Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Hukukunda Kusur
Ekim 2017 / 1. Baskı / 506 Syf.
Fiyatı: 102.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Çalışmanın konusunu ceza hukukunda kusur kavramı ve kusurun yapısı oluşturmaktadır. Bu konunun seçilmesindeki amaç failin cezalandırılmasının meşruiyetini oluşturan bir kavram olarak kusur kavramının anlam ve yapısının ortaya konulması ve bu suretle uygulamada ortaya çıkan sorunlara meselenin temelinden bir çözüm üretilmesinin sağlanmasıdır.

Bu anlamda çalışmada temel olarak ifade edilmek istenen husus, ülkemiz uygulamasında kimi zaman salt pratik meseleler olarak görülen hukukî sorunların esasen teorik kökenlerden kaynaklanıyor olmasıdır. Buradan hareketle ceza hukukunda sıklıkla gündemde olan ve çok çeşitli anlamlarda kullanılan kusur kavramından ne anlaşılması gerektiği ve bu kavramın yapısının somutlaştırılması çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir. Kusur kavramının anlam ve yapısının doğru bir şekilde tespit edilmesi uygulamadaki pek çok sorunun çözümüne de katkı sağlayacaktır.

Konu Başlıkları
Kusur İle İlgili Temel Kavramlar
Kusur ilkesi
Kusur teorileri Bağlamında Kusurun Dogmatik Esasları ve Yapısı
Türk Ceza Kanunu Sistematiğinde Kusur Kavramı Bakımından Özellik Gösteren Haller
Barkod: 9789750245619
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 506
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
KUSUR İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KUSUR İLKESİ
I. CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINDAN BİRİ OLARAK KUSUR  31
II. KUSUR VE KUSURLULUK KAVRAMLARI  32
III. KUSURU KALDIRAN SEBEP– KUSURLULUĞU KALDIRAN SEBEP– KUSURU ETKİLEYEN SEBEP KAVRAMLARI  35
IV. KUSURUN SUÇ KAVRAMI İLE İLİŞKİSİ  36
A. Genel Olarak  36
B. Haksızlık Kavramı  37
1. Davranış ve Koruma Normu Olarak Haksızlık  37
2. Şekli Hukuka Aykırılık– Maddî Hukuka Aykırılık  39
3. Haksızlık ve Suç Kavramı Arasındaki İlişki  40
C. Haksızlık– Kusur İlişkisi  42
1. İsnadiyetin Konusu Olarak Norma Aykırı Davranış  42
2. İsnadiyetin İki Yönü Olarak Hareket ve Motivasyon Yeteneği  43
3. İsnadiyetin Sonucu: Yaptırım Normları  45
D. Kusurun Suçun Bir Unsuru Olup Olmadığı Sorunu  45
V. CEZA HUKUKUNDA KUSUR İLKESİ VE KUSUR İLKESİNİN ANAYASA İLE İLİŞKİSİ  49
A. Kavram  49
B. Kusur İlkesinin Tarihsel Gelişim Süreci  50
C. Kusur İlkesinin Anlamı  53
1. Genel Olarak  53
2. Kusur İlkesinin Cezanın Önleme Amacı ve Suç Politikası İle İlişkisi  56
D. Kusur İlkesinin Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi İle İlişkisi  59
E. Kusur İlkesinin Varlığı ve Muhafazası Üzerine Gerçekleşen Tartışmalar  60
1. Genel Olarak  60
2. Kişinin İrade Özgürlüğüne Sahip Bulunmadığından Hareket Eden Eleştiriler  61
3. Kusurun Maddî Değil Salt Şeklî Bir İçeriğe Sahip Olduğu Düşüncesinden Hareket Eden Eleştiriler  61
4. Kusur İlkesinin Anayasa’da Yer Alan Ölçülülük İlkesi İle İkame Edilebileceğinden Hareket Eden Görüşler  62
5. Sosyal Savunma Öğretisi (Défense Sociale)  64
6. Müdahalesizlik Öğretisi (Nonintervention)  67
F. Kusur İlkesinin Anayasa İle İlişkisi  68
VI. KUSUR KAVRAMININ ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  70
A. Hukukî Kusur– Ahlakî Kusur Ayrımı  70
B. Failin İşlediği Eyleme İlişkin Kusuru – Failin Yaşam Tarzı Kusuru Ayrımı  75
1. Anlamı  75
2. Haksızlık Yanılgısı Açısından Yaşam Tarzı Kusuru Kavramından Yararlanılabilirliği Sorunu  80
C. Cezaya Esas Oluşturan Kusur –Cezanın Belirlenmesine Esas Oluşturan Kusur Ayrımı  83
D. Şeklî Anlamda Kusur– Maddî Anlamda Kusur Ayrımı  86
E. Objektif (Genelleştirilmiş) Kusur –Sübjektif (Bireyselleştirilmiş) Kusur Ayrımı  87
VII. KUSUR YARGISININ TEMELİNDE BİREYİN İRADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YER ALIP ALMADIĞI SORUNU (CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN KUSUR– İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLİŞKİSİ)  88
A. Genel Olarak  88
B. Determinist Görüşler  89
C. İndeterminist Görüşler  91
D. Sinir Bilimi Araştırmalarından Hareket Eden Görüşler  93
1. Sinir Bilimi Araştırmalarının Bulguları  93
2. Sinir Bilimi Araştırma Sonuçlarının Ceza Hukukuna Etkilerine İlişkin Sinir Bilimcilerin Görüşleri  95
E. Kusur Yargısının Temelini Metafiziksel Bir Tespit Üzerine Oturtmanın Faydasızlığını Savunan Görüşler  97
F. Görüşümüz  99
İkinci Bölüm
KUSUR TEORİLERİ BAĞLAMINDA
KUSURUN SUÇ GENEL TEORİSİ İÇERİSİNDEKİ
DOGMATİK ESASLARI VE YAPISI
I. GENEL OLARAK  103
II. PSİKOLOJİK KUSUR TEORİSİ  104
A. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımı  104
B. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımı  106
1. Psikolojik Kusur Teorisinin Temel Yaklaşımı  106
2. Psikolojik Kusur Teorisini Savunan Görüşlerin Kendi Özgün Yaklaşımları  108
a. Genel Olarak  108
b. v. Buri’nin Yaklaşımı  108
c. Binding’in Yaklaşımı  110
d. v. Liszt’in Yaklaşımı  112
e. Radbruch’un Yaklaşımı  115
f. Kohlrausch’un Yaklaşımı  118
C. Psikolojik Kusur Teorisinin Eleştirisi  119
III. NORMATİF KUSUR TEORİLERİ  123
A. Genel Olarak  123
B. Normatif Kusur Teorilerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci  125
1. Genel Olarak  125
2. Frank’ın Yaklaşımı  126
3. Goldschmidt’in Yaklaşımı  131
4. Freudenthal’ın Yaklaşımı  134
C. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisi  136
1. Genel Olarak  136
2. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisinin Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  137
a. Genel Olarak  137
b. Mezger’in Yaklaşımı  137
c. Baumann/ Weber/ Mitsch’in Yaklaşımı  138
3. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisinin Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  139
4. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisinin Eleştirisi  140
D. Finalist Kusur Teorisi  143
1. Genel Olarak  143
2. Finalist Kusur Teorisinin Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  145
3. Finalist Kusur Teorisinin Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  147
a. Genel Olarak  147
b. Kişisel Haksızlık Öğretisi ve Kasta Yaklaşımı  147
c. “Amaç”, “Maksat” Gibi Özel Sübjektif Unsurlara Yaklaşımı  153
d. Taksire Yaklaşımı  155
e. Haksızlık Bilincine Yaklaşımı  158
f. Mazeret Sebeplerine Yaklaşımı  159
4. Finalist Kusur Teorisinin Eleştirisi  160
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  160
b. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  164
E. Eylemden Doğan Sorumluluk (=Tatverantwortung) Teorisi  174
F. Sosyal Kusur Teorisi  177
G. Çifte Fonksiyona Dayalı (Postfinalist) Kusur Teorisi  180
1. Genel Olarak  180
2. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  183
3. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  186
a. Kusur Yeteneği  186
b. Kast  187
c. Taksir  190
aa. Taksirin Suç Teorisi İçerisinde Konumlandırılması  190
bb. Taksirin Suç Teorisi İçerisinde Anlamlandırılması  191
aaa. Haksızlık Bakımından  191
aaaa. Taksirli Suçlarda Objektif Özen Yükümlülüğü İle Hareketin ve Neticenin Haksızlık İçeriği İlişkisi  191
bbbb. Objektif Özen Yükümlülüğü Kavramının İçeriği  192
bbb. Kusur Bakımından  194
aaaa. Sübjektif Özen Yükümlülüğü Kavramının İçeriği (Objektif Özen Yükümlülüğünün Fail Tarafından Bilinebilir ve Yerine Getirilebilir Olması)  194
bbbb. Sübjektif Öngörülebilirlik Kavramının İçeriği  196
d. Kusurun Özel Sübjektif (Zihniyet) Unsurları  197
e. Mazeret Sebepleri  200
aa. Kanunda Yer Verilen Mazeret Sebepleri  200
aaa. Genel Olarak  200
bbb. Mazeret Sebeplerinin Yapısının Açıklanmasında Beklenemezlik İlkesinin Anlamı  200
ccc. Beklenemezlik İlkesinin İhmalî Suçlardaki Konumu  203
bb. Kanunüstü Mazeret Sebepleri  204
aaa. Kanunüstü Bir Mazeret Sebebi Olarak Beklenemezlik İlkesi  204
bbb. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylemler  207
f. Haksızlık Bilinci  208
4. Eleştirisi  210
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımının Eleştirisi  210
b. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımının Eleştirisi  212
aa. Kast Bakımından  212
bb. Taksir Bakımından  216
aaa. Taksirin Çifte Fonksiyonu Objektif Haksızlık Kavramına Geri Dönüşü Simgeler  216
bbb. Bir Davranışın “Taksirli Bir Davranış Formu” Olarak Nitelenebilmesi İçin Taksirin Tüm Yönleriyle Oluşmuş Olması Gerekir  216
ccc. Çifte Fonksiyona Dayalı Kusur Teorisi Finalizmin Ortaya Atılmasının Ardından Taksir Bakımından Tutarsız Bir Yaklaşım Sergiler  218
ddd. Neticenin Sübjektif Olarak Öngörülebilirliği Eylemin Hukuk Düzeni İle Çatışmasını Belirleyen Bir Unsur Olduğu İçin Haksızlığa Dahildir  219
eee. Taksirin Çifte Fonksiyonu Özen Yükümlülüğünün Salt Objektif Nitelikte Olduğunu Göz Ardı Eder  219
fff. Failin Eyleme İlişkin Kişisel Bilgisinin Üçüncü Bir Kişiden Daha Fazla Olduğu “Özel Durumlar” (=Sonderwissen) Bakımından Taksirin Çifte Fonksiyonunun Eleştirisi  221
ggg. Taksirin Çifte Fonksiyonunun Salt Pragmatik Faydalarından Ötürü Kabul Edilmesinin Eleştirisi  222
hhh. Objektif Özen Yükümlülüğü– Objektif Öngörülebilirlik İlişkisi  223
cc. Haksızlık Bilinci Bakımından  225
dd. Kusurun Özel Sübjektif (Zihniyet) Unsurları Bakımından  226
aaa. Zihniyet Unsurları Adı Altında Çeşitli Unsurlara Yer Verilmesinin Yerindeliği  226
bbb. Zihniyet Unsurlarının Konumlandırılması  229
ee. Mazeret Sebepleri Bakımından  231
aaa. Kanunda Yer Alan Mazeret Sebepleri  231
bbb. Kanunüstü Mazeret Sebepleri  233
aaaa. Kanunüstü Mazeret Sebebi Olarak Beklenemezlik İlkesi  233
bbbb. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylemler  235
H. Etkileşime (İletişime) Dayalı Kusur Teorisi [=Diskursiver (Kommunikativer) Schuldbegriff]  236
1. Anlamı  236
2. Eleştirisi  243
IV. İŞLEVSEL KUSUR TEORİSİ (=FUNKTIONALER SCHULDBEGRIFF)  247
A. Genel Olarak  247
B. Jakobs’un Yaklaşımı  248
1. Jakobs’un Temel Yaklaşımı  248
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  248
aa. Pozitif Genel Önleme Amacının Bir Türevi Olarak Kusur Kavramı  248
bb. Faile Toplumsal Açıdan Yüklenen Rolün İhlal Edilmesi Olarak Kusur Kavramı  250
cc. Failin Eyleminin Toplum Bakımından Katlanılamaz Nitelikte Olması Anlamında Kusur Kavramı  253
dd. Hukuka Olan Sadakat Eksikliği Kavramı İle Kusur Kavramı İlişkisi  254
b. Şeklî Kusur Kavramına Yaklaşımı  255
aa. Genel Olarak  255
bb. Kusur Yeteneği Bakımından  257
cc. Kast Bakımından  259
dd. Taksir Bakımından  262
ee. Özel–Kişisel Unsurlar Bakımından  265
ff. Mazeret Sebepleri Bakımından  267
gg. Haksızlık Bilinci (Haksızlık Hatası) Bakımından  269
2. Jakobs’un İşlevsel Kusur Kavramının Bir Yansıması Olarak “Düşman Ceza Hukuku” Konsepti  271
a. Düşman Ceza Hukuku Konseptinin Temel Özellikleri  271
b. Düşman Ceza Hukuku Konseptinin Ceza Hukuku’ndaki Kusur Kavramı İle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi  275
3. Jakobs’un İşlevsel Kusur Teorisi Yaklaşımının Eleştirisi  278
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  278
b. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  283
C. Roxin’in Yaklaşımı  288
1. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  288
2. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  296
3. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  306
a. Genel Olarak  306
b. Kusuru Kaldıran Sebepler Bakımından  308
c. Sorumluluğu Kaldıran Sebepler (Mazeret Sebepleri) Bakımından  310
aa. Genel Olarak  310
bb. Kanunda Yer Verilen Mazeret Sebepleri  310
cc. Kanunüstü Mazeret Sebepleri  312
aaa. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylem (=Gewissenstat)  312
aaaa. Kavram ve Anlamı  312
bbbb. Ceza Hukukunda Doğuracağı Sonuçlar  313
bbb. Sivil İtaatsizliğe Dayalı Olarak İşlenen Eylemler  317
aaaa. Kavram ve Anlamı  317
bbbb. Ceza Hukukunda Doğuracağı Sonuçlar  317
ccc. Kanunüstü Zorunluluk Hali [Kanunüstü Sorumluluğu Kaldıran Sebep (Kanunüstü Mazeret Sebebi)]  319
4. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  323
a. Kusuru Kaldıran Sebepler Bakımından  323
b. Mazeret Sebepleri Bakımından  324
aa. Kanunda Yer Alan Mazeret Sebepleri Bakımından  324
bb. Kanunüstü Mazeret Sebepleri Bakımından  326
aaa. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylemler Bakımından  326
bbb. Sivil İtaatsizlik Eylemleri Bakımından  328
ccc. Kanunüstü Mazeret Sebepleri Bakımından  329
Üçüncü Bölüm
TÜRK CEZA KANUNU’NUN SUÇ GENEL TEORİSİ VE
CEZANIN BELİRLENMESİ SİSTEMATİĞİNDE
KUSUR KAVRAMI BAKIMINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER
I. TÜRK CEZA KANUNU’NDA KUSUR İLKESİ BAKIMINDAN TARTIŞMALI NİTELİK TAŞIYAN HUSUSLAR  333
A. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar (TCK m. 23)  333
B. Objektif Cezalandırılabilme Şartları  337
II. TÜRK CEZA KANUNU’NUN ÖNGÖRDÜĞÜ SİSTEMATİKTE KAST ve TAKSİR KAVRAMLARININ KONUMLANDIRILMASI (TCK m. 21– 22)  339
A. Kast Kavramının Suç Genel Teorisinde Konumlandırılması  339
1. Genel Olarak  339
2. Türk Ceza Kanunu Hükümleri Karşısında Kastın Konumu  341
a. TCK m. 21’in Değerlendirilmesi  341
b. TCK m. 30’un Değerlendirilmesi  341
c. TCK m. 40’ın Değerlendirilmesi  342
d. TCK m. 61/ 1– f’nin Değerlendirilmesi  342
3. Görüşümüz  343
B. Taksir Kavramının Suç Genel Teorisinde Konumlandırılması  344
1. Genel Olarak  344
2. Türk Ceza Kanunu Hükümleri Karşısında Taksirin Konumu  344
a. Genel Olarak  344
b. TCK m. 22/ 1 ve 2’nin Değerlendirilmesi  345
c. TCK m. 22/ 5’in Değerlendirilmesi  346
d. TCK m. 22/ 4’ün Değerlendirilmesi  346
e. TCK m. 61/ 1– (f)’nin Değerlendirilmesi  348
f. TCK m. 22’nin Madde Gerekçesinin Değerlendirilmesi  349
g. Ara Sonuç  350
3. Görüşümüz  350
III. TÜRK CEZA KANUNU MADDE 22/ 6’DAKİ DÜZENLEMENİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN TESPİTİ SORUNU ve UYGULAMADA BU DÜZENLEMENİN KOŞULLARI İLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR  351
A. Hukuki Niteliğinin Tespiti Sorunu  351
B. Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar  353
C. Türk Ceza Kanunu Madde 22/ 6’nın Kaleme Alınmasına İlişkin Öneriler  356
IV. TÜRK CEZA KANUNU’NDA KUSURU ETKİLEYEN NEDENLERİN CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN veya AZALTAN NEDENLER ARASINDA DÜZENLENMESİ SORUNU  359
V. TÜRK CEZA KANUNU’NUN KUSUR YETENEĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  363
A. İsnad Yeteneği İle Kusur Yeteneği Kavramları Arasındaki Ayrım ve Türk Ceza Kanunu’nun Bu Bakımdan Değerlendirilmesi  363
B. “Akıl Hastalığı” Kavramının Yerindeliği Sorunu  365
C. Akıl Hastalığının Eyleme Etkisi  366
D. İsnad Yeteneğinin Unsurları Bakımından Akıl Hastalığı İle İlgili Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemenin Değerlendirilmesi  368
1. Genel Olarak  368
2. Akıl Hastalığının İsnad Yeteneğine Etkisi  369
3. Akıl Hastalığının Bulunması Gereken Zaman  371
VI. KUSUR YETENEĞİ BAKIMINDAN GEÇİCİ NEDENLERİN KAPSAMI (TCK m. 34)  371
A. Akıl Hastalığı– Geçici Neden Ayrımı  371
B. Yığın Psikolojisi Altında İşlenen Eylemler (Galeyan Etkisi Altında İşlenen Eylemler)  373
VII. TÜRK CEZA KANUNU’NDA MAZERET SEBEPLERİ KONUSUNDA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER  375
A. Amirin Emrini İfa Halinin Bir Mazeret Sebebi Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu (TCK m. 24)  375
1. Hukukî Niteliği  375
2. Hukuka Aykırı Emir veya Konusu Suç Teşkil Eden Emrin Yerine Getirilmesinden Sorumlu Tutulmanın Kapsamı  377
a. Genel Olarak  377
b. Türk Ceza Kanunu m. 5’in Konusu Suç Teşkil Eden Emrin Yerine Getirilmesine Etkisi  380
B. Zorunluluk Hali  381
1. Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Zorunluluk Halinin Bir Mazeret Sebebi Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu (TCK m. 25/ 2)  381
a. Öğretideki Yaklaşım  381
b. Yasal Düzenlemeler  382
c. Değerlendirme  384
2. Türk Ceza Kanunu Özel Hükümlerde Düzenlenen Zorunluluk Hali Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi  388
a. Türk Ceza Kanunu m. 92’de Yer Verilen Organ ve Doku Ticareti Suçunda Zorunluluk Hali  388
b. Türk Ceza Kanunu m. 147’de Yer Verilen Hırsızlık Suçunda Zorunluluk Hali  390
aa. Genel Olarak  390
bb. TCK m. 147 Yerine Nasıl Bir Düzenleme Yapılması Gerektiği Sorunu  391
C. Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılması (TCK m. 27/ 2)  392
1. Meşru Savunmada Heyecan, Korku veya Telaşla Sınırın Aşılmasının “Mazur Görülebilecek” Nitelikte Olması Gerekliliğinin Anlamı  392
a. Genel Olarak  392
b. TCK m. 27/ 2’nin Uygulanmasında Saldırının Yöneleceği Hak ve Kişinin Sınırlandırılması Sorunu  393
c. Heyecan, Korku veya Telaşın Mazur Görülebilmesi İçin İsnad Yeteneğinin Tamamen Ortadan Kalkması Gerekli Değildir  395
2. TCK m. 27/ 2’nin Uygulanmasında Ölçülülük İlkesi  396
3. Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılması ile Haksız Tahrik Arasındaki Ayrım  398
4. Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılmasının Sadece Meşru Savunma Bakımından Geçerli Olmasının Anlamı  401
5. Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılmasının Kıyas Yoluyla Diğer Hukuka Uygunluk Sebeplerine Uygulanabilirliği Sorunu  404
D. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit (TCK m. 28)  405
1. Terim Sorunu  405
2. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdidin Hukukî Niteliğinin Tespiti Sorunu  406
3. Türk Ceza Kanunu m. 28’deki Koşullar Yorumlanırken Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdidin Mazeret Sebebi Niteliğini Haiz Olmasından Hareket Edilmelidir  409
VIII. TÜRK CEZA KANUNU’NDA HAKSIZ TAHRİK KONUSUNDA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER (TCK m. 29)  411
A. Haksız Tahrik Hükümlerinin Kusuru Azaltan Genel Bir Sebep Olarak Genel Hükümlerde Düzenlenmesi Sorunu  411
B. “Haksız Bir Fiil” Kavramının Kapsamının Belirlenmesi Sorunu  414
1. Genel Olarak  414
2. Töre Saikiyle veya Kan Gütme Saikiyle İşlenen İnsan Öldürme Suçlarında Haksız Bir Fiilin Varlığının Tespiti Sorunu  414
3. Kusur Yeteneği Bulunmayanların Fiillerinin “Haksız Bir Fiil” Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu  417
IX. HATA KONUSUNDA TÜRK CEZA KANUNU’NUN GETİRDİĞİ DÜZENLEMENİN KUSUR KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  418
A. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddî Koşullarında Hata (TCK m. 30/ 3)  418
1. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Sübjektif Niteliği Haiz Olup Olmadığı Sorunu  418
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Sübjektif Niteliğinin Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hataya Etkisi  419
B. Kusuru Etkileyen Sebeplerin Koşullarında Hata (TCK m. 30/ 3)  422
C. Haksızlık Hatası (TCK m. 30/ 4)  424
1. Kaçınılamazlık Kavramının Anlamı  424
2. TCK m. 30/ 4 Karşısında TCK m. 4’ün Anlamı  428
3. Kaçınılabilir Haksızlık Hatasına Hukukî Bir Sonuç Bağlanmaması Sorunu  428
4. TCK m. 30/ 4’teki Terminolojinin Yerindeliği Sorunu  429
X. CEZANIN BELİRLENMESİNDE KUSUR KAVRAMININ ÜSTLENDİĞİ İŞLEVİN TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (TCK m. 61)  429
A. Cezanın Belirlenmesinde Kusur Kavramının İşlevi  429
1. Türk Ceza Kanunu m. 61’deki Unsurlar  429
2. Kast  431
3. Taksir  435
4. Amaç, Saik  439
5. Haksız Tahrik  439
6. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata  441
7. Haksızlık Hatası  442
8. Kusuru Etkileyen Sebeplerin Koşullarında Hata  444
9. Akıl Hastalığı  445
10. Mazeret Sebeplerinin Koşullarının Oluşmadığı Haller  447
a. Zorunluluk Hali  447
b. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılması  448
11. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit (TCK m. 28)  449
C. Takdirî İndirim Sebeplerinin Cezanın Belirlenmesinde Kusur Kavramı İle İlişkisi  450
Sonuç  453
Kaynakça  477
Kavramlar Dizini  505
 


Cengiz Apaydın
Temmuz 2018
88.00 TL
Sepete Ekle
Ferit Barut ...
Kasım 2019
72.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Kasım 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Kasım 2019
125.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
KUSUR İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KUSUR İLKESİ
I. CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINDAN BİRİ OLARAK KUSUR  31
II. KUSUR VE KUSURLULUK KAVRAMLARI  32
III. KUSURU KALDIRAN SEBEP– KUSURLULUĞU KALDIRAN SEBEP– KUSURU ETKİLEYEN SEBEP KAVRAMLARI  35
IV. KUSURUN SUÇ KAVRAMI İLE İLİŞKİSİ  36
A. Genel Olarak  36
B. Haksızlık Kavramı  37
1. Davranış ve Koruma Normu Olarak Haksızlık  37
2. Şekli Hukuka Aykırılık– Maddî Hukuka Aykırılık  39
3. Haksızlık ve Suç Kavramı Arasındaki İlişki  40
C. Haksızlık– Kusur İlişkisi  42
1. İsnadiyetin Konusu Olarak Norma Aykırı Davranış  42
2. İsnadiyetin İki Yönü Olarak Hareket ve Motivasyon Yeteneği  43
3. İsnadiyetin Sonucu: Yaptırım Normları  45
D. Kusurun Suçun Bir Unsuru Olup Olmadığı Sorunu  45
V. CEZA HUKUKUNDA KUSUR İLKESİ VE KUSUR İLKESİNİN ANAYASA İLE İLİŞKİSİ  49
A. Kavram  49
B. Kusur İlkesinin Tarihsel Gelişim Süreci  50
C. Kusur İlkesinin Anlamı  53
1. Genel Olarak  53
2. Kusur İlkesinin Cezanın Önleme Amacı ve Suç Politikası İle İlişkisi  56
D. Kusur İlkesinin Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi İle İlişkisi  59
E. Kusur İlkesinin Varlığı ve Muhafazası Üzerine Gerçekleşen Tartışmalar  60
1. Genel Olarak  60
2. Kişinin İrade Özgürlüğüne Sahip Bulunmadığından Hareket Eden Eleştiriler  61
3. Kusurun Maddî Değil Salt Şeklî Bir İçeriğe Sahip Olduğu Düşüncesinden Hareket Eden Eleştiriler  61
4. Kusur İlkesinin Anayasa’da Yer Alan Ölçülülük İlkesi İle İkame Edilebileceğinden Hareket Eden Görüşler  62
5. Sosyal Savunma Öğretisi (Défense Sociale)  64
6. Müdahalesizlik Öğretisi (Nonintervention)  67
F. Kusur İlkesinin Anayasa İle İlişkisi  68
VI. KUSUR KAVRAMININ ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  70
A. Hukukî Kusur– Ahlakî Kusur Ayrımı  70
B. Failin İşlediği Eyleme İlişkin Kusuru – Failin Yaşam Tarzı Kusuru Ayrımı  75
1. Anlamı  75
2. Haksızlık Yanılgısı Açısından Yaşam Tarzı Kusuru Kavramından Yararlanılabilirliği Sorunu  80
C. Cezaya Esas Oluşturan Kusur –Cezanın Belirlenmesine Esas Oluşturan Kusur Ayrımı  83
D. Şeklî Anlamda Kusur– Maddî Anlamda Kusur Ayrımı  86
E. Objektif (Genelleştirilmiş) Kusur –Sübjektif (Bireyselleştirilmiş) Kusur Ayrımı  87
VII. KUSUR YARGISININ TEMELİNDE BİREYİN İRADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YER ALIP ALMADIĞI SORUNU (CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN KUSUR– İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLİŞKİSİ)  88
A. Genel Olarak  88
B. Determinist Görüşler  89
C. İndeterminist Görüşler  91
D. Sinir Bilimi Araştırmalarından Hareket Eden Görüşler  93
1. Sinir Bilimi Araştırmalarının Bulguları  93
2. Sinir Bilimi Araştırma Sonuçlarının Ceza Hukukuna Etkilerine İlişkin Sinir Bilimcilerin Görüşleri  95
E. Kusur Yargısının Temelini Metafiziksel Bir Tespit Üzerine Oturtmanın Faydasızlığını Savunan Görüşler  97
F. Görüşümüz  99
İkinci Bölüm
KUSUR TEORİLERİ BAĞLAMINDA
KUSURUN SUÇ GENEL TEORİSİ İÇERİSİNDEKİ
DOGMATİK ESASLARI VE YAPISI
I. GENEL OLARAK  103
II. PSİKOLOJİK KUSUR TEORİSİ  104
A. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımı  104
B. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımı  106
1. Psikolojik Kusur Teorisinin Temel Yaklaşımı  106
2. Psikolojik Kusur Teorisini Savunan Görüşlerin Kendi Özgün Yaklaşımları  108
a. Genel Olarak  108
b. v. Buri’nin Yaklaşımı  108
c. Binding’in Yaklaşımı  110
d. v. Liszt’in Yaklaşımı  112
e. Radbruch’un Yaklaşımı  115
f. Kohlrausch’un Yaklaşımı  118
C. Psikolojik Kusur Teorisinin Eleştirisi  119
III. NORMATİF KUSUR TEORİLERİ  123
A. Genel Olarak  123
B. Normatif Kusur Teorilerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci  125
1. Genel Olarak  125
2. Frank’ın Yaklaşımı  126
3. Goldschmidt’in Yaklaşımı  131
4. Freudenthal’ın Yaklaşımı  134
C. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisi  136
1. Genel Olarak  136
2. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisinin Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  137
a. Genel Olarak  137
b. Mezger’in Yaklaşımı  137
c. Baumann/ Weber/ Mitsch’in Yaklaşımı  138
3. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisinin Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  139
4. Bütüncül (Kompleks) Kusur Teorisinin Eleştirisi  140
D. Finalist Kusur Teorisi  143
1. Genel Olarak  143
2. Finalist Kusur Teorisinin Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  145
3. Finalist Kusur Teorisinin Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  147
a. Genel Olarak  147
b. Kişisel Haksızlık Öğretisi ve Kasta Yaklaşımı  147
c. “Amaç”, “Maksat” Gibi Özel Sübjektif Unsurlara Yaklaşımı  153
d. Taksire Yaklaşımı  155
e. Haksızlık Bilincine Yaklaşımı  158
f. Mazeret Sebeplerine Yaklaşımı  159
4. Finalist Kusur Teorisinin Eleştirisi  160
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  160
b. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  164
E. Eylemden Doğan Sorumluluk (=Tatverantwortung) Teorisi  174
F. Sosyal Kusur Teorisi  177
G. Çifte Fonksiyona Dayalı (Postfinalist) Kusur Teorisi  180
1. Genel Olarak  180
2. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  183
3. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  186
a. Kusur Yeteneği  186
b. Kast  187
c. Taksir  190
aa. Taksirin Suç Teorisi İçerisinde Konumlandırılması  190
bb. Taksirin Suç Teorisi İçerisinde Anlamlandırılması  191
aaa. Haksızlık Bakımından  191
aaaa. Taksirli Suçlarda Objektif Özen Yükümlülüğü İle Hareketin ve Neticenin Haksızlık İçeriği İlişkisi  191
bbbb. Objektif Özen Yükümlülüğü Kavramının İçeriği  192
bbb. Kusur Bakımından  194
aaaa. Sübjektif Özen Yükümlülüğü Kavramının İçeriği (Objektif Özen Yükümlülüğünün Fail Tarafından Bilinebilir ve Yerine Getirilebilir Olması)  194
bbbb. Sübjektif Öngörülebilirlik Kavramının İçeriği  196
d. Kusurun Özel Sübjektif (Zihniyet) Unsurları  197
e. Mazeret Sebepleri  200
aa. Kanunda Yer Verilen Mazeret Sebepleri  200
aaa. Genel Olarak  200
bbb. Mazeret Sebeplerinin Yapısının Açıklanmasında Beklenemezlik İlkesinin Anlamı  200
ccc. Beklenemezlik İlkesinin İhmalî Suçlardaki Konumu  203
bb. Kanunüstü Mazeret Sebepleri  204
aaa. Kanunüstü Bir Mazeret Sebebi Olarak Beklenemezlik İlkesi  204
bbb. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylemler  207
f. Haksızlık Bilinci  208
4. Eleştirisi  210
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımının Eleştirisi  210
b. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımının Eleştirisi  212
aa. Kast Bakımından  212
bb. Taksir Bakımından  216
aaa. Taksirin Çifte Fonksiyonu Objektif Haksızlık Kavramına Geri Dönüşü Simgeler  216
bbb. Bir Davranışın “Taksirli Bir Davranış Formu” Olarak Nitelenebilmesi İçin Taksirin Tüm Yönleriyle Oluşmuş Olması Gerekir  216
ccc. Çifte Fonksiyona Dayalı Kusur Teorisi Finalizmin Ortaya Atılmasının Ardından Taksir Bakımından Tutarsız Bir Yaklaşım Sergiler  218
ddd. Neticenin Sübjektif Olarak Öngörülebilirliği Eylemin Hukuk Düzeni İle Çatışmasını Belirleyen Bir Unsur Olduğu İçin Haksızlığa Dahildir  219
eee. Taksirin Çifte Fonksiyonu Özen Yükümlülüğünün Salt Objektif Nitelikte Olduğunu Göz Ardı Eder  219
fff. Failin Eyleme İlişkin Kişisel Bilgisinin Üçüncü Bir Kişiden Daha Fazla Olduğu “Özel Durumlar” (=Sonderwissen) Bakımından Taksirin Çifte Fonksiyonunun Eleştirisi  221
ggg. Taksirin Çifte Fonksiyonunun Salt Pragmatik Faydalarından Ötürü Kabul Edilmesinin Eleştirisi  222
hhh. Objektif Özen Yükümlülüğü– Objektif Öngörülebilirlik İlişkisi  223
cc. Haksızlık Bilinci Bakımından  225
dd. Kusurun Özel Sübjektif (Zihniyet) Unsurları Bakımından  226
aaa. Zihniyet Unsurları Adı Altında Çeşitli Unsurlara Yer Verilmesinin Yerindeliği  226
bbb. Zihniyet Unsurlarının Konumlandırılması  229
ee. Mazeret Sebepleri Bakımından  231
aaa. Kanunda Yer Alan Mazeret Sebepleri  231
bbb. Kanunüstü Mazeret Sebepleri  233
aaaa. Kanunüstü Mazeret Sebebi Olarak Beklenemezlik İlkesi  233
bbbb. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylemler  235
H. Etkileşime (İletişime) Dayalı Kusur Teorisi [=Diskursiver (Kommunikativer) Schuldbegriff]  236
1. Anlamı  236
2. Eleştirisi  243
IV. İŞLEVSEL KUSUR TEORİSİ (=FUNKTIONALER SCHULDBEGRIFF)  247
A. Genel Olarak  247
B. Jakobs’un Yaklaşımı  248
1. Jakobs’un Temel Yaklaşımı  248
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  248
aa. Pozitif Genel Önleme Amacının Bir Türevi Olarak Kusur Kavramı  248
bb. Faile Toplumsal Açıdan Yüklenen Rolün İhlal Edilmesi Olarak Kusur Kavramı  250
cc. Failin Eyleminin Toplum Bakımından Katlanılamaz Nitelikte Olması Anlamında Kusur Kavramı  253
dd. Hukuka Olan Sadakat Eksikliği Kavramı İle Kusur Kavramı İlişkisi  254
b. Şeklî Kusur Kavramına Yaklaşımı  255
aa. Genel Olarak  255
bb. Kusur Yeteneği Bakımından  257
cc. Kast Bakımından  259
dd. Taksir Bakımından  262
ee. Özel–Kişisel Unsurlar Bakımından  265
ff. Mazeret Sebepleri Bakımından  267
gg. Haksızlık Bilinci (Haksızlık Hatası) Bakımından  269
2. Jakobs’un İşlevsel Kusur Kavramının Bir Yansıması Olarak “Düşman Ceza Hukuku” Konsepti  271
a. Düşman Ceza Hukuku Konseptinin Temel Özellikleri  271
b. Düşman Ceza Hukuku Konseptinin Ceza Hukuku’ndaki Kusur Kavramı İle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi  275
3. Jakobs’un İşlevsel Kusur Teorisi Yaklaşımının Eleştirisi  278
a. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  278
b. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  283
C. Roxin’in Yaklaşımı  288
1. Maddî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  288
2. Maddî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  296
3. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına Yaklaşımı  306
a. Genel Olarak  306
b. Kusuru Kaldıran Sebepler Bakımından  308
c. Sorumluluğu Kaldıran Sebepler (Mazeret Sebepleri) Bakımından  310
aa. Genel Olarak  310
bb. Kanunda Yer Verilen Mazeret Sebepleri  310
cc. Kanunüstü Mazeret Sebepleri  312
aaa. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylem (=Gewissenstat)  312
aaaa. Kavram ve Anlamı  312
bbbb. Ceza Hukukunda Doğuracağı Sonuçlar  313
bbb. Sivil İtaatsizliğe Dayalı Olarak İşlenen Eylemler  317
aaaa. Kavram ve Anlamı  317
bbbb. Ceza Hukukunda Doğuracağı Sonuçlar  317
ccc. Kanunüstü Zorunluluk Hali [Kanunüstü Sorumluluğu Kaldıran Sebep (Kanunüstü Mazeret Sebebi)]  319
4. Şeklî Anlamda Kusur Kavramına İlişkin Yaklaşımının Eleştirisi  323
a. Kusuru Kaldıran Sebepler Bakımından  323
b. Mazeret Sebepleri Bakımından  324
aa. Kanunda Yer Alan Mazeret Sebepleri Bakımından  324
bb. Kanunüstü Mazeret Sebepleri Bakımından  326
aaa. Vicdan Baskısı Altında İşlenen Eylemler Bakımından  326
bbb. Sivil İtaatsizlik Eylemleri Bakımından  328
ccc. Kanunüstü Mazeret Sebepleri Bakımından  329
Üçüncü Bölüm
TÜRK CEZA KANUNU’NUN SUÇ GENEL TEORİSİ VE
CEZANIN BELİRLENMESİ SİSTEMATİĞİNDE
KUSUR KAVRAMI BAKIMINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER
I. TÜRK CEZA KANUNU’NDA KUSUR İLKESİ BAKIMINDAN TARTIŞMALI NİTELİK TAŞIYAN HUSUSLAR  333
A. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar (TCK m. 23)  333
B. Objektif Cezalandırılabilme Şartları  337
II. TÜRK CEZA KANUNU’NUN ÖNGÖRDÜĞÜ SİSTEMATİKTE KAST ve TAKSİR KAVRAMLARININ KONUMLANDIRILMASI (TCK m. 21– 22)  339
A. Kast Kavramının Suç Genel Teorisinde Konumlandırılması  339
1. Genel Olarak  339
2. Türk Ceza Kanunu Hükümleri Karşısında Kastın Konumu  341
a. TCK m. 21’in Değerlendirilmesi  341
b. TCK m. 30’un Değerlendirilmesi  341
c. TCK m. 40’ın Değerlendirilmesi  342
d. TCK m. 61/ 1– f’nin Değerlendirilmesi  342
3. Görüşümüz  343
B. Taksir Kavramının Suç Genel Teorisinde Konumlandırılması  344
1. Genel Olarak  344
2. Türk Ceza Kanunu Hükümleri Karşısında Taksirin Konumu  344
a. Genel Olarak  344
b. TCK m. 22/ 1 ve 2’nin Değerlendirilmesi  345
c. TCK m. 22/ 5’in Değerlendirilmesi  346
d. TCK m. 22/ 4’ün Değerlendirilmesi  346
e. TCK m. 61/ 1– (f)’nin Değerlendirilmesi  348
f. TCK m. 22’nin Madde Gerekçesinin Değerlendirilmesi  349
g. Ara Sonuç  350
3. Görüşümüz  350
III. TÜRK CEZA KANUNU MADDE 22/ 6’DAKİ DÜZENLEMENİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN TESPİTİ SORUNU ve UYGULAMADA BU DÜZENLEMENİN KOŞULLARI İLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR  351
A. Hukuki Niteliğinin Tespiti Sorunu  351
B. Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar  353
C. Türk Ceza Kanunu Madde 22/ 6’nın Kaleme Alınmasına İlişkin Öneriler  356
IV. TÜRK CEZA KANUNU’NDA KUSURU ETKİLEYEN NEDENLERİN CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN veya AZALTAN NEDENLER ARASINDA DÜZENLENMESİ SORUNU  359
V. TÜRK CEZA KANUNU’NUN KUSUR YETENEĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  363
A. İsnad Yeteneği İle Kusur Yeteneği Kavramları Arasındaki Ayrım ve Türk Ceza Kanunu’nun Bu Bakımdan Değerlendirilmesi  363
B. “Akıl Hastalığı” Kavramının Yerindeliği Sorunu  365
C. Akıl Hastalığının Eyleme Etkisi  366
D. İsnad Yeteneğinin Unsurları Bakımından Akıl Hastalığı İle İlgili Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemenin Değerlendirilmesi  368
1. Genel Olarak  368
2. Akıl Hastalığının İsnad Yeteneğine Etkisi  369
3. Akıl Hastalığının Bulunması Gereken Zaman  371
VI. KUSUR YETENEĞİ BAKIMINDAN GEÇİCİ NEDENLERİN KAPSAMI (TCK m. 34)  371
A. Akıl Hastalığı– Geçici Neden Ayrımı  371
B. Yığın Psikolojisi Altında İşlenen Eylemler (Galeyan Etkisi Altında İşlenen Eylemler)  373
VII. TÜRK CEZA KANUNU’NDA MAZERET SEBEPLERİ KONUSUNDA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER  375
A. Amirin Emrini İfa Halinin Bir Mazeret Sebebi Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu (TCK m. 24)  375
1. Hukukî Niteliği  375
2. Hukuka Aykırı Emir veya Konusu Suç Teşkil Eden Emrin Yerine Getirilmesinden Sorumlu Tutulmanın Kapsamı  377
a. Genel Olarak  377
b. Türk Ceza Kanunu m. 5’in Konusu Suç Teşkil Eden Emrin Yerine Getirilmesine Etkisi  380
B. Zorunluluk Hali  381
1. Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Zorunluluk Halinin Bir Mazeret Sebebi Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu (TCK m. 25/ 2)  381
a. Öğretideki Yaklaşım  381
b. Yasal Düzenlemeler  382
c. Değerlendirme  384
2. Türk Ceza Kanunu Özel Hükümlerde Düzenlenen Zorunluluk Hali Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi  388
a. Türk Ceza Kanunu m. 92’de Yer Verilen Organ ve Doku Ticareti Suçunda Zorunluluk Hali  388
b. Türk Ceza Kanunu m. 147’de Yer Verilen Hırsızlık Suçunda Zorunluluk Hali  390
aa. Genel Olarak  390
bb. TCK m. 147 Yerine Nasıl Bir Düzenleme Yapılması Gerektiği Sorunu  391
C. Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılması (TCK m. 27/ 2)  392
1. Meşru Savunmada Heyecan, Korku veya Telaşla Sınırın Aşılmasının “Mazur Görülebilecek” Nitelikte Olması Gerekliliğinin Anlamı  392
a. Genel Olarak  392
b. TCK m. 27/ 2’nin Uygulanmasında Saldırının Yöneleceği Hak ve Kişinin Sınırlandırılması Sorunu  393
c. Heyecan, Korku veya Telaşın Mazur Görülebilmesi İçin İsnad Yeteneğinin Tamamen Ortadan Kalkması Gerekli Değildir  395
2. TCK m. 27/ 2’nin Uygulanmasında Ölçülülük İlkesi  396
3. Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılması ile Haksız Tahrik Arasındaki Ayrım  398
4. Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılmasının Sadece Meşru Savunma Bakımından Geçerli Olmasının Anlamı  401
5. Sınırın Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılmasının Kıyas Yoluyla Diğer Hukuka Uygunluk Sebeplerine Uygulanabilirliği Sorunu  404
D. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit (TCK m. 28)  405
1. Terim Sorunu  405
2. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdidin Hukukî Niteliğinin Tespiti Sorunu  406
3. Türk Ceza Kanunu m. 28’deki Koşullar Yorumlanırken Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdidin Mazeret Sebebi Niteliğini Haiz Olmasından Hareket Edilmelidir  409
VIII. TÜRK CEZA KANUNU’NDA HAKSIZ TAHRİK KONUSUNDA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER (TCK m. 29)  411
A. Haksız Tahrik Hükümlerinin Kusuru Azaltan Genel Bir Sebep Olarak Genel Hükümlerde Düzenlenmesi Sorunu  411
B. “Haksız Bir Fiil” Kavramının Kapsamının Belirlenmesi Sorunu  414
1. Genel Olarak  414
2. Töre Saikiyle veya Kan Gütme Saikiyle İşlenen İnsan Öldürme Suçlarında Haksız Bir Fiilin Varlığının Tespiti Sorunu  414
3. Kusur Yeteneği Bulunmayanların Fiillerinin “Haksız Bir Fiil” Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu  417
IX. HATA KONUSUNDA TÜRK CEZA KANUNU’NUN GETİRDİĞİ DÜZENLEMENİN KUSUR KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  418
A. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddî Koşullarında Hata (TCK m. 30/ 3)  418
1. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Sübjektif Niteliği Haiz Olup Olmadığı Sorunu  418
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Sübjektif Niteliğinin Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hataya Etkisi  419
B. Kusuru Etkileyen Sebeplerin Koşullarında Hata (TCK m. 30/ 3)  422
C. Haksızlık Hatası (TCK m. 30/ 4)  424
1. Kaçınılamazlık Kavramının Anlamı  424
2. TCK m. 30/ 4 Karşısında TCK m. 4’ün Anlamı  428
3. Kaçınılabilir Haksızlık Hatasına Hukukî Bir Sonuç Bağlanmaması Sorunu  428
4. TCK m. 30/ 4’teki Terminolojinin Yerindeliği Sorunu  429
X. CEZANIN BELİRLENMESİNDE KUSUR KAVRAMININ ÜSTLENDİĞİ İŞLEVİN TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (TCK m. 61)  429
A. Cezanın Belirlenmesinde Kusur Kavramının İşlevi  429
1. Türk Ceza Kanunu m. 61’deki Unsurlar  429
2. Kast  431
3. Taksir  435
4. Amaç, Saik  439
5. Haksız Tahrik  439
6. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata  441
7. Haksızlık Hatası  442
8. Kusuru Etkileyen Sebeplerin Koşullarında Hata  444
9. Akıl Hastalığı  445
10. Mazeret Sebeplerinin Koşullarının Oluşmadığı Haller  447
a. Zorunluluk Hali  447
b. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaşla Aşılması  448
11. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit (TCK m. 28)  449
C. Takdirî İndirim Sebeplerinin Cezanın Belirlenmesinde Kusur Kavramı İle İlişkisi  450
Sonuç  453
Kaynakça  477
Kavramlar Dizini  505
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019