Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Gerekçeli – Notlu – İçtihatlı
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
ve İlgili Ulusal – Uluslararası Mevzuat
Eylül 2019 / 2. Baskı / 895 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

"Sınai mülkiyet hakları, teşebbüslerin ticari hayattaki başarısını doğrudan etkileyen gayri maddi varlıklardır. Bu haklara sağlanan hukuki koruma, teşebbüslerin yeniliğe ve kaliteye yatırım yapma motivasyonunun artırılması, böylece ekonomik gelişmişliğin sağlanması açısından önemlidir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk hukukunda sınai hakların korunmasına yönelik başlıca düzenleme niteliğindedir. 2017 yılında yasalaşan Kanun, daha önce her biri ayrı KHK ile düzenlenen sınai mülkiyet türlerine ilişkin hükümleri çeşitli değişikliklerle birlikte tek bir çatı altına toplamıştır.

Sına Mülkiyet Kanunu'nun yanısıra, Türk Patent ve Marka Kurumu'nu kuruluşunu düzenleyen (4) nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 5000 sayılı Kanun ile ikincil düzenleme niteliğindeki yönetmelik, tebliğ ve kılavuzlar, sınai mülkiyet hukukuna ilişkin ulusal mevzuatı oluşturmaktadır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile mehaz Avrupa Birliği düzenlemeleri de sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal mevzuat hükümlerinin uygulanması ve yorumlanması bakımdan önemlidir.

Bu mevzuat çalışmasında da Kanun'un her maddesine ilişkin gerekçeye ve KHK'lar döneminde verilmiş yeni Kanun döneminde emsal nitelikte olan içtihatlara yer verilmiş ve ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere atıf yapılmıştır. Mevzuat, ayrıca, sınai mülkiyet haklarına (özellikle markaya) ilişkin ulusal ikincil düzenlemeler ile uluslararası düzenlemeleri içermektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği'nin markaya ilişkin tüzük ve direktifinin Türkçe çevirisi de mevzuata eklenmiştir.

Bu çalışmanın, sınai mülkiyet hukukuyla ilgilenen araştırmacılara, uygulamacılara ve öğrencilere yararlı olmasını umarız."

Konu Başlıkları
Marka
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
Tasarım
Patent ve Faydalı Model
Ortak ve Diğer Hükümler
Barkod: 9789750257025
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 14x21
Sayfa Sayısı: 895
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Karşılaştırmalı Tablo  21
Kısaltmalar  29
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler
Madde 1: Amaç ve Kapsam  35
Madde 2: Tanımlar  35
Madde 3: Korumadan Yararlanacak Kişiler  37
BİRİNCİ KİTAP
Marka
BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı
Madde 4: Marka Olabilecek İşaretler  39
Madde 5: Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri  42
Madde 6: Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri  61
Madde 7: Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları  83
Madde 8: Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması  93
Madde 9: Markanın Kullanılması  94
Madde 10: Ticari Vekil veya Temsilci Adına Tescilli Markaya İlişkin Talepler  102
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Madde 11: Başvuru Şartları, Sınıflandırma ve Bölünme  105
Madde 12: Rüçhan Hakkı ve Etkisi  107
Madde 13: Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Hükmü  109
Madde 14: Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvuruları  110
Madde 15: Şeklî İnceleme, Şeklî Eksikliklerin Giderilmesi ve Başvuru Tarihi  111
Madde 16: Başvurunun Mutlak Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi ve Yayımlanması  113
İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Madde 17: Üçüncü Kişilerin Görüşleri  114
Madde 18: Yayıma İtiraz  115
Madde 19: Yayıma İtirazın İncelenmesi  117
Madde 20: Karara İtiraz  119
Madde 21: Karara İtirazların İncelenmesi  120
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme
Madde 22: Tescil  124
Madde 23: Koruma Süresi ve Yenileme  125
DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans
Madde 24: Lisans  128
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük ve İptal
Madde 25: Hükümsüzlük Hâlleri ve Hükümsüzlük Talebi  131
Madde 26: İptal Hâlleri ve İptal Talebi  142
Madde 27: Hükümsüzlüğün ve İptalin Etkisi  152
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 28: Sona Erme ve Sonuçları  154
ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz
Madde 29: Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  156
Madde 30: Marka Hakkına Tecavüze İlişkin Cezai Hükümler  161
YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka
Madde 31: Garanti Markası ve Ortak Marka  165
Madde 32: Garanti Markası veya Ortak Marka Teknik Şartnamesi  168
İKİNCİ KİTAP
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı
Madde 33: Koruma Kapsamındaki Ürünler  171
Madde 34: Menşe Adı, Mahreç İşareti ve Geleneksel Ürün Adı  171
Madde 35: Tescil Edilmeyecek Adlar  173
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu
Madde 36: Başvuru Hakkı  175
Madde 37: Başvuru Şartları  176
Madde 38: Başvurunun İncelenmesi ve Yayımı  178
Madde 39: Yabancı Ülke Kaynaklı Başvurular  179
İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 40: İtiraz ve İtirazın İncelenmesi  180
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil ve Değişiklik Talepleri
Madde 41: Tescil  184
Madde 42: Değişiklik Talepleri  184
Madde 43: Başvuru Yapan veya Tescil Ettirenlerde Değişiklik  185
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim
Madde 44: Coğrafi İşaret Korumasının Elde Edilmesi ve Tescilden Doğan Hakların Kapsamı  187
Madde 45: Geleneksel Ürün Adı Korumasının Elde Edilmesi ve Tescilden Doğan Hakkın Kapsamı  190
Madde 46: Tescilli Coğrafi İşaretin ve Geleneksel Ürün Adının Kullanımı  192
Madde 47: İyiniyetli Kullanım  193
Madde 48: Markalarla İlişki  194
Madde 49: Kullanımın Denetimi  197
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 50: Hükümsüzlük Talebi ve Hükümsüzlük Hâlleri  200
Madde 51: Hükümsüzlüğün Etkisi  202
İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
Madde 52: Tescilin Sağladığı Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme  203
ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz
Madde 53: Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  205
Madde 54: Geleneksel Ürün Adı Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  209
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım
BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı
Madde 55: Tasarım ve Ürün  211
Madde 56: Yenilik ve Ayırt Edicilik  214
Madde 57: Kamuya Sunma  218
Madde 58: Koruma Kapsamı ve Koruma Dışı Hâller  220
Madde 59: Tasarım Hakkının Kapsamı ve Sınırları  223
Madde 60: Önceki Kullanımdan Doğan Hak  225
İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil
BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Madde 61: Başvuru Şartları, Sınıflandırma ve Çoklu Başvuru  226
Madde 62: Rüçhan Hakkı ve Etkisi  229
Madde 63: Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Hükmü  231
Madde 64: İnceleme  232
İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım
Madde 65: Tescil ve Yayım  234
Madde 66: Yayımın Ertelenmesi  234
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 67: Karara ve Tescile İtiraz  236
Madde 68: İtirazın İncelenmesi  237
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme
Madde 69: Tasarımın Koruma Süresi ve Yenileme  238
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Madde 70: Hak Sahipliği  240
Madde 71: Tasarımın Gaspı  241
Madde 72: Gaspın Sona Erdirilmesinin Sonuçları  242
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanların Tasarımları
Madde 73: Hizmet İlişkisi ile Diğer İş Görme İlişkilerindeki Hak Sahipliği  244
Madde 74: Çalışanlar Tarafından Yapılan Tasarımlara İlişkin Hak Talebinde Bedel  245
BEŞİNCİ KISIM
Lisans
Madde 75: Lisans  246
Madde 76: Hakkın Devrinden veya Lisans Vermekten Doğan Sorumluluk  247
ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 77: Hükümsüzlük Hâlleri  248
Madde 78: Hükümsüzlük Talebi  249
Madde 79: Hükümsüzlüğün Etkisi  250
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 80: Sona Erme ve Sonuçları  251
YEDİNCİ KISIM
Tasarım Hakkına Tecavüz
Madde 81: Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  253
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model
BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı
BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları
Madde 82: Patentlenebilir Buluşlar ve Patentlenebilirliğin İstisnaları  255
Madde 83: Yenilik, Buluş Basamağı ve Sanayiye Uygulanabilir Olma  262
Madde 84: Buluşa Patent veya Faydalı Model Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar  265
İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı
Madde 85: Patent Hakkının Kapsamı ve Sınırları  268
Madde 86: Buluşun Dolaylı Kullanımının Önlenmesi  272
Madde 87: Önceki Kullanımdan Doğan Hak  273
Madde 88: Kanuni Tekel  274
Madde 89: Korumanın Kapsamı  275
İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı
Madde 90: Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi  279
Madde 91: Buluş Bütünlüğü ve Bölünmüş Başvuru  281
Madde 92: Buluşun Açıklanması, Tarifname, İstemler ve Özet  283
Madde 93: Rüçhan Hakkı ve Etkisi  285
Madde 94: Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Hükmü  287
İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi
Madde 95: Başvurunun Şeklî Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi  289
Madde 96: Araştırma Talebi, Araştırma Raporunun Düzenlenmesi ve Yayımlanması  290
Madde 97: Başvurunun Yayımlanması ve Etkileri  292
Madde 98: İnceleme Talebi, İnceleme Raporunun Düzenlenmesi ve Patentin Verilmesi  294
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 99: İtiraz ve İtirazın İncelenmesi  296
Madde 100: Kurum Kararlarına İtiraz  298
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler
Madde 101: Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler  299
ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler
Madde 102: Patent Başvurusu ve Patentin Üçüncü Kişilerce İncelenmesi  301
Madde 103: Patent Başvurusunda ve Patentte Yapılacak Değişiklikler ve Düzeltmeler  302
Madde 104: Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna ve Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi  302
Madde 105: Patent Başvurusunun Geri Çekilmesi  304
Madde 106: Sicile Kayıt ve Hükümleri  305
Madde 107: İşlemlerin Devam Ettirilmesi ve Hakların Yeniden Tesisi  306
Madde 108: Hatalı İşlemler  308
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Madde 109: Patent İsteme Hakkı  309
Madde 110: Patent Başvurularında Hak Sahipliğine İlişkin İşlemler  309
Madde 111: Patentin Gaspı ve Gaspın Sona Erdirilmesinin Sonuçları  311
Madde 112: Ortaklık İlişkisi ve Patentin Bölünmezliği  315
BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları
Madde 113: Hizmet Buluşu ve Serbest Buluş  317
Madde 114: Hizmet Buluşuna Dair Bildirim Yükümlülüğü  319
Madde 115: İşverenin Buluşa İlişkin Hakkı ve Hak Talebinde Bedel  320
Madde 116: Hizmet Buluşu İçin Patent Başvurusu Yapılması  323
Madde 117: Çalışan Buluşlarına İlişkin Hükümlerin Emredici Niteliği ve Hakkaniyete Uygunluk Şartı  324
Madde 118: Tarafların Patent Başvurusu ile İlgili Hak ve Yükümlülükleri  325
Madde 119: Serbest Buluş, Bildirim Yükümlülüğü ve Teklifte Bulunma Yükümlülüğü  325
Madde 120: Çalışanın Önalım Hakkı  327
Madde 121: Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar  327
Madde 122: Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar  329
ALTINCI KISIM
Ek ve Gizli Patent
Madde 123: Ek Patent  332
Madde 124: Gizli Patent  334
YEDİNCİ KISIM
Lisans
BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans
Madde 125: Sözleşmeye Dayalı Lisans  337
Madde 126: Bilgi Verme Yükümlülüğü  338
Madde 127: Hakkın Devrinden ve Lisans Vermeden Doğan Sorumluluk  338
Madde 128: Lisans Verme Teklifi  339
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans
Madde 129: Zorunlu Lisans  340
Madde 130: Kullanılmama Durumunda Zorunlu Lisans  342
Madde 131: Patent Konularının Bağımlılığı Hâlinde Zorunlu Lisans  343
Madde 132: Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans  344
Madde 133: Zorunlu Lisansın Hukuki Niteliği ve Güven İlişkisi  345
Madde 134: Ek Patentte Zorunlu Lisans Kapsamı  346
Madde 135: Zorunlu Lisansın Devri  347
Madde 136: Şartlarda Değişiklik Talebi ve Zorunlu Lisansın İptali  347
Madde 137: Sözleşmeye Dayalı Lisans Hükümlerinin Uygulanabilirliği  348
SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 138: Hükümsüzlük Hâlleri  349
Madde 139: Patentin Hükümsüzlüğünün Etkisi  352
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 140: Sona Erme ve Sonuçları  353
DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz
Madde 141: Patent veya Faydalı Model Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  355
ONUNCU KISIM
Faydalı Model
Madde 142: Faydalı Model ile Korunabilir Buluşlar ve İstisnaları  359
Madde 143: Şeklî İnceleme, Araştırma Talebi, İtiraz ve Faydalı Modelin Verilmesi  360
Madde 144: Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü  363
Madde 145: Patentler ile İlgili Hükümlerin Uygulanabilirliği ve Çifte Koruma  364
BEŞİNCİ KİTAP
Ortak ve Diğer Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
Madde 146: Süreler ve Bildirimler  367
Madde 147: Ortak Temsilci  367
Madde 148: Hukuki İşlemler  368
Madde 149: Sınai Mülkiyet Hakkı Tecavüze Uğrayan Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler  375
Madde 150: Tazminat  379
Madde 151: Yoksun Kalınan Kazanç  385
Madde 152: Hakkın Tüketilmesi  392
Madde 153: Dava Açılamayacak Kişiler  395
Madde 154: Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Dava ve Şartları  395
Madde 155: Önceki Tarihli Hakların Etkisi  398
Madde 156: Görevli ve Yetkili Mahkeme  400
Madde 157: Zamanaşımı  409
Madde 158: Lisans Alanın Dava Açması ve Şartları  412
Madde 159: İhtiyati Tedbir Talebi ve İhtiyati Tedbirin Niteliği  414
Madde 160: İşlem Yetkisi Olan Kişiler ve Tebligat  418
Madde 161: Ücretler, Ödenme Süreleri ve Sonuçları  420
Madde 162: Kararların Uygulanması  421
Madde 163: Hızlı İmha Prosedürü  421
Madde 164: Geleneksel Ürün Adlarına Uygulanacak Hükümler  422
Madde 164: Yönetmelik  422
İKİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
Madde 166 ila 184:  423
Madde 185:  426
Madde 186:  427
Madde 187:  427
Madde 188:  427
Madde 189:  427
Madde 190: Atıflar  428
Madde 191: Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat  428
GEÇİCİ MADDE 1: 551, 554, 555 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hükümlerinin Uygulanması  429
GEÇİCİ MADDE 2: Mevcut Yönetmeliklerin Uygulanması  431
GEÇİCİ MADDE 3: Suç Eşyalarının İmhası  431
Madde 192: Yürürlük  435
Madde 193: Yürütme  436
EKLER
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  439
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ NO:4  523
PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN  533
MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2016/2)  539
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ KURULLARI YÖNETMELİĞİ  559
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PATENT VEKİLLERİ VE MARKA VEKİLLERİ MESLEK KURALLARI VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ  563
MARKALARIN TANINMIŞLIK DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR VE UYGULAMASI  571
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KULLANIM İSPATI KILAVUZU  573
COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI AMBLEM YÖNETMELİĞİ  581
MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ KONUSUNDAKİ MADRİD SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ PROTOKOL  583
MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOLÜN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  597
PARİS SÖZLEŞMESİ  649
TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET ANLAŞMASI (TRIPs)  675
MARKA KANUNU ANDLAŞMASI  713
ÜYE DEVLETLERİN MARKALARA İLİŞKİN MEVZUATLARININ YAKINLAŞTIRILMASI HAKKINDA 16 ARALIK 2016 TARİHLİ VE 2015/2436 SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ  741
AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI HAKKINDA 14 HAZİRAN 2017 TARİHLİ VE 2017/1001 SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ  765
TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  871
Kavramlar Dizini  891
 


Ramazan Çağlayan ...
Ocak 2021
99.00 TL
Sepete Ekle
M. Fatih Uşan
Kasım 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
Murat Perçin
Kasım 2020
52.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Karşılaştırmalı Tablo  21
Kısaltmalar  29
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler
Madde 1: Amaç ve Kapsam  35
Madde 2: Tanımlar  35
Madde 3: Korumadan Yararlanacak Kişiler  37
BİRİNCİ KİTAP
Marka
BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı
Madde 4: Marka Olabilecek İşaretler  39
Madde 5: Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri  42
Madde 6: Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri  61
Madde 7: Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları  83
Madde 8: Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması  93
Madde 9: Markanın Kullanılması  94
Madde 10: Ticari Vekil veya Temsilci Adına Tescilli Markaya İlişkin Talepler  102
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Madde 11: Başvuru Şartları, Sınıflandırma ve Bölünme  105
Madde 12: Rüçhan Hakkı ve Etkisi  107
Madde 13: Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Hükmü  109
Madde 14: Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvuruları  110
Madde 15: Şeklî İnceleme, Şeklî Eksikliklerin Giderilmesi ve Başvuru Tarihi  111
Madde 16: Başvurunun Mutlak Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi ve Yayımlanması  113
İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
Madde 17: Üçüncü Kişilerin Görüşleri  114
Madde 18: Yayıma İtiraz  115
Madde 19: Yayıma İtirazın İncelenmesi  117
Madde 20: Karara İtiraz  119
Madde 21: Karara İtirazların İncelenmesi  120
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme
Madde 22: Tescil  124
Madde 23: Koruma Süresi ve Yenileme  125
DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans
Madde 24: Lisans  128
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük ve İptal
Madde 25: Hükümsüzlük Hâlleri ve Hükümsüzlük Talebi  131
Madde 26: İptal Hâlleri ve İptal Talebi  142
Madde 27: Hükümsüzlüğün ve İptalin Etkisi  152
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 28: Sona Erme ve Sonuçları  154
ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz
Madde 29: Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  156
Madde 30: Marka Hakkına Tecavüze İlişkin Cezai Hükümler  161
YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka
Madde 31: Garanti Markası ve Ortak Marka  165
Madde 32: Garanti Markası veya Ortak Marka Teknik Şartnamesi  168
İKİNCİ KİTAP
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı
Madde 33: Koruma Kapsamındaki Ürünler  171
Madde 34: Menşe Adı, Mahreç İşareti ve Geleneksel Ürün Adı  171
Madde 35: Tescil Edilmeyecek Adlar  173
İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu
Madde 36: Başvuru Hakkı  175
Madde 37: Başvuru Şartları  176
Madde 38: Başvurunun İncelenmesi ve Yayımı  178
Madde 39: Yabancı Ülke Kaynaklı Başvurular  179
İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 40: İtiraz ve İtirazın İncelenmesi  180
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil ve Değişiklik Talepleri
Madde 41: Tescil  184
Madde 42: Değişiklik Talepleri  184
Madde 43: Başvuru Yapan veya Tescil Ettirenlerde Değişiklik  185
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim
Madde 44: Coğrafi İşaret Korumasının Elde Edilmesi ve Tescilden Doğan Hakların Kapsamı  187
Madde 45: Geleneksel Ürün Adı Korumasının Elde Edilmesi ve Tescilden Doğan Hakkın Kapsamı  190
Madde 46: Tescilli Coğrafi İşaretin ve Geleneksel Ürün Adının Kullanımı  192
Madde 47: İyiniyetli Kullanım  193
Madde 48: Markalarla İlişki  194
Madde 49: Kullanımın Denetimi  197
BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 50: Hükümsüzlük Talebi ve Hükümsüzlük Hâlleri  200
Madde 51: Hükümsüzlüğün Etkisi  202
İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
Madde 52: Tescilin Sağladığı Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme  203
ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz
Madde 53: Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  205
Madde 54: Geleneksel Ürün Adı Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  209
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım
BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı
Madde 55: Tasarım ve Ürün  211
Madde 56: Yenilik ve Ayırt Edicilik  214
Madde 57: Kamuya Sunma  218
Madde 58: Koruma Kapsamı ve Koruma Dışı Hâller  220
Madde 59: Tasarım Hakkının Kapsamı ve Sınırları  223
Madde 60: Önceki Kullanımdan Doğan Hak  225
İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil
BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Madde 61: Başvuru Şartları, Sınıflandırma ve Çoklu Başvuru  226
Madde 62: Rüçhan Hakkı ve Etkisi  229
Madde 63: Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Hükmü  231
Madde 64: İnceleme  232
İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım
Madde 65: Tescil ve Yayım  234
Madde 66: Yayımın Ertelenmesi  234
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 67: Karara ve Tescile İtiraz  236
Madde 68: İtirazın İncelenmesi  237
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme
Madde 69: Tasarımın Koruma Süresi ve Yenileme  238
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Madde 70: Hak Sahipliği  240
Madde 71: Tasarımın Gaspı  241
Madde 72: Gaspın Sona Erdirilmesinin Sonuçları  242
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanların Tasarımları
Madde 73: Hizmet İlişkisi ile Diğer İş Görme İlişkilerindeki Hak Sahipliği  244
Madde 74: Çalışanlar Tarafından Yapılan Tasarımlara İlişkin Hak Talebinde Bedel  245
BEŞİNCİ KISIM
Lisans
Madde 75: Lisans  246
Madde 76: Hakkın Devrinden veya Lisans Vermekten Doğan Sorumluluk  247
ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 77: Hükümsüzlük Hâlleri  248
Madde 78: Hükümsüzlük Talebi  249
Madde 79: Hükümsüzlüğün Etkisi  250
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 80: Sona Erme ve Sonuçları  251
YEDİNCİ KISIM
Tasarım Hakkına Tecavüz
Madde 81: Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  253
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model
BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı
BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları
Madde 82: Patentlenebilir Buluşlar ve Patentlenebilirliğin İstisnaları  255
Madde 83: Yenilik, Buluş Basamağı ve Sanayiye Uygulanabilir Olma  262
Madde 84: Buluşa Patent veya Faydalı Model Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar  265
İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı
Madde 85: Patent Hakkının Kapsamı ve Sınırları  268
Madde 86: Buluşun Dolaylı Kullanımının Önlenmesi  272
Madde 87: Önceki Kullanımdan Doğan Hak  273
Madde 88: Kanuni Tekel  274
Madde 89: Korumanın Kapsamı  275
İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı
Madde 90: Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi  279
Madde 91: Buluş Bütünlüğü ve Bölünmüş Başvuru  281
Madde 92: Buluşun Açıklanması, Tarifname, İstemler ve Özet  283
Madde 93: Rüçhan Hakkı ve Etkisi  285
Madde 94: Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Hükmü  287
İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi
Madde 95: Başvurunun Şeklî Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi  289
Madde 96: Araştırma Talebi, Araştırma Raporunun Düzenlenmesi ve Yayımlanması  290
Madde 97: Başvurunun Yayımlanması ve Etkileri  292
Madde 98: İnceleme Talebi, İnceleme Raporunun Düzenlenmesi ve Patentin Verilmesi  294
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Madde 99: İtiraz ve İtirazın İncelenmesi  296
Madde 100: Kurum Kararlarına İtiraz  298
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler
Madde 101: Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler  299
ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler
Madde 102: Patent Başvurusu ve Patentin Üçüncü Kişilerce İncelenmesi  301
Madde 103: Patent Başvurusunda ve Patentte Yapılacak Değişiklikler ve Düzeltmeler  302
Madde 104: Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna ve Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi  302
Madde 105: Patent Başvurusunun Geri Çekilmesi  304
Madde 106: Sicile Kayıt ve Hükümleri  305
Madde 107: İşlemlerin Devam Ettirilmesi ve Hakların Yeniden Tesisi  306
Madde 108: Hatalı İşlemler  308
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp
Madde 109: Patent İsteme Hakkı  309
Madde 110: Patent Başvurularında Hak Sahipliğine İlişkin İşlemler  309
Madde 111: Patentin Gaspı ve Gaspın Sona Erdirilmesinin Sonuçları  311
Madde 112: Ortaklık İlişkisi ve Patentin Bölünmezliği  315
BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları
Madde 113: Hizmet Buluşu ve Serbest Buluş  317
Madde 114: Hizmet Buluşuna Dair Bildirim Yükümlülüğü  319
Madde 115: İşverenin Buluşa İlişkin Hakkı ve Hak Talebinde Bedel  320
Madde 116: Hizmet Buluşu İçin Patent Başvurusu Yapılması  323
Madde 117: Çalışan Buluşlarına İlişkin Hükümlerin Emredici Niteliği ve Hakkaniyete Uygunluk Şartı  324
Madde 118: Tarafların Patent Başvurusu ile İlgili Hak ve Yükümlülükleri  325
Madde 119: Serbest Buluş, Bildirim Yükümlülüğü ve Teklifte Bulunma Yükümlülüğü  325
Madde 120: Çalışanın Önalım Hakkı  327
Madde 121: Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar  327
Madde 122: Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar  329
ALTINCI KISIM
Ek ve Gizli Patent
Madde 123: Ek Patent  332
Madde 124: Gizli Patent  334
YEDİNCİ KISIM
Lisans
BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans
Madde 125: Sözleşmeye Dayalı Lisans  337
Madde 126: Bilgi Verme Yükümlülüğü  338
Madde 127: Hakkın Devrinden ve Lisans Vermeden Doğan Sorumluluk  338
Madde 128: Lisans Verme Teklifi  339
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans
Madde 129: Zorunlu Lisans  340
Madde 130: Kullanılmama Durumunda Zorunlu Lisans  342
Madde 131: Patent Konularının Bağımlılığı Hâlinde Zorunlu Lisans  343
Madde 132: Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans  344
Madde 133: Zorunlu Lisansın Hukuki Niteliği ve Güven İlişkisi  345
Madde 134: Ek Patentte Zorunlu Lisans Kapsamı  346
Madde 135: Zorunlu Lisansın Devri  347
Madde 136: Şartlarda Değişiklik Talebi ve Zorunlu Lisansın İptali  347
Madde 137: Sözleşmeye Dayalı Lisans Hükümlerinin Uygulanabilirliği  348
SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 138: Hükümsüzlük Hâlleri  349
Madde 139: Patentin Hükümsüzlüğünün Etkisi  352
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Madde 140: Sona Erme ve Sonuçları  353
DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz
Madde 141: Patent veya Faydalı Model Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  355
ONUNCU KISIM
Faydalı Model
Madde 142: Faydalı Model ile Korunabilir Buluşlar ve İstisnaları  359
Madde 143: Şeklî İnceleme, Araştırma Talebi, İtiraz ve Faydalı Modelin Verilmesi  360
Madde 144: Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü  363
Madde 145: Patentler ile İlgili Hükümlerin Uygulanabilirliği ve Çifte Koruma  364
BEŞİNCİ KİTAP
Ortak ve Diğer Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
Madde 146: Süreler ve Bildirimler  367
Madde 147: Ortak Temsilci  367
Madde 148: Hukuki İşlemler  368
Madde 149: Sınai Mülkiyet Hakkı Tecavüze Uğrayan Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler  375
Madde 150: Tazminat  379
Madde 151: Yoksun Kalınan Kazanç  385
Madde 152: Hakkın Tüketilmesi  392
Madde 153: Dava Açılamayacak Kişiler  395
Madde 154: Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Dava ve Şartları  395
Madde 155: Önceki Tarihli Hakların Etkisi  398
Madde 156: Görevli ve Yetkili Mahkeme  400
Madde 157: Zamanaşımı  409
Madde 158: Lisans Alanın Dava Açması ve Şartları  412
Madde 159: İhtiyati Tedbir Talebi ve İhtiyati Tedbirin Niteliği  414
Madde 160: İşlem Yetkisi Olan Kişiler ve Tebligat  418
Madde 161: Ücretler, Ödenme Süreleri ve Sonuçları  420
Madde 162: Kararların Uygulanması  421
Madde 163: Hızlı İmha Prosedürü  421
Madde 164: Geleneksel Ürün Adlarına Uygulanacak Hükümler  422
Madde 164: Yönetmelik  422
İKİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
Madde 166 ila 184:  423
Madde 185:  426
Madde 186:  427
Madde 187:  427
Madde 188:  427
Madde 189:  427
Madde 190: Atıflar  428
Madde 191: Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat  428
GEÇİCİ MADDE 1: 551, 554, 555 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hükümlerinin Uygulanması  429
GEÇİCİ MADDE 2: Mevcut Yönetmeliklerin Uygulanması  431
GEÇİCİ MADDE 3: Suç Eşyalarının İmhası  431
Madde 192: Yürürlük  435
Madde 193: Yürütme  436
EKLER
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  439
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ NO:4  523
PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN  533
MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2016/2)  539
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ KURULLARI YÖNETMELİĞİ  559
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PATENT VEKİLLERİ VE MARKA VEKİLLERİ MESLEK KURALLARI VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ  563
MARKALARIN TANINMIŞLIK DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR VE UYGULAMASI  571
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KULLANIM İSPATI KILAVUZU  573
COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI AMBLEM YÖNETMELİĞİ  581
MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ KONUSUNDAKİ MADRİD SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ PROTOKOL  583
MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOLÜN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  597
PARİS SÖZLEŞMESİ  649
TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET ANLAŞMASI (TRIPs)  675
MARKA KANUNU ANDLAŞMASI  713
ÜYE DEVLETLERİN MARKALARA İLİŞKİN MEVZUATLARININ YAKINLAŞTIRILMASI HAKKINDA 16 ARALIK 2016 TARİHLİ VE 2015/2436 SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ  741
AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI HAKKINDA 14 HAZİRAN 2017 TARİHLİ VE 2017/1001 SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ  765
TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  871
Kavramlar Dizini  891
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020