Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hileli ve Taksiratlı İflas Suçları
Uygulama ve Doktrinde
Eylül 2006 / 1. Baskı / 181 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%40)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hileli ve Taksiratlı İflas Suçları Ceza ve İcra–İflas kanunlarında düzenlenmiş ekonomik ve sosyal nitelikli multidisipliner suçlardır. Gerek ticari hayatın temeli olan karşılıklı güven ilkelerine, gerekse ekonomik hayatın bütününe zarar veren yapılarıyla, toplumun büyük bir kısmını etkilemekte, bu suçlardan doğan zararın giderilmesi toplumu oluşturan tüm bireylere yansıtılarak mümkün olabilmektedir. Özellikle kara paranın aklanması yöntemlerinden biri olması, uzman kişilerce ve örgütlü suç teknikleri de kullanılarak işlenmesi nedeniyle, bu suçlarla mücadele için daha iyi bilinmeleri zorunludur. Uygulayıcılara Hileli ve Taksiratlı İflas Suçlarının tam olarak bilinmemesi bu suçların takipsiz kalmasına neden olmakta, yapanın yaptığı yanına kar kalmaktadır.

Bu kitabın, ülkemiz ve uluslar arası hukukta Hileli ve Taksiratlı İflas Suçlarının önemi, işlenme yöntemleri ve mücadele teknikleri konularında doktrin ve uygulayıcılara fikir vererek, bu şekilde bu katrede olsa toplumsal düzen ve ekonominin sağlığına katkıda bulunulması ümit edilmektedir.

Konu Başlıkları
İflas
Hileli ve Taksiratlı İflas Suçları
Türk Hukukunda Hileli ve Taksiratlı İflas Suçları
Hileli ve Taksiratlı İflas Suçlarında Yargılama
Barkod: 9789750203046
Yayın Tarihi: Eylül 2006
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 181
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
İFLAS
§1. İFLAS  25
I. Kavram  25
II. Hileli ve Taksiratlı İflas Suçlarının Düzenlenmesi Gereken Yasa  26
III. İflasa Tabi Kişiler  27
IV. İflas Sebepleri ve İflas Yolları  29
V. İflasın Sonuçları  3 0
A. İflasın Borçlunun Hukuki Durumuna Etkisi  30
B. İflasın Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkisi  31
VI. İflasın Tasfiyesi  33
İkinci Bölüm
HİLELİ VE TAKSİRATLI İFLAS SUÇLARI
§2. GENEL OLARAK  37
I. Kavram  37
II. Korunan Hukuki Menfaat  37
III. Mahiyeti  38
A. Ceza Hukuku Açısından  38
B. Ekonomik Açıdan  39
C. Kriminolojik Açıdan  40
D. Sosyolojik Açıdan  41
IV. Çeşitli Ülke Hukuklarındaki Düzenlemeler  42
A. Fransa  42
B. Almanya  43
C. İsviçre  45
D. İtalya  46
E. İngiltere  46
F. Avusturya  46
G. Hollanda  47
V. Hileli İflas ile Taksiratlı İflas Suçlarının Farkları  47
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
HİLELİ VE TAKSİRATLI İFLAS SUÇLARI
§3.TÜRK HUKUKUNDA HİLELİ İFLAS SUÇU  51
I. Tanım  51
II. Türk Hukukunda Hileli İflas Suçu  54
A. Genel Yasal Düzenleme  54
B. Ceza Kanunundaki Düzenleme  55
C. İcra – İflas Kanunundaki Düzenleme  56
III. Hukuki Niteliği  57
§4. HİLELİ İFLAS SUÇUNUN YAPISI VE UNSURLARI  59
I. Genel Olarak  59
II. Hileli İflas Suçunun Karapara Suçu Özelliği  60
III. Hileli İflas Suçunun Tarafları  62
A. Fail  62
1. Genel Olarak Hileli İflas Suçunda Fail  62
a. TTK'ya Göre Tacir  63
aa. Gerçek Kişiler  63
aaa. Tacirlik Sıfatı  63
bbb. Tacir Sayılan Gerçek Kişiler  64
ccc. Ticaretten Yasaklanmış Kişilerde Faillik  66
ddd. Küçük ve Mahçurların Temsilcilerinin Failliği (TTK. m. 15)  67
bb. Hükmi Şahıs Tacirlerde Faillik  67
b. Özel Kanunlarla Düzenlenen Tüzel Kişilerde Faillik Sıfatı  72
aa. Bankaların Hileli İflası Halinde Fail Sıfatı  72
bb. Sigorta Şirketlerinin Hileli İflasında Fail  73
cc. Donatma İştirakinin Hileli İflasında Fail  74
c. İİK. m. 311/Son’da Sayılan Faillik  74
d. Hileli Müflisin Ev Halkının Faillik Sıfatı  77
2. Faillik Sıfatının Takdiri  78
B. Mağdur  79
IV. Bir Şart Olarak “İflas”  80
A. Kural  80
B. “İflas Şartının” Mahiyeti  80
C. “İflas Kararının” Mahiyeti  82
1. Borçlunun Kendi İsteği ile İflasında Durum  83
2. “İflasın Kaldırılması” veya “Konkordatonun Onaylanmasında” Durum  83
D. İflas Kararından Önceki Hileli Hareketler  84
V. Hileli İflas Suçunun Maddi Unsuru (Hileli Muameleler)  85
A. Genel Olarak  85
B. Hileli İflas Hallerinin Tahdidiliği  85
C. Suçun Oluşma Anı  87
D. Hileli Muamelelerin Zamanı  89
E. İİK.’da Yer Alan Hileli İflas Halleri  89
F. 5237 Sayılı TCK.’da Yer Alan Hileli İflas Halleri  105
VI. Manevi Unsur (Alacaklıları Zarara Uğratma- Malvarlığını Azaltma Kastı)  107
VII. Etkin Pişmanlık Hali  110
A. Etkin Pişmanlıkta Bulunma Zamanı  111
§5. TAKSİRATLI İFLAS SUÇU  115
I. Genel Olarak  115
II. Korunan Hukuki Menfaat  115
III. Taksir Kavramı  115
IV. Türk Hukukunda Taksiratlı İflas Suçları;  118
A. Mevcut Hukuki Düzenleme  118
B. Suçun Faili  120
C. İflas Şartı  120
D. Suça Teşebbüs  121
E. Taksiratlı İflas Hallerinin Tahdidiliği  121
F. Taksiratlı İflas Oluşturan Haller  122
1. İİK’nın 310. maddesinde Sayılan Haller  122
a. Müflisin Ziyanları İçin Mâkul Sebep Göstermemesi (İİK.m.310/(1)-1)  122
b. Müflisin Evinin Masraflarının Haddinden Fazla Olması(İİK’nın 310/(1)-2)  123
c. Müflisin Kumar Yahut Mücerret Baht Oyunlarında ve Borsa Muamelelerinde Külliyetli Para Sarfetmesi (İİK’nın 310/(1)-3)  123
d. Müflisin; Borcunun, Mevcudu ile Alacağından Çok Olduğunu Bildiği Halde, Bu Vaziyetinden Haberleri Olmayan Kimselerden Ehemmiyetli Miktarda Veresiye Mal Satın Yahut Borç Para Alması(İİK’nın 310/(1)-4)  125
e. Müflisin, Türk Ticaret Kanunu (TTK. m. 66/1-1-3.bent) Gereğince Tutulması Mecburi Olan Defterleri, Hiç veya Kanunun Emrettiği Şekilde Tutmamış Olması(İİK’nın 310/(1)-5)  126
f. Müflisin Mevcudu ile Alacağından Çok Fazla Meblağ İçin Senetler İmza Etmiş Olması(İİK’nın 310/(1)-6)  131
g. Müflisin, İflâs Takibi Sırasında Mahkeme veya İflâs İdaresi Tarafından Çağrıldığı Halde Makul Bir Mazeret Olmaksızın Gelmemiş Olması(İİK’nın 310/(1)-7)  131
h. Müflisin İşlerini Terk Ederek Kaçmış Olması (İİK’nın 310/(1)-8)  132
i. Müflisin Evvelki Bir Konkordato Şartlarını İfa Etmeden Yeniden İflâsına Hükmolunması (İİK’nın 310/(1)-9)  133
j. Müflisin, Zorunlu Olduğu Halde, İflâs İçin Mahkemeye Başvurmamış Olması (İİK’nın 310/(1)-10)  134
2. İİY. mad. 337/a/I’de Düzenlenen Taksiratlı İflas Hali (Ticareti Terk Eden Tacirin, 44. Madde Hükmüne Aykırı Davranması)  134
Dördüncü Bölüm
HİLELİ VE TAKSİRATLI İFLAS SUÇLARINDA YARGILAMA
§6. HİLELİ VE TAKSİRATLI İFLAS SUÇLARINDA YARGILAMA  139
I. YETKİ - GÖREV  139
A. Yetki  139
B. Görev  140
C. Yargılamada Yetkiye İlişkin Sorunlar  141
D. Hileli ve Taksiratlı İflas Suçlarının Aydınlatılmasında Bilirkişilik  148
III. İhbar ve Şikayet  148
§7. HİLELİ İFLAS SUÇUNDA İNFAZ HUKUKUNA İLİŞKİN SORUNLAR  150
I. Tecil  150
II. Adli Sicildeki Sabıka Kaydının Silinmesi  152
III. Yargılama Giderleri  154
IV. Memnu Hakların İadesi  154
§8. HİLELİ İFLAS SUÇUNUN SONUÇLARI  156
I. Müeyyidesi  156
A. Genel Olarak  156
B. Cezayı Etkileyen Haller  157
1. Değer azlığı  157
2. Müflisin Alacaklıların Zararını Ödemesi (765 Sayılı TCK. m. 523- 5237 Sayılı TCK. 168 Hükümleri)  159
II. Kamu Hukuku Açısından Hileli İflasın Sonuçları  160
A. Genel Olarak  160
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (5237 Sayılı KTC. Madde 53)  161
C. Kamu Hukukuna İlişkin Çeşitli Sonuçlar  162
III. Özel Hukuk Açısından Hileli İflasın Sonuçları  16 6
A. Genel Olarak  166
B. Özel Hukuka İlişkin Birtakım Sonuçlar  167
Sonuç  169
Ek I: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İL ADLÎ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK 
 171
Kaynakça  177
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
İFLAS
§1. İFLAS  25
I. Kavram  25
II. Hileli ve Taksiratlı İflas Suçlarının Düzenlenmesi Gereken Yasa  26
III. İflasa Tabi Kişiler  27
IV. İflas Sebepleri ve İflas Yolları  29
V. İflasın Sonuçları  3 0
A. İflasın Borçlunun Hukuki Durumuna Etkisi  30
B. İflasın Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkisi  31
VI. İflasın Tasfiyesi  33
İkinci Bölüm
HİLELİ VE TAKSİRATLI İFLAS SUÇLARI
§2. GENEL OLARAK  37
I. Kavram  37
II. Korunan Hukuki Menfaat  37
III. Mahiyeti  38
A. Ceza Hukuku Açısından  38
B. Ekonomik Açıdan  39
C. Kriminolojik Açıdan  40
D. Sosyolojik Açıdan  41
IV. Çeşitli Ülke Hukuklarındaki Düzenlemeler  42
A. Fransa  42
B. Almanya  43
C. İsviçre  45
D. İtalya  46
E. İngiltere  46
F. Avusturya  46
G. Hollanda  47
V. Hileli İflas ile Taksiratlı İflas Suçlarının Farkları  47
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
HİLELİ VE TAKSİRATLI İFLAS SUÇLARI
§3.TÜRK HUKUKUNDA HİLELİ İFLAS SUÇU  51
I. Tanım  51
II. Türk Hukukunda Hileli İflas Suçu  54
A. Genel Yasal Düzenleme  54
B. Ceza Kanunundaki Düzenleme  55
C. İcra – İflas Kanunundaki Düzenleme  56
III. Hukuki Niteliği  57
§4. HİLELİ İFLAS SUÇUNUN YAPISI VE UNSURLARI  59
I. Genel Olarak  59
II. Hileli İflas Suçunun Karapara Suçu Özelliği  60
III. Hileli İflas Suçunun Tarafları  62
A. Fail  62
1. Genel Olarak Hileli İflas Suçunda Fail  62
a. TTK'ya Göre Tacir  63
aa. Gerçek Kişiler  63
aaa. Tacirlik Sıfatı  63
bbb. Tacir Sayılan Gerçek Kişiler  64
ccc. Ticaretten Yasaklanmış Kişilerde Faillik  66
ddd. Küçük ve Mahçurların Temsilcilerinin Failliği (TTK. m. 15)  67
bb. Hükmi Şahıs Tacirlerde Faillik  67
b. Özel Kanunlarla Düzenlenen Tüzel Kişilerde Faillik Sıfatı  72
aa. Bankaların Hileli İflası Halinde Fail Sıfatı  72
bb. Sigorta Şirketlerinin Hileli İflasında Fail  73
cc. Donatma İştirakinin Hileli İflasında Fail  74
c. İİK. m. 311/Son’da Sayılan Faillik  74
d. Hileli Müflisin Ev Halkının Faillik Sıfatı  77
2. Faillik Sıfatının Takdiri  78
B. Mağdur  79
IV. Bir Şart Olarak “İflas”  80
A. Kural  80
B. “İflas Şartının” Mahiyeti  80
C. “İflas Kararının” Mahiyeti  82
1. Borçlunun Kendi İsteği ile İflasında Durum  83
2. “İflasın Kaldırılması” veya “Konkordatonun Onaylanmasında” Durum  83
D. İflas Kararından Önceki Hileli Hareketler  84
V. Hileli İflas Suçunun Maddi Unsuru (Hileli Muameleler)  85
A. Genel Olarak  85
B. Hileli İflas Hallerinin Tahdidiliği  85
C. Suçun Oluşma Anı  87
D. Hileli Muamelelerin Zamanı  89
E. İİK.’da Yer Alan Hileli İflas Halleri  89
F. 5237 Sayılı TCK.’da Yer Alan Hileli İflas Halleri  105
VI. Manevi Unsur (Alacaklıları Zarara Uğratma- Malvarlığını Azaltma Kastı)  107
VII. Etkin Pişmanlık Hali  110
A. Etkin Pişmanlıkta Bulunma Zamanı  111
§5. TAKSİRATLI İFLAS SUÇU  115
I. Genel Olarak  115
II. Korunan Hukuki Menfaat  115
III. Taksir Kavramı  115
IV. Türk Hukukunda Taksiratlı İflas Suçları;  118
A. Mevcut Hukuki Düzenleme  118
B. Suçun Faili  120
C. İflas Şartı  120
D. Suça Teşebbüs  121
E. Taksiratlı İflas Hallerinin Tahdidiliği  121
F. Taksiratlı İflas Oluşturan Haller  122
1. İİK’nın 310. maddesinde Sayılan Haller  122
a. Müflisin Ziyanları İçin Mâkul Sebep Göstermemesi (İİK.m.310/(1)-1)  122
b. Müflisin Evinin Masraflarının Haddinden Fazla Olması(İİK’nın 310/(1)-2)  123
c. Müflisin Kumar Yahut Mücerret Baht Oyunlarında ve Borsa Muamelelerinde Külliyetli Para Sarfetmesi (İİK’nın 310/(1)-3)  123
d. Müflisin; Borcunun, Mevcudu ile Alacağından Çok Olduğunu Bildiği Halde, Bu Vaziyetinden Haberleri Olmayan Kimselerden Ehemmiyetli Miktarda Veresiye Mal Satın Yahut Borç Para Alması(İİK’nın 310/(1)-4)  125
e. Müflisin, Türk Ticaret Kanunu (TTK. m. 66/1-1-3.bent) Gereğince Tutulması Mecburi Olan Defterleri, Hiç veya Kanunun Emrettiği Şekilde Tutmamış Olması(İİK’nın 310/(1)-5)  126
f. Müflisin Mevcudu ile Alacağından Çok Fazla Meblağ İçin Senetler İmza Etmiş Olması(İİK’nın 310/(1)-6)  131
g. Müflisin, İflâs Takibi Sırasında Mahkeme veya İflâs İdaresi Tarafından Çağrıldığı Halde Makul Bir Mazeret Olmaksızın Gelmemiş Olması(İİK’nın 310/(1)-7)  131
h. Müflisin İşlerini Terk Ederek Kaçmış Olması (İİK’nın 310/(1)-8)  132
i. Müflisin Evvelki Bir Konkordato Şartlarını İfa Etmeden Yeniden İflâsına Hükmolunması (İİK’nın 310/(1)-9)  133
j. Müflisin, Zorunlu Olduğu Halde, İflâs İçin Mahkemeye Başvurmamış Olması (İİK’nın 310/(1)-10)  134
2. İİY. mad. 337/a/I’de Düzenlenen Taksiratlı İflas Hali (Ticareti Terk Eden Tacirin, 44. Madde Hükmüne Aykırı Davranması)  134
Dördüncü Bölüm
HİLELİ VE TAKSİRATLI İFLAS SUÇLARINDA YARGILAMA
§6. HİLELİ VE TAKSİRATLI İFLAS SUÇLARINDA YARGILAMA  139
I. YETKİ - GÖREV  139
A. Yetki  139
B. Görev  140
C. Yargılamada Yetkiye İlişkin Sorunlar  141
D. Hileli ve Taksiratlı İflas Suçlarının Aydınlatılmasında Bilirkişilik  148
III. İhbar ve Şikayet  148
§7. HİLELİ İFLAS SUÇUNDA İNFAZ HUKUKUNA İLİŞKİN SORUNLAR  150
I. Tecil  150
II. Adli Sicildeki Sabıka Kaydının Silinmesi  152
III. Yargılama Giderleri  154
IV. Memnu Hakların İadesi  154
§8. HİLELİ İFLAS SUÇUNUN SONUÇLARI  156
I. Müeyyidesi  156
A. Genel Olarak  156
B. Cezayı Etkileyen Haller  157
1. Değer azlığı  157
2. Müflisin Alacaklıların Zararını Ödemesi (765 Sayılı TCK. m. 523- 5237 Sayılı TCK. 168 Hükümleri)  159
II. Kamu Hukuku Açısından Hileli İflasın Sonuçları  160
A. Genel Olarak  160
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (5237 Sayılı KTC. Madde 53)  161
C. Kamu Hukukuna İlişkin Çeşitli Sonuçlar  162
III. Özel Hukuk Açısından Hileli İflasın Sonuçları  16 6
A. Genel Olarak  166
B. Özel Hukuka İlişkin Birtakım Sonuçlar  167
Sonuç  169
Ek I: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İL ADLÎ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK 
 171
Kaynakça  177
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020