Markanın Tescili ve Marka Hakkının Sona Ermesi –Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri– Duygu Taşkın  - Kitap

Markanın Tescili ve Marka Hakkının Sona Ermesi

–Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri–

1. Baskı, 
Mayıs 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
184
Barkod:
9789750277863
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
295,00
İndirimli (%51):
146,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Markanın hukuken korunması, tescil ile mümkündür. Bu kapsamda ülkemizde tescil işlemi, ilgili işaretin ayırt edici ve sicilde gösterilebilir olmasına bağlıdır. İki kriteri de sağlayan her işaret, tescil edilebilmektedir. Ancak markaların korunması, ülkesellik ilkesi doğrultusunda sadece tescilin gerçekleştirildiği ülke çapında olmaktadır. Ticaretin uluslararası alana yayılması, korumanın ülkesel çerçevede sınırlandırılması, marka ile ilgili uluslararası düzenlemelerin yapılması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu kapsamda Paris Sözleşmesi, TRIPS, TLT, Nice Anlaşması, Viyana Anlaşması, Madrid Anlaşması ve markanın uluslararası tesciline ilişkin Madrid Protokolü gibi birçok düzenleme yapılmıştır. Türkiye ise, birçoğuna taraf olması sonucu iç mevzuatını bu hususta revize etmiştir. 2017 yılında Sınai Mülkiyet Kanunu'nun kabulü ile birlikte marka hukuku, kapsamlı olarak düzenlenmiştir.
Marka tescili, çeşitli sebeplerden dolayı son bulmaktadır. Bu kapsamda yenilenmeme, haktan vazgeçilmesi veya geri çekilmesi gibi marka sahibinin iradesi sonucu kendiliğinden sona erebilmektedir. Kamu menfaatiyle yakından ilgili olan mutlak ret engellerinin ve önceki hak sahipliğine ilişkin olan nispi ret engellerinin varlığı halinde, marka sahibinin iradesi dışında mahkeme kararıyla da sona erebilmesi mümkündür.
Üç ayrı bölümden oluşan çalışmayı esasen diğer birçok benzer çalışmadan ayrılan kısımları ikinci ve üçüncü bölümleridir. Bu kapsamda ikinci bölümde marka tescilinin sağladığı faydalar ve tescil sistemleri incelemiş, ulusal ve uluslararası tescil işlemleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümünde ise tescil ile elde dilen hakkın sona ermesine yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kavramsal Açıdan Marka
.
Hak Olarak Markanın Doğumu: Tescil
.
Markanın Hakkının Sona Erme Halleri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Dizini 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
KAVRAMSAL AÇIDAN MARKA
I. MARKA KAVRAMI VE UNSURLARI 
19
A. Marka Kavramı 
19
B. Markanın Unsurları 
20
1. İşaret Unsuru 
20
2. Ayırt Edicilik Unsuru 
21
3. Sicilde Gösterilme Unsuru 
23
III. MARKANIN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
23
A. Ticaret Unvanı 
23
B. İşletme Adı 
24
C. Alan Adı 
25
D. Coğrafi İşaretler 
25
III. MARKANIN TARİHİ GELİŞİMİ 
27
IV. MARKA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
30
A. Ulusal Düzenlemeler 
30
1. 1871 ve 1888 Tarihli Nizamnameler 
30
2. 551 Sayılı Markalar Kanunu 
30
3. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
31
4. 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu 
31
B. Uluslararası Düzenlemeler 
32
1. Paris Sözleşmesi 
32
2. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) 
34
3. Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü 
35
4. Markaların Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması 
35
5. Markaların Figüratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Viyana Anlaşması 
36
6. Marka Hukuku Antlaşması (TLT) 
37
V. MARKANIN FONKSİYONLARI 
37
A. Garanti Fonksiyonu 
37
B. Ayırt Etme Fonksiyonu 
38
C. Kaynak Gösterme Fonksiyonu 
39
D. Reklam ve İletişim Fonksiyonu 
40
VI. MARKA TÜRLERİ 
40
A. Sahiplerine Göre 
40
1. Bireysel Marka 
40
2. Ortak Markalar ve Grup Markaları 
41
3. Garanti Markaları 
42
B. Kullanım Amacına Göre 
43
1. Ticaret Markası 
43
2. Hizmet Markası 
44
C. Tanınmış Marka 
44
D. Tescile Göre 
48
1. Tescilli Marka 
48
2. Tescilsiz Marka 
48
VII. MARKA ÇEŞİTLERİ 
49
A. Kişi Adları 
49
B. Sözcükler 
50
C. Harfler, Sayılar ve Kombinasyonları 
51
D. Şekiller 
52
E. Sloganlar 
54
F. Renkler 
55
G. Sesler 
56
H. Koku ve Tat 
57
I. Hareket 
58
İkinci Bölüm
HAK OLARAK MARKANIN DOĞUMU: TESCİL
I. MARKA HAKKI VE ÖZELLİKLERİ 
59
A. Marka Hakkı 
59
B. Marka Hakkının Özellikleri 
60
1. Mutlak Hak Olma 
60
2. Tekelci Niteliğe Sahip Olma 
60
3. Ülkesellik İlkesi 
61
4. Hukuki İşlemlere Konu Olma 
62
5. Yenilenebilir Olma 
65
II. TESCİL İLKESİ 
66
III. TESCİL SİSTEMLERİ 
68
A. Serbestlik Sistemi 
68
B. Mecburilik Sistemi 
68
C. Karma Sistem 
68
IV. MARKA TESCİLİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR VE KORUMA KAPSAMI 
69
A. Tescilin Marka Sahibine Sağladığı Haklar 
69
1. Tescilli Marka ile Aynı Olan İşaretin, Aynı Mal veya Hizmet Kapsamında Kullanılması 
71
2. Tescilli Marka ile Aynı veya Benzer Olan İşaretin, Aynı Mal veya Benzer Mal veya Hizmetlerde Kullanılması Sonucu Karıştırılma İhtimalinin Varlığı 
72
3. Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Tescilli Marka ile Aynı veya Benzer Olan İşaretin Haklı Sebebe Dayanılmaksızın Kullanılması 
73
B. Tescil Korumasının Kapsamı 
74
V. TESCİLSİZ MARKANIN SMK KAPSAMINDA KORUNDUĞU İSTİSNAİ HALLER 
76
A. Tanınmış Marka 
77
B. Önceye Dayalı Hak Sahipliği 
77
C. Tescil Edilen ve Yenilenmeyen Markanın İki Yıl Süreyle Korunması 
80
D. Yenilenmeyen Ortak veya Garanti Markanın Üç Yıl Süreyle Korunması 
80
VI. ULUSAL MARKA TESCİL BAŞVURU USULÜ 
81
A. Tescil Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler 
81
B. Tescil Başvurusunun Şekli ve İçeriği 
82
C. Tescil İşlemlerinin Yürütüldüğü Kurum 
85
D. Başvurunun Bölünmesi 
86
E. Başvurunun Geri Çekilmesi 
86
F. Marka Tescil Başvurusunun İncelenmesi 
87
1. Şekli Açıdan İnceleme 
87
2. Rüçhan Hakkı Açısından İnceleme 
88
a. Rüçhan Hakkı Kavramı ve Hukuki Niteliği 
89
b. Rüçhan Hakkında Süre 
90
c. Rüçhan Hakkından Yararlanabilecek Kişiler 
91
d. Rüçhan Hakkı Çeşitleri 
92
aa. Başvuru Rüçhanı 
92
bb. Sergi Rüçhanı 
94
e. Paris Sözleşmesi Kapsamında Rüçhan Hakkının Belgelendirilmesi 
98
f. Türk Hukukuna Göre Rüçhan Hakkının Belgelendirilmesi ve Yararlanılması 
100
3. Mutlak Tescil Engelleri Açısından İnceleme 
102
a. Marka Olamayacak İşaretler 
103
b. Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler 
104
c. Tanımlayıcı İşaretler 
105
d. Tescil Edilmiş veya Önceki Tarihte Tescil Başvurusu Yapılmış Marka ile Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler 
108
e. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan veya Belirli Bir Gruba Mensup Kişileri Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler 
109
f. Malın Doğası Gereği Ortaya Çıkan İşaretler 
110
g. Halkı Yanıltabilecek İşaretler 
112
h. Paris Sözleşmesi’nin 2. mükerrer 6. maddesi Doğrultusunda Reddedilecek İşaretler 
112
ı. Paris Sözleşmesi’nin 2. mükerrer 6. maddesi Kapsamı Dışında Kalsa Dahi Kamuyu İlgilendiren İşaretler ile Tescil İzni Verilmeyen Armaları, Nişanları veya Adlandırmaları İçeren İşaretler 
113
i. Dini Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler 
114
j. Kamu Düzeni veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler 
114
k. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan veya İçeren İşaretler 
115
G. Markanın Sicile Kaydı ve Yayımlanması 
116
H. Nispi Tescil Engelleri Açısından İnceleme 
117
1. Tescil Başvurusunun, Önceden Tescil Edilmiş veya Başvurusu Yapılmış Marka ve Bu Markanın Kapsadığı Mal veya Hizmetler ile Aynı veya Benzer Olması 
118
a. Karıştırılma Tehlikesi 
119
b. Benzerlik Tespiti 
119
2. Ticari Vekil veya Temsilcinin İzinsiz Markanın Aynısı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerini Tescil Ettirmesi, Başvuruda Bulunması 
121
3. Tescilsiz İşaretin Başvuru veya Rüçhan Tarihinden Önce Kullanılarak Hak Elde Edilmesi 
122
4. Tanınmış Marka ile Aynı veya Benzer Marka Başvurularının, Aynı veya Benzer Mal ya da Hizmetler Kapsamında Olması 
122
5. Markanın Ulaştığı Tanınmışlık Düzeyi Sonucu Haksız Yarar Sağlanması 
123
6. Başvurunun Başkasına Ait Fikri Mülkiyet Hakkını İçermesi 
125
7. Yenilenmeyen Ortak veya Garanti Markasının Korunması 
126
8. Koruma Süresi Sona Eren Tescilli Marka ile Aynı veya Benzer Olan ve Aynı veya Benzer Mal ve Hizmeti Kapsayan Marka Başvurusu 
127
9. Kötüniyetli Tescil Başvurusu 
127
I. Üçüncü Kişi Görüşleri ve İtirazlar 
129
1. Üçüncü Kişi Görüşleri 
129
2. İtirazlar 
129
a. Yayıma İtiraz 
129
b. Karara İtiraz 
134
VII. MARKANIN YENİLENMESİ 
135
VIII. TÜRKPATENT ARACILIĞI İLE ULUSLARARASI MARKA TESCİL BAŞVURU USULÜ 
136
A. AB Markası İçin Başvuru Usulü 
138
1. AB Markası 
138
2. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler 
138
3. Başvurunun İncelenmesi ve Sonuçlanması 
139
B. Madrid Protokolü Kapsamında Başvuru Usulü 
140
1. Madrid Sistemi 
140
2. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler 
142
3. Menşe Ülkede Ulusal Tescil Zorunluluğu 
143
4. Başvurunun Şekli ve İçeriği 
144
5. Başvurunun Akit Ülkeler Tarafından İncelenmesi ve Sonuçlanması 
146
6. Sonraki Belirleme 
147
C. AB Markası ile Madrid Protokolü Farklılıkları 
149
Üçüncü Bölüm
MARKANIN HAKKININ SONA ERME HALLERİ
I. GENEL OLARAK 
151
II. TESCİLİN SONA ERME HALLERİ 
151
A. Marka Hakkından Vazgeçme 
151
B. Tescilin Yenilenmemesi 
152
C. Markanın İptali 
154
1. İptal Halleri 
155
a. Markanın Kullanılmaması 
155
aa. Beş Yıllık Süre 
155
bb. Ciddi Kullanım 
156
cc. Marka Sahibince Kullanım 
158
dd. SMK 19/2 Kapsamında Marka Kullanımının Defi Olarak İleri Sürülmesi 
158
ee. Anayasa Mahkemesi’nin 556 Sayılı KHK’nın 14. Maddesini İptal Etmesi ve Etkileri 
159
b. Yaygın Ad Haline Gelmesi 
160
c. Marka Kullanımının Halkı Yanıltıcı Nitelikte Olması 
161
d. Markanın Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanımı 
162
2. Marka Tescilinin İptal Prosedürü 
163
a. İptal Başvurusunun Tarafları 
163
b. İptal Başvurusunun Yapılacağı Makam 
164
c. İptal Başvurusunun İncelenmesi 
166
aa. İptal Talebinin Tamamen ve Kısmen Kabulü 
167
bb. İptal Talebinin Reddi 
167
3. İptal Kararının Etkileri 
167
D. Markanın Hükümsüzlüğü 
168
1. Hükümsüzlük Davası 
170
a. Taraflar 
170
b. Göreli ve Yetkili Mahkeme 
171
c. Başvurunun İncelenmesi ve Hükümsüzlük Kararının Etkileri 
171
2. Markanın Hükümsüz Kılınamayacağı Haller 
172
Sonuç 
175
Kaynaklar 
177
Kavram Dizini 
183