERİKA'DA FUTBOL – SİYASET İLİŞKİSİ 
99
 
Arş.Gör. Arda DİLMAÇ
1. Giriş 
99
2. Futbolun Tarihsel Arka Planı 
100
3. Politika Aracı Olarak Futbol 
101
4. Latin Amerika’da Futbol 
104
5. Ulusal Güç Mücadelesi Aracı Olarak Futbol 
105
6. Uluslararası Mücadele Aracı Olarak Futbol 
109
7. Siyasete Atılan Futbolcular 
112
8. Sonuç 
114
ULUSLARARASI AKTÖRLER VE LATİN AMERİKA
NAFTA’DAN DUVARA: SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ABD–LATİN AMERİKA EKONOMİK İLİŞKİLERİ 
121
 
Dr. Öğr. Üyesi Segâh TEKİN
1. Giriş 
121
2. Amerikalar İçin Girişim 
122
3. NAFTA 
125
4. Alaska’dan Patagonya’ya: Amerikalar Serbest Ticaret Alanı Kurulması Önerisi 
127
5. Obama Döneminde ABD’nin Latin Amerika Politikası 
130
6. Trump Dönemi ve Koruma Duvarlarının Yükselişi 
133
7. Sonuç ve Geleceğe Bakış 
135
SOĞUK SAVAŞ SONRASI ABD–LATİN AMERİKA GÜVENLİK İLİŞKİLERİ 
143
 
Arş.Gör. Mustafa ÇAKIR
1. Giriş 
143
2. ABD–Latin Amerika Güvenlik İlişkilerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 
146
A. 1823 Monroe Doktrini – İkinci Dünya Savaşı Dönemi 
146
B. İkinci Dünya Savaşı – Soğuk Savaş Sonu Dönemi 
148
i. Soğuk Savaş Sonrası Dönem 
151
ii. 11 Eylül Saldırıları Sonrası Dönem 
153
3. Sonuç 
155
RUSYA’NIN LATİN AMERİKA POLİTİKALARI 
159
 
Doç.Dr. Buket ÖNAL, Arş.Gör. Dilara MEHMETOĞLU
1. Giriş 
159
2. Rusya–Latin Amerika İlişkilerinin Başlangıcı 
161
3. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)–Latin Amerika İlişkileri 
162
A. Küba ile İlişkiler 
165
B. Arjantin ile İlişkiler 
167
C. Brezilya ile İlişkiler 
167
D. Meksika ile İlişkiler 
168
E. Nikaragua ile İlişkiler 
169
F. Peru ile İlişkiler 
170
G. Şili ile İlişkiler 
171
H. Uruguay ile İlişkiler 
172
4. Rusya Federasyonu (RF)–Latin Amerika İlişkileri 
173
A. Venezuela ile İlişkiler 
174
B. Küba ile İlişkiler 
176
C. Nikaragua ile İlişkiler 
177
D. Bolivya ile İlişkiler 
178
E. Brezilya ile İlişkiler 
178
F. Meksika ile İlişkiler 
180
G. Arjantin ile İlişkiler 
181
H. Paraguay ile İlişkiler 
181
İ. Peru ile İlişkiler 
182
J. Şili ile İlişkiler 
183
K. Uruguay ile İlişkiler 
183
L. Kolombiya ile İlişkiler 
184
5. Askeri İlişkiler 
185
6. Sonuç 
187
ÇİN: LATİN AMERİKA İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT MI? 
193
 
Dr.Öğr.Üyesi Ramazan İZOL
1. Giriş 
193
2. Tarihsel Perspektiften Latin Amerika Gerçeği 
195
3. Çin Dış Politikasında Yeni Bir İşbirliği Alanı Olarak Latin Amerika 
198
4. Çin – Latin Amerika Yakınlaşmasını Bekleyen Fırsatlar ve Riskler 
203
5. Sonuç 
206
LATİN AMERİKA’NIN EKONOMİK YAPISI
LATİN AMERİKA’DA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİ POLİTİKALARI 
213
 
Dr.Öğr.Gör. A. Beyhan AKAY
1. Giriş 
213
2. İhracata Dayalı Büyüme Dönemi 
213
3. İthal İkameci Sanayileşme Dönemi 
215
4. Neoliberal Ekonomi Politikaları ve Washington Konsensüsü 
219
5. Artan Dış Borçlar ve Borç Krizleri 
221
6. Latin Amerika’da Neoliberalizm Sonrası Dönem 
223
7. Sonuç 
223
LATİN AMERİKA’DA BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ 
227
 
Arş.Gör. Tuğcan DURMUŞLAR, Doç.Dr. İbrahim Alper ARISOY
1. Giriş 
227
2. Latin Amerika ve Bölgesel Bütünleşme 
228
3. Amerikan Devletleri Örgütü (Organization of American States – OAS) 
230
4. And Ülkeleri Topluluğu (Comunidad Andina – CAN / Andean Community) 
231
5. Karayip Topluluğu (Caribbean Community – CARICOM) 
232
6. Latin Amerika Ekonomik Sistemi (Sistema Económico Latinoamericano – SELA/ Latin American Economic System) 
233
7. Latin Amerika Bütünleşme Topluluğu (Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI / Latin American Integration Association – LAIA) 
234
8. Doğu Karayip Devletleri Örgütü (Organization of Eastern Caribbean States – OECS) 
236
9. Güney Amerika Ortak Pazarı (El Mercado Común del Sur – MERCOSUR / Southern Cone Common Market) 
237
10. Orta Amerika Bütünleşme Sistemi (Sistema de la Integración Centroamericana – SICA / Central American Integration System) 
238
11. Karayip Devletleri Birliği (Association of Caribbean States – ACS / Asociación de Estados del Caribe – AEC) 
240
12. Amerikalar Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade Area of the Americas – FTAA / Comercio de las Américas – ALCA) 
240
13. Latin Amerika ve Karayipler İçin Bolivarcı Alternatif ve Halkların Ticaret Antlaşması (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos – ALBA – TCP / Bolivarian Alternative for the People of Our America – People’s Trade Treaty) 
242
14. Güney Amerika Uluslar Birliği (Unión de Naciones Suramericanas Nations – UNASUR / Union of South American Nations) 
243
15. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC / Community of Latin American and Caribbean States) 
245
16. Pasifik İttifakı (Pacific Alliance – PA / Alianza del Pacífico) 
246
17. Sonuç 
247
LATİN AMERİKA’NIN SEÇİLMİŞ ÜLKELERİNDE GELİR DAĞILIMI 
255
 
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ZANBAK
1. Giriş 
255
2. Gelir Dağılımı ve Ölçütleri 
256
A. Gelir Dağılımı Kavramı ve Kapsamı 
256
B. Gelir Dağılımı Ölçütleri 
258
i. Lorenz Eğrisi 
258
ii. Gini Katsayısı 
259
iii. Yüzde Paylar Analizi 
260
3. Demografik ve Makroekonomik Görünüm 
261
4. Latin Amerika’nın Seçilmiş Ülkelerinde Gelir Dağılımı 
262
A. Gini Katsayısına Göre Gelir Dağılımı 
263
B. Yüzde Paylar Analizine Göre Gelir Dağılımı 
266
5. Sonuç 
267
LATİN AMERİKA’DA
MEYDAN OKUMALAR VE FIRSATLAR
LATİN AMERİKA’DA ZORUNLU GÖÇ 
273
 
Dr. Öğr. Üyesi Sanem ÖZER
1. Giriş 
273
2. Latin Amerika’da Şiddet ve Zorunlu Göç İlişkisi 
275
3. Bölgelere Göre Latin Amerika’da Zorunlu Göç 
278
A. Güney Amerika ve Yerinden Edilme 
279
B. Orta Amerika ve Yerinden Edilme 
282
4. ABD Göç Politikası ve Bölgeye Etkileri 
284
5. Sonuç 
287
LATİN AMERİKA’DA GIDA GÜVENLİĞİ 
293
 
Prof. Dr. B.Esra ÇAYHAN
1. Giriş 
293
3. Brezilya ve Arjantin: GDO’lu Ürün Tarımının Latin Amerika’daki Öncüleri 
299
4. Sonuç 
302
LATİN AMERİKA’DA EKOLOJİK SORUNLAR VE ÇEVRE HAREKETLERİ 
307
 
Dr.Öğr.Üyesi Senem ATVUR
1. Giriş 
307
2. Latin Amerika’da Ekolojik Sorunlar 
307
A. Ormansızlaşma 
308
B. Su Kaynaklarının Bozulması 
310
C. Biyolojik Çeşitliliğin Azalması 
312
D. İklim Değişikliği 
313
3. Latin Amerika’da Ekolojik Hareketler 
315
A. Ormanları Koruma Mücadelesi 
316
B. Endüstriyel Tarım Karşıtı Hareketler 
317
C. Su Mücadeleleri 
319
D. Maden Karşıtı Direnişler 
320
4. Ekolojik Politikalar ve Yasal Düzenlemeler 
323
5. Sonuç 
325
UZAYI DÜŞLEYENLER: LATİN AMERİKA’DA UZAY FAALİYETLERİ 
331
 
Dr. Öğr. Üyesi Itır TOKSÖZ
1. Giriş 
331
2. Latin Amerika ve Uzay Aktörleri 
332
3. Brezilya 
337
4. Sonuç 
342
LATİN AMERİKA’DA
TOPLUMSAL DİNAMİKLER
KAPİTALİZME BUĞZ ETMEK: LATİN AMERİKA’DA KURTULUŞ TEOLOJİSİ 
351
 
Barış AYDIN
1. Giriş 
351
2. Latin Amerika’nın Kesik Damarları’nın Tarihsel Serencamı 
352
3. İspanyol Katolik Kilisesi’nin Kurulu Düzene Katkıları 
356
4. Teorik ve Pratik İçeriğiyle Kurtuluş teolojisi 
359
5. Kurtuluş teolojisi: Tepkiler, Pratikler, Yollar, Esinler ve Ufuklar 
365
6. Sonuç 
370
LATİN AMERİKA’DA KADININ SİYASAL VE TOPLUMSAL HAYATTAKİ ROLÜ 
375
 
Dr. A. Gün GÜNEŞ GÜLAL
1. Giriş 
375
2. Kadınlık – Erkeklik Mitleri ve Kadınların Mücadelesi 
376
3. Kadınların Siyasal Kazanımları 
378
A. Kota Uygulaması 
380
B. Kadına Yönelik Şiddet ve Kürtaj Hakkı 
382
C. Kadınların Ekonomik Kazanımları 
384
D. LGBT’lerin Durumu 
386
4. Sonuç 
387
FARKLI DÜNYALARIN İNŞASI: ZAPATİSTA OTONOMİ HAREKETİ 
391
 
Mümtaz Murat KÖK
1. Giriş 
391
2. Zapatista Otonomi Hareketi ve Siyaset 
395
3. Zapatista Otonomi Hareketi ve Ekonomi 
404
4. Zapatista Otonomi Hareketi ve Kültür 
410
5. Sonuç Yerine 
413
‘İYİ’ VE ‘KÖTÜ’NÜN AKTARIMINDA SİNEMA: HOLLYWOOD’DA LATİN VE MEKSİKALI İMGESİ 
419
 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat TUNCER
1. Giriş 
419
2. İmgeler, Öteki ve Sinema 
420
3. Hollywood’dan Dünyaya Yansıyan Latin İmgesi 
423
4. Gringolar ve Zihnimizdeki Meksika Sınırı: Babel ve Traffic’i Anlayabilmek 
424
5. Sonuç 
428
LATİN AMERİKA’DA YÜKSEKÖĞRETİM 
431
 
Diego RODRÍGUEZ, Emine Nur SEZEK
1. Giriş 
431
2. Arjantin 
432
3. Kolombiya 
433
4. Meksika 
433
5. Şili 
434
6. Ülkelerin Karşılaştırılması 
435
7. Sonuç 
436
ÜLKE İNCELEMELERİ
MEKSİKA 
441
 
Güneş ERSOY, Laura A. CANTU GARZA
1. Giriş 
441
2. Meksika Tarihi 
442
3. Ekonomik Dönüşüm ve Liberalleşme Süreci 
446
4. Meksika’nın Amerika Kıtasındaki Rolü 
447
A. NAFTA’nın Meksika’ya ve Kuzey Amerika ile İlişkilere Etkisi 
447
B. Diğer Latin Amerika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkiler 
449
5. Güncel Konular 
450
A. Yasa Dışı Göç Sorunu 
450
B. Uyuşturucu Savaşı 
452
C. 2018 Seçimleri ve Solun Yükselişi 
454
6. Sonuç Yerine 
457
KÜBA 
463
 
Emrah KAYA
1. Giriş 
463
2. Genel Bilgiler ve Küba Tarihi 
464
A. Genel Bilgiler 
464
B. Küba Tarihi 
465
C. Devrimin Kazanımları 
471
D. Fidel’den Raul’e ve Yeni Yönetim 
473
3. Küba Devrimi’nin Latin Amerika’daki Etkisi 
476
4. Küba Dış Politikası 
479
5. Venezuela ile İlişkiler 
482
6. ABD ile İlişkiler 
484
A. Obama Döneminde Atılan Adımlar 
487
B. Trump Dönemi 
488
7. Günümüzdeki Sorunlar 
490
8. Sonuç 
492
KOLOMBİYA 
501
Arş. Gör. Aybüke İNAN ŞİMŞEK
1. Giriş 
501
2. Bağımsızlık Sonrası ve 1940’lı Yıllar Arası Dönemde Yaşanan Siyasi Gelişmeler 
502
3. La Violencia ve İsyancı Grupların Doğuşu 
506
4. FARC’ın Ortaya Çıkışı 
507
5. 1980–2000 Yılları Arasında Yaşanan Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler 
509
6. 2000 ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler 
511
7. FARC ve Kolombiya Hükümeti Arasında Barış Süreci 
513
8. Sonuç 
515
VENEZUELA 
521
Canan KIŞLALIOĞLU
1. Giriş 
521
2. Kıtanın Tarihinden Bakarak: Venezuela 
521
3. Venezuela Demokrasi Tarihi 
524
4. Chavez ve Kıtada Değişim Süreci 
526
5. 21. Yüzyıl Sosyalizmi 
530
6. Chavez’in Ardından 
532
7. Sonuç 
535
BOLİVYA 
539
Dr.Öğr. Üyesi Ceren UYSAL OĞUZ
1. Giriş 
539
2. Kolomb Öncesi Uygarlıklardan Bağımsızlığa Bolivya Tarihi 
539
3. Kaybedilen Savaşlar, Değişen Sınırlar 
541
4. Devrimden Darbeye 
542
5. Demokrasiye Geçiş 
544
6. Neoliberalizme Tepkiler ve ‘Sosyalizme Doğru Hareket’ 
546
7. Evo Morales Dönemi 
547
8. 2009 Anayasası 
548
9. Sonuç 
549
ŞİLİ 
553
 
Arş.Gör. Taylan SEYİRCİ
1. Giriş 
553
2. Şili’de Devletin Yapısı 
554
3. Siyasi Tarih 
555
4. Askeri Hükümet Dönemi 
559
5. Demokrasiye Geçiş 
560
6. Sonuç 
564
ARJANTİN 
567
 
Arş.Gör. Dr. Bilge HAMARAT
1. Giriş 
567
2. Arjantin Hakkında Genel Bilgi 
567
3. Peronist İdeoloji ve Darbeler 
568
4. Sonuç Olarak 
577
BREZİLYA 
581
 
Arş.Gör. Yusuf Kenan POLAT
1. Giriş 
581
2. Sosyo–Ekonomik Koşullar 
582
3. Sömürgeden Bağımsızlığa Siyasi Tarih 
583
4. Vargas Dönemi ve ‘Yeni Devlet’ 
586
5. Askeri Yönetim 
587
6. Sivil Yönetime Geçiş 
588
7. Collor de Mello ve Brezilya’da Özelleştirmeler Dönemi 
589
8. Fernando Cardoso Dönemi: Real Planı ve Ekonomik Reformlar 
590
9. Lula da Silva Dönemi: Brezilya İçin Yeni Bir Sayfa 
592
10. Dilma Rousseff Dönemi: Rüyanın Sonu 
597
11. Jair Bolsonaro Dönemi: Öngörülemezliğin Yeniden Tesisi 
599
12. Sonuç 
601
Kavram Dizini 
605