Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
Aralık 2016 / 1. Baskı / 496 Syf.
Fiyatı: 106.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Devlet, sosyal, siyasi ve ekonomik kurallar bütünü olarak karşımıza çıkmakta olup; bu yapının görevi, toplum tarafından oluşturulan bu organizasyonun korunması ve devamının sağlanmasıdır. İnsanlar, devleti, menfaatlerini korumak, toplum düzenini ve barışı sağlamakla yükümlü bir araç olarak teşekkül ettirmişlerdir. Devlet, toplum tarafından kendisine verilen bu görevleri icra etmek için çeşitli fonksiyonlarla sahip olup; bu fonksiyonlar, "siyasal", "idarî" ve adlî" fonksiyonlar şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Ancak, sadece bireylerin hak ve özgürlüklerini devretmek suretiyle devleti oluşturmaları, sosyal düzene ilişkin kuralların belirlenmesi, bunların anayasada yer alması ve devletin, fonksiyonları aracılığıyla görevlerini yerine getirmesinin sağlanması, bireylerin barışçıl bir toplum düzeninde yaşamasını sağlamak için yeterli değildir. Bununla birlikte, devletin görevini icra ederken sahip olduğu fonksiyonların da korunması gerekmektedir. Ceza hukuku, devletin bu fonksiyonlarına karşı işlenecek fiilleri yaptırım altına almak suretiyle devletin görevlerini etkin bir şekilde icra etmesini sağlamaktadır.

5237 sayılı TCK'nın "Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler" başlıklı dördüncü kısmı, devletin bu fonksiyonlarına karşı işlenen fiilleri yaptırım altına almaktadır. Bu suretle devletin üstlendiği görevleri, sahip olduğu fonksiyonları kullanmak suretiyle etkin bir şekilde icra etmesi ve bunun sonucunda da toplumu oluşturan bireylerin, kurdukları sistemde barış içerisinde yaşaması sağlanmaktadır.

"Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar" başlıklı bu çalışmada, devletin siyasi fonksiyonuna karşı işlenen fiillerin yaptırım altına alındığı TCK 302-308 maddeleri arasında düzenlenmiş olan suçlar ele alınmıştır. Çalışmada, öğretinin konuyu ele alışı ile birlikte çok sayıda –bir çoğu yayımlanmamış- Yargıtay kararına da yer verilerek uygulamanın söz konusu suçlara yaklaşımı ortaya konmuştur.

Konu Başlıkları
Devletin Güvenliğine Karşı Suçların Genel Özellikleri
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
Barkod: 9789750240119
Yayın Tarihi: Aralık 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 496
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI
SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
I. MİLLETE VE DEVLETE KARŞI İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR  19
II. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ  24
A. Genel Olarak  24
B. Devlet Kavramı  25
1. Devlet Tanımı  25
2. Devletin Unsurları  26
a. Ülke Unsuru  26
b. Millet Unsuru  27
c. Egemenlik Unsuru  28
C. Devletin Güvenliği Kavramı  29
D. Devletin Güvenliğine Karşı Suçların Tarihsel Gelişimi  30
E. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlarda Suçun Konusu  34
F. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlarda Korunan Hukuki Yarar  34
G. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlarda Suçun Mağduru  36
H. Devletin Güvenliğine Karşı İşlenen Suçların Siyasi Suç Niteliği  37
I. Devletin Güvenliğine Karşı İşlenen Suçların Askeri Suç Niteliği  41
J. Devletin Güvenliğine Karşı İşlenen Suçların Vatana İhanet Niteliği  42
1. Vatana İhanet Kavramı  42
2. Vatana İhanet Kavramının Yasal Düzenlemelerde Ele Alınışı  43
a. Anayasal Düzenlemeler  43
b. Kanunlar  43
aa. 29 Nisan 1920 tarih ve 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanunu  43
bb. 6.7.1960 tarih ve 15 sayılı Kanun  44
cc. 22.05.1930 tarih ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu  46
3. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar ve Vatana İhanet  47
4. Vatana İhanet ve Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  49
İKİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR
I. DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK (TCK M. 302)  51
A. Genel Olarak  51
B. Madde Metni  52
C. Gerekçe  52
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  54
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi İle Karşılaştırılması  55
F. Benzer Suçlarla Karşılaştırılması  56
G. Karşılaştırmalı Hukuktaki Düzenlenişi  58
1. İtalya  58
2. Fransa  59
3. Almanya  61
H. Korunan Hukuki Yarar  63
I. Suçun Maddi Unsurları  66
1. Suçun Konusu  66
2. Fail  66
3. Mağdur  78
4. Fiil  79
a. Genel Olarak  79
b. Maddede Sayılan Amaçlar  80
aa. Devlet Topraklarının Tamamını veya Bir Kısmını Yabancı Bir Devletin Egemenliği Altına Koyma  80
bb. Devletin Bağımsızlığını Zayıflatma  83
cc. Devletin Birliğini Bozma  84
dd. Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırma  85
c. Amaca Yönelik İşlenen Fiil  88
aa. Amaca Yönelik İşlenen Fiilin Genel Özellikleri  89
bb. Amaca Yönelik İşlenen Fiilin Elverişli Olması  102
aaa. Genel Olarak  102
bbb. Elverişliliğin Tespiti  106
aaaa. Genel Olarak  106
bbbb. Örgüte İlişkin Özellikler  107
cccc. Fiile İlişkin Özellikler  122
dddd. Faile İlişkin Özellikler  174
5. Netice  175
6. Nedensellik Bağı  177
J. Manevi Unsur  177
K. Hukuka Aykırılık Unsuru  188
L. Nitelikli Haller  188
M. Teşebbüs  194
N. İştirak  200
O. İçtima  215
P. Etkin Pişmanlık  232
R. Kusurluluk  239
S. Yaptırım  247
T. Muhakeme  253
U. İnfaz  270
II. DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK SUÇU (TCK M. 303)  275
A. Genel Olarak  275
B. Madde Metni  276
C. Gerekçe  276
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  277
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  278
F. Benzer Suçlardan Farkı  279
G. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  280
H. Korunan Hukuki Yarar  281
I. Suçun Maddi Unsurları  282
1. Suçun Konusu  282
2. Fail  282
3. Mağdur  284
4. Fiil  284
a. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Savaş Halinde Olan Devletin Ordusunda Hizmet Kabul Etme veya Düşman Devletin Yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine Karşı Silahlı Mücadeleye Girme (TCK 303/1)  288
aa. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Savaş Halinde Olan Devletin Ordusunda Hizmet Kabul Etme  288
bb. Düşman Devletin Yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine Karşı Silahlı Mücadeleye Girme  292
b. Düşman Devlet Ordusunda Herhangi Bir Komuta Görevi Üstlenme (TCK 303/2)  293
5. Netice  295
J. Manevi Unsur  296
K. Hukuka Aykırılık Unsuru  296
L. Nitelikli Haller  296
M. Teşebbüs  297
N. İştirak  297
O. İçtima  297
P. Etkin Pişmanlık  298
R. Kusurluluk  299
S. Yaptırım  301
T. Muhakeme  302
U. İnfaz  306
III. DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK SUÇU (TCK M. 304)  308
A. Genel Olarak  308
B. Madde Metni  308
C. Gerekçe  308
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  309
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  310
F. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  311
G. Korunan Hukuki Yarar  313
I. Suçun Maddi Unsurları  313
1. Suçun Konusu  313
2. Fail  313
3. Mağdur  315
4. Fiil  316
5. Netice  321
J. Manevi Unsur  322
K. Hukuka Aykırılık Unsuru  323
L. Nitelikli Haller  323
M. Teşebbüs  323
N. İştirak  324
O. İçtima  324
P. Etkin Pişmanlık  325
R. Kusurluluk  325
S. Yaptırım  325
T. Muhakeme  326
U. İnfaz  329
IV. TEMEL MİLLİ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YARAR SAĞLAMA SUÇU (TCK M. 305)  330
A. Genel Olarak  330
B. Madde Metni  331
C. Gerekçe  332
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  333
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  334
F. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  336
G. Korunan Hukuki Yarar  337
H. Suçun Maddi Unsurları  338
1. Suçun Konusu  338
2. Fail  338
3. Mağdur  343
4. Fiil  344
a. Yabancı Kişi veya Kuruluşlardan Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Kendisi veya Başkası İçin Maddi Yarar Sağlama  344
b. Vatandaşa ya da Türkiye’de Bulunan Yabancıya Maddi Yarar Sağlanma veya Vaatte Bulunma  347
5. Netice  347
I. Manevi Unsur  347
J. Hukuka Aykırılık Unsuru  353
K. Nitelikli Haller  355
L. Teşebbüs  357
M. İştirak  358
N. İçtima  358
O. Kusurluluk  359
P. Yaptırım  359
R. Muhakeme  360
S. İnfaz  364
V. YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA SUÇU (TCK M. 306)  365
A. Genel Olarak  365
B. Madde Metni  366
C. Gerekçe  366
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  367
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  368
F. Benzer Suçlardan Farkı  369
G. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  369
H. Korunan Hukuki Yarar  370
I. Suçun Maddi Unsurları  370
1. Konu  370
2. Fail  371
3. Mağdur  371
4. Fiil  372
a. Yetkisiz Olarak Yabancı Bir Devlete Karşı Asker Toplama  374
b. Yetkisiz Olarak Yabancı Bir Devlete Karşı Hasmane Hareketlerde Bulunma  376
5. Netice  378
a. Fiilin Türkiye Devletini Savaş Tehlikesi İle Karşı Karşıya Bırakacak Şekilde İşlenmesi
(TCK 306/1)  378
b. Fiilin İşlenmesi Sonucu Savaş Meydana Gelmesi  379
c. Fiilin, Yabancı Devletle Siyasal İlişkileri Bozacak veya Türkiye Devleti veya Türk Vatandaşlarını Misilleme Tehlikesi İle Karşı Karşıya Bırakacak Nitelikte Olması  380
d. Fiilin İşlenmesi Sonucu Siyasal İlişkilerin Kesilmesi veya Misilleme Meydana Gelmesi  382
J. Manevi Unsur  382
K. Hukuka Aykırılık Unsuru  383
L. Nitelikli Haller  383
M. Teşebbüs  383
N. İştirak  384
O. İçtima  384
P. Kusurluluk  385
R. Yaptırım  386
S. Muhakeme  386
T. İnfaz  389
VI. ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERİ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA SUÇU (TCK M. 307)  390
A. Genel Olarak  390
B. Askeri Tesisleri Tahrip Suçu (TCK M. 307/1–3, 7)  391
1. Genel Olarak  391
2. Madde Metni  391
3. Gerekçe  392
4. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  393
5. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  394
6. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  394
7. Benzer Suçlardan Farkı  396
8. Korunan Hukuki Yarar  397
9. Suçun Maddi Unsurları  397
a. Suçun Konusu  397
b. Fail  399
c. Mağdur  401
d. Fiil  402
e. Netice  405
10. Manevi Unsur  406
11. Hukuka Aykırılık Unsuru  406
12. Nitelikli Haller  406
13. Teşebbüs  409
14. İştirak  409
15. İçtima  410
16. Etkin Pişmanlık  411
17. Kusurluluk  411
18. Yaptırım  412
19. Muhakeme  412
20. İnfaz  416
C. Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma Suçu (TCK M. 307/4–7)  421
1. Genel Olarak  421
2. Madde Metni  421
3. Gerekçe  422
4. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  422
5. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  424
6. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  424
7. Benzer Suçlardan Farkı  425
8. Korunan Hukuki Yarar  425
9. Suçun Maddi Unsurları  425
a. Suçun Konusu  425
b. Fail  426
c. Mağdur  428
d. Fiil  429
e. Netice  432
10. Manevi Unsur  432
11. Hukuka Aykırılık Unsuru  433
12. Nitelikli Haller  433
13. Teşebbüs  434
14. İştirak  434
15. İçtima  435
16. Etkin Pişmanlık  435
17. Kusurluluk  435
18. Yaptırım  435
19. Muhakeme  436
20. İnfaz  440
VII. DÜŞMAN DEVLETE MADDİ VE MALİ YARDIM SUÇU (TCK M. 308)  444
A. Genel Olarak  444
B. Madde Metni  445
C. Gerekçe  446
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  446
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  448
F. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  449
G. Benzer Suçlarla Karşılaştırılması  450
H. Korunan Hukuki Yarar  450
I. Suçun Maddi Unsurları  451
1. Suçun Konusu  451
2. Fail  451
3. Mağdur  454
4. Fiil  455
5. Netice  460
J. Manevi Unsur  461
K. Hukuka Aykırılık Unsuru  461
L. Nitelikli Haller  461
M. Teşebbüs  461
N. İştirak  461
O. İçtima  462
P. Kusurluluk  462
R. Yaptırım  462
S. Muhakeme  462
T. İnfaz  466
SONUÇ  469
Kaynakça  483
Kavram Dizini  495
 


Arif Naci Sucuoğlu
Ocak 2021
35.00 TL
Sepete Ekle
Esra Şule Korkmaz
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Didem Yeldan
Ocak 2021
125.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI
SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
I. MİLLETE VE DEVLETE KARŞI İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR  19
II. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ  24
A. Genel Olarak  24
B. Devlet Kavramı  25
1. Devlet Tanımı  25
2. Devletin Unsurları  26
a. Ülke Unsuru  26
b. Millet Unsuru  27
c. Egemenlik Unsuru  28
C. Devletin Güvenliği Kavramı  29
D. Devletin Güvenliğine Karşı Suçların Tarihsel Gelişimi  30
E. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlarda Suçun Konusu  34
F. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlarda Korunan Hukuki Yarar  34
G. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlarda Suçun Mağduru  36
H. Devletin Güvenliğine Karşı İşlenen Suçların Siyasi Suç Niteliği  37
I. Devletin Güvenliğine Karşı İşlenen Suçların Askeri Suç Niteliği  41
J. Devletin Güvenliğine Karşı İşlenen Suçların Vatana İhanet Niteliği  42
1. Vatana İhanet Kavramı  42
2. Vatana İhanet Kavramının Yasal Düzenlemelerde Ele Alınışı  43
a. Anayasal Düzenlemeler  43
b. Kanunlar  43
aa. 29 Nisan 1920 tarih ve 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanunu  43
bb. 6.7.1960 tarih ve 15 sayılı Kanun  44
cc. 22.05.1930 tarih ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu  46
3. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar ve Vatana İhanet  47
4. Vatana İhanet ve Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  49
İKİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR
I. DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK (TCK M. 302)  51
A. Genel Olarak  51
B. Madde Metni  52
C. Gerekçe  52
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  54
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi İle Karşılaştırılması  55
F. Benzer Suçlarla Karşılaştırılması  56
G. Karşılaştırmalı Hukuktaki Düzenlenişi  58
1. İtalya  58
2. Fransa  59
3. Almanya  61
H. Korunan Hukuki Yarar  63
I. Suçun Maddi Unsurları  66
1. Suçun Konusu  66
2. Fail  66
3. Mağdur  78
4. Fiil  79
a. Genel Olarak  79
b. Maddede Sayılan Amaçlar  80
aa. Devlet Topraklarının Tamamını veya Bir Kısmını Yabancı Bir Devletin Egemenliği Altına Koyma  80
bb. Devletin Bağımsızlığını Zayıflatma  83
cc. Devletin Birliğini Bozma  84
dd. Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırma  85
c. Amaca Yönelik İşlenen Fiil  88
aa. Amaca Yönelik İşlenen Fiilin Genel Özellikleri  89
bb. Amaca Yönelik İşlenen Fiilin Elverişli Olması  102
aaa. Genel Olarak  102
bbb. Elverişliliğin Tespiti  106
aaaa. Genel Olarak  106
bbbb. Örgüte İlişkin Özellikler  107
cccc. Fiile İlişkin Özellikler  122
dddd. Faile İlişkin Özellikler  174
5. Netice  175
6. Nedensellik Bağı  177
J. Manevi Unsur  177
K. Hukuka Aykırılık Unsuru  188
L. Nitelikli Haller  188
M. Teşebbüs  194
N. İştirak  200
O. İçtima  215
P. Etkin Pişmanlık  232
R. Kusurluluk  239
S. Yaptırım  247
T. Muhakeme  253
U. İnfaz  270
II. DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK SUÇU (TCK M. 303)  275
A. Genel Olarak  275
B. Madde Metni  276
C. Gerekçe  276
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  277
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  278
F. Benzer Suçlardan Farkı  279
G. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  280
H. Korunan Hukuki Yarar  281
I. Suçun Maddi Unsurları  282
1. Suçun Konusu  282
2. Fail  282
3. Mağdur  284
4. Fiil  284
a. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Savaş Halinde Olan Devletin Ordusunda Hizmet Kabul Etme veya Düşman Devletin Yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine Karşı Silahlı Mücadeleye Girme (TCK 303/1)  288
aa. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Savaş Halinde Olan Devletin Ordusunda Hizmet Kabul Etme  288
bb. Düşman Devletin Yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine Karşı Silahlı Mücadeleye Girme  292
b. Düşman Devlet Ordusunda Herhangi Bir Komuta Görevi Üstlenme (TCK 303/2)  293
5. Netice  295
J. Manevi Unsur  296
K. Hukuka Aykırılık Unsuru  296
L. Nitelikli Haller  296
M. Teşebbüs  297
N. İştirak  297
O. İçtima  297
P. Etkin Pişmanlık  298
R. Kusurluluk  299
S. Yaptırım  301
T. Muhakeme  302
U. İnfaz  306
III. DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK SUÇU (TCK M. 304)  308
A. Genel Olarak  308
B. Madde Metni  308
C. Gerekçe  308
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  309
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  310
F. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  311
G. Korunan Hukuki Yarar  313
I. Suçun Maddi Unsurları  313
1. Suçun Konusu  313
2. Fail  313
3. Mağdur  315
4. Fiil  316
5. Netice  321
J. Manevi Unsur  322
K. Hukuka Aykırılık Unsuru  323
L. Nitelikli Haller  323
M. Teşebbüs  323
N. İştirak  324
O. İçtima  324
P. Etkin Pişmanlık  325
R. Kusurluluk  325
S. Yaptırım  325
T. Muhakeme  326
U. İnfaz  329
IV. TEMEL MİLLİ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YARAR SAĞLAMA SUÇU (TCK M. 305)  330
A. Genel Olarak  330
B. Madde Metni  331
C. Gerekçe  332
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  333
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  334
F. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  336
G. Korunan Hukuki Yarar  337
H. Suçun Maddi Unsurları  338
1. Suçun Konusu  338
2. Fail  338
3. Mağdur  343
4. Fiil  344
a. Yabancı Kişi veya Kuruluşlardan Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Kendisi veya Başkası İçin Maddi Yarar Sağlama  344
b. Vatandaşa ya da Türkiye’de Bulunan Yabancıya Maddi Yarar Sağlanma veya Vaatte Bulunma  347
5. Netice  347
I. Manevi Unsur  347
J. Hukuka Aykırılık Unsuru  353
K. Nitelikli Haller  355
L. Teşebbüs  357
M. İştirak  358
N. İçtima  358
O. Kusurluluk  359
P. Yaptırım  359
R. Muhakeme  360
S. İnfaz  364
V. YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA SUÇU (TCK M. 306)  365
A. Genel Olarak  365
B. Madde Metni  366
C. Gerekçe  366
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  367
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  368
F. Benzer Suçlardan Farkı  369
G. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  369
H. Korunan Hukuki Yarar  370
I. Suçun Maddi Unsurları  370
1. Konu  370
2. Fail  371
3. Mağdur  371
4. Fiil  372
a. Yetkisiz Olarak Yabancı Bir Devlete Karşı Asker Toplama  374
b. Yetkisiz Olarak Yabancı Bir Devlete Karşı Hasmane Hareketlerde Bulunma  376
5. Netice  378
a. Fiilin Türkiye Devletini Savaş Tehlikesi İle Karşı Karşıya Bırakacak Şekilde İşlenmesi
(TCK 306/1)  378
b. Fiilin İşlenmesi Sonucu Savaş Meydana Gelmesi  379
c. Fiilin, Yabancı Devletle Siyasal İlişkileri Bozacak veya Türkiye Devleti veya Türk Vatandaşlarını Misilleme Tehlikesi İle Karşı Karşıya Bırakacak Nitelikte Olması  380
d. Fiilin İşlenmesi Sonucu Siyasal İlişkilerin Kesilmesi veya Misilleme Meydana Gelmesi  382
J. Manevi Unsur  382
K. Hukuka Aykırılık Unsuru  383
L. Nitelikli Haller  383
M. Teşebbüs  383
N. İştirak  384
O. İçtima  384
P. Kusurluluk  385
R. Yaptırım  386
S. Muhakeme  386
T. İnfaz  389
VI. ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERİ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA SUÇU (TCK M. 307)  390
A. Genel Olarak  390
B. Askeri Tesisleri Tahrip Suçu (TCK M. 307/1–3, 7)  391
1. Genel Olarak  391
2. Madde Metni  391
3. Gerekçe  392
4. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  393
5. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  394
6. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  394
7. Benzer Suçlardan Farkı  396
8. Korunan Hukuki Yarar  397
9. Suçun Maddi Unsurları  397
a. Suçun Konusu  397
b. Fail  399
c. Mağdur  401
d. Fiil  402
e. Netice  405
10. Manevi Unsur  406
11. Hukuka Aykırılık Unsuru  406
12. Nitelikli Haller  406
13. Teşebbüs  409
14. İştirak  409
15. İçtima  410
16. Etkin Pişmanlık  411
17. Kusurluluk  411
18. Yaptırım  412
19. Muhakeme  412
20. İnfaz  416
C. Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma Suçu (TCK M. 307/4–7)  421
1. Genel Olarak  421
2. Madde Metni  421
3. Gerekçe  422
4. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  422
5. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  424
6. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  424
7. Benzer Suçlardan Farkı  425
8. Korunan Hukuki Yarar  425
9. Suçun Maddi Unsurları  425
a. Suçun Konusu  425
b. Fail  426
c. Mağdur  428
d. Fiil  429
e. Netice  432
10. Manevi Unsur  432
11. Hukuka Aykırılık Unsuru  433
12. Nitelikli Haller  433
13. Teşebbüs  434
14. İştirak  434
15. İçtima  435
16. Etkin Pişmanlık  435
17. Kusurluluk  435
18. Yaptırım  435
19. Muhakeme  436
20. İnfaz  440
VII. DÜŞMAN DEVLETE MADDİ VE MALİ YARDIM SUÇU (TCK M. 308)  444
A. Genel Olarak  444
B. Madde Metni  445
C. Gerekçe  446
D. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlenişi  446
E. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme İle Karşılaştırılması  448
F. Karşılaştırmalı Hukukta Düzenlenişi  449
G. Benzer Suçlarla Karşılaştırılması  450
H. Korunan Hukuki Yarar  450
I. Suçun Maddi Unsurları  451
1. Suçun Konusu  451
2. Fail  451
3. Mağdur  454
4. Fiil  455
5. Netice  460
J. Manevi Unsur  461
K. Hukuka Aykırılık Unsuru  461
L. Nitelikli Haller  461
M. Teşebbüs  461
N. İştirak  461
O. İçtima  462
P. Kusurluluk  462
R. Yaptırım  462
S. Muhakeme  462
T. İnfaz  466
SONUÇ  469
Kaynakça  483
Kavram Dizini  495
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021