Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Anonim Şirketlerde Kar Payının Tespiti ve Dağıtılması
Haziran 2016 / 2. Baskı / 176 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Mart 2015 32.50 TL 21.00 TL (%36)Sepete Ekle
   

Anonim şirketlerin kuruluş amacı, kâr elde etmek ve dağıtmaktır. Pay sahiplerinin esas gayesi de elde edilen kârdan en yüksek oranda faydalanmaktır. Her ne kadar anonim şirketin amacı kâr elde etme ve dağıtma olsa da, genel kurula ve yönetim kuruluna hâkim olan büyük pay sahipleri, elde edilen kârın şirket bünyesinde tutulmasını, yani kâr payı olarak dağıtılmamasını çeşitli nedenlerle isteyebilirler. Bu durumda küçük pay sahipleri ile aralarında bir çıkar çatışması meydana gelebilir.

Anonim şirketlerde, kâr payının tespiti ve dağıtılması çeşitli menfaat grupları arasındaki hassas dengenin sağlanabilmesini temin bakımından önem arz eder. Özellikle de şirketten en önemli beklentisi kâr payı olan küçük yatırımcı açısından bu husus daha kritiktir. Çünkü pay sahibini anonim şirkete bağlayan en önemli unsur, kâr payıdır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kâr payına ilişkin getirilen birçok yeniliğe ve tartışmalı hususa yer vermiş olduğumuz, "Anonim Şirketlerde Kâr Payının Tespiti ve Dağıtılması" adlı çalışmamız, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanunlar gereğince yürürlükte bulunan Yönetmelik ve Tebliğ'ler çerçevesinde ele alınmış olup, değinilen hususların daha iyi anlaşılmasını temin amacıyla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine de yer yer değinilmiştir.

Konu Başlıkları
Anonim Şirketlerde Kar Payı Kavramı, Hukuki Niteliği ve Benzer Kavramlardan Farkları
Kar Payının Dağıtılma Şartları ve Dağıtım İşlemleri
Anonim Ortaklıkta Kar Payını Kısıtlayan Unsurlar ile Haksız ve Kötüniyetli Kar Dağıtımından Doğan Sorumluluk
Barkod: 9789750238178
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 176
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
I. Konunun Takdimi  17
II. Konunun Sınırlandırması  20
Birinci Bölüm  
ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE  
BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI  
§1. KÂR PAYI KAVRAMI  23
I. Tanım  23
II. Kavramın Mevzuatta Düzenleniş Şekli  24
III. Kavrama İlişkin İlkeler  24
A. Sermayenin Korunması İlkesi  24
B. Oransallık İlkesi  26
§2. KÂR PAYININ HUKUKİ NİTELİĞİ  27
I. Mali Hak ve Bireysel Ortaklık Hakkı Niteliği  27
II. Müktesep Hak Niteliği  27
A. Müktesep Hak Kavramı ve Türleri  27
B. 6762 Sayılı TTK Bakımından Kâr Payının Müktesep Hak Niteliği  29
1. Kâr Payının Müktesep Hak Niteliği ile İlgili Doktriner Tartışmalar  29
2. Yargıtay Kararları Işığında Kâr Payında Müktesep Haklar  32
C. 6102 sayılı TK’daki Durum ve Kâr Payının Müktesep Hak Niteliğine Bakışımız  34
D. SerPK Açısından Kâr Payının Müktesep Hak Niteliği  37
III. Vazgeçilmez Hak Niteliği  39
IV. Şarta Bağlı Alacak Niteliği  42
§3. KÂR PAYI KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI  44
I. Kâr payı – Faiz İlişkisi  44
II. Kâr Payı – Hazırlık Devresi Faizi İlişkisi  44
III. Kâr Payı – Tasfiye Payı İlişkisi  45
IV. Kâr Payı – Kâr Payı Avansı İlişkisi  46
§4. KÂR PAYININ TESPİTİNE VE DAĞITIMINA İLİŞKİN KAVRAMLAR  48
I. Bilanço Kavramı ve Türleri  48
A. Bilanço Kavramı  48
B. Bilanço Türleri  50
1. Ticari Bilanço  50
2. Mali Bilanço Kavramı  50
C. Bilanço Hazırlama Yükümlülüğü  51
II. Kâr Kavramı ve Türleri  53
A. Kâr Kavramı  54
B. Kâr Türleri  55
1. Dönem Kârı/Ticari Kâr  55
2. Mali Kâr  56
3. Net Dönem Kârı  57
4. Dağıtılabilir Kâr  58
İkinci Bölüm  
KÂR PAYININ TESPİTİ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ  
§5. DAĞITILABİLİR KÂRIN BULUNMASI ve DAĞITIM USULÜ  60
I. Net Dönem Kârının Tespiti Bakımından Anonim Ortaklık Yıllık Kârından İndirilmesi Zorunlu Olan Kalemler  60
A. Geçmiş Yıl Zararları  61
B. Vergi ve Benzeri Yükümlülükler  63
C. Yedek Akçeler  65
1. Kanuni Yedek Akçeler  67
a. Kanuni Yedek Akçenin Kaynakları  67
b. I. Kanuni Yedek Akçeler  70
c. II. Kanuni Yedek Akçeler  78
2. İsteğe Bağlı Yedek Akçeler  80
a. Esas Sözleşme Gereği Ayrılan İsteğe Bağlı Yedek Akçeler  82
b. Genel Kurul Kararı İle Ayrılan İsteğe Bağlı Yedek Akçeler  84
3. Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Ayrılması Mümkün Diğer Kalemler  88
II. Net Dönem Kârı ve Dağıtılabilir Kâr  89
§ 6. KÂR PAYININ MUACCEL HALE GELMESİ  90
I. Genel Kurulun Kâr Dağıtımına Karar Verme Yetkisi ve Sınırları  90
II. Mahkemenin, Genel Kurulun Kâr Dağıtımı ile İlgili Almış Olduğu Karara Müdahale Edip Edemeyeceği Sorunu  94
III. Kâr Payının Ödenme Zamanı  101
A. TK' ya Tabi Anonim Şirketler Bakımından  101
B. SerPK’ ya Tabi Anonim Şirketler Bakımından  103
IV. Kâr Payında Zamanaşımı  105
§7. KÂR PAYININ DAĞITILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER  106
I. Genel Olarak  106
II. Kâr Payı Dağıtımında Esas Alınacak Ölçü  108
III. Birinci Kâr Payı  111
A. TK’ ya Tabi Anonim Şirketler Bakımından  111
B. SerPK’ ya Tabi Anonim Şirketler Bakımından  115
IV. Yönetim Kurulu Üyelerinin Kazanç Payları  116
A. Genel Olarak  116
B. Kazanç Payı ve Dağıtım Şartları  118
V. İkinci Kâr Payı  120
VI. Kâr Payının Dağıtım Şekilleri  121
Üçüncü Bölüm  
ANONİM ORTAKLIKTA KÂR PAYINI KISITLAYAN UNSURLAR İLE  
HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ KÂR DAĞITIMINDAN DOĞAN SORUMLULUK  
§8. PAY SAHİPLERİNİN KÂR PAYI HAKKINI KISITLAYAN UNSURLAR  127
I. Kârda İmtiyazlı Paylar  127
II. Ortaklık Çalışanlarının Kâra Katılma Durumu  131
III. İntifa Senedi Sahiplerinin Kâr Payı Hakkı  133
A. Kurucu İntifa Senetleri  135
1. Genel Olarak  135
2. Kurucu İntifa Senedi Sahiplerinin Kârdan Yararlanma Oranı  136
3. Kurucu İntifa Senedi Sahiplerinin Kâr Paylarının Muacceliyet Tarihi ve Zamanaşımı  137
4. Kurucu İntifa Senetleri Sahiplerinin Kârdan Yararlanma Oranının Başlangıç Sermayesi İle Sınırlı Olup Olmadığı Sorunu  138
B. Katılma İntifa Senetleri  140
IV. Kâra Katılma Hakkı Veren Tahviller  141
§9. HAKSIZ YERE VE KÖTÜNİYETLE KÂR PAYI DAĞITIMINDAN DOĞAN İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SORUMLULUK  144
I. Genel Olarak  144
II. Haksız Kâr Kavramı  145
III. Haksız Yere ve Kötüniyetli Kâr Dağıtımından Doğan İade Yükümlülüğü Halleri  147
A. Genel Olarak  147
B. Pay Sahiplerinin İade Yükümlülüğü  148
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin İade Yükümlülüğü  151
1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Haksız Yere ve Kötüniyetle Aldıkları Kazanç Payını İade Yükümlülüğü  151
2. Anonim Şirketin İflası Halinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Haksız Kârdan Doğan İade Yükümlülüğü  152
D. Kâra Katılan Diğer Kişilerin İade Yükümlülüğü  154
IV. Yönetim Kurulu Üyelerin Haksız Kâr Dağıtımından Doğan Sorumluluğu  154
V. Kâr Payı Avansı Dağıtımından Doğan İade Yükümlülüğü ve İptal Davası  156
VI. Zamanaşımı  157
Sonuç  159
Kaynakça  167
Kavramlar Dizini  175
 


Sabih Arkan
Ekim 2019
115.00 TL
Sepete Ekle
Reha Poroy ...
Eylül 2019
85.00 TL
Sepete Ekle
Fatih Bilgili ...
Eylül 2019
38.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Bahtiyar
Eylül 2019
29.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
I. Konunun Takdimi  17
II. Konunun Sınırlandırması  20
Birinci Bölüm  
ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE  
BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI  
§1. KÂR PAYI KAVRAMI  23
I. Tanım  23
II. Kavramın Mevzuatta Düzenleniş Şekli  24
III. Kavrama İlişkin İlkeler  24
A. Sermayenin Korunması İlkesi  24
B. Oransallık İlkesi  26
§2. KÂR PAYININ HUKUKİ NİTELİĞİ  27
I. Mali Hak ve Bireysel Ortaklık Hakkı Niteliği  27
II. Müktesep Hak Niteliği  27
A. Müktesep Hak Kavramı ve Türleri  27
B. 6762 Sayılı TTK Bakımından Kâr Payının Müktesep Hak Niteliği  29
1. Kâr Payının Müktesep Hak Niteliği ile İlgili Doktriner Tartışmalar  29
2. Yargıtay Kararları Işığında Kâr Payında Müktesep Haklar  32
C. 6102 sayılı TK’daki Durum ve Kâr Payının Müktesep Hak Niteliğine Bakışımız  34
D. SerPK Açısından Kâr Payının Müktesep Hak Niteliği  37
III. Vazgeçilmez Hak Niteliği  39
IV. Şarta Bağlı Alacak Niteliği  42
§3. KÂR PAYI KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI  44
I. Kâr payı – Faiz İlişkisi  44
II. Kâr Payı – Hazırlık Devresi Faizi İlişkisi  44
III. Kâr Payı – Tasfiye Payı İlişkisi  45
IV. Kâr Payı – Kâr Payı Avansı İlişkisi  46
§4. KÂR PAYININ TESPİTİNE VE DAĞITIMINA İLİŞKİN KAVRAMLAR  48
I. Bilanço Kavramı ve Türleri  48
A. Bilanço Kavramı  48
B. Bilanço Türleri  50
1. Ticari Bilanço  50
2. Mali Bilanço Kavramı  50
C. Bilanço Hazırlama Yükümlülüğü  51
II. Kâr Kavramı ve Türleri  53
A. Kâr Kavramı  54
B. Kâr Türleri  55
1. Dönem Kârı/Ticari Kâr  55
2. Mali Kâr  56
3. Net Dönem Kârı  57
4. Dağıtılabilir Kâr  58
İkinci Bölüm  
KÂR PAYININ TESPİTİ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ  
§5. DAĞITILABİLİR KÂRIN BULUNMASI ve DAĞITIM USULÜ  60
I. Net Dönem Kârının Tespiti Bakımından Anonim Ortaklık Yıllık Kârından İndirilmesi Zorunlu Olan Kalemler  60
A. Geçmiş Yıl Zararları  61
B. Vergi ve Benzeri Yükümlülükler  63
C. Yedek Akçeler  65
1. Kanuni Yedek Akçeler  67
a. Kanuni Yedek Akçenin Kaynakları  67
b. I. Kanuni Yedek Akçeler  70
c. II. Kanuni Yedek Akçeler  78
2. İsteğe Bağlı Yedek Akçeler  80
a. Esas Sözleşme Gereği Ayrılan İsteğe Bağlı Yedek Akçeler  82
b. Genel Kurul Kararı İle Ayrılan İsteğe Bağlı Yedek Akçeler  84
3. Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Ayrılması Mümkün Diğer Kalemler  88
II. Net Dönem Kârı ve Dağıtılabilir Kâr  89
§ 6. KÂR PAYININ MUACCEL HALE GELMESİ  90
I. Genel Kurulun Kâr Dağıtımına Karar Verme Yetkisi ve Sınırları  90
II. Mahkemenin, Genel Kurulun Kâr Dağıtımı ile İlgili Almış Olduğu Karara Müdahale Edip Edemeyeceği Sorunu  94
III. Kâr Payının Ödenme Zamanı  101
A. TK' ya Tabi Anonim Şirketler Bakımından  101
B. SerPK’ ya Tabi Anonim Şirketler Bakımından  103
IV. Kâr Payında Zamanaşımı  105
§7. KÂR PAYININ DAĞITILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER  106
I. Genel Olarak  106
II. Kâr Payı Dağıtımında Esas Alınacak Ölçü  108
III. Birinci Kâr Payı  111
A. TK’ ya Tabi Anonim Şirketler Bakımından  111
B. SerPK’ ya Tabi Anonim Şirketler Bakımından  115
IV. Yönetim Kurulu Üyelerinin Kazanç Payları  116
A. Genel Olarak  116
B. Kazanç Payı ve Dağıtım Şartları  118
V. İkinci Kâr Payı  120
VI. Kâr Payının Dağıtım Şekilleri  121
Üçüncü Bölüm  
ANONİM ORTAKLIKTA KÂR PAYINI KISITLAYAN UNSURLAR İLE  
HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ KÂR DAĞITIMINDAN DOĞAN SORUMLULUK  
§8. PAY SAHİPLERİNİN KÂR PAYI HAKKINI KISITLAYAN UNSURLAR  127
I. Kârda İmtiyazlı Paylar  127
II. Ortaklık Çalışanlarının Kâra Katılma Durumu  131
III. İntifa Senedi Sahiplerinin Kâr Payı Hakkı  133
A. Kurucu İntifa Senetleri  135
1. Genel Olarak  135
2. Kurucu İntifa Senedi Sahiplerinin Kârdan Yararlanma Oranı  136
3. Kurucu İntifa Senedi Sahiplerinin Kâr Paylarının Muacceliyet Tarihi ve Zamanaşımı  137
4. Kurucu İntifa Senetleri Sahiplerinin Kârdan Yararlanma Oranının Başlangıç Sermayesi İle Sınırlı Olup Olmadığı Sorunu  138
B. Katılma İntifa Senetleri  140
IV. Kâra Katılma Hakkı Veren Tahviller  141
§9. HAKSIZ YERE VE KÖTÜNİYETLE KÂR PAYI DAĞITIMINDAN DOĞAN İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SORUMLULUK  144
I. Genel Olarak  144
II. Haksız Kâr Kavramı  145
III. Haksız Yere ve Kötüniyetli Kâr Dağıtımından Doğan İade Yükümlülüğü Halleri  147
A. Genel Olarak  147
B. Pay Sahiplerinin İade Yükümlülüğü  148
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin İade Yükümlülüğü  151
1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Haksız Yere ve Kötüniyetle Aldıkları Kazanç Payını İade Yükümlülüğü  151
2. Anonim Şirketin İflası Halinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Haksız Kârdan Doğan İade Yükümlülüğü  152
D. Kâra Katılan Diğer Kişilerin İade Yükümlülüğü  154
IV. Yönetim Kurulu Üyelerin Haksız Kâr Dağıtımından Doğan Sorumluluğu  154
V. Kâr Payı Avansı Dağıtımından Doğan İade Yükümlülüğü ve İptal Davası  156
VI. Zamanaşımı  157
Sonuç  159
Kaynakça  167
Kavramlar Dizini  175
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019