Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan  (2 Cilt) Doç. Dr. Baki İlkay Engin  - Kitap

Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan

(2 Cilt)

1. Baskı, 
Eylül 2010
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
3000
Barkod:
9786054396146
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan adlı bu eserde yer alan makalelerin konu başlıkları ve yazarları şöyledir;
* Güven Sorumluluğu Çerçevesinde Klas Kuruluşlarının Gemiyi Satın Alan Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Tuba AKÇURA KARAMAN
* Temsilci Aracılığı ile Kefalet Sözleşmesi Akdedilebilir mi?, Halil AKKANAT
* Evlilik Dışı Çocuğun Soyadı ve 02.07.2009 Tarih 2005/114 E. 2009/105 K. Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararının Bu Bağlamda Değerlendirilmesi, Ayça AKKAYAN YILDIRIM
* Çocuğun Kişiliğinin Korunması ve Velâyetin Belirlenmesinde Çocuğun Menfaati Olgusu, Sinan Sami AKKURT
* Eser Yaratıcısının Eseri Üzerindeki Manevi Hakları (Eser Yaratıcısı Kişilik Hakkı) ile Genel Kişilik Hakkı İlişkisi Üzerine Bir Deneme, Mustafa AKSU
* Bir Taşınmaz Üzerinde Paylı İntifa Hakkının Varlığı Durumunda Taşınmazın Tümünün Kiralanmasına İlişkin Olarak Yargıtay 6.Hukuk Dairesi'nin Verdiği 12.06.2008 Tarihli ve 6023/7601 Sayılı Kararın Değerlendirilmesi, Atilla ALTOP
* Ticari İşletmenin Sorgulanması, Tuğrul ANSAY
* Kat Mülkiyetli Yerlerde Anayapının Tamamen Harap Olması ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar, Abdülkadir ARPACI
* Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetinin Karşılaştırılması – Kat İrtifaklı Yerlere Kat Mülkiyeti Hükümlerinin Uygulanması, Ahmet Murat ARPACI
* "Gemi İpoteği" Hükümlerinin Yasama Tarihçesi, Kaynakları ve Bazı Uyum Sorunları, Kerim ATAMER
* İfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik, Yeşim M. ATAMER
* Türk Medenî Kanununda Yeni Bir Kurum: Aile Konutu, Ahmet AYAR
* Tüzel Kişilere Karşı İşlenen Haksız Fiillerde Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıcına İlişkin Yargıtay Kararının İncelenmesi, Tülay AYDIN ÜNVER
* Başkasının Sözleşme İlişkisine Müdahale Sebebiyle Sorumluluk, Nami BARLAS
* Sözleşmenin Nisbîliği İlkesi ile Sorumluluk Hukukunun İkili Yapısının Beraberinde Getirdiği Sonuçlar Karşısında Sözleşmenin Üçüncü Kişiye Etkisi: Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Kuramı ile Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Borç İlişkisi Teorisi Hakkında Bazı Değerlendirmeler, Nilgün BAŞALP
* Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Şeklî Açıdan Değerlendirilmesi, Veysel BAŞPINAR
* Çocuğun Kökenini Öğrenme Hakkı, Başak BAYSAL
* Şeref ve Haysiyetin Korunması, Özel Hayatın Gizliliği ve Sanat Özgürlüğü: Özel Hukuk Açısından Bir Değerlendirme, Cüneyt BELLİCAN
* Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması, Boşanma Davasında Talep Edilen Maddi, Manevi Tazminat ve Aile Mahkemelerinin Görev Alanı Konularında Somut Kararlardan Hareketle Yapılması Zorunlu Görülen Bazı Gözlemler, Halûk BURCUOĞLU
* Akamete Uğrayan Sözleşme İlişkilerinin Tasfiyesi, Vedat BUZ
* Götürü Ücretin Kararlaştırıldığı Eser Sözleşmelerinde İş Sahibinin Ücretin İndirilmesini Talep Etme Hakkı, Yusuf BÜYÜKAY
* İşçiye Alıkoyma Yetkisi Tanınan Bahşişler, Tankut CENTEL
* Kadın Erkek Eşitliği Açısından MK.m.187'nin Değerlendirilmesi, Seda İrem ÇAKIRCA
* Gemi Niteliğinde Olmayan Deniz Araçları ve Çatma, Duygu DAMAR
* Haksız Fiilden Doğan Tazminat Taleplerinin Tâbi Olduğu Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıç Anı, Hüseyin Murat DEVELİOĞLU
* Çocuğun Menfaati Gereği Görüşünün Alınmaması Gereken Durumlar, E. Gülçin ELÇİN GRASSINGER
* Derneklerde Eşit Davranma İlkesi, Baki İlkay ENGİN
* Viyana Satım Antlaşması'nda Sözleşmeden Dönme, H. Ercüment ERDEM
* Klasik Roma Hukuku'nda Kusursuz Sorumluluk Örneği: Custodia, Belgin ERDOĞMUŞ
* Culpa in Contrahendo Sorumluluğunda Olumlu Zararın Tazmini, Mehmet Serkan ERGÜNE
* Verstoß gegen ein Verbotsgesetz gema 134 BGB, Çiçek ERSOY
* Gemilerin Güvenli ve Çevresel Açıdan Sağlıklı Geri Dönüşümüne İlişkin Uluslararası Hong Kong Konvansiyonu, Meltem Deniz GÜNER ÖZBEK
* Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Boşanma Nedeniyle Sona Ermesi Halinde Artık Değere Katılma Alacağının Tabi Olacağı Zamanaşımı Süresi Üzerine, İlhan HELVACI
* Sipariş Edilmemiş Malların Gönderilmesi, M. Murat İNCEOĞLU – Başak BAŞOĞLU
* Franchise Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Bunun Hukuki Sonuçları, K. Berk KAPANCI
* Basın Özgürlüğü ile Özel Yaşama Saygı Gösterilmesi Hakkı Arasında Kurulacak Olan Dengenin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin von Hannover v. Almanya Vakasına İlişkin 24 Haziran 2004 Tarihli Kararı Işığında Değerlendirilmesi, Nil KARABAĞ BULUT
* Tasfiyenin, Bankaların Karşılıksız Kalan Çeki Kısmen Ödeme Yükümüne Etkisi ve Çek Kanunları ile Getirilen Sorumluluk Miktarı Farklılıkları Bağlamında Çıkan Sorunlar, Arslan KAYA
* Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Eser Sahibinin Pay İzleme Hakkı, Cansu KAYA
* Zorunlu Çağrıya İlişkin Son Gelişmeler, Abuzer KENDİGELEN
* Olağanüstü Zamanaşımıyla Mülkiyet Kazanımında "Davasızlık" Koşuluna İlişkin 19.1.2007 Tarih, E. 2005/1, K. 2007/1 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın Yorum Unsurları Açısından Değerlendirilmesi, Çiğdem KIRCA
* Teyitli (Bloke) Çek – Gayrı Nakdî Kredi İlişkisi, İsmail KIRCA
* Yeni Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nda 'Haksız Fiiller', Cengiz KOÇHİSARLIOĞLU – Özlem ERİŞGİN
* Kiracının Malın Bakımından ve Hasar ve Ziyaından Sorumluluğu ve Sigorta Primlerini Ödeme Borcu, H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN
* Haksız Fiil ile Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacaklarda Borçlunun Temerrüdü İçin İhtar Gerekir mi?, Haluk Nami NOMER
* Tıbbi Müdahaleye ve Tıbbi Müdahalenin Durdurulmasına Rızanın Kimler Tarafından Verileceği, Saibe OKTAY ÖZDEMİR
* TRIPS: Patent Korumasının İlaçlara Erişime Etkisi, Işık ÖNAY
* Türk Medeni Kanunu'nun Soybağına İlişkin Hükümleri Hakkında Değerlendirme, Tufan ÖĞÜZ
* Parçalanmış Bir Mülkiyet: Trust, Turgut ÖZ
* Kefilin Özel Rücu Talebi ve Bu Talebin Halefiyete Dayanan (Genel) Rücu Talebiyle İlişkisi, Burak ÖZEN
* Avukatlar Açısından İşbirliği Olanakları, Acun PAPAKÇI
* Europeanisation of Private Law through Directives – Determining Factors and Modalities of Implementation, Hannes RÖSLER
* Rekabet Kurulu'nun İki Kararı Hakkında Değerlendirme: Sağlayıcının Dağıtım Seviyesindeki Rekabetçi Yapıyı Muhafaza Yükümlülüğü Var mı?, Kerem Cem SANLI
* Belirli Vâdenin Sözleşmenin Kurulduğu Ânda Belirlenebilir Olması Zorunlu Mudur?, Suat SARI
* 5718 Sayılı MÖHUK Uyarınca Taşıma İşlerine Uygulanacak Hukuk, Aslıhan SEVİNÇ
* Türk Mevzuatında Gemi Tanımı, Cüneyt SÜZEL
* Halefiyet Koşulları Gerçekleşmediğinde Sigortacının Rücu Talebi Hakkında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Karar Verilebilir Mi?, Zehra ŞEKER ÖĞÜZ
* Milletlerarası Özel Hukukta Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, Zeynep Derya TARMAN
* Anonim Ortaklıkta Sermayenin Korunması İlkesi, Ünal TEKİNALP
* Ticaret Sicili Müdürü Anonim Ortaklık Genel Kurulunun İptal Edilebilir Bir Kararını Tescilden Kaçınabilir mi?, Ömer TEOMAN
* Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Oy Hakkının Özellikleri ve Kullanılması, Emek TORAMAN ÇOLGAR
* Müzik Videolarının Hukuki Niteliği, Yalçın TOSUN
* İsviçre Hukukunda Yeniden Yapılandırma Türü Olarak Malvarlığı Devri, Hüseyin ÜLGEN – M. Fatih ARICI
* Yargıtay'ın Son Derece Tartışmalı Bir Konuda Önemli Bir Kararı ve Bu Kararın Oluşumunda Prof. Dr. Rona Serozan'ın Bilimsel Katkısı, Nihat YAVUZ
* Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Faaliyet Alanı Sınırlaması (Başka İşle İştigal Yasağı), Emine YAZICIOĞLU
KAMU HUKUKU
* İsviçre'de Halk Girişimi Uygulamaları ve Minare Referandumu, Olgun AKBULUT
* Bedensel Ceza Konusunda Yeni Gelişmeler, H. Burak GEMALMAZ
* Türkiye Futbol Federasyonu'nun İdare Hukuku ile İlişkisi, Sait GÜRAN
* İnsan Onuru ve İnsan Tasarımı ve Aktüel Tartışmalar, Altan HEPER
* Türk Medeni Kanunu'nun Dışına Taşan İki Uygulama: Küçük Yaşta Evlenme ve Beşik Kertmesi, Zeynep ÜSKÜL ENGİN
ÇEVİRİLER
* Yerleşim Özgürlüğü, Avrupa Topluluğu Antlaşması Madde 43 ve 48, Sınırötesi Birleşmeler, Milli Ticaret Siciline Tescilin Reddi, Uygunluk (13 Aralık 2005 Tarihli Mahkeme Kararı), Çev: Ebru AKDUMAN
* Roma Hukuku ve Avrupa'da Özel Hukukun Uyumlaştırılması, Reinhard ZIMMERMANN – Çev: Birce ARSLANDOĞAN KURŞUNCU
* İsviçre Federal Mahkemesi'nin 3 Nisan 2002 Tarihli ve 128 III 428 Sayılı Kararının Çevirisi –Sürekli Borç İlişkilerinde Kişilik Hakkının İhlal Edilmesi, Haklı Sebeple Fesih – Çev: Arzu GENÇ ARIDEMİR