Altın Seri İdare Hukuku Prof. Dr. Ahmet Nohutçu  - Kitap
Altın Seri

İdare Hukuku

31. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
830
Barkod:
9786256805163
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
540,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İdare Hukuku kitabımızın 30. Baskısı, bir önceki 29. Baskıdan sonra ortaya çıkan aşağıdaki mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri çerçevesinde güncellenerek, genişletilerek ve baştan sona kadar dikkatle gözden geçirilerek hazırlanmıştır:
29 Aralık 2022Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 116 Sayılı Kararname dahil Tüm Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
23 Kasım 2022Tarih ve 7422 Sayılı Köy Kanunu'nda Yeni Hükümler Getiren Kanun (30 Kasım 2022 Tarihli Resmî Gazete)
16 Kasım 2022Tarih ve 7421 Sayılı Kamulaştırma, İl Özel İdaresi, Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunlarına Yeni Hükümler Getiren Kanun (26 Kasım 2022 Tarihli Resmî Gazete)
13 Ekim 2022Tarih ve 7418 Sayılı Devlet İhale ve Kamu İhale Kanunlarını Değiştiren ve Yeni Hükümler Getiren Kanun (18 Ekim 2022 Tarihli Resmî Gazete)
30 Haziran 2022Tarih ve 7415 Sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
23 Haziran 2022Tarih ve 7413 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
25 Mayıs 2022 Tarih ve 7407 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
06 Nisan 2022Tarih ve 7393 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
08 Mart 2022 Tarih ve 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanun
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdare Hukukunun Genel Esasları
.
Türkiye'nin İdari Yapısı (T.C. Devlet Teşkilatı)
.
Yerinden Yönetimler ve Türkiye'de Mahalli İdareler
.
İdari İşlemler
.
İdari İşlemlerin İcrası, İdarenin Re'sen İcra ve Re'sen Tahsil Yetkisi
.
İdarenin Sözleşmeleri: İdari Sözleşmeler ve İhaleler
.
Kamu Hizmetleri
.
Kolluk Hizmetleri
.
İdarenin Mali Sorumluluğu
.
Kamu Malları
.
Memurlar ve Diğer Kamu Personeli
.
İdare Hukukuyla İlgili Önemli ve Güncel Kanunlar
Kitabın İçindekileri
Birinci Bölüm 
İdare Hukukunun Genel Esasları 
1. İdare Kavramı 
2. Anayasada İdareye İlişkin Hüküm Ve İlkeler 
3. İdare Hukukunun Özellikleri, Kaynakları Ve Kapsamı 
4. Kamu Tüzel Kişiliği 
İkinci Bölüm 
Türkiye’nin İdari Yapısı (T.C. Devlet Teşkilatı) 
1. Anayasal Kuvvetler Ayrımı 
2. Yürütme Organ 
3. Merkezden Yönetim (Merkezi Teşkilat) 
4. Merkeze Yardımcı Kuruluşlar 
V. Merkezi Yönetimin Taşra (Çevre) Örgütü (Mülki Teşkilat) 
Üçüncü Bölüm 
Yerinden Yönetimler Ve Türkiye’de Mahalli İdareler 
1. Yerinden Yönetimler (Yerel Ve Hizmetsel Yerinden Yönetimler) 
2. Bağımsız İdari Otoriteler (Bio’lar) (Düzenleyici VeDenetleyici Kamu Kurumları) (Üst Kurullar) 
Dördüncü Bölüm 
İdari İşlemler 
1. Tanım Ve Kapsam Ve Özellikler 
2. İdari Karar Türleri 
3. İdari İşlemlerin Unsurları 
4. İdari İşlemlerdeki Hukuka Aykırılıkları Ve Müeyyideleri: Yokluk Ve Hükümsüz Kılma 
5. İdari İşlemlerin Sona Ermesi 
Beşinci Bölüm 
İdari İşlemlerin İcrası, İdarenin Re’sen İcra Ve Re’sen Tahsil Yetkisi 
1. İdari İşlemlerin İcrası (Yürütülmesi) 
2. İdarenin Re’sen Tahsil Yetkisi 
Altncı Bölüm 
İdarenin Sözleşmeleri: İdari Sözleşmeler Ve İhaleler 
1. İdari Sözleşmeler 
2. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri (Kamu İhaleleri) 
Yedinci Bölüm 
Kamu Hizmetleri 
1. Tanım Ve Kapsam 
2. Kamu Hizmetlerinin Özellikleri 
3. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerin Etkinliklerinin Farkları 
4. Kamu Hizmetlerine Egemen Olan İlkeler 
5. Kamu Hizmetlerinin Türleri 
6. Kamu Hizmetlerinin Kurulması 
7. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması 
8. Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usulleri 
Sekizinci Bölüm 
Kamulaştırma 
1. Kamulaştırmanın Tanımı Ve Kapsamı 
2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları 
3. Kamulaştırma İşleminin Sonuçları 
4. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi 
5. Kamulaştırmadan Vazgeçme 
6. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı 
7. Hasar, Doğacak Hak Ve Borçlar 
8. Kamu Kurumları Ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri 
9. Kamulaştırmada Yargı Yolu 
10. İrtifak Hakkının Kurulması 
11. İstimval (Rekizisyon) 
12. Kamulaştırmasız El Atma 
13. Geçici İşgal 
14. Devletleştirme Ve Özelleştirme 
Dokuzuncu Bölüm 
Kolluk Hizmetleri 
1. Genel Olarak Kolluk Hizmeti 
2. Kolluk Faaliyetlerinin Amacı: Kamu Düzeni 
3. Kolluk Türleri 
4. Kolluk Makamları, Amirleri Ve Kolluk Personeli 
5. Kolluk İşlemleri 
6. Kolluk Usulleri 
7. Kolluk Yetkilerinin Çatışması Ve Yarışması 
8. Kolluk Yetkisinin Sınırları Ve Hukuka Uygunluğu 
9. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi 
10. Kolluk Gözetim Komisyonu 
Onuncu Bölüm 
İdarenin Mali Sorumluluğu 
1. Genel Olarak Sorumluluk Ve İdarenin Sorumluluğu 
2. İdarenin Özel Hukuk Ve Kamu Hukukunda Sorumluluğu 
3. İdari Sorumluluktan Bahsedilebilmesi İçin Gereken Durumlar 
4. İdarenin Kusurlu Sorumluluğu (Hizmet Kusuru) 
5. Hizmet Sorumluluğu Kapsamındaki Durumlar 
6. Kusursuz Sorumluluk 
7. İdari Sorumluluğu Kaldıran Ya Da Azaltabilen Durumlar 
Onbirinci Bölüm 
Kamu Malları 
1. Mal Kavramı 
2. Kavram Olarak Kamu Malları 
3. Kamu Malı Türleri 
4. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi 
5. Kamu Mallarından Yararlanma 
6. İdarenin Özel Malları 
Onikinci Bölüm 
Memurlar Ve Diğer Kamu Personeli 
1. Personel Yönetiminin Tanımı 
2. Türk Kamu Personel Rejimi Ve Devlet Memurları Kanunu 
Onüçüncü Bölüm 
İdare Hukukuyla İlgili Önemli Ve Güncel Kanunlar 
Ekler 
Kitap Eki –1 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri 
Kitap Eki –2 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Kitap Eki –3 
Kurumların Bağlı/İlgili/İlişkili Oldukları Bakanlıklar 
Kitap Eki –4 
3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre I Ve II Sayılı Cetvellerde Yer Alan Üst Düzey Kamu Görevlileri 
Kitap Eki –5 
3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri 
Kitap Eki –6 
3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri