Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Yargılama Usulüne Hâkim Olan İlkeler
Haziran 2019 / 1. Baskı / 394 Syf.
Fiyatı: 89.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yargılama ilkeleri, yargılama usul kurallarını sistematize ederek yargılamaya bütüncül bir açıdan bakmayı sağlayan, kuralların yorumlanmasında ve kanun boşluklarının doldurulmasında yararlanılan üst normlardır. Yargılama ilkelerinin bir kısmı her yargılama usulünde geçerli olması gereken ilkeler iken; diğer bir kısmı yargılamaya kendine özgü niteliğini vererek yargılamanın amacının gerçekleşmesini sağlarlar.

İdari yargılama usulüne kendine özgü niteliğini veren başlıca üç ilke hâkimdir. Bunlar; re'sen araştırma, tasarruf ve yazılılık ilkeleridir. İdari yargılama usulü hem objektif hukuka uygunluk denetimi yapan hem de kişisel hak ve menfaatleri koruyan ikili bir amaca sahiptir. Yargılama kuralları bu iki amacı gerçekleştirmeye elverişli bir şekilde kurgulanmalıdır.

Re'sen araştırma ilkesi idari yargılama usulünün en önemli ilkesidir. Bu ilke vakıa ve delillerin toplanmasını işini idari yargı yerlerine vermiştir. Yargılamanın yürütülmesine hâkim olan tasarruf ilkesi ise idari yargılama usulünde dava açıp açmamak, dava konusunun belirlenmesi, yargılamanın sona ermesi ve kanun yollarına başvurup başvurmamak hususlarında tarafların serbestliğini ifade etmektedir. Taleple bağlılık, ıslah, feragat, kabul, sulh gibi usul kurumlarının idari yargılama usulünün amacına uygunluğu tartışılmalıdır. Son olarak idari yargılama usulünde geçerli olan yazılılık ilkesinin yargılamanın amacının gerçekleşmesine ne ölçüde hizmet ettiği tartışılmış, duruşmaların istisna olması ve tanık delilinin kabul edilmemesi adil yargılanma hakkı bağlamında değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Yargılama Usulü ve Yargılama İlkeleri
Dava Malzemesinin Toplanmasına Hâkim Olan İlke: Re'sen Araştırma İlkesi
Yargılamanın Yürütülmesine Hâkim Olan İlkeler: Tasarruf ve Yazılılık İlkeleri
Barkod: 9789750255229
Yayın Tarihi: Haziran 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 394
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE YARGILAMA İLKELERİ
I. YARGI VE USUL KAVRAMLARI  19
A. Yargı  19
B. Yargılama Usulü Kavramı  21
C. Yargılama Usulü Hukuku  24
II. YARGILAMA İLKELERİ  26
A. İlkelerin Tarihsel Gelişimi  30
B. İlkelerin İşlevleri  33
C. İlkelerin Sınıflandırılması  35
1. Anayasal Yargılama İlkeleri: Yargılamanın Esasları  35
2. Yargılama Usulüne Özelliğini Veren İlkeler: Yargılama İlkeleri  36
III. YARGILAMANIN AMACI VE YARGILAMA İLKELERİ  38
A. Medeni Yargılama Usulü  40
1. Medeni Yargılama Usulünün Amacı  41
a. Hakların Korunması  42
b. Hukuk Düzeninin ve Hukuk Barışının Korunması  43
c. Hukukun Gelişimine Katkı Sağlaması  44
2. Medeni Yargılama Usulüne Özgü İlkeler  45
a. Taraflarca Getirilme İlkesi  46
b. Tasarruf İlkesi  46
c. Teksif İlkesi  47
d. Sözlülük–Yazılılık İlkeleri  47
e. Doğrudanlık İlkesi  48
f. Hâkimin Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi  48
B. Ceza Muhakemesi  48
1. Ceza Muhakemesinin Amacı  50
2. Ceza Muhakemesine Özgü İlkeler  52
a. Re’sen Hareket İlkesi  53
b. Muhakemenin Kamusallığı İlkesi  53
c. Re’sen Araştırma İlkesi (Gerçeğin Araştırılması İlkesi)  54
d. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi  55
e. Sözlülük ve Doğrudanlık İlkesi  56
C. İdari Yargılama Usulü  57
1. İdari Yargılama Usulünün Amacı  62
a. Hukuk Düzeni ile Kişisel Hak ve Menfaatlerin Korunması  69
aa. İptal Davaları  69
ab. Tam Yargı Davaları  80
b. İdare Hukuku ve İdari Yargı Kurallarının Geliştirilmesi  83
c. Hukuk Barışının Sağlanması  84
d. Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından İdari Yargılama Usullerinde Amaç  85
2. İdari Yargılama Usulüne Özgü İlkeler  89
İkinci Bölüm
DAVA MALZEMESİNİN TOPLANMASINA HÂKİM OLAN İLKE:
RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ
I. DAVA MALZEMESİ KAVRAMI  93
II. RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ  96
A. Diğer Yargılama İlkeleriyle Karşılaştırılması  98
B. Diğer Yargılama Usullerinde Dava Malzemesinin Toplanması  100
1. Medeni Yargılama Usulü  100
2. Ceza Yargılama Usulü  101
3. Vergi Yargılama Usulü  102
III. İDARİ YARGILAMA USULÜNDE RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ  104
A. Tarihi Temelleri  106
B. İdari Yargılama Usulünde Benimsenme Sebepleri  109
1. Maddi Gerçeğin Bulunmasındaki Kamu Yararı  110
2. Silahların Eşitliği İlkesi  113
IV. İYUK’TA RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ  122
A. İdari Yargı Yerlerinin Davayı Aydınlatma Yükümlüğü: Her Türlü İncelemenin Re’sen Yapılması  125
B. Re’sen Araştırma Yetkisine Sahip İdari Yargı Yerleri  128
C. Re’sen Araştırmanın Konusu  132
D. Re’sen Araştırmanın Kapsamı  134
E. İlk İnceleme Aşamasında Re’sen Araştırma  141
F. Esasa İlişkin İncelemede Re’sen Araştırma  143
1. İptal Davalarında Re’sen Araştırma  147
a. Yetki Unsurunun İncelenmesi  148
b. Şekil Unsurunun İncelenmesi  149
c. Sebep Unsurunun İncelenmesi  150
d. Konu Unsurunun İncelenmesi  159
e. Amaç Unsurunun İncelenmesi  161
2. Tam Yargı Davalarında Re’sen Araştırma  164
G. Yabancı Dildeki Belgeler Açısından Re’sen Araştırma  166
H. Re’sen Araştırma Araçları, Deliller ve Delillerin Değerlendirilmesi  167
I. Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi  175
İ. Tarafların ve Üçüncü Kişilerin İdari Yargı Yerleriyle İş birliği Yükü  178
1. Tarafların Dilekçeleriyle İş birliğinde Bulunması  180
2. Dilekçe ve Savunmalarla Birlikte Verilmeyen Bilgi ve Belgeler  185
3. İdari Yargı Yerinin Talebi Halinde Tarafların ve Üçüncü Kişilerin İş birliği  190
J. Tarafların İspat Yükü  201
V. GİZLİLİĞİN KORUNMASI GEREKÇESİYLE VERİLMEYEN BİLGİ VE BELGELER  209
A. İdare Açısından Kamu Yararının Korunması Amacıyla Verilmeyen Bilgi ve Belgeler  209
1. 4001 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikten Önceki Durum  211
2. Mevcut Düzenleme  213
3. Düzenlemenin “Devlet Sırrı” Kavramıyla İlişkisi  220
4. Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı'ndaki Düzenleme  222
5. Mülga AYİM Kanunundaki Düzenleme ve AİHM Kararı  224
B. Özel Nitelikteki Kişisel Bilgilerin veya Ticari Sırların Korunması Amacıyla Verilmeyen Bilgi ve Belgeler  227
VI. RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN HUKUKİ DİNLENİLME HAKKIYLA İLİŞKİSİ  230
VII. KARŞILAŞTIRMALI İDARİ YARGILAMA USULÜNDE RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ  238
A. Almanya  238
B. Fransa  240
VIII. DAVA MALZEMESİNİN TOPLANMASINA İLİŞKİN DİĞER İLKELER  243
A. Taraflarca Getirilme İlkesi  243
1. Kavram  243
2. Taraflarca Getirilme İlkesinin Yargılama Usulünün Amacı ve Hukuk Politikasıyla İlişkisi  246
3. HMK'da Taraflarca Getirilme İlkesi  247
a. Tarafların Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  248
b. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi  250
B. İş Birliği İlkesi  251
Üçüncü Bölüm
YARGILAMANIN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM OLAN İLKELER:
TASARRUF VE YAZILILIK İLKELERİ
I. TASARRUF İLKESİ  255
A. Tanım  255
B. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  257
C. Diğer Yargılama Usullerinde Tasarruf İlkesi  258
1. Medeni Yargılama Usulü  258
2. Ceza Yargılama Usulü  260
D. İdari Yargılama Usulünde Tasarruf İlkesinin Varlığı Sorunu  262
E. İdari Yargılama Usulünde Taraflara Tasarruf Yetkisi Veren Düzenlemeler  269
1. Davanın Açılmasında Tasarruf İlkesi  269
2. Davanın Konusu Üzerinde Tasarruf İlkesi  271
a. Hâkimin Talep Sonucu ile Bağlı Olması  272
b. İddia ve Savunmayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı  275
c. Islah  281
3. Yargılamanın Yürütülmesinde Tasarruf İlkesi: Yargılamanın Taraflarca Takip Edilmemesi  287
4. Yargılamanın Sona Erdirilmesinde Tasarruf İlkesi  294
a. Davadan Feragat  295
aa. Feragatin Hüküm ve Şartları  296
ab. Feragatin Konusu  298
ac. Feragatin Zamanı  303
b. Davanın Kabulü  305
ba. Kabulün Hüküm ve Sonuçları  305
bb. Kabulün İdari İşlemin Geri Alınmasından Farkı  306
bc. Kabulün Tek Başına Sonuç Doğurması  307
bd. Kabulün Zamanı  309
c. Sulh  310
5. Kanun Yollarında Tasarruf İlkesi  314
a. Kanun Yollarına Başvurmada  315
b. Kanun Yollarına Başvurunun Konusu ve Sebeplerinin Belirlenmesinde  321
c. Kanun Yolu İncelemesinin Sona Erdirilmesinde  323
F. Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usullerinde Tasarruf İlkesi  324
1. Almanya  324
2. Fransa  325
II. YAZILILIK İLKESİ  326
A. Sözlülük İlkesiyle Karşılaştırılması  329
B. Diğer Yargılama Usullerinde Yazılılık–Sözlülük İlkeleri  332
1. Medeni Yargılama Usulü  332
2. Ceza Yargılama Usulü  334
C. İYUK’ta Yazılı Yargılama İlkesi  335
1. Yazılılık İlkesinin Benimsenme Sebepleri  336
2. Duruşmanın İstisna Olması  339
3. Tanık Dinlenmemesi  344
D. İdari Yargılama Usulünde Yazılılık İlkesinin Adil Yargılanma Hakkı Açısından Değerlendirilmesi  351
1. Duruşmaların İstisna Olması Açısından  354
2. Tanık Dinlenmemesi Açısından  359
E. Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulünde Yazılılık ve Sözlülük İlkeleri  361
1. Almanya  361
2. Fransa  363
Sonuç  365
Kaynaklar  371
Kavramlar Dizini  393
 


Halil Kalabalık
Eylül 2020
66.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar ...
Eylül 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan
Eylül 2020
108.00 TL
Sepete Ekle
Yücel Oğurlu ...
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE YARGILAMA İLKELERİ
I. YARGI VE USUL KAVRAMLARI  19
A. Yargı  19
B. Yargılama Usulü Kavramı  21
C. Yargılama Usulü Hukuku  24
II. YARGILAMA İLKELERİ  26
A. İlkelerin Tarihsel Gelişimi  30
B. İlkelerin İşlevleri  33
C. İlkelerin Sınıflandırılması  35
1. Anayasal Yargılama İlkeleri: Yargılamanın Esasları  35
2. Yargılama Usulüne Özelliğini Veren İlkeler: Yargılama İlkeleri  36
III. YARGILAMANIN AMACI VE YARGILAMA İLKELERİ  38
A. Medeni Yargılama Usulü  40
1. Medeni Yargılama Usulünün Amacı  41
a. Hakların Korunması  42
b. Hukuk Düzeninin ve Hukuk Barışının Korunması  43
c. Hukukun Gelişimine Katkı Sağlaması  44
2. Medeni Yargılama Usulüne Özgü İlkeler  45
a. Taraflarca Getirilme İlkesi  46
b. Tasarruf İlkesi  46
c. Teksif İlkesi  47
d. Sözlülük–Yazılılık İlkeleri  47
e. Doğrudanlık İlkesi  48
f. Hâkimin Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi  48
B. Ceza Muhakemesi  48
1. Ceza Muhakemesinin Amacı  50
2. Ceza Muhakemesine Özgü İlkeler  52
a. Re’sen Hareket İlkesi  53
b. Muhakemenin Kamusallığı İlkesi  53
c. Re’sen Araştırma İlkesi (Gerçeğin Araştırılması İlkesi)  54
d. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi  55
e. Sözlülük ve Doğrudanlık İlkesi  56
C. İdari Yargılama Usulü  57
1. İdari Yargılama Usulünün Amacı  62
a. Hukuk Düzeni ile Kişisel Hak ve Menfaatlerin Korunması  69
aa. İptal Davaları  69
ab. Tam Yargı Davaları  80
b. İdare Hukuku ve İdari Yargı Kurallarının Geliştirilmesi  83
c. Hukuk Barışının Sağlanması  84
d. Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından İdari Yargılama Usullerinde Amaç  85
2. İdari Yargılama Usulüne Özgü İlkeler  89
İkinci Bölüm
DAVA MALZEMESİNİN TOPLANMASINA HÂKİM OLAN İLKE:
RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ
I. DAVA MALZEMESİ KAVRAMI  93
II. RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ  96
A. Diğer Yargılama İlkeleriyle Karşılaştırılması  98
B. Diğer Yargılama Usullerinde Dava Malzemesinin Toplanması  100
1. Medeni Yargılama Usulü  100
2. Ceza Yargılama Usulü  101
3. Vergi Yargılama Usulü  102
III. İDARİ YARGILAMA USULÜNDE RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ  104
A. Tarihi Temelleri  106
B. İdari Yargılama Usulünde Benimsenme Sebepleri  109
1. Maddi Gerçeğin Bulunmasındaki Kamu Yararı  110
2. Silahların Eşitliği İlkesi  113
IV. İYUK’TA RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ  122
A. İdari Yargı Yerlerinin Davayı Aydınlatma Yükümlüğü: Her Türlü İncelemenin Re’sen Yapılması  125
B. Re’sen Araştırma Yetkisine Sahip İdari Yargı Yerleri  128
C. Re’sen Araştırmanın Konusu  132
D. Re’sen Araştırmanın Kapsamı  134
E. İlk İnceleme Aşamasında Re’sen Araştırma  141
F. Esasa İlişkin İncelemede Re’sen Araştırma  143
1. İptal Davalarında Re’sen Araştırma  147
a. Yetki Unsurunun İncelenmesi  148
b. Şekil Unsurunun İncelenmesi  149
c. Sebep Unsurunun İncelenmesi  150
d. Konu Unsurunun İncelenmesi  159
e. Amaç Unsurunun İncelenmesi  161
2. Tam Yargı Davalarında Re’sen Araştırma  164
G. Yabancı Dildeki Belgeler Açısından Re’sen Araştırma  166
H. Re’sen Araştırma Araçları, Deliller ve Delillerin Değerlendirilmesi  167
I. Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi  175
İ. Tarafların ve Üçüncü Kişilerin İdari Yargı Yerleriyle İş birliği Yükü  178
1. Tarafların Dilekçeleriyle İş birliğinde Bulunması  180
2. Dilekçe ve Savunmalarla Birlikte Verilmeyen Bilgi ve Belgeler  185
3. İdari Yargı Yerinin Talebi Halinde Tarafların ve Üçüncü Kişilerin İş birliği  190
J. Tarafların İspat Yükü  201
V. GİZLİLİĞİN KORUNMASI GEREKÇESİYLE VERİLMEYEN BİLGİ VE BELGELER  209
A. İdare Açısından Kamu Yararının Korunması Amacıyla Verilmeyen Bilgi ve Belgeler  209
1. 4001 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikten Önceki Durum  211
2. Mevcut Düzenleme  213
3. Düzenlemenin “Devlet Sırrı” Kavramıyla İlişkisi  220
4. Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı'ndaki Düzenleme  222
5. Mülga AYİM Kanunundaki Düzenleme ve AİHM Kararı  224
B. Özel Nitelikteki Kişisel Bilgilerin veya Ticari Sırların Korunması Amacıyla Verilmeyen Bilgi ve Belgeler  227
VI. RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN HUKUKİ DİNLENİLME HAKKIYLA İLİŞKİSİ  230
VII. KARŞILAŞTIRMALI İDARİ YARGILAMA USULÜNDE RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ  238
A. Almanya  238
B. Fransa  240
VIII. DAVA MALZEMESİNİN TOPLANMASINA İLİŞKİN DİĞER İLKELER  243
A. Taraflarca Getirilme İlkesi  243
1. Kavram  243
2. Taraflarca Getirilme İlkesinin Yargılama Usulünün Amacı ve Hukuk Politikasıyla İlişkisi  246
3. HMK'da Taraflarca Getirilme İlkesi  247
a. Tarafların Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  248
b. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi  250
B. İş Birliği İlkesi  251
Üçüncü Bölüm
YARGILAMANIN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM OLAN İLKELER:
TASARRUF VE YAZILILIK İLKELERİ
I. TASARRUF İLKESİ  255
A. Tanım  255
B. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  257
C. Diğer Yargılama Usullerinde Tasarruf İlkesi  258
1. Medeni Yargılama Usulü  258
2. Ceza Yargılama Usulü  260
D. İdari Yargılama Usulünde Tasarruf İlkesinin Varlığı Sorunu  262
E. İdari Yargılama Usulünde Taraflara Tasarruf Yetkisi Veren Düzenlemeler  269
1. Davanın Açılmasında Tasarruf İlkesi  269
2. Davanın Konusu Üzerinde Tasarruf İlkesi  271
a. Hâkimin Talep Sonucu ile Bağlı Olması  272
b. İddia ve Savunmayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı  275
c. Islah  281
3. Yargılamanın Yürütülmesinde Tasarruf İlkesi: Yargılamanın Taraflarca Takip Edilmemesi  287
4. Yargılamanın Sona Erdirilmesinde Tasarruf İlkesi  294
a. Davadan Feragat  295
aa. Feragatin Hüküm ve Şartları  296
ab. Feragatin Konusu  298
ac. Feragatin Zamanı  303
b. Davanın Kabulü  305
ba. Kabulün Hüküm ve Sonuçları  305
bb. Kabulün İdari İşlemin Geri Alınmasından Farkı  306
bc. Kabulün Tek Başına Sonuç Doğurması  307
bd. Kabulün Zamanı  309
c. Sulh  310
5. Kanun Yollarında Tasarruf İlkesi  314
a. Kanun Yollarına Başvurmada  315
b. Kanun Yollarına Başvurunun Konusu ve Sebeplerinin Belirlenmesinde  321
c. Kanun Yolu İncelemesinin Sona Erdirilmesinde  323
F. Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usullerinde Tasarruf İlkesi  324
1. Almanya  324
2. Fransa  325
II. YAZILILIK İLKESİ  326
A. Sözlülük İlkesiyle Karşılaştırılması  329
B. Diğer Yargılama Usullerinde Yazılılık–Sözlülük İlkeleri  332
1. Medeni Yargılama Usulü  332
2. Ceza Yargılama Usulü  334
C. İYUK’ta Yazılı Yargılama İlkesi  335
1. Yazılılık İlkesinin Benimsenme Sebepleri  336
2. Duruşmanın İstisna Olması  339
3. Tanık Dinlenmemesi  344
D. İdari Yargılama Usulünde Yazılılık İlkesinin Adil Yargılanma Hakkı Açısından Değerlendirilmesi  351
1. Duruşmaların İstisna Olması Açısından  354
2. Tanık Dinlenmemesi Açısından  359
E. Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulünde Yazılılık ve Sözlülük İlkeleri  361
1. Almanya  361
2. Fransa  363
Sonuç  365
Kaynaklar  371
Kavramlar Dizini  393
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020