Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklara Lex Mercatoria'nın Uygulanması (Milletlerarası Ticarete İlişkin Maddi Hükümler ile Ticari Âdet ve Teamül) Dr. Cansu Yener Keskin  - Kitap

Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklara Lex Mercatoria'nın Uygulanması

(Milletlerarası Ticarete İlişkin Maddi Hükümler ile Ticari Âdet ve Teamül)

1. Baskı, 
Haziran 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
352
Barkod:
9789750278075
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
460,00
İndirimli (%50):
230,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Milli hukuk sistemlerinin milletlerarası ticari uyuşmazlığın taraflarının beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması; kaynağını milletlerarası ticaret camiasından alan, bu sebeple de milli hukuk sistemlerinden bağımsız ve kendiliğinden doğmuş olan ulusötesi nitelikte milletlerarası ticari uyuşmazlıklara özgü genel prensiplere, maddi hükümlere, ticari âdet ve teamül kurallarına diğer bir ifadeyle lex mercatoria'ya olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple milletlerarası ticari sözleşmelerin özelliklerine, karmaşık yapılarına ve uzmanlık gerektiren uygulanma yöntemlerine uygun, Orta Çağ lex mercatoria anlayışından farklı olarak modern milletlerarası ticaretin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni lex mercatoria teorisi doğmuş, gelişmiş, dünyanın birçok farklı ülkesinden hukukçuların katkılarıyla oluşturulmuş çok geniş bir literatüre sahip olmuş, milletlerarası ticaret ve tahkim uygulamasında büyük önem kazanmıştır. Kitabın amacı, milletlerarası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara lex mercatoria'nın hangi hallerde ve nasıl uygulanabileceğinin ortaya konulmasıdır. Kitapta kısa bir tarihsel süreç anlatımına, lex mercatoria'nın hukuki niteliğine ve kaynaklarına yer verildikten sonra devlet mahkemelerinde ve milletlerarası tahkimde lex mercatoria'nın milletlerarası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara hangi hallerde uygulanabileceğine dair inceleme ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu incelemeler yapılırken lex mercatoria kapsamında yer alan maddi hükümler ile ticari âdet ve teamüllerin ne şekilde milletlerarası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların esasına uygulanabilecekleri ayrı ayrı ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak Lex Mercatoria
.
Devlet Mahkemelerinde Lex Mercatoria'nın Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklara Uygulanması
.
Milletlerarası Tahkimde Lex Mercatoria'nı Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklara Uygulanması
Kitabın İçindekileri
Takdim 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar Listesi 
19
Giriş 
21
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK LEX MERCATORIA
I. TARİHSEL KÖKEN 
25
II. LEX MERCATORIA’NIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
27
A. Lex Mercatoria Teorisine Genel Bir Giriş 
27
B. Lex Mercatoria’nın Bağımsız Bir Hukuk Sistemi Niteliği 
31
1. Goldman’ın Yaklaşımı ve Bu Yaklaşımı Destekleyen Görüşler 
31
2. Muhalif Görüşler 
34
C. Lex Mercatoria’nın Milli Hukuk Sistemlerinin Bir Parçası Olan Milletlerarası Ticarete Özgü Kurallar Bütünü Niteliği 
37
D. Karma Görüş 
38
III. LEX MERCATORIA’NIN KAYNAKLARI 
41
A. Genel Bilgi 
41
B. Milletlerarası Sözleşmeler Hukukunun Genel Prensipleri 
44
1. Genel Bilgi 
44
2. Sözleşmeler Hukukunun Genel Prensiplerinden Bazıları 
47
C. Ticari Âdet ve Teamüller 
50
D. Model Kanunlar 
61
E. Derlemeler 
63
1. Genel Bilgi 
63
2. Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin UNIDROIT Prensipleri 
66
a. Tarihsel Süreç 
66
b. İzlenen Yöntem ve Amaç 
68
c. Derleme (“Restatement”) Niteliği 
71
d. UNIDROIT Prensipleri’nin Lex Mercatoria ile Bağlantısı 
74
e. UNIDROIT Prensipleri’nin Önemi 
77
3. Avrupa Sözleşmeler Hukuku Prensipleri 
79
a. Tarihsel Süreç 
79
b. İzlenen Yöntem ve Amaç 
80
c. Avrupa Sözleşmeler Hukuku Prensipleri’nin Önemi 
81
4. TRANS–LEX Veri Tabanı 
81
F. Konvansiyonlar 
85
G. Yeknesak Kurallar 
89
1. Genel Bilgi 
89
2. Incoterms 
91
a. Amacı ve Kapsamı 
91
b. Tarihsel Süreç 
93
c. Hukuki Niteliği 
96
3. Akreditiflere İlişkin Yeknesak Usuller ve Uygulama Kuralları (UCP) 
98
a. Genel Bilgi 
98
b. Tarihsel Süreç 
100
c. Hukuki Niteliği 
101
H. Model Sözleşme ve Klozlar 
103
I. Davranış Kodları 
107
İ. Hakem Kararları 
107
İkinci Bölüm
DEVLET MAHKEMELERİNDE LEX MERCATORIA’NIN
MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI
I. LEX MERCATORIA’NIN SÖZLEŞME TARAFLARINCA SEÇİLMESİ 
113
A. Genel Bilgi 
113
B. Kanunlar İhtilafı Kurallarında Yer Alan Sübjektif Bağlama Kurallarına İlişkin Bazı Düzenlemeler 
114
1. Milli ve Milletlerarası Düzenlemelerde Yer Alan Bazı Sübjektif Bağlama Kuralları 
114
2. Milletlerarası Ticari Sözleşmelerde Hukuk Seçimine İlişkin Prensipler (Lahey Prensipleri) 
119
C. Lex Mercatoria’nın Seçilmesi Hâlinde Kapsamında Yer Alan Maddi Hükümler Açısından Değerlendirme 
123
D. Lex Mercatoria Kapsamında Yer Alan Ticari Âdet ve Teamüller Açısından Değerlendirme 
129
II. TARAFLARCA HUKUK SEÇİMİ YAPILMAMIŞ OLMASI VEYA YAPILAN HUKUK SEÇİMİNİN GEÇERSİZ OLMASI HÂLİNDE SÖZLEŞMEYE LEX MERCATORIA’NIN UYGULANMASI 
131
A. Kanunlar İhtilafı Kurallarında Yer Alan Objektif Bağlama Kurallarına İlişkin Bazı Düzenlemeler 
131
B. Mahkemelerde Lex Mercatoria’nın En Sıkı İlişkili Hukuk Kuralı Olarak Uygulanma İmkânı 
134
C. Lex Mercatoria Kapsamında Yer Alan Ticari Âdet ve Teamüller Açısından Değerlendirme 
138
III. TARAFLARCA UYGULANACAK HUKUK OLARAK BİR MİLLİ HUKUK İLE BİRLİKTE LEX MERCATORIA’NIN SEÇİLMESİ 
138
A. Genel Bilgi 
138
B. Taraflarca Sözleşmenin Tamamının Bir Milli Hukuk ile Birlikte Lex Mercatoria’ya Tabi Kılınması 
139
IV. YORUMLAMA VE BOŞLUK DOLDURMADA LEX MERCATORIA’NIN UYGULANMASI 
142
A. Milletlerarası Antlaşmaların Yorumlanması ve Boşluklarının Doldurulmasında Lex Mercatoria’nın Uygulanması 
142
B. Milli Hukuk Sisteminin Yorumlanması ve Boşluklarının Doldurulmasında Lex Mercatoria’nın Uygulanması 
143
1. Genel Bilgi 
143
2. Milli Hukuk Sisteminin Yorumlanmasında Lex Mercatoria’nın Uygulanması 
144
a. Yorum Hakkında Genel Bilgi 
144
b. Yorumlamada Lex Mercatoria’nın Uygulanması 
146
3. Milli Hukuk Sisteminin Boşluklarının Doldurulmasında Lex Mercatoria’nın Uygulanması 
147
a. Boşluk Kavramı 
147
b. Boşluk Türleri 
150
aa. Kanun Boşluğu 
150
aaa. Açık Boşluk 
150
bbb. Örtülü Boşluk 
151
bb. Kural İçi Boşluk 
151
c. Kanun Boşluğunun Doldurulması 
153
aa. Genel Bilgi 
153
bb. Hâkimin Hukuk Yaratırken Gözeteceği İlkeler 
154
cc. Boşluk Türlerine Göre Doldurma Yöntemleri 
158
aaa. Açık Kanun Boşluklarının Doldurulması 
158
bbb. Örtülü Kanun Boşluklarının Doldurulması 
162
ccc. Kural İçi Boşlukların Doldurulması 
164
d. Lex Fori’nin Kanunlar İhtilafı Kurallarının Boşluklarının Doldurulmasında Lex Mercatoria’nın Rolü 
165
aa. Genel Bilgi 
165
bb. Kanun Boşluğunun “Örf ve Âdet Hukuku” Olarak Lex Mercatoria ile Doldurulması 
166
cc. Kanun Boşluğunun “Ulusötesi Kanunlar İhtilafı Kuralı” Olarak Lex Mercatoria ile Doldurulması 
168
dd. Hâkimin Hukuk Yaratırken Lex Mercatoria’ya Başvurması 
170
e. Lex Causae’nın Boşluklarının Doldurulmasında Lex Meratoria’nın Rolü 
174
Üçüncü Bölüm
MİLLETLERARASI TAHKİMDE LEX MERCATORIA’NI
MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI
I. LEX MERCATORIA’NIN LEX CAUSAE OLARAK SÖZLEŞME TARAFLARINCA SEÇİLMESİ VEYA HAKEM HEYETİNCE BELİRLENMESİ 
181
A. Lex Mercatoria’nın Sözleşme Taraflarınca Seçilmesi 
181
1. Genel Hatlarıyla Milletlerarası Tahkim Mevzuatında Yer Alan Tarafların Hukuk Seçimine İlişkin Düzenlemeler 
181
2. Lex Mercatoria Kapsamında Yer Alan Maddi Hükümler Açısından Değerlendirme 
184
a. Genel Bilgi 
184
b. Farklı Yaklaşımlar 
187
c. Hakemlerin Altlama Faaliyetine İlişkin Değerlendirme 
189
B. Esasa Uygulanacak Hukukun Hakemlerce Belirlenecek Olması Hâlinde Lex Mercatoria’nın Uygulanması 
191
1. Esasa Uygulanacak Hukukun Hakemlerce Belirlenme Yöntemleri 
191
2. Hakemlerin Esasa Lex Mercatoria’nın Uygulanmasına Karar Vermeleri Hâlinde Lex Mercatoria Kapsamında Yer Alan Maddi Hükümler Açısından Değerlendirme 
197
3. Lex Causae Olarak Tespit Edilen Lex Mercatoria’nın Boşluklarının Doldurulması 
203
C. Taraflarca Uygulanacak Hukuk Olarak Bir Milli Hukuk Sistemi ile Birlikte Lex Mercatoria’nın Seçilmesi 
204
1. Bir Milli Hukuk Sistemi ve Lex Mercatoria’nın Uyuşmazlığın Esasına Birlikte Uygulanmaları 
204
2. Milli Hukuk Sistemi ve Lex Mercatoria Kapsamında Yer Alan Maddi Hükümlerin Çelişmesi 
205
II. LEX MERCATORIA KAPSAMINDA YER ALAN TİCARİ ÂDET VE TEAMÜLLERİN UYGULANMASI 
207
A. Genel Bilgi 
207
B. Bazı Milletlerarası Düzenlemelerdeki İlgili Hükümler 
208
C. Lex Causae Olarak Bir Milli Hukuk Sistemi ile Lex Mercatoria’nın Birlikte Seçilmesi Hâlinde Ticari Âdet ve Teamüllerin Uygulanması 
211
D. Lex Causae’nın Bir Milli Hukuk Sistemi Olması Hâlinde Ticari Âdet ve Teamüllerin Uygulanması 
212
E. Hakem Heyetinin Amiable Compositeur Olarak ya da Ex Aequo Et Bono Karar Verme Yetkisine Sahip Olması Hâlinde Ticari Âdet ve Teamüllerin Uygulanması 
215
III. LEX MERCATORIA’NIN MİLLİ HUKUK SİSTEMİNİN YORUMLANMASINDA, BOŞLUKLARININ DOLDURULMASINDA VE ULAŞTIĞI ÇÖZÜMÜN TEYİT EDİLMESİNDE UYGULANMASI 
216
A. Milli Hukuk Sisteminin Yorumlanmasında Lex Mercatoria’nın Uygulanması 
216
B. Milli Hukuk Sisteminin Boşluklarının Doldurulmasında Lex Mercatoria’nın Rolü 
218
1. Taraflarca Hukuk Seçimi Yapılmış Olması 
218
2. Lex Causae’nın Hakem Heyeti Tarafından Belirlenecek Olması 
220
a. Kanunlar İhtilafı Kurallarına İlişkin Boşluk 
220
b. Hakem Heyeti Tarafından Lex Causae Olarak Tespit Edilen Milli Hukuk Sistemine İlişkin Boşluk 
221
C. Milli Hukuk Sistemiyle Ulaşılan Çözümün Teyidi Amacıyla Lex Mercatoria’nın Uygulanması 
223
1. Genel Bilgi 
223
2. Örnek Hakem Kararları 
224
IV. HAKEM HEYETİNİN AMIABLE COMPOSITEUR OLARAK YA DA EX AEQUO ET BONO KARAR VERME YETKİSİNE SAHİP OLMALARI HÂLİNDE LEX MERCATORIA’NIN UYGULANMASI 
226
A. Genel Bilgi 
226
B. Amiable Compositeur ve Ex Aequo et Bono Kavramları Arasındaki İlişki 
228
C. Hakemin Amiable Compositeur Olarak ve Ex Aequo et Bono Karar Verme Yetkisinin Kapsamı 
230
D. Hakemin Amiable Compositeur Olarak ve Ex Aequo et Bono Karar Verme Yetkisine İlişkin Modern Tahkim Düzenlemeleri 
231
E. Lex Mercatoria’nın Uygulanması 
232
Sonuç 
235
EKLER 
253
EK 1: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER İÇİN UNIDROIT İLKELERİ (2016) 
253
EK 2: MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI 
299
EK 3: PRINCIPLES ON CHOICE OF LAW IN INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS 
325
Kaynakça 
329
Kavram Dizini 
347