Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticarî İşletme Hukuku
Uluslararası Ticarî Sözleşmeler Incoterms 2010
Haziran 2015 / 2. Baskı / 832 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 149.90 TL
İndirimli: 74.90 TL (%51)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eserde, 6102 sayılı TTK ile değişikliklere uğrayan ticarî işletmenin yapıcı unsurları incelenmiştir. Ticarî işletmenin sermaye, emek ve yönetim işlevinin yanı sıra, bir de malvarlığı yönü bulunmaktadır. Ticarî işletmenin malvarlığı bütünlüğü (Fonds de commerce) satılabilmekte, kiralanabilmekte, rehnedilebilmekte, sigorta ettirebilmektedir. Ticarî işletmenin kapsamına giren maddî malvarlığının tamamı, ticarî işletmeye sürekli olmak şartı ile özgülenmiş bütün değerleri ile, tıpkı Fransız Hukuku'ndaki,"Fonds de commerce"kavramının ifade ettiği gibi; belirli bir ekonomik birimi oluşturabilmek maksadıyla, müşteri potansiyeli, ticaret unvanı, kiracılık şahsî hakkı gibi gayrimaddî unsurları da kapsamaktadır.

Eserde, tacir, esnaf, ticarî işletme rehni, haksız rekabet, rekabet hukuku, ticaret unvanı, ticaret sicili, markalar ve endüstriyel tasarımlar, faiz, acente ve câri hesap vs. ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Milletlerarası sözleşme niteliğini taşıyan sözleşmeler alanında ise, uluslararası andlaşmalar, kodlar, standart sözleşmeler, genel şartlar ve uluslararası satışlarda, Uluslararası Mal Satımına İlişkin Viyana Konvansiyonu hükümleri ile, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan ve 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS 2010 (CCI 2010) incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Ticarî İşletme ve Ticaret Fonu
Ticarî İşletme Rehni
Tacir ve Tacir Yardımcıları – Esnaf
Ticaret Unvanı – İşletme Adı
Marka – Endüstriyel Tasarım
Haksız Rekabet – Rekabet Hukuku
Acente
Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2010
Viyana Konvansiyonu – Gözetim Şirketleri
Mücbir Sebepler
Dış Ticarette Finansman Teknikleri
Barkod: 9789750233340
Yayın Tarihi: Haziran 2015
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 832
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
§ 1. TİCARET HUKUKUNDA GELİŞMELER
I. TİCARET KAVRAMI  
A. 6102/TTK ile Ticarî İşletmenin Temeline Yerleşen Ticaret Fonu Kavramı (Fonds de Commerce)  
B. Ticaret Hukuku Kavramı  
1. Ticaret Hukuku'nun, Ekonomik Girişimler Hukuku Olma Niteliği  
2. Ticaret Hukuku'nun Bağımsızlık Niteliği  
II. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN ÖZELLİKLERİ  
A. Kanunun Sistemi  
B. Kanunun Kenar Başlıkları  
C. Ticaret Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkileri  
§ 2. TİCARÎ İŞ, TİCARÎ HÜKÜM, TİCARÎ ÖRF VE ÂDET
I. TİCARÎ İŞ  
A. Ticarî İş-Âdi İş Ayırımı  
B. Ticarî İşin Tanımlanması  
1. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen İşler  
2. Ticarî İşletmeyi İlgilendiren Fiil ve İşler  
3. Taraflardan Sadece Birisi İçin Ticarî İş Niteliğini Taşıyan Sözleşmeler  
a. Sözleşmenin Ticarî İş Niteliği  
b. Kanunda Aksine Bir Hükmün Bulunmaması Gereği  
II. TİCARÎ HÜKÜM  
A. Türk Ticaret Kanunu Hükümleri  
B. Diğer Kanunlarda Yazılı Özel Hükümler  
1. Hükmün, Ticarî İşletmeyi İlgilendiren İşleme ve Fiile İlişkin Olması Gereği  
2. Hükmün, Diğer Kanunlarda Yazılı Bir Hüküm Olması Gereği  
3. Hükmün, Ticarî İşletmeyi İlgilendiren Bir Hüküm Olması Gereği  
III. TİCARÎ ÖRF VE ÂDET  
A. Örf ve Âdet Kuralının Tanımı ve Unsurları  
1. Sosyal Unsur  
2. Maddî ve Süreklilik Unsuru  
3. Müeyyide Unsuru  
B. Örf ve Âdet Kurallarının Çeşitleri  
1. Genel Örf ve Âdet Kuralları  
2. Bölgesel Örf ve Âdet Kuralları  
3. Ticarî Örf ve Âdet Kuralları  
IV. TİCARÎ SAYILMAYAN GENEL HÜKÜMLER  
§ 3. TİCARÎ DÂVA VE DELİLLERİ
I. TİCARÎ DÂVA  
A. Ticarî Dâvanın Ölçütü  
1. Nisbî Ticarî Dâvalar  
2. Mutlak Ticarî Dâvalar  
B. Bir Ticarî İşletmeyi İlgilendirmeyen Havale, Vedia ve Telif Hakkından Doğan Dâvalar  
1. Havale İşleminden Doğan Dâvalar  
2. Vedia Sözleşmesinden Doğan Dâvalar  
3. Fikir ve San’at Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Dâvalar  
C. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş Bulunan Hususlardan Doğan Hukuk Dâvaları  
D. Diğer Kanunlarda Düzenlenmiş Bulunan Konulardan Doğan Hukuk Dâvaları  
II. TİCARÎ DELİLLER  
A. 6100/Hukuk Muhakemeleri Kanununa Yapılan Gönderme  
1. Dâvacının Tacir Olmadığı Durumda, Ticarî Defterlerin de Bulunmaması  
2. Özel İspat Şartları ve Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yargıda Usûl  
B. Şirket Dâvalarında Basit Yargılama Usûlü  
1. Ticarî Dâvalar ile Ticarî Nitelikteki Çekişmesiz Yargı İşleri  
2. Senetle İspat Zorunluluğu  
§ 4. TİCARÎ BORÇ
I. ZAMANAŞIMI  
A. Zamanaşımının Başlangıcı  
B. Zamanaşımı Süreleri  
C. Zamanaşımının, Harekete Geçememek ve Tazminat Talebinde Bulunamamak Durumundaki Kişinin Aleyhine İşlemeyeceği Hususu  
1. Haksız Fiiller Alanında, Taraflardan Birinin Sorumluluğunun Söz Konusu Edilebilmesi İçin, Hukukî Bir Sonuç Yükleyen Fiil veya İlişkinin Getirdiği Unsurların İspatlanması  
2. Neden Olduğu Zarar Henüz Gerçekleşmemiş Bir Fiilin, Salt İşlenmiş Olmasının, Anılan Sürelerin Başlaması İçin Yeterli Sayılmaması  
3. Zamanaşımının Başlamasında, Zararın Meydana Gelmiş Olması ve Haksız Fiilin Bütün Unsurları ile Gerçekleşmiş Olması  
D. Alacak Hakkının Talep Edilebilirliğini Ortadan Kaldıran Bir Savunma Aracı Olarak Zamanaşımı  
1. Akdî Sorumluluk Alanında, Zamanaşımının, Borcun Muaccel Olmasından İtibaren Başlamasına Karşılık; Haksız Fiîl Sorumluluğu Alanında, Zamanaşımının, Zarar Görenin Zararı ve Bundan Sorumlu Olanı Öğrenmesi ile Birlikte Başlaması  
2. Zamanaşımı Süresinin Başlaması  
E. Zamanaşımı Süresinin Sözleşme ile Değiştirilememesi  
F. Emtianın Ayıplı Olduğu Ticarî Satışlarda Zamanaşımı  
II. TESELSÜL KARİNESİ  
A. Ticarî Bir İşe Dayalı Olarak, Borçluların Müştereken Borç Altına Girmeleri  
1. İki veya Daha Çok Sayıda Borçlunun, Bir Başka Şahsa Karşı Ticarî Borç Altına Girmiş Olması Gereği  
2. Taraflar Arasında Kurulan Borç İlişkisinin Ticarî Mahiyette Olması Gereği  
3. Müteselsil Sorumluluğun, Taraflarca Kaldırılmamış Olması Gereği  
B. Ticarî Borç Dolayısıyla Kefalet Hâlinde  
C. Sorumlulukta Teselsül  
D. Teselsül İlişkisinin, Teminat Arttırıcı Niteliği  
1. Sözleşme Borçlarında Teselsül  
a. Borçların Birbirlerinden Bağımsızlıkları  
b. Müteselsil Borçlulukta, İfa  
2. Sözleşmenin Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinden Doğan Tazminat Borcunda Teselsül  
E. Akdî Teselsül Hükümlerinin, Haksız Fiiller Alanında Meydana Gelen Müteselsil Sorumluluk Hâllerine, Uygun Olduğu Ölçüde, Kıyasen Tatbik Edilebilirliği  
1. Borçluların Durumu  
2. Müteselsil Borcun Sona Ermesi  
III. TİCARÎ SATIŞ VE TRAMPA  
A. Satış Sözleşmesinin Kısmî İfasında, Alıcının Hakları  
1. Fesih (la résiliation - ex nunc etki)  
2. Dönme (la résolution - ex tunc etki)  
B. Alıcının Temerrüde Düşmesi Hâli  
C. Taraflardan Birinin Tüketici Olduğu Ticarî Mal Satımında, Ayıp  
1. Eserin, Tamamlanarak Teslim Edilmiş Olması Gereği  
a. Eserin, Ayıplı Olması Gereği  
b. Zikr ve Vaâdolunan Vasıflardan Doğan Tekeffül Borcu  
2. Lüzumlu Vasıflardan Dolayı Tekeffül Borcu  
a. İş Sahibinin, Muayene ve İhbar Külfetlerini Zamanında Yerine Getirmiş Olması Gereği  
b. Garanti Belgesi  
D. Satın Alınan Malın veya Hizmetin Ayıplı Olduğu İtirazı  
1. Ayıplı Mal Satımında İhbarın Şekle Tâbi Olmaması ve Tüketiciye Karşı Sorumluluk  
2. Ayıplı Mal Alanında  
3. Malın Ayıplı Montajı  
a. Tüketicinin, Ayıplı Mala İlişkin Haklarını Kullanması  
aa. Ayıbın İhbarı Süresi  
bb. Ayıplı Malın Satışından Dolayı, Tüketiciye Karşı, Müteselsil Sorumluluk  
b. Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluğun, Tâbi Olduğu Zamanaşımı Süreleri  
c. Malın Taşıdığı Ayıbının İhbarının Yapıldığının İspatı Şekle Tâbi Olmaması ve Her Türlü Delille Kanıtlanabileceğinden, Tanık İfadesine de Dayanılabilmesi  
aa. İki Yıllık Zamanaşımı Süresi  
bb. Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi  
cc. Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi  
dd. Zamanaşımı Süresinden Yararlanılamayan Hâller  
§ 5. FAİZ
I. FAİZ KAVRAMI  
A. Faiz Borcunun Kaynağı  
B. Faizin Hukukî Niteliği  
II. BANKALARIN, ÖDÜNÇ VERME İŞLEMLERİNDE UYGULAYACAKLARI AZAMÎ
FAİZ ORANLARI İLE SAĞLAYACAKLARI DİĞER MENFAATLER 
 
A. Faiz, Faizin Hesaplandığı Yıllık Oran, Faiz ve Diğer Unsurlarla Birlikte Toplam Borç Tutarı ve Gecikme Faizi Oranı  
1. Sermaye Faizi ve Temerrüd Faizi  
a. Akdî ve Kanunî Sermaye Faizi  
b. Temerrüd Faizi  
c. Zamanaşımı Açısından Farklılıklar  
2. Faizin Hesaplandığı Yıllık Oran ve Hukukî Sebebine Göre Türleri  
a. Akdî Faiz Oranı  
aa. Âdî İşlerde  
bb. Ticarî İşlerde  
cc. Ödünç Para Verme İşlerinde  
b. Kanunî Faiz Oranı  
c. Temerrüd Faizi Oranı  
3. Faizin Uygulanış Şekline Göre Türleri  
a. Basit Faiz  
b. Bileşik Faiz  
aa. Âdî İşlerde  
bb. Ticarî İşlerde  
4. Yabancı Para Borcunda Faiz  
B. Temerrüd Faizi Oranının Aşırılığı İtirazı  
1. Temerrüd Faizi Oranının Sözleşme ile Belirlendiği Hâller  
2. Temerrüd Faizi Oranının Sözleşme ile Belirlenmediği Hâller  
3. Borca Mükerrer Faiz Yürütüldüğü İtirazı  
§ 6. TİCARÎ İŞLETME
I. KAVRAM VE TANIMLAR  
A. Tacir Tarafından İşletilen Ticarethâne Kavramı  
B. Tacir Tarafından İşletilen Fabrika Kavramı  
C. Tacir Tarafından Ticarî Şekilde İşletilen Diğer Müesseseler  
II. TİCARÎ İŞLETMENİN KONU EDİLDİĞİ HUKUKÎ İŞLEMLER  
A. Ticarî İşletmenin Devrinin Yazılı Şekil Şartına Bağlı Olması  
B. Ticarî İşletmenin Ayırıcı Unsurları  
1. Ticarî İşletmenin Taşıdığı, Gelir Sağlama Amacı Niteliği  
2. Ticarî İşletmenin Devamlılık Taşıması Niteliği  
3. Ticarî İşletmenin Bağımsız Bir Organizasyon Olması Niteliği  
4. Ticarî İşletmenin Alenî Bir Organizasyon Olması Niteliği  
5. Ticarî İşletmenin, Esnaf Kuruluşunun Faaliyetinin Boyutlarını Aşması Niteliği  
III. TİCARÎ İŞLETMENİN MALVARLIĞI  
A. Ticarî İşletmenin Esas ve Tâli Unsurları  
1. Ticarî İşletmenin Maddî Unsurları  
a. Tesisat  
b. Model ve Resimler  
c. İşletmenin Konusuna Giren Mallar  
d. Ticarî İşletmenin İştirâkleri Üzerindeki Hakları  
2. Ticarî İşletmenin Akçalı Olmayan Unsurları  
a. Kiracılık Hakkı  
b. Ticaret Unvanı ve Diğer Adlar  
c. İhtira Beratları ve Markalar  
B. Ticarî İşletmenin İktisadî Unsurlarının Ölçütleri  
IV. TİCARÎ İŞLETME OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  
A. Ticarî İşin Belirlenmesi Yönünden  
B. Ticarî Hüküm Kavramı Yönünden  
C. Tacir Sıfatının Belirlenmesi Yönünden  
D. Ticarî İşletmenin Varlığına Dayalı Ticarî Dâvalar Yönünden  
E. Kollektif ve Komandit Ortaklıklarda, Bu Ortaklıkların Niteliklerinden Biri Olmak Yönünden  
1. Kollektif Ortaklık  
2. Komandit Ortaklık  
F. Ticaret Siciline Dâva Edilecek Hususların Saptanması Yönünden  
G. Acente Olma Niteliğinin Belirlenmesi Yönünden  
V. TİCARÎ İŞLETMENİN HUKUKÎ İŞLEMLERE KONU OLMASI  
A. Ticarî İşletmenin Devri  
1. Ticarî İşletmeye İlişkin İktisadî Nitelikteki Unsurlar Arasında Sayılan Kiracılık Hakkının Devri  
2. Ticarî İşletmeye İlişkin İktisadî Nitelikteki Unsurlar Arasında Sayılan Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması  
3. Ticarî İşletmeye İlişkin İktisadî Nitelikteki Unsurlar Arasında Sayılan Müşteri Potansiyelinin Konu Edilememesi  
4. Ticarî İşletmeye İlişkin İktisadî Nitelikteki Unsurlar Arasında Sayılan Ticaret Unvanının Devralınması  
B. İşletmelerin Devri Hâllerinde Sicil İşlemleri  
C. Devir Sözleşmesinin Şekli  
1. Borçlandırma İşlemi  
2. Tasarruf İşlemi  
a. Ticarî İşletmenin Miras Yolu ile Kazanılması  
b. İki Ortaklığın Birleşmesi veya Bir Ortaklığın Diğerine Katılması  
VI. TİCARÎ İŞLETMELERDE TEŞKİLÂTLANMA  
A. Merkez Kavramı  
B. Şube Kavramı  
1. Merkezi Türkiye’de Bulunan Ticarî İşletmelerin Şubeleri  
2. Merkezi Türkiye Dışında Bulunan Ticarî İşletmelerin Türkiye’deki Şubeleri  
C. Şubenin Nitelikleri  
1. Şubenin, İdarî Bakımdan Merkeze Bağımlılığı  
2. Şubenin, Dış İlişkilerinde ve Faaliyetlerinde Bağımsızlığı  
3. Merkez ve Şube Arasında Uğraşı Konusu Benzerliği  
4. Merkez ve Şubenin Aynı Gerçek veya Tüzel Kişiye Ait Olması  
5. Şubenin Unvanı  
6. Şubenin Muhasebesi  
7. Şubenin Merkeze Ticarî Politika Yönünden Bağımlılığı  
8. Şubenin Malvarlığının Aidiyeti  
9. Ticaret Odalarına ve Sanayi Odalarına Kayıt  
10. Banka Şubeleri  
a. Şubelerin Dâvai  
b. Şubelerin Unvanı  
c. Türk İşletmelerine Ait Şubelerin Dâvainde Gösterilecek Unsurla  
d. Merkeze Ait Değişikliklerin, Şube Kayıtlarına Etkisi  
§ 7. TİCARÎ İŞLETME REHNİ
I. TİCARÎ İŞLETME REHNİNİN KAPSAMI  
A. Ticarî İşletme Rehni İçine Giren Unsurlar  
B. Ticarî İşletme Rehni Üzerine Birden Fazla Rehin Tesisi  
II. TİCARÎ İŞLETME REHNİNİN KURULMASI  
A. Rehin Sözleşmesi  
1. Ticarî İşletme Rehninde Taraflar  
a. Rehin Veren (Râhin)  
aa. Rehin Verenin Ehliyeti  
bb. Vekil Eliyle Yapılan Sözleşmede Yetki  
b. Lehine Rehin Verilen (Mürtehin) Kuruluşlar  
aa. Tüzel Kişiliği Haiz Sermaye Şirketi Olarak Kurulmuş Kredi Müesseseleri  
bb. Kredili Satış Yapan Gerçek ve Tüzel Kişiliği Haiz Müesseseler  
cc. Kooperatifler  
2. Rehin Sözleşmesinin Düzenlenmesi  
B. Ticarî İşletme Rehninin Meydana Gelmesi ve Dâvai  
1. Dâva Talebinin Süresi  
2. Dâva Harç ve Masrafları  
3. Ticarî İşletme Rehni Sözleşmesinin Dâvainin Şekli  
4. Dâvaden Sonra, Rehnin Diğer Sicillere Bildirilmesi  
5. Sicil Bölgesinin Değişmesi  
III. TİCARÎ İŞLETME REHNİNİN ETKİLERİ  
A. Ticarî İşletme Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  
1. Ticarî İşletme Sahibinin Hakları  
a. Tasarruf Yetkisinin Kapsamı  
b. Üçüncü Şahısların Müdahalelerinin Men’i  
2. Ticarî İşletme Sahibinin Yükümlülükleri  
a. Rehin Konusu İşletmenin Çeşitli Unsurları Üzerindeki Tasarruf Yetkilerinin Kullanılmasının Şartları  
b. Ticarî İşletmenin Rehinli (Merhun) Değerinin Korunması  
c. Ticarî İşletme Sahibinin Cezalandırılması ve Tazminata Mahkûm Edilmesi  
B. Ticarî İşletme Rehni Alacaklısının Hakları  
1. Rehin Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi  
2. Ticarî İşletme Rehni Alacaklısının Haklarının Kapsamı  
a. Üçüncü Şahsın İşletme Sahibine, İhbara Rağmen Ödeme Yaptığı Haller  
aa. Sicil Bölgesi Dışındaki Ayrı Unsurların Mülkiyetinin veya Diğer Bir Aynî Hakkın İktisabı  
bb. Rehnedilen Unsurlar Hakkında Tazminat ve Sigorta Bedelinin Ödenmesi  
b. Ticarî İşletme Sahibinin, İşletmeden Çıkan Unsur Yerine Yenisini Alma veya Eski Durumu İade Etme Hakkı  
IV- BORCUN ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI  
A. Rehnin Paraya Çevrilmesi  
1. İhtiyatî Haciz  
a. Rehnin Paraya Çevrilmesinde Uygulanan Usûl  
b. Rehnin Paraya Çevrilmesinin Kapsamı  
c. Takip Sırasında İdare ve İşletme  
2. Ticarî İşletme Rehninin Son Bulması  
a. Ticarî İşletmenin Sicilden Silinmesi  
b. Alacağın Ödenmesi  
B. Yetkili Mahkeme  
§ 8. TACİR
I. TACİRİN TANIMLANMASI VE FAALİYETLERİNİN AMACI  
A. Dağıtım İşleri  
B. Üretim İşleri  
1. Seri Üretime Geçilmekle, Kişileri Tüketime Yönlendirme Gereğinden, Doğrudan Tüketiciye Eğilme Yöntemine Geçiş  
2. Ürün, Üretici ve İmalât Kavramları  
3. Üründeki Bozukluk ve Eksikliğin Tespitinde Kabul Gören Kıstas  
C. Yönerge'ye Uyum Sağlamanın Amacı  
1. Bozuk veya Kusurlu Ürünlerden Doğan Zararın Mahiyeti  
a. Zararın, Adam Ölmesi ve Bedensel Tamlığa Verilen Zarar Olması Hâli  
b. Mala Verilen Zarar Hâli  
2. Kapsam Dışı Bırakılan Diğer Zarar Çeşitleri  
a. Dolaylı Zararlar  
b. Manevî Zararlar  
D. Üretici / İmalâtçının Kusursuz Sorumluluğu  
1. Üreticinin, Ürettiği Malın Taşıdığı Bozukluk ve Eksikliğin Neden Olduğu Zarardan Sorumlu Olması  
a. Ürünün Piyasaya Sunuluş Biçimi İtibariyle  
b. Ürünün Kullanıma Sunuluşu İtibariyle  
c. Ürünün Piyasaya Sunuluş Ânı İtibariyle  
2. Zarar Görenin İspat Yükümlülüğü  
a. Uygun İlliyet Bağı  
b. Sorumluluktan Kurtulma Yolu  
c. İşletme Sahibi Üretici / İmalâtçının Kusursuz Sorumluluğunun Kaldırılması  
d. AB ve Üye Devletin İç Hukuk Kuralları Kapsamında Öngörülen Koruma Düzenlemeleri  
e. Zamanaşımı  
3. Üretici / İmalâtçının Sorumlu Olmadığı Özel Durumlar  
a. Üretici / İmalâtçının, Ürünü Piyasaya Bizzat Sürmemiş Olduğu Hâl  
b. Üründeki Eksiklik ve Bozukluğun, Piyasaya Sunulmasından Sonra Oluşması Hâli  
c. Ürünün, Üreticiye İktisadî Menfaat Temin Etmeye Yönelik Olarak Üretilmemiş Olması  
d. Ürünün Eksiklik ve Bozukluğunun, Kamu İdaresinin Kurallarına Uymaktan Kaynaklanması  
e. Ürünün Piyasaya Sürülmesi Döneminde Mevcut Olan, Teknik ve Bilimsel Yetersizlikler  
f. Ara Malları Üreten Sanayici  
E. Zarardan, Birden Çok Kimsenin Sorumluluğu  
II. HİZMET İŞLERİ  
A. Mal Sağlama Dışında Kalan Her Türlü Faaliyet Kapsamında Hizmet Sunumu  
B. Tüketiciye Verilen Hizmetin Parasal Bir Menfaat Karşılığında Yapılması  
1. Tüketicinin Satın Aldığı Malın veya Hizmetin Asgarî ve Azamî Bedellerini, Bir Sınırlamaya Tâbi Tutmamış Olması  
2. Tasarruf Yapmak ve Geleceğini Garanti Altına Almak Amacıyla Yapılan İşlemin Tüketici İşlemi Sayılmaması  
C. Satış Sonrası Hizmetler  
D. Para veya Kredi Ticareti İşleri  
1. Kredi Kuruluşları  
a. Bankalar  
b. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Kapsamında Krediler ve Risk Grubu  
c. Kredi Açma ve Sınırları  
aa. Bankaların Krediler Açısından Genel Risk Sınırlaması  
bb. Tüketici Kredilerinin Bankalar Açısından Olumlu Etkileri  
d. Özel Finans Kuruluşu  
aa. Fon Kullandırma Yöntemleri  
bb. Özel Finans Kurumu Mensuplarına Kredi Kartı Verilmesi  
2. Finansman Şirketleri  
a. Finansman Şirketlerinin Yapamayacakları İş ve İşlemler  
b. Finansman Şirketlerinin Faaliyetleri ve Genel Sözleşme Zorunluluğu  
III. GERÇEK KİŞİ TACİR  
A. Tacir Sıfatının Unsurları  
1. Ticarî İşletmenin Varlığı  
2. Ticarî İşletmenin, Tacirin Kendi Adına İşletilmesi  
3. Ticarî İşletmenin Fiili Olarak İşletmeye Açılması Gereği  
B. Tacirde Ehliyet Sorunu ve Küçük ve Mahcurlar  
C. Ticaretten Men Edilenler  
1. Yapılan İşin Mahiyetinden ve Özelliklerinden Oluşan Yasaklar  
a. Yapılan İşin veya Sürdürülen Mesleğin Özelliğine Dayalı Yasaklamalar  
b. İşin Devlet Tekelini İlgilendirdiği Alandan Doğan Yasaklamalar  
c. Resmî Ruhsata İhtiyaç Bulunduğundan, Ruhsat Alınmaksızın Yapılamayan İşler  
2. Kişisel Hâllerden Doğan Yasaklar  
a. Vatandaş Olmamaktan Doğan Yasaklar  
b. Evli Eşlerin Meslek ve San’at İcra Etmek Konusundaki Hakları  
III. TÜZEL KİŞİ TACİR  
A. Ticarî İşletme İşleten Özel Hukuk Tüzel Kişileri  
1. Ticaret Şirketleri  
2. Ticarî İşletme İşleten Medeni Hukuk Tüzel Kişileri  
a. Derneklerde, Ticarî Şekilde İşletilen İşletme  
b. Vakıflarda, Ticarî Şekilde İşletilen İşletme  
aa. Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmelerin Dâvai  
bb. Mülhak Vakıflardan Olan Bir Vakfın Kuracağı İşletmelerin Dâvai  
cc. Medeni Kanun Hükümlerine Tâbi Vakıflar Tarafından Kurulan İşletmelerin Dâvai  
B. İşletme İşleten Kamuya Yararlı Dernekler ve Kamu Tüzel Kişileri  
1. Özel Hukuk Kişisi Kamuya Yararlı Dernekler  
a. Kamuya Yararlı Dernekler Tarafından Kurulan İşletmelerin Dâvai  
b. Kamuya Yararlı Derneğin İşlettiği Tüzel Kişiliği Bulunmayan İşletmenin Tacir Sayılması  
2. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan ve İşletilen Kuruluşlar  
a. İl Özel İdaresi, Belediye ve Köy Kamu Tüzel Kişilikleri Tarafından Kurulabilen İşletmeler  
aa. Devlet Kamu Tüzel Kişiliği Tarafından Kurulan Kuruluşlar  
bb. KHK/233 ile Getirilen Düzenlemenin Kapsamı ve Amacı  
cc. Kamu İktisadî Teşebbüsleri  
aaa. Kurulması  
bbb. Nitelikleri  
ccc. Organları  
ddd. Teşebbüslerin Amaç ve Faaliyet Alanları  
eee. Mâli Hükümler  
i. Teşebbüslere Ait Mâli Hükümler  
ii. Teşekküllere Ait Mâli Hükümler  
iii. Kuruluşlara Ait Mâli Hükümler  
dd. Müesseseler  
aaa. Kurulması  
bbb. Nitelikleri  
ccc. Organları  
ee. Bağlı Ortaklıkla  
aaa. Kurulması  
bbb. Uygulanacak Hükümler  
ccc. Bağlı Ortaklık Denetçilerinin Seçimi  
ff. İştirâkler  
aaa. İştirâklerin Kurulması ve Nitelikleri  
bbb. İştirâklerin Yönetimi  
IV. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  
A. Tacir ve Tüketici İşlemi, Tarafların Sıfatı İtibariyle TKHK Uygulanmasının Gerekip Gerekmediği  
B. Tacir Sıfatının Başlaması ve Sona Ermesi  
1. Tacir Sıfatının Başlaması ve İspatlanması  
2. Tacir Sıfatının Sona Ermesi  
a. Gerçek Kişi Tacirler Hakkında  
b. Tüzel Kişi Tacirler Hakkında  
C. Tacir Sıfatının Getirdiği Sonuçlar  
1. Tacirlerin İflâsa Tâbi Olmaları  
a. Ticareti Terk Eden Eski Tacir  
aa. Kollektif Ortaklıklarda Şirketin ve Koşulları Varsa Ortaklarının İflâsı  
bb. Komandit Ortaklıklarda, Şirketin ve Komandite Ortakların İflâsı  
b. Bankaların İflâsında, Şahsî Sorumluluk  
c. Tacir Gibi Sorumlu Olanların İflâsı  
d. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin İflâsı  
2. Tacirin, Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak Zorunluluğu  
3. Tacirin, İşletmesini Ticaret Siciline Kaydettirmek Zorunluluğu  
4. Tacirin, Ticarî Defter Tutmak Yükümlülüğü  
5. Tacirin, Basiretli Bir İş Adamı Gibi Davranması Yükümlülüğü  
6. Tacirler Arasında İhtar ve İhbarların Şekli  
7. Ticaret Karinesi  
a. Tacir Tüzel Kişilerin Borçlarının Niteliği  
b. Gerçek Kişi Tacirin Borçlarının Niteliği  
aa. Tacirin, Ticarî İşletmesine Dönük Olmayan İşlemleri  
bb. Tacirin Yaptığı İşlemin Ticarî Olmaması  
8. Tacirin Ücret İsteme Hakkı  
9. Tacirin Faiz İsteme Hakkı  
10. Fatura ve Teyid Mektubu  
a. Tacirin Fatura Verme Zorunluluğu  
b. Faturaya İtiraz  
c. Teyid Mektubu  
11. Ücret ve Cezanın Tenkisi  
12. Tacirler Yönünden Hapis Hakkı  
§ 9. ESNAF
I. ESNAF OLMANIN KOŞULLARI  
A. Esnafın, Gezici veya Sabit Olarak Ticaret Yapması  
B. Esnafın İktisadî Faaliyetinin, Bedenî Çalışmasına Dayanması  
C. Esnafın Kazanç Seviyesi  
D. Esnafın İştigâl Alanı Olarak, San’at veya Ticaretle Uğraşması  
II. ESNAF OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  
A. Esnafın, Tacirden Farklılığı  
B. Esnaf Olmanın Özellikleri  
1. Esnafın, İflâsa Tâbi Olmaması  
2. Esnafın Ticaret Unvanının, Dâvaya Tâbi Olmaması  
3. Esnafın Ticaretinin, Sermayesi ile Birlikte Vücut Çalışmalarına Dayanması  
4. Esnafın Ticaretinden Sağladığı Kazancının Gelenek ve Teamüllere Göre Değerlendirilmesi  
5. Esnafın Ticarî Defter Tutmak Yükümlülüğünün Bulunmaması  
C. Esnafa Uygulanan, Tacire İlişkin Hükümler  
1. Esnafın Ücret İsteme Hakkı  
2. Esnafın İşletme Adı Kullanması  
3. Esnafın, Yaptığı Ticaret Nedeniyle Doğan Hapis Hakkı  
III. ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KAPSAMINDA, ODA, BİRLİK, FEDERASYON VE KONFEDERASYONU  
§ 10. TİCARET SİCİLİ
I. TİCARET SİCİLİNİN AMACI VE İŞLEVİ  
A. Ticaret Sicilinin, Tacirin Hukukî Durumunu Saptama İşlevi  
B. Ticaret Sicilinin, Üçüncü Kişileri Aydınlatma İşlevi  
C. Ticaret Sicilinin Bağlı Olduğu, Açıklık İlkesine Dönük İşlevi  
D. Ticaret Sicilinin, Tacirin Kazanılmış Haklarını Koruma İşlevi  
II. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLÂTI VE DENETİMİ  
A. Kuruluş ve Müdürlüğün İş Çevresi  
1. Sicil Kayıtlarının Tutulması, Erişim Hakkı ve Belge Verilmesi  
2. Veri Güvenliği  
3. Sicil Kayıtlarına Erişim Hakkı  
B. Aleniyet  
C. Harç Mükellefiyeti  
III. TESCİL MÜKELLEFİYETİ VE TİCARÎ İŞLETME  
A. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Unvan ve İşletmelerini Dâva Ettirme Mükellefiyeti  
B. Dâvain Şartlarına İlişkin Genel Hükümler  
1. Kollektif Şirketlerde  
2. Anonim Şirketlerde  
3. Limited Şirketlerde  
C. Dâva Edilecek Unsurların Bulunduğu Yer ve Delilleri  
D. Dâva Talebinde Bulunmaya Yetkili İlgililer  
IV. DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİLİ VE KAYITLARIN SİLİNMESİ  
A. Unvan Dâvaine Ait Suçların, Cumhuriyet Savcılığına İhbarı  
B. İhtar ve İnzibatî Ceza Hâlleri  
C. Değişikliklerin Kayıt Ettirilmemesi ve Kaydın Sildirilmemesi Hâlinde Yapılacak Muamele  
D. Sicil İşlerinde Üçüncü Şahsın Müracaatı ve Sonuçları  
E. İşletme Merkezinin Sicil Dairesinin Değiştirilmesi  
F. Yabancı Memleketteki İşletme Merkezinin, Türkiye'ye Taşınması  
V. İFLÂSLAR VE RE’SEN KAYIT SİLMELER  
A. İflâs Hâlinde Dâva  
B. İflâsın Kaldırılması veya Tasfiyenin Tatili  
C. İflâsın Kapanması  
§ 11. TİCARET UNVANI
I. TİCARET UNVANININ TANIMLANMASI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ  
A. Ticaret Unvanının Tanımlanması  
1. Ticarî İşletmenin ve Tacirin, Ticarî ve Hukukî Yanı  
2. Ticarî İşletmenin ve Tacirin, Ticarî ve İktisadî Yanı  
B. Ticaret Unvanının Hukukî Niteliği  
1. Ticarî İşletmeden Bağımsız Bir Maddî Değeri Olmayan, Ticarî İşletmeye Bağlı ve Tâbi Bir Malvarlığı Değeri  
a. Mülkiyet Hakkı Teorisi  
b. Kişiye Bağlı Hak Teorisi  
c. Karma Hak Teorisi  
2. Ticaret Unvanının Şekli ve Dâvai  
a. Ticaret Unvanının Şekli  
aa. Gerçek Kişi Tacirlerde, Ticaret Unvanı  
bb. Tüzel Kişi Tacirlerde, Ticaret Unvanı  
aaa. Ticaret Şirketlerinde  
bbb. Diğer Tüzel Kişiliklere Ait İşlemlerde ve Donatma İştirâkinde  
b. Ticaret Unvanının Dâvai  
II. TİCARET UNVANININ KULLANILMASININ SÜREKLİLİĞİ VE DEVRİ  
A. Ticaret Unvanının Kullanılma Zorunluluğu  
1. Ticaret Unvanının, Merkez Ticarî İşletme Kapsamında Kullanımı  
2. Ticaret Unvanının, Şube Ticarî İşletme Kapsamında Kullanımı  
B. Ticaret Unvanının Sürekliliği  
C. Ticaret Unvanının Devri  
1. İşletmenin Bir Gerçek Kişi Tacirden, Diğer Bir Gerçek Kişi Tacire Devri Hâlinde  
a. İşletmenin, Unvanla Devri  
b. İşletmenin, Unvan Dışında Devri  
2. İşletmenin, Gerçek Kişi Tacirden, Bir Ortaklığa Devri  
3. Ticaret Şirketinin Bir Gerçek Kişiye Devri Hâlinde  
III. TİCARET UNVANININ KORUNMASI VE TECAVÜZE KARŞI MÜEYYİDELER  
A. Ticaret Unvanı Üzerinde, Sahibine Tanınan Tekel Hakkı  
1. Gerçek Kişi Tacirin, Ticaret Unvanına İlişkin Tekel Hakkı  
2. Tüzel Kişi Tacirin, Ticaret Unvanına İlişkin Tekel Hakkı  
B. Ticaret Unvanına Tecavüze Karşı Uygulanan Müeyyideler  
1. Hukuk Dâvaları ve Müeyyideleri  
2. Ceza Dâvaları ve Ceza Müeyyideleri  
§ 12. İŞLETME ADI
I. İŞLETME ADININ TANIMLANMASI VE TESCİLİ  
A. İşletme Adının Tanımlanması  
B. İşletme Adının Dâvai ve İlânı  
C. Tacirin, İşletme Adı Üzerinde Tekel Hakkı  
D. İşletme Adının Devri  
E. İşletme Adına İlişkin Hükümlerin, Esnafa Uygulanması  
II. İŞLETME ADINA YAPILAN TECAVÜZLERE KARŞI UYGULANACAK MÜEYYİDELER  
A. İşletme Adına Tecavüz Edilen Kimsenin Haklar  
B. Dâva ve Kayıt Hakkında Kötüniyetle Hareket Eden Tacir Hakkında Ceza Dâvaları ve Ceza Müeyyideleri  
§ 13. MARKALARIN KORUNMASI
I. MARKALARIN KORUNMASI İLE İZLENEN AMAÇ VE KHK/556 KAPSAMI  
A. Markanın İçereceği İşaretler  
B. Marka Başvurusu ve Ekleri  
1. Garanti Markaları ve Ortak Markalar  
a. Garanti Markaları  
b. Ortak Marka  
2. Teknik Yönetmelikte Yapılacak Değişiklikler  
C. Rüçhan Hakkı ve Markanın Dâvai  
1. Milletlerarası Sözleşmelere Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları  
a. Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları  
b. Başvurunun Yayınlanması  
c. Enstitü Kararlarına İtiraz  
2. Dâva İşlemleri  
a. Markanın Koruma Süresi ve Marka Dâvainin Yenilenmesi  
b. Marka Dâvainden Doğan Hakların Kapsamı  
c. Markanın Kullanılması  
II. MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER VE HAKKIN SONA ERMESİ  
A. Markanın Hukukî İşlemlere Konu Olması  
1. Markanın Devri  
2. Markanın Teminat Olarak Gösterilmesi  
3. Markanın Haczi  
4. Markanın Lisans Sözleşmesine Konu Olması  
a. Lisans Şartları  
b. Marka Sahibi ile Lisans Sahibi Arasındaki İlişki  
B. Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkının Sona Ermesi  
1. Markanın Hükümsüzlüğü  
a. Marka İçeriği Kapsamına Girmeyen İşaretler Kapsamında Hükümsüzlük Hâlleri  
b. Marka Dâvai Alanında, Nisbî Red Sebebi Sayılan Hâller Kapsamında Hükümsüzlük  
c. Markanın Kullanılmasına Aykırılık Hâlleri Kapsamında Hükümsüzlük  
d. Markanın Teknik Yönetmeliğe Aykırı Surette Kullanılması Kapsamında Hükümsüzlük  
2. Marka Hakkının Sona Ermesi  
a. Sona Ermenin Sebepleri  
b. Marka Hakkından Vazgeçme  
III. MARKA HAKKINA TECAVÜZ DURUMLARI VE DÂVA YOLLARI  
A. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  
B. Marka Sahibinin Talepleri  
1. Tazminat Talebi  
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  
C. Marka Hakkına Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dâva ve Şartları  
1. Delillerin Tespiti Dâvası  
2. İhtiyatî Tedbir Talebi  
§ 14. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI
I. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI İLE İZLENEN AMAÇ VE KHK/554 KAPSAMI  
A. Korumanın Kapsamı  
1. Tasarım Koruma Şartları  
a. Kamu Düzenine ve Genel Ahlâka Aykırı Tasarımlar  
b. Korumanın Kapsamının Belirlenmesi ve Süresi  
2. Hak Sahibi, Yetkileri, Sınırlandırma ve Gasp  
a. Hak Sahipliği  
aa. Hizmet İlişkisinde Hak Sahipliği  
bb. Üniversite Mensuplarının Tasarımları  
b. Tasarımın Gasp Hâli  
c. Tasarım Hakkının Sınırlandırılması  
B. Tasarım Hakkının Dâvai, Yenilemesi ve İtirazlar  
1. Başvuru ve Şartları  
a. Çoklu Başvuru  
b. Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları  
c. Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları  
2. Dâva Usulü, Yenileme ve İtiraz  
a. İnceleme  
b. Dâva ve Yayınlama  
c. Yenileme  
d. İtiraz  
II. BAŞVURU VE TESCİLDEN DOĞAN HAKKIN DEVRİ VE İNTİKALİ; REHİN HAKKI TESİSİ, HACZİ VE LİSANS SÖZLEŞMELERİ  
A. Devir ve İntikâl, Rehin ve Haciz  
B. Lisans  
C. Tasarımın Hükümsüzlüğü ve Tasarım Hakkının Sona Ermesi  
1. Tasarımın Hükümsüzlüğü  
2. Tasarımdan Doğan Hakkın Sona Ermesi  
III. TASARIM HAKKINA TECAVÜZ VE TECAVÜZ HÂLİNDE HUKUK DÂVALARI  
A. Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  
B. Tasarım Sahibinin Talepleri ve Hukuk Dâvalarında Yetkili Mahkeme  
1. Tasarım Hakkı Sahibinin Zararının Tazmini  
a. Yoksun Kalınan Kazanç  
b. Tasarımın İtibarı  
2. İhtisas Mahkemeleri  
a. Tasarımdan Doğan Haklara Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dâva ve Şartları  
b. Delillerin tespiti Dâvası ve İhtiyatî Tedbir Talebi  
c. Gümrüklerde El Koyma  
§ 15. HAKSIZ REKABET
I. HAKSIZ REKABETİN HUKUKÎ YAPISI  
A. Haksız Rekabetin Tespitinin Yarar ve Amaçları  
B. Haksız Rekabetten Doğan Zararının Tazmini  
II. ADÎ İŞLER KAPSAMINDA, HAKSIZ REKABET  
A. Adî İşlerde, Haksız Rekabetin Varlığının Şartları  
1. Olayda, Dürüstlük Kuralına Aykırı Bir Davranış Şeklinin Varlığı  
2. Davranışa Dayalı Olarak, Müşterilerin Azalması veya Azalma Tehlikesinin Bulunması  
3. Dürüstlük Kuralına Aykırı Hareket ile, Meydana Gelen Tehlike Arasında Uygun İlliyet Bağı  
B. Haksız Rekabetin Hükümleri  
1. Müşterilerin Azalma Tehlikesi Hâlinde  
2. Haksız Rekabetin Sürdürülmesi Hâlinde  
3. Zararın Meydana Gelmesinde, Haksız Rekabette Bulunanın Kusurunun Varlığı Hâlinde  
4. Haksız Rekabette Bulunandan, Elde Ettiği Kârı İsteme Hakkı  
III. TİCARÎ İŞLER KAPSAMINDA, HAKSIZ REKABET  
A. Ticarî İşler Alanında, Haksız Rekabetin Şartları  
1. İktisadî Faaliyetin Serbestliğinin Kötüye Kullanılmış Olması  
a. İktisadî Rakibin Korunması Amacı  
aa. Kötüleme  
bb. Gerçeğe Aykırı Bilgi Vermek  
cc. Yanlış ve Yanıltıcı Bilgi Vermek  
aaa. Kişinin, Kendi Kişisel Durumu Hakkında Yanlış ve Yanıltıcı Bilgi Vermesi  
bbb. Kişinin, Üçüncü Kişi Hakkında Yanlış ve Yanıltıcı Bilgi Vermesi  
dd. Sahibi Olmadığı Unvana veya Sahibi Olmadığı Niteliklere Sahip Görünmek  
ee. İltibaslar Meydana Getirmek  
aaa. İltibasın Koşulları  
bbb. İltibas Yöntemleri  
ff. Üçüncü Şahısların Çalıştırdığı Kimseleri, Görevlerini İhlâle Yöneltmek  
gg. Kişinin Yardımcılarını Kandırmak Suretiyle, Ticarî Sırlarını Öğrenmek  
hh. İyiniyet Kurallarına Aykırı Surette Elde Ettiği Ticarî Sırları Kullanmak  
ii. Başkalarını Kandırmaya Dönük İyihâl Bildirimlerinde Bulunmak  
jj. İş Hayatının Gerektirdiği Şartlara Muhâlefet Etmek  
b. Müşterilerin Korunması Amacı  
aa. Tespit Dâvası  
bb. Önleme (Men) Dâvası  
cc. Hukuka Aykırı Durumun Ortadan Kaldırılması (Ref'i) ve Düzeltme (Tashih) Dâvası  
dd. Maddî Tazminat Dâvası  
ee. Manevî Tazminat Dâvası  
c. Meslek Kuruluşlarının Korunması  
d. Ulusal İktisadî Hayatın Korunması  
2. Rekabet Serbestliğinin, İyiniyet Kurallarına Aykırı Surette Kötüye Kullanılmış Olması  
3. Başkasının, İktisadî Faaliyetlerinin Zarar Görmesi veya Tehlike Altına Girmesi  
4. Taraflar Arasında Rekabet İlişkisinin Varlığına Gerek Bulunmaması  
a. Aralarında Rekabet İlişkisi Bulunmayanlar Arasında, Haksız Rekabet Hâli  
b. Rakip veya Üçüncü Kişi Olarak, Dâva İkame Edebilecek Kimse  
B. Haksız Rekabet Dâvalarının Belirleyici Unsurları  
1. Haksız Rekabet Dâvasında, Dâvacı Taraf  
a. Rakipler  
b. Müşteriler  
c. Meslekî ve İktisadî Kuruluşlar  
d. Üçüncü Kişiler  
2. Haksız Rekabet Dâvasında, Dâvalı Taraf  
a. Fail  
b. Üçüncü Kişiler  
c. Basının Sorumluluğu  
d. Haksız Rekabete Konu Olan Malları Edinen Kişiler  
3. Mahkeme Kararının İlânı, Zamanaşımı ve İhtiyatî Tedbir Kararları  
a. Mahkeme Kararının İlânı  
b. Zamanaşımı  
c. İhtiyatî Tedbir Kararları  
d. Cezayı Gerektiren Haksız Rekabet Fiilleri  
§ 16. REKABET HUKUKU
I. YASAKLANAN FAALİYETLER  
A. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar  
1. Muafiyet  
2. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması  
3. Birleşme veya Devralma  
B. Kurulun Yetkileri  
1. Menfi Tespit  
2. İhlâle Son Verme  
a. Anlaşma, Birleşme ve Devralmaların Kurula Bildirilmesi  
b. Birleşme ve Devralmanın Kurula Bildirilmemesi  
c. Muafiyet ve Menfi Tespit Kararlarının Geri Alınması  
3. Kurul’un Bilgi İsteme ve Yerinde İnceleme Yetkisi  
4. İdarî Para Cezaları  
II. KURULUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA, ÖNARAŞTIRMA USÛLÜ  
A. Kurulun Soruşturmaya Başlaması  
1. Delillerin Toplanması ve Tarafların Bilgilendirilmesi  
a. Tebligat ve Cevap Verme  
b. Sözlü Savunma Toplantısı  
2. Nihaî Karar  
B. Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları  
1. RKHK Hükümlerine Aykırı Anlaşma ve Kararların Hukukî Niteliği  
2. Tazminat Hakkı  
III. REKABET HUKUKU ALANINDA SPORTİF FAALİYET VE DÜZENLEMELERİN İKTİSADÎ VE TİCARÎ ETKİLERİ  
A. Spor Kulübü Derneklerinin Kurdukları Şirketler Aracılığı ile Yapılan Ticarî Faaliyetler  
1. Sportif Etkinliklerin Organizasyonu  
a. Hâkim Durumun Etkileri  
aa. Spor Faaliyetlerinin Organizasyonunda, Etkili Rekabet Yokluğundan Doğan Hâkim Durum  
aaa. Sportif Faaliyet Düzenleyicisi Kuruluşun, Alanında Tekel Sahibi Olması Gereği  
bbb. Devlet veya Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Sağlanan Yardımlar  
bb. Organizasyon Kuruluşunun Tekel Hakkının Dayanağı Olarak, Verilerden Doğan Sonuçlar ve İzlenen Amaç Kıstasları  
cc. Sportif Alanda Tekel Kavramının, Hukukî Tekel Hakkından Farklılığı  
aaa. Belirli Bir Piyasada Hâkim Durumdan Yararlanan Kuruluşun Uymak Zorunda Olduğu Hukukî Düzenlemeler  
bbb. Spor Müsabakalarını Düzenlemekle Yükümlü Kuruluşun, Üye Kulüplerle Olan İlişkisi  
ccc. Spor Müsabakalarını Düzenlemekle Yükümlü Kuruluşun, Seyircilerle Olan İlişkisi ve Suiistimallerin Önlenmesi  
b. Sportif Faaliyetin Düzenlenmesi  
2. Oyuncular ile İlişkiler  
a. Sporcuların, Kartelleşmenin Etkileri Kapsamında Durumları  
b. Sporcuların, Borçlar Hukuku İlkeleri Kapsamında Durumları  
c. Sportif Yarışmalara Katılma Hakkı ve Kişilik Hakları  
aa. Sporcunun İktisadî Özgürlüğünün, Kişilik Haklarına Aykırılık Ölçüsünde Sınırlandırılması  
bb. Kişilik Haklarına Karşı Yapılan Saldırının, Kişilik Haklarını Zedeleyici Mahiyette Vahim Olması Gereği  
aaa. Kişilik Haklarına Karşı Yapılan Saldırının, Haklılığı Doğrulanamaz Nitelikte Olması Gereği  
bbb. Gerçek Bir İktisadî Özgürlük Sınırlandırmasının Olması Gereği  
IV. SPORTİF ALANDA, HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞLARDAN DOĞAN SORUMLULUĞUN SONUÇLARI  
A. Sportif Faaliyet ve Organizasyonların, Kendilerine Özgü Hukukî Kuralları ve Yargılama Kurumları  
1. Sportif Faaliyet ve Organizasyonların, Kendilerine Özgü İdarî/Disiplin Kuralları  
a. Sportif Kuruluşlara Özgü Normlar  
aa. Disiplin Cezaları  
bb. İdarî Cezalar  
b. Sportif Faaliyetin Ait Bulunduğu Alana Özgü Müşterek Kurallar ve Spor Kulüpleri Derneklerinin Tüzükleri  
aa. Spor Dalına Özgü Teknik Kurallar  
bb. Spor Dalına Özgü, Özel Kurallar ve Özel Düzenlemeler  
c. Sportif Müsabaka Konusu Oyunları İlgilendiren Alanda Oluşturulan Kuralların, Devlet Mahkemelerinin Görev ve Yetki Alanı Dışında Kalan, Kendine Özgü Niteliği  
2. Sportif Alanda Meydana Gelen İhtilâfın Yargılanmasında, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi  
a. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin Yargı İşlevi  
aa. Olağan Tahkim Yollarının Uygulanmasında (Procédure Ordinaire)  
bb. Temyizen İtiraz Yollarının Uygulanmasında (Procédure D’appel)  
b. Sportif Kuruluşlar Tarafından Alınan Kararların Uygulanmasından Doğan İhtilâflar Alanında  
aa. Karara Karşı Başvurulan İtiraz Yönteminin Usûlü ve Başvuru Dilekçesi  
bb. Temyiz Nedenleri Kapsamında, Delillerin Gereği Gibi Değerlendirilmemiş Olması Türünden Eksik İnceleme, Yetkisizlik İtirazı, Savunma Hakkının Engellenmesi ve Kamu Düzenine Aykırı Bir Kararın Alınması  
c. Sportif Faaliyetten Doğan ve Devlet Yargısı ile Spor Disiplin Kuralları Tarafından Ayrı Ayrı Cezalandırılmaya Açık ve “Ne bis in idem” İlkesine Ters Düşmeyen Fiiller  
aa. Ne bis in idem İlkesinin, Çifte Cezalandırmayı Engellemediği Durum  
bb. Seyircilerden Kaynaklanan Taşkınlıklar ve Hooliganizm  
B. Sportif Faaliyetler Alanında, Genel Hukuk Kurallarının Uygulama Alanı ve Genel Mahkemelerin Görevi  
1. Sportif Faaliyetten Doğan Sorumluluk ve Adlî Yargı Yöntemleri  
a. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Alanında  
b. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk Alanında  
2. Devlet Tarafından Uygulan Genel Hukuk Kuralları ile, Sportif Organizasyonun Kendine Özgü Hukuk Sistemi Kurallarının Yarışması  
a. Sportif Yarışmalara Katılma Hakkı ve Kişilik Hakları  
aa. Sporcunun Ekonomik Özgürlüğünün, Kişilik Haklarına Aykırılık Ölçüsünde Sınırlandırılması  
aaa. Kişilik Haklarına Karşı Yapılan Saldırının, Kişilik Haklarını Zedeleyici Mahiyette Vahim Olması Gereği  
bbb. Kişilik Haklarına Karşı Yapılan Saldırının, Haklılığı Doğrulanamaz Nitelikte Olması Gereği  
ccc. Gerçek Bir Ekonomik Özgürlük Sınırlandırmasının Olması Gereği  
bb. Sportif Faaliyet ve Organizasyonlara Sağlanan Yüksek Mâli Menfaatlerin Artması Karşısında, Devlet Yargısına Duyulan İhtiyaç  
aaa. Spor Alanında, Sosyo-Ekonomik Cazibenin Artması  
bbb. Sportif Kuruluşların, Sportif Faaliyeti Koruyucu Nitelikte ve Şiddeti Giderek Artan İdarî Yaptırımları  
ccc. Hak Arama Zihniyetinin, Genel Olarak Artış Göstermesi  
b. Sportif Olaydan Doğan İhtilâfın, Gerektirdiği Yargı Merciinin, Somut Olayın Niteliklerine Uygun Olarak Seçilmesi  
aa. Kişilik Haklarının, Hukuka Aykırılık Ölçüsünde Sınırlandırılmasının Kabul Görebilmesi İçin, Haklı, Uygun ve Gerekliliği Doğrulanabilir Bir Gerekçeye Dayanması Gereği  
bb. Kişilik Haklarına Aykırılığın Tespiti ve Dâvalar  
3. Farklı Devletlerin Sporcularının Sportif Rekabeti Esnasında Meydana Gelen Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Hukuk Seçimi ve Normlar İhtilâfı  
a. Genel Hukuk Kurallarının, Sportif Faaliyetlere Doğrudan Uygulanan Spor Mevzuatının Tamamlayıcısı Olma Niteliği  
b. Oyun Kuralı ile Hukuk Kuralının Kısmen ve Birlikte Uygulanması veya Yetki Paylaşımı  
aa. Sportif Kuruluşlar ve Federasyonlar Tarafından Uygulanan Kuramların, Gerçek Hukukî Norm Olmaması ve Sportif Alanda Kural Koymak İşinin Devletin Yasama Alanı ve Düzenlemesi Dışında Bırakılmış Olması  
bb. Yabancı Devlet Politikasına İlişkin Unsurların, Sportif Olayın Yargılanmasında Yer Almayacağı Esası  
c. Devletin Anayasal Kuralları ile Çelişkili Uluslarüstü Nitelikli Sportif Kurum Kuralının Çatışması  
d. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin veya Ulusal Federasyonların Kararlarına Karşı, Ulusal Yargı Yolları  
C. Doping Kullanımında Uygulanan Müeyyidenin Mahiyeti  
1. Sporda Doping Unsurunun Tanımlanması  
2. Doping Kullanımına Karşı Uygulanan Müeyyidelerin, Kişilik Haklarının Korunması Açısından Kullanılan Yaptırımlar Kapsamında Yer Alması  
a. Doping Maddesi Kullanımına Karşı Mücadele ve Caydırıcılık  
b. Doping Kontrolü ve Kullanımının Müeyyidesi  
c. Doping Maddesi Kullanımında, Yargılama Alanında Yetki Yarışması  
aa. Doping Maddelerinin Kullanımıyla Mücadele Kurallarının İhlâli Yöntemleri  
bb. Hekime Verilmesi Gerekli Yükümlülükler  
3. Asliye Mahkemesi Yetkisine Verilmesi Gerekli İnceleme İzni  
a. Doping Maddesini Kullanan Sporcuya ve Maddeyi Temin Edene, Farklı Müeyyide Uygulanması  
b. Müeyyidenin Mahiyeti  
§ 17. TİCARÎ DEFTERLER
I. TACİRİN DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
A. Tacirin Defter Tutma Sorumluluğunun Kapsamı ve Niteliği  
B. Tacirin Defterleri Tasdik Ettirme ve Beyanname Verme Mükellefiyeti  
II. ÇEŞİTLİ DEFTERLER  
A. Yevmiye Defteri  
B. Defteri Kebir  
C. Envanter Defteri  
1. Envanteri Kolaylaştırıcı Yöntemler  
2. Bilânço  
D. İşletme Hesabı Defteri  
1. Defter ve Hulâsa  
2. Emtia Envanteri  
3. Pay Defteri  
E. Karar Defteri  
III. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT KUVVETİ  
A. Kesin Delil  
B. Yemin  
1. Sahibinin Aleyhinde  
2. Sahibinin Lehinde  
3. Diğer Tarafın Aleyhinde  
§ 18. CÂRİ HESAP
I. CÂRİ HESAPTA TİCARÎ SENETLERİN YERİ  
A. Hesap Bakiyesinin Tespiti  
B. Faiz  
II. CÂRİ HESABIN SONU  
A. Bakiye ve Haciz  
B. Sözleşmenin Feshi ve Zamanaşımı  
§ 19. TACİR YARDIMCILARI
I. TACİRE BAĞIMLI OLARAK ÇALIŞAN TACİR YARDIMCILARI  
A. Temsil Yetkisine Sahip Olan Tacir Yardımcıları  
B. Temsil Yetkisine Sahip Olmayan Tacir Yardımcıları  
II. TACİRDEN BAĞIMSIZ SURETTE ÇALIŞAN TACİR YARDIMCILARI  
§ 20. TİCARÎ TEMSİLCİ
I. TİCARÎ MÜMESSİLİN NİTELİKLERİ  
A. Ticarî İşletmede, Sadece Belirlenmiş Yetkilere Sahip Yöneticisi Olma Niteliği  
B. Ticarî Mümessilin Atanmasının Şekli  
II. TİCARÎ MÜMESSİLİN YETKİLERİ  
A. Ticarî Mümessile Yetki Verilmesi ve Verilen Yetkinin Geri Alınması  
1. Ticarî İşletme Sayılmayan Kuruluşlarda, Yetkinin Verilmesi  
2. Ticarî İşletme Bünyesinde, Yetkinin Verilmesi  
3. Verilen Yetkinin Geri Alınması  
B. Ticarî Mümessilin Temsil Yetkisinin Kapsamı  
C. Ticarî Mümessilin Temsil Yetkisinin Daraltılması  
D. Ticarî Mümessilin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  
E. Ticarî Mümessilin Rekabet Yapma Yasağı  
§ 21. TİCARÎ VEKİL
I. GENEL YETKİLİ TİCARÎ VEKİLLER  
A. Genel Yetkili Ticarî Vekillerin Yetkileri  
B. Ticarî Vekilin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi ve Rekabet Yasağı  
II. DİĞER TACİR YARDIMCILARI  
A. Mağaza Satış Memurlarının Yapabildikleri İşler  
B. Mağaza Satış Memurlarının Yapamadıkları İşler  
C. Mağaza Satış Memurunun Yetkisinin Sona Ermesi ve Rekabet Yasağı  
III. GEZİCİ TACİR MEMURLARI  
A. Gezici Tacir Memurunun Yetkileri  
B. Gezici Tacir Memurunun Yetkisinin Sona Ermesi ve Rekabet Yasağı  
§ 22. KOMİSYONCULUK
I. ALIM/SATIM KOMİSYONCULUĞU  
II. TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU  
A. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Yükümlülükleri ve Hakları  
1. Özen Gösterme Borcu  
2. Ücret Hakkı  
3. Hapis Hakkı  
B. Komisyon İşinin Sona Ermesi ve Dâva Zamanaşımı  
§ 23. ACENTE
I. ACENTENİN YETKİLERİ  
A. Acentenin Kabza İlişkin Yetkisi  
B. Acentenin Sözleşme Yapabilme Yetkisi  
C. Yetkisizlik  
II. ACENTENİN BORÇLARI  
A. Haber Verme Borcu  
B. Önleyici Tedbirler  
III. ACENTENİN HAKLARI  
A. Fevkalâde Masrafların Tazmini  
B. Hapis Hakkı  
C. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  
§ 24. ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELER
I. ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN 2010 YILI TESLİM ŞEKİLLERİ  
A. 2010 Yılı INCOTERM (CCI 2010) ile Getirilen Yenilikler  
B. Risklerin Denetimi ve Yönetimi  
C. INCOTERM 2010 (CCI 2010) Normlarının Kullanılma Tarzı  
1. Satım Sözleşmesinin Ayrıntılarının Belirlenmesi  
2. Taraflar Arasında Uygulanacak Olan Uygun INCOTERM Tipinin Seçilmesi  
3. Gönderilen Emtianın Teslim Yerinin veya Limanının Belirlenmesi  
D. INCOTERM 2010 (CCI 2010), Karayolu, Havayolu, Demiryolu, Çok Araçlı Taşımacılık Normları  
1. EXW - Ex Work: Ticarî İşletmede (Fabrikada / İş Yerinde) Teslim  
2. FCA - Free Carrier … Named Place: Taşıcıya Masrafsız Teslim, Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim  
3. CPT - Carriage Paid to … Named Port of Destination: ... Kadar Navlun Ödenmiş Teslim  
4. CIP - Carriage and Insurance Paid to ... Named Place of Destination: …. Kadar, Navlun ve Sigorta Ödenmiş Teslim  
5. DAT - Delivered At Terminal ... Named Port of Destination: Terminalde Teslim  
6. DAP - Delivered at Place … Named Port of Destination: Belirlenen Yerde Teslim  
7. DDP - Delivered Duty Paid ... Named Place of Destination: Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim  
E. INCOTERM 2010 (CCI 2010), Denizyolu, İç Su Yolu Taşımacılık Normları  
1. FAS - Free Along Side Ship … Named Port of Shipment: Geminin Yanında-Doğrultusunda Teslim  
2. FOB - Free On Board … Named Port of Shipment: Gemiye Yükleyerek (Küpeştesinden Geçmiş) Teslim – Gemide Masrafsız Teslim  
3. CFR - Cost and Freight … Named Port of Destination: Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim – Masraflar ve Navlun Ödenmiş  
4. CIF - Cost, Insurance, Freight ... Named Port of Destination: Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim  
II. ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN 2000 YILI TESLİM ŞEKİLLERİ  
A. E Grubu, EXW, Ex Works veya Ex Warehouse, Fabrika Çıkışında veya İşyerinde Teslim Şekli  
B. F Grubu, FCA, FAS, FOB Teslim Şekilleri  
1. FCA, Free Carrier, Ana Taşıma Ödenmiş Olarak, Taşıyıcıya Masrafsız ve Belirlenen Yerde Teslim  
2. FAS, Free Alonside Ship, Ana Taşıma Ödenmiş Olarak, Gemi Yanında Masrafsız Olarak, Belirtilen Yükleme Limanında Teslim  
3. FOB, Free on Board, Ana Taşıma Ödenmiş Olarak, Gemi Küpeştesinde Masrafsız Olarak, Belirtilen Yükleme Limanında Teslim  
C. C Grubu, CFR, CIF, CPT, CIP Teslim Şekilleri  
1. CFR, Coast and Freight, Ana Taşıma Ödenmemiş Olarak, Varış Limanına Kadar Masraflar ve Navlun Ödenmiş Teslim  
2. CIF, Cost Insurance and Freight, Ana Taşıma Ödenmemiş Olarak, Varış Limanına Kadar Masraflar, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim  
3. CPT, Carriage Paid To Named Place of Destination, Ana Taşıma Ödenmemiş Olarak, Varış Yerine Kadar Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim  
4. CIP, Carriage and Insurance Paid To Named of Destination, Ana Taşıma Ödenmemiş Olarak, Varış Yerine Kadar Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim  
D. D Grubu, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP Teslim Şekilleri  
1. DAF, Delivered at Frontier, Sınırda Teslim  
2. DES, Delivered Ex Ship, Gemide Teslim  
3. DEQ, Delivered Ex Quay, Rıhtımda Gümrük Resmi Ödenerek Teslim  
4. DDU, Delivered Duty Unpaid, Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim  
5. DDP, Delivered Duty Paid, Gümrük Resmi Ödenerek Teslim  
III. ULUSLARARASI TİCARÎ SATIŞLARI DÜZENLEYEN HÜKÜMLER  
A. Viyana Konvansiyonu Kapsamında, Sözleşmenin Kurulması ve Tarafların İrade Beyanlarının Yorumlanması  
B. Viyana Konvansiyonu Kapsamında, Satıcının Yükümlülükleri  
C. Viyana Konvansiyonu Kapsamında, Alıcının Yükümlülükleri  
D. Viyana Konvansiyonu'na Taraf Olan Devletlerin Seçimleri veya Çekinceleri  
IV. GÖZETİM ŞİRKETLERİ  
§ 25. SÖZLEŞMENİN KURULMASI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEMEYEN
SONRAKİ İFA İMKÂNSIZLIĞI VE MÜCBİR SEBEP
I. MÜCBİR SEBEPLERİN OLUŞUM TEORİLERİ VE ETKİLERİ  
A. Teoriler  
1. Sübjektif Teori  
2. Objektif Teori  
3. Tehlike Teorisi  
4. Sübjektif ve Objektif Teorilere Getirilen Yenilikler  
B. Tarafların Sorumluluğu  
1. Zarar  
2. İşletme Tehlikesi Dışındaki Olay  
3. Sebep ile Sonuç Arasındaki Uygunluğun Kesilmesi  
4. Borçlunun Kusursuzluğunun İspatlanması  
C. Mücbir Sebebin Nisbî Bir Kavram Olma Niteliği  
1. İfa İmkânsızlığı  
2. İfa Güçlüğü  
3. Manevî İmkânsızlık  
II. MÜCBİR SEBEPLERİN UNSURLARI  
A. Olayın Fiilen Gerçekleşmesi  
1. Borca Aykırılığın Uygun Sebebi  
2. Tabiattan, Sosyal veya Hukukî Etkenlerden Kaynaklanan Olay  
a. Tehlike Sorumluluğu Alanında  
b. Sözleşmeler Alanında  
c. Haksız Fiiller Alanında  
B. Olayın, Davranış Normunun veya Borcun İhlâline Sebep Olması  
1. İşletmenin Faaliyet Çevresi  
2. İşletmeye Göre İç Kökenli Etkenler  
C. Olayın Dış Kökenli Olma Niteliği  
1. Olayın, İşletmenin Faaliyet Çevresi Dışında Olması  
a. İç Kökenli ve Dış Kökenli Olma Farklılığı  
b. Dış Kökenli Olayın Büyük Şiddet ve Yoğunluğu  
2. İşletme Tehlikesi Sorumluluğu  
D. Olay ile Sözleşmenin veya Davranış Normunun İhlâli Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması  
E. Olayın Kaçınılmazlık Niteliği (l’inévitabilité)  
1. Kaçınılmazlık Unsurunun Özellikleri  
a. Kaçınılmazlığın Mutlaklık Niteliği  
b. Kaçınılmazlığın, Borçlunun Ekonomik Durumundan Bağımsızlığı  
2. Olayın Kaçınılmazlığı İçinde Yer Alan Etkenler  
a. Olayın Önlenemezlik Niteliği (l’insurmontabilité)  
aa. Önlenemezliğin (Insurmontabilité) Sübjektif Ölçülere Göre Belirlenmesi  
bb. Önlenemezliğin Objektif Ölçülere Göre Belirlenmesi  
b. Olayın Dayanılmazlık Niteliği (I’irrésistibilité)  
c. Olayın Öngörülemezlik Niteliği (I’imprévisibilité)  
aa. Olağanüstü Nitelikteki Olayın Öngörülemezliği  
bb. Tekrarlanan ve Süregelen Olağanüstü Olaylar  
aaa. Bölücü Terör  
bbb. Devalüasyonlar  
ccc. Sözleşmenin Temelinden Çökmesi  
cc. Olayın Olağan Olmaması  
aaa. Olayın, Belli Bir Süreden Beri Görülmemiş Olması  
bbb. Olayın Yoğunluğunun ve Süresinin İstisnai Boyutları  
§ 26. DIŞ TİCARETTE FİNANSMAN TEKNİKLERİ
I. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ  
A. Tüketim Mallarına İlişkin Finansal Kiralama (Leasing) Yöntemiyle Satın Alma İşlemleri  
1. Finansal Kiralama Yönteminin Uygulanması  
2. Ticarî İşletmeler Dışındaki Finansal Kiracının Korunması Gereği  
a. Mal Satımı veya Taksitle Satım Görüşü  
b. Finansal Kiralama Kanunu’na Göre Yatırım ve Tüketim Malı Ayırımı  
3. Finansal Kiralama Sözleşmesinde Konu Edilen Dayanıklı Tüketim Malları  
a. Malın, Kullanan Tarafından Tahsis Edildiği Amaç  
b. Tüketici ve Finansal Kiracı Açısından Temerrüd Hali ve Sonuçları  
c. Tüketici veya Tacir Olma Niteliği Açısından Karşılaştırmanın Sonuçları  
B. Finansal Kiralama Sözleşmesi Açısından Tüketicinin Konumu ve Tüketici İşlemi  
1. Konut Finansmanı Sözleşmeleri  
a. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü  
b. Tüketici İşlemi Kapsamında Konu Edilen Çeşitli Satış Sözleşmesi Tipleri Arasında Finansal Kiralama Yöntemi  
2. Sözleşmede Belirtilmek Suretiyle Konut Finansmanına Yönelik Kredilerde ve Finansal Kiralama İşlemlerinde Faiz Oranı  
a. Malın İktisadî Kullanımı Hakkının, Mülkiyet Hakkının Edinilmesinden Daha Önemli Bir Unsur Olması Esasına Dayanmakta ve Kiralama ile Satım Akdinin Esaslarının Birleştirmesi  
b. Yürürlüğe Giren 6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Getirilen Farklılıklar  
3. Finansal Kiralama Süresinin Hitamında Ödenmiş Olan Kira Tutarının, Malın İktisadî Değerinin Üzerinde Olması, Mülkiyetin Devrinin Taraflarca Amaçlanmış Olduğunun Karinesi Olması  
4. Finansal Kiralama Sözleşmesinde, Bağlı Krediler Tipindeki Tüketici Kredilerinde Olduğu Gibi, Bir Üçlü Taraf İlişkisinin Varlığı  
a. Ticarî İşletmeler Dışındaki Finansal Kiracının Korunması Gereği  
b. Mal Satımı veya Taksitle Satım Görüşü  
C. Finansal Kiralama Kanunu’na Göre Yatırım ve Tüketim Malı Ayırımı  
1. Finansal Kiralama Sözleşmesinde Konu Edilen Dayanıklı Tüketim Malları  
a. Malın, Kullanan Tarafından Tahsis Edildiği Amaç  
b. Tüketici ve Finansal Kiracı Açısından Temerrüd Hâli ve Sonuçları  
2. Finansal Kiralayan, Finansal Kiralama Bedelini Ödemede Temerrüde Düşen Kiracıya Verdiği Otuz Günlük Süre İçinde de Bu Bedelin Ödenmemesi Hâlinde, Sözleşmenin Feshi  
3. Tüketici Niteliği Açısından Karşılaştırmanın Sonuçları  
a. Malın Kiracı Tarafından Satın Alınabilmesi ve Finansal Kiralama Kiracısının, Malı Özel Amaçları İçin Satın Alan, Kullanan veya Yararlanan Tüketici Konumuna Geçmesi  
b. Finansal Kiracıya Tanınan Alım Hakkının Kiracı Tarafından Kullanılması Üzerine, Yeni ve Bağımsız Bir Satım Sözleşmesinin Yapılması  
aa. Satıma Çevrilebilir Kira Görüşü  
bb. Hak Satımı Görüşü  
cc. Ödünç Sözleşmesi Görüşü  
dd. Mislî Eşya Ödüncü Görüşü  
ee. Para Ödüncü Görüşü  
ff. Vekâlet Görüşü  
gg. Kendine Özgü Yapısı Olan (Sui Generis) Kredi Sözleşmesi Görüşü  
4. Malın Ticarî Amaçlı Bir Yatırım Malı Olma Niteliği  
II. FACTORİNG SÖZLEŞMESİ  
A. Factoring Sözleşmesinin Üçlü İlişkili Yapısı  
1. Müşteri İşletme ile Üçüncü Şahıslar Arasındaki İlişkiler  
2. Müşteri İşletme ile Factor Şirketi Arasındaki İlişkiler  
3. Factor Şirketi ile Üçüncü Şahıslar Arasındaki İlişkiler  
B. Factoring Sözleşmesinin Hukukî Niteliği ve Kurulması  
1. Hukukî Niteliği  
2. Sözleşmenin Kurulması  
3. Tarafların Karşılıklı Yükümlülükleri  
a. Factor Şirketinin Yükümlülükleri  
b. Müşteri İşletmenin Yükümlülükleri  
C. Factoring Sözleşmesinin, Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Farklılığı  
1. Factoring Sözleşmesinin, Ödünç Verme Yöntemi Olmaması  
2. Uluslararası Factoring Sisteminin İşleyişi  
3. Karma Sözleşme ve Bileşik Sözleşme Farklılığı  
III. FORFAİTİNG SÖZLEŞMESİ  
A. Forfaiting Sözleşmesinin Taraflarının Menfaatleri  
1. İhracatçı Açısından Sağladığı Menfaatler  
2. Forfaiter’e Sağladığı Menfaatler  
B. Forfaiting Alanında Kullanılan Belgeler  
C. Forfaiting İşleminin Hukukî Niteliği ve Sonuçları  
Bibliyografya  
Kavramlar Dizini  
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Selma Çetiner ...
Ekim 2017
36.90 TL
Sepete Ekle
Sevilay Uzunallı ...
Eylül 2017
21.50 TL
Sepete Ekle
Ali Bozer ...
Haziran 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
Serhan Dinç
Mayıs 2017
42.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017