Türk Medeni Hukuku Prof. Dr. Zafer Zeytin  - Kitap

Türk Medeni Hukuku

6. Baskı, 
Eylül 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
328
Barkod:
9789750281150
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
275,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Medeni hukuk yaşamın ta kendisidir. Doğumdan ölüme kadar geçen süreçte kişiyi, kişisel değerlerini, diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerini, ekonomik varlıklarını konu edinen ve hukuk öğretiminin temelini oluşturan bir hukuk alanıdır.
Türk medeni hukukunun ana hatlarıyla anlatıldığı, hem ders kitabı hem de yardımcı kitap olarak hazırlanan eserde; Türk Medeni Kanunu'nun sistematiğine büyük ölçüde sadık kalınarak, başlangıç hükümlerinden, kişiler hukukundan, aile hukukundan, eşya hukukundan ve miras hukukundan önemli olan konular, sade bir dille, anlaşılır olarak öğrenci ve okuyuculara aktarılmaktadır.
Yeni baskıda; noterlerin taşınmaz devri sözleşmesi yapma yetkisi, cinsiyet değişikliği, önemli yüksek mahkeme kararları ile şekillenen konulara ilişkin güncellemeler yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hukuk ve Medeni Hukuk
.
Türk Medeni Kanununun Başlangıç Hükümleri
.
Kişiler Hukuku
.
Aile Hukuku
.
Vesayet
.
Eşya Hukuku
.
Miras Hukuku
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Beşinci Baskı Önsözünden 
6
Dördüncü Baskı Önsözünden 
6
Üçüncü Baskı Önsözünden 
7
İkinci Baskı Önsözünden 
7
Birinci Baskı Önsözünden 
8
TÜRK MEDENİ HUKUKU
1. Bölüm
HUKUK VE MEDENİ HUKUK
§1. HUKUKUN VE MEDENİ HUKUKUN TOPLUMSAL YERİ VE ÖZELLİKLERİ 
33
I. Hukuk Kavramı 
33
II. Diğer Toplumsal Düzen Kuralları 
33
III. Hukuk Kurallarının İşlevleri 
35
§2. HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ 
35
§3. HUKUK SİSTEMİ VE MEDENİ HUKUK 
36
I. Ulusal Hukuk – Uluslararası Hukuk 
36
II. Maddi Hukuk – Şekli Hukuk 
37
III. Kamu Hukuku – Özel Hukuk 
37
§4. MEDENİ HUKUK 
38
I. Medeni Hukukun Konusu ve Medeni Hukuk Dalları 
38
A. Kişiler Hukuku 
38
B. Aile Hukuku 
39
C. Borçlar Hukuku 
39
D. Eşya Hukuku 
39
E. Miras Hukuku 
39
2. Bölüm
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
§5. GENEL OLARAK 
41
§6. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI 
41
I. Medeni Hukukun Yazılı Kaynaklar 
41
A. Anayasa 
42
B. Türk Medeni Kanunu 
42
C. Türk Borçlar Kanunu 
42
D. Diğer Yasal Düzenlemeler 
43
II. Örf ve Âdet hukuku (Medeni Hukukun Yazılı Olmayan Kaynağı) 
44
A. Süreklilik (Maddi Unsur) 
44
B. Uyma Zorunluluğu (Manevi Unsur) 
45
C. Kamu Düzenine Aykırı Olmama (Hukuki Unsur) 
45
D. Örf ve Âdet hukuku Yazılı Hukuk Kurallarına Aykırı Olabilir Mi? 
45
E. Örf ve Âdet hukuku Kurallarının Çeşitleri 
45
F. Örf ve Adet Hukuk Kurallarının Tespiti ve Uygulanması 
46
III. Hâkim Hukuku 
46
A. Hukuk Boşluğu ve Kanun Boşluğu 
47
B. Hâkimin Hukuk İhdasında Yöntem 
48
C. Hâkim Hukukun Etkisi 
48
§7. MEDENİ HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI 
48
I. Medeni Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması 
48
II. Medeni Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 
49
A. Hukuk Kurallarının Geriye Yürümeme İlkesi (Makable Şamil Olmama) 
49
B. Geriye Yürümeme İlkesinin Uygulanmadığı Haller 
50
1. Kamu Düzeni ve Genel Ahlâk 
50
2. İçeriği Kanunla Belirlenen İlişkiler 
51
3. Beklemece Haklar 
51
C. Özel Kanun – Genel Kanun – Sonraki Kanun – Önceki Kanun İlişkisi 
52
1. Üst Normun Geçerliliği 
52
2. Özel Kanun – Genel Kanun 
53
3. Sonraki Kanun – Önceki Kanun 
53
III. Medeni Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması 
54
A. Kanunun Sözüyle ve Özüyle Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu) 
54
1. Yorum Çeşitleri 
55
2. Yorum Teorileri 
55
a. Sübjektif Yorum Teorisi 
55
b. Objektif Yorum Teorisi 
56
c. Karma Yorum Teorisi 
56
d. Serbest Yorum Teorisi 
56
3. Yorum Yöntemleri 
56
a. Lâfzî Yorum Yöntemi 
56
b. Mantıksal ve Sistematik Yorum Yöntemi 
56
c. Amaçsal Yorum Yöntemi 
57
IV. Hâkimin Takdir Yetkisi 
57
A. Hâkime Takdir Yetkisinin Açıkça Tanındığı Haller 
58
B. Kanununda Kullanılan İfadeler 
58
C. Takdir Yetkisini Kullanma Biçimi ve Denetimi 
58
§8. HUKUK KURALLARININ İHLALİNE BAĞLANAN YAPTIRIMLAR 
59
I. Genel Olarak 
59
A. Medeni Hukuk (Özel Hukuk) Alanındaki Yaptırım Çeşitleri 
59
1. Yokluk 
59
2. Geçersizlik (Hükümsüzlük) 
60
a. Mutlak Butlan (Kesin hükümsüzlük) 
60
b. Kısmi Butlan 
62
3. İptal Edilebilirlik (Nispi Butlan) 
62
4. Tazminat 
63
§9. DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI 
63
I. Hak Kavramı 
63
II. Hak Çeşitleri 
64
A. Mutlak Haklar ve Nispi Haklar 
64
B. Ayni Haklar ve Şahsi Haklar 
64
C. Malvarlığı Hakları ve Kişilik Hakları 
64
D. Devredilebilen Haklar ve Devredilemeyen Haklar 
65
III. Borç Kavramı 
65
IV. Dürüstlük Kuralı 
65
V. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın (Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı) Şartları 
66
A. Dürüstlük Kuralına Açık Aykırılık 
66
B. Bir Zararın Doğması 
67
VI. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın Sonucu 
67
§10. İYİNİYET KURALI 
68
I. İyiniyetin Unsurları 
68
A. Bilgisizlik 
68
B. Hukuken Hoş Görülebilir Olma 
68
C. Hukuken İyiniyetin Aranması 
69
II. İyiniyet Kuralının Uygulanma Alanı 
69
A. Kişi Bakımından Uygulama 
69
B. Zaman Bakımından Uygulama 
70
C. Ayni Hak Kazanımında İyiniyet Kuralının Uygulanması 
70
1. Taşınır Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında İyiniyet Kuralının Uygulanması 
70
a. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınırlar 
71
b. Sahibinin Elinden Rızası Dışı Çıkan Taşınırlar 
71
ba. Para ve Hamiline Yazılı Senetler 
71
bb. Açık Arttırma, Pazar ve Benzeri Yerlerden Alınan Şeyler 
72
2. İyiniyetin Aile Hukukundaki Uygulama Alanı 
72
3. İyiniyetin Borçlar Hukuku Alanında Uygulama Alanı 
72
III. İyiniyetin Hukuki Niteliği 
72
§11. İSPAT KURALLARI 
73
I. İspat Yükü 
74
A. Genel Kural 
74
B. İstisnalar 
74
1. Kanunun Açıkça Öngördüğü İstisnalar 
75
2. Kanuni Karineler 
75
3. Dürüstlük Kuralından Kaynaklanan İstisnalar 
76
II. Resmi Sicil ve Senetlerin İspat Gücü 
76
3. Bölüm
KİŞİLER HUKUKU
1. Kısım
GERÇEK KİŞİLER
§12. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI, HAK VE FİİL EHLİYETİ 
79
I. Gerçek Kişiler 
79
A. Kişiliğin Başlangıcı 
79
B. Hak Ehliyeti 
79
1. Hak Ehliyetine İlişkin Bazı Kısıtlamalar 
80
C. Fiil (Eylem) Ehliyeti 
81
1. Hukuki İşlem Ehliyeti 
81
a. Borçlandırıcı İşlemler 
82
b. Tasarruf İşlemleri 
82
D. Haksız Fiil (’den Sorumlu Olma) Ehliyeti 
83
E. Fiil Ehliyetinin Koşulları 
83
1. Ayırt Etme Gücü (Sezginlik, Temyiz Kudreti) 
83
2. Erginlik (Reşit Olma) 
84
a. Yaş Erginliği 
84
b. Evlenme ile Erginlik 
84
c. Yargısal Erginlik 
84
3. Kısıtlı Olmama 
85
F. Kişilerin Fiil Ehliyetlerine Göre Tasnifi 
85
1. Tam Ehliyetliler 
85
2. Sınırlı Ehliyetliler 
85
a. Evli Kişiler 
86
b. Kendilerine Yasal Danışman Atananlar 
86
3. Sınırlı Ehliyetsizler 
86
4. Tam Ehliyetsizler 
87
§13. KİŞİLİK HAKLARI 
88
I. Genel Olarak 
88
II. Kişilik Haklarının Özellikleri 
88
III. Kişilik Haklarının Konusu Olan Bazı Kişisel Değerler 
89
A. Yaşam 
89
B. Vücut Bütünlüğü 
89
C. Sağlık 
90
D. Özgürlükler 
90
E. İnsan Onuru ve Şerefi 
90
G. Giz (Sır) Alanı ve Özel Hayat 
91
IV. Kişiliğin Korunması 
91
A. Kişilik Haklarının Korunma Yolları 
92
1. Kişilik Haklarının Hukuki İşlemlerle Yapılan Saldırılara Karşı Korunması 
92
2. Kişilik Haklarının Üçüncü Kişilerin Hukuka Aykırı Saldırılarına Karşı Korunması 
93
a. Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası 
93
b. Daha Üstün Nitelikte Özel Yarar 
94
c. Kamusal Yarar 
94
d. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması 
95
B. Koruma Yolları (Dava Hakları) 
95
1. Saldırının Önlenmesi Davası 
96
2. Saldırıya Son Verilmesi Davası 
96
3. Hukuka Aykırılığın Tespiti Davası 
96
C. Ad ve Adın Korunması 
97
1. Dar Anlamda Ad (Öz Ad ve Soyadı) 
98
a. Soyadı 
98
b. Öz Ad (Ön Ad) 
98
2. Geniş Anlamda Ad (Takma Ad, Lakap, Ticaret Unvanı) 
98
3. Adın Değiştirilmesi 
99
4. Adın Değiştirilmesine İtiraz 
100
§14. HISIMLIK 
100
I. Kavram 
100
II. Hısımlığın Çeşitleri 
101
A. Kan Hısımlığı 
101
1. Altsoy–Üstsoy Kan Hısımlığı 
101
2. Yansoy Kan Hısımlığı 
102
a. Kan Hısımlığına Bağlanan Sonuçlar 
102
B. Evlenme ile Doğan Hısımlık (Kayın Hısımlığı) 
102
1. Hukuki Sonuçları 
103
C. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık 
103
§15. YERLEŞİM YERİ 
103
I. Yerleşim Yeri Çeşitleri 
103
A. İradeye Bağlı Yerleşim Yeri 
103
B. Yasal Yerleşim Yeri 
104
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri 
104
II. Yerleşim Yerinin Hukuki Önemi 
104
§16. KİŞİSEL DURUM KÜTÜKLERİ 
105
I. Kişisel Durum Kütüğü Çeşitleri 
105
A. Doğum Kütüğü 
105
B. Aile Kütüğü 
105
C. Ölüm Kütüğü 
106
II. Kişisel Durum Kütüklerinin Hukuki İşlevleri 
106
A. İspat Aracı 
106
B. Açıklığı Sağlama 
107
III. Kişisel Durum Kütüklerinde Değişiklik ve Düzeltme Yapılması 
107
IV. Cinsiyet Değişikliği 
108
V. Kişisel Durum Kütüklerinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk 
109
§17. GERÇEK KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 
109
I. Ölümün Belirlenmesi 
109
II. Ölümün Kanıtlanması 
110
III. Ölümle İlgili Karineler 
110
A. Birlikte Ölüm Karinesi 
110
B. Ölüm Karinesi 
111
1. Ölüm Karinesi İçin Aşağıdaki Şartlar Aranır: 
111
a. Kişinin Ölümüne Kesin Gözle Bakılacak Durumlar İçerisinde Kaybolması 
111
b. Cesedin Bulunamaması 
111
2. Sonuçları 
112
C. Gaiplik Karinesi 
112
1. Gaiplik Kararının Şartları 
112
a. Gaiplik Kararı için Gaibin Cesedi Bulunamamış Olmalıdır 
112
b. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolmak veya Kendisinden Uzun Zamandan Beri Haber Alınamaması 
112
c. Ölümün Kuvvetle Muhtemel Olması 
112
d. Bir ve Beş Yıllık Süreler 
113
2. Gaiplik Kararının Sonuçları 
113
2. Kısım
TÜZEL KİŞİLER
§18. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI 
115
§19. TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ 
115
I. Yapılarına Göre 
115
A. Kişi Toplulukları 
115
B. Mal Toplulukları 
116
II. Bağlı Oldukları Hukuk Kurallarına Göre 
116
A. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 
116
1. Kamu İdareleri 
116
2. Kamu Kurumları 
116
B. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 
117
§20. TÜZEL KİŞİLERİN UNSURLARI 
117
I. Amaç Unsuru 
118
II. Kişi veya Mal Unsuru 
118
III. Organizasyon Unsuru 
118
IV. Hukuki Unsur 
118
§21. TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞU 
118
I. İzin Sistemi 
118
II. Normatif Sistem 
119
III. Serbest Kuruluş Sisteminde 
119
§22. TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETİ 
120
I. Hak Ehliyeti 
120
A. Özel Hukuk Alanında 
120
B. Hak Ehliyetinin Amacı ile Sınırlı Olması 
121
II. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti 
121
§23. TÜZEL KİŞİNİN ORGANLARI 
121
§24. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 
122
§25. TÜZEL KİŞİLERİN MALVARLIĞININ TASFİYESİ VE MALVARLIĞININ ÖZGÜLENMESİ 
122
§26. DERNEKLER 
123
I. Tanım 
123
II. Derneğin Unsurları 
123
A. Kişi Unsuru 
123
B. Amaç Unsuru 
124
C. Organizasyon Unsuru 
124
D. Hukukilik Unsuru 
124
III. Dernek Türleri 
124
A. Kamuya Yararlı Dernekler 
124
B. Çocuk Dernekleri 
125
C. Ticari İşletme İşleten Dernekler 
125
D. Özel Kanunlarla Kurulan Dernekler 
125
IV. Derneğin Kuruluşu 
125
A. Kurucu Sayısı ve Kurucu Üyelerin Niteliği 
126
1. Üye Olamayan Kişiler 
126
2. Kurulması Yasak Dernekler 
127
B. Dernek Tüzüğü 
127
C. Kuruluş Bildirisi ve Tüzüğün İncelenmesi ve Tüzel Kişilik Kazanma 
127
V. Uluslararası Faaliyet 
128
VI. Dernek Üyeliği, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri 
129
A. Dernek Üyeliği 
129
1. Dernek Üyeliği ve Onursal Üyelik 
130
B. Üyelik Hakları 
130
C. Üyelik Borçları 
131
D. Üyeliğin Sona Ermesi 
131
1. Üyelikten Çıkma 
131
2. Üyelikten Çıkarılma 
131
3. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi 
131
E. Üyeliğin Sona Ermesinin Sonuçları 
132
VII. Dernek Organları 
132
A. Zorunlu Organlar 
132
1. Genel Kurul 
132
a. Niteliği ve Oluşumu 
132
b. Genel Kurulun Olağan Toplanması 
132
c. Genel Kurulun Olağanüstü Toplanması 
133
d. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar 
133
e. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması 
133
f. Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı 
134
g. Karar Yeter Sayısı 
134
h. Toplantı Usulü 
134
i. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
134
j. Genel Kurul Kararının İptali 
135
2. Yönetim Kurulu 
135
a. Oluşumu 
135
b. Görevleri 
136
3. Denetleme Kurulu 
136
B. Seçimlik Organlar 
136
VIII. Derneğin Sona Ermesi 
137
A. Kendiliğinden Sona Erme 
137
B. Genel Kurul Kararı ile 
138
C. Mahkeme Kararı ile 
138
D. Sona Ermenin Sonuçları 
139
1. Tasfiye (Arıtım) 
139
2. Özgüleme (Tahsis) 
139
a. Tasfiye ve Özgülemenin Dernek Tüzüğünde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması (DK md. 15, DerYön md. 89) 
139
b. Tasfiye ve Özgülemenin Mahkeme Kararı ile Yapılması 
140
§27. VAKIFLAR 
141
I. Genel Olarak Vakıflar, Vakfın Tanımı ve Özellikleri 
141
II. Vakfın Unsurları 
142
A. Malvarlığı Unsuru 
142
B. Amaç Unsuru 
142
C. Hukukilik Unsuru 
143
III. Vakıf Çeşitleri 
143
A. Aile Vakıfları 
143
B. Dini Vakıflar 
144
C. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları 
144
D. Kamuya Yararlı Vakıflar 
144
E. Karma Vakıflar 
144
F. Vakıflar Kanunda Yapılan Tanımlar 
144
IV. Vakfın Kuruluşu 
145
A. Vakıf Kurma Ehliyeti 
145
B. Vakıf Kurma İradesinin Açıklanma Şekli 
145
C. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması 
146
V. Vakfın Organları 
146
A. Zorunlu Organ Olarak Yönetim Organı 
147
B. Vakfın Seçimlik Organları 
148
VI. Vakıfların Denetlenmesi 
149
VII. Vakfın Sona Ermesi 
149
A. Kendiliğinden Sona Erme 
149
1. Amacın Gerçekleşmesi veya Amacının Gerçekleşmesinin Olanaksız Hale Gelmesi 
150
2. Belirli Süreli Kurulmuş Vakıflarda Sürenin Dolması ile veya Bozucu Şartla Kurulmuş Vakıflarda Şartın Gerçekleşmesi ile 
150
B. Mahkeme Kararıyla Vakfın Sona Ermesi (Vakfın Dağıtılması) 
150
VIII. Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları 
152
4. Bölüm
AİLE HUKUKU
§28. AİLE KAVRAMI VE TMK’YE GÖRE DÜZENLENEN AİLE ÇEŞİTLERİ 
153
I. Dar Anlamada Aile 
153
II. Geniş Anlamda Aile 
154
III. En Geniş Anlamda Aile 
154
§29. AİLE HUKUKUNDA GEÇERLİ OLAN İLKELER 
154
I. Birlik İlkesi 
154
II. Eşitlik İlkesi 
154
III. Süreklilik İlkesi 
155
IV. Zayıfların Korunması İlkesi 
155
V. Düzenleme Serbestîsinin Bulunmaması İlkesi 
155
VI. Kamu Müdahalesi İlkesi 
155
1. Kısım
EVLİLİK HUKUKU
1. Ayırım
NİŞANLILIK
§30. NİŞANLANMA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
157
§31. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI 
157
I. Karşılıklı Evlenme Vaadi 
157
II. Nişanlanacak Kişilerin Ayrı Cinsiyetten Olmaları 
157
§32. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI 
158
I. Nişanlanma Ehliyeti 
158
II. Nişanlanma Engellerinin Bulunmaması 
158
III. Şekil Şartına Bağlı Olmaması 
159
§33. NİŞANLANMANIN HÜKÜMLERİ 
159
I. Evlenme Yükümlülüğü 
159
II. Sadakat Yükümlülüğü 
159
III. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminatı 
159
IV. Tanıklıktan Kaçınma 
160
§34. ŞARTA BAĞLI NİŞANLILIK 
160
§35. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 
160
§36. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ 
161
I. Hediyelerin İadesi 
161
II. Maddi ve Manevi Tazminat 
161
III. Zamanaşımı 
162
2. Ayırım
EVLENME
§37. GENEL OLARAK 
163
§38. EVLENMENİN ŞARTLARI 
163
§39. EVLENMENİN MADDİ ŞARTLARI 
164
I. Olumlu Maddi Şartlar (Evlenme Ehliyeti) 
164
A. Ayırt Etme Gücü 
164
B. Olağan ve Olağanüstü Evlenme Yaşı 
164
C. Kanuni Temsilcinin İzni 
164
II. Olumsuz Maddi Şartlar (Mutlak Evlenme Engelleri) 
165
A. Kan Hısımlığı 
165
B. Kayın Hısımlığı 
165
C. Evlatlık İlişkisi 
166
D. Mevcut Evlilik 
166
E. Akıl Hastalığı 
166
III. Nispi Evlenme Engelleri 
166
A. Kadınlar İçin Bekleme Süresi 
166
B. Bulaşıcı Hastalıklar 
166
§40. EVLENMENİN ŞEKLİ ŞARTLARI 
167
I. Başvuru 
167
A. Başvurunun Şekli 
167
B. Başvurunun İncelenmesi ve Reddi 
167
II. Evlenme Töreni 
168
A. Tören Yeri ve Şekli 
168
B. Aile Cüzdanı ve Dinî Tören 
168
3. Ayırım
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
§41. EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ 
171
I. Kişisel İlişkilere İlişkin Genel Hükümler 
171
A. Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri 
171
1. Ortak Konutu (Aile Konutu) Seçme Hakkı 
172
2. Evlilik Birliğini Birlikte Yönetme Hakkı 
172
3. Eşlerin Birlikte Yaşama Hakkı ve Yükümlülüğü 
172
4. Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü 
172
5. Sadakat Yükümlülüğü 
172
6. Çocukların Bakımına ve Eğitimine ve Gözetimine Özen Gösterme Yükümlülüğü 
173
7. Yardım Yükümlüğü 
173
8. Eşlerin İş ve Meslek Seçme Hakkı 
173
B. Kadının Soyadı 
174
II. Mali İlişkilere İlişkin Genel Hükümler 
174
A. Giderlere Katılma Yükümlülüğü 
174
B. Evlilik Birliğinin Temsili 
175
1. Sürekli İhtiyaçlarda Temsil 
175
2. Diğer İhtiyaçlar İçin Temsil Yetkisi 
175
3. Temsil Yetkisini Kullanmanın Sonuçları 
176
4. Temsil Yetkisinin Kaldırılması 
176
III. Eşin Üçüncü Kişilerle ve Diğer Eşle Hukuki İlişki İçine Girme Özgürlüğü ve Ehliyeti 
176
IV. Evlilik Birliğinin Korunması 
177
A. Genel Olarak 
177
B. Koruma Tedbirleri 
177
1. Uyarma, Uzlaştırma ve Uzman Kişi Desteği 
177
2. Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi 
177
3. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi 
178
4. Borçlulara Ait Önlemler 
178
5. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 
178
6. Durumun Değişmesi 
179
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
179
4. Ayırım
MAL REJİMLERİ VE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
§42. YASAL VE SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 
181
§43. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 
181
§44. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 
182
I. Genel Olarak 
182
II. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Uygulanması 
183
A. Kanun Gereği 
183
B. Sözleşme Gereği 
183
C. Mahkeme Kararı Gereği 
183
III. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mülkiyet 
183
IV. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkisi 
184
A. Genel Olarak 
184
B. Edinilmiş Mallar 
184
1. Kavram 
184
2. Kanunî Örnekler 
185
a. Çalışma Karşılığı Edinilen Malvarlığı Değerleri 
185
b. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacıyla Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler 
185
c. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar 
185
d. Kişisel Malların Gelirleri 
186
e. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi) 
186
f. Edinilmiş Mallara Diğer Örnekler 
186
C. Kişisel Mallar 
186
1. Yalnız Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya 
186
2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcından Önceki Mallar 
187
3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Miras Yoluyla Edinilen Mallar 
187
4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Karşılıksız Edinilen Mallar 
187
5. Manevi Tazminat Alacakları 
187
6. Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler 
187
7. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Edinilmiş Malların Kişisel Mal Kabul Edilmesi 
187
VI. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi 
188
VII. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi 
188
A. Eşlerin Mallarını Geri Almaları ve Borçlarını Düzenlemeleri 
189
B. Her Eşin Artık Değerinin Hesabı 
189
1. Artık Değer Hesabının Aktifleri 
189
a. Mevcut Edinilmiş Mallar (EM) 
189
b. Değer Artış Payı (Alacak) – (DAPA) 
190
c. Eklenecek Değerler – (ED) 
190
d. Denkleştirme Alacağı – (DA) 
190
2. Artık Değer Hesabının Pasifleri 
191
a. Değer Artış Payı (Borcu) – (DAPB) 
191
b. Denkleştirme Borcu – (DB) 
191
c. Diğer Borçlar 
191
C. Artık Değer ve Artık Değere Katılma Alacağı 
191
5. Ayırım
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERMESİ
§45. EVLİLİĞİN ÖLÜM, ÖLÜM KARİNESİ, GAİPLİK KARARI İLE SONA ERMESİ 
197
§46. EVLENMENİN GEÇERSİZLİĞİ 
197
I. Yoklukla Malul Evlenmeler 
197
II. Evlenmenin Mutlak Butlanı 
197
III. Evlenmenin Nispi Butlanı (İptal Edilebilirlik) 
198
A. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk 
198
B. Yanılma 
198
C. Aldatma 
199
D. Korkutma 
199
E. Kanuni Temsilcinin Rızasının Olmaması 
199
F. Butlanı Gerektirmeyen Eksiklikler ve Butlan Davası 
200
G. Butlan Davasının Sonuçları 
200
§47. BOŞANMA 
201
I. Genel Olarak 
201
II. Boşanmanın Dayandığı Genel İlkeler 
201
A. Kusur İlkesi 
202
B. Temelden Sarsılma İlkesi 
202
C. İrade İlkesi 
202
D. Elverişsizlik İlkesi 
202
E. Medeni Kanunumuzun Kabul Ettiği İlke 
202
III. Boşanma Nedenleri 
202
A. Özel Boşanma Nedenleri 
203
1. Zina 
203
2. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış 
203
3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme 
204
4. Terk 
204
5. Akıl Hastalığı 
205
B. Genel Boşanma Nedeni: Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması 
205
1. Genel Olarak 
205
2. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmasına İlişkin Karineler 
206
3. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasına İtiraz 
207
IV. Boşanma Davası 
207
A. Dava Hakkı 
207
B. Yetkili Mahkeme 
207
C. Tarafların Dava Ehliyeti 
207
D. Davada Uygulanacak Usul 
207
E. Geçici Önlemler 
208
V. Boşanmanın Sonuçları 
208
A. Genel Sonuçları 
208
B. Çocukları Açısından 
209
C. Hâkimin Boşanma Kararında Re’sen Düzenleyeceği Hususlar 
209
D. Hâkimin Talep Üzerine Düzenleyeceği Hususlar 
210
1. Maddî ve Manevî Tazminat 
210
2. Yoksulluk Nafakası 
210
2. Kısım
HISIMLIK
§48. SOYBAĞI 
213
I. Genel Olarak 
213
II. Soybağı Çeşitleri 
213
III. Soybağının Kurulması 
214
A. Ana ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması 
214
B. Baba ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması 
214
1. Evlilik Birliği Esaslı Babalık Karinesi 
215
a. Soybağının Reddi 
216
aa. Çocuğun Evlilik Birliği İçinde Ana Rahmine Düşmesi 
216
ab. Çocuğun Evlenmeden Önce veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşme 
217
ac. Dava Hakkı 
218
ad. Hak Düşürücü Süreler 
218
ae. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
219
2. Sonradan Evlenme ile Soybağının Kurulması 
219
a. Bildirim 
219
b. İtiraz ve İptal 
219
3. Mahkeme Kararıyla Kurulan Soybağı (Babalık Davası) 
219
a. Karineler 
219
b. Hak Düşürücü Süreler (TMK 303) 
220
c. Ananın Malî Hakları 
221
4. Tanıma 
221
a. Tanımanın Maddi Şartları 
221
b. Tanımanın Şekli Şartı 
222
c. Bildirim 
222
d. Tanımanın İptali 
222
da. Tanıyanın Dava Hakkı 
222
db. İlgililerin Dava Hakkı 
222
dc. İspat Yükü 
222
e. Hak Düşürücü Süreler 
222
C. Evlat Edinme 
223
1. Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Koşulları 
223
a. Yaş Şartı 
223
b. Bir Yıllık Bakım, Eğitim Şartı 
224
c. Yarar Şartı 
224
d. Küçüğün Rızası 
224
e. Kanuni Temsilcinin Rızası 
224
2. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları 
225
a. Rıza Şartı 
225
b. Diğer Şartlar 
226
3. Evlat Edinmede Şekil ve Usul 
226
4. Evlat Edinmenin Hükümleri 
226
a. Genel Olarak 
226
b. Evlenme Yasağı 
226
c. Mirasçılık İlişkisi 
226
d. Velayet ve Ana Babanın Hakları 
226
e. Soyadı ve Ad 
227
f. Vatandaşlık 
227
5. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması 
227
a. Rızanın Bulunmaması Nedeniyle Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesi 
227
b. Diğer Noksanlar Nedeniyle Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesi 
227
6. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasında Süre 
227
§ 49. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ 
228
I. Soybağının Genel Hükümleri 
228
A. Çocuğun Soyadı 
228
B. Karşılıklı Yükümlülükler 
228
C. Çocuk ile Kişisel İlişki 
228
1. Sınırları 
229
D. Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama 
229
1. Nafaka Davası Hakkı 
229
2. Nafaka Miktarının Takdiri 
229
II. Velayet 
230
A. Velayet Hakkı Sahipleri 
230
B. Velayet Altındakiler 
230
C. Velayetin Kapsamı 
231
1. Genel Olarak 
231
2. Çocuğun Adı 
231
3. Eğitim 
231
4. Çocuğun Temsil Edilmesi ve Çocuğun Aileyi Temsili 
231
5. Çocuk ile Ana ve Baba Arasındaki Hukukî İşlemler 
232
D. Velâyetin Kaldırılması 
232
1. Genel Olarak 
232
2. Velâyetin Kaldırılması Hâlinde Ana ve Babanın Yükümlülükleri 
232
3. Durumun Değişmesi 
232
III. Çocuğun Malları 
233
A. Yönetim ve Kullanma 
233
B. Gelir ve Malların Sarfı 
233
C. Serbest Mallar 
233
IV. Nafaka Yükümlüleri 
234
A. Dava Hakkı ve Dava Sırası 
234
V. Ev Başkanının Sorumluluğu ve Altsoyun Denkleştirme Alacağı 
235
A. Ev Düzeni 
235
B. Sorumluluk 
236
C. Altsoyun Denkleştirme Alacağı 
236
5. Bölüm
VESAYET
§50. VESAYET VE VELAYET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR 
237
§51. VESAYET ÇEŞİTLERİ 
238
§52. VESAYET ORGANLARI 
238
§53. VESAYETİ GEREKTİREN SEBEPLER 
238
I. Küçüklük 
238
II. Vesayeti Gerektiren Kısıtlama Nedenleri 
238
A. Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığı 
239
B. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim 
239
C. Hapis 
240
D. İsteğe Bağlı Kısıtlanma 
240
§54. KISITLAMADA USUL 
241
§55. KISITLAMANIN SONUÇLARI 
241
§56. VASİ ATANMASI 
242
I. Genel Olarak 
242
II. Eşin ve Hısımların Önceliği 
242
III. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü 
242
A. Vasilikten Kaçınma Sebepleri 
242
B. Vasiliğe Engel Olan Sebepler 
243
C. Kaçınma ve İtiraz 
243
D. Vasiliğin Sona Ermesi 
243
IV. Vasinin Görevleri 
244
A. Defter Tutma 
244
B. Değerli Şeylerin Saklanması 
244
C. Taşınırların Satılması 
244
D. Paraların Yatırılması 
244
E. Yatırımların Dönüştürülmesi 
245
F. Ticarî ve Sınaî İşletmeler 
245
G. Taşınmazların Satılması 
245
H. Özen ve Temsil 
245
İ. Malvarlığının Yönetilmesi 
245
J. Temsil 
246
1. Yasak İşlemler 
246
2. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler 
246
a. Vasinin Rızasıyla Yapabileceği İşlemler 
246
b. Meslek veya Sanat 
246
c. Serbest Mallar 
246
§57. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK 
246
I. Kayyımlık 
246
A. Genel Olarak 
246
B. Temsil Kayyımlığı 
247
C. Yönetim Kayyımlığı 
247
D. İstek Üzerine Kayyımlık 
247
II. Yasal Danışmanlık 
248
A. Genel Olarak 
248
B. Oy Danışmanlığı 
248
C. Yönetim Danışmanlığı 
249
D. Usul 
249
§58. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ 
249
I. Vesayet Makamından ve Denetim Makamından İzin Alınmasını Gerektiren İşlemler 
250
§59. VESAYETİN SONA ERMESİ 
251
I. Küçüklerde 
251
II. Hükümlülerde 
251
III. Diğer Kısıtlılarda 
251
IV. Kayyımlığın ve Yasal Danışmanlığın Sona Ermesi 
252
V. Usulü 
252
§60. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 
252
I. Vasi, Kayyım ve Yasal Danışmanın Sorumluluğu 
252
II. Devletin Sorumluluğu 
253
III. Olağan ve Olağanüstü Zamanaşımı 
253
IV. Görev ve Yetki 
253
6. Bölüm
EŞYA HUKUKU
1. Kısım
GENEL OLARAK EŞYA HUKUKU VE ZİLYETLİK
§61. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI 
258
§62. AYNİ HAK KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE AYNİ HAKKIN KONUSU 
258
I. Ayni Hak Kavramı ve Özellikleri 
258
II. Ayni Hakkın Konusu ve Ayni Haklara Hakim Olan Prensipler 
258
§63. ZİLYETLİK 
260
I. Genel Olarak Zilyetlik Kavramı 
260
II. Zilyetliğin Unsurları 
260
III. Zilyetliğin Hukuki Niteliği 
260
IV. Zilyetliğin Konusu 
260
V. Zilyetliğin Çeşitleri 
261
A. Tek Kişinin Zilyetliği–Çok Kişinin Zilyetliği 
261
B. Asli–Fer’i Zilyetlik 
261
C. Dolaylı Zilyet–Dolaysız Zilyet 
261
VI. Zilyetliğin Kazanılması 
261
VII. Zilyetliğin Korunması 
262
A. Zilyetliğin Temelinde Yer Alan Haktan Bağımsız Olarak Korunması 
262
B. Zilyetliğin Temelinde Yer Aldığı Varsayılan Hak Nedeniyle Korunması 
263
VIII. Zilyetlikte Geri Verme Borcu ve Kapsamı 
263
A. İyi Niyetli Zilyedin Geri Verme Borcu 
263
B. Kötü Niyetli Zilyedin Geri Verme Borcu 
264
IX. Zilyetliğin Sona Ermesi 
264
2. Kısım
TAPU SİCİLİ
§64. TAPU SİCİLİ ÇEŞİTLERİ 
265
I. Ana Siciller 
265
II. Yardımcı Siciller 
266
§65. TAPU SİCİLİNE EGEMEN OLAN İLKELER 
266
I. Tescil İlkesi 
266
II. Açıklık İlkesi 
266
III. İlliyet İlkesi 
266
IV. Güven İlkesi 
267
V. Devletin Sorumluluğu 
267
§66. TAPU SİCİLİNDE YAPILAN İŞLEMLER 
267
I. Kayıt 
267
II. Tescil 
267
A. Tescilin Şartları 
268
1. Tescil Talebi 
268
2. Hukuki Neden 
268
3. Belgeleme 
268
B. Tescilin Hükümleri 
268
III. Şerh 
269
A. Kişisel Hakların Şerhi 
269
B. Malikin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasına İlişkin Şerh 
269
C. Geçici Tescilin Şerhi 
269
IV. Beyan 
270
3. Kısım
AYNİ HAKLAR
§67. MÜLKİYET 
271
I. Mülkiyet Hakkının Konusu ve Kapsamı 
271
II. Mülkiyet Hakkının Çeşitleri 
272
A. Müşterek (Paylı) Mülkiyet (MK. Md. 688) 
272
B. İştirak (Elbirliği) Halinde Mülkiyet (MK. Md. 701) 
272
III. Taşınmaz Mülkiyeti 
273
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 
273
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 
273
1. Aslen Kazanma 
273
2. Devren Kazanma 
273
a. Noterlerin Satış Sözleşmesi Yapma Yetkisi 
273
b. Tescil 
274
3. Olağan Zamanaşımı ile Kazanma 
275
4. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma 
275
IV. Taşınır Mülkiyeti 
275
§68. SINIRLI AYNİ HAKLAR 
276
I. İrtifak Hakları 
276
A. İrtifak Hakkı Çeşitleri 
276
1. Ayni İrtifak Hakları 
276
2. Şahsi İrtifak Hakları 
276
a. İntifa Hakkı (TMK md. 794) 
276
b. Oturma Hakkı (TMK md. 823) 
276
c. Karışık İrtifak Hakları 
277
II. Rehin Hakları 
277
A. Taşınmaz Rehni 
277
1. İpotek 
277
a. İpoteğin Kurulması 
277
b. İpoteğe Hâkim Olan İlkeler 
278
c. İpoteğin Hükümleri (TMK md. 888 vd.) 
278
d. İpoteğin Sona Ermesi 
278
2. İrat Senedi 
278
3. İpotekli Borç Senedi 
278
B. Taşınır Rehni 
279
1. Taşınır Rehni Çeşitleri 
279
a. Teslime Bağlı Rehin (TMK md. 939) 
279
aa. Kurulması 
279
ab. Hükümleri 
279
ac. Sona Ermesi 
280
b. Hapis Hakkı 
280
ba. Hükümleri (MK. Md. 953) 
280
c. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 
280
d. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşiyle Uğraşanlar 
281
e. Rehinli Tahvil 
281
7. Bölüm
MİRAS HUKUKU
§69. TÜRK MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE TMK’DEKİ YERİ 
283
§70. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 
283
§71. MİRASÇILAR 
285
I. Yasal Mirasçılar ve Zümre Sistemi 
285
A. Birinci Zümre Mirasçılar (Alt Soy) 
286
B. İkinci Zümre Mirasçılar (Ana, Baba ve Bunların Altsoyları) 
287
C. Üçüncü Zümre (Büyük Ana ve Büyük Baba ve Bunların Altsoyu) 
287
D. Sağ Kalan Eş 
288
E. Devlet 
290
II. İradi Mirasçılar ve Belirli Mal Vasiyeti Alacaklısı 
290
§72. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
290
I. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyeti 
291
II. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 
291
A. Vasiyetler 
291
1. Resmî Vasiyetname 
291
a. Okunarak İmzalanarak Yapılan Resmi Vasiyetname 
292
b. Okunmaksızın ve Yazılmaksızın Yapılan Resmi Vasiyetname 
292
2. El Yazılı Vasiyetname 
293
3. Sözlü Vasiyet 
293
a. Resmi veya El Yazılı Vasiyet Yapılamayan Olağanüstü Haller 
293
b. Vasiyetçinin İradesini Açıklaması 
293
c. Vasiyetçinin İrade Açıklamasının Belgelenmesi 
294
d. Sözlü Vasiyetin Hükümden Düşmesi 
294
4. Vasiyetnameden Dönme ve Vasiyetnamenin Yok Olması 
294
B. Miras Sözleşmesi 
294
III. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 
295
A. Mirasçı Atama ve Belirli Mal Vasiyeti 
295
B. Mirasçı Atama (MA) ve Mal Vasiyeti (MV) Farklar 
295
C. Miras Sözleşmeleri 
296
1. Olumlu Miras Sözleşmeleri 
296
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi (Olumsuz Miras Sözleşmesi) 
296
a. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümleri 
297
3. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi 
297
IV. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar (Şart) 
298
V. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yüklemeler 
298
VI. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi 
299
A. Görevleri 
299
B. Tasarruf Yetkisi 
299
C. Görevin Sona Ermesi 
300
D. Sorumluluğu ve Denetlenmesi 
300
§73. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ 
300
I. İptal Davasının Nedenleri 
300
II. İptal Davasının Tarafları, Yetkili ve Görevli Mahkeme 
301
III. İptal Davasında Hak Düşürücü Süreler 
301
A. Bir Yıllık Süre 
301
B. On Yıllık Süre 
301
C. Yirmi Yıllık Süre 
301
D. Def’i 
301
§74. SAKLI PAY 
302
I. Saklı Paylı Mirasçılar 
302
A. Birinci Zümrede Altsoy 
302
B. İkinci Zümrede Ana ve Baba 
302
C. Sağ Kalan Eş 
303
1. Sağ Kalan Eş ve Birinci Zümre 
303
2. Sağ Kalan Eş ve İkinci Zümre 
303
3. Sağ Kalan Eş ve Üçüncü Zümre 
304
§75. MURİSİN TEREKESİNİ KULLANABİLMESİNİN SINIRLARI (TASARRUF ORANI) 
304
I. Mevcut (Fiili Tereke) 
304
II. Terekeye Eklenecek Değerler 
304
III. Terekeden Çıkarılacak Değerler 
305
IV. Mirası Red, Mirastan Feragat, Mirastan Iskat 
307
A. Mirası Red 
307
B. Mirastan Feragat 
307
C. Mirastan Iskat (Mirasçılıktan Çıkarma) 
308
§76. MİRASIN GEÇMESİ 
308
I. Mirasın Açılması ve Değerlendirme Anı 
308
II. Açılma Yeri ve Yetkili Mahkeme 
308
III. Mirasçılık Ehliyeti 
309
A. Sağ Doğmak 
309
B. Hak Ehliyeti 
309
C. Mirastan Yoksun Olmamak 
309
1. Mirastan Yoksunluk Sebepleri 
309
2. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları 
310
a. Yoksunluk Kendiliğinden Sonuç Doğurur 
310
b. Yoksunluk Geçmişe Etkilidir 
310
c. Yoksunluk Nispidir 
310
d. Yoksunluk Kişiseldir 
310
§77. MİRASIN KAZANILMASI 
310
I. Mirasın Kendiliğinden Kazanılması ve Külli Kazanım İlkesi 
310
II. Vasiyet Olunan Malın Kazanılması 
311
§78. MİRASBIRAKANIN SAKLI PAY İHLAL EDEN TASARRUFLARININ TENKİSİ 
311
I. Tenkis Davası Açabilecekler 
312
II. Tenkis Davasının Davalıları 
312
III. Tenkise Tabi Tasarruflar 
312
IV. Tenkisin Hükmü 
313
V. Tenkiste Sıra 
313
VI. Hak Düşürücü Süreler 
313
§79. MİRASIN PAYLAŞILMASI VE TAKSİMİN BİTİRİLMESİ 
314
I. Paylaşma Kuralları 
314
II. Payların Oluşturulması ve Özgülenmesi 
314
III. Miras Payının Temliki 
314
IV. Mirasçıların Birbirine ve Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
315
Kaynaklar 
317
Madde Dizini 
319
Kavramlar Dizini 
325