Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
Ocak 2020 / 4. Baskı / 728 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 3. Nisan2017 110.00 TL 70.00 TL (%37) Sepete Ekle
   

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, 4. Baskısı yapılan bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, işletmelerde karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiş ve uygulamada kullanılabilecek belge, tutanak ve uygulama örnekleriyle açıklanmıştır. Ayrıca güncel yargı kararlarına da yer verilerek tereddütlü konulardaki yargısal görüşler ele alınmıştır.

Teori ve uygulamayı bir arada ele alan bu kitabın bir başka önemli özelliği ise, 2019 Aralık ayına kadar yayınlanmış yasal mevzuata, yönetmeliklere ve iş hukukuna ilişkin diğer görüşlere yer verilmiş olmasıdır.

Bu çalışma; İnsan Kaynakları (Personel) Çalışan ve Yöneticilerine, İşletme Müdürlerine, Fabrika Müdürlerine, SM-SMMM-YMM gibi meslek mensuplarına, Mimar ve Mühendislere, Avukatlara, Sendikacılara, Öğrencilere, İSG Profesyonellerine, Şirket Sahiplerine, Kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan denetim elemanlarına hitap etmektedir

Konu Başlıkları
İş Sözleşmesi ve Türleri
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Kötüniyet Tazminatı
İş Güvencesi
İşe İade Davası
Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi
İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi
Feshin Belgelendirilmesi ve Tutanak–İhtar Yazıları
İş Sözleşmesinin Feshi, İtiraz ve Yargılama
İbraname
Zorunlu Arabuluculuk
Mobbing
Barkod: 9789750258442
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 728
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  5
3. Baskıya Önsöz  7
4. Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI VE İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ
I. İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  29
A. İş Sözleşmesi Kavramı  29
B. İş Sözleşmesinin Unsurları  35
1. İş Unsuru  35
2. Bağımlılık Unsuru  35
3. Ücret Unsuru  38
4. Süre Unsuru  40
C. İş Sözleşmesini Yazılı Yapmamanın Yaptırımı  41
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  42
A. Sürekli–Süreksiz İşlerde İş Sözleşmesi  44
B. Belirli Süreli–Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  45
C. Deneme Süresi Olan–Olmayan İş Sözleşmesi  53
1. Deneme Süresinin Amacı ve Sınırları  55
a. Deneme Süresinin Amacı  55
b. Deneme Süresinin Sınırları (Sözleşme Türü)  56
2. Deneme Süresi  57
a. 4857 İş Kanunu’nda Deneme Süresi  57
aa. Serbest Olması  57
bb. Süre (2 ve 4 Ay)  58
cc. Farklı İşçi Gruplarına Farklı Süreler Öngörülmesi  58
dd. Tekrar İşe Başlayan İşçi İçin Deneme Süresi  59
ee. Azami Miktarı Aşan Süre  60
ff. Deneme Süresinin Kesilmesi, Uzaması ve Gerekçeyle Sona Ermesi  61
gg. Deneme Süresinin Başlangıcı ve Sonu  61
b. Diğer Kanunlarda Deneme Süresi  62
aa. Borçlar Kanunu  62
bb. Deniz İş Kanunu  62
cc. Basın İş Kanunu  62
c. Deneme Süresinin Hukuki Sonuçları  64
aa. İhbar Tazminatı Açısından  64
bb. İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Açısından  64
cc. Ücret, Fazla Çalışma, Tatil Ücreti ve Diğer İşçilik Hakları Açısından  65
dd. İspat  67
ee. Sosyal Güvenlik Açısından  68
D. Kısmi Süreli–Tam Süreli İş Sözleşmesi  68
E. Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi  73
F. İş Paylaşımı (Job Sharing) İş Sözleşmesi  77
G. Takım Sözleşmesi  77
H. Mevsimlik İş Sözleşmesi  79
İ. Geçici (Ödünç) İş Sözleşmesi  85
1. 6715 sayılı Kanunla Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi  86
2. Holding Bünyesi İçerisinde veya Aynı Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Başka Bir İşyerinde Geçici İş İlişkisi  91
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ
I. GENEL OLARAK  127
II. GENEL SEBEPLERLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  128
A. Tarafların Anlaşması (İkale Sözleşmesi)  128
B. İşçi veya İşverenin Ölümü  138
C. Belirli Sürenin Bitimi  138
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  147
A. İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi ile Sona Erdirilmesi  147
B. İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Derhal Feshi  148
C. Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılması  151
1. Evlenme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı  152
2. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatını Alan Kadın İşçinin Yeniden Çalışması  153
D. Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Ödevi ile Ayrılma  155
1. Askı Hâli, Süresi ve Ücret  156
a. Askı Hâli  156
b. Askı Süresi  156
c. Askı Süresinde Ücret  158
d. Güvenceden Yararlanma Şartları  158
aa. Askeri veya Yasal Ödev  159
bb. İşçinin Başvurusu  160
cc. Boş Yer  160
2. Hukuki Müeyyide  161
3. Askı Süresinin Yıllık Ücretli İzin Süresine Etkisi  161
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN SONUÇLARI  162
A. İşçinin Parasal Haklarının Ödenmesi  162
B. Kıdem Tazminatı Verilmesi  162
C. İş Sözleşmesinin Usulsüz Feshi Halinde İhbar Tazminatı Verilmesi  163
D. İşçiye Yeni İş Arama İzni Verilmesi  164
E. İşçinin Kullanmadığı Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi  165
1. Zamanaşımı  166
2. Müeyyide  167
F. İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi  167
1. Zararın Tazmini  167
2. Belgenin Vaktinde Verilmemesi  168
3. Belgeye Doğru Olmayan Bilgilerin Yazılması  168
a. Zararın Varlığı  169
b. İşçinin veya İşçiyi İşine Alan Yeni İşverenin Talepte Bulunabilmesi  169
c. Muafiyet  169
4. Kanuni Müeyyide  170
G. İşçinin Oturduğu Yer Dışında İş Sözleşmesinin Feshi Halinde Oturduğu Yere Gitmesinin Sağlanması  170
H. İbraname  170
İ. İşçiye Ait Eşyaların ve Ücret Alacaklarının İşçiye İade Edilmesi  173
J. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Düzenlenmesi Zorunluluğu  174
K. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Çıkış Tarihinin ve Çıkış Nedeninin Gösterilmesi Zorunluluğu  178
Üçüncü Bölüm
İHBAR TAZMİNATI UYGULAMASI
I. İHBAR SÜRESİ  211
A. Hak Kazanma Şartları  211
1. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  213
2. Sürekli İşler  213
3. Deneme Süresi  213
B. İhbar Süresi  215
1. Genel Olarak  215
2. Yasada Belirtilen Bildirim Sürelerin Asgari Olması  216
3. Bildirimin Yapılması  218
4. Bildirimin Hüküm Doğurması  219
5. İşçinin Ücretsiz İzne Çıkartılması  219
C. Bildirim Süresinin İşlemesine ilişkin Özel Durumlar  224
1. Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma  224
2. Yıllık Ücretli İzin Süresi  225
3. Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri  225
4. Kanuni Grev  226
D. Bildirim Süresi İçindeki Haklar  226
1. Bildirim Öneli İçinde Feshin Geri Alınamaması  227
2. Yeni İş Arama İzni  228
E. Toplu İşçi Çıkarma  228
1. Yasal Altyapı  229
2. Toplu İşçi Çıkarmanın Kapsamı ve Süresi  230
a. İşyerinde En az 20 İşçinin Çalıştırılması  230
b. En az 10 İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  230
c. Toplu İşçi Çıkarımına Dahil Olmayan İşçiler  230
d. Toplu İşçi Çıkarımının Bir Ayda Gerçekleşmesi  231
3. Toplu İşçi Çıkarma Nedenleri  231
4. Toplu Çıkarmanın Bildirileceği Kurumlar  232
5. Yapılacak Bildirimde Bulunması Gereken Hususlar  233
6. Görüşmeler  233
7. İşyerinin Bütünüyle Kapatılması  234
8. İşçi Alınması Halinde  234
9. Toplu İşçi Çıkarma Hakkının Kötüye Kullanılması  234
10. Mevsim ve Kampanya İşleri  234
11. Cezai Müeyyide  234
F. Yeni İşverenin Sorumluluğu  234
II. İHBAR TAZMİNATI/ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ÖDENMESİ, ZAMANAŞIMI  235
A. İhbar Tazminatının Hesaplanması  235
1. Genel Olarak  235
2. İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler  236
a. Gelir Vergisi  236
b. SGK Primi  238
B. İhbar Tazminatının Ödenmesi  239
C. Bildirimlere Ait Ücretin Peşin Ödenmesi  239
D. Zamanaşımı ve Faiz  240
1. Zamanaşımı  240
a. Zamanaşımı Kavramı  240
b. Zamanaşımı Süresi  240
c. İhbar Tazminatında Zamanaşımının Başlangıcı ve Süresi  240
2. Faiz  241
III. KÖTÜNİYET TAZMİNATI  242
A. Kapsam  244
1. İşyeri Şartı  244
2. Kıdem Şartı  245
3. Sözleşme Şartı  245
4. İşçinin Konumuna Ait Şart (Yetkili İşveren Vekili Olmaması)  246
B. Kapsama İlişkin Yargıtay Kararları  246
C. Kötüniyete İlişkin Örnekler  248
Dördüncü Bölüm
İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
I. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI  251
II. TÜRKİYE’DE İŞ GÜVENCESİNİN GELİŞİMİ  254
Beşinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI
I. İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ  261
A. İşyeri Kavramı  262
B. İstisnalar  263
1. Deniz Taşıma İşlerinde İstisnalar  263
2. Hava Taşıma İşlerinde İstisnalar  263
3. Tarım İşlerinde İstisnalar  264
a. Tarım Sanatları ile Tarım Aletleri Makine ve Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrikalarda Görülen İşler  265
aa. Tarım Sanatları  265
bb. Tarım Aletleri Makine ve Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrikalarda Görülen İşler  266
b. Tarım İşletmelerinde Yapılan Yapı İşleri  266
c. Halkın Faydalanmasına Açık veya İşyerlerinin Eklentisi Durumunda Olan Park ve Bahçe İşleri  266
4. Evlerde Yapılan El Sanatlarında İstisnalar  267
5. Ev Hizmetlerinde İstisnalar  267
6. Çıraklar Hakkında İstisnalar  271
7. Sporcular Hakkında İstisnalar  271
8. Rehabilite Edilenler Hakkında İstisnalar  271
9. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin Tarifine Uygun Üç Kişinin Çalıştığı İşyerlerinde İstisnalar  272
C. Basın İş Kanunu  274
II. İŞYERİNDE 30 İŞÇİNİN ÇALIŞMASI  274
A. Hesaba Katılacaklar  275
B. Hesaba Katılacaklarla İlgili Özel Durumlar  277
1. Çırak, Stajyer ve Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler  277
2. Memur ve Sözleşmeli Personel  277
3. Alt İşveren İşçileri  277
4. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi ile Çalıştırılanlar  280
5. Tarım İşçileri  281
6. İkame Edilenler  281
7. Özel Güvenlik Görevlileri  282
C. Birden Fazla İşyeri  284
D. Nispi Emredicilik  287
E. Toplu İşçi Çıkarma  288
F. Yurtdışındaki İşyerleri  289
G. İşçi Sayısının Tespit Tarihi  290
H. İşçi Sayısına Yönelik Gerekçeler ve Anayasa Mahkemesinin Kararı  292
III. KIDEM ŞARTI  295
A. Genel Olarak  295
B. Kıdemin Başlangıcı  299
C. Çalışma Süresi  300
1. Fiili Çalışma Süresi  300
2. Çalışma Süresinden Sayılan Haller (Farazi Çalışma Süresi)  301
a. Maden, Taşocağı ve Asıl İşyerlerine Ulaşmak İçin Geçen Süreler  301
b. İşçinin Başka Yerde Çalıştırılmak Üzere Görevlendirilmesi  301
c. İş Görmeye Hazır Bulunmak  302
d. İşverenin İşçiyi Asıl İşten Başka Bir İşle veya Başka Bir Yerde Görevlendirmesi  302
e. Süt İzni  302
f. İşçilerin Yerleşim Yerlerinden Uzak Bir Mesafede Bulunan İşyerlerine topluca Getirilip Götürülmeleri  303
3. Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller  304
a. İşçilere Servis Sağlanması  304
b. Ara Dinlenmesi  306
D. Fasılalı Çalışma  307
1. Takvim Günü  311
2. Aynı İşkolu  311
3. Bildirim Süresi  312
a. Bildirim Süresinin 6 Aylık Kıdeme Etkisi  312
b. Kıdemin Sona Ermesi/Feshin Hüküm Doğurduğu Süre  313
c. Nispi Emredicilik  314
4. Basın İş Kanunu  315
IV. SÖZLEŞME ŞARTI  315
A. Sözleşme Tanımı  315
B. Belirli ve Belirsiz İş Sözleşmesi Ayırımı  316
V. İŞÇİNİN STATÜSÜNE İLİŞKİN ŞART  319
A. İşveren Vekili Kavramı  319
1. İşletme Düzeyi  320
a. İşletmenin Bütünü Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili  320
b. İşletmenin Bütünün Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili Yardımcıları  321
2. İşyeri Düzeyi  322
a. İşyerinin Bütününü Sevk ve İdare Eden  323
b. İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisi Bulunan İşveren Vekilleri  323
VI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ  324
Altıncı Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI
I. GEÇERLİ SEBEP KAVRAMI  327
II. FESİH İÇİN GEÇERSİZ SEBEPLER  331
A. Sendika Üyeliği veya Sendikal Faaliyetlere Katılmak  332
B. İşyeri Sendika Temsilciliği Yapmak  335
C. İşveren Aleyhine İdari/Adli Makamlara Başvurmak  337
D. Ayrımcılık  337
E. Analık Nedeniyle Devamsızlık  340
1. Çoğul Gebelik  342
2. Doğum İzninin Devri  342
3. Doğum İzninin Raporlarla Artırılması  342
4. Süt İzni  342
5. Ücretsiz İzin  342
6. İş Sözleşmesinin Feshi  343
F. Hastalık veya Kaza Nedeniyle İşe Geçici Devamsızlık  343
G. İşyerinin Devri  344
1. İşverenler Açısından  344
2. İşçi Açısından  345
H. İşçinin İşgörmekten Kaçınma Hakkını Kullanması  346
İ. Kanuni Greve Katılma  346
III. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  347
A. Ortalama Olarak Benzer İşi Görenlerden Daha Az Verimli Çalışma  350
B. Gösterdiği Niteliklerden Beklenenden Daha Az Performans ile Çalışma  354
C. İşe Yoğunlaşmasının Giderek Azalması  359
D. İşçinin İşe Yatkın Olmaması  359
E. İşçinin Öğrenme ve Kendini Yetiştirme Yetersizliği  360
F. Sık Sık Hastalanma (İşini Gerektiği Gibi Yapmasına Engel Olacak Şekilde)  360
G. İşçinin Çalışmasını Sürdürmekle Birlikte İşini Gerektiği Şekilde Yapmasını Etkileyen Hastalık  361
H. Uyum Yeterliğinin Azlığı (İşçinin Uyum Yetersizliği)  362
İ. İşyerinden Kaynaklanan Sebeplerle Yapılacak Fesihlerde Emeklilik Yaşına Gelmiş Olma  362
IV. İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  365
A. İşverene Zarar Vermek veya Bu Tedirginliğe Sebep Olmak  370
B. Rahatsızlık Oluşturacak Derecede Çalışma Arkadaşlarından Borç Para İstemek  372
C. Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtmak, İşveren Aleyhinde Sözler Sarf etmek  374
D. İşini Eksik, Kötü ve Yetersiz Yapmak  376
E. İşin Akışını Engelleyecek Uzun Telefon Görüşmeleri Yapmak  378
F. Sık Sık İşe Geç Gelmek ve İşini Aksatarak İşyerinde Dolaşmak  378
G. Amirleri veya İş Arkadaşları ile Ciddi Geçimsizlik Göstermek  382
H. İşçinin İşvereni Yanıltması  383
İ. İşçinin Bağlılığının Yeterli Olmaması  385
J. Diğer Haller  387
V. İŞLETMEYİ ETKİLEYEN İŞYERİNDEN VEYA İŞYERİ DIŞINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  388
A. İşyerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler  389
1. Yeni Üretim Yöntemleri  389
2. İşyerinin Küçülmesi/İstihdam Fazlası  389
3. Yeni Teknolojiler ve Teknolojik Değişimler  394
4. Departman Kapatılması/İşyerinin Kapanması  395
5. Toplu İşçi Çıkarma  395
6. İşyerinin Devri  396
7. Yeniden Yapılanma (Reorganizasyon)  396
B. İşletmeyi Etkileyen Ancak İşyeri Dışından Kaynaklanan Geçerli Nedenler  398
1. Sürüm ve satış imkânlarında daralma  398
2. Ekonomik kriz  399
3. Yasal Yükümlülükler  402
VI. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA UYGULANAN İLKELER  402
A. İşletmesel Karar  403
1. Yerindelik Denetimi  404
2. Tutarlılık Denetimi  411
3. Keyfilik Denetimi  411
4. Gereklilik Denetimi  416
5. Ölçülülük Denetimi  416
B. Sosyal Seçim  417
C. Objektif Seçim  418
D. Feshin Son Çare Olması  420
1. Tanım  420
2. Amaç  421
3. Kanunun Gerekçesi  421
4. Feshin Son Çare Olmasının Değerlendirilmesi  421
5. Yargıtay Kararları  422
VII. İŞÇİNİN SAVUNMASI  429
VIII. GEÇERLİ NEDENLE FESİHTE SÜRE  433
Yedinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, İTİRAZ VE YARGILAMA
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  437
A. Genel Olarak  437
B. Yazılı Fesih  437
C. Geçerlilik Şartı  438
D. Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Bildirilmesi  440
E. Fesih Nedeninin Bağlayıcılığı  441
F. Fesih Usulü  442
II. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ  443
A. Arabulucuya Başvuruda Bir Aylık Sürenin Hukuki Niteliği  443
B. İki Haftalık Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği  445
1. Bir Aylık ve İki Haftalık Sürenin Hesaplanması  447
2. Hak Düşürücü Süre  447
3. Re’sen Dikkate Alınması  448
4. Sürenin Başlaması  449
a. Süreli Fesihte Dava Açma Süresi  450
b. Eylemli Fesihte Dava Açma Süresi  451
5. Bir Aylık Arabulucuya Başvuru Süresinin Kesintiye Uğramaması  452
a. Rapor Alma  452
b. İdari İtiraz Prosedürüne Başvurma  453
6. İspat  453
7. Özel Hakem  454
III. YARGI AŞAMASI  454
A. Genel Olarak  454
B. Taraflar  455
1. İşçi  455
2. Birden Fazla İşçi  456
3. İşveren  456
C. Dava Açma Süresi/Şartlar  458
D. İş Mahkemesi  459
1. Görev  459
2. Yetki  459
3. İş Mahkemesinin Özellikleri  460
E. Yargılama Usulü  462
1. İş Mahkemesi  462
a. Dilekçe  462
b. Süre  463
c. Usul  464
2. Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)  465
F. Diğer Alacakların Aynı Davada Birleşmesi  466
G. Davanın Hukuki Niteliği  468
H. İspat Yükü  469
İ. Karar  472
IV. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA HAKEM  473
A. Genel Olarak  473
B. Özel Hakem Kaydının Şekli  477
C. Özel Hakemin Görev Alanı  477
D. Özel Hakem Kararlarının Niteliği  477
E. Özel Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları  477
F. Başvuru Usulü  478
G. Anayasa Mahkemesinin Kararı  478
1. Anayasa Mahkemesinin İptali İçin İleri Sürülen Gerekçe  478
2. Anayasa Mahkemesinin Gerekçeye İlişkin İncelemesi  479
3. Mevcut Durum  481
Sekizinci Bölüm
GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  483
A. Davanın Reddedilmesi (Feshin Geçerli Sayılması)  484
B. İşverenin Seçimlik Hakkı  484
II. İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  485
A. İşçinin İşverene Başvurması  485
1. Genel Olarak  485
2. Tebliğden Önce Yapılan Başvurular  485
3. Başvurma Süresi  486
a. Hak Düşürücü Süre  487
b. On İşgünü  488
4. Başvuru Usulü  488
a. Başvurunun Bizzat/Vekil Tarafından Yapılması  488
b. İşe Başlamak İşçinin Bizzat Başvurusu  489
c. Başvurunun Şekli  489
B. İşçinin İşverene Başvurmaması  491
1. İşçinin Başvurusunu Geri Çekmesi  492
2. İşçinin Dava Esnasında Ölmesi  492
3. İşe İadesine Karar Verilen İşçinin Fiili İmkânsızlık Nedeniyle İşe Başlayamaması  492
C. İşçinin İşverenin Davet Etmesine Rağmen İşe Başlamaması  493
1. Feshin Geçerli Sayılması  493
2. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshedilmiş Sayılması  494
3. İşçinin Başvurusunda Ciddi ve Samimi Olması  495
III. İŞE BAŞLATILMA (İŞE İADE)  498
A. Genel Olarak (Başlatılma Süresi)  498
1. Bir aylık süre  498
2. İşe İade / İşe Başlatma  498
3. İşverenin İşe Davetinde Samimi Olması  499
3. Eski İşine Başlatılma  500
4. Başka Bir İşe Başlatılma  500
5. Sözleşmenin Kesintisiz Devamı  501
B. Dört Aylık Ücret  502
1. Genel Olarak  502
2. Ücretin Belirlenmesi  503
3. Süre  506
4. Anayasaya Aykırılık  507
5. Faiz ve Zamanaşımı  508
a. Faiz  508
aa. Faizin Başlangıcı  508
bb. Faiz Türü  508
b. Zamanaşımı  509
6. Yasal Kesintiler  509
a. Sigorta Primi  509
b. Vergi  510
C. İşçiye Daha Önce Ödenen Tazminatlarının Mahsubu  510
III. İŞE BAŞLATMAMA  512
A. Seçim Hakkı  512
B. Tazminat (4–8 Aylık Ücret)  513
1. Genel Olarak  513
2. Kavram  514
3. Bir Aylık Süre  514
4. Fesih Tarihi (İşe Başlatmama Tarihi)  515
5. Miktar (4–8 Ay)  515
a. Hesaplanması  516
b. Ücret ve Diğer Haklar  516
c. Yargının İşe Başlatmama Tazminatını (4–8 Ay) Belirleme Kriteri  517
6. Faiz ve Zamanaşımı  522
a. Faiz  522
aa. Başlama Tarihi  522
bb. Fesih Tarihi  523
cc. Faiz Türü  524
b. Zamanaşımı  524
7. Yasal Kesintiler  525
a. SGK Sigorta Primi  525
b. Vergi  525
C. Dört Aylık Ücret  527
1. Genel Olarak  527
2. Ücreti Ödenen 4 Aylık Süresinin Kıdem Süresine Etkisi  527
V. GEÇERSİZ FESİHTE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER  531
A. Mahkeme Kararına Göre SGK’ya Yapılması Gereken Bildirimler  532
B. SGK Prim Ödeme Sürelerinde Yapılan Düzenlemeler  540
C. SGK Primlerinin Süresinde Ödenmemesi Durumunda Kurumca Uygulanacak Gecikme Zammı ve Gecikme Cezası  544
D. İşe İade Davalarından Kaynaklanan Belgelerin Süresi Dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesinin Müeyyidesi  545
E. İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Ödenen Tazminatların SGK Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi  546
F. Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda İşçinin İşe Başlatılmaması Hususunda Tarafların Anlaşmaya Varmasının SGK Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi  546
VI. GEÇERSİZ FESHE BAĞLI SONUÇLARIN EMREDİCİLİĞİ (SÖZLEŞMELERE AKSİNE HÜKÜMLER KONULAMAMASI)  550
A. Mutlak Emredici Hükümler  550
B. Feragat  552
C. Cezai Şart  552
Dokuzuncu Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ
I. DERHAL FESİH KAVRAMI  553
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ  556
A. İşverenin Sağlık Nedenlerinden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  556
1. İşçinin Hastalanması  556
a. İşçinin Kasıtlı Hastalığı  556
b. İşçinin Kasıtlı Olmayan Hastalığı  557
2. İşçinin Tedavi Edilemeyecek Hastalığa Tutulması  558
3. İşçinin Gebeliği  559
B. İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzeri Nedenlerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  560
1. İşçinin İşvereni Yanıltması  561
2. İşçinin Şeref ve Namusa Dokunacak Sözleri ve Davranışları  562
3. İşçinin Cinsel Tacizde Bulunması  563
4. İşçinin Sataşması ve Sarhoşluğu  563
5. İşçinin Güveni Kötüye Kullanması, Doğruluk ve Bağlılığa (Sadakata) Uymayan Davranışları  565
6. İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi  569
7. İşçinin Devamsızlığı  569
8. İşçinin Görevini Yerine Getirmemesi  575
9. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Sokması ve İşverenin Malına Zarar Vermesi  577
10. İşçinin Kanun Dışı Greve Katılması  581
C. İşverenin Zorlayıcı (Mücbir) Sebeplerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  581
D. İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  582
E. İspat  584
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ  585
A. İşçinin Sağlık Nedenlerinden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Bildirimsiz Feshi  585
1. İşin İşçinin Sağlığı İçin Tehlikeli Olması  585
2. İşveren / Başka Bir İşçi Bulaşıcı Hastalığı  586
B. İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzeri Nedenlerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  587
1. İşverenin İşçiye Yanıltması  587
2. İşverenin Şeref ve Dokunacak Sözler, Cinsel Taciz  587
3. İşverenin Sataşması  587
4. İşçinin Cinsel Tacize Uğraması  588
5. Ücretin Ödenmemesi  589
6. Çalışma Şartlarının Uygulanmaması  592
7. İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi  593
B. İşçinin Zorlayıcı (Mücbir) Sebeplerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Bildirimsiz Feshi  599
IV. MOBBİNG  600
A. Mobbing Sayılan Davranışlar  603
B. Mobbingin Özellikleri  605
C. Mobbinge Maruz Kalan İşçinin Hakları  606
V. HAKLI NEDENLE FESİHLERDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  609
Onuncu Bölüm
KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI
I. KIDEM TAZMİNATI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  617
A. Kıdem Tazminatı Kavramı  617
B. Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği ve İşlevi  618
1. Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği  618
a. Tazminat Görüşü  619
b. İkramiye Görüşü  619
c. Ücret Görüşü  620
d. İşsizlik Sigortası Görüşü  620
e. Nev’i Şahsına Münhasır Bir Müessese  620
2. Kıdem Tazminatının İşlevi  620
a. İşsizlik Sigortası  621
b. İstihdam Güvencesi  622
c. Sosyo–Ekonomik İşlevler  623
C. Türkiye’de Kıdem Tazminatının Tarihsel Gelişimi  623
II. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMANIN ŞARTLARI  627
A. İş Kanunu’na Tabi Bir İşçinin Bulunması  628
B. En Az Bir Yıl Çalışmış Olma  630
C. İş Sözleşmesinin Kanunda Belirtilen Hallerden Biri ile Feshi veya İşçinin Ölümü  634
1. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri ile Feshedilmesi  634
2. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri ile Feshedilmesi  635
3. İşçinin ve İşverenin Ölümü  641
4. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ödenmesi  641
a. Erkek İşçiler Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alabilmeleri  642
b. Kadın İşçinin Boşandıktan Kısa Bir Süre Sonra Tekrar Evlenerek Kıdem Tazminatı Alabilmesi  642
c. İş Sözleşmesini Evlenme Nedeniyle Fesheden Kadın İşçinin Bir Süre Sonra Başka Bir İşyerinde Çalışabilmesi  643
d. Evlenme Nedeniyle İş sözleşmesinin Feshinde, İşçinin İhbar Öneli Vermesi Gerekip Gerekmediği  644
D. Çeşitli Durumlarda Kıdem Tazminatı  645
1. İşyerinin Taşınması veya İşçinin Aynı İldeki veya Diğer Bir İldeki İşyerinde Görevlendirilmesi Halinde Kıdem Tazminatı  645
2. İşyerinin El Değiştirmesi ve Devri Halinde Kıdem Tazminatı  646
3. İşçinin Hastalık Süresinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması  648
4. İşçinin Memuriyete Geçmesi Halinde Kıdem Tazminatı  648
5. Kısmi (Part–Time) Çalışmada Kıdem Tazminatı  649
6. Mevsimlik İşlerde Kıdem Tazminatı  655
III. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI  657
A. Kıdem Tazminatının Hesaplanma Şekli  657
B. Kıdem Tazminatının Hesabına Dahil Ödemeler  661
1. Asıl Ücret  668
2. Asıl Ücretin Eklentileri  669
C. Kıdem Tazminatında Tavan Uygulaması ve Müeyyidesi  671
D. Askerlik Borçlanmasının Kıdem Tazminatında Dikkate Alınması  674
E. Kıdem Tazminatının Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi  674
IV. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ  680
A. Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Süre  680
1. Bildirimli Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  680
2. Bildirim Süresi Verilerek İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  680
3. Bildirim Süresine Ait Ücret Peşin Ödenerek İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  681
4. Bildirimsiz Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  681
5. Evlenme Nedeniyle Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  681
6. Yaşlılık Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Üzere İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  681
7. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  682
8. İşçinin Ölümü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  682
B. Kıdem Tazminatının Süresinde Ödenmemesi  682
C. Kıdem Tazminatında Zamanaşımı  686
V. KIDEM TAZMİNATININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  687
A. Vergisel Açıdan Ödenecek Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi  687
B. TMS 19’a Göre Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması  690
Kaynaklar  697
Kavram Dizini  723
 


Resul Kurt ...
Nisan 2017
110.00 TL
İndirimli: 70.00 TL (%36)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  5
3. Baskıya Önsöz  7
4. Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI VE İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ
I. İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  29
A. İş Sözleşmesi Kavramı  29
B. İş Sözleşmesinin Unsurları  35
1. İş Unsuru  35
2. Bağımlılık Unsuru  35
3. Ücret Unsuru  38
4. Süre Unsuru  40
C. İş Sözleşmesini Yazılı Yapmamanın Yaptırımı  41
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  42
A. Sürekli–Süreksiz İşlerde İş Sözleşmesi  44
B. Belirli Süreli–Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  45
C. Deneme Süresi Olan–Olmayan İş Sözleşmesi  53
1. Deneme Süresinin Amacı ve Sınırları  55
a. Deneme Süresinin Amacı  55
b. Deneme Süresinin Sınırları (Sözleşme Türü)  56
2. Deneme Süresi  57
a. 4857 İş Kanunu’nda Deneme Süresi  57
aa. Serbest Olması  57
bb. Süre (2 ve 4 Ay)  58
cc. Farklı İşçi Gruplarına Farklı Süreler Öngörülmesi  58
dd. Tekrar İşe Başlayan İşçi İçin Deneme Süresi  59
ee. Azami Miktarı Aşan Süre  60
ff. Deneme Süresinin Kesilmesi, Uzaması ve Gerekçeyle Sona Ermesi  61
gg. Deneme Süresinin Başlangıcı ve Sonu  61
b. Diğer Kanunlarda Deneme Süresi  62
aa. Borçlar Kanunu  62
bb. Deniz İş Kanunu  62
cc. Basın İş Kanunu  62
c. Deneme Süresinin Hukuki Sonuçları  64
aa. İhbar Tazminatı Açısından  64
bb. İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Açısından  64
cc. Ücret, Fazla Çalışma, Tatil Ücreti ve Diğer İşçilik Hakları Açısından  65
dd. İspat  67
ee. Sosyal Güvenlik Açısından  68
D. Kısmi Süreli–Tam Süreli İş Sözleşmesi  68
E. Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi  73
F. İş Paylaşımı (Job Sharing) İş Sözleşmesi  77
G. Takım Sözleşmesi  77
H. Mevsimlik İş Sözleşmesi  79
İ. Geçici (Ödünç) İş Sözleşmesi  85
1. 6715 sayılı Kanunla Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi  86
2. Holding Bünyesi İçerisinde veya Aynı Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Başka Bir İşyerinde Geçici İş İlişkisi  91
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ
I. GENEL OLARAK  127
II. GENEL SEBEPLERLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  128
A. Tarafların Anlaşması (İkale Sözleşmesi)  128
B. İşçi veya İşverenin Ölümü  138
C. Belirli Sürenin Bitimi  138
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  147
A. İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi ile Sona Erdirilmesi  147
B. İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Derhal Feshi  148
C. Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılması  151
1. Evlenme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı  152
2. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatını Alan Kadın İşçinin Yeniden Çalışması  153
D. Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Ödevi ile Ayrılma  155
1. Askı Hâli, Süresi ve Ücret  156
a. Askı Hâli  156
b. Askı Süresi  156
c. Askı Süresinde Ücret  158
d. Güvenceden Yararlanma Şartları  158
aa. Askeri veya Yasal Ödev  159
bb. İşçinin Başvurusu  160
cc. Boş Yer  160
2. Hukuki Müeyyide  161
3. Askı Süresinin Yıllık Ücretli İzin Süresine Etkisi  161
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN SONUÇLARI  162
A. İşçinin Parasal Haklarının Ödenmesi  162
B. Kıdem Tazminatı Verilmesi  162
C. İş Sözleşmesinin Usulsüz Feshi Halinde İhbar Tazminatı Verilmesi  163
D. İşçiye Yeni İş Arama İzni Verilmesi  164
E. İşçinin Kullanmadığı Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi  165
1. Zamanaşımı  166
2. Müeyyide  167
F. İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi  167
1. Zararın Tazmini  167
2. Belgenin Vaktinde Verilmemesi  168
3. Belgeye Doğru Olmayan Bilgilerin Yazılması  168
a. Zararın Varlığı  169
b. İşçinin veya İşçiyi İşine Alan Yeni İşverenin Talepte Bulunabilmesi  169
c. Muafiyet  169
4. Kanuni Müeyyide  170
G. İşçinin Oturduğu Yer Dışında İş Sözleşmesinin Feshi Halinde Oturduğu Yere Gitmesinin Sağlanması  170
H. İbraname  170
İ. İşçiye Ait Eşyaların ve Ücret Alacaklarının İşçiye İade Edilmesi  173
J. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Düzenlenmesi Zorunluluğu  174
K. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Çıkış Tarihinin ve Çıkış Nedeninin Gösterilmesi Zorunluluğu  178
Üçüncü Bölüm
İHBAR TAZMİNATI UYGULAMASI
I. İHBAR SÜRESİ  211
A. Hak Kazanma Şartları  211
1. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  213
2. Sürekli İşler  213
3. Deneme Süresi  213
B. İhbar Süresi  215
1. Genel Olarak  215
2. Yasada Belirtilen Bildirim Sürelerin Asgari Olması  216
3. Bildirimin Yapılması  218
4. Bildirimin Hüküm Doğurması  219
5. İşçinin Ücretsiz İzne Çıkartılması  219
C. Bildirim Süresinin İşlemesine ilişkin Özel Durumlar  224
1. Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma  224
2. Yıllık Ücretli İzin Süresi  225
3. Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri  225
4. Kanuni Grev  226
D. Bildirim Süresi İçindeki Haklar  226
1. Bildirim Öneli İçinde Feshin Geri Alınamaması  227
2. Yeni İş Arama İzni  228
E. Toplu İşçi Çıkarma  228
1. Yasal Altyapı  229
2. Toplu İşçi Çıkarmanın Kapsamı ve Süresi  230
a. İşyerinde En az 20 İşçinin Çalıştırılması  230
b. En az 10 İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  230
c. Toplu İşçi Çıkarımına Dahil Olmayan İşçiler  230
d. Toplu İşçi Çıkarımının Bir Ayda Gerçekleşmesi  231
3. Toplu İşçi Çıkarma Nedenleri  231
4. Toplu Çıkarmanın Bildirileceği Kurumlar  232
5. Yapılacak Bildirimde Bulunması Gereken Hususlar  233
6. Görüşmeler  233
7. İşyerinin Bütünüyle Kapatılması  234
8. İşçi Alınması Halinde  234
9. Toplu İşçi Çıkarma Hakkının Kötüye Kullanılması  234
10. Mevsim ve Kampanya İşleri  234
11. Cezai Müeyyide  234
F. Yeni İşverenin Sorumluluğu  234
II. İHBAR TAZMİNATI/ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ÖDENMESİ, ZAMANAŞIMI  235
A. İhbar Tazminatının Hesaplanması  235
1. Genel Olarak  235
2. İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler  236
a. Gelir Vergisi  236
b. SGK Primi  238
B. İhbar Tazminatının Ödenmesi  239
C. Bildirimlere Ait Ücretin Peşin Ödenmesi  239
D. Zamanaşımı ve Faiz  240
1. Zamanaşımı  240
a. Zamanaşımı Kavramı  240
b. Zamanaşımı Süresi  240
c. İhbar Tazminatında Zamanaşımının Başlangıcı ve Süresi  240
2. Faiz  241
III. KÖTÜNİYET TAZMİNATI  242
A. Kapsam  244
1. İşyeri Şartı  244
2. Kıdem Şartı  245
3. Sözleşme Şartı  245
4. İşçinin Konumuna Ait Şart (Yetkili İşveren Vekili Olmaması)  246
B. Kapsama İlişkin Yargıtay Kararları  246
C. Kötüniyete İlişkin Örnekler  248
Dördüncü Bölüm
İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
I. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI  251
II. TÜRKİYE’DE İŞ GÜVENCESİNİN GELİŞİMİ  254
Beşinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI
I. İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ  261
A. İşyeri Kavramı  262
B. İstisnalar  263
1. Deniz Taşıma İşlerinde İstisnalar  263
2. Hava Taşıma İşlerinde İstisnalar  263
3. Tarım İşlerinde İstisnalar  264
a. Tarım Sanatları ile Tarım Aletleri Makine ve Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrikalarda Görülen İşler  265
aa. Tarım Sanatları  265
bb. Tarım Aletleri Makine ve Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrikalarda Görülen İşler  266
b. Tarım İşletmelerinde Yapılan Yapı İşleri  266
c. Halkın Faydalanmasına Açık veya İşyerlerinin Eklentisi Durumunda Olan Park ve Bahçe İşleri  266
4. Evlerde Yapılan El Sanatlarında İstisnalar  267
5. Ev Hizmetlerinde İstisnalar  267
6. Çıraklar Hakkında İstisnalar  271
7. Sporcular Hakkında İstisnalar  271
8. Rehabilite Edilenler Hakkında İstisnalar  271
9. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin Tarifine Uygun Üç Kişinin Çalıştığı İşyerlerinde İstisnalar  272
C. Basın İş Kanunu  274
II. İŞYERİNDE 30 İŞÇİNİN ÇALIŞMASI  274
A. Hesaba Katılacaklar  275
B. Hesaba Katılacaklarla İlgili Özel Durumlar  277
1. Çırak, Stajyer ve Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler  277
2. Memur ve Sözleşmeli Personel  277
3. Alt İşveren İşçileri  277
4. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi ile Çalıştırılanlar  280
5. Tarım İşçileri  281
6. İkame Edilenler  281
7. Özel Güvenlik Görevlileri  282
C. Birden Fazla İşyeri  284
D. Nispi Emredicilik  287
E. Toplu İşçi Çıkarma  288
F. Yurtdışındaki İşyerleri  289
G. İşçi Sayısının Tespit Tarihi  290
H. İşçi Sayısına Yönelik Gerekçeler ve Anayasa Mahkemesinin Kararı  292
III. KIDEM ŞARTI  295
A. Genel Olarak  295
B. Kıdemin Başlangıcı  299
C. Çalışma Süresi  300
1. Fiili Çalışma Süresi  300
2. Çalışma Süresinden Sayılan Haller (Farazi Çalışma Süresi)  301
a. Maden, Taşocağı ve Asıl İşyerlerine Ulaşmak İçin Geçen Süreler  301
b. İşçinin Başka Yerde Çalıştırılmak Üzere Görevlendirilmesi  301
c. İş Görmeye Hazır Bulunmak  302
d. İşverenin İşçiyi Asıl İşten Başka Bir İşle veya Başka Bir Yerde Görevlendirmesi  302
e. Süt İzni  302
f. İşçilerin Yerleşim Yerlerinden Uzak Bir Mesafede Bulunan İşyerlerine topluca Getirilip Götürülmeleri  303
3. Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller  304
a. İşçilere Servis Sağlanması  304
b. Ara Dinlenmesi  306
D. Fasılalı Çalışma  307
1. Takvim Günü  311
2. Aynı İşkolu  311
3. Bildirim Süresi  312
a. Bildirim Süresinin 6 Aylık Kıdeme Etkisi  312
b. Kıdemin Sona Ermesi/Feshin Hüküm Doğurduğu Süre  313
c. Nispi Emredicilik  314
4. Basın İş Kanunu  315
IV. SÖZLEŞME ŞARTI  315
A. Sözleşme Tanımı  315
B. Belirli ve Belirsiz İş Sözleşmesi Ayırımı  316
V. İŞÇİNİN STATÜSÜNE İLİŞKİN ŞART  319
A. İşveren Vekili Kavramı  319
1. İşletme Düzeyi  320
a. İşletmenin Bütünü Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili  320
b. İşletmenin Bütünün Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili Yardımcıları  321
2. İşyeri Düzeyi  322
a. İşyerinin Bütününü Sevk ve İdare Eden  323
b. İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisi Bulunan İşveren Vekilleri  323
VI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ  324
Altıncı Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI
I. GEÇERLİ SEBEP KAVRAMI  327
II. FESİH İÇİN GEÇERSİZ SEBEPLER  331
A. Sendika Üyeliği veya Sendikal Faaliyetlere Katılmak  332
B. İşyeri Sendika Temsilciliği Yapmak  335
C. İşveren Aleyhine İdari/Adli Makamlara Başvurmak  337
D. Ayrımcılık  337
E. Analık Nedeniyle Devamsızlık  340
1. Çoğul Gebelik  342
2. Doğum İzninin Devri  342
3. Doğum İzninin Raporlarla Artırılması  342
4. Süt İzni  342
5. Ücretsiz İzin  342
6. İş Sözleşmesinin Feshi  343
F. Hastalık veya Kaza Nedeniyle İşe Geçici Devamsızlık  343
G. İşyerinin Devri  344
1. İşverenler Açısından  344
2. İşçi Açısından  345
H. İşçinin İşgörmekten Kaçınma Hakkını Kullanması  346
İ. Kanuni Greve Katılma  346
III. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  347
A. Ortalama Olarak Benzer İşi Görenlerden Daha Az Verimli Çalışma  350
B. Gösterdiği Niteliklerden Beklenenden Daha Az Performans ile Çalışma  354
C. İşe Yoğunlaşmasının Giderek Azalması  359
D. İşçinin İşe Yatkın Olmaması  359
E. İşçinin Öğrenme ve Kendini Yetiştirme Yetersizliği  360
F. Sık Sık Hastalanma (İşini Gerektiği Gibi Yapmasına Engel Olacak Şekilde)  360
G. İşçinin Çalışmasını Sürdürmekle Birlikte İşini Gerektiği Şekilde Yapmasını Etkileyen Hastalık  361
H. Uyum Yeterliğinin Azlığı (İşçinin Uyum Yetersizliği)  362
İ. İşyerinden Kaynaklanan Sebeplerle Yapılacak Fesihlerde Emeklilik Yaşına Gelmiş Olma  362
IV. İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  365
A. İşverene Zarar Vermek veya Bu Tedirginliğe Sebep Olmak  370
B. Rahatsızlık Oluşturacak Derecede Çalışma Arkadaşlarından Borç Para İstemek  372
C. Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtmak, İşveren Aleyhinde Sözler Sarf etmek  374
D. İşini Eksik, Kötü ve Yetersiz Yapmak  376
E. İşin Akışını Engelleyecek Uzun Telefon Görüşmeleri Yapmak  378
F. Sık Sık İşe Geç Gelmek ve İşini Aksatarak İşyerinde Dolaşmak  378
G. Amirleri veya İş Arkadaşları ile Ciddi Geçimsizlik Göstermek  382
H. İşçinin İşvereni Yanıltması  383
İ. İşçinin Bağlılığının Yeterli Olmaması  385
J. Diğer Haller  387
V. İŞLETMEYİ ETKİLEYEN İŞYERİNDEN VEYA İŞYERİ DIŞINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  388
A. İşyerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler  389
1. Yeni Üretim Yöntemleri  389
2. İşyerinin Küçülmesi/İstihdam Fazlası  389
3. Yeni Teknolojiler ve Teknolojik Değişimler  394
4. Departman Kapatılması/İşyerinin Kapanması  395
5. Toplu İşçi Çıkarma  395
6. İşyerinin Devri  396
7. Yeniden Yapılanma (Reorganizasyon)  396
B. İşletmeyi Etkileyen Ancak İşyeri Dışından Kaynaklanan Geçerli Nedenler  398
1. Sürüm ve satış imkânlarında daralma  398
2. Ekonomik kriz  399
3. Yasal Yükümlülükler  402
VI. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA UYGULANAN İLKELER  402
A. İşletmesel Karar  403
1. Yerindelik Denetimi  404
2. Tutarlılık Denetimi  411
3. Keyfilik Denetimi  411
4. Gereklilik Denetimi  416
5. Ölçülülük Denetimi  416
B. Sosyal Seçim  417
C. Objektif Seçim  418
D. Feshin Son Çare Olması  420
1. Tanım  420
2. Amaç  421
3. Kanunun Gerekçesi  421
4. Feshin Son Çare Olmasının Değerlendirilmesi  421
5. Yargıtay Kararları  422
VII. İŞÇİNİN SAVUNMASI  429
VIII. GEÇERLİ NEDENLE FESİHTE SÜRE  433
Yedinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, İTİRAZ VE YARGILAMA
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  437
A. Genel Olarak  437
B. Yazılı Fesih  437
C. Geçerlilik Şartı  438
D. Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Bildirilmesi  440
E. Fesih Nedeninin Bağlayıcılığı  441
F. Fesih Usulü  442
II. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ  443
A. Arabulucuya Başvuruda Bir Aylık Sürenin Hukuki Niteliği  443
B. İki Haftalık Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği  445
1. Bir Aylık ve İki Haftalık Sürenin Hesaplanması  447
2. Hak Düşürücü Süre  447
3. Re’sen Dikkate Alınması  448
4. Sürenin Başlaması  449
a. Süreli Fesihte Dava Açma Süresi  450
b. Eylemli Fesihte Dava Açma Süresi  451
5. Bir Aylık Arabulucuya Başvuru Süresinin Kesintiye Uğramaması  452
a. Rapor Alma  452
b. İdari İtiraz Prosedürüne Başvurma  453
6. İspat  453
7. Özel Hakem  454
III. YARGI AŞAMASI  454
A. Genel Olarak  454
B. Taraflar  455
1. İşçi  455
2. Birden Fazla İşçi  456
3. İşveren  456
C. Dava Açma Süresi/Şartlar  458
D. İş Mahkemesi  459
1. Görev  459
2. Yetki  459
3. İş Mahkemesinin Özellikleri  460
E. Yargılama Usulü  462
1. İş Mahkemesi  462
a. Dilekçe  462
b. Süre  463
c. Usul  464
2. Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)  465
F. Diğer Alacakların Aynı Davada Birleşmesi  466
G. Davanın Hukuki Niteliği  468
H. İspat Yükü  469
İ. Karar  472
IV. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA HAKEM  473
A. Genel Olarak  473
B. Özel Hakem Kaydının Şekli  477
C. Özel Hakemin Görev Alanı  477
D. Özel Hakem Kararlarının Niteliği  477
E. Özel Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları  477
F. Başvuru Usulü  478
G. Anayasa Mahkemesinin Kararı  478
1. Anayasa Mahkemesinin İptali İçin İleri Sürülen Gerekçe  478
2. Anayasa Mahkemesinin Gerekçeye İlişkin İncelemesi  479
3. Mevcut Durum  481
Sekizinci Bölüm
GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  483
A. Davanın Reddedilmesi (Feshin Geçerli Sayılması)  484
B. İşverenin Seçimlik Hakkı  484
II. İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  485
A. İşçinin İşverene Başvurması  485
1. Genel Olarak  485
2. Tebliğden Önce Yapılan Başvurular  485
3. Başvurma Süresi  486
a. Hak Düşürücü Süre  487
b. On İşgünü  488
4. Başvuru Usulü  488
a. Başvurunun Bizzat/Vekil Tarafından Yapılması  488
b. İşe Başlamak İşçinin Bizzat Başvurusu  489
c. Başvurunun Şekli  489
B. İşçinin İşverene Başvurmaması  491
1. İşçinin Başvurusunu Geri Çekmesi  492
2. İşçinin Dava Esnasında Ölmesi  492
3. İşe İadesine Karar Verilen İşçinin Fiili İmkânsızlık Nedeniyle İşe Başlayamaması  492
C. İşçinin İşverenin Davet Etmesine Rağmen İşe Başlamaması  493
1. Feshin Geçerli Sayılması  493
2. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshedilmiş Sayılması  494
3. İşçinin Başvurusunda Ciddi ve Samimi Olması  495
III. İŞE BAŞLATILMA (İŞE İADE)  498
A. Genel Olarak (Başlatılma Süresi)  498
1. Bir aylık süre  498
2. İşe İade / İşe Başlatma  498
3. İşverenin İşe Davetinde Samimi Olması  499
3. Eski İşine Başlatılma  500
4. Başka Bir İşe Başlatılma  500
5. Sözleşmenin Kesintisiz Devamı  501
B. Dört Aylık Ücret  502
1. Genel Olarak  502
2. Ücretin Belirlenmesi  503
3. Süre  506
4. Anayasaya Aykırılık  507
5. Faiz ve Zamanaşımı  508
a. Faiz  508
aa. Faizin Başlangıcı  508
bb. Faiz Türü  508
b. Zamanaşımı  509
6. Yasal Kesintiler  509
a. Sigorta Primi  509
b. Vergi  510
C. İşçiye Daha Önce Ödenen Tazminatlarının Mahsubu  510
III. İŞE BAŞLATMAMA  512
A. Seçim Hakkı  512
B. Tazminat (4–8 Aylık Ücret)  513
1. Genel Olarak  513
2. Kavram  514
3. Bir Aylık Süre  514
4. Fesih Tarihi (İşe Başlatmama Tarihi)  515
5. Miktar (4–8 Ay)  515
a. Hesaplanması  516
b. Ücret ve Diğer Haklar  516
c. Yargının İşe Başlatmama Tazminatını (4–8 Ay) Belirleme Kriteri  517
6. Faiz ve Zamanaşımı  522
a. Faiz  522
aa. Başlama Tarihi  522
bb. Fesih Tarihi  523
cc. Faiz Türü  524
b. Zamanaşımı  524
7. Yasal Kesintiler  525
a. SGK Sigorta Primi  525
b. Vergi  525
C. Dört Aylık Ücret  527
1. Genel Olarak  527
2. Ücreti Ödenen 4 Aylık Süresinin Kıdem Süresine Etkisi  527
V. GEÇERSİZ FESİHTE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER  531
A. Mahkeme Kararına Göre SGK’ya Yapılması Gereken Bildirimler  532
B. SGK Prim Ödeme Sürelerinde Yapılan Düzenlemeler  540
C. SGK Primlerinin Süresinde Ödenmemesi Durumunda Kurumca Uygulanacak Gecikme Zammı ve Gecikme Cezası  544
D. İşe İade Davalarından Kaynaklanan Belgelerin Süresi Dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesinin Müeyyidesi  545
E. İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Ödenen Tazminatların SGK Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi  546
F. Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda İşçinin İşe Başlatılmaması Hususunda Tarafların Anlaşmaya Varmasının SGK Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi  546
VI. GEÇERSİZ FESHE BAĞLI SONUÇLARIN EMREDİCİLİĞİ (SÖZLEŞMELERE AKSİNE HÜKÜMLER KONULAMAMASI)  550
A. Mutlak Emredici Hükümler  550
B. Feragat  552
C. Cezai Şart  552
Dokuzuncu Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ
I. DERHAL FESİH KAVRAMI  553
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ  556
A. İşverenin Sağlık Nedenlerinden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  556
1. İşçinin Hastalanması  556
a. İşçinin Kasıtlı Hastalığı  556
b. İşçinin Kasıtlı Olmayan Hastalığı  557
2. İşçinin Tedavi Edilemeyecek Hastalığa Tutulması  558
3. İşçinin Gebeliği  559
B. İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzeri Nedenlerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  560
1. İşçinin İşvereni Yanıltması  561
2. İşçinin Şeref ve Namusa Dokunacak Sözleri ve Davranışları  562
3. İşçinin Cinsel Tacizde Bulunması  563
4. İşçinin Sataşması ve Sarhoşluğu  563
5. İşçinin Güveni Kötüye Kullanması, Doğruluk ve Bağlılığa (Sadakata) Uymayan Davranışları  565
6. İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi  569
7. İşçinin Devamsızlığı  569
8. İşçinin Görevini Yerine Getirmemesi  575
9. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Sokması ve İşverenin Malına Zarar Vermesi  577
10. İşçinin Kanun Dışı Greve Katılması  581
C. İşverenin Zorlayıcı (Mücbir) Sebeplerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  581
D. İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  582
E. İspat  584
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ  585
A. İşçinin Sağlık Nedenlerinden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Bildirimsiz Feshi  585
1. İşin İşçinin Sağlığı İçin Tehlikeli Olması  585
2. İşveren / Başka Bir İşçi Bulaşıcı Hastalığı  586
B. İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzeri Nedenlerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  587
1. İşverenin İşçiye Yanıltması  587
2. İşverenin Şeref ve Dokunacak Sözler, Cinsel Taciz  587
3. İşverenin Sataşması  587
4. İşçinin Cinsel Tacize Uğraması  588
5. Ücretin Ödenmemesi  589
6. Çalışma Şartlarının Uygulanmaması  592
7. İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi  593
B. İşçinin Zorlayıcı (Mücbir) Sebeplerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Bildirimsiz Feshi  599
IV. MOBBİNG  600
A. Mobbing Sayılan Davranışlar  603
B. Mobbingin Özellikleri  605
C. Mobbinge Maruz Kalan İşçinin Hakları  606
V. HAKLI NEDENLE FESİHLERDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  609
Onuncu Bölüm
KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI
I. KIDEM TAZMİNATI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  617
A. Kıdem Tazminatı Kavramı  617
B. Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği ve İşlevi  618
1. Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği  618
a. Tazminat Görüşü  619
b. İkramiye Görüşü  619
c. Ücret Görüşü  620
d. İşsizlik Sigortası Görüşü  620
e. Nev’i Şahsına Münhasır Bir Müessese  620
2. Kıdem Tazminatının İşlevi  620
a. İşsizlik Sigortası  621
b. İstihdam Güvencesi  622
c. Sosyo–Ekonomik İşlevler  623
C. Türkiye’de Kıdem Tazminatının Tarihsel Gelişimi  623
II. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMANIN ŞARTLARI  627
A. İş Kanunu’na Tabi Bir İşçinin Bulunması  628
B. En Az Bir Yıl Çalışmış Olma  630
C. İş Sözleşmesinin Kanunda Belirtilen Hallerden Biri ile Feshi veya İşçinin Ölümü  634
1. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri ile Feshedilmesi  634
2. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri ile Feshedilmesi  635
3. İşçinin ve İşverenin Ölümü  641
4. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ödenmesi  641
a. Erkek İşçiler Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alabilmeleri  642
b. Kadın İşçinin Boşandıktan Kısa Bir Süre Sonra Tekrar Evlenerek Kıdem Tazminatı Alabilmesi  642
c. İş Sözleşmesini Evlenme Nedeniyle Fesheden Kadın İşçinin Bir Süre Sonra Başka Bir İşyerinde Çalışabilmesi  643
d. Evlenme Nedeniyle İş sözleşmesinin Feshinde, İşçinin İhbar Öneli Vermesi Gerekip Gerekmediği  644
D. Çeşitli Durumlarda Kıdem Tazminatı  645
1. İşyerinin Taşınması veya İşçinin Aynı İldeki veya Diğer Bir İldeki İşyerinde Görevlendirilmesi Halinde Kıdem Tazminatı  645
2. İşyerinin El Değiştirmesi ve Devri Halinde Kıdem Tazminatı  646
3. İşçinin Hastalık Süresinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması  648
4. İşçinin Memuriyete Geçmesi Halinde Kıdem Tazminatı  648
5. Kısmi (Part–Time) Çalışmada Kıdem Tazminatı  649
6. Mevsimlik İşlerde Kıdem Tazminatı  655
III. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI  657
A. Kıdem Tazminatının Hesaplanma Şekli  657
B. Kıdem Tazminatının Hesabına Dahil Ödemeler  661
1. Asıl Ücret  668
2. Asıl Ücretin Eklentileri  669
C. Kıdem Tazminatında Tavan Uygulaması ve Müeyyidesi  671
D. Askerlik Borçlanmasının Kıdem Tazminatında Dikkate Alınması  674
E. Kıdem Tazminatının Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi  674
IV. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ  680
A. Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Süre  680
1. Bildirimli Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  680
2. Bildirim Süresi Verilerek İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  680
3. Bildirim Süresine Ait Ücret Peşin Ödenerek İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  681
4. Bildirimsiz Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  681
5. Evlenme Nedeniyle Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  681
6. Yaşlılık Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Üzere İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  681
7. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  682
8. İşçinin Ölümü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  682
B. Kıdem Tazminatının Süresinde Ödenmemesi  682
C. Kıdem Tazminatında Zamanaşımı  686
V. KIDEM TAZMİNATININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  687
A. Vergisel Açıdan Ödenecek Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi  687
B. TMS 19’a Göre Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması  690
Kaynaklar  697
Kavram Dizini  723
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021