Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK m. 135) Melike Köse Aysun  - Kitap

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

(TCK m. 135)

1. Baskı, 
Kasım 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
197
Barkod:
9789750251788
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
200,00
İndirimli (%83):
35,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı Yeni Baskı
Ekim 2021
210,00
45,00 (%79)
Kitabın Açıklaması
Kişisel verilerin korunması, dünyada 1970'lerden bu yana tartışılmakta olan ve özellikle teknolojik gelişmelerin etkisi ile bilginin kaydedilmesi, depolanması ve sınıflandırılmasının kolaylaşması sonucunda önemi her geçen gün artan bir hak alanıdır. Bireylerin davranışlarını devamlı bir gözetime konu olmaksızın şekillendirebilmeleri, insan onuru ve kişiliğin serbestçe geliştirilmesi hakkı ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması hakkı temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmektedir. Hatta öyle ki, hukukumuzda kişisel verilerin korunması hakkına yönelik birtakım ihlallere karşı cezai yaptırım öngörülmüştür.
Kişisel veri, "kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi"; kişisel verilerin işlenmesi ise bu veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımların genel ve soyut yapısı, gerek kavramların içeriğinin ve gerekse hakkın kapsamı ile onu koruma mekanizmalarının öğreti ve uygulama aracılığı ile somutlaştırılmasını gerektirmektedir.
Bu çalışmada öncelikle kişisel veri kavramı uluslararası düzenlemeler ve çeşitli ülkelerin ulusal mevzuatları ile yargı kararları ışığında irdelenmiştir. Ardından kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin tarihsel gelişimi ve 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Türk Hukuku açısından mevcut durum değerlendirilmiştir. Son olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'n da kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak yer verilen suç tiplerine değinilerek kanunun 135. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kişisel Veri Kavramı ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku'nun Tarihsel Gelişimi
.
Kişisel Verileri Kaydetme Suçunun Unsurları ve Özel Görünüş Biçimleri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Özet 
9
Summary 
11
Teşekkür 
13
Kısaltmalar 
19
GİRİŞ 
21
BİRİNCİ BÖLÜM:
KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU’NUN TARİHSEL GELİŞİMİ
1.1. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI 
25
1.1.1. Her Türlü Bilgi 
26
1.1.1.1. Genel Olarak 
26
1.1.1.2. Özel Veri Kategorileri (Hassas Veri) 
29
1.1.2. Bilginin Gerçek Kişiye İlişkin Olması 
31
1.1.3. Bilginin Kişi ile İlgili Olması 
33
1.1.4. Kişinin Belirli ya da Belirlenebilir Olması 
33
1.2. KİŞİSEL VERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
35
1.2.1. Kişilik Hakkı Görüşü 
35
1.2.2. Mülkiyet Hakkı Görüşü 
37
1.2.3. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü 
38
1.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
40
1.3.1. Genel Olarak 
40
1.3.2. Uluslararası Düzenlemelerde Kişisel Verilerin Korunması 
41
1.3.2.1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
41
1.3.2.2. Birleşmiş Milletler 
42
1.3.2.3. Avrupa Konseyi 
43
1.3.2.3.1. Genel Olarak 
43
1.3.2.3.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
45
1.3.2.3.3. 108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
49
1.3.2.4. Avrupa Birliği 
53
1.3.2.4.1. Genel Olarak 
53
1.3.2.4.2. 95/46/AT Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yönergesi (Direktifi) 
55
1.3.2.4.3. 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR) 
60
1.3.2.5. Asya – Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 
68
1.3.2.6. Çeşitli Ülke Düzenlemelerinde Kişisel Verilerin Korunması 
69
1.3.2.6.1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
69
1.3.2.6.2. Almanya 
71
1.3.2.6.3. İngiltere 
74
1.3.2.6.4. Türkiye 
75
1.3.2.6.4.1. 12 Eylül 2010 Tarihli Anayasa Değişikliği 
75
1.3.2.6.4.2. 10 Haziran 2003 Tarihli İş Kanunu 
76
1.3.2.6.4.3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
77
1.3.5.6.4.4. 11 Ocak 2011 Tarihli Türk Borçlar Kanunu 
78
1.3.2.6.4.5. 18 Şubat 2016 Tarihli Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
79
1.3.2.6.4.6. 7 Nisan 2016 Tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
79
1.3.2.6.4.6.1. Genel Olarak 
79
1.3.2.6.4.6.2. Kanunun Amacı 
80
1.3.2.6.4.6.3. KVKK’nın Kapsamı 
81
1.3.2.6.4.6.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı 
82
1.3.2.6.4.6.5. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları 
83
1.3.2.6.4.6.6. Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Uyulması Gereken Esaslar (Genel İlkeler) 
84
1.3.2.6.4.6.7. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Şartı: Açık Rıza 
88
1.3.2.6.4.6.8. Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlgilisinin Açık Rızası Bulunması Kuralının İstisnaları 
91
1.3.2.6.4.6.9. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri ile İlgili Kişinin Hakları 
93
1.4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SORUNU 
95
1.4.1. Medeni Hukuk 
98
1.4.2. İdare Hukuku 
99
1.4.3. Ceza Hukuku 
105
1.4.3.1. 5237 sayılı TCK’da Yer Alan Düzenlemeler 
106
1.4.3.1.1. Kaydetme 
106
1.4.3.1.2. Verme, Yayma veya Ele Geçirme 
106
1.4.3.1.3. Yok Etmeme 
112
İKİNCİ BÖLÜM:
KİŞİSEL VERİLERİ KAYDETME SUÇUNUN UNSURLARI VE
ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
2.1. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
118
2.2. Tipiklik (Tipe Uygunluk) 
119
2.2.1. Suçun Maddi Unsurları 
120
2.2.1.1. Fiil – Hareket 
120
2.2.1.2. Konu 
123
2.2.1.3. Fail 
129
2.2.1.4. Mağdur 
129
2.2.1.5. Nitelikli Unsurlar 
130
2.2.1.5.1. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 
130
2.2.1.5.1.1. Genel Olarak 
130
2.2.1.5.1.2. Siyasi Görüş 
131
2.2.1.5.1.3. Felsefi ve Dini Görüş 
131
2.2.1.5.1.4. Irki Köken 
133
2.2.1.5.1.5. Ahlaki Eğilim 
135
2.2.1.5.1.6. Cinsel Yaşam 
137
2.2.1.5.1.7. Sağlık Durumu 
138
2.2.1.5.1.8. Sendikal Bağlantı 
139
2.2.1.5.2. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 
142
2.2.1.5.3. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 
145
2.2.2. Manevi Unsur 
146
2.3. HUKUKA AYKIRILIK 
147
2.4. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
166
2.4.1. Teşebbüs 
166
2.4.2. İştirak 
167
2.4.3. İçtima 
168
2.5. YAPTIRIM VE MUHAKEME 
171
2.5.1. Yaptırım 
171
2.5.2. Muhakeme 
172
SONUÇ 
175
Kaynakça 
181
Kavram Dizini 
195
Özgeçmiş 
199