İnfaz Hukuku Prof. Dr. Berrin Akbulut, Arş. Gör. Neslihan Demirkol, Arş. Gör. Taha Yasin Turan  - Kitap
2. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
695
Barkod:
9786052645741
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
420,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ekim 2021
250,00
250,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Kitapta infaz hukuku konuları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. Bu kitap ders kitabı niteliğinde yazılmıştır. Ancak konular incelenirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla zenginleştirilmiş, doktrindeki görüşlere yer verilmiş, savcılık ve infaz hakimliği uygulamalarına da değinilmiştir. Okuyucunun dikkatini çekmesi ve kolaylık sağlaması için konu içinde önemli görülen bazı hususlar koyu şekilde yazılmış, bazı hususlar ise kısaca alt alta olacak şekilde kaleme alınmıştır. Önemli görülen bazı konular diğerlerine oranla daha fazla açıklanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnfaz Hukukuna Giriş
.
Yaptırımlar, İnfazın Koşulu ve Başlatılması
.
Hapis Cezalarının İnfazı
.
Hükümlülerin Hakları ve Yükümlülükleri
.
Disiplin Cezaları ve Tedbirleri İle Ödüllendirme
.
İnfazın Devri, Hükümlülerin Nakli ve İzin
.
Koşullu Salıverilme, Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı, Salıverilme ve İnfaz Sonrası
.
İnfaz Kurumlarının İdaresi, İnfaz Kurumlarında Güvenlik ve Düzen
.
Adli Para Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
.
İnfaz Hâkimliği Kararları ve İnfazın Denetimi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
KISALTMALAR 
7
İÇİNDEKİLER 
9
§1. İNFAZ HUKUKUNA GİRİŞ
I. İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI 
23
II. İNFAZ HUKUKUNUN AMACI 
26
A. Genel Olarak 
26
B. Cezanın Yerine Getirilmesinde Amaç 
29
C. Güvenlik Tedbirlerinde Amaç 
45
III. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA 
47
IV. CEZALARIN İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER 
54
A. Kanunilik İlkesi 
54
B. Kesintisizlik İlkesi 
60
C. Gizlilikten Kaçınma İlkesi 
60
D. Eşitlik İlkesi 
60
E. İnsan Haysiyetine Uygun İnfaz İlkesi 
61
F. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi 
70
V. İNFAZ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
73
A. Anayasa 
73
B. Uluslararası Sözleşmeler 
73
C. Kanun 
76
1. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 
76
2. Diğer Kanunlar 
77
D. Yönetmelik 
77
VI. İNFAZ HUKUKUKUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ 
78
VII. İNFAZ HUKUKUKUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 
79
A. Anayasa Hukuku ile İnfaz Hukuku İlişkisi 
79
B. İdare Hukuku ile İnfaz Hukuku İlişkisi 
80
C. Ceza Hukuku ile İnfaz Hukuku İlişkisi 
80
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İnfaz Hukuku İlişkisi 
81
E. Uluslararası Hukuk ile İnfaz Hukuku İlişkisi 
82
§2. YAPTIRIMLAR, İNFAZIN KOŞULU VE BAŞLATILMASI
I. YAPTIRIM VE TÜRLERİ 
83
A. Genel Olarak 
83
B. Cezalar 
85
1. Cezanın Nitelikleri 
85
2. Cezanın Türleri 
85
C. Güvenlik Tedbirleri 
87
II. İNFAZIN KONUSU (MAHKUMİYET HÜKMÜ) 
87
III. İNFAZIN KOŞULU (HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ) 
91
A. Genel Olarak 
91
B. Olağan Kanun Yollarıyla Kesinleşme 
92
1. Genel Olarak 
92
2. Olağan Kanun Yolları 
92
a. İtiraz 
92
b. İstinaf 
94
c. Temyiz 
99
3. Kesinleşme 
106
a. 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararlarda Kesinleşme 
107
b. 20.07.2016 Tarihinden Sonra Verilen Kararlarda Kesinleşme 
108
aa. İstinaf Aşaması 
108
bb. Temyiz Aşaması 
112
C. Olağanüstü Kanun Yollarıyla Kesinleşme 
113
1. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 
113
2. Kanun Yararına Bozma 
114
3. Yargılamanın Yenilenmesi 
115
IV. İNFAZIN BAŞLATILMASI 
117
A. Kesinleşen Mahkeme Kararlarının Cumhuriyet Başsavcılığına
Gönderilmesi 
117
B. Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Yapılacak İşlemler 
120
C. Hapis Cezalarının İnfazına Başlama 
126
1. İnfazın Başlatılması 
126
a. Kendiliğinden Başvurma 
126
b. Davetiye ile Celb 
126
c. Yakalama Emri 
127
2. Müddetname Düzenlenmesi 
130
D. Adli Para Cezalarının İnfazına Başlama 
133
E. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına Başlama 
136
§3. HAPİS CEZALARININ İNFAZI
I. GENEL OLARAK 
137
II. HAPİS CEZALARININ TÜRLERİ 
137
A. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 
137
B. Müebbet Hapis Cezası 
140
C. Süreli Hapis Cezası 
141
1. Kısa Süreli Hapis Cezası– Uzun Süreli Hapis Cezası Ayrımı 
142
2. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi 
143
a. Genel Olarak 
143
b. Şartları 
145
c. Seçenek Yaptırımlar 
148
aa. Adlî Para Cezası 
149
bb. Aynen İade, Suçtan Önceki Hâle Getirme veya Tazmin Suretiyle
Tamamen Giderilmesi 
150
cc. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme 
151
dd. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan
Yasaklanma 
153
ee. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve
Sanatı Yapmaktan Yasaklanma 
154
ff. Kamuya Yararlı İşte Çalıştırma 
154
d. Seçenek Yaptırımların Gereklerinin Yerine Getirilmemesi 
156
III. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ 
159
A. Genel Olarak 
159
B. Şartları 
160
1. İki Yıl veya Daha Az Hapis Cezasına Mahkûm Olmak 
160
2. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına
Mahkûm Edilmemiş Olmak 
162
3. Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç
İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması 
163
C. Erteleme Kararı 
165
D. Ertelemenin Sonuçları 
167
IV. İNFAZ KURUMUNA ALINMA, HÜKÜMLÜLERİN GÖZLEMİ,
GRUPLANDIRILMASI VE HAPİS CEZASININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER 
175
A. İnfaz Kurumuna Alınma, Kayıt İşlemleri, Bilgilendirme 
175
B. Hükümlülerin Gözlemi 
178
C. Hükümlülerin Gruplandırılması 
180
D. Hükümlünün Bakıma Muhtaç Çocuklarının Barındırılması, Kişisel ve
Kıymetli Eşyalarının Korunması 
181
E. Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler 
183
V. İNFAZIN ERTELENMESİ 
185
A. Genel Olarak 
185
B. Hastalık Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi 
186
1. Akıl Hastalığı Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi 
186
2. Diğer Hastalıklar Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi 
189
3. Hamilelik Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi 
191
4. Maruz Kalınan Ağır bir Hastalık veya Engellilik Nedeniyle İnfazın
Ertelenmesi 
193
5. Çocuğunun Hastalığı Nedeniyle Kadın Hükümlünün İnfazının
Ertelenmesi 
194
C. Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi 
195
D. Mahkeme Tarafından İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması 
200
E. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Uygulamasında Duraksama
Olması Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi 
201
F. Milletvekilliği, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlık Nedeniyle
İnfazın Ertelenmesi 
202
G. Askerlik Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi 
203
H. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvuru Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi 
205
VI. HAPİS CEZASININ ÖZEL İNFAZ USULLERİ 
206
VII. CEZA İNFAZ KURUMLARI 
210
A. Genel Olarak 
210
B. İnfaz Kurumlarının Çeşitleri 
214
1. Açık Ceza İnfaz Kurumları 
214
2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
215
3. Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları 
216
4. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
218
5. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
219
6. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
220
7. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri 
220
8. Çocuk Eğitimevleri 
221
9. Tutukevleri 
222
C. Ceza İnfaz Kurumlarının Tipleri 
222
1. A Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
223
2. B Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
223
3. C Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
224
4. D Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
224
5. E Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
224
6. F Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
225
7. H Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
226
8. K Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
226
9. L Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
227
10. M Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
227
11. R Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
228
12. S Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
228
13. T Tipi Ceza İnfaz Kurumları 
228
VIII. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMA 
229
A. Genel Olarak 
229
B. Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma 
230
C. Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma 
236
D. Çocuk Eğitim Evinden Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma 
244
E. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler 
244
F. Kapalı Kuruma Gönderilme ve Yeniden Açık Kuruma Ayrılma 
248
§4. HÜKÜMLÜLERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI 
253
A. Genel Olarak 
253
B. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma Hakkı ve İfade Özgürlüğü
(CvGTİHK m. 60; Yönetmelik m. 73) 
257
C. Kütüphane ve Kurslardan Yararlanma Hakkı (CvGTİHK m. 61;
Yönetmelik m. 73) 
257
D. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı (CvGTİHK m. 62): 
259
E. Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri Yapma Hakkı (CvGTİHK m. 87;
Yönetmelik m. 92, 93) 
270
F. Barınma ve Giyim Yardımından Yararlanma Hakkı (CvGTİHK m. 63–64–65) 
272
G. Telefon ile Haberleşme Hakkı (CvGTİHK m. 66; Yönetmelik m. 74) 
274
1. Genel Olarak 
274
2. Telefonla Görüşme Hakkının Kapsamı 
278
3. Telefondan Yararlanma Hakkının Şartları 
278
4. Telefonla Görüşme Hakkı Kapsamında Görüşülebilecek Kişiler 
279
5. Telefonla Görüşme Gün ve Saatleri, Görüşme Süresi ve
Sınırlandırılması 
279
6. Telefon Görüşmesinin İdarece Dinlenmesi Ve Kayda Alınması 
287
7. Telefonla Görüşme Ücreti Ve Telefon Görüşme Formunun
Doldurulması 
290
8. Telefonla Görüşme Sırasında Yapılacaklar 
291
9. Görüşmenin Dili 
292
10. Yabancı Uyruklu Hükümlülerin Telefonla Görüştürülmesi 
292
11. Hükümlünün Avukatı ile Telefonla Görüşmesi 
292
12. Telefonla Görüşme Hakkının Kullandırılmayacağı Hal 
294
H. Radyo, Televizyon ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı
(CvGTİHK m. 67, Yönetmelik m. 75) 
294
İ. Eğitim Hakkı (CvGTİHK m. 75–76; Yönetmelik m. 87–91) 
301
J. Mektup, Faks ve Telgraf Gönderme ve Alma Hakkı (CvGTİHK m. 68,
Yönetmelik m. 76, 104 vd.) 
311
1. Hükümlünün avukatına ve resmi makamlar dışındaki kişilere
mektup, faks veya telgraf gönderme ve alma hakkı ve denetimi 
311
2. Hükümlünün avukatına ve resmi makamlara mektup, telgraf faks
gönderme ve alma hakkı ile denetimi 
330
J. Hediye Kabul Etme Hakkı (CvGTİHK m. 69, Yönetmelik m. 77) 
339
K. İbadet Hakkı (Din ve Vicdan Özgülüğü) (CvGTİHK m. 70, Yönetmelik m. 78) 
342
L. Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı (CvGTİHK m. 71, m. 78–82;
Yönetmelik m. 79, 96–103) 
349
M. Beslenme Hakkı (CvGTİHK m. 72, m. 82; Yönetmelik m. 101) 
360
N. Bilgilendirilme Hakkı (CvGTİHK m. 22) 
365
O. Ziyaret Edilme (Dışarıyla İlişki Kurma) Hakkı (CvGTİHK m. 83–86; İnfaz
Yönetmeliği m. 108; Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri
Hakkında Yönetmelik (Ziyaret Yönetmeliği)) 
366
1. Genel olarak 
366
2. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar 
373
3. Ziyaret Şekilleri 
381
a. Kapalı Görüş (Ziyaret Yönetmeliği m. 7–12) 
381
aa. Tanım 
381
bb. Ziyaret Edebilecek Kişiler 
387
cc. Görüş Yeri 
391
dd. Ziyaret Gün ve Saatleri ile Görüş Süresi 
391
ee. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların
Ziyaretçileri ve Görüş Usulü 
391
b. Açık Görüş (Ziyaret Yönetmeliği m. 13–18) 
392
aa. Tanım 
392
bb. Ziyaret Edebilecek Kişiler 
392
cc. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş 
393
dd. Açık Görüş Yapılacak Yer 
393
ee. Görüş Süresi Ve Saatleri 
394
ff. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular 
394
4. Mahrem Görüş 
395
5. Yabancı, Mülteci ve Vatansız Hükümlülerin Ziyaretleri (CvGTİHK m.
84; Ziyaret Yönetmeliği m. 27–33) 
396
6. Kurum, Kurul ve Kuruluşların Ceza İnfaz Kurumunu Ziyareti
(CvGTİHK m. 85, Ziyaret Yönetmeliği m. 26, m. 35, m. 40) 
399
7. Hastanede Ziyaret ve Refakat, Hukuksal Amaçlı Ziyaret Talepleri,
Din Adamları Tarafından Ziyaret, Milletvekillerinin Görüşmeleri
(Ziyaret Yönetmeliği m. 36–40) 
401
8. Avukatın Ziyareti (Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı, Savunma
Hakkı)(CvGTİHK m. 59; İnfaz Yönetmeliği m. 72; Ziyaret
Yönetmeliği m. 20) 
402
9. Uzlaştırmacı ve Arabulucunun Ziyareti (Ziyaret Yönetmeliği m.19 vd.) 
414
II. HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
414
A. Cezayı Çekme, Güvenlik Ve İyileştirme Programına Uyma (CvGTİHK m.26) 
414
B. Sağlığın Korunması ve Temizlik Kurallarına Uyma (CvGTİHK m.27) 
415
C. Bina ve Eşyaların Korunması (CvGTİHK m. 28) 
416
D. Hükümlülerin Çalıştırılması (CvGTİHK m. 29–32, Yönetmelik m. 81–85) 
416
1. Genel Olarak 
416
2. Hükümlülerin Çalışma Yerleri 
420
a. Kurum Hizmetinde Çalışma 
420
b. Kurum Dışında Çalışma 
420
3. Çocukların Çalıştırılması 
423
4. Kurum İçi ve Dışında Hükümlülerin Çalışmasında Uygulanacak
İlkeler (Yönetmelik m. 83): 
423
5. Çalışan Hükümlülerin Ücret ve Sosyal Hakları (CvGTİHK m. 32;
Yönetmelik m. 85) 
425
§5. DİSİPLİN CEZALARI VE TEDBİRLERİ İLE ÖDÜLLENDİRME
I. DİSİPLİN CEZALARI VE TEDBİRLERİ 
427
A. Genel Olarak 
427
B. Çocuk Olmayan Hükümlüler Hakkında Uygulanacak Disiplin Cezaları 
431
1. Kınama 
431
2. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 
432
3. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma 
433
4. Haberleşme Veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya
Kısıtlama 
435
5. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma 
437
6. Hücreye Koyma 
440
C. Çocuklar Hakkında Uygulanacak Disiplin Cezaları ve Tedbirleri 
445
1. Disiplin Tedbirleri 
445
2. Disiplin Cezaları 
445
a. Uyarma 
445
b. Kınama 
446
c. Onarma, Tazmin Etme Ve Eski Hâle Getirme 
446
d. Harcamalarına Sınır Koyma 
447
e. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 
447
f. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma 
448
g. İznin Ertelenmesi veya Ziyaretlerin Kapalı Şekilde Yaptırılması 
448
h. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade 
450
ı. Odaya Kapatma Cezası 
450
D. Disiplin Soruşturması 
451
E. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı 
457
F. Disiplin Cezalarının Kaldırılması 
459
II. ÖDÜLLENDİRME 
461
A. Genel Olarak 
461
B. Ödüllendirilecek Davranışlar 
463
C. Ödüllendirme Usulü 
464
D. Ödüllendirme Kapsamında Verilecek Ödüller 
465
1. Eş Görüşmesi Ödülü 
465
2. Aile Görüşmesi Ödülü 
468
3. Haftalık Ziyaret Süresinin Uzatılması Ödülü 
469
4. Kapalı Ziyaret Yerine Açık Ziyaret Yaptırılması Ödülü 
469
5. Kullanılmayan Ziyaret Sürelerinin Birleştirilmesi Ödülü 
469
6. Telefonla Görüşme Süresi veya Sayısının Artırılması Ödülü 
470
7. Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerden Yararlanma Ödülü 
470
8. Haftalık Harcama Miktarının Artırılması Ödülü 
470
9. Tek Kişilik Odada Televizyon Bulundurma Ödülü 
470
10. Hediye Verilmesi 
471
11. Takdir Belgesi Verilmesi 
471
12. Tavsiye Mektubu Verilmesi 
471
§6. İNFAZIN DEVRİ, HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ VE İZİN
I. İNFAZIN DEVRİ 
473
A. İnfazın Devralınması 
473
B. İnfazın Devredilmesi 
475
II. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ 
477
A. Genel Olarak 
477
B. Nakil Çeşitleri 
477
1. Ülke İçerisinde Başka Bir Ceza İnfaz Kurumuna Nakil 
477
a. Kendi İstekleriyle Nakil 
479
b. Disiplin Nedeniyle Nakil 
482
c. Zorunlu Nedenlerle Nakil 
484
d. Hastalık Nedeniyle Nakil 
485
e. Suç ve Yargılama Nedeniyle Nakil 
487
f. Eğitim ve Öğretim Nedeniyle Nakil 
488
g. Ceza İnfaz Kurumlarının İç Hizmetlerinde Çalıştırılacak
Hükümlülerin Nakilleri 
489
h. Re’sen Nakil 
489
i. Naklin Gerçekleştirilmesi 
489
2. Milletlerarası Nakil 
494
a. Türkiye’ye Hükümlülerin Nakli 
494
b. Türkiye’den Hükümlü Nakli 
497
c. 6706 Sayılı Kanuna Göre İnfazın Devri ile Hükümlülerin Naklinin
Karşılaştırılması 
500
III. HÜKÜMLÜLERİN İZNİ (CvGTİHK m. 93 vd.; Yönetmelik m. 113 vd.) 
500
A. Genel Olarak 
500
B. İzin Çeşitleri ve Şartları 
503
1. Mazeret İzni (CvGTİHK m. 94; İnfaz Yönetmeliği m. 114; Hükümlü
Ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle
Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik) 
503
a. Mazeret İzni Verilebilecek Durumlar 
503
b. Mazeret İzni Verilmesi Sırasında Göz Önünde Bulundurulacak
Hususlar 
507
c. İzin Talebinin Reddi 
508
d. Tutuklularda Mazeret İzni 
511
e. İzin Sırasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri 
513
f. Hükümlü Veya Tutuklunun İzin Süresince Uyması Gereken
Kurallar 
514
2. Özel İzin 
514
3. İş Arama İzni 
516
4. İzinden Dönmeme, Geç Dönme 
516
§7. KOŞULLU SALIVERİLME, DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZANIN İNFAZI, SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI
I. KOŞULLU SALIVERİLME 
519
A. Genel Olarak 
519
B. Koşullu Salıverilmenin Şartları 
520
1. Cezanın Belli Bir Bölümünün Çekilmiş Olması 
520
2. İyi Halli Olması 
535
C. Koşullu Salıverilme Kararı 
542
D. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları 
542
II. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZANIN İNFAZI 
546
III. SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI 
560
A. Salıverilme 
560
B. Hükümlünün Salıverildikten Sonraki Geleceğini Düzenlemeyi Sağlayıcı
Önlem ve Yardımlar 
562
§8. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ, İNFAZ KURUMLARINDA GÜVENLİK VE DÜZEN
I. CEZA İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE PERSONELİ 
567
A. Genel Olarak 
567
B. Müdüriyet 
568
1. Müdür 
568
2. İkinci Müdür 
569
C. Yönetim Servisi 
569
D. Güvenlik ve Gözetim Servisi 
570
E. Teknik Servis 
572
F. Psiko–Sosyal Yardım Servisi 
573
G. Sağlık Servisi 
573
H. Eğitim ve Öğretim Servisi 
575
I. İşyurdu Servisi 
575
J. Yardımcı Hizmetler Servisi 
576
II. KURULLAR, KURULLARIN OLUŞMASI VE GÖREVLERİ 
577
A. İdare ve Gözlem Kurulu 
577
B. İşyurdu Yönetim Kurulu 
579
C. Disiplin Kurulu 
580
D. Eğitim Kurulu 
581
E. Kurulların Çalışması 
582
III. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA İÇ GÜVENLİK 
582
A. Genel Olarak 
582
B. Ceza İnfaz Kurumlarında Arama, Güvenlik Tatbikatı Ve Sayım 
584
1. Arama 
584
2. Güvenlik Tatbikatı 
588
3. Sayım 
589
IV. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE MADDELER 
590
A. Genel Olarak 
590
B. Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar 
594
1. Gıda Maddeleri 
594
2. Giyim Eşyaları 
594
3. Süreli veya Süresiz Yayınlar İle Kitaplar 
595
4. Elektrikli Eşyalar 
595
5. Müzik Aletleri, Temizlik Ürünleri, El İşi Faaliyetleri, Sağlık ve Dini
İhtiyaçlarla İlgili Araç ve Gereçler 
596
6. Bulundurulabilecek Hayvanlar ve Diğer Eşyalar 
597
7. Dışarıdan Getirilebilecek Eşyalar 
598
C. Açık Ceza İnfaz Kurumları Ve Çocuk Eğitimevlerinde Bulundurulabilecek
Eşyalar 
599
D. Eşyaların Nakli 
600
§9. ADLİ PARA CEZALARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI
I. ADLÎ PARA CEZASI 
601
A. Genel Olarak 
601
B. Adlî Para Cezasının Tespiti 
603
C. Adlî Para Cezasının İnfazı 
605
II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
610
A. Genel Özellikler 
610
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
610
1. Ceza Mahkûmiyetinin Kanuni Sonucu Olan Belli Hakları
Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
611
2. Hak ve Yetkilerden Birinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenen
Suçlar Dolayısıyla Karar Verilmesi Zorunlu Olan Yasaklılık 
613
3. Taksirli Suçlardan Mahkûmiyet Halinde Karar Verilebilen Hak
Yoksunluğu 
614
4. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Güvenlik Tedbirinin
İnfazı 
615
C. Müsadere 
617
1. Genel Olarak 
617
2. Eşya Müsaderesi 
617
3. Kazanç Müsaderesi 
619
4. Müsadere Kararlarının İnfazı 
621
a. Müsaderesine karar verilmiş suç eşyasına ilişkin işlemler 
621
b. Tedavül etmeyen paralarla suç eşyası ve kazanç müsaderesinin
konusunu oluşturan malvarlığı değerleri hakkında verilen
müsadere kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler (SEY
m.18/1–c–ğ) 
621
c. Bankaya yatırılmış paraların müsadere ve iadesine ilişkin
işlemler 
622
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
623
1. Genel Olarak 
623
2. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
623
E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
625
F. Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişilere İlişkin
Güvenlik Tedbiri 
628
1. TCK’nın 57/7. fıkrası Gereğince Bağımlılara İlişkin Güvenlik
Tedbirinin İnfazı 
628
2. TCK m. 191 Kapsamında Bağımlıların Tedavisi 
630
G. Suçta Tekerrür Ve Özel Tehlikeli Suçlular 
635
1. Tekerrürün Hukuki Niteliği 
635
2. Tekerrürün Şartları 
635
3. Tekerrürün Sonuçları 
637
4. Özel Tehlikeli Suçlular 
642
5. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararlarının
infazı 
642
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 
644
1. Genel Olarak 
644
2. Tüzel Kişiler Hakkındaki Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
645
İ. Denetimli Serbestlik Tedbiri 
646
§10. İNFAZ HÂKİMLİĞİ KARARLARI VE İNFAZIN DENETİMİ
I. İNFAZ HÂKİMLİĞİ KARARLARI 
647
A. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın
Hesabında Duraksama 
647
B. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması 
650
C. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi 
655
II. İNFAZIN DENETLENMESİ 
656
A. İnfaz Hâkimliği 
656
1. İnfaz Hâkimliği 
656
2. İnfaz Hâkiminin Görevleri 
658
3. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü 
668
B. İzleme Kurulları 
673
1. Genel Olarak 
673
2. İzleme Kurullarının Oluşumu 
673
3. İzleme Kurullarının Görev ve Yükümlülükleri 
676
4. İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 
678
BİBLİYOGRAFYA 
681
DİZİN 
689