Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Sermaye Piyasası Hukukunda
İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu
(Bilgi Suistimali)
Eylül 2018 / 1. Baskı / 271 Syf.
Fiyatı: 71.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bilgi, her alanda önemli ve değerlidir. Ancak bilginin Borsa'daki karşılığı para ve getiridir. Özellikle bu bilgi, çok az kişi tarafından bilinen ve ilgili sermaye piyasası aracının değerini büyük oranda değiştirecek nitelikte ise sahibine büyük kazanç sağlayabilir. Çünkü gizli ve değerli bilgiye sahip olan kişi, bu bilgiye sahip olmayan yatırımcılar karşısında üstün ve avantajlı bir konumdadır.

Hâlbuki sermaye piyasalarının güven, açıklık ve dürüstlük içinde çalışması için bütün yatırımcıların eşit ve doğru şekilde bilgilendirilmesi, fırsat eşitliğini bozan bu tarz işlemlerin önlenmesi zorunluluktur.

Bu çerçevede, kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeler yanında sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyecek önemli bilgilere sahip kişilerin, bu bilgileri kamuya açıklamadan önce kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmalarının önlenmesine yönelik olarak içeriden öğrenenlerin ticareti suçu düzenlenmiştir.

Bu kitapta; "içeriden öğrenenlerin ticareti suçu" ceza hukuku temelinde detaylı olarak incelenmeye konu edilmiş ve konunun somutlaştırılması ve uygulama açısından daha yararlı olması bakımından, bu suç tipine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan suç duyurularına, yargı kararlarına, emsal örnek ve olaylara geniş bir şekilde yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Temel Kavramlar, Yabancı Ülkeler ve Uluslararası Hukuktaki Düzenlemeler
Türk Hukukunda İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu
Yaptırım ve Muhakeme
Barkod: 9789750250040
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 271
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Sunuş (Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR)  9
Sunuş (Prof. Dr. Ümit KOCASAKAL)  11
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR, YABANCI ÜLKELER VE
ULUSLARARASI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER
I. TEMEL KAVRAMLAR  25
A. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti  25
B. İçeriden Öğrenen  27
1. Genel Olarak  27
2. Birincil – İkincil İçeriden Öğrenenler Ayrımı  29
3. Birincil İçeriden Öğrenenler  32
4. İkincil İçeriden Öğrenenler  33
C. İçsel Bilgi  34
1. Genel Olarak  34
2. İçsel Bilginin Temel Unsurları  36
a. Kesinlik  36
b. Fiyata Etkili Olma  37
c. Sermaye Piyasası Araçlarıyla İlgili Olma  38
d. Kamuya Açıklanmamış Olma  39
D. İçeriden Öğrenenlerin Ticaretinin Yasaklanıp Yasaklanmamasına İlişkin Görüşler  39
1. İçeriden Öğrenenlerin Ticaretinin Serbest Olmasına İlişkin Görüşler  39
2. İçeriden Öğrenenlerin Ticaretinin Yasaklanmasına İlişkin Görüşler  41
a. Yatırımcının Korunması  41
b. Taraflar Arasında Adalet ve Eşitliğin Sağlanması  42
c. Sermaye Piyasasına Yönelik Kamu Güveninin Korunması  42
d. İhraççı Şirketin Korunması  43
e. Piyasa Etkinliğinin Sağlanması  43
II. YABANCI ÜLKELER VE ULUSLARARASI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER  44
A. Amerika Birleşik Devletleri  44
1. Mavi Gök Kanunları (Blue Sky Laws)  44
2. 1933 Tarihli Menkul Kıymetler Kanunu (Securities Act)  46
3. 1934 Tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu (“Securities Exchange Act”)  47
4. ABD Sermaye Piyasası Komisyonu (SEC) 10 (b) (5) Kuralı  48
5. Açıkla ya da Kaçın (DiscloseAbstain) Kuralı  50
6. Klasik Teori  53
7. Kötüye Kullanma Teorisi  54
8. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Cezaları Kanunu [The Insider Trading Sanctions Act of 1984 (ITSA)]  58
9. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ile Menkul Kıymet Sahtekârlığı İnfaz Kanunu [Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act (ITSFEA)]  59
10. ABD Sermaye Piyasası Komisyonu (SEC) 10 (b) (5)–1 ve 10 (b) (5)–2 Kuralı  59
11. Sarbanes Oxley Kanunu (Sarbanes Oxley Act)  60
12. Dodd–Frank Wall Street Reform ve Tüketici Koruma Kanunu (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)  61
13. Kongresel Bilgiye Dayalı Ticaretin Önlenmesi Kanunu “Stop Trading on Congressional Knowledge Act (STOCK Act)”  61
14. Newman ve Salman Davaları Sonrası Dönem  62
B. Avrupa Birliği  64
1. 89/592 (EEC) Sayılı Konsey Direktifi  66
2. 2003/6 (EU) Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  67
3. 2004/72 (EC) Sayılı Konsey Direktifi  69
4. 2014/596 (EU) Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü  69
5. 2014/57 (EU) Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  74
C. İngiltere  76
D. Almanya  78
E. İtalya  79
F. Fransa  80
G. Japonya  81
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ SUÇU
I. GENEL OLARAK  83
A. Sermaye Piyasası Suçları Kavramı  83
1. Genel Olarak  83
2. Sermaye Piyasası Suçlarının Ekonomik Suçlarla İlişkisi  85
3. Sermaye Piyasası Suçlarının Genel Özellikleri  87
a. Kanunla Çerçevesi Çizilen Suçların İçeriğinin İdari Düzenleyici İşlemlerle Belirlenmesi  87
b. Korunan Hukuksal Değerlerin Kamusal Olması  90
c. Suçların Tespitinin Zorluğu  91
d. Mağdur Sayısının Çokluğu  92
e. Özel Faillik Sıfatının Aranması  93
f. Özel Kast Aranması  93
g. Tehlike Suçu Olması  94
h. Ağırlıklı Olarak Ekonomik Yaptırımların Uygulanması  95
i. Özel Muhakeme Kuralları Öngörülmesi  96
B. Türk Sermaye Piyasası Mevzuatı  101
1. Anayasa  101
2. 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  102
3. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  103
4. Diğer Düzenlemeler  107
C. SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK)  108
1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hukuki Niteliği  108
2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Oluşumu ve Yapısı  109
3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  110
a. Düzenleme  110
b. İzin  110
c. Gözetim  111
d. Denetim  111
e. Tedbir ve İdari Yaptırım  112
D. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Kamuyu Aydınlatma İlişkisi  113
1. Genel Olarak  113
2. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü  114
3. Özel Durumlar Tebliği  116
a. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi  117
b. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi  118
c. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin İşlemlerinin Açıklanması  119
d. Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne İlişkin Değişiklikler  119
e. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri  120
f. Özel Durumlar Rehberi  121
E. İçeriden Öğrenenlerin Ticaretine İlişkin Diğer Düzenlemeler  123
1. Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ  123
2. Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (Yasak Dönem)  125
3. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği  128
F. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun  130
II. İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  132
A. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu ve Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon) Suçu  132
B. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu ve Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu  135
C. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu ve Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu  136
D. “İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu” ve “Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu”  137
III. SUÇUN UNSURLARI  138
A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  138
1. Genel Olarak  138
2. Sermaye Piyasasının Güvenilirliği  140
3. Sermaye Piyasasının Etkinliği  141
4. Yatırımcıların Korunması  142
B. Kanuni Unsur  142
1. Genel Olarak  142
2. Suçun Kanunilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi  143
C. Fail  148
1. Genel Olarak  148
2. İhraççıların veya Bunların Bağlı veya Hâkim Ortaklıklarının Yöneticileri  154
3. İhraççıların veya Bunların Bağlı veya Hâkim Ortaklıklarında Pay Sahibi Olmaları Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  162
4. İş, Meslek ve Görevlerinin İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  165
a. İş İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  165
b. Meslek İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  166
c. Görev İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  168
5. İçsel Bilgileri Suç İşlemek Suretiyle Elde Eden Kişiler  168
6. Sahip Oldukları Bilginin Bu Fıkrada Belirtilen Nitelikte Bulunduğunu Bilen veya İspat Edilmesi Hâlinde Bilmesi Gereken Kişiler  169
D. Mağdur  175
E. Suçun Konusu (İçsel Bilgi)  178
1. Genel Olarak  178
a. Bilginin Kesinliği ve Güvenilirliği  181
b. Fiyata veya Değere veya Yatırımcıların Yatırım Kararlarına Etkili Olması  183
c. Sermaye Piyasası Araçları veya İhraççılarla İlgili Olması  187
aa. Şirket/İhraççı Bilgisi  189
ab. Piyasa Bilgisi  193
d. Kamuya Açıklanmamış Olması  195
F. Maddi Unsur  196
1. Ön Şart  197
2. Hareket  197
a. Genel Olarak  197
b. Alım Emri Vermek  204
c. Satım Emri Vermek  205
d. Emri Değiştirmek  206
e. Emri İptal Etmek  206
3. Netice (Menfaat Temini)  207
4. Teşebbüs  213
G. Hukuka Aykırılık Unsuru  215
1. Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yer Alan Hukuka Uygunluk Sebepleri  215
a. Kamu Politikası İşlemleri  216
b. Geri Alım Programları  218
c. Fiyat İstikrarı İşlemleri  219
2. Genel Hukuka Uygunluk Nedenleri  219
H. Manevi Unsur  220
IV. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (İÇTİMA)  223
V. İŞTİRAK  224
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPTIRIM VE MUHAKEME
I. YAPTIRIM  227
A. Cezai Yaptırım  227
B. İdari Tedbirler  231
II. MUHAKEME  234
A. Madde ve Yer Bakımından Yetki  234
1. Görevli Mahkeme  234
2. Yetkili Mahkeme  234
B. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları  235
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları (Yazılı Başvuru Şartı)  235
2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yazılı Başvurusunun Hukuki Niteliği  238
a. Genel Açıklamalar  238
aa. Şikâyet Şartı İle Karşılaştırma  239
ab. Talep Şartı İle Karşılaştırma  239
ac. İzin Şartı İle Karşılaştırma  239
ad. Değerlendirme  240
b. Kurulun Yazılı Başvurusunun Sonuçları  240
Sonuç  245
Kaynakça  261
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Sunuş (Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR)  9
Sunuş (Prof. Dr. Ümit KOCASAKAL)  11
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR, YABANCI ÜLKELER VE
ULUSLARARASI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER
I. TEMEL KAVRAMLAR  25
A. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti  25
B. İçeriden Öğrenen  27
1. Genel Olarak  27
2. Birincil – İkincil İçeriden Öğrenenler Ayrımı  29
3. Birincil İçeriden Öğrenenler  32
4. İkincil İçeriden Öğrenenler  33
C. İçsel Bilgi  34
1. Genel Olarak  34
2. İçsel Bilginin Temel Unsurları  36
a. Kesinlik  36
b. Fiyata Etkili Olma  37
c. Sermaye Piyasası Araçlarıyla İlgili Olma  38
d. Kamuya Açıklanmamış Olma  39
D. İçeriden Öğrenenlerin Ticaretinin Yasaklanıp Yasaklanmamasına İlişkin Görüşler  39
1. İçeriden Öğrenenlerin Ticaretinin Serbest Olmasına İlişkin Görüşler  39
2. İçeriden Öğrenenlerin Ticaretinin Yasaklanmasına İlişkin Görüşler  41
a. Yatırımcının Korunması  41
b. Taraflar Arasında Adalet ve Eşitliğin Sağlanması  42
c. Sermaye Piyasasına Yönelik Kamu Güveninin Korunması  42
d. İhraççı Şirketin Korunması  43
e. Piyasa Etkinliğinin Sağlanması  43
II. YABANCI ÜLKELER VE ULUSLARARASI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER  44
A. Amerika Birleşik Devletleri  44
1. Mavi Gök Kanunları (Blue Sky Laws)  44
2. 1933 Tarihli Menkul Kıymetler Kanunu (Securities Act)  46
3. 1934 Tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu (“Securities Exchange Act”)  47
4. ABD Sermaye Piyasası Komisyonu (SEC) 10 (b) (5) Kuralı  48
5. Açıkla ya da Kaçın (DiscloseAbstain) Kuralı  50
6. Klasik Teori  53
7. Kötüye Kullanma Teorisi  54
8. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Cezaları Kanunu [The Insider Trading Sanctions Act of 1984 (ITSA)]  58
9. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ile Menkul Kıymet Sahtekârlığı İnfaz Kanunu [Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act (ITSFEA)]  59
10. ABD Sermaye Piyasası Komisyonu (SEC) 10 (b) (5)–1 ve 10 (b) (5)–2 Kuralı  59
11. Sarbanes Oxley Kanunu (Sarbanes Oxley Act)  60
12. Dodd–Frank Wall Street Reform ve Tüketici Koruma Kanunu (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)  61
13. Kongresel Bilgiye Dayalı Ticaretin Önlenmesi Kanunu “Stop Trading on Congressional Knowledge Act (STOCK Act)”  61
14. Newman ve Salman Davaları Sonrası Dönem  62
B. Avrupa Birliği  64
1. 89/592 (EEC) Sayılı Konsey Direktifi  66
2. 2003/6 (EU) Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  67
3. 2004/72 (EC) Sayılı Konsey Direktifi  69
4. 2014/596 (EU) Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü  69
5. 2014/57 (EU) Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  74
C. İngiltere  76
D. Almanya  78
E. İtalya  79
F. Fransa  80
G. Japonya  81
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ SUÇU
I. GENEL OLARAK  83
A. Sermaye Piyasası Suçları Kavramı  83
1. Genel Olarak  83
2. Sermaye Piyasası Suçlarının Ekonomik Suçlarla İlişkisi  85
3. Sermaye Piyasası Suçlarının Genel Özellikleri  87
a. Kanunla Çerçevesi Çizilen Suçların İçeriğinin İdari Düzenleyici İşlemlerle Belirlenmesi  87
b. Korunan Hukuksal Değerlerin Kamusal Olması  90
c. Suçların Tespitinin Zorluğu  91
d. Mağdur Sayısının Çokluğu  92
e. Özel Faillik Sıfatının Aranması  93
f. Özel Kast Aranması  93
g. Tehlike Suçu Olması  94
h. Ağırlıklı Olarak Ekonomik Yaptırımların Uygulanması  95
i. Özel Muhakeme Kuralları Öngörülmesi  96
B. Türk Sermaye Piyasası Mevzuatı  101
1. Anayasa  101
2. 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  102
3. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  103
4. Diğer Düzenlemeler  107
C. SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK)  108
1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hukuki Niteliği  108
2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Oluşumu ve Yapısı  109
3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  110
a. Düzenleme  110
b. İzin  110
c. Gözetim  111
d. Denetim  111
e. Tedbir ve İdari Yaptırım  112
D. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Kamuyu Aydınlatma İlişkisi  113
1. Genel Olarak  113
2. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü  114
3. Özel Durumlar Tebliği  116
a. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi  117
b. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi  118
c. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin İşlemlerinin Açıklanması  119
d. Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne İlişkin Değişiklikler  119
e. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri  120
f. Özel Durumlar Rehberi  121
E. İçeriden Öğrenenlerin Ticaretine İlişkin Diğer Düzenlemeler  123
1. Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ  123
2. Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (Yasak Dönem)  125
3. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği  128
F. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun  130
II. İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  132
A. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu ve Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon) Suçu  132
B. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu ve Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu  135
C. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu ve Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu  136
D. “İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu” ve “Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu”  137
III. SUÇUN UNSURLARI  138
A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  138
1. Genel Olarak  138
2. Sermaye Piyasasının Güvenilirliği  140
3. Sermaye Piyasasının Etkinliği  141
4. Yatırımcıların Korunması  142
B. Kanuni Unsur  142
1. Genel Olarak  142
2. Suçun Kanunilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi  143
C. Fail  148
1. Genel Olarak  148
2. İhraççıların veya Bunların Bağlı veya Hâkim Ortaklıklarının Yöneticileri  154
3. İhraççıların veya Bunların Bağlı veya Hâkim Ortaklıklarında Pay Sahibi Olmaları Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  162
4. İş, Meslek ve Görevlerinin İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  165
a. İş İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  165
b. Meslek İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  166
c. Görev İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  168
5. İçsel Bilgileri Suç İşlemek Suretiyle Elde Eden Kişiler  168
6. Sahip Oldukları Bilginin Bu Fıkrada Belirtilen Nitelikte Bulunduğunu Bilen veya İspat Edilmesi Hâlinde Bilmesi Gereken Kişiler  169
D. Mağdur  175
E. Suçun Konusu (İçsel Bilgi)  178
1. Genel Olarak  178
a. Bilginin Kesinliği ve Güvenilirliği  181
b. Fiyata veya Değere veya Yatırımcıların Yatırım Kararlarına Etkili Olması  183
c. Sermaye Piyasası Araçları veya İhraççılarla İlgili Olması  187
aa. Şirket/İhraççı Bilgisi  189
ab. Piyasa Bilgisi  193
d. Kamuya Açıklanmamış Olması  195
F. Maddi Unsur  196
1. Ön Şart  197
2. Hareket  197
a. Genel Olarak  197
b. Alım Emri Vermek  204
c. Satım Emri Vermek  205
d. Emri Değiştirmek  206
e. Emri İptal Etmek  206
3. Netice (Menfaat Temini)  207
4. Teşebbüs  213
G. Hukuka Aykırılık Unsuru  215
1. Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yer Alan Hukuka Uygunluk Sebepleri  215
a. Kamu Politikası İşlemleri  216
b. Geri Alım Programları  218
c. Fiyat İstikrarı İşlemleri  219
2. Genel Hukuka Uygunluk Nedenleri  219
H. Manevi Unsur  220
IV. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (İÇTİMA)  223
V. İŞTİRAK  224
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPTIRIM VE MUHAKEME
I. YAPTIRIM  227
A. Cezai Yaptırım  227
B. İdari Tedbirler  231
II. MUHAKEME  234
A. Madde ve Yer Bakımından Yetki  234
1. Görevli Mahkeme  234
2. Yetkili Mahkeme  234
B. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları  235
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları (Yazılı Başvuru Şartı)  235
2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yazılı Başvurusunun Hukuki Niteliği  238
a. Genel Açıklamalar  238
aa. Şikâyet Şartı İle Karşılaştırma  239
ab. Talep Şartı İle Karşılaştırma  239
ac. İzin Şartı İle Karşılaştırma  239
ad. Değerlendirme  240
b. Kurulun Yazılı Başvurusunun Sonuçları  240
Sonuç  245
Kaynakça  261
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020