Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Güncel Yaklaşımlarla
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Ekonomik Analizler
Kavram – Yapı – Uygulama
Eylül 2018 / 2. Baskı / 296 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
Temin süresi en geç 4 gündür.
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap çalışmasında yatırım projelerinin değerlendirmesine yönelik olarak karar vericilerin önüne çıkacak tüm noktalar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kitabın yazımı teorik bilginin yanında açıklamalı örneklere de yer verilerek güncel yaklaşımlar çerçevesinde açık bir dil ile kaleme alınmıştır. Detaylı bir çalışma niteliğine kavuşan bu kitapta; yatırım analizinin kavramsal temellerine yer verilmiştir. Fizibilite raporlarının hazırlanması ve yatırımların finansmanı konularına değinilerek, finansal açıdan ticari karlılık analizleri ve risk analizlerinde kullanılan yöntemler örneklerle aktarılmıştır. Enflasyon baskısı olan ekonomilerde yatırım projelerinin nasıl değerlendirileceği konularına da değinilen bu kitapta; son dönemde ortaya çıkan yeni yaklaşımlara da yer verilmiştir. Son olarak ulusal ekonomi açısından yatırım projelerinin nasıl değerlendirileceği hususu da açıklığa kavuşturulmuştur.

Okuyucuya sunulan kitabın benzerlerinden ayrılan iki yönü bulunmaktadır; bunlardan birincisi yatırım projelerinin değerlendirilmesi sürecinde hem temel teorilere hem de güncel yaklaşımlara birlikte yer verilerek geniş bir yelpazede konuların irdelenmiş olmasıdır. İkincisi ise, yazılan bölümlerin tamamı, konusunda uzman olan ve uzun yıllar bu konularda ders vererek tecrübelerini aktaran akademisyenler tarafından hazırlanmış olmasıdır.

Konu Başlıkları
Yatırım Analizinin Kavramsal Temelleri, Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş
Yatırım Projelerinde Fizibilite Raporunun Hazırlanması, Prof. Dr. Gamze Saner
Yatırımların Finansmanı ve Yatırımlarda Teşvik Sistemleri, Doç. Dr. Hakan Adanacıoğlu
Belirlilik Durumunda Yatırım Projelerinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi: Ticari Karlılık Analizleri,Doç. Dr. Abdulkadir Kaya
Riskli Yatırım Projelerinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Ali Akgün
Enflasyonist Ortamda Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Ahmet Kurtaran
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar, Yrd. Doç. Dr. Şaban Çelik
Yatırım Projelerinin Ulusal Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi: Ekonomik Analiz (Toplumsal Karlılık Analizi) Doç. Dr. Tolga Ulusoy
Barkod: 9789750250699
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıma Sunuş  5
İkinci Baskıya Ön Söz  7
Sunuş  8
Ön Söz  9
Tablolar Listesi  16
Şekiller ve Grafikler Listesi  18
BİRİNCİ BÖLÜM
YATIRIM ANALİZİNİN KAVRAMSAL TEMELLERİ
Prof. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ
1.1. YATIRIM KAVRAMI  21
1.1.1. Yatırım Kararlarında Amaç  25
1.1.2. Yatırım Kararlarının Önemi  25
1.1.3. Yatırımların Kaynak Yaratma Sürecindeki Rolü  26
1.2. YATIRIM ÇEŞİTLERİ  27
1.2.1. Yapılma Sebeplerine Göre Yatırımlar  27
1.2.2. Sağlayacağı Araçlar Açısından Yatırımlar  29
1.2.3. Diğer Yatırımlar  29
1.3. İŞLETMELERİN YATIRIM POLİTİKASI  31
1.4. PROJE VE YATIRIM PROJESİ KAVRAMLARI  32
1.5. YATIRIM PROJELERİNİN ÖNEMİ – YATIRIM PROJE ANALİZİNİN GEREKLİLİĞİ  37
1.6. YATIRIM KARARLARINDA KULLANILAN BİLGİLER  37
1.6.1. Yatırım İle İlgili Bilgiler  38
1.6.2. Yatırımcı İle İlgili Bilgiler  38
1.6.3. Ekonomik Etüt  38
1.6.4. Teknik Etüt  39
1.6.5. Finansal Etüt  39
1.6.6. Değerlendirme ve Sonuç  39
1.7. YATIRIM PROJESİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  39
1.8. STRATEJİK PLANLAMA VE YATIRIM PROJELERİ  40
Kaynakça  41
İKİNCİ BÖLÜM
YATIRIM PROJELERİNDE
FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Prof. Dr. Gamze SANER
2.1. YATIRIM PROJESİNİN HAZIRLANMA AŞAMALARI  45
2.1.1. Proje Fikrinin (Yatırım Düşüncesinin) Ortaya Konması  46
2.1.2. Ön Araştırmanın (Ön Etüd) Yapılması  46
2.1.3. Fizibilite Etüdleri  46
2.1.4. Yatırımın Mali ve Ekonomik Değerlendirmesi  47
2.1.5. Genel Değerlendirme ve Yatırım Kararının Alınması  48
2.1.6. Kesin Projenin Yapılması  48
2.2. FİZİBİLİTE (YAPILABİLİRLİK) ETÜDLERİ  49
2.2.1. Ekonomik Etüdler, Teknik Etüdler ve Finansal Etüdler  50
2.2.1.1. Ekonomik Etüdler  50
2.2.1.2 Teknik Etüdler  60
2.2.1.3. Finansal Etüdler  65
Kaynakça  75
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YATIRIMLARIN FİNANSMANI VE
YATIRIMLARDA TEŞVİK SİSTEMLERİ
Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU
3.1. YATIRIMLARIN FİNANSMANI  80
3.1.1. Finansmanın Tanımı  80
3.2. YATIRIM PROJELERİNDE FİNANSMAN KAYNAKLARI  80
3.2.1. Kısa Vadeli Finansman Kaynakları  81
3.2.2. Orta Vadeli Finansman Kaynakları  86
3.2.3. Uzun Vadeli Finansman Kaynakları  89
3.3. YATIRIM TEŞVİKLERİ  93
3.3.1. Yatırım Teşviki Nedir?  93
3.3.2. Genel Olarak Yatırım Teşviklerinin Tipleri ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamaları  93
3.4. YATIRIM TEŞVİK POLİTİKALARINA YÖNELİK TAVSİYELER  100
3.4.1. Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvikleri ve Destekleri  101
3.4.1.1. Ekonomi Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  101
3.4.1.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  108
3.4.1.3. Diğer Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  110
3.4.1.4. Çeşitli Kuruluşlar Tarafından Verilen Destekler  113
3.4.1.5. Verilen Teşvik ve Desteklere Genel bir Bakış  113
Kaynakça  115
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BELİRLİLİK DURUMUNDA
YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ KARLILIK ANALİZLERİ
Doç. Dr. Abdulkadir KAYA
4.1. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ VERİLER  122
4.1.1. Yatırım Tutarı  122
4.1.2. Net Nakit Akışı  125
4.1.3. Ekonomik Ömür  128
4.1.4. Hurda Değeri  128
4.1.5. Beklenen Getiri (İskonto Oranı–Yatırımcının Beklediği Asgari Getiri Oranı)  129
4.2. BELİRLİLİK KOŞULLARI ALTINDA YATIRIM PROJELERİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  131
4.2.1. Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler  131
4.2.1.1. Yatırım Kârlılık Oranı Yöntemi  131
4.2.1.2. Geri Ödeme Süresi Yöntemi (GÖS)  136
4.2.1.3. Maliyet ve Kar Karşılaştırma Yöntemi  138
4.2.2. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler  140
4.2.2.1. Bugünkü Değer Yöntemi (NBD)  141
4.2.2.2. İç Verim Oranı Yöntemi (İVO)  147
4.2.2.3. Kârlılık Endeksi Yöntemi (KE)  153
4.2.2.4. İskontolanmış Geri Ödeme Süresi Yöntemi (İGÖS)  154
4.2.3. Eşit Ekonomik Ömre Sahip Olmayan Projelerin Analizi  156
4.2.3.1. İkame Zinciri Yöntemi (İZY)  157
4.2.3.2. Yıllık Eşdeğer Gelir Yöntemi (YEG)  158
Kaynakça  160
BEŞİNCİ BÖLÜM
RİSKLİ YATIRIM PROJELERİNİN
FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ali AKGÜN
5.1. YATIRIMLARDA RİSK BELİRLEME YÖNTEMLERİ  164
5.1.1. Duyarlılık Analizi  164
5.1.2. Senaryo Analizi  170
5.1.3. Simülasyon Analizi  171
5.1.4. Başabaş Noktası Analizi  172
5.1.5. İstatistiksel Yöntemler  172
5.2. RİSKLİ YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER  173
5.2.1. Riske Göre Düzeltilmiş İskonto Oranı Yöntemi  174
5.2.2. Belirlilik Eşitliği Yöntemi  175
5.2.3. Olasılık Yöntemi  177
Kaynakça  183
ALTINCI BÖLÜM
ENFLASYONİST ORTAMDA
YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Ahmet KURTARAN
6.1. ENFLASYONUN YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR  187
6.1.1. Gelecekteki Piyasa Fiyatlarının Tahmini  187
6.1.2. Planlanan Üretimin Talep Programında Kaymalar  188
6.1.3. Reel ve Nominal Nakit Akışları ile Kullanılacak İskonto Oranının Belirlenmesi  190
6.1.4. Vergi Üzerine Etkisi  191
6.1.5. Amortismanlar Üzerine Etkisi  193
6.1.6. Yatırım Tutarına Etkisi  194
6.2. YATIRIM KARARLARI VE ENFLASYON: DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER  195
6.2.1. Enflasyon Ortamında İndirgenmiş Nakit Akışı Tekniklerinin Geleneksel Kullanımı  195
6.2.1.1. Nominal Değerler Üzerinden NBD Yönteminin Kullanılması  195
6.2.1.2. Reel Değerler Üzerinden NBD Yönteminin Kullanılması  198
6.2.2. Enflasyona Göre Ayarlanmış İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemlerinin Kullanımı  199
6.2.2.1. Ayarlanmış Nakit Akışlarına Göre NBD’nin Hesaplanması  199
6.2.2.2. Reel Nakit Akışları Üzerinden NBD Hesaplaması  200
6.2.2.3. Sabit Enflasyon ve Borçlanma Durumunda NBD Hesaplama Yöntemi  202
6.2.2.4. Sabit Enflasyon ve Borçlanma Durumunda Reel NBD Hesaplama Yöntemi  204
Kaynakça  213
YEDİNCİ BÖLÜM
YATIRIM PROJELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Dr. Öğr. Üyesi Şaban ÇELİK
7.1. KLASİK YÖNTEMLERİN ELEŞTİRİSİ  218
7.2. PROJE DEĞERLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR  220
7.2.1. Duyarlılık ve Senaryo Analizi  220
7.2.2. Başabaş Noktası Analizi  226
7.2.3. Monte Carlo Simülasyonu  232
7.2.4. Reel Opsiyonlar  237
7.2.4.1. Büyüme Opsiyonu  239
7.2.4.2. Çıkış (Durdurma) Opsiyonu  241
7.2.4.3. Zamanlama Opsiyonu  243
7.2.5. Karar Ağaçları  245
Kaynakça  247
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YATIRIM PROJELERİNİN ULUSAL EKONOMİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:
EKONOMİK ANALİZ (TOPLUMSAL KARLILIK ANALİZİ)
Doç. Dr. Tolga ULUSOY
8.1. YATIRIM KAVRAMI  251
8.2. ULUSAL EKONOMİ AÇISINDAN YATIRIMLAR  253
8.3. GÖLGE FİYATLAMA  253
8.4. DIŞSAL EKONOMİLERİN YATIRIMLARA ULUSAL FAYDASI  254
8.5. FIRSAT MALİYETİ KAVRAMI VE TOPLUMSAL KARLILIKTA KULLANIMI  257
8.6. YATIRIM PROJELERİNİN TOPLAM MİLLİ HASILAYA ETKİSİ  259
8.7. PROJENİN İSTİHDAMA ETKİSİ  261
EKLER  263
Kavramlar Dizini  293
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıma Sunuş  5
İkinci Baskıya Ön Söz  7
Sunuş  8
Ön Söz  9
Tablolar Listesi  16
Şekiller ve Grafikler Listesi  18
BİRİNCİ BÖLÜM
YATIRIM ANALİZİNİN KAVRAMSAL TEMELLERİ
Prof. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ
1.1. YATIRIM KAVRAMI  21
1.1.1. Yatırım Kararlarında Amaç  25
1.1.2. Yatırım Kararlarının Önemi  25
1.1.3. Yatırımların Kaynak Yaratma Sürecindeki Rolü  26
1.2. YATIRIM ÇEŞİTLERİ  27
1.2.1. Yapılma Sebeplerine Göre Yatırımlar  27
1.2.2. Sağlayacağı Araçlar Açısından Yatırımlar  29
1.2.3. Diğer Yatırımlar  29
1.3. İŞLETMELERİN YATIRIM POLİTİKASI  31
1.4. PROJE VE YATIRIM PROJESİ KAVRAMLARI  32
1.5. YATIRIM PROJELERİNİN ÖNEMİ – YATIRIM PROJE ANALİZİNİN GEREKLİLİĞİ  37
1.6. YATIRIM KARARLARINDA KULLANILAN BİLGİLER  37
1.6.1. Yatırım İle İlgili Bilgiler  38
1.6.2. Yatırımcı İle İlgili Bilgiler  38
1.6.3. Ekonomik Etüt  38
1.6.4. Teknik Etüt  39
1.6.5. Finansal Etüt  39
1.6.6. Değerlendirme ve Sonuç  39
1.7. YATIRIM PROJESİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  39
1.8. STRATEJİK PLANLAMA VE YATIRIM PROJELERİ  40
Kaynakça  41
İKİNCİ BÖLÜM
YATIRIM PROJELERİNDE
FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Prof. Dr. Gamze SANER
2.1. YATIRIM PROJESİNİN HAZIRLANMA AŞAMALARI  45
2.1.1. Proje Fikrinin (Yatırım Düşüncesinin) Ortaya Konması  46
2.1.2. Ön Araştırmanın (Ön Etüd) Yapılması  46
2.1.3. Fizibilite Etüdleri  46
2.1.4. Yatırımın Mali ve Ekonomik Değerlendirmesi  47
2.1.5. Genel Değerlendirme ve Yatırım Kararının Alınması  48
2.1.6. Kesin Projenin Yapılması  48
2.2. FİZİBİLİTE (YAPILABİLİRLİK) ETÜDLERİ  49
2.2.1. Ekonomik Etüdler, Teknik Etüdler ve Finansal Etüdler  50
2.2.1.1. Ekonomik Etüdler  50
2.2.1.2 Teknik Etüdler  60
2.2.1.3. Finansal Etüdler  65
Kaynakça  75
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YATIRIMLARIN FİNANSMANI VE
YATIRIMLARDA TEŞVİK SİSTEMLERİ
Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU
3.1. YATIRIMLARIN FİNANSMANI  80
3.1.1. Finansmanın Tanımı  80
3.2. YATIRIM PROJELERİNDE FİNANSMAN KAYNAKLARI  80
3.2.1. Kısa Vadeli Finansman Kaynakları  81
3.2.2. Orta Vadeli Finansman Kaynakları  86
3.2.3. Uzun Vadeli Finansman Kaynakları  89
3.3. YATIRIM TEŞVİKLERİ  93
3.3.1. Yatırım Teşviki Nedir?  93
3.3.2. Genel Olarak Yatırım Teşviklerinin Tipleri ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamaları  93
3.4. YATIRIM TEŞVİK POLİTİKALARINA YÖNELİK TAVSİYELER  100
3.4.1. Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvikleri ve Destekleri  101
3.4.1.1. Ekonomi Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  101
3.4.1.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  108
3.4.1.3. Diğer Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Verilen Başlıca Destekler  110
3.4.1.4. Çeşitli Kuruluşlar Tarafından Verilen Destekler  113
3.4.1.5. Verilen Teşvik ve Desteklere Genel bir Bakış  113
Kaynakça  115
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BELİRLİLİK DURUMUNDA
YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ KARLILIK ANALİZLERİ
Doç. Dr. Abdulkadir KAYA
4.1. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ VERİLER  122
4.1.1. Yatırım Tutarı  122
4.1.2. Net Nakit Akışı  125
4.1.3. Ekonomik Ömür  128
4.1.4. Hurda Değeri  128
4.1.5. Beklenen Getiri (İskonto Oranı–Yatırımcının Beklediği Asgari Getiri Oranı)  129
4.2. BELİRLİLİK KOŞULLARI ALTINDA YATIRIM PROJELERİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  131
4.2.1. Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler  131
4.2.1.1. Yatırım Kârlılık Oranı Yöntemi  131
4.2.1.2. Geri Ödeme Süresi Yöntemi (GÖS)  136
4.2.1.3. Maliyet ve Kar Karşılaştırma Yöntemi  138
4.2.2. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler  140
4.2.2.1. Bugünkü Değer Yöntemi (NBD)  141
4.2.2.2. İç Verim Oranı Yöntemi (İVO)  147
4.2.2.3. Kârlılık Endeksi Yöntemi (KE)  153
4.2.2.4. İskontolanmış Geri Ödeme Süresi Yöntemi (İGÖS)  154
4.2.3. Eşit Ekonomik Ömre Sahip Olmayan Projelerin Analizi  156
4.2.3.1. İkame Zinciri Yöntemi (İZY)  157
4.2.3.2. Yıllık Eşdeğer Gelir Yöntemi (YEG)  158
Kaynakça  160
BEŞİNCİ BÖLÜM
RİSKLİ YATIRIM PROJELERİNİN
FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ali AKGÜN
5.1. YATIRIMLARDA RİSK BELİRLEME YÖNTEMLERİ  164
5.1.1. Duyarlılık Analizi  164
5.1.2. Senaryo Analizi  170
5.1.3. Simülasyon Analizi  171
5.1.4. Başabaş Noktası Analizi  172
5.1.5. İstatistiksel Yöntemler  172
5.2. RİSKLİ YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER  173
5.2.1. Riske Göre Düzeltilmiş İskonto Oranı Yöntemi  174
5.2.2. Belirlilik Eşitliği Yöntemi  175
5.2.3. Olasılık Yöntemi  177
Kaynakça  183
ALTINCI BÖLÜM
ENFLASYONİST ORTAMDA
YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Ahmet KURTARAN
6.1. ENFLASYONUN YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR  187
6.1.1. Gelecekteki Piyasa Fiyatlarının Tahmini  187
6.1.2. Planlanan Üretimin Talep Programında Kaymalar  188
6.1.3. Reel ve Nominal Nakit Akışları ile Kullanılacak İskonto Oranının Belirlenmesi  190
6.1.4. Vergi Üzerine Etkisi  191
6.1.5. Amortismanlar Üzerine Etkisi  193
6.1.6. Yatırım Tutarına Etkisi  194
6.2. YATIRIM KARARLARI VE ENFLASYON: DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER  195
6.2.1. Enflasyon Ortamında İndirgenmiş Nakit Akışı Tekniklerinin Geleneksel Kullanımı  195
6.2.1.1. Nominal Değerler Üzerinden NBD Yönteminin Kullanılması  195
6.2.1.2. Reel Değerler Üzerinden NBD Yönteminin Kullanılması  198
6.2.2. Enflasyona Göre Ayarlanmış İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemlerinin Kullanımı  199
6.2.2.1. Ayarlanmış Nakit Akışlarına Göre NBD’nin Hesaplanması  199
6.2.2.2. Reel Nakit Akışları Üzerinden NBD Hesaplaması  200
6.2.2.3. Sabit Enflasyon ve Borçlanma Durumunda NBD Hesaplama Yöntemi  202
6.2.2.4. Sabit Enflasyon ve Borçlanma Durumunda Reel NBD Hesaplama Yöntemi  204
Kaynakça  213
YEDİNCİ BÖLÜM
YATIRIM PROJELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Dr. Öğr. Üyesi Şaban ÇELİK
7.1. KLASİK YÖNTEMLERİN ELEŞTİRİSİ  218
7.2. PROJE DEĞERLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR  220
7.2.1. Duyarlılık ve Senaryo Analizi  220
7.2.2. Başabaş Noktası Analizi  226
7.2.3. Monte Carlo Simülasyonu  232
7.2.4. Reel Opsiyonlar  237
7.2.4.1. Büyüme Opsiyonu  239
7.2.4.2. Çıkış (Durdurma) Opsiyonu  241
7.2.4.3. Zamanlama Opsiyonu  243
7.2.5. Karar Ağaçları  245
Kaynakça  247
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YATIRIM PROJELERİNİN ULUSAL EKONOMİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:
EKONOMİK ANALİZ (TOPLUMSAL KARLILIK ANALİZİ)
Doç. Dr. Tolga ULUSOY
8.1. YATIRIM KAVRAMI  251
8.2. ULUSAL EKONOMİ AÇISINDAN YATIRIMLAR  253
8.3. GÖLGE FİYATLAMA  253
8.4. DIŞSAL EKONOMİLERİN YATIRIMLARA ULUSAL FAYDASI  254
8.5. FIRSAT MALİYETİ KAVRAMI VE TOPLUMSAL KARLILIKTA KULLANIMI  257
8.6. YATIRIM PROJELERİNİN TOPLAM MİLLİ HASILAYA ETKİSİ  259
8.7. PROJENİN İSTİHDAMA ETKİSİ  261
EKLER  263
Kavramlar Dizini  293
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021