Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Konkordato
(Nedenleri, Süreci, Sonuçları, Örnek Uygulamalar, Vergileme ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması)
Eylül 2018 / 1. Baskı / 344 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Eserde, hem makro açıdan ülke kaynaklarının verimli kullanımını hem de mikro açıdan firmaların faaliyetlerinin devamını sağlaması amacıyla getirilen, ancak zaman içerisinde iyi niyet kurallarından ayrılınmış olması nedeniyle işlevini kaybeden İflas Erteleme Kurumuna son verilmesi ile gerek 7101 sayılı kanunla ile İİK'nun "Konkordatoya" ilişkin ilgili maddelerinde gerekse de TTK'da yapılan değişikliğin etkilerini nedenleri, süreci ve sonuçları itibariyle incelenmektedir.

Dolayısıyla hangi bir sebeple borçlarını zamanında ödeyememe haline gelen borçlunun iflas öncesi sığınağı son liman olan bu müessesenin işlerliğini kaybetmemesi ve tüm taraflar için faydalı olması için gerekli unsurlar işlenmiştir.

Kitapta konu, ekonomik, mali ve hukuki (ilgili mevzuat) açıdan incelenmiş olup, dört ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde genel olarak iflas, iflas ertelemesi ve konkordato kavramı özet olarak incelenmiş, benzer ve farklı yönleri belirlenmiştir. İkinci bölümde, konkordatonun ekonomik ve mali unsurları teorik açıdan incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Konkordato aşamasına geline süreç ekonomik ve mali açıdan ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, konkordato uygulamaları ve sonuçları, tarafları, süreci, örnek uygulamaları, konkordato komiseri ve alacaklılar kurulunun görevleri ve konkordatonun tasdiki incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, konkordatonun vergisel boyutları ve sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması konusu incelenmiştir.

Sonuç kısmında ise, iflas ertelemesi sonrası getirilen Konkordato müessesesinin, gerek devlete gerekse de taraflara istenilen faydayı sağlaması için gerekli unsurlar yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak İflas, İflas Ertelemesi ve Konkordato Kavramı
Konkordatonun Ekonomik ve Mali Unsurlarına Teorik Bir Yaklaşım ve Değerlendirme
Konkordato Uygulamaları ve Sonuçları
Konkordatonun Vergisel Boyutları Ve Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
Barkod: 9789750250613
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 344
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  11
I. Bölüm
GENEL OLARAK İFLAS, İFLAS ERTELEMESİ VE
KONKORDATO KAVRAMI
1. İFLASIN HUKUKİ, EKONOMİK VE MALİ KAVRAMI İLE NEDENLERİ  13
1.1. Hukuki Kavram  13
1.2. Ekonomik Kavram  14
1.3. Mali Kavram  14
1.4. İflasın Hukuki, Ekonomik ve Mali Nedenleri  14
2. KONKORDATONUN HUKUKİ, EKONOMİK VE MALİ KAVRAMI İLE NEDENLERİ  21
2.1. Hukuki Kavram  21
2.2. Ekonomik Kavram  23
2.3. Mali Kavram  23
2.4. Konkordatonun Ekonomik ve Mali Nedenleri  23
3. İFLAS ERTELEMESİ VE KONKORDATO ARASINDAKİ İŞLEVSEL YAKLAŞIMLAR  25
3.1. İflas Ertelemesi Kavramı ve Amacı  26
3.2. İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Benzer Hususlar  28
3.3. İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Farklılıklar  29
3.4. İflasın Ertelenmesi Yerine Konkordatonun Tercih Sebepleri  31
II. Bölüm
KONKORDATONUN EKONOMİK VE
MALİ UNSURLARINA TEORİK BİR YAKLAŞIM VE DEĞERLENDİRME
1. MAKRO EKONOMİK BEKLENTİLER, GÖSTERGELER VE ETKİLERİ  33
1.1. Büyüme Hızındaki Değişmeler  37
1.2. Enflasyon Oranlarındaki Değişmeler  40
1.3. Döviz Kurlarındaki Değişmeler  43
1.4. Kredi–Faiz Oranlarındaki Değişmeler  45
1.5. Dünyadaki Sosyal, Siyasi, Ekonomik ve Mali Gelişmelerin Etkileri  51
1.6. Uygulama Sonuçları ve Genel Değerlendirmeler  53
2. KONKORDATONUN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  56
2.1. İşletmelerin İktisadi Ölçeklerine Göre Etkilenmeleri  56
2.1.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler  57
2.1.2. Büyük Ölçekli İşletmeler  62
2.2. İşletmelerin Nevilerine (Hukuki statülerine) Göre Değerlendirilmesi  62
2.3. İşletmelerin İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Değerlendirilmesi  64
III. Bölüm
KONKORDATO UYGULAMALARI VE SONUÇLARI
1. KONKORDATO TALEPLERİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR  73
1.1. Konkordato Talebi  73
1.2. Konkordatonun Tarafları  74
1.2.1. Borçlu  75
1.2.2. Alacaklı  75
1.2.3. Mahkeme  75
1.2.4. İflas Dairesi  75
1.2.5. Konkordato Komiseri  76
1.2.6. Alacaklılar Kurulu  76
1.3. Konkordato Süreci ve İşleyişi  76
1.3.1. Talep Şartlarının Tespiti  76
1.3.2. Konkordato ön projesinin (İyileştirme Projesinin) Hazırlanması  77
1.3.2.1. Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması İçin Bilinmesi Gerekli Unsurlar  77
1.3.2.2. Konkordato Ön Projesi Uygulama Örneği  125
1.3.2.3. Konkordato Ön Projesi Finansal Analiz Rapor Örneği  201
1.3.3. Alacaklılar Cetvelinin Hazırlanması  207
1.3.4. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler  208
1.3.4.1. Geçici Mühlet  209
1.3.4.2. Kesin Mühlet  210
1.3.5. Konkordato Komiserinin Görevleri, Nitelikleri ve Diğer Hususlar  212
1.3.5.1. Konkordato Komiserinin Görevleri  212
1.3.5.2. Konkordato Komiserinin Nitelikleri  214
1.3.5.3. Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler  215
1.3.5.4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri  216
1.3.5.5. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri ve Diğer Hususlar  216
1.3.6. Alacaklılar Kurulunun Görevleri, Oluşturulması ve Diğer Hususlar  218
1.3.6.1. Alacaklılar Kurulunun Görevleri  219
1.3.6.2. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması  220
1.3.6.3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları  220
1.3.7. Örnek Uygulamalar – Konkordato Komiser Raporlarının Hazırlanması  221
2. KONKORDATONUN TASDİKİ  260
2.1. Konkordatonun Mahkemece İncelenmesi  260
2.2. Tasdik Şartları ve Hükümler  261
2.3. Konkordatonun Tasdik Edilmesinin Sonuçları  264
2.4. Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları  265
3. DİĞER ÖZELLİKLİ HUSUSLAR  266
3.1. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması  266
3.2. İflâstan Sonra Konkordato  267
3.3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato  268
3.4. Borca Batıklık Konusunda Örnek Uygulamalar  269
4. KONUYA İLİŞKİN SÜRELER  276
5. DEĞERLENDİRMELER VE SOMUT ÖNERİLER  282
IV. Bölüm
KONKORDATONUN VERGİSEL BOYUTLARI VE SERMAYE ŞİRKETLERİ
VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN
YAPILANDIRILMASI
1. VERGİ HUKUKU VE KONUYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  287
1.1. Konkordatoda Harcı, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  290
1.2. Konkordato ve Şüpheli Alacaklar Karşılığı  291
1.3. Konkordatonun Sonuçları ve Vergisel Etkileri  295
2. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KAVRAMI VE MEVCUT UYGULAMALAR  296
2.1. Genel Kavramı ve Açıklamalar  296
2.2. Özellikli Hususlar ve Mevcut Uygulamalar  320
Sonuç  327
Kaynaklar  335
Kavramlar Dizini  341
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  11
I. Bölüm
GENEL OLARAK İFLAS, İFLAS ERTELEMESİ VE
KONKORDATO KAVRAMI
1. İFLASIN HUKUKİ, EKONOMİK VE MALİ KAVRAMI İLE NEDENLERİ  13
1.1. Hukuki Kavram  13
1.2. Ekonomik Kavram  14
1.3. Mali Kavram  14
1.4. İflasın Hukuki, Ekonomik ve Mali Nedenleri  14
2. KONKORDATONUN HUKUKİ, EKONOMİK VE MALİ KAVRAMI İLE NEDENLERİ  21
2.1. Hukuki Kavram  21
2.2. Ekonomik Kavram  23
2.3. Mali Kavram  23
2.4. Konkordatonun Ekonomik ve Mali Nedenleri  23
3. İFLAS ERTELEMESİ VE KONKORDATO ARASINDAKİ İŞLEVSEL YAKLAŞIMLAR  25
3.1. İflas Ertelemesi Kavramı ve Amacı  26
3.2. İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Benzer Hususlar  28
3.3. İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Farklılıklar  29
3.4. İflasın Ertelenmesi Yerine Konkordatonun Tercih Sebepleri  31
II. Bölüm
KONKORDATONUN EKONOMİK VE
MALİ UNSURLARINA TEORİK BİR YAKLAŞIM VE DEĞERLENDİRME
1. MAKRO EKONOMİK BEKLENTİLER, GÖSTERGELER VE ETKİLERİ  33
1.1. Büyüme Hızındaki Değişmeler  37
1.2. Enflasyon Oranlarındaki Değişmeler  40
1.3. Döviz Kurlarındaki Değişmeler  43
1.4. Kredi–Faiz Oranlarındaki Değişmeler  45
1.5. Dünyadaki Sosyal, Siyasi, Ekonomik ve Mali Gelişmelerin Etkileri  51
1.6. Uygulama Sonuçları ve Genel Değerlendirmeler  53
2. KONKORDATONUN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  56
2.1. İşletmelerin İktisadi Ölçeklerine Göre Etkilenmeleri  56
2.1.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler  57
2.1.2. Büyük Ölçekli İşletmeler  62
2.2. İşletmelerin Nevilerine (Hukuki statülerine) Göre Değerlendirilmesi  62
2.3. İşletmelerin İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Değerlendirilmesi  64
III. Bölüm
KONKORDATO UYGULAMALARI VE SONUÇLARI
1. KONKORDATO TALEPLERİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR  73
1.1. Konkordato Talebi  73
1.2. Konkordatonun Tarafları  74
1.2.1. Borçlu  75
1.2.2. Alacaklı  75
1.2.3. Mahkeme  75
1.2.4. İflas Dairesi  75
1.2.5. Konkordato Komiseri  76
1.2.6. Alacaklılar Kurulu  76
1.3. Konkordato Süreci ve İşleyişi  76
1.3.1. Talep Şartlarının Tespiti  76
1.3.2. Konkordato ön projesinin (İyileştirme Projesinin) Hazırlanması  77
1.3.2.1. Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması İçin Bilinmesi Gerekli Unsurlar  77
1.3.2.2. Konkordato Ön Projesi Uygulama Örneği  125
1.3.2.3. Konkordato Ön Projesi Finansal Analiz Rapor Örneği  201
1.3.3. Alacaklılar Cetvelinin Hazırlanması  207
1.3.4. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler  208
1.3.4.1. Geçici Mühlet  209
1.3.4.2. Kesin Mühlet  210
1.3.5. Konkordato Komiserinin Görevleri, Nitelikleri ve Diğer Hususlar  212
1.3.5.1. Konkordato Komiserinin Görevleri  212
1.3.5.2. Konkordato Komiserinin Nitelikleri  214
1.3.5.3. Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler  215
1.3.5.4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri  216
1.3.5.5. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri ve Diğer Hususlar  216
1.3.6. Alacaklılar Kurulunun Görevleri, Oluşturulması ve Diğer Hususlar  218
1.3.6.1. Alacaklılar Kurulunun Görevleri  219
1.3.6.2. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması  220
1.3.6.3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları  220
1.3.7. Örnek Uygulamalar – Konkordato Komiser Raporlarının Hazırlanması  221
2. KONKORDATONUN TASDİKİ  260
2.1. Konkordatonun Mahkemece İncelenmesi  260
2.2. Tasdik Şartları ve Hükümler  261
2.3. Konkordatonun Tasdik Edilmesinin Sonuçları  264
2.4. Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları  265
3. DİĞER ÖZELLİKLİ HUSUSLAR  266
3.1. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması  266
3.2. İflâstan Sonra Konkordato  267
3.3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato  268
3.4. Borca Batıklık Konusunda Örnek Uygulamalar  269
4. KONUYA İLİŞKİN SÜRELER  276
5. DEĞERLENDİRMELER VE SOMUT ÖNERİLER  282
IV. Bölüm
KONKORDATONUN VERGİSEL BOYUTLARI VE SERMAYE ŞİRKETLERİ
VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN
YAPILANDIRILMASI
1. VERGİ HUKUKU VE KONUYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  287
1.1. Konkordatoda Harcı, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  290
1.2. Konkordato ve Şüpheli Alacaklar Karşılığı  291
1.3. Konkordatonun Sonuçları ve Vergisel Etkileri  295
2. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KAVRAMI VE MEVCUT UYGULAMALAR  296
2.1. Genel Kavramı ve Açıklamalar  296
2.2. Özellikli Hususlar ve Mevcut Uygulamalar  320
Sonuç  327
Kaynaklar  335
Kavramlar Dizini  341
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020