Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan
(2 Cilt)
Şubat 2010 / 1. Baskı / 2930 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan adlı bu esere makaleleri ile desdek veren akademisyenleri şöyledir;

Konu Başlıkları
Ar. Gör. E. Sami AKSOY: Türk Deniz Hukukunda Yeni Bir Düzenleme: Bağlama Kütüğü
Doç. Dr. Mustafa AKSU: Bilgisayar Programlarının Patent Hukuku Kapsamında Korunmadığı Yönündeki Görüşün Değerlendirilmesi
Ar. Gör. Şengül AL: TTK Tasarısına Göre Limited Şirketlerde Genel Kurul
Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ: Tüketici Haklarının Korunması Açısından Telekomünikasyon Sektöründe Tarife Rejimi
Ar. Gör. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY: Acentenin Müvekkilini Davada Temsil Etmesi
Prof. Dr. Sabih ARKAN: Grup Markaları
Prof. Dr. Oğuz ATALAY: İflâsın Ertelenmesi Kararının Bozulması Üzerine Usuli Kazanılmış Hak Doğar mı?
Eda ATAMER: Tasarım Hakkının Gasp Edilmesi Halinde Gerçek Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talep ve Davalar
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS: Ayıplı Mal Nedeniyle Ortaya Çıkan Malvarlığı Zararları
Gamze TURAN BAŞARA
İzzet BAŞARA: Borçlar Kanunu Tasarısında İrade Sakatlıkları
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN: Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Çerçevesinde İflâsın Ertelenmesi Taleplerinde Usulden
Esastan Bozma Kavramı ve Bozma Kararının Erteleme Tedbirlerine Etkisi
Doç. Dr. Veysel BAŞPINAR: Yargıtay Uygulamaları Açısından Hekimin Özen Borcunun Tıbbî Standartlarla İlişkisi
Nils von BERGNER: Ein Jahr Danach: Das MoMiG im Lichte Aktueller Rechtsprechung und Literatur – Ein Überblick
Bernhard Pfister: Einige Grundprobleme des (deutschen) Sportrechts
Mahmut BİLGEN: Islahla İlgili Uygulamalar
Doç. Dr. Savaş BOZBEL – Doç. Dr. Murat ATALI: Çekte İbraz Tarihinin Yer Almamasının Müracaat Hakkının Kullanılması Bakımından Sonuçları Yargıtay HGK. Kararları Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Hayri BOZGEYİK: Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçları
Av. Tamer BOZKURT: Türk Hukuku’nda Sigorta Acenteliği
Peter Breitschmid – Annasofia Kamp: Persönlichkeitsschutz Verstorbener Urheberpersönlichkeitsschutz im besonderen
Doç. Dr. Yusuf BÜYÜKAY – Doç. Dr. Murat DOĞAN: Akaryakıt Bayilik Sözleşmelerindeki İntifa Hakkı Kurulması Şartının Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Ar. Gör. Mehmet Çelebi CAN: CIF Satış Sözleşmesinde Alıcının Semeni Ödeme Borcu
Doç. Dr. Mertol CAN: Abonman Sigorta Sözleşmesine Binaen Akdedilen Alt (Bağlı – Tabi) Sigorta Sözleşmelerini Kuran İhbar Bakımından Sigorta Ettirene Muafiyet Getiren Sözleşme Şartlarının Geçerli Olup Olmadığı Meselesi
Yrd. Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT: Ticari Hava Taşımacılığında İşletmelerin Sağladığı Teminatın Hukuki Niteliği ve Ödenmesi
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR: Avrupa Birliği Hukukuna Göre Şirketlerin Yerleşme Serbestisi ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın "Cartesio" Kararı
Doç. Dr. Mustafa ÇEKER: Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yüküm
Av. Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI: Hardship Kavramının Eser Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi Üzerine Hukukî Mütalâa
Doç. Dr. Mehmet DEMİR: Finansal Hizmet Edimlerinin Mesafeli Sürümüne İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi ve Ülkemizdeki Yasal Durum
Av. Oğuzhan DEMİRDÖVEN: Özel Hukukta Hâkimin Takdir Yetkisi ve Yargıtay Tarafından Denetimi
Doç. Dr. Adnan DEYNEKLİ: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanun’un Uygulanması
Yrd. Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN: Vasıf Bildiren Yabancı Kelimelerin Türk Hukukuna Göre Marka Olarak Korunması
Hamit DÜNDAR: İtirazın İptali Davalarında İcra İnkâr Tazminatının Islah Yolu İle Talep Edilip Edilemeyeceği Üzerine Bir İnceleme
Doç. Dr. İbrahim ERCAN: Bir Yargıtay Kararı Işığında Mahkeme Dışı İkrarın Nitelendirilmesi
Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM: Resolving International Trade Disputes Through Arbitration
Ar. Gör. Murat ERDEM: Hükümlerin Tavzihinin İsim ve Sıfat İle Esas Hükümdeki Hesap Hatalarının Düzeltilmesiyle (Hükmün Tashihi) Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Rifat ERTEN: 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Ass.–Prof. Dr. Roland Fankhauser: Die neue Form der Nacherbschaft nach Art. 492a CH–ZGB Rechtsanwalt
Dr. Peter Finger: Ausländische Adoptionen (Insbesondere: Türkei) und Ihre Anerkennung in Deutschland; Ordre Public, § 108 FAMFG
Ömer Uğur GENÇCAN: Boşanma Davalarında Delillerin Değerlendirilmesi Sorunu
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter GOTTWALD (Çev. Doç. Dr. Murat ATALI): Almanya’da Kollektif Hukuki Himayenin Genişletilmesi
Av. Şule GÜLTEK: Patent Hukukunda İstemler
Professor. Dr. Heinz HAUSHEER: Miszellen zum schweizerischen Recht – Art. 8 ZGB und das materielle Beweisrecht des schweiz. ZGB: eine eindrückliche Entwicklung – Vorstellungen und Desiderata zur juristischen Einbettung der eheähnlichen Lebensgemeinschaft – Der neue Erwachsenenschutz des schweizerischen Zivilgesetzbuches
Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU: Toplu Yapıların Yönetiminde İşletme Kooperatiflerinin Rolü Serdar HIZIR: Türk Hukuku Açısından Dışsatımda Bir Finansman Yöntemi Olarak Forfaiting İşlemi
Gerhard HOHLOC: Urteilsverjährung“ in deutsch–türkischen Rechtsfällen
Prof. Dr. Wolfgang Hromadka: Das deutsche Arbeitsrecht zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Prof. Dr. Sami KARAHAN: Garanti Markası
Doç. Dr. Hakan KARAN: Liability Issues Under The Latest Two Imo Instruments: The Sua (Terrorism) Protocols 2005 and the WRC 2007
Yrd. Doç. Dr. Rauf KARASU: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı
Ar. Gör. Harun KESKİN: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.04.2009 Tarihli “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar”ı Üzerine Düşünceler
Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU: Katılma Alacağında Zamanaşımı
Prof. Dr. İsmail KIRCA: Alacaklının Teminat Olarak Aldığı Emre Yazılı Kambiyo ve Nama Yazılı Pay Senetlerini Borcu Ödeyen Kefile Devir ve Teslim Borcunu İfa Şekli
Ar. Gör. S.Serhat KIRTILOĞLU: İhtiyati Tedbirde Görevli ve Yetkili Mahkeme
Prof. Dr. Cengiz KOÇHİSARLIOĞLU: Aile Hukukuna İlişkin "Tezlerimiz"
Yrd. Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA: Sigorta Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü
Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKUT: Anonim Şirketlerde Fiili Yönetim Kurulu Üyeliği
Ar. Gör. Dr. Aytaç KÖKSAL: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 397 İlâ 406 Maddeleri Arasında Düzenlenen Denetçinin Anonim Ortaklığın Bir Organı Olup Olmadığı Sorunu
Prof. Dr. Huriye KUBİLAY: Karar Yetersayısının Hesaplanmasında Salt (Mutlak) Çoğunluğun Belirlenmesi Gereken An
Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR: Sporda Adil Rekabetin Sağlanması Bakımından Dopingle Mücadelenin Hukuki Temelleri
Doç. Dr. Çağlar MANAVGAT: Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Çağrı Yükümlülüğünün Doğması Bakımından Yönetim Kontrolü Ölçütleri
Zeynep MİNELİLER: Ticari Vekil
Hanswerner ODENDAHL:(Çev. Av. Haydar SIĞINAK–Tijen KORTAK) Aile Hukukunda Yeni MÖHUK’un Etkileri
Çev. Hanswerner ODENDAHL – Burcu USLU: Alman Boşanma ve Nafaka Hukuku Mevzuatı
Prof. Dr. Marcus Oehlrich: Das GmbH–Recht nach dem MoMİG – (Çev. Doç. Dr. Oruç Hami ŞENER – Doç. Dr. Sevilay UZUNALLI): Sonra Limited Ortaklıklar Hukuku
Salih ÖNDER: 1974 Tarihli Atina Konvansiyonu Bağlamında Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY: Rekabet Hukukunda Grup Davaları
Ar. Gör. Burcu Gülseren ÖZCAN: Patent Hakkı Kapsamında İlaç Tüketicisinin Belirlenmesinde Bilgilenmiş Kullanıcının Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Demet ÖZDAMAR: 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun, Türk Medenî Kanunu’ndaki İlkeler Işığında Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR: Sigortacının Sözleşmenin Kurulmasından Sonraki Aydınlatma Yükümlülüğü
Doç. Dr. Çağlar ÖZEL: Schutz von Marken gegen Dritte
Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT: Anonim Şirketler Hukukunda İlmühaberlerin Kıymetli Evrâk Sayılmaları Doğrudan Menkul Kıymet Olarak Kabul Edilmelerine Yol Açar Mı?
Bilge ÖZTAN – Michael R. WILL: Türkiye’de Müstakbel Spor Hukuku – Werdendes Sportrecht in der Türkei
Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR: ATAD Kararları Işığında Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler İle Türkiye Arasında Yerleşim Serbestisi ve Hizmetin Serbest Dolaşımı
Av. Ünsal PİROĞLU: Eserden Doğan Hakların Devri ve FSEK 48–52 Çelişkisi
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI: Yönetim Kurulu Üyesinin Bilgi Alma Hakkı ve Mahkemeden Özel Denetim İstemesine İlişkin Koşullar İsviçre Federal Mahkemesinin (BGE 133 III 133) 20 Aralık 2006 Tarih ve 4c278
2006 Sayılı Kararı
Dr. Mustafa SALDIRIM: İhtiyati Hacze İtirazın Kapsamına İlişkin Sorunlar
Yrd. Doç. Dr. Vural SEVEN: Kambiyo Senetlerine (Poliçe, Bono ve Çek) Dayanan İhtiyatî Haciz Taleplerinde İhbar Mecburiyeti (TTK. m. 635)
Professor Dr. Dr. h.c. Fritz STURM: Die Höhe von Zins und Verzugszins im deutschen Rechtskreis
Ayşe ŞAHİN: Kambiyo Senetlerinde ‘Gecikmiş Ciro’ya Bağlı Hukukî Sonuçlar
Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK: Buluş Sahibinin Açıklamaları Patent Almasını Ne Zaman Engellemez? –Riskler ve Olasılıklar Üzerine Düşünceler
Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK: Kimin Olacaksa Onun Hesabına Sigorta
Prof. Dr. Süha TANRIVER: Türk Hukuku Bağlamında Çekişmesiz Yargı ve Noterlik – Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları, Aralarındaki Temel Farklılıklar ve Arabuluculuk Kurumuna Duyulan Tepkiler ya da Oluşturulan Dirençlerin Sosyolojik Açıdan İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi
Silvia TELLENBACH: Ehen wider Willen Anmerkungen zur Zwangsverheiratung in Deutschland
Doç. Dr. Erhan TEMEL: Alman Hukukunda İlaç Üreticisinin Özel Hukuk Sorumluluğu
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU: Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Bu Konuda Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Getirilen Hükümler
Yrd. Doç. Dr. Gökçen TOPUZ: Limited Şirketin Sermaye Alacağının Haczi
Prof. Dr. Asuman TURANBOY: Bankacılık Kanunu’nda Düzenlenen Hâkim Ortak Kavramı
Doç. Dr. K. Nuri TURANBOY: Anne ve Babanın Çocuk Mallarını Kullanma ve Sarf Etmek Hakkı – Ödünç Sözleşmesi ve Ödünç Olarak Belirtilen Sözleşmeler
Mehmet Akif TUTUMLU: Hukuk Davasında Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin İspat Değeri
Doç. Dr. Ahmet TÜRK: Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli, Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığa İlişkin Hükümlerinden Bazıları Hakkında Düşünceler
Işıl ULAŞ: Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortası
Doç. Dr. Erol ULUSOY: Keşide Çeki
Av. Talih UYAR: Tasarrufun İptâli Davasının Tarafları (İİK. mad. 277, 282)
Dr. Ali YARAYAN: Zulassungs– und Eichpflicht eines Vollautomatisierten Reifenprofilmessgerätes im fließenden Straßenverkehr
Nihat YAVUZ: Edime Uygun İfa İlkesi ve Aliud Kavramı
Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM: Uygulama Program Hizmeti Sağlama (Application Service Provider, Asp) Sözleşmelerinin Hukukî Niteliği
Yrd. Doç. Dr. Burçak YILDIZ: Türk Coğrafî İşaretlerinin Avrupa Birliği’nde Korunması Kapsamında, Ülkemiz Açısından Önem Taşıyan Bazı Coğrafi İşaretlerin Avrupa Birliği Coğrafî İşaret Sicili’ne Diğer Devletlerdeki Gruplar Tarafından Tescillerinin Hukukî Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Dr. Süleyman YILMAZ: Satım Sözleşmesinin Elektronik Posta (e–mail) Aracılığı İle Kurulması
Doç. Dr. Aynur YONGALIK: Konut Edindirme ve Finansmanı Sistemi Kapsamında Bilgilendirme Yükümlülüğü Açısından Kredi Hayat Sigortası
Ar. Gör. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU: Genlerin Korunması İle İlgili Olarak AB. Yönergesinin Diğer Hukuk Sistemlerine Yansıması ve Türkiye’deki Hukukî Düzenleme Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Dr. Müslüm AKINCI: İsveç’te Ayrımcılık, Taciz ve Misilleme Yasağı
Doç. Dr. Çetin ARSLAN
Murat KAYANÇİÇEK: Cezadan Mahsup
M. Yasin ASLAN: The “Global War on Terrorism” Judged From the Perspective of International Humanitarian Law and the Geneva Conventions
Dr. M. Yasin ASLAN: Uluslararası Ceza Divanı ve Kişisel Ceza Sorumluluğu
Prof. Dr. Zehreddin ASLAN: Ticaret Odaları İle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arasındaki Hukukî İlişki Üzerine Bir Not
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AŞIK: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5358 Sayılı Kanun Işığında İcra ve İflâs Kanunu’nda Yer Alan Cezaî Hükümler (m.331–354)
Prof. Dr. Enver BOZKURT: Uluslararası Güvenlik Yönelimlerindeki Değişim: ABD Örneği
Prof. Dr. Nur CENTEL: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu
Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN: Yaptırımlarda Görevli Mahkeme Sorunu Üzerine
Cahid DOĞAN: Yargı Organları İşlemlerinin Hukuka Uygunluğu
Ar. Gör. Uğur ERSOY: Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dini Nikah Kıyma ve Kıydırma Suçları
Av. Dr. K. Haluk ERUYGUR: İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) Hukuk Alanı ve Yargılama Komitesi
Çınar Can EVREN: Yargıda Karşılık Dava
Prof. Dr. Zafer GÖREN: Kempin’den Bugüne Eşit Haklara Sahip Olma Yolunda
Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI
Doç. Dr. Muharrem ÖZEN: Hürriyete Karşı Suçlar
Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI: Güveni Kötüye Kullanma Suçları
Ar. Gör. Selim KANAT: Yeni Terörizm – ABD – Orta Asya
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ: Kamu İcra Hukukunda Gayrimenkul Malların İhalesinin Feshi
Yrd. Doç. Dr. Elvan KECELİOGLU: Aussetzung der Strafe zur Bewährung im neuen türkischen Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Rechts
Dr. Birol KIRMAZ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından da Kabul Edilen Kyoto Protokolü'nün İçeriği ve Bu Protokolün Ülkemize Yüklediği Sorumluluklar Nelerdir?
Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES: Özel Hukuk – Kamu Hukuku ve Yargılama Hukuku Bakımından Kanunların Zaman İtibariyle Uygulanması
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN: İdarî Denetim ve Aramalar
Prof. Dr. Hasan TUNÇ: Türk Hukukunda Siyasi Parti Teşkilâtlarında İşten El Çektirme ve Fesih
Zekeriya YILMAZ: Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesinin Seçim Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi
Barkod: 9786055593148
Yayın Tarihi: Şubat 2010
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 2930
Yayınevi: Turhan Kitabevi
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 2 Cilt

Funda Kızıler Emer ...
Haziran 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Koca ...
Haziran 2020
295.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Erman ...
Mart 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020