Yabancı Unsurlu Vasiyetnamelere Uygulanacak Hukuk ve Türkiye'deki Sonuçları Dr. Banu Aykan Kurt  - Kitap

Yabancı Unsurlu Vasiyetnamelere Uygulanacak Hukuk ve Türkiye'deki Sonuçları

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
320
Barkod:
9786052645611
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
369,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yabancı unsurlu miras uyuşmazlıkları arasında vasiyetnameler hakkında düzenlenme, geçerlilik, korunma, yerine getirilme, vasiyetçinin ve mirasçıların durumu, iptâl veya hükümsüzlük gibi birçok husus uygulamada ve yargı kararlarında gündem olmaktadır. Millî hukukumuzda vasiyetname ile ilgili uyuşmazlıkların tümüne uygulanacak hukuku özel olarak gösteren bir bağlama kuralı yoktur. Bu sebeple ehliyet, şekil, esas ve hükümlere uygulanacak hukuk ayrı ayrı tespit edilmelidir. Ayrıca kanunun öngördüğü istisnalar dolayısıyla somut olaya uygulanacak hukukun yanında Türk hukukunun uygulandığı alanlar bulunmaktadır. Maddi hukuk hükümleri, uluslararası sözleşmeler ve yargı kararları ışığında yabancı unsurlu vasiyetnameler dolayısıyla hazırlık ve sonuç safhalarında karşılaşılabilecek meseleleri ele alan bu çalışma, milletlerarası özel hukuk düzeyinde teorik ve pratik yönleriyle konuya maddi hukuk nazarıyla yaklaşan eserlerden ayrılmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vasiyetnameye Uygulanacak Hukuk
.
Yabancı Unsurlu Vasiyetnamelere İlişkin Türkiye'de Açılan Dâvalar ve Usûl
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
TEŞEKKÜR 
9
İÇİNDEKİLER 
XI
KISALTMALAR CETVELİ 
15
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
VASİYETNAMEYE UYGULANACAK HUKUK
§ 1. GENEL OLARAK 
25
I. VASIFLANDIRMA 
31
II. YABANCI UNSUR 
35
A. GENEL OLARAK 
35
B. YABANCI UNSURLU VASİYETNAME 
37
III. VASİYETNAMEYE HÂKİM OLAN İLKELER 
42
A. VASİYET SERBESTLİĞİ İLKESİ 
42
B. FAVOR TESTAMENTİ 
45
C. TİP SINIRLILIĞI VE ŞEKİLCİLİK 
48
IV. TÜRK HUKUKUNDA VASİYETNAMEYE UYGULANACAK HUKUKUN
TARİHİ GELİŞİMİ 
49
§2. VASİYETNAMEYE UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ 
53
I. GENEL OLARAK 
53
II. VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİĞİNE UYGULANACAK HUKUK 
59
A. VASİYETNAMEDE EHLİYETE UYGULANACAK HUKUK 
59
1. Vasiyette Bulunma Ehliyeti 
59
2. Mirasta Hak Sahibi Olanların Ehliyeti 
66
a. Mirasta Hak Sahibi Olanların Belirlenmesi ve Mirasçılara Özel
Haller 
68
aa. Ceninin Mirasçılığı 
70
bb. Evlât Edinme ve Mirasçılık 
72
cc. Hayvanların Mirasçılığı 
73
dd. Birlikte Ölüm Halinde Mirasçılık 
74
ee. Tüzel Kişilerin Mirasçılığı 
76
ff. Mirasçısız Tereke 
76
gg. Devletin Mirasçılığı 
78
b. Mirasçılık Sıfatının Sona Ermesine Uygulanacak Hukuk 
83
aa. Mirastan Yoksunluk 
84
bb. Mirasın Reddi 
85
cc. Mirasçılıktan Çıkarma 
89
c. Mirasçılık Ehliyetinin Kısıtlanması 
89
aa. Yabancı Kişilerin Mirasçılığı 
89
bb. Yabancı Tüzel Kişilerin Mirasçılığı 
97
cc. Yabancı Devletin Mirasçılığı 
98
B. VASİYETNAMENİN ŞEKLÎ GEÇERLİLİĞİ 
101
1. Genel Olarak 
101
2. Vasiyetnamelerin Şekline Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşmeler 
103
3. Vasiyetnamenin Şekline Uygulanacak Hukuku Gösteren MÖHUK
Hükümleri 
112
C. VASİYETNAMENİN ASLÎ GEÇERLİLİĞİ 
117
III. VASİYETNAMENİN ESAS VE HÜKÜMLERİNE UYGULANACAK HUKUK 
122
A. MİRAS STATÜSÜNÜN UYGULANACAĞI HALLER 
122
1. Mirasçı Atama 
124
2. Belirli Mal Bırakma (Vasiyet) 
126
3. Yedek (İkame) veya Art Mirasçı (Fevkalade İkame) Atama 
128
4. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama 
129
5. Yükleme (Mükellefiyet) 
132
6. Koşul (Şart) 
134
7. Mirasçılıktan Çıkarma 
135
8. Vakıf Kurma 
140
9. Çocuğun Tanınması 
142
10. Tıbbi Vasiyet, Organ ve Doku Vasiyeti 
143
11. Ortak (Müşterek)Vasiyetname 
144
B. MÖHUK m.20/2 GEREĞİNCE UYGULANACAK HUKUK 
150
1. Mirasın Açılması Sebepleri 
152
2. Mirasın İktisabı 
154
3. Mirasın Taksimi 
157
IV. YABANCI HUKUKUN UYGULANMASINA ENGEL OLAN HALLER 
160
A. KAMU DÜZENİ MÜDAHALESİ 
160
B. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLAR 
171
İKİNCİ BÖLÜM
YABANCI UNSURLU VASİYETNAMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE’DE AÇILAN DÂVALAR VE USÛL
§ 1. TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİNİN TESPİT EDİLMESİ 
177
I. GENEL OLARAK 
177
II. YABANCI UNSURLU MİRAS DÂVALARINDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ 
180
III. YABANCI UNSUR BULUNAN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE YETKİLİ MAHKEME 
186
§ 2. VASİYETNAME HAKKINDA TÜRKİYE’DE AÇILAN BAZI DÂVALAR VE ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ 
190
I. VASİYETNAME HAKKINDA ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ 
190
A. HÂKİMİN VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİ, SAKLANMASI VE
AÇILMASINA İLİŞKİN GÖREVLERİ 
191
1. Sulh Hâkimi Tarafından Resmî Vasiyetname Düzenlenmesi 
191
2. El Yazısı ile Vasiyetnamenin Sulh Hâkimi Tarafından Saklanması 
191
3. Sözlü Vasiyetname Tutanağının Sulh veya Asliye Mahkemesine
Tevdiî 
192
4. Vasiyetnamenin Açılması 
192
B. TEREKE YÖNETİMİNE İLİŞKİN İŞLER 
195
1. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Dair İşler 
196
2. Tereke Yöneticisi Atanması 
197
3. Tereke Temsilcisi Atanması 
199
C. TEREKE MALLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN İŞLER 
200
1. Tereke Mallarının Korunması 
200
2. Terekenin Resmî Defterinin Tutulması 
201
3. Gaibin Mirasçılarına, Gaibe Düşen Miras Payının Teslim Edilmesi 
201
4. Özelliği Olan Malın Mirasçılardan Birine Tahsis Edilmesi veya
Satılması Kararı 
203
D. MİRASÇILARA İLİŞKİN İŞLER 
203
1. Mirasçılık Belgesi/ Veraset İlamı Verilmesi 
203
2. Mirasın Reddine İlişkin İşler 
212
II. VASİYETNAME HAKKINDA DÂVALAR 
212
A. VASİYETİN YERİNE GETİRİLMESİ DÂVASI (VASİYET BORCUNUN İFASI
DÂVASI) 
212
B. VASİYETNAMENİN YORUMU VE YORUM DÂVASI 
216
C. MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VEYA DÜZELTİLMESİ DÂVASI 
225
D. HÜKMÎ REDDİN TESPİTİ DÂVASI 
227
E. VASİYETNAMENİN İPTÂLİ DÂVASI 
229
1. Vasiyetnamenin İptâl Sebepleri 
230
2. İptâl Dâvası 
233
3. Vasiyetnamenin Hükümsüzlüğü 
237
§ 3. VASİYETNAMEYE İLİŞKİN YABANCI BELGE VE MAHKEME KARARLARINA
TÜRK HUKUKUNDA SONUÇ BAĞLANMASI 
238
I. GENEL OLARAK 
238
II. KONSOLOSLUK ANLAŞMALARININ ROLÜ 
240
III. MÖHUK’TA ÖNGÖRÜLEN TANIMA VE TENFİZ USÛLÜ 
243
A. TANIMA VEYA TENFİZ DÂVASININ AÇILMASI 
246
1. Tanıma ve Tenfiz Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme,
Yargılama Usûlü 
246
2. Tanıma veya Tenfiz Dâvasını Açabilecek Kişiler 
247
3. Dilekçede Yer Alması Gereken Hususlar 
250
4. Harç 
252
5. Teminat 
254
B. MÖHUK UYARINCA TANIMA VE TENFİZ ŞARTLARI 
255
1. Ön Koşullar 
257
a. Yabancı Bir Devlet Mahkemesi Tarafından Verilmiş İlâmın
Bulunması 
257
b. İlâmın Hukuk Dâvasına İlişkin Olması 
259
c. Kararın Kesinleşmiş Olması 
260
2. Aslî Koşullar 
267
a. Karşılıklılık (Mütekabiliyet) Bulunması 
267
b. Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Girmeyen Bir
Konuda Verilmiş Karar 
269
c. Dâvanın Konusu veya Taraflarla Gerçek Bir İlişkisi Bulunan
Mahkemenin Kararı 
272
d. Kamu Düzenine İlişkin Koşul 
273
e. Dâvalının Savunma Hakkı 
278
C. TANIMA VEYA TENFİZ KARARI 
279
1. Sonuçları 
279
2. Zamanaşımı 
283
3. Kanun Yolu 
284
IV. YABANCI MAKAMLARDAN ALINAN BELGELERE TÜRKİYE’DE HUKUKÎ SONUÇ BAĞLANMASI 
286
SONUÇ 
291
KAYNAKÇA 
299