Algı Yönetimi Prof. Dr. Hasan Tutar  - Kitap

Algı Yönetimi

1. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
400
Barkod:
9789750283673
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
320,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Algı yönetimi, insanların bilgileri, olayları veya fikirleri nasıl algılayıp yorumladıklarını ve insanları belli bir amaç için yönlendirmeyi ifade eder. Hedef kitlenin zihninde belirli bir imaj veya anlatı oluşturmak için propaganda, halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama gibi çeşitli tekniklerin kullanılmasını içerir. Algı yönetiminin amacı, genellikle belirli bir gündemi teşvik etmek veya istenen bir sonuca ulaşmak amacıyla insanların fikir ve inançlarını etkilemektir. Algı yönetimi, siyasi kampanyalardan kurumsal markalaşmaya kadar çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Örneğin siyasette, siyasi partiler ve adaylar kamuoyunu şekillendirmek ve seçimleri kazanmak için algı yönetimi tekniklerini kullanabilirler. Bunu ikna edici bir dil kullanarak, sorunları belirli bir şekilde çerçeveleyerek veya rakiplerinin karakterinin veya sicilinin belirli yönlerine odaklanarak yapabilirler. Kurumsal dünyada şirketler, ürün veya hizmetlerinin olumlu bir imajını oluşturmak, marka bağlılığı oluşturmak veya tüketici davranışını etkilemek için algı yönetimini kullanabilir. Bunu, duygusal çekicilikleri, ürün yerleştirmeleri veya popüler etkileyicilerden veya ünlülerden gelen onayları kullanan reklam kampanyaları yoluyla yapabilirler. Algı yönetimi doğası gereği iyi ya da kötü değildir, ancak hem olumlu hem de olumsuz amaçlar için kullanılabilir. Etik olarak kullanıldığında, algı yönetimi insanları bilgilendirmeye ve eğitmeye, olumlu değerleri teşvik etmeye ve iletişim ve anlayışı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, etik olmayan bir şekilde kullanıldığında, algı yönetimi yanlış bilgi yaymak, kamuoyunu manipüle etmek veya kişisel veya siyasi kazanç için insanları aldatmak için kullanılabilir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Algı ve Algı Yönetimi
.
Algı Kuramları
.
Kitlenin Algısını Yönetmek
.
Algılama Sürecini Bozan Durumlar
.
Otorite Yanlılığı ve Algı Yönetimi
.
Medyada Algı Yönetimi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Giriş 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
ALGI KAVRAMI
1. Algı Kavramının Tanımı ve İçeriği 
21
2. Algı Türleri 
24
2.1. Duyu Algısı 
25
2.2. Hayal Algısı 
26
2.3. Vehim Algısı 
27
2.4. Tikel Algı 
28
2.5. Akıl Algısı 
28
2.6. Derin Algı 
29
2.7. Görsel Algı 
30
2.8. İşitsel Algı 
32
2.9. Simgesel Algı 
32
2.10. Seçici Algı 
33
3. Algıların Özellikleri 
35
4. Algı Kavramıyla İlişkili Kavramlar 
37
5. Algı ve Bilinçaltı Uyaranlar 
42
6. Algılar ve Zihinsel Şemalar 
43
6.1. Şema Tipleri 
45
6.2. Algılama Süresinde Şemaların Rolü 
47
7. Algıya Felsefik Bakış 
49
8. Bilimsel Algı Yaklaşımı 
52
9. Evrimsel Psikoloji Açısından Algı ve Algılama 
54
10. Algı, Gerçek ve Gerçeklik 
57
11. Sezgi ve Algı İlişkisi 
61
11.1. Sezgi Türleri 
63
12. Algı ve Önyargı İlişkisi 
68
12.1. Bilişsel Önyargı 
70
12.2. Önyargıların Nedenleri 
71
13. Algısal/Duyusal Eşikler 
75
13.1. Fark Eşiği 
78
14. Algı ve Duyusal Adaptasyon 
79
15. Algı ve Somatik Duyular 
81
İKİNCİ BÖLÜM
ALGISAL İPUÇLARI
1. Algılama Sürecinin İpuçları 
83
1.1. Monoküler İpuçları 
84
1.2. Binoküler İpuçları 
86
1.3. Çatışan İpuçları 
87
2. Algısal Değişmezler 
87
2.1. Büyüklük Değişmezliği 
89
2.2. Şekil Değişmezliği 
90
2.3. Renk ve Parlaklık Değişmezliği 
91
2.4. Derinlik Değişmezliği 
91
2.5. Uzaklık Değişmezliği 
93
3. Algı Yanılmaları 
94
3.1. İllüzyon 
96
3.1.1. Panzo İllüzyonu 
99
3.1.2. Muller–Lyer Yanılması 
99
3.1.3. Zollner (Yön) Yanılması 
100
3.1.4. Alan Yanılması 
100
3.1.5. Poggendorf Algı Yanılmaları 
101
3.1.6. Bourdon Algı Yanılması 
101
3.1.7. Zollner ve Wundt Algı Yanılması 
102
3.1.8. Ames Odası İllüzyonu 
102
3.1.9. Adelson Dama Gölgesi İllüzyonu 
103
4. Halüsinasyon 
103
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALGI KURAMLARI
1. Algı Kuramları 
107
1.1. Gündemi Belirleme Kuramı 
107
1.2. Kendini Algılama Kuramı 
109
1.3. Bilgi Boşluğu Kuramı 
110
1.4. Sinyal Algılama Kuramı 
111
1.5. Öğrenme Kuramı 
112
1.6. Kültürel Algı Kuram 
113
1.7. Gestalt Kuramı 
114
1.8. Bilişsel Algı Kuramı 
115
1.9. Nörofizyolojik Algı Kuramı 
116
1.10. Doğrudan Algı Kuramı 
117
1.11. Yapılandırmacı Algı Kuramı 
118
1.12. Suskunluk Sarmalı Kuramı 
119
1.13. Algılamada Bağımlılık Modeli 
122
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ALGILAMA SÜRECİ
1. Algılama Kavramı 
125
2. Duyumsama ve Algılama 
128
2.1. Duyumsama ve Algılama Sistemleri 
129
3. Algılama Süreci 
132
4. Algılama ve Örgütleme 
138
4.1. Şekil–Zemin Algısı 
139
4.2. Derinlik ve Uzay Algısı 
140
4.3. Algısal Gruplama/Bütünleme 
141
5. Algılama Sürecini Etkileyen Faktörler 
143
5.1. İnsanın Algılama Sürecini Etkileyen İçsel Faktörler 
143
5.2. Algılama Sürecini Etkileyen Dışsal Faktörler 
152
6. Dikkat ve Algılama 
159
7. Algı, Kontrol Odağı ve Yükleme 
163
8. Algılamada Çoğunluk Etkisi 
166
9. Algılamada Seyirci Etkisi 
169
BEŞİNCİ BÖLÜM
ALGILAMA VE ATFETME
1. Algısal Sürçler Ve Atfetme 
173
2. Atfetme ve Bilişsel Önyargılar 
175
2.1. Doğrulama Önyargısı 
176
2.2. Gruplar Arası Önyargı 
177
2.3. Halo Etkisi 
179
2.4. Kendine Yontan Önyargı 
181
2.5. Yanlış Fikir Birliği Yanlılığı 
183
3. Atfetme Kuramları 
185
3.1. Heider'in Naif Psikoloji Teorisi 
187
3.2. Weiner'in Nedensel Yükleme Teorisi 
188
3.3. Jones ve Davis’in Uyuşan Çıkarsamalar Teorisi 
190
3.4. Kelly Birlikte Değişim Teorisi 
191
ALTINCI BÖLÜM
ALGI VE İKNA
1. Algı ve İkna İlişkisi 
193
2. İkna Yaklaşımları 
195
3. İkna Taktikleri 
196
4. İkna Stratejileri 
198
5. İkna Kuramları 
203
5.1. Aristoteles’in İkna Kuramı 
204
5.1.1. Karakter (Ethos) 
204
5.1.2. Duygu, Fazilet, Erdem (Pathos) 
205
5.1.3. Mantık (Logos) 
207
5.2. Yale Etkileme Kuramı 
208
5.3. Ayrıntılandırma Olasılığı Kuramı 
209
5.4. Doğrudan/Dolaylı İkna Kuramı 
210
6. İkna Yoluyla Tutum Değişimi 
212
6.1. Kaynağa Dair İkna Öğeleri 
214
6.2. Mesaja Dair Öğeler 
219
6.3. İkna Sürecinde Hedefe Dair Öğeler 
223
YEDİNCİ BÖLÜM
ALGILAMA SÜRECİNİ BOZAN DURUMLAR
1. Sınırda Yaşamak: Borderline Kişilik Bozukluğu 
227
2. Tepkisel Bağlanma Bozukluğu 
230
3. Olumsuz Benlik Algısı ve Sosyal Fobi 
231
4. Abartılı Güç Algısı ve Yozlaşma 
234
5. Duyguların Gücü: Stockholm Sendromu 
235
6. Beynin Yalan Söyleme Biçimi: Önyargılar 
237
7. Beyin Yıkanınca Temizlenir mi? 
239
8. Halüsinasyonlar veya Ganzflicker Etkisi 
241
9. Algısal Süreç Yanılsamaları: Alice Harikalar Diyarında 
242
10. Gerçeklik Algısının Kaybı 
244
11. Yalnızlık Algısına Dair Psikolojik Haller 
246
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KİTLE MANİPÜLASYONU
1. Kitlenin Algı ve Düşünce Yapıları 
249
2. Cehaletin Örgütlü Hali: Sürü Psikolojisi 
251
3. Kalabalıklarda Akıl Tutulması ve Sosyal Bulaşma 
254
4. Kalabalıklarda İrade Kontrolü ve Gönüllü Kulluk 
259
5. Algı Özdeşliği veya Kitle Psikolojisi 
262
6. Kalabalığın Toplu Hastalığı: Kitlesel Histeri 
265
7. İstismar Biçimi Olarak Kitle Manipülasyonu 
268
DOKUZUNCU BÖLÜM
ALGI YÖNETİMİ
1. Algı Yönetimi Kavramı 
271
2. Algı Yönetimi Taktikleri 
275
3. Algı Yönetimi Stratejileri 
282
5. Algı Yönetiminde Manipülasyonu Taktikleri 
289
6. Algı Yönetimi ve Propaganda 
293
6.1. Propaganda Türleri 
297
6.1.1. Beyaz Propaganda 
298
6.1.2. Gri Propaganda 
299
6.1.3. Kara Propaganda 
301
6.1.4. Öz–Propaganda 
303
6.2. Propaganda Taktikleri 
304
7. Algı ve İzlenim Yönetimi 
306
8. Algı Yönetimi ve Kamu Diplomasisi 
310
9. Algı Yönetimi e Güç İlişkisi 
312
10. Algı Yönetiminde Kontrollü Gerilim Stratejisi 
316
11. Algı Yönetimi ve Toplum Mühendisliği 
317
12. Algı Yönetiminin Kullanım Alanları 
319
ONUNCU BÖLÜM
OTORİTE YANLILIĞI VE ALGI YÖNETİMİ
1. Otorite ve Otorite Yanlılığı 
321
2. Algısal Süreçler ve Otorite Yanlılığı 
322
3. Algısal Süreçler ve Zihin Menajerliği 
328
3.1. Algıların Kontrolü ve Biyo İktidar 
330
3.2. Algısal Süreçlerle İrade Kontrolü 
332
3.3. Algı Süreçlerinde İktidar Söylemi 
335
4. Algıları Yönetme ve İtaat Ettirme 
339
5. Algı Yönetimi ve Rıza Üretimi 
342
ONBİRİNCİ BÖLÜM
MEDYADA ALGI YÖNETİMİ
1. Medya ve Algı Yönetimi 
347
3. Medyada Algı Yönetimi Taktikleri 
351
4. Sosyal Medyada Algı Yönetimi 
353
4.1. Sosyal Medyada Algı Yönetimi Taktikleri 
357
5. Medyanın Algı Manipülasyonu 
364
6. İnternet Manipülasyonu 
367
7. Algı Yönetimi ve Dezenformasyon 
373
Kaynakça 
377
Kavram Dizini 
397